Sunteți pe pagina 1din 5

ROMANIA IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

Instaurarea regimului comunist(1944-1947)

Fise de lucru

COMPETENTE GENERALE :
1. Utilizarea eficientaă a comunicaă rii şş i a limbajului de şpecialitate.
3. Aplicarea principiilor şş i a metodelor adecvate îîn abordarea şurşelor iştorice.
COMPETENTE SPECIFICE :
3.6. Localizarea îîn timp şş i plaşarea îîn şpatşiu a faptelor din iştoria romaî nilor, deşfaă şş urate îîn
Epoca Modernaă şş i îîn şecolul al XX-lea, pe baza şurşelor iştorice.
3.7. Stabilirea unor relatşii îîntre aşpectele unui fapt iştoric din Epoca Modernaă şş i din şecolul al
XX-lea, pe baza şurşelor iştorice.
3.8. Analizarea unui fapt iştoric din iştoria romaî nilor îîn Epoca Modernaă şş i îîn şecolul al XX-lea,
pe baza şurşelor iştorice.

I.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Dintre cele patru partide care compuneau blocul, Partidul Comunişt era cel mai şlab. ÎÎn timpul
raă zboiului, numaă rul membrilor şaă i fuşeşe reduş la aproximativ 1 000, iar îînainte de lovitura de ştat
din auguşt majoritatea liderilor erau îîn îînchişoare. ÎÎn zilele de declin ale dictaturii antoneşciene,
caî tşiva dintre ei, printre care Gheorghe Gheorghiu-Dej, care fuşeşe îîntemnitşat din 1936 din cauza
rolului pe care îîl jucaşe îîn greva muncitorilor ceferişş ti, au şcaă pat din puşş caă rie şau au foşt puşş i îîn
libertate. Dar li ş-au alaă turat altşi comunişş ti romaî ni care petrecuşeraă multşi ani la Moşcova, cum era
Ana Pauker, şş i care acum au şoşit la Bucureşş ti, pe urmele Armatei Roşş ii.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:


1. Care era situatia Partidului Comunist inainte de august 1944?
2. Care fusese soarta comunistilor sub regimul Antonescu?
3. Mentionati o informatie legata de gruparea moscovita.

II.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Vaî şş inşki, care actşiona pe baza unor inştructşiuni precişe de la Moşcova, va foloşi toate mijloacele
neceşare pentru a inştala un guvern proşovietic. În pluş a declarat el, dacaă regele nu accepta un
guvern Groza, el nu putea raă şpunde de exiştentş a îî n continuare a Romaî niei ca ştat independent,
o amenintşare care pare şaă fi foşt decişivaă îîn rezolvarea crizei. Groza a trimiş regelui un meşaj mai
linişş titor: oficialitaă tşile şovietice îîi promişeşeraă o îîmbunaă taă tşire şubştantşialaă a relatşiilor şovieto-ro-
maî ne îîn momentul formaă rii unui guvern al Frontului, incluşiv o atenuare a conditşiilor armiştitşiului
şş i îînapoierea Tranşilvaniei de Nord.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. Care au fost amenintarile folosite de Vasinski impotriva regelui?


2. Care a fost mesajul trimis de Groza regelui Mihai I?

III.Cititi cu atentie textul de mai jos:


Un aparat adminiştrativ impreşionant a foşt mobilizat pentru a promova candidatşii Blocului şş i, îîn
şpecial, pentru a îîmpiedica opozitşia şaă organizeze o campanie eficientaă . Politşia şş i alte autoritaă tşi au
îîmpiedicat diştribuirea ziarelor şş i manifeştelor opozitşiei şş i, îîmpreunaă cu echipe, şpecial formate, de
comunişş ti şş i şimpatizantşi ai aceştora, au îîmpraă şş tiat îîntruniri ale partidelor natşional-tşaăraă neşc şş i
liberal. S-au ştraă duit, de aşemenea, din raă şputeri, şaă excludaă un numaă r caî t mai mare de alegaă tori ai
opozitşiei de pe liştele electorale, iar îîn zonele rurale, unde natşional-tşaă-raă nişş tii erau deoşebit de
puternici, au amplaşat urnele la diştantşe mari de centrele populate pentru ca tşaăranilor şaă le fie
greu şaă voteze. Pe maă şuraă ce şe apropia ziua alegerilor, politşia şş i jandarmeria au foşt îîntaă rite cu un
nu-maă r mare de trupe auxiliare recrutate din raî ndul comunişş tilor, „pentru a mentşine ordinea".

Extrageti din text mijloacele folosite de comunisti pentru manipularea alegerilor.

IV.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Maniu şş i colegii şaă i au foşt acuzatşi de traă dare, şş i, îîn mod şpecific, de a fi conşpirat cu agentş i şecretş i
de la legatş iile americanaă şş i britanicaă din Bucureşş ti pentru a raă şturna guvernul Groza. ÎÎ n
momentul îîn care şş i-a juştificat actşiunile, Maniu a şubliniat caă fuşeşe angajat îîntr-o luptaă pentru
reştaurarea alegerilor libere, a libertaă tşilor politice, şş i a drepturilor fundamentale ale omului şş t a
declarat caă era hotaă raî t şaă foloşeaşcaă toate mijloacele pe care le avea la dişpozitşie pentru a atinge
aceşte şcopuri. El a recunoşcut caă avuşeşe contacte frecvente cu reprezentantşii americani şş i
britanici, dar a evidentş iat caă dişcutarea problemelor interne şş i internatş io nale era una dintre
îîndatoririle fiecaă rui om de ştat.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:


1. Care au fost acuzatiile aduse liderilor taranisti de catre comunisti?
2. Care au fost argumentele folosite de I.Maniu pentru a se apara?

V.

1.Completati textul de mai jos folosind termenii din lista data:

Partidul Comunişt a beneficiat de şprijinul.......................Primul guvern comunişt a foşt inştaurat


la .....................1945. Regele Mihai a incercat şa i şe opuna prin............................ În 1947, opozitia foşt
deşfiintata, printre cei areştati numarandu-şe şi liderul taranişt...................

Lista termenilor: Germania, Îuliu Maniu, 6 martie, 23 auguşt, greva regala.

2.Ordonati cronologic urmatoarele evenimente

a. Actul de la 23 auguşt 1944;


b. Abdicarea regelui Mihai Î;
c. Înştaurarea guvernului Petru Groza;
d. Falşificarea alegerilor de catre comunişti.
ROMANIA IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

Instaurarea regimului comunist(1944-1947)

Schita lectiei

La
23 august 1944 mareşalul Antoneşcu a foşt areştat de catre regele Mihai Î cu şprijinul
principalelor partide-PNL, PNT, PSD şi PCR.În aceeaşi zi şe anunta ieşirea Romaniei din
alianta cu Germania şi alaturarea de Natiunile Unite (SUA, Anglia, URSS, Franta);
-primele guverne au urmarit revenirea la şiştemul democratic. Dar Partidul Comunist,
beneficiind de şprijinul Armatei Roşii va actiona treptat pentru instaurarea unui regim
dictatorial.
Principalele etape ale instaurarii regimului comunist au fost:
6 martie 1945-şub preşiune şovietica eşte inştaurat guvernul Petru Groza. Mihai Î a
incercat şa rezişte prin
august 1945-ianuarie 1946, ‘greva regala’ declanşata de rege ca proteşt impotriva
guvernului Groza, ş-a şfarşit prin introducerea in guvern a doi reprezentanti PNL şi PNT;
noiembrie 1946-alegerile parlamentare au foşt falşificate de comunişti.
- Comuniştii au trecut la un nou val de areştari, partidele politice au foşt interzişe şi opozitia
lichidata; -
30 decembrie 1947 – Abdicarea fortata a regelui Mihai; - PCR a ramaş partid politic
unic; - Romania a foşt proclamata Republica.
ROMANIA IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

Instaurarea regimului comunist(1944-1947)

Fise de lucru

I.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Dintre cele patru partide care compuneau blocul, Partidul Comunişt era cel mai şlab. ÎÎn timpul
raă zboiului, numaă rul membrilor şaă i fuşeşe reduş la aproximativ 1 000, iar îînainte de lovitura de ştat
din auguşt majoritatea liderilor erau îîn îînchişoare. ÎÎn zilele de declin ale dictaturii antoneşciene,
caî tşiva dintre ei, printre care Gheorghe Gheorghiu-Dej, care fuşeşe îîntemnitşat din 1936 din cauza
rolului pe care îîl jucaşe îîn greva muncitorilor ceferişş ti, au şcaă pat din puşş caă rie şau au foşt puşş i îîn
libertate. Dar li ş-au alaă turat altşi comunişş ti romaî ni care petrecuşeraă multşi ani la Moşcova, cum era
Ana Pauker, şş i care acum au şoşit la Bucureşş ti, pe urmele Armatei Roşş ii.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:


4. Care era situatia Partidului Comunist inainte de august 1944?
5. Care fusese soarta comunistilor sub regimul Antonescu?
6. Mentionati o informatie legata de gruparea moscovita.

II.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Vaî şş inşki, care actşiona pe baza unor inştructşiuni precişe de la Moşcova, va foloşi toate mijloacele
neceşare pentru a inştala un guvern proşovietic. În pluş a declarat el, dacaă regele nu accepta un
guvern Groza, el nu putea raă şpunde de exiştentş a îî n continuare a Romaî niei ca ştat independent,
o amenintşare care pare şaă fi foşt decişivaă îîn rezolvarea crizei. Groza a trimiş regelui un meşaj mai
linişş titor: oficialitaă tşile şovietice îîi promişeşeraă o îîmbunaă taă tşire şubştantşialaă a relatşiilor şovieto-ro-
maî ne îîn momentul formaă rii unui guvern al Frontului, incluşiv o atenuare a conditşiilor armiştitşiului
şş i îînapoierea Tranşilvaniei de Nord.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:

3. Care au fost amenintarile folosite de Vasinski impotriva regelui?


4. Care a fost mesajul trimis de Groza regelui Mihai I?

III.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Un aparat adminiştrativ impreşionant a foşt mobilizat pentru a promova candidatşii Blocului şş i, îîn
şpecial, pentru a îîmpiedica opozitşia şaă organizeze o campanie eficientaă . Politşia şş i alte autoritaă tşi au
îîmpiedicat diştribuirea ziarelor şş i manifeştelor opozitşiei şş i, îîmpreunaă cu echipe, şpecial formate, de
comunişş ti şş i şimpatizantşi ai aceştora, au îîmpraă şş tiat îîntruniri ale partidelor natşional-tşaăraă neşc şş i
liberal. S-au ştraă duit, de aşemenea, din raă şputeri, şaă excludaă un numaă r caî t mai mare de alegaă tori ai
opozitşiei de pe liştele electorale, iar îîn zonele rurale, unde natşional-tşaă-raă nişş tii erau deoşebit de
puternici, au amplaşat urnele la diştantşe mari de centrele populate pentru ca tşaăranilor şaă le fie
greu şaă voteze. Pe maă şuraă ce şe apropia ziua alegerilor, politşia şş i jandarmeria au foşt îîntaă rite cu un
nu-maă r mare de trupe auxiliare recrutate din raî ndul comunişş tilor, „pentru a mentşine ordinea".
Extrageti din text mijloacele folosite de comunisti pentru manipularea alegerilor.

IV.Cititi cu atentie textul de mai jos:

Maniu şş i colegii şaă i au foşt acuzatşi de traă dare, şş i, îîn mod şpecific, de a fi conşpirat cu agentş i şecretş i
de la legatş iile americanaă şş i britanicaă din Bucureşş ti pentru a raă şturna guvernul Groza. ÎÎ n
momentul îîn care şş i-a juştificat actşiunile, Maniu a şubliniat caă fuşeşe angajat îîntr-o luptaă pentru
reştaurarea alegerilor libere, a libertaă tşilor politice, şş i a drepturilor fundamentale ale omului şş t a
declarat caă era hotaă raî t şaă foloşeaşcaă toate mijloacele pe care le avea la dişpozitşie pentru a atinge
aceşte şcopuri. El a recunoşcut caă avuşeşe contacte frecvente cu reprezentantşii americani şş i
britanici, dar a evidentş iat caă dişcutarea problemelor interne şş i internatş io nale era una dintre
îîndatoririle fiecaă rui om de ştat.

Pe baza textului, raspundeti la urmatoarele intrebari:


3. Care au fost acuzatiile aduse liderilor taranisti de catre comunisti?
4. Care au fost argumentele folosite de I.Maniu pentru a se apara?

V.

1.Completati textul de mai jos folosind termenii din lista data:

Partidul Comunişt a beneficiat de şprijinul.......................Primul guvern comunişt a foşt inştaurat


la .....................1945. Regele Mihai a incercat şa i şe opuna prin............................ În 1947, opozitia foşt
deşfiintata, printre cei areştati numarandu-şe şi liderul taranişt...................

Lista termenilor: Germania, Îuliu Maniu, 6 martie, 23 auguşt, greva regala.

2.Ordonati cronologic urmatoarele evenimente

a. Actul de la 23 auguşt 1944;


b. Abdicarea regelui Mihai Î;
c. Înştaurarea guvernului Petru Groza;
d. Falşificarea alegerilor de catre comunişti.