Sunteți pe pagina 1din 2

“_________” SRL

APROB
____________Director _______
__________________________

INSTRUCŢIUNE DE PROTECŢIE A MUNCII


PENTRU VÎNZĂTOR

1.CERINŢE DE SECURITATE
1.1. Ca vînzător al magazinului sînt admise persoanele care corespund următoarelor condiţii:
- au vîrsta de 18 ani împliniţi indiferent de sex;
- admise la muncă după examinările medicale respective;
- cu instruire profesională;
- au trecut instructajele de protecţie a muncii introductiv general şi la locul de muncă;
- au însuşit cerinţele respective ale regulamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor, posedă
metodele de manipulare a utilajelor antiincendiare primare.
1.2. Vînzătorul magazinului de firmă este obligat:
- să respecte întocmai cerinţele Regulamentului de ordine interioară şi să execute dispoziţiile
ierarhic superior;
- să utilizeze echipamentele (halatul, bonete etc.) de protecţie;
- să reţină în permanenţă că este responsabil de respectarea cerinţelor de tehnică a securităţii;
- să execute numai lucrările pentru care a fost instruit;
- în caz de depistare a defecţiunilor reţelelor sau a utilajului electric să anunţe imediat şeful;
- să întreţină locul de muncă în stare inofensivă pe tot parcursul programului de lucru;
- să respecte distanţa de trecere de 0,8 cm între stivele de cutii şi pereţii încăperii;
- lăţimea trecerii centrale să fie de 1,8 m;
- înălţimea stivelor va asigura distanda de 0,5 m pînă la corpurile de iluminare;
- să asigure fiecare încăpere cu cel puţin un stingător.
1.3. Vînzătorul magazinului trebuie să cunoască:
- principiile funcţionării aparatelor electrice;
- regulile de utilizare a stivuitoarelor;
- cerinţele prezentei instrucţiuni.
1.4. Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare la locul de muncă;
1.5. Pentru prevenirea electrocutării nu se admite atingerea firelor electrice goale sau a
conductorilor electrici, reparaţia sau aranjarea de sinestătătoare a firelor electrice sub tensiune.
1.6. Lucrările de instalaţie a corpurilor de iluminare electrică (becuri), conectare a instalaţiilor
electrice, precum şi reparaţiile în procesul de exploatare vor fi efectuate numai de personalul
electrotehnic autorizat respectiv.
1.7. Pentru asigurarea prevenirii incendiilor vînzătorul va executa în permanenţă următoarele
cerinţe:
- nu va admite fumatul în încăperi;
- nu va utiliza focul deschis în incinta sau imediata apropiere a magazinului;
- va asigura respectarea cerinţelor depozitării;
- va instala stingătoarele în locuri vizibile şi uşor accesibile.

2. CERINŢE DE SECURITATE PÎNĂ LA ÎNCEPUTUL LUCRULUI


2.1. Pînă la începerea lucrului vînzătorul este obligat:
- să îmbrace echipamentul de lucru şi să-şi amenajeze inventarul necesar (cîntar, aparat de casă
etc.);
- să facă revizia vizuală a locului de muncă şi să înlăture obiectele de prisos, să asigure căi libere
de acces;
- să asigure locul de muncă cu iluminare adecvată.

3. CERINŢE DE SECURITATE ÎN TIMPUL LUCRULUI


Nu se va admite fumatul în magazin atît de către vînzător cît şi cumpărători;
Este interzisă prezenţa persoanelor neautorizate după tejghea sau în zonele de păstrare a
mărfurilor.
Aparatele şi utilajul electric conectate la reţea nu se vor lăsa fără supraveghere nici pe cel mai
scurt timp.
Nu se va utilza aparatajul electric deteriorat sau dereglat.
Nu se admite blocarea căilor de acces.

4. CERINŢE DE SECURITATE ÎN SITUAŢII DE AVARIE.


4.1. În caz de incendiu, vînzătorul va evacua oamenii din încăperi, va deconecta reţeaua
electrică, va apela la serviciul de pompieri, dacă este cazul, şi va începe stingerea incendiului
cu stingătoarele din dotare.
4.2. În caz de cutremur de pămînt vînzătorul va deschide uşa, va evacua oamenii din încăperi
şi va deconecta reţeaua electrică.

5. CERINŢE DE SECURITATE LA TERMINAREA LUCRULUI.


La terminarea lucrului este necesar:
- să amenajaţi locul de muncă;
- să eliberaţi trecerile şi căile de acces;
- să deconectaţi reţeaua electrică;
- să includeţi sistemul de avertizare contra incendiului şi pătrunderilor prin efracţie;
- să instalaţi instrumentul şi aparatele la locul de păstrare.