Sunteți pe pagina 1din 4

FACTURA

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala Seria GDF nr.11306946432


Data facturii: 15.02.2018

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6005290591 / 23.02.2012


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Dl. IULIAN CONSTANTIN
Serviciul Gestiune Clienti Craiova + Targu Jiu JERCA
B-dul Constantin Brancusi nr.11-13, Targu Jiu, Jud. Gorj Adresa: CALEA SEVERINULUI STR Nr.
Cod postal: 210192
91 localitatea TG.-JIU Gorj România
Cod client: 183014910255 210175
Contract furnizare: 3000380450/17.02.2011
Contract servicii: 9002811732 / 10.11.2015

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

736,916 472,20 LEI 19.03.2018


Atenţie! Achitaţi urgent soldul precedent!

Situaţia contului la data de : 15.02.2018 Perioada de regularizare: 14.11.2017 - 12.02.2018


* Sold precedent 353,41 LEI Adresa locului de Strada CALEA SEVERINULUI Nr. 91
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: TARGU JIU Gorj România 210175
Factura curentă: 118,79 LEI Categorie consum: B1
Instalaţie: 4000411592
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Cod loc consum(CLC): DGSGJTGJ149102

Pagina 1 din 3 la factura nr. 11306946432


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 1952335
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 13.03.2018 - 17.03.2018
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.1/08.01.2018 publicat in M.O. nr.20/09.01.2018 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.22/30.03.2017 publicat in M.O. nr.221/31.03.2017
Facturi regularizate: 011406658269/ 19.12.2017,
011206947686/ 19.01.2018

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

hk engie.ro
183014910255180215000472200
Factură detaliată:
Factură de regularizare
Sumă
Serie Consum Diferenţă
Index Index Pcs Consum consumuri
contor/ Perioada de lunar cantitate de
total estimate
vechi nou (kWh/mc) facturat

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


corector regularizare (mc) (kWh) facturate
(kWh)
(kWh)
14.11.2017 8.308 8.868
746975 560 10,762 6.026,720 -5.289,804 736,916
-12.02.2018 (citit) (citit)

Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale (cu cota TVA 19%) kWh -1.174,734 0,11172 -131,25 -24,93 -156,18
lei/kWh
Furnizare gaze naturale (cu cota TVA 19%) kWh 1.911,650 0,11852 226,57 43,04 269,61
lei/kWh
Rata luna Februarie Verif/Reviz planif (cu cota TVA 19%) 4,50 0,86 5,36

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 99,82 18,97 118,79

Informații conform Ord. ANRE nr.106/2014: Rezilierea contractului


Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
Consum (kWh) an curent Consum (kWh) an precedent
gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la
2.654,0942.663,895 2.635,710 2.620,072
data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
2500.00 consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
2000.00
gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare
1.461,067
1500.00
gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,
1000.00 878,480 866,480 879,120 881,685 cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia
500.00 456,214
contract în nume propriu.
0.00
Revizii şi verificări
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
-500.00
de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
-1000.00
-1.079,157
-799,362
sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
August 2017/2016 Septembrie 2017/2016 Octombrie 2017/2016 Noiembrie 2017/2016 Decembrie 2017/2016 Ianuarie 2018/2017 ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
Pretul aferent ultimei facturi este: 0,11852 Lei/kWh
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Când trebuie să plătiţi factura? - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.

Pagina 2 din 3 la factura nr. 11306946432


Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi engie.ro/procedura-reclamatii/.
să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale
calendaristice. conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar la standardul de performanta gasiti pe
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
vă informăm că aceasta este considerată confirmată la data la care contul Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul
respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
plăţii.
licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ANRE (www.anre.ro).
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi
Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa înmagazinarea).
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform
Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
Cum se calculează Energia?
personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
E - energia gazelor naturale - kWh; datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc; pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc. energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi Totodată, vă informam că aveţi dreptul:
pe site-ul engie.ro. - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon
021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
anre@anre.ro; website www.anre.ro.
- să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
plângerilor (exemplu – medierea);
- să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
Dl. IULIAN CONSTANTIN JERCA
Adresa: CALEA SEVERINULUI STR Nr. 91 localitatea TG.-JIU Gorj România
210175
Cod client: 183014910255

Anexa detaliere facturi din sold

Situatia contului dvs. la data de 15.02.2018 este:

Data emitere
Document Detalii Data scadenta Sold
factura
11206947686 Factura 19.01.2018 19.02.2018 353,41
TOTAL 353,41

Pagina 3 din 3 la factura nr. 11306946432