Sunteți pe pagina 1din 144

Instrucţiuni de operare

Cameră foto digitală


Model DMC-FZ50

Înaintea utilizării, vă rugăm să citiţi


aceste instrucţiuni în întregime.
Înainte de utilizare

Stimate cumpărător, PRIZA DE CURENT TREBUIE INSTALATĂ


Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI VA
camere digitale Panasonic. Vă rugăm să citiţi FI UŞOR ACCESIBILĂ IAR CABLURILE DE
cu atenţie instrucţiunile de operare şi să le ALIMENTARE VOR FI MEREU PREGĂTITE
păstraţi la îndemână pentru a putea apela la DE UTILIZARE.
ele de câte ori este cazul.

Atenţie!
Informaţii pentru siguranţa Pericol de explozie dacă bateria este
dumneavoastră înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi
tip sau un model echivalent recomandat de
fabricant. Aruncaţi bateriile folosite conform
instrucţiunilor fabricantului.
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE RISCUL INCENDIILOR,
ŞOCURILOR ELECTRICE ŞI
INTERFERENŢELOR SUPĂRĂTOARE, „ Remarcă referitoare la baterii şi
UTILIZAŢI DOAR ACCESORIILE acumulatori
RECOMANDATE ŞI NU EXPUNEŢI ACEST Acumulatorii sau bateriile uzate nu pot fi
ECHIPAMENT LA PLOI SAU UMEZEALĂ. NU aruncate la deşeuri menajere.
SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR,
DEOARECE INTERIORUL NU CONŢINE Contactaţi autoritatea locală
PIESE CARE POT FI DEPANATE. SERVICE- competentă pentru a afla locurile
UL VA FI EFECTUAT DOAR DE CĂTRE unde acestea pot fi depozitate.
PERSONAL CALIFICAT.

Observaţi cu atenţie legile privind


drepturile de autor. Înregistrarea de pe
casete sau discuri sau alte materiale
publicate sau difuzate în alte scopuri decât
pentru uz personal poate reprezenta o
încălcare a legilor privind drepturile de
autor. Chiar şi în scopuri de uz personal,
înregistrarea anumitor materiale poate fi
restricţionată.

● Vă rugăm ţineţi cont de faptul că butoanele


de control, componentele, elementele de
meniu, etc. ale camerei dumneavoastră
digitale pot părea diferite de cele prezentate
în ilustraţiile acestor instrucţiuni de operare.
● Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată.
● Leica este marcă înregistrată a Leica
Microsystems IR GmbH.
● Elmarit este marcă înregistrată a Leica
Camera AG.
● Alte nume, nume de companii şi nume.de
produse menţionate în aceste instrucţiuni
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate
ale companiilor aferente

2
Înainte de utilizare

„ Informaţii privind evacuarea echipamentelor electrice şi electronice pentru


utilizatorii casnici
Acest simbol care apare pe produse şi / sau documentele însoţitoare înseamnă că produsele
electrice şi electronice folosite nu vor fi amestecate cu restul deşeurilor
menajere.
Pentru tratament corespunzător, recuperare şi reciclare vă rugăm să depuneţi
aceste produse doar în punctele de colectare speciale, unde vor fi acceptate
gratuit. Alternativ, în anumite ţări veţi putea returna produsele furnizorului local
la cumpărarea unui nou produs echivalent.
Evacuarea corectă a acestui produs va ajuta la salvarea unor resurse valoroase
şi la prevenirea unor efecte cu potenţial negativ asupra sănătăţii umane şi
mediului înconjurător care pot apărea din manipularea incorectă a acestui tip de
produse.
Vă rugăm contactaţi autorităţile locale pentru mai multe detalii privind cele mai apropiate puncte de
colectare. Pot fi aplicate amenzi pentru evacuarea necorespunzătoare a acestui tip de deşeuri
menajere, în conformitate cu legislaţia naţională respectivă.
Pentru utilizatori în cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să evacuaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm contactaţi furnizorul
dumneavoastră local pentru informaţii suplimentare.
Informaţii pentru ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Acest simbol este valid doar în Uniunea Europeană.
Dacă doriţi să evacuaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul cerând
informaţii asupra metodei corecte de evacuare.

„ Manevrarea cu atenţie a camerei „ Despre ecranul LCD / Vizor


● Nu scuturaţi camera foto şi feriţi-o de ● Nu apăsaţi ecranul LCD cu putere. Acest
şocuri. Camera foto nu va mai funcţiona lucru poate duce la apariţia unor culori
normal, funcţia de înregistrare se poate neregulate pe ecranul LCD sau defectarea
dezactiva sau lentila se poate distruge. ecranului LCD.
● Nisipul sau praful pot cauza defecţiuni ale ● În locuri cu modificări drastice de
camerei. Când utilizaţi camera foto pe o temperatură, se poate forma condens pe
plajă etc., asiguraţi-vă că nisipul sau praful ecranul LCD. Ştergeţi-l bine cu o cârpă moale
nu pătrund în cameră. şi uscată.
● Când utilizaţi camera foto într-o zi ploioasă ● Dacă atunci când porniţi camera foto, aceasta
sau pe o plajă, asiguraţi-vă că apa nu este extrem de rece, imaginea de pe ecranul
pătrunde în cameră. LCD va fi mai întunecată decât de obicei. Cu
● Dacă apa de mare stropeşte înspre toate acestea, pe măsură ce temperatura
cameră, umeziţi o cârpă moale cu apă de la creşte, ecranul va reveni la luminozitatea lui
robinet, stoarceţi-o bine şi ştergeţi corpul normală.
camerei cu atenţie.

3
Înainte de utilizare

● Nu forţaţi ecranul LCD atunci când îl rotiţi, „ Despre condens


altfel acesta se poate defecta. (Când lentila sau vizorul sunt neclare)
● În funcţie de trepiedul pe care îl utilizaţi, este
● Condensul se formează când temperatura
posibil să nu puteţi închide, deschide sau mediului înconjurător sau umiditatea se
roti ecranul LCD. În astfel de situaţii, detaşaţi modifică în felul următor: Protejaţi camera
camera foto de la trepied, apoi deschideţi, foto de formarea condensului deoarece
închideţi sau rotiţi ecranul LCD. poate cauza formarea petelor pe lentilă,
● Când nu utilizaţi ecranul LCD sau când fungus sau defecţiuni.
utilizaţi vizorul, este recomandabil să ● Când camera foto este adusă de la frig într-o
închideţi ecranul LCD pentru a preveni încăpere încălzită.
murdărirea şi zgârierea lui.
● Când camera foto este mutată din aer liber
● Când depozitaţi camera foto pentru perioade
într-o maşină cu aer condiţionat
lungi de timp, este recomandabil să închideţi
ecranul LCD cu faţa spre interior. ● Când aerul rece suflat de către aparatul de
aer condiţionat este îndreptat spre cameră.
● În locuri cu umezeală excesivă
La fabricarea ecranului LCD / vizorului s-a ● Puneţi camera foto într-o pungă de plastic
folosit o tehnologie de mare precizie. Cu până când temperatura camerei se apropie
toate acestea, pot apărea unele puncte de cea a mediului ambiant pentru a evita
negre sau luminoase (roşi, albastre sau condensul. În caz de formare a condensului,
verzi) pe ecran. Acest lucru este normal. închideţi camera foto pentru aproximativ 2
Ecranul LCD / vizorul are mai mult de ore. Când temperatura camerei se va
99,99% pixeli efectivi cu doar 0,01% pixeli apropia de cea a mediului ambiant,
inactivi sau aprinşi întotdeauna. Acest lucru condensul va dispărea de la sine.
nu va fi înregistrat pe fotografiile de pe
cardul de memorie.
„ Dacă nu veţi utiliza camera foto
pentru o perioadă mai lungă de timp
„ Despre lentile
● Depozitaţi bateria într-un loc rece şi uscat cu
● Nu apăsaţi lentila cu forţă. o temperatură relativ stabilă.
● Lăsarea camerei cu lentila îndreptată spre (Temperatura recomandată: 15ºC – 25ºC)
soare poate duce la defectarea camerei. De
Umiditate recomandată 40 % - 60%).
asemenea, aveţi grijă când aşezaţi camera
foto în apropierea unei ferestre. ● Asiguraţi-vă că aţi scos bateria şi cardul din
cameră.
● Dacă suprafaţa lentilei este murdară (apă,
ulei, urme de degete, etc.), imaginile pot fi ● Când bateria este lăsată în cameră pentru o
afectate. Ştergeţi uşor suprafaţa lentilei cu o perioadă lungă de timp, aceasta se
cârpă moale şi uscată înainte şi după descarcă chiar când camera foto este oprită
realizarea fotografiilor. şi poate deveni inutilizabilă chiar şi după ce
este încărcată.
● Pentru depozitarea bateriei pe o perioadă
lungă de timp, recomandăm a fi încărcată o
dată pe an şi depozitată din nou după ce i-
aţi epuizat capacitatea de încărcare.

4
Înainte de utilizare

● Când păstraţi camera foto într-un dulap,


recomandăm depozitarea ei împreună cu un
agent deshidratant (silicagel).
● Dacă nu aţi utilizat camera foto pentru
perioade lungi de timp, este
recomandabil să verificaţi toate piesele
înainte de a realiza fotografii.

5
Înainte de utilizare

Despre selectorul de mod : Mod imagine în mişcare (P80)


Acest mod vă permite să înregistraţi
Reglaţi partea la modul dorit. imagini în mişcare.
Selectorul de mod poate fi rotit cu 360°.
Rotiţi încet şi sigur pentru a seta fiecare
mod. SCN: Mod scenă (P66)
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii
în funcţie de scenele înregistrate.

: Mod auto (P35)


Acest mod este recomandat pentru
începători.

: Mod redare (P40)


P: Mod program AE (expunere
automată) (P31) Acest mod vă permite să redaţi
imaginile înregistrate.
Expunerea este automat ajustată de către
cameră.
„ Despre indicaţiile din cadrul acestor
instrucţiuni de operare
A: Mod AE prioritate diafragmă (P57)
Viteza de declanşare este determinată
automat de către valoarea de diafragmă
setată. Modurile indicate aici vă permit să utilizaţi
funcţiile şi setările descrise pe această pagină.
Setaţi selectorul de mod la orice mod pentru a
utiliza funcţiile şi setările respective.
S: Mod AE prioritate declanşare (P58)
Valoarea diafragmei este determinată
automat de către viteza de declanşare : Mod personalizat
setată.

M: Mod expunere manuală (P59) Sunt descrise informaţii ajutătoare privind


Expunerea este ajustată de către valoarea utilizarea camerei.
diafragmei şi viteza de declanşare, care
sunt ajustate manual. „ Despre ilustraţiile din cadrul acestor
instrucţiuni de funcţionare
Vă rugăm ţineţi cont că aspectul produsului,
CUSTOM: Mod personalizare (P65) ilustraţiile sau afişajul de meniu sunt puţin
Acest mod vă permite să salvaţi setările diferite de cele reale.
preferate.

6
Înainte de utilizare

„ Despre ilustraţiile butonului cursor „ Despre ecranul LCD


În aceste instrucţiuni de operare, funcţionările În momentul achiziţionării camerei, ecranul
butonului cursor sunt descrise conform LCD este introdus în corpul camerei.
ilustraţiei de mai jos. Mişcaţi ecranul LCD în direcţiile indicate în
Buton cursor figura de mai jos.
Exemplu: când apăsaţi butonul

„ Despre selectorul frontal şi


selectorul posterior
În cadrul acestor instrucţiuni de operare,
instrucţiunile privind utilizarea acestor
selectoare sunt prezentate cu ilustraţii care se
potrivesc pictogramelor de pe ecran.
● Rotiţi uşor selectorul frontal sau posterior. : Orificiu pentru deschiderea ecranului
LCD
n Deschideţi ecranul LCD,
introducând degetul în orificiul de
deschidere
o Rotiţi ecranul cu 180° spre stânga.
Ecranul se roteşte doar cu 90° spre
dreapta.
p Readuceţi ecranul în poziţia iniţială
Pentru detalii referitoare la rotirea
ecranului LCD, consultaţi P22.

: Selector frontal
: Selector posterior

7
CUPRINS Realizarea fotografiilor cu blitzul
încorporat. ...............................................46
Înainte de utilizare Realizarea fotografiilor cu temporizatorul. ..51
Compensarea expunerii ............................52
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră . 2
Realizarea fotografiilor cu funcţia de auto
Despre selectorul de mod ............................ 6 paranteze ...................................................53
Stabilizator optic de imagine.......................54
Pregătirea Realizarea fotografiilor în mod serie...........55
Realizarea fotografiilor de aproape ...........56
Accesorii .................................................... 10
Prioritate diafragmă ....................................57
Numele componentelor.............................. 10
Prioritate declanşare...................................58
Ghid rapid .................................................. 12
Expunere manuală .....................................59
Afişaj ecran ................................................ 13
Valoare diafragmă şi viteză declanşator.....60
Încărcarea bateriei cu încărcătorul............. 15
Realizarea fotografiilor cu focalizare
Despre baterie (încărcare / număr de manuală ..................................................61
fotografii realizabile) ............................... 16
Înregistrarea setărilor personalizate de
Introducerea / Scoaterea bateriei .............. 17 meniu .....................................................64
Introducerea / Realizarea fotografiilor în modul
Scoaterea cardului de memorie ................. 18 personalizat ............................................65
Despre cardul de memorie......................... 18 Mod scenă ..................................................66
Scoaterea capacului de lentilă / Ataşarea - Mod portret .........................................67
curelei de mână ...................................... 20 - Mod piele fină ......................................67
Ataşarea / scoaterea parasolarului de - Mod peisaj ...........................................67
lentilă ...................................................... 21
- Mod sport.............................................68
Ecranul LCD............................................... 22
- Mod portret de noapte .........................68
Setarea datei / orei (Setarea ceasului) ...…24
- Mod peisaj de noapte ..........................69
Despre meniul de configurare.................... 25
- Mod panoramare ................................69
- Mod alimente .......................................70
Informaţii de bază - Mod petrecere .....................................70
- Mod lumină de lumânare .....................71
Realizarea fotografiilor .............................. 31
- Mod focuri de artificii............................71
Realizarea fotografiilor în Mod Auto........... 35
- Mod cer înstelat ...................................72
Realizarea fotografiilor cu transfocare ....... 36
- Mod bebeluş1/ bebeluş2 .....................73
• Utilizarea transfocării optice................. 36
- Mod zăpadă.........................................74
• Utilizarea transfocării optice extra........ 37
- Mod sensibilitate ridicată .....................74
• Utilizarea transfocării digitale Înregistrarea zilei în care aţi realizat
Extinderea transfocării ......................... 38 fotografia .................................................75
Verificarea fotografiilor realizate Afişarea orei la destinaţia călătoriei............77
(Vizionare) .............................................. 39
• Locaţii pentru setările de fus orar.........79
Redarea fotografiilor .................................. 40
Mod de imagini în mişcare..........................80
Ştergerea fotografiilor ................................ 41
Redare multiplă .........................................82
Afişarea fotografiilor în funcţie de data
Nivel avansat înregistrării (afişare calendar) ................83
Utilizarea transfocării la redare ..................84
Despre ecranul LCD / Vizor ...................... 43
Redarea imaginilor în mişcare / imagini cu
• Verificarea informaţiilor afişate ............ 43 semnal audio ..........................................85

8
• [EX. FLASH BURST]
Setări de meniu
Realizarea fotografiilor în mod serie
Utilizarea meniului de mod [REC] cu blitz adiţional ..................................106
(înregistrare) ........................................... 86 • [CLOCK SET]
• [W. BALANCE] Setarea datei, orei şi modului de
Ajustarea nuanţei pentru o imagine afişare a acestora ..............................106
mai naturală ......................................... 87 Utilizarea meniului de mod [PLAY]
• [WB. ADJUST] (Tonuri de alb) (Redare) .............................................107
Reglarea fină a nivelului tonurilor de alb89 • [SLIDE SHOW] (Redarea fotografiilor
• [SENSITIVITY] sensibilitate prin diaporamă) ..................................107
Setarea sensibilităţii la lumină .............. 89 • [FAVORITE] Setare imagini favorite ...109
• [ASPECT RATIO] raportul dimensiunilor • [ROTATE DISP.] [ROTATE]
Setarea raportului dimensiunilor .......... 91 Afişarea fotografiilor prin rotire ...........110
• [PICT. SIZE] [QUALITY] • [DPOF PRINT] (Setarea
Setarea dimensiunii şi calităţii unei fotografiei care va fi imprimată
fotografii care să se potrivească cu şi a numărului de imprimări) ...............111
modul în care dvs. utilizaţi fotografiile.. 92
• [PROTECT] (Prevenirea
• [AUDIO REC.] înregistrare audio ştergerii accidentale a fotografiilor).....112
Înregistrarea imaginilor statice cu
• [AUDIO DUB.] (Adăugare semnal
semnal audio........................................ 93
audio la fotografiile înregistrate) .........113
• Mod de măsurare [METERING MODE]
• [RESIZE]
Pentru determinarea metodei de
măsurare a luminozităţii ...................... 94 (Redimensionarea fotografiilor ..........114
• [AF MODE] – mod AF • [TRIMMING]
Setarea metodei de focalizare ............. 94 (Ajustarea fotografiilor) .......................115
• Auto focalizare continuă [CONT. AF] • [ASPECT CONV.] (Convertirea
raportului dimensiunilor unei
Focalizare continuă pe un subiect....... .95
imagini 16:9) .......................................116
• [AF ASSIST LAMP]
• [FORMAT]
Lampă de asistare AF
(Iniţializarea cardului) .........................117
Focalizare mai uşoară în condiţii
de lumină slabă.................................... 96
• [FOCUS / AE LOCK] Conectarea la alte echipamente
Fixarea focalizării şi expunerii ............. 97 Conectarea la un PC ................................118
• [DIREC. EX. COMP:] Tipărirea fotografiilor .............................121
Compensare rapidă a expunerii .......... 98 Redarea fotografiilor pe un ecran TV ....124
• [COL. EFFECT]
Setarea efectelor de culoare................ 99 Altele
• [PICT. ADJ.]
Utilizarea protectorului MC / filtrului ND....126
Ajustarea calităţii fotografiei ................. 99
Utilizarea dispozitivului de declanşare
• [FLIP ANIM.] (Animaţie) de la distanţă ........................................127
Conectarea imaginilor pentru a crea o Precauţii la utilizare ..................................128
imagine în mişcare............................. 100 Afişarea mesajelor....................................130
• [CONVERSION] Lentile de conversie Detectarea şi eliminarea defectelor ..........131
Utilizarea unei lentile opţionale .......... 100 Număr de fotografii realizabile şi timpul
• [EXT. FLASH] (Blitz adiţional) de înregistrare disponibil ......................137
Utilizarea unui blitz adiţional .............. 104 Specificaţii ......................................... 140

9
Pregătire

Accesorii 3. Încărcător baterie


(în text, acesta este denumit „încărcător”)
Înainte de a utiliza camera foto, verificaţi 4. Cablu de alimentare de la reţea
conţinutul.
5. Cablu conexiune USB
6. Cablu AV
7. CD-ROM
8. Curea
9. Capac lentilă
10. Parasolar lentilă

Denumirea componentelor

1. Lentilă (P4)
2. Selector frontal (P39, 40, 59, 82, 84)
3. Indicator temporizator (P51)
Lampă asistare AF (P96)
4. Blitz (P46)

5. Selector reglare dioptru (P44)


6. Vizor (P13, 43)
7. Buton [DISPLAY] (Afişaj) (P43)
1. Card de memorie SD (32 MB) 8. Buton [EVF/LCD] (P43)
(în text, acesta este denumit „Card”)
2. Set baterie
(în text, acesta este indicat ca şi „baterie”)

10
Pregătire

9. Buton [FOCUS / AE LOCK] (Focalizare / 28. Buton stabilizator optic imagine (P54)
Blocare AE) (P35, 97)
10. Difuzor (P85)
11. Selector posterior (P32, 40, 58, 59)
12. Ecran LCD (P13, 22, 43)
13. Buton [FUNCTION] (Funcţie) (P87)
14. Buton ştergere (P41)
15. Butoane cursor
◄ / Buton temporizator (P51)
▼ / Buton [REV] (P39) 29. Buton [FOCUS] (focalizare) (P62, 71, 95)
► / Buton setare blitz (P46) 30. Comutator focalizare (P56, 61) (AF/AF
MACRO/MF)
▲ / Compensarea expunerii (P52) / Auto
31. Buton deschidere blitz (P46)
paranteză (P53) / Ajustare blitz (P49) /
Buton Compensare Lumină Fundal în 32. Soclu [REMOTE] (comandă de la distanţă)
Mod auto (P36) (P127)
16. Buton [MENU/SET] (Meniu / Setare) (P25) 33. Soclu [AV OUT/DIGITAL] (P118, 121, 124)
17. Uşiţă card (P18) 34. Soclu [DC IN] (P118, 121)
• Vă rugăm folosiţi doar adaptoare
Panasonic originale (opţional DMW-AC7;
opţional)

18. Inel transfocare (P36)


19. Inel focalizare (P61)
20. Buton declanşator (P31)
21. Loc pentru ataşarea curelei de mână (P20) 35. Şanţ de poziţionare a capacului de lentilă
(P21)
22. Microfon (P80, 93)
36. Buton deschidere / închidere uşiţă baterie
23. Conector pentru blitz extern (P104)
(P17)
24. Selector mod (P6)
37. Uşiţă baterie (P17)
25. Buton ON/OFF (pornire / oprire cameră)
38. Suport montare trepied
(P24)
• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că
26. Indicator alimentare (P31)
acesta este stabil prin conectarea la
27. Buton Mod Serie sau Simplu / Ştergere cameră.
(P55)

11
Pregătire

Ghid rapid 3. Porniţi camera foto pentru a realiza


fotografii.
Aceasta este o prezentare generală a modului
de înregistrare şi redare a imaginilor cu acest • Setaţi ceasul.(Pag. 24)
aparat. Pentru fiecare etapă, vă rugăm
consultaţi paginile indicate între paranteze.

1. Încărcaţi bateria. (Pag. 17)

• Camera foto nu este livrată cu bateria


încărcată. Încărcaţi bateria înainte de
folosire. n Setaţi selectorul de mod la [P].
2. Introduceţi bateria şi cardul. (Pag. o Apăsaţi butonul declanşator pentru a
19,20) fotografia. (Pag. 31)

4. Redarea fotografiilor realizate.

n Setaţi selectorul de mod la [ ]


o Selectaţi fotografia pe care doriţi să o
vedeţi. (Pag. 40)

12
Pregătire

Afişajul de ecran În modul de înregistrare


În afara cadrului
1. Mod înregistrare (P31)
2. Mod blitz (P46)
3. Focalizare (P31)
4. Dimensiune imagine (P92)
5. Calitate (P92)
În modul Imagine în mişcare (P80)

: Alertă vibraţii (P34)


6. Indicator baterie (P16)
7. Număr fotografii realizabile / Timp de
înregistrare disponibil
În modul Imagine în mişcare (P80)

Ex.
8. Indicator accesare card (P18)
9. Starea înregistrării
10. Histogramă (P45)
11. Dată călătorie (P75)
12. Timp de înregistrare scurs (P80)
13. Indicare comutare program (P32)
14. Viteză declanşator (P31)
ISO inteligent (P89)
15. Valoare diafragmă (P31)
16. Indicare comutare program (P32)
17. Compensare expunere (P52) /
Compensare expunere directă (P98)

Compensare lumină de fundal (P36)


18. Mod de măsurare (P94)

19. Intensitate LCD (P45)


20. Zonă AF pentru un element al imaginii
(P94)
21. Zona AF (P31)
22. Ţintă măsurare punct (P94)
23. Stabilizator optic de imagine (P54)

13
Pregătire

24. Nivelul tonurilor de alb (P87) 40. Reglare blitz (P49)


Ajustare fină a nivelului tonurilor de alb 41. Indicator MF (P61) / Indicator AF MACRO
(P89) (P56)
25. Sensibilitate ISO (P89)
26. Mod serie (P55)
Înregistrare audio (P80, 93)
27. Animaţie (P100)
28. Mod efect culoare (P99)
29. Setări personalizate (P64)
30. Auto focalizare continuă (P95)
31. Transfocare (P36) / Transfocare optică
extra (P37) / Transfocare digitală (P38)
32. Operare pentru compensarea luminii de
fundal (P36)
33. Data şi ora curentă
Sunt afişate timp de aproximativ 5 În modul de redare
secunde la pornirea camerei, setarea 1. Mod redare (P40)
ceasului şi după comutarea din modul de
redare în modul de înregistrare. 2. Număr tipăriri DPOF (P111)
34. Vârsta (P73) 3. Imagine protejată (P112)
Este afişată timp de 5 secunde la 4. Imagine cu semnal audio / Imagini în
pornirea camerei în modul [BABY], la mişcare (P85)
setarea orei şi zilei de naştere, şi după 5. Dimensiune imagine (P92)
comutarea din alte moduri în modul 6. Calitate (P92)
[BABY]
În modul de imagine în mişcare (P85)
35. Funcţie auto paranteze (P53)
36. Numărul de zile care au trecut de la
începerea călătoriei (P75) 7. Indicator baterie (P16)
Acesta este afişat timp de 5 secunde la 8. Număr fişier / folder (P119)
pornirea camerei când data călătoriei 9. Număr imagine / Număr total de imagini
este setată, după setarea ceasului, data 10. Pictogramă de avertizare deconectare cablu
plecării sau data călătoriei, după (P123)
modificarea setării fusului orar şi după
trecerea de la modul de redare la un alt Aceasta este afişată la tipărire utilizând o
mod. imprimantă care acceptă funcţia PictBridge
(Este posibil ca, în funcţie de imprimantă,
37. Lentile de conversie (P102) pictograma să nu fie afişată)
38. Mod auto-temporizator (P51) Timp de înregistrare imagine în mişcare
39. Lampă de asistare AF (P96) (P85):
: Focalizare / Fixare AE 11. Histogramă (P45)
(P97) 12. Informaţii înregistrare
13. Setări favorite (P109) / Timp de redare scurs
(P85)
14. Data şi ora înregistrării

14
Pregătire

15. Vârsta (P73) • Cablul de alimentare nu poate fi introdus


16. Intensitate ecran LCD (P45) complet în terminalul bateriei. Va rămâne o
mică breşă, aşa cum este prezentat în
17. Numărul de zile care au trecut de la figura de mai jos.
începerea călătoriei (P75)
18. Redare audio (P85)

: În modul de imagine în
mişcare (P85)
19. Animaţie (P100)
20. Favorite (P109)
• Când led-ul [CHARGE] (încărcare)
luminează în verde, încărcarea începe.
Încărcarea bateriei cu • Dacă ledul [CHARGE] luminează
încărcătorul intermitent, consultaţi P18.

Camera foto nu este livrată cu bateria încărcată. 3. Detaşaţi bateria după ce încărcarea s-
Încărcaţi bateria înaintea utilizării. a încheiat.
1. Introduceţi bornele bateriei şi
ataşaţi bateria la încărcător.

• Când led-ul [CHARGE] (încărcare) se


stinge (după aproximativ 120 de minute),
încărcarea este completă

2. Conectaţi cablul de alimentare la ● După ce încărcarea s-a încheiat, asiguraţi-vă


că aţi deconectat cablul de alimentare de la
reţeaua electrică
priza de curent electric.
● Bateria se încălzeşte după utilizare şi în
timpul sau după încărcare. De asemenea,
camera foto se încălzeşte în timpul utilizării.
Acest lucru este normal.
● Bateria se descarcă dacă este lăsată o lungă
perioadă de timp după încărcare. Reîncărcaţi
bateria dacă s-a descărcat.
● Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare
specificate pentru acest scop
● Încărcaţi bateria cu încărcătoare de
interior
● Nu dezasamblaţi sau modificaţi
încărcătorul

15
Pregătire

Despre baterie Numărul de fotografii variază în funcţie de


intervalul de fotografiere.
(încărcare / număr de Dacă intervalul de fotografiere devine mai
mare, numărul de fotografii descreşte.
fotografii realizabile) [ex. când fotografiaţi la fiecare 2 minute:
aproximativ 90]

„ Indicator pentru nivelul bateriilor


Numărul de fotografii realizabile când
Nivelul de energie rămas în baterie apare pe utilizaţi vizorul
Ecran.
(Condiţiile de realizare a fotografiilor se
conformează standardului CIPA)

● Indicatorul bateriei se face roşu şi luminează Număr de fotografii Aprox. 360 de fotografii
intermitent. care pot fi realizate: (aprox. 180 de minute)
● Reîncărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o
baterie complet încărcată. Timpul de redare când utilizaţi ecranul LCD
● [Acesta nu apare când utilizaţi camera foto
împreună cu adaptorul de reţea (opţional Timp de redare: aprox. 300 minute
DMW-AC7)]
Numărul de fotografii realizate şi timpul de
„ Durata de viaţă a bateriei redare vor varia în funcţie de condiţiile de
Numărul de fotografii care pot fi realizate operare şi condiţiile de depozitare ale bateriei.
conform standardului CIPA (în mod normal)

Număr de fotografii Aprox. 360 de fotografii „ Încărcarea


care pot fi realizate: (aprox. 180 de minute)
Timpul de încărcare: aprox. 120 minute
Condiţii de realizare a fotografiilor conform Timpul de încărcare şi numărul de fotografii
standardului CIPA realizate cu setul de baterie opţional (CGR-
● Temperatura: 23ºC / Umiditate: 50% când S006E) sunt la fel ca şi mai sus.
ecranul LCD este aprins*. ● Când înregistrarea începe, ledul indicator
● Folosirea cardului de memorie SD (32 MB) [CHARGE] (încărcare) luminează.
furnizat
● Folosirea bateriei furnizate „ Când ledul indicator [CHARGE]
● Fotografierea începe la 30 de secunde după (încărcare) clipeşte
pornirea camerei. (Când funcţia de ● Bateria este descărcată. După câteva
stabilizare optică a imaginii este setată la momente, ledul va lumina şi va începe
[MODE1]) încărcarea normală.
● Fotografiere la fiecare 30 de secunde cu ● Dacă temperatura bateriei este prea scăzută
blitzul complet încărcat după fiecare sau prea ridicată, timpul de încărcare va fi
fotografie mai lung decât în mod normal.
● Stingeţi camera foto la fiecare 10 fotografieri. ● Bornele încărcătorului sau ale bateriei sunt
● CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging murdare. În acest caz, ştergeţi-le cu o cârpă
Products Associations]. uscată.
½ Numărul de fotografii realizabile scade când ● Dacă timpul de operare a camerei devine
sunt folosite funcţia de intensitate LCD extrem de scurt chiar şi când bateria este
corect încărcată, înseamnă că durata de
viaţă a bateriei a expirat. Achiziţionaţi o
baterie nouă.

16
Pregătire

„ Condiţiile de încărcare Scoaterea bateriei:


● Încărcaţi bateria la o temperatură cuprinsă Împingeţi blocajul pentru a scoate
între 10ºC şi 35ºC (temperatura bateriei bateria.
trebuie să fie aceeaşi).
● Performanţele bateriei se pot reduce iar
timpul de operare poate deveni mai scurt în
condiţii cu temperaturi scăzute (de ex. schi /
snowboarding)

Introducerea / Scoaterea
bateriei

● Opriţi camera foto


3 n Închideţi uşiţa bateriei.
● Închideţi blitzul.
o Împingeţi butonul de deblocare în
direcţia săgeţii pentru a închide
1 Împingeţi butonul de deblocare în corect uşiţa bateriei.
direcţia săgeţii şi deschideţi uşiţa
bateriei.

• Vă rugăm folosiţi doar baterii Panasonic


originale (CGR-S006E)

2 Introducerea bateriei
● Scoateţi bateria după utilizare.
Introduceţi cu atenţie bateria
încărcată până la auzirea unui clic. ● Dacă a fost introdusă o baterie încărcată
pentru mai mult de 24 ore, setarea ceasului
este stocată (în cameră) pentru cel puţin 3
luni chiar dacă bateria este scoasă. (Timpul
de stocare poate fi mai scurt dacă bateria nu
a fost încărcată suficient). Dacă au trecut
mai mult de 3 luni, setarea ceasului se va
pierde. În acest caz, setaţi din nou ceasul.
(P24)
● Nu scoateţi cardul sau bateria în timp ce
cardul este accesat. Datele de pe card
pot fi distruse. (P18).

17
Pregătire

● Nu scoateţi bateria când camera foto este


● Cardul se poate deteriora dacă nu este
pornită deoarece setările nu vor fi stocate
introdus complet
în mod corespunzător.
● Bateria furnizată este proiectată doar
pentru această cameră. Nu o utilizaţi cu 3 n Închideţi uşiţa bateriei.
alte echipamente
o Împingeţi butonul de deblocare în
direcţia săgeţii pentru a închide
Introducerea / Scoaterea corect uşiţa bateriei.
cardului

● Opriţi camera foto


● Pregătiţi un card de memorie SD (furnizat),
un card de memorie SDHC (opţional) sau un
card multimedia (opţional)
● Închideţi blitzul.
• Dacă uşiţa cardului de memorie nu poate
fi complet închisă, scoateţi cardul şi
1 Împingeţi butonul de deblocare şi încercaţi să-l introduceţi din nou.
deschideţi uşiţa cardului de memorie.

● Cardul şi datele conţinute pe el pot fi


distruse dacă acesta este scos sau
introdus în timp ce camera foto este
pornită.
● Recomandăm utilizarea cardului de
memorie SD / SDHC Panasonic

2 Introducere Despre card


Introduceţi complet cardul, până la
auzirea unui clic.
Scoatere: „ Accesarea cardului
Când imaginile sunt înregistrate pe card,
Împingeţi cardul până la auzirea
unui clic, apoi trageţi de card în sus. indicatorul de accesare a cardului
luminează în roşu.

● Verificaţi direcţia cardului Când indicatorul de accesare a cardului


● Nu atingeţi terminalele de conexiune de pe luminează, imaginile sunt citite sau şterse, sau
spatele cardului cardul este şters sau formatat.

18
Pregătire

Drept urmare, nu: ● Cardul SDHC este un standard de card de


● închideţi camera foto memorie decis de către Asociaţia SD în
2006 pentru carduri de memorie cu o
● scoateţi bateria sau cardul capacitate mai mare de 2 GB.
● scuturaţi sau loviţi camera foto. ● Această cameră este compatibilă atât cu
Cardul şi datele pot fi deteriorate sau camera carduri de memorie SD cât şi SDHC. Puteţi
foto va prezenta deficienţe în operare. utiliza un card de memorie SDHC doar în
aparate compatibile cu acest tip de card.
(Dacă utilizaţi cardul SDHC în alt tip de
„ Cardul de memorie SD (furnizat), aparate, citiţi întotdeauna instrucţiunile de
card de memorie SDHC (opţional) şi operare ale aparatului respectiv.)
card multimedia (opţional)
● Acest aparat nu suportă înregistrarea
● Cardul de memorie SD (furnizat), card de imaginilor în mişcare pe carduri multimedia.
memorie SDHC (opţional) şi card multimedia Recomandăm utilizarea unui card de
(opţional) sunt carduri externe mici, uşoare memorie de mare viteză SD sau SDHC
şi detaşabile. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare.
● Viteza de citire / scriere a unui card de (P80)
memorie SD sau SDHC este rapidă. Ambele
tipuri de carduri sun prevăzute cu un
„ Manevrarea cardului
comutator de protecţie la scriere care
previne scrierea şi formatarea cardului. (În Transferaţi periodic imaginile video /
cazul în care comutatorul este împins spre fotografiile importante de pe card pe PC
[LOCK] (blocat), nu este posibilă scrierea (P118). Datele de pe card pot fi distruse sau
sau ştergerea datelor de pe card şi nici se pot pierde datorită undelor
formatarea lui. Când comutatorul este glisat electromagnetice, electricităţii statice,
în partea opusă, aceste funcţii devin deteriorării camerei sau defectării cardului.
disponibile). ● Nu formataţi cardul pe PC sau alt
echipament, formataţi-l doar cu ajutorul
camerei pentru a asigura funcţionarea lui
Card de memorie SD corespunzătoare. (P117)

● Viteza de citire / scriere a unui card


multimedia este mai mică decât în cazul
unui card de memorie SD sau SDHC. Când
este utilizat un card multimedia,
performanţele anumitor caracteristici pot fi
Vă rugăm consultaţi ultimele informaţii pe site-ul: mai mici decât cele specificate.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs ● Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna
(site-ul este doar în limba engleză) copiilor deoarece există pericolul ca aceştia
să îl înghită.
● Consultaţi P130 pentru informaţii privind
numărul de imagini înregistrabile şi timpii de
înregistrare disponibili.
● Acest aparat suportă carduri de memorie SD
formatate în sistem FAT12 şi FAT16 bazat
pe specificaţiile de card de memorie SD.
Este de asemenea compatibil cu carduri de
memorie SDHC bazate pe specificaţiile de
card de memorie SD şi formatate în sistem
FAT32.

19
Pregătire

Ataşarea capacului lentilei 2 Introduceţi cureaua prin dispozitivul


de blocare şi fixaţi-o.
/ curelei de mână

„ Ataşarea capacului lentilei

1 Ataşaţi capacul lentilei

Trageţi cureaua 2 cm sau mai mult.


• Ataşaţi cureaua în cealaltă parte a
camerei, evitând răsucirea ei.

● Verificaţi cureaua pentru a determina dacă


este bine ataşată la cameră.
● Când opriţi camera foto, o transportaţi sau
redaţi imagini, ataşaţi capacul pentru a ● Ataşaţi cureaua astfel încât să puteţi
proteja suprafaţa lentilei. observa logo-ul „LUMIX”
● Scoateţi capacul lentilei înainte de a realiza
fotografii.
● Evitaţi pierderea capacului lentilei.

„ Ataşarea curelei de mână (furnizată)

1 Introduceţi cureaua de mână prin


gaură

20
Pregătire

Ataşarea / Scoaterea „ Stocarea temporară a parasolarului


de lentilă
parasolarului de lentilă
1 Aşezaţi camera foto cu faţa în jos.
La lumină puternică sau lumină din fundal, Scoateţi parasolarul de lentilă şi
parasolarul de lentilă va minimiza perturbările întoarceţi-l invers, aliniind marcajul
luminoase şi fantomele. al parasolarului cu şanţul de
Parasolarul de lentilă reduce excesul de poziţionare de pe aparat, şi
lumină şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.
introduceţi direct în el.
● Opriţi camera foto
● Închideţi blitzul.

1 Aşezaţi camera foto cu faţa în jos.


Aliniaţi marcajul al parasolarului
cu şanţul de poziţionare de pe
aparat şi introduceţi direct în el.

• Verificaţi dacă parasolarul de lentilă este


corect ataşat.
• Dacă rotiţi parasolarul de lentilă spre
dreapta sau stânga şanţului de
poziţionare, acesta devine mai uşor de
introdus.

2 Ataşarea capacului lentilei

• Verificaţi dacă parasolarul de lentilă este


corect ataşat.

„ Când scoateţi parasolarul de lentilă


Apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi
parasolarul de lentilă.
• Asiguraţi-vă că aţi ataşat bine capacul
lentilei.
• La stocarea temporară a parasolarului de
lentilă, asiguraţi-vă că acesta este bine
ataşat şi că nu este reflectat în fotografie.
• Când stocaţi temporar parasolarul de
lentilă, puteţi detaşa capacul lentilei şi
realiza fotografii. Cu toate acestea, nu
puteţi utiliza inelul de transfocare, de
focalizare, butonul [FOCUS] sau
comutatorul de focalizare.

21
Pregătire

„ Când scoateţi parasolarul de lentilă Ecranul LCD


Apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi
parasolarul de lentilă.
Ajustarea ecranului LCD face posibilă
realizarea fotografiilor din diferite unghiuri.

„ Realizarea fotografiilor în unghi


normal.
Puteţi comuta între ecranul LCD şi vizor.

Dacă apăsaţi prea tare butonul de deblocare


va fi dificil să detaşaţi capacul de lentilă.

● Asiguraţi-vă că marcajul de pe parasolarul


de lentilă este corect aliniat cu şanţul de
poziţionare. Dacă acestea nu sunt aliniate
înseamnă că parasolarul de lentilă nu este
corect aliniat.
● Dacă utilizaţi un blitz atunci când parasolarul „ Realizarea fotografiilor la unghi mare
de lentilă este ataşat, lumina blitzului este
Deschideţi ecranul LCD cu ajutorul unuia
blocată de parasolar. Baza ecranului devine
dintre elementele de deschidere
întunecată şi nu puteţi regla setarea blitzului.
Recomandăm scoaterea parasolarului de ● Puteţi utiliza doar ecranul LCD.
lentilă înainte de a realiza fotografii folosind
blitzul.
● Când utilizaţi lampa de asistare AF într-un
spaţiu întunecat, scoateţi parasolarul de
lentilă.
● Pentru detalii privind ataşarea protectorului
MC şi filtrului ND, consultaţi P121.
● Când parasolarul de lentilă este ataşat, nu
puteţi ataşa lentile de conversie.
● Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat
centru service dacă pierdeţi accesoriile
furnizate. (Puteţi achiziţiona accesorii
separat).
: element de deschidere a ecranului LCD
● Acest mod este convenabil când se află
cineva în faţa dumneavoastră şi nu vă puteţi
apropia de subiect.

22
Pregătire

„ Realizarea fotografiilor la unghi mic „ Realizarea fotografiilor cu camera


Deschideţi complet LCD cu unul dintre foto în poziţie verticală
elementele de deschidere şi rotiţi-l la 180º. Deschideţi complet ecranul LCD cu unul dintre
● Puteţi utiliza doar ecranul LCD. elementele de deschidere, trageţi spre
dumneavoastră şi rotiţi-l la 180º, până la un
unghi din care aveţi vizibilitate bună. (Poate fi
rotit până la un maximum de 270°).

„ Realizarea fotografiilor la unghi


normal

Direcţia de rotire a ecranului LCD

„ Realizarea fotografiilor la unghi mare

c: Maximum 180º
d: Maximum 120º

● Acest mod este convenabil când realizaţi „ Realizarea fotografiilor la unghi mic
fotografii cu flori, etc., care se află la un nivel
mic.

● Dacă ecranul LCD se deschide când este


închis cu faţa spre interior, camera foto se
comută automat pe vizor.

23
Pregătire

● Dacă ecranul LCD este deschis când vizorul


este activat, camera foto se comută automat
Setarea datei / orei
pe ecranul LCD. (setarea ceasului)
● Rotiţi ecranul LCD doar după ce l-aţi
deschis suficient şi nu îl forţaţi deoarece „ Setare iniţială
poate fi distrus. Ceasul nu este setat la livrarea camerei. La
● Când ţineţi marginea ecranului LCD, pot pornirea camerei, va apărea următorul afişaj:
exista unele distorsiuni, dar acest lucru este
normal şi nu afectează imaginile înregistrate
sau redarea.
● Când nu utilizaţi ecranul LCD, este
recomandabil să îl închideţi spre interior
pentru a preveni zgârierea şi murdărirea lui.

● Când utilizaţi un trepied, este posibil ca


ecranul LCD să nu se rotească, acest
lucru depinzând de trepiedul respectiv. În
Buton [MENU/SET] (Meniu / Setare)
acest caz, detaşaţi camera foto de la
trepied şi apoi deschideţi, închideţi sau
rotiţi ecranul LCD. Butoane cursor

1 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)


„ Despre Vizor
Vizorul este convenabil când realizaţi fotografii 2 Apăsaţi ◄/►/▲/▼ pentru a seta data
ale unui subiect aflat în mişcare, sau în şi ora.
exterior.
● Consultaţi pagina 45 pentru informaţii privind
ajustarea dioptrului.

● Când utilizaţi vizorul, închideţi ecranul LCD


● Când ecranul LCD este deschis, vizorul nu
poate fi utilizat.

: Ora în zona de bază

Ora la destinaţie (P77)

• ◄/►: Selectaţi elementul dorit.


• ▲/▼: Setaţi ordinea afişată pentru dată şi
oră

24
Pregătire

• Apăsaţi [ ] pentru a anula setarea fără Despre meniul de setare


memorizarea datei şi orei.
• Consultaţi [WORLD TIME] (ora pe glob)
(P77) pentru informaţii privind setarea orei ● Setaţi elementele de meniu dacă este cazul
locale la zona de destinaţie a călătoriei. (Consultaţi pag. 26 – 30 pentru fiecare
element de meniu).
● Elementele de meniu depind de modul
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare) selectat cu butonul de selectare a modului
de mai multe ori pentru a ieşi din (P6). Următorul exemplu indică cum să
meniu. setaţi [AUTO REVIEW] când modul [P] de
• Opriţi camera foto după ce aţi încheiat program AE este selectat.
setarea ceasului. Apoi porniţi-o şi ● Selectaţi [RESET] pentru a reveni la setările
verificaţi dacă setarea de ceas este iniţiale din momentul achiziţionării.(P29)
corectă.
„ Modificarea setării de ceas
1 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
1 Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi
◄.
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [CLOCK
SET] (Setare ceas) (P106)
3 Apăsaţi ► şi efectuaţi paşii 2 şi 3 pentru a
seta ceasul.

2 Apăsaţi ▼ pentru a selecta


pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
apoi apăsaţi ►.
• Puteţi seta ceasul şi din meniul [SETUP]
(P25)

● Când o baterie complet încărcată a fost


introdusă pentru mai mult de 24 de ore,
setarea ceasului este stocată în cameră
pentru cel puţin 3 luni chiar dacă bateria
este scoasă
● Puteţi seta anul începând cu 2000 până în
2099. Este folosit sistemul de 24 de ore.
● La imprimarea fotografiilor, dacă data nu
este setată în cameră, aceasta nu va fi
imprimată, chiar dacă este asigurată o
opţiune de imprimare a datei pe fotografia
dumneavoastră. (P112)

25
Pregătire

3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta „ Despre elementele ecranului de


elementul de meniu. meniu
● Există 5 ecrane de meniu (1/5, 2/5, 3/5, 4/5
şi 5/5)
● Puteţi comuta ecranele de meniu de la orice
element de meniu rotind selectorul frontal.

• Apăsaţi ▼ la pentru a trece la


următorul ecran de meniu.
[CLOCK SET] (Setare ceas)
(Apăsaţi ▼ pentru a selecta [AUTO
REVIE]) Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25). Modifică data şi
4 Apăsaţi ▲/▼ , apăsaţi ► pentru a ora. (P24)
selecta setările şi apoi apăsaţi
[MENU/SET]. [WORLD TIME] (Ora pe glob)
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25).
[ ]: Ora în zona dvs. de bază este setată.
[ ]: Ora locală la destinaţia călătoriei este
setată
● Consultaţi P77 pentru informaţii despre
setările [WORLD TIME] (Ora pe glob).

[CUST. SET MEM.] (Memorizare setări


curente)
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
5 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a selectaţi acest element (P25).
închide meniul.
Setările curente ale camerei sunt înregistrate
• Puteţi apăsa declanşatorul la jumătate în [C1], [C2] sau [C3]. (P64).
pentru a închide meniul

26
Pregătire

[MONITOR/VIEWFINDER] (ECRAN / este util pentru confirmarea


VIZOR) focalizării. Fotografiile dintre
paranteze, mod serie sau imaginile
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi cu semnal audio nu sunt lărgite chiar
selectaţi acest element (P25). dacă este selectat [ZOOM].
Reglaţi luminozitatea ecranului LCD (când [OFF] (Dezactivat): Fotografia înregistrată
imaginile apar pe ecranul LCD) sau vizorul în nu apare automat.
şapte paşi.
● În modul de imagine în mişcare [ ], funcţia
de auto vizionare nu este activată.
[GUIDE LINE] (Linie de ghidare) ● Când fotografiile sunt înregistrate în modul
auto paranteze (P53) sau în mod serie (P55),
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
funcţia de auto vizionare este activată,
selectaţi acest element (P25).
indiferent de setarea ei. (Fotografia nu este
Setaţi tipul liniilor de ghidare afişate la mărită).
realizarea fotografiilor. (P45).
● Funcţia de auto vizionare este activată în
De asemenea, puteţi seta dacă să aveţi sau nu timp ce imaginile cu semnal audio sunt
informaţiile de înregistrare şi histograma înregistrate (P93), indiferent de setarea ei.
afişate când liniile de ghidare sunt afişate. (Fotografia nu este mărită)
[REC. INFO]: [ON]/[OFF] ● Dacă funcţia de auto vizionare este activată
[HISTGRAM]: [ON]/[OFF] când [HIGHLIGHT] este setată la [ON], orice
zonă albă saturată de pe fotografie va
[PATTERN]: apărea clipind intermitent în negru. (P44)
● Când calitatea este setată la [RAW] funcţia
[TRAVEL DATE] (Dată călătorie) de auto vizionare funcţionează până la
sfârşitul înregistrării de pe card (Imaginea nu
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi este mărită).
selectaţi acest element (P25).
● Setarea funcţiei de auto vizionare este
[SET]: la realizarea unei fotografii, este dezactivată în modul auto paranteze, modul
înregistrată data. serie, modul imagine în mişcare [ ], sau
[OFF]: la realizarea unei fotografii, nu este când [AUDIO REC.] (Înregistrare audio) este
înregistrată data. setat pe [ON] (activat) sau când calitatea
● Consultaţi P75 pentru informaţii privind
este setată la [RAW].
setările [TRAVEL DATE]

AUTO VIZIONARE
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25).
[1 sec]: Fotografia înregistrată apare
automat pe ecran timp de
aproximativ 1 sec
[3 sec]: Fotografia înregistrată apare pe
ecran timp de aproximativ 3 secunde.
[ZOOM]: Fotografia înregistrată apare
automat pe ecran timp de
aproximativ 1 secundă. Apoi este
mărită de 4 ori şi apare timp de
aproximativ 1 secundă. Acest mod

27
Pregătire

[PLAY ON LCD] (Redarea pe ecranul Lampa de asistare MF [MF ASSIST]


LCD) (Doar modul de înregistrare)
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25). selectaţi acest element (P25).
[ON]: Când vizorul este selectat în modul de La focalizarea manuală, ecranul de asistare
înregistrare, imaginea va apărea automat pe apare în centrul ecranului pentru a facilita
ecranul LCD la vizionarea sau redarea focalizarea pe subiect (P61).
fotografiilor (P44).
[MF1]: Centrul ecranului este mărit. Puteţi
[OFF]: Fără comutare automată. ajusta focalizarea în timp ce
determinaţi compoziţia întregului ecran.
[POWER SAVE] (Economisire energie) [MF2]: Întreaga suprafaţă a ecranului este
mărită. Acest mod este convenabil
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi pentru ajustarea focalizării în modul cu
selectaţi acest element (P25). unghi larg.
[1 MIN.] / [2 MIN.] / [5 MIN.] / [10 MIN.]: [OFF]: Ecranul nu este mărit.
Modul de economisire energie este
activat (camera foto este automat
[BEEP]
închisă pentru a economisi durata de
viaţă a bateriei) atunci când camera Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
foto nu a fost utilizată pentru perioada selectaţi acest element (P25).
selectată în setare. [ ]: Fără sunet operaţional
[OFF] (Dezactivat) Modul de economisire
[ ]: Sunet operaţional slab
energie nu este activat.
• Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate [ ]: Sunet operaţional puternic
sau închideţi şi porniţi camera foto pentru
a anula modul de economisire energie. [AF BEEP] (Beep auto-focalizare)
• La utilizarea adaptorului de reţea (DMW-
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
AC7 opţional) / conectare la un PC sau o
selectaţi acest element (P25).
imprimantă / înregistrare imagini în
mişcare / redare imagini în mişcare / [ ]: Fără sunet operaţional
diaporamă, modul de economisire energie [ ]: Sunet operaţional slab
nu este activat. (Cu toate acestea, în
timpul unei diaporame manuale sau la [ ]: Sunet operaţional puternic
utilizarea funcţiei pauză, setarea pentru
modul de economisire energie este fixată [SHUTTER] (Declanşator)
la [10 MIN]).
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25).
Setaţi pentru a selecta volumul sunetului
declanşatorului.
[ ]: Fără sunet al declanşatorului.
[ ]: Sunet declanşator slab
[ ]: Sunet declanşator puternic

[VOLUME] (Volum)
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
selectaţi acest element (P25).
Volumul difuzoarelor poate fi ajustat în 7 paşi.
(Nivel 6 - 0)

28
Pregătire

● Când conectaţi camera foto la un televizor, • Numărul de folder şi setările ceasului nu se


volumul difuzoarelor televizorului nu se modifică.
schimbă.

USB [USB MODE] (Mod USB)


[NO RESET]
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi selectaţi acest element (P25).
selectaţi acest element (P25). Setaţi sistemul de comunicare USB înainte de
Setaţi această funcţie când doriţi să începeţi conectarea la un PC sau o imprimantă cu
numărul de fişier al fotografiei de la 0001 la cablul de conexiune USB (furnizat).
următoarea înregistrare. (Numărul de folder
[ SELECT ON CONNECTION]
este actualizat, iar numărul de fişier începe de
la 0001). (Selectare conexiune):
● Numărul de fişier poate fi atribuit de la 100 la Selectaţi fie [PC] fie [PictBridge (PTP)] în
999. cazul în care aţi conectat camera foto la PC
sau imprimantă care suportă funcţia
Când numărul de folder ajunge la 999, nu
PictBridge.
puteţi reseta numărul de fişier. Recomandăm
formatarea cardului după ce aţi salvat datele [PC] :
pe un PC sau alt dispozitiv de stocare. Setaţi înainte sau după conectarea la un PC.
● Pentru a reseta numărul de folder la 100, [PictBridge (PTP)]
formataţi mai întâi cardul (P117)şi apoi Setaţi înainte sau după conectarea la o
utilizaţi această funcţie pentru a reseta imprimantă care suportă funcţia PictBridge.
numărul de fişier. După aceea, va apărea
ecranul de resetare pentru numărul de fişier. ● Dacă este selectat [PC] , camera foto este
Selectaţi [YES] (Da) pentru a reseta numărul conectată prin sistemul de comunicare „USB
de fişier. Mass Storage”.
● Consultaţi (P119) pentru informaţii detailate ● Dacă este selectat [PictBridge (PTP)],
privind numărul de fişier şi numărul de folder. camera foto este conectată prin sistemul de
comunicare „PTP (Picture Transfer
Protocol)” (Protocol transfer imagini)
[RESET] (Resetarea)
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi [HIGHLIGHT]
selectaţi acest element (P25). Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
Setările meniului [REC] (Înregistrare), [CUS. selectaţi acest element (P25).
SET MEM.] sau [SETUP] (Configurare) sunt [ON] Când funcţia de auto vizionare sau
resetate la setările iniţiale. funcţia de verificare sunt activate, o
• Setările de zi de naştere pentru zonă de saturaţie albă apare luminând
[BABY1]/[BABY2] în modul peisaj (P73), intermitent în alb şi negru (P44).
numărul de zile care au trecut de la data [OFF] Fără afişare evidenţiată.
plecării pentru [TRAVEL DATE] (P75) şi
setările [WORLD TIME] (P77) sunt de
asemenea resetate la resetarea setărilor
din meniul [SETUP] (Configurare).
[FAVORITE] (P109) este fixat la [OFF] şi
[ROTATE DISP.] (P110) este de
asemenea resetat la [ON].

29
Pregătire

[VIDEO OUT] (Ieşire video) SCN [SCENE MENU] (Meniul scenă)


(doar în modul de redare) (P124) Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi selectaţi acest element (P25).
selectaţi acest element (P25). [AUTO]: Meniul scenă apare automat la
[NTSC]: Ieşirea video este setată pentru setarea selectorului de mod la modul
sistemul NTSC. scenă. Selectaţi modul scenă dorit.
(P66)
[PAL]: Ieşirea video este setată pentru
sistemul PAL. [OFF] (Dezactivat): Meniul scenă nu apare
la setarea selectorului de mod la
modul scenă şi când camera foto
[TV ASPECT] [Raport al dimensiunilor TV] funcţionează în modul scenă selectat
în momentul respectiv. Dacă
(doar în modul de redare)
modificaţi modul scenă, apăsaţi
Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi butonul [MENU/SET] (Meniu) pentru a
selectaţi acest element (P25). afişa meniul scenă şi apoi selectaţi
[ ]: modul scenă dorit.
Selectaţi această setare în cazul în care
conectaţi camera foto la un televizor 16:9.
[LANGUAGE] (Limba)
[ ]:
Selectaţi această setare dacă conectaţi camera Apăsaţi pentru a afişa meniul [SETUP] şi
foto la un televizor 4:3. selectaţi acest element (P25).
● Această setare este utilă pentru afişarea Setaţi limba din ecranul de meniu, alegând din
fotografiilor înregistrate cu un raport [ ] pe următoarele limbi:
întreg ecranul televizorului de 16:9. Setaţi limba dorită cu S/T şi stocaţi-o în
Fotografiile înregistrate cu un raport [ ] sau memorie cu [MENU/SET]
[ ] sunt afişate cu benzi negre în stânga [ENGLISH]: ENGLEZĂ
şi dreapta ecranului. [DEUTSCH]: GERMANĂ
● Când este selectat [ ], fotografiile
[FRANCAIS]: FRANCEZĂ
înregistrate cu un raport [ ] sau [ ]
sunt afişate cu benzi negre în partea de sus [ESPANOL]: SPANIOLĂ
şi de jos a ecranului [ITALIANO]: ITALIANĂ
● Când selectaţi [ ] şi utilizaţi cablul AV [ ]: JAPONEZĂ
(furnizat) pentru iesire (P124), fotografiile sunt
● Când setaţi din neatenţie o altă limbă,
afişate vertical pe ecranul LCD.
selectaţi [ ]din meniul de pictograme
pentru a seta limba dorită.

30
Informaţii de bază

Realizarea fotografiilor • : Apăsaţi butonul declanşator pe


jumătate pentru a focaliza.
• g: Comutare program
• Indicatorul de focalizare d este luminat
Camera foto setează automat viteza de
şi sunt afişate valoarea diafragmei e şi
declanşare şi valoarea declanşatorului în
funcţie de luminozitatea subiectului. viteza declanşatorului f.
● Scoateţi capacul lentilei. • Când sensibilitatea ISO este setată la
, viteza declanşatorului nu este
afişată. (P90)
1 n Porniţi camera foto.
• Când [ ] sau [ ] este folosită pentru
o Selectaţi programul AE modul [P] modul AF, zona AF va apărea doar după
ce subiectul este focalizat. (P94)
• Zona AF afişată este mai mare decât de
obicei la utilizarea transfocării digitale
sau la realizarea fotografiilor în locuri
întunecoase.
• Consultaţi P32 pentru informaţii despre
comutarea de program.

Când subiectul Când


nu este subiectul
focalizat este focalizat
Indicator Clipeşte Activat
focalizare (verde) (verde)
• Indicatorul de alimentare (verde) Trece de la alb
luminează. Atunci când luminează la verde sau Trece de la
intermitent, bateriile sunt slabe. Zona AF
zona AF nu alb la verde
Introduceţi o baterie încărcată complet. este activată
Emite un beep Emite un
Sunet
de 4 ori beep de 2 ori
2 Poziţionaţi zona AF c pe punctul pe
care doriţi să-l focalizaţi, apoi
apăsaţi pe jumătate butonul 3 Faceţi o fotografie.
declanşator.

• : Apăsaţi complet butonul


declanşator pentru a realiza fotografia

31
Informaţii de bază

● Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate şi


apoi rotiţi selectorul posterior pentru a activa
● Vă recomandăm să verificaţi dacă ceasul comutarea de program în timp ce valoarea
este setat corect înainte de a realiza de deschidere a diafragmei şi viteza de
fotografii. (P24) declanşare sunt afişate pe ecran (timp de
● Când apăsaţi butonul declanşator, ecranul
aproximativ 10 secunde).
LCD poate deveni luminos sau întunecat
pentru un moment. Această funcţie permite
ajustarea uşoară a focalizării iar fotografiile
realizate nu vor fi afectate.
● La setarea timpului pentru modul de
economisire energie (P28), camera foto se
închide automat dacă nu o folosiţi în
intervalul de timp setat. Când folosiţi din nou
camera foto, apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate sau închideţi şi porniţi camera foto.
● Pentru a evita granulaţia, recomandăm
setarea [NOISE REDUCTION] în [PICT. ADJ]
(Ajustare fotografie) la [HIGH] sau setarea
elementelor cu excepţia [NOISE
REDUCTION] la [LOW] pentru a realiza
fotografii. (P99)
● (Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] la
livrarea camerei. Drept urmare, când
realizaţi fotografii în interior, sensibilitatea
● Când modul de comutare program este
ISO descreşte.)
activat, indicatorul de comutare program
apare pe ecran
„ Comutare program
● Comutarea de program este anulată la
În modul program AE, puteţi modifica valoarea închiderea camerei sau dacă selectorul
de deschidere a diafragmei presetată şi viteza posterior este rotit spre dreapta sau stânga
de declanşare sub aceeaşi expunere. Această până când indicaţia de comutare de program
operaţie se numeşte comutare de program. dispare.
Prin această funcţie, puteţi face ca fundalul să
fie mai estompat (micşorând valoarea de
deschidere a diafragmei) sau efectua o
„ Exemplu de comutare de program
înregistrare mult mai dinamică a unui subiect
în mişcare (prin setare la o viteză de
declanşare lentă) în modul Program AE.

● Dacă funcţia de compensare a expunerii


directe este activată (P98), modul în care
selectorul este operat se modifică. Explicaţia
indică funcţia de compensare a expunerii
directe dezactivată, ca şi exemplu.

: Valoare diafragmă
: Viteză declanşator
n Valoare comutare program
o Diafragmă comutare program
pLimită comutare program
32
Informaţii de bază

: Când ţineţi camera foto în poziţie verticală


● Dacă expunerea este inadecvată la
apăsarea pe jumătate a butonului
„ Funcţia de detectare a direcţiei
declanşator, viteza de declanşare şi
valoarea diafragmei devin roşii. Imaginile înregistrate cu camera foto în poziţie
● Când au trecut 10 sau mai multe secunde verticală sunt redate vertical (rotite). (Doar
după ce comutarea de program a avut loc, când funcţia [ROTATE DISP.] (P110) este
starea de activare a comutării de program setată la [ON].
este activată şi se revine la modul de ● Este posibil ca această funcţie să nu
program AE. Cu toate acestea, setările opereze în mod corespunzător la fotografii
comutării de program sunt memorizate. înregistrate cu camera foto îndreptată în sus
● Comutarea de program poate să nu fie sau jos.
activată, acest lucru depinzând de ● Nu puteţi utiliza funcţia de detectare a
luminozitatea subiectului direcţiei în modul de imagine în mişcare şi
● Comutarea de program nu poate fi activată când creaţi animaţie.
când sensibilitatea ISO este setată la .
„ Când doriţi să scoateţi subiectul în
„ Indicaţii pentru realizarea unor afara zonei AF (Fixare AF / AE)
fotografii bune Când realizaţi o fotografie cu persoane, cu o
● Ţineţi uşor camera foto cu ambele mâini, şi
formă ca şi cea prezentată mai jos, nu puteţi
staţi cu picioarele puţin depărtate. focaliza subiectul deoarece este în afara zonei
AF.
● Când realizaţi fotografii, asiguraţi-vă că aveţi
o poziţie stabilă, fără a exista riscul de a vă
ciocni cu alte persoane, de a fi loviţi de o
minge, etc.
● Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera foto când
apăsaţi butonul declanşator.
● Nu acoperiţi microfonul sau lampa de În acest caz,
asistare AF cu degetul sau alte obiecte.
1. Poziţionaţi zona AF pe subiect
● Nu atingeţi lentila.
2. Apăsaţi pe jumătate butonul
● Dacă ecranul LCD este dificil de vizualizat declanşator pentru a fixa focalizarea şi
din cauza razelor de soare, etc., expunerea.
recomandăm să vă folosiţi mâna sau un alt
• Când subiectul este focalizat, indicatorul
obiect pentru a bloca lumina atunci când
de focalizare luminează.
utilizaţi camera foto.
3. Menţinând butonul declanşator apăsat pe
Când înregistraţi cu ecranul LCD
jumătate, mutaţi camera foto în timp ce
compuneţi fotografia.
4. Apăsaţi complet butonul declanşator
● Puteţi încerca în mod repetat fixarea AF/AE
înainte de a apăsa complet butonul
declanşator.
Când înregistraţi cu vizorul

33
Informaţii de bază

„ Focalizare
● Aria de focalizare este de la 30 cm la ∞
(Wide), şi 2 m la ∞ (Tele). Pentru a
realiza fotografii a unor subiecte aflate în
apropiere, utilizaţi funcţia AF Macro (P56)
● Dacă distanţa dintre cameră şi subiect este
dincolo de aria de focalizare, imaginea nu va
fi bine focalizată chiar dacă indicatorul de
focalizare clipeşte. ● La apariţia alarmei de vibraţii, recomandăm
● În următoarele cazuri, camera foto nu va folosirea unui trepied. Dacă nu puteţi folosi
focaliza subiectul în mod corespunzător un trepied menţineţi camera foto nemişcată
- La includerea atât a unor subiecte pe cât posibil (P35). Utilizarea
distanţate cât şi apropiate în aceeaşi temporizatorului (P52) sau a telecomenzii de
scenă. declanşator (DMW-RSL1 – opţională)
previne apariţia vibraţiilor la apăsarea
- Când există mizerie sau praf pe sticla butonului declanşator când utilizaţi un
dintre lentilă şi subiect trepied.
- Când sunt obiecte iluminate sau ● În mod special în următoarele cazuri, viteza
strălucitoare în jurul subiectului. declanşatorului va fi mai mică. Menţineţi
- Când realizaţi fotografii în locuri camera foto nemişcată din momentul în care
întunecoase aţi apăsat butonul declanşator şi până când
- Când subiectul se mişcă rapid imaginea apare pe ecran. Recomandăm
folosirea unui trepied.
- Când scena respectivă are un contrast
redus - Slow sync / Red eye-reduction (P46)
(Sincronizare redusă / Reducerea efectului
- Când apar vibraţii de ochi roşi)
- Când înregistraţi un subiect foarte luminos - [NIGHT PORTRAIT] (Portret pe timp de
Recomandăm realizarea fotografiilor noapte) (P68)
folosind fixarea AF / AE sau prefocalizarea - [NIGHT SCENERY] (Peisaj pe timp de
(P62). În locuri întunecoase, lampa de noapte) (P69)
asistare AF (P96) se poate activa pentru a
se focaliza pe subiect. - [PARTY] (Petrecere) (P70)
● Chiar dacă indicatorul de focalizare apare şi - [CANDLE LIGHT] (Lumină de lumânare)
subiectul este focalizat, el este anulat la (P71)
eliberarea butonului declanşator. Apăsaţi din - [FIREWORKS] (focuri de artificii) (P71)
nou, pe jumătate, butonul declanşator. - [STARRY SKY] (Cer înstelat) (P72)
● Nu rotiţi inelul de transfocare în timpul auto - Când viteza de declanşare este redusă în
focalizării. [SLOW SHUTTER] (P58, 59)

„ Vibraţii (mişcarea camerei) „ Expunerea


● Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera foto la ● Dacă apăsaţi pe jumătate butonul
apăsarea butonului declanşator. declanşator când expunerea nu este
● Când apar vibraţii din cauza unei viteze de adecvată, indicatorul valorii diafragmei şi
declanşare reduse, va apărea alarma de vitezei de declanşare luminează în roşu.
vibraţii . (Cu toate acestea, valoarea diafragmei şi
viteza de declanşare nu luminează în roşu
când blitzul este activat).
● Luminozitatea ecranului LCD poate diferi de
cea a fotografiilor înregistrate, în special la
înregistrarea în condiţii de iluminare slabă.

34
Informaţii de bază

● Când majoritatea subiecţilor de pe ecran


sunt luminoşi (de exemplu, cerul albastru
Realizarea fotografiilor în
într-o zi însorită, un câmp acoperit cu modul auto
zăpadă, etc.), fotografiile realizate pot
deveni întunecoase. În acest caz,
compensaţi valoarea expunerii la cameră.
(P53)
Acest mod permite începătorilor să realizeze
cu uşurinţă fotografii. Setările pentru funcţiile
„ Informaţii privind butonul mai dificile sunt setate în momentul
[FOCUS/AE LOCK] (Focalizare / achiziţionării camerei, acest lucru permiţându-
Fixare AE) vă să realizaţi fotografii cu mai puţine greşeli.
● În situaţii în care subiectul se află în afara Selectaţi [AF] sau [AF MACRO] cu comutatorul
zonei AF sau contrastul subiectului este de focalizare.
prea puternic pentru a compensa expunerea,
acest buton face posibilă realizarea
fotografiilor utilizând focalizarea şi
expunerea fixate anterior.

„ Setări mod auto


În modul auto, următoarele elemente sunt
setate în momentul achiziţionării camerei,
acest lucru prevenind efectuarea unor greşeli
la utilizarea camerei.

[W. BALANCE] [AUTO] P87


(Nivelul tonurilor de alb)
[SENSITIVITY] [ ] P89
[AUDIO REC.] [OFF] P93
(Înregistrare audio)
[METERING MODE] [ ] P94
[AF MODE] [ ] P94
: Indicator FOCUS/AE LOCK (Mod auto-focalizare)

● Dacă aţi apăsat butonul declanşator pe [CONT. AF] [OFF] P95


(Dezactivat)
jumătate în timpul FOCUS/AE LOCK ,
indicatorul [FOCUS/AE LOCK ] luminează [AF ASSIST LAMP] [ON] (Activat) P96
intermitent. Nu puteţi fixa focalizarea şi (Lampă de asistare AF)
expunerea când acesta luminează
[PICT. ADJ.] [STD.] P99
intermitent. Dacă doriţi să le fixaţi, apăsaţi (Ajustare imagine)
încă o dată butonul [FOCUS/AE LOCK ]
pentru a anula blocarea şi apoi a le fixa. [FLIP. ANIM] Nu se poate P100
● Consultaţi P97 pentru informaţii privind seta
[FOCUS/AE LOCK] [EXT. FLASH] Comută P104
(Blitz extern) automat între
PRESET/TTL
AUTO

35
Informaţii de bază

„ Compensare lumină fundal • Nu puteţi utiliza următoarele funcţii în


Lumina de fundal este o situaţie în care lumina modul simplu.
vine din spatele subiecţilor. - Ajustare fină a nivelului tonurilor de alb
Subiecţii, cum ar fi oameni, devin întunecaţi - Compensare expunere
când fotografiile sunt realizate cu lumina - Funcţia Auto paranteze
venind din fundal. Dacă apăsaţi ▲, apare [ ] - Ajustare blitz
(indicare a activării funcţiei de compensare - [D. ZOOM] (Transfocare digitală)
a luminii din fundal) iar funcţia de compensare
a luminii de fundal este activată. Această - [COL. EFFECT] (Efect culoare)
funcţie compensează lumina de fundal prin - Fixare AE / focalizare
luminarea întregii fotografii.

Realizarea fotografiilor
utilizând funcţia Zoom
(de transfocare)

Utilizarea funcţiei de transfocare optică

● Dacă apăsaţi ▲ în timp ce [ ] este afişat,


[ ] dispare iar funcţia de compensare a
luminii de fundal este anulată. Puteţi face ca oamenii şi diferite obiecte să
● Când folosiţi funcţia de compensare a luminii pară de 12 ori mai aproape, iar peisajele să fie
de fundal, recomandăm utilizarea blitzului. înregistrate într-un unghi larg (echivalent 35
(Dacă utilizaţi blitzul, setarea blitzului este mm film cameră: 35 mm – 420mm)
fixată la Forced On [ ] (Activată))
● Setarea de blitz este fixată la AUTO/Red- „ Pentru a face obiectele să pară mai
eye reduction (Auto / Reducere a efectului aproape folosiţi (Tele)
de ochi roşii) [ ]când funcţia de
compensare a luminii de fundal este Rotiţi inelul de transfocare către
dezactivată. dreapta.
• Când setarea pentru dimensiunea
imaginii este [ 10 M ] (10 M)
● Chiar dacă comutatorul de focalizare este
setat la [AF], puteţi realiza fotografii
apropiindu-vă de subiect la o distanţă de
până la 5 cm de lentile, rotind inelul de
transfocare cât mai mult posibil spre Wide,
la fel ca şi în cazul modului [AF MACRO].
● Setările pentru [ASPECT RATIO] (Raport al
dimensiunilor), [PICT. SIZE] (Dimensiune
imagine), [QUALITY] (Calitate) şi
[CONVERSION] (Conversie) în modul auto
se aplică celorlalte moduri de înregistrare.
● Pictograma [AF MACRO] nu apare în modul „ Pentru a face obiectele să pară mai
auto [ ]
depărtate folosiţi (Wide) (Larg)
Rotiţi inelul de transfocare către
dreapta.

36
Informaţii de bază

• Când setarea pentru dimensiunea Realizarea fotografiilor utilizând


imaginii este [ 10 M ] (10 M) transfocarea optică extra (EZ)
În mod normal, puteţi face ca oamenii şi
subiectele să apară de 12 ori mai aproape cu
ajutorul transfocării optice. Cu toate acestea,
dacă dimensiunea fotografiei nu este setată la
valoarea maximă pentru fiecare raport al
dimensiunilor [ , , ], se poate
obţine o transfocare optică maximă de 21,4x,
fără a se deteriora calitatea imaginii.

● În funcţie de grosismentul de transfocare,


fotografia poate prezenta anumite distorsiuni.
Distorsiunea poate fi mai vizibilă la folosirea
unei zone mai largi de transfocare pe
măsură ce vă apropiaţi de subiect.
● În funcţie de grosismentul de transfocare,
fotografia poate prezenta anumite margini Dimensiunea imaginii Dimensiunea imaginii
colorate în jurul subiectului. Acest efect se cu transfocare optică cu transfocare optică
numeşte aberaţie cromatică şi poate fi vizibil extra neactivată extra activată
la înregistrarea unor subiecte aflate la [exemplu: 10 M (10M)] [exemplu: 3 M (3M EZ)]
distanţă.
● Dacă folosiţi funcţia de transfocare după
focalizarea unui subiect, focalizaţi subiectul
din nou.
● Grosismentul de transfocare indicat este
aproximativ.
● Când rotiţi inelul de transfocare, puteţi
auzi anumite sunete din cameră sau este
posibilă mişcarea camerei. Acest lucru
este normal. „ Mecanismul transfocării optice extra
Când setaţi dimensiunea fotografiei la [ 3 M ]
(3M EZ) (3 milioane pixeli), zona CCD 10M (10
milioane pixeli) este redusă la zona centrală de
3M (3 milioane pixeli), permiţând o fotografie
cu un efect de transfocare mai ridicat.

37
Informaţii de bază

„ Dimensiunea fotografiei şi ● În modul de imagini în mişcare şi [HIGH


grosismentul maxim de transfocare SENS.] în modul scenă, transfocarea optică
extra nu funcţionează.
(O: Disponibil, -: Indisponibil)

Utilizarea transfocării digitale


Grosismentu
Raportul Dimensiune Transfocare Extinderea transfocării
l maxim de
dimensiunilor fotografie optică extra
transfocare

12x -
În meniul [REC], setarea [D. ZOOM] la [2x] sau
[4x] vă permite mărirea subiectului de 48 de ori.
Cu toate acestea, dacă este selectată o
dimensiune de imagine care poate utiliza
transfocarea optică extra (P92), se poate
13,4x obţine o transfocare maximă de 85,5X cu o
transfocare optică extra de 21,4X şi o
transfocare digitală de 4X.

17,1x „ Operare meniu


O
1 Apăsaţi [MENU/SET]
• Când este selectat un mod scenă,
apăsaţi ◄ în meniul [SCENE MODE]
21,4x (P66), apăsaţi ▼ pentru a selecta
pictograma [ ] de meniu [REC] şi apoi
apăsaţi ►.

2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [D.ZOOM]


şi apoi apăsaţi ►.
● Consultaţi P88 pentru informaţii privind
setările raportului de dimensiuni şi P88
pentru dimensiunea imaginilor.
3 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [2X] sau
● „EZ” este o abreviere pentru „Transfocare [4X] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
optică extra”
● Puteţi îmbunătăţi grosismentul de
transfocare cu opţiunea de transfocare
optică extra fără distorsionarea fotografiei.
● Dacă setaţi o dimensiune de fotografie care
activează transfocarea optică extra,
pictograma de transfocare optică extra
[ EZ ]este afişată pe ecranul LCD când
utilizaţi funcţia de transfocare.
● Grosismentul de transfocare indicat este
aproximativ.
4 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a
● Când rotiţi inelul de transfocare către poziţia
închide meniul
Tele, indicatorul de transfocare se va opri un
moment, la utilizarea transfocării optice extra. • Puteţi apăsa şi butonul declanşator pe
Acest lucru este normal. jumătate pentru a închide meniul.

38
Informaţii de bază

„ Intrarea în aria de transfocare ● Grosismentul de transfocare indicat este


digitală aproximativ
În meniul [REC] (P83), setarea [D. ZOOM] la ● Transfocarea digitală este temporar setată la
[2x] sau [4x] vă permite mărirea subiectului de [OFF] în următoarele cazuri.
48 de ori. (Cu excepţia cazului în care utilizaţi - Când realizaţi fotografii în modul auto [ ]
transfocarea optică extra). (P35)
- Când calitatea este setată la [RAW] (P92)
- Când [CONVERSION] (Conversie) în
meniul [REC] este setată la (P102).
● Transfocarea digitală nu va funcţiona în
următoarele cazuri:
- În modurile [SPORTS], [BABY1] / [BABY2]
şi [HIGH SENS.] , în modul scenă
- Când sensibilitatea ISO a fost setată la
[ ].

c Transfocare optică
d Transfocare digitală
Verificarea fotografiilor
„ Transfocarea digitală şi transfocarea realizate (Vizionarea)
optică pot fi utilizate împreună.
Exemplu: Când transfocarea digitală este
setată la [4x] iar dimensiunea imaginii la (3M
EZ), puteţi folosi transfocarea optică extra 3 M
în acelaşi timp. Puteţi verifica fotografiile înregistrate în timp ce
vă aflaţi în modul [REC].

1 Apăsaţi ▼ [REV]

e Când utilizaţi transfocarea digitală [4x] şi


transfocarea optică extra 3 M [3M EZ
(maximum 21.4 ori)] împreună

● Când utilizaţi transfocarea digitală, zona AF


• Ultima fotografie realizată apare pentru
este afişată cu dimensiune mai mare decât
aproximativ 10 secunde
în mod obişnuit şi setată doar la un punct în
centrul ecranului (P95). • Verificarea este anulată prin apăsarea pe
● În transfocarea digitală, cu cât este mai jumătate a butonului declanşator sau ▼
mare fotografia cu atât calitatea ei se reduce. [REV]
● Când utilizaţi transfocarea digitală, funcţia • Puteţi verifica celelalte fotografii apăsând
de stabilizare nu este eficientă ◄/►
● Când utilizaţi transfocarea digitală, • Când fotografiile realizate sunt prea
recomandăm utilizarea unui trepied şi luminoase sau estompate, compensaţi
temporizator (P51) pentru realizarea expunerea (P52)
fotografiilor.

39
Informaţii de bază

2 Rotiţi selectorul frontal spre dreapta


pentru a mări fotografia Când funcţia [ROTATE DISP.] este setată la
• Rotiţi selectorul frontal spre dreapta [ON], imaginile înregistrate ţinând camera foto
pentru un grosisment de 4X şi apoi rotiţi-l vertical, sunt redate vertical (rotite) (P110).
şi mai mult spre un grosisment de 8X.
Când rotiţi selectorul frontal către stânga
după mărirea fotografiei, grosismentul se Redarea fotografiilor
reduce.

3 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a muta Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea.


poziţia.

Redarea fotografiei anterioare


Când modificaţi mărimea sau poziţia de afişat,
Redarea fotografiei următoare
indicatorul poziţiei de transfocare apare
● Ultima fotografie realizată va fi prima redată.
timp de aproximativ 1 secundă pentru a
verifica zona mărită. ● Când [ROTATE DISP.] (Rotire disp.) (P110)
este setat la [ON] (activat), fotografiile
realizate cu camera foto în poziţie verticală
„ Ştergerea fotografiilor înregistrate în sunt redate vertical.
timpul funcţiei de vizionare (ştergere
rapidă)
1 Apăsaţi [ ]
2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES]
3 Apăsaţi [MENU/SET]

„ Derulare rapidă înainte / derulare


rapidă înapoi
Apăsaţi şi ţineţi apăsat ◄/► în timpul redării.

● O dată şterse, fotografiile nu mai pot fi


recuperate. Verificaţi imaginile înaintea
ştergerii lor.
● Pot fi şterse mai multe fotografii sau toate.
Citiţi P41 pentru detalii în această privinţă. ◄: Derulare înainte
►: Derulare înapoi
40
Informaţii de bază

● Numărul de fişier şi numărul de imagine Ştergerea fotografiilor


se pot modifica doar unul câte unul.
Eliberaţi ◄/► când numărul imaginii dorite
apare pentru a reda imaginea.
● Când continuaţi să apăsaţi ◄/►, numărul „ Pentru a şterge o singură fotografie
fişierelor derulate înainte / înapoi o dată
creşte. Numărul real de fişiere derulate o 1 Selectaţi fotografia care va fi ştearsă
dată depinde de numărul de fişiere cu ◄/►
înregistrate.
● În funcţia de vizionare în modul de
înregistrare şi în modul de redare multiplă
(P82), imaginile pot fi derulate doar una câte
una.

● Această cameră se bazează pe standardul Redarea fotografiei anterioare


DCF, stabilit de către JEITA.
● Formatul de fişier care poate fi redat cu Redarea fotografiei următoare
camera foto este JPEG. (Chiar fotografiile
JPEG nu pot fi redate în anumite cazuri). 2 Apăsaţi [ ]
● Este posibil ca ecranul LCD să nu poată
reda detalii ale fotografiilor înregistrate.
3 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi
Puteţi utiliza funcţia de transfocare la redare
apoi apăsaţi [MENU/SET]
(P84) pentru a verifica detaliile imaginii.
● Când redaţi fotografii care au fost
înregistrate cu alte echipamente, calitatea
fotografiei poate fi deteriorată. (Fotografiile
sunt afişate ca şi [THUMBNAIL IS
DISPLAYED] pe ecran)
● Când modificaţi numele folderului sau a unui
fişier pe PC, imaginile nu vor fi redate. • La ştergerea unei fotografii, [ ] apare
● Când redaţi un fişier non-standard, numărul pe ecran.
fişierului / folderului este indicat prin [⎯] iar „ Pentru a şterge mai multe fotografii
ecranul se poate dezactiva.
[MULTI DELETE] / sau toate
● Pe ecran pot apărea anumite franjuri de fotografiile [ALL DELETE]
interferenţă, în funcţie de subiect. Acest
efect se numeşte efect de moar. Nu 1 Apăsaţi [ ] de două ori.
reprezintă un defect.
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
[MULTI DELETE] (Ştergere multiplă)
sau [ALL DELETE] (Ştergerea tuturor
fotografiilor)şi apoi apăsaţi
[MENU/SET]

41
Informaţii de bază

● Dacă aţi selectat [MULTI DELETE] (Ştergere 5 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi
multiplă), treceţi la pasul 3. apoi apăsaţi [MENU/SET] pentru a
● Dacă aţi selectat [ALL DELETE] (Ştergerea seta.
tuturor fotografiilor), efectuaţi pasul 5. (Ecran afişat la selectarea [MULTI
● Când [FAVORITE] (Favorit) (P104) este DELETE])
setat la [ON], [ALL DELETE EXCEPT ]
(Şterge toate fotografiile cu excepţia )
apare în ecranul de afişare. Dacă aţi selectat
[ALL DELETE] (Ştergerea tuturor
fotografiilor), efectuaţi pasul 5. Cu toate
acestea, dacă nici una dintre fotografii nu
are simbolul [ ] afişat, nu puteţi selecta
[ALL DELETE EXCEPT ] (Şterge toate
fotografiile cu excepţia ) chiar dacă
[FAVORIT] este setat la [ON].

• [DELETE ALL IMAGES IN THE


3 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta MEMORY CARD?] (Ştergeţi toate
imaginea, şi apoi apăsaţi ▼ pentru a imaginile de pe card se afişează când se
seta. utilizează [ALL DELETE] şi [DELETE
ALL EXCEPT ?] (Ştergeţi toate cu
(Doar la selectarea [MULTI DELETE]) excepţia....?) se afişează la utilizarea
[ALL DELETE EXCEPT ] (Şterge toate
cu excepţia).
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timp ce
ştergeţi imagini utilizând [ALL DELETE]
sau [ALL DELETE EXCEPT ] (Şterge
toate cu excepţia), ştergerea se va opri
la jumătate.

● O dată şterse, fotografiile nu mai pot fi


• Repetaţi procedeul de mai sus recuperate. Vă rugăm verificaţi de două ori
înainte de a şterge fotografiile.
• [ ] apare e imaginile selectate. Dacă ▼
este apăsat din nou, setarea este ● Nu închideţi camera foto în timp ce ştergeţi
anulată. fotografii.
• Pictograma [ ] luminează intermitent ● Când ştergeţi fotografii, folosiţi o baterie
dacă imaginea selectată este protejată şi încărcată complet (P16) sau utilizaţi
nu poate fi ştearsă. Anulaţi setarea de adaptorul de reţea (DMW-AC7; opţional)
protecţie şi apoi ştergeţi imaginea (P112). ● Este posibilă ştergerea a până la 50 de
fotografii o dată prin selectarea modului
[MULTI DELETE] (Ştergere multiplă)
4 Apăsaţi [ ] ● Un număr mai mare de fotografii va necesita
mai mult timp pentru ştergerea lor.
● Fotografiile care sunt protejate [ ] (P112)
sau nu se conformează standardului DCF
(P41) sau se află pe un card cu comutatorul
de protecţie la scriere la poziţia [LOCK]
(P19), nu vor fi şterse chiar dacă funcţiile
[ALL DELETE] (Şterge toate) [ALL DELETE
EXCEPT ] (Şterge toate fotografiile cu
excepţia ) sunt selectate.

42
Nivel avansat

În modul de înregistrare (P37)


Despre ecranul LCD /
Vizor

Modificarea informaţiilor afişate

c Comutarea ecranului LCD / Vizorului


Apăsaţi butonul [EVF/LCD] pentru a comuta
ecranul de afişare.
Ecran LCD (LCD)
Vizor (EVF)
Când ecranul LCD se deschide, vizorul se
închide (şi invers).
d Selectaţi ecranul de utilizat Afişaj normal
Apăsaţi butonul [DISPLAY] (Afişaj) pentru a
modifica afişajul. Afişaj cu histogramă
● Când afişajul de meniu apare, butonul Afişaj afară din cadru
[DISPLAY] (Afişaj) nu este activat. În timpul
transfocării la redare (P84), la redarea Linie ghidare înregistrare
imaginilor în mişcare (P85) şi când este Fără afişaj
redată o diaporamă (P107), puteţi selecta
*1 Afişare doar în modul auto
doar „Normal display ” (Afişaj normal) sau
*2 Histogramă
„No display ” (Fără afişaj)
*3 Când numărul imaginilor rămase este mai
mare de 1000 sau timpul rămas în modul
de imagine în mişcare este mai mare de
1000 de secunde, este afişat [+999].
*4 Informaţiile de afişare vor diferi în funcţie
de ceea ce a fost setat utilizând [GUIDE
LINE] (P27) în meniul [SETUP] (P45).

43
Nivel avansat

În modul de redare

„ Prioritate ecran
Când setaţi [PLAY ON LCD] (redare pe LCD)
la [ON] (activat) în meniul [SETUP] (P28),
ecranul LCD se deschide în următoarele cazuri.
Puteţi economisi timpul care ar fi necesar
Afişaj normal pentru a comuta afişajul pe ecranul LCD chiar
şi când utilizaţi vizorul pentru înregistrare.
Afişaj cu informaţia înregistrată şi ● Când de la modul de înregistrare se comută
histogramă. la modul de redare
Fără afişaj ● Când verificaţi imaginile (P39)
*5 Afişat când aţi efectuat setarea zilei de ● Când porniţi camera foto în modul de redare
naştere pentru [BABY1]/[BABY2] (P73) în
modul scenă, şi [WITH AGE] (Cu vârsta)
este selectat la realizarea fotografiilor. „ Afişaj evidenţiat
*6 Numărul de zile care au trecut de la data Când setaţi [HIGHLIGHT] (Evidenţiere) la [ON]
călătoriei sunt afişate dacă s-a setat (Activat) în cadrul meniului [SETUP] (P29) în
[TRAVEL DATE] (P75). timp ce funcţia de auto vizionare sau verificare
este activată, puteţi verifica zonele albe
În modurile [NIGHT PORTRAIT] (P68),
saturate; orice zonă saturată albă a imaginii
[NIGHT SCENERY] (P69), [FIREWORKS]
apare luminând în alb şi negru.
(P71) ŞI [STARRY SKY] (P72) în modul scenă,
liniile de ghidare sunt gri. ● În cazul în care compensaţi expunerea la
minus, consultând histograma şi apoi
realizând fotografia din nou, poate rezulta o
„ Afişare în afara cadrului bună fotografie.
Vă puteţi focaliza pe subiect când realizaţi
fotografii fără a fi obstrucţionat de informaţiile Fără afişaj evidenţiat
afişate pe ecran.

„ Ajustare dioptru
Ajustaţi dioptrul pentru a se potrivii vederii
dumneavoastră astfel încât să puteţi vizualiza
clar vizorul.
● Închideţi ecranul LCD şi apăsaţi butonul
[EVF/LCD] pentru a afişa vizorul.
Priviţi afişajul de pe vizor şi rotiţi selectorul
de ajustare a dioptrului acolo unde ecranul
este cel mai clar.

44
Nivel avansat

Cu afişaj evidenţiat ● Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul


[DISPLAY] din noutimp de 1 secundă funcţia
Power LCD este dezactivată iar ecranul LCD
revine la luminozitatea normală.
● Luminozitatea şi culorile fotografiilor afişate
pe ecranul LCD sunt reglate atunci când se
activează funcţia Power LCD. Prin urmare
● Pot exista zone saturate albe dacă distanţa unii subiecţi pot apărea diferiţi pe ecranul
la subiect este prea mică atunci când LCD. Totuşi acest lucru nu afectează
realizaţi fotografii utilizând blitzul. Orice zonă înregistrarea efectivă.
saturată albă a imaginii apare luminând în
alb şi negru. „ Linie de ghidare a înregistrării
Când aliniaţi subiectul pe liniile de ghidare
verticale şi orizontale sau pe punctul de
intersecţie a acestor linii, puteţi realiza
fotografii cu o bună compoziţie prin
vizualizarea dimensiunii, înclinării şi echilibrului
subiectului.

„ Intensificarea luminozităţii ecranului


LCD când utilizaţi aparatul în
exterior (Power LCD)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [DISPLAY] mai mult de
1 secundă pentru a activa această funcţie.
Ecranul LCD devine mai luminos decât în mod
normal iar aparatul de vine, astfel, mult mai
uşor de utilizat în exterior.

se utilizează când împărţiţi întregul


ecran în 3 X 3 pentru a realiza
fotografii cu o compoziţie bine
echilibrată

se utilizează când doriţi să


poziţionaţi subiectul chiar în centrul
ecranului.
„ Histogramă
● Histograma este un grafic care afişează
luminozitatea de-a lungul axei orizontale (alb
la negru) şi numărul pixelilor la fiecare nivel
de luminozitate pe axa verticală.
● Permite utilizatorului camerei să verifice cu
uşurinţă modul în care o fotografie este
expusă.
:Indicator Power LCD ● Este foarte utilă dacă ajustările manuale ale
● În momentul realizării unei fotografii ecranul diafragmei lentilelor şi viteza de declanşare
LCD revine automat la luminozitate normală sunt disponibile, în special în acele situaţii
dacă nu este apăsat nici un buton timp de când expunerea automată este dificilă din
30 secunde. Apăsaţi orice buton pentru a cauza luminii variabile. Utilizarea
activa din nou luminozitatea ecranului LCD. caracteristicii de histogramă vă va permite
obţinerea celor mai bune performanţe cu
camera foto.

45
Nivel avansat

Când valorile sunt concentrate în stânga, d Când expunerea nu este ajustată corect.
fotografia este sub-expusă. ● Histograma în modul de înregistrare este o
Când valorile din histogramă sunt aproximare
distribuite uniform, expunerea este ● Histograma în modul de înregistrare şi
adecvată iar luminozitatea este bine redare pot să nu se potrivească.
echilibrată. ● Histograma în cameră nu se potriveşte cu
Când valorile sunt concentrate în dreapta, cea afişată într-un software de editare
fotografia este supraexpusă. imagine folosit pe un PC, etc
● Verificaţi zonele saturate albe cu afişajul de
evidenţiere în cadrul funcţiei de auto
Exemplu de histogramă vizionare sau verificare. (P44)
● Histograma nu apare în modul de imagine în
mişcare [ ], în timpul redării multiple şi
transfocării la redare, sau la utilizarea
funcţiei calendar

Realizarea fotografiilor
folosind blitzul încorporat

Sub-expusă
Expusă în mod corespunzător
Supraexpusă
∗ Histogramă

: Pentru a deschide blitzul


● Când fotografia realizată şi histograma Acţionaţi butonul [ OPEN]
nu se potrivesc în următoarele condiţii,
histograma este afişată în portocaliu: : Pentru a închide blitzul
- Când expunerea manuală este alta decât Apăsaţi blitzul până la auzirea unui clic.
[+/- 0 EV] în timpul compensării expunerii ● Închideţi blitzul când nu îl utilizaţi.
sau în modul de expunere manuală
● Setarea de blitz este fixată la Forced OFF
- Când este activat blitzul
(Dezactivat) în timp ce blitzul este închis.
- În [FIREWORKS] (P71) sau [STARRY SKY]
(P72) în modul scenă
- Când blitzul este închis
c Când luminozitatea ecranului nu este
afişată corect în locuri întunecoase

46
Nivel avansat

„ Comutarea la setarea de blitz ● Folosiţi această funcţie când realizaţi


corespunzătoare fotografii ale unor subiecţi în condiţii de
iluminare slabă.
Setaţi blitzul pentru a se potrivi înregistrării.
1 Apăsaţi ► [ ]
Forced ON (Activat)
Blitzul este activat de fiecare dată indiferent de
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un condiţiile de înregistrare.
mod ● Folosiţi această funcţie când subiectul
este luminat din spate sau când se află
sub lumină fluorescentă.
Forced ON / Red-eye Reduction
(Activat / reducerea efectului de ochi roşi)
● Setarea de blitz este setată la Forced ON /
Red Eye Reduction doar când setaţi la
[CANDLE LIGHT] (P69) sau [PARTY] (P68)
• De asemenea, puteţi apăsa ► [ ] pentru în modul scenă.
a selecta.
• Pentru setările selectabile de blitz, Slow sync. / Red-eye reduction
consultaţi „Setări de blitz disponibile per (Sincronizare lentă / reducerea efectului de
mod de înregistrare” la P49. ochi roşi)*1
Când efectuaţi o fotografie cu un peisaj
3 Apăsaţi [MENU/SET] întunecat în fundal, această caracteristică
încetineşte viteza declanşatorului când blitzul
• De asemenea, puteţi apăsa butonul este activat, astfel încât peisajul întunecat în
declanşator pe jumătate pentru a fundal va deveni mai luminos.
încheia
Simultan, reduce efectul de ochi roşi.
• Ecranul meniu dispare după aproximativ
● Utilizaţi această caracteristică când
5 secunde. În acest moment, elementul
realizaţi fotografii cu subiecţi având un
selectat este setat automat.
peisaj întunecat în spate.

AUTO
Forced OFF (Dezactivat)
Blitzul este activat automat conform condiţiei
Blitzul nu este activat în nici o condiţie de
de înregistrare.
înregistrare.
● Utilizaţi această caracteristică când
AUTO / Red-eye reduction (Auto / realizaţi fotografii în locuri în care nu este
reducerea efectului de ochi roşi)*1 permisă utilizarea blitzului.
Blitzul este activat automat conform condiţiei
de înregistrare. Reduce fenomenul de ochi roşi *1 Blitzul este activat de două ori. Subiectul
(ochii subiectului par roşi în fotografie) prin nu trebuie să se mişte decât după
declanşarea blitzului înainte de înregistrarea efectuarea celui de-al doilea blitz.
reală a fotografiei. După aceea, blitzul este
activat din nou pentru înregistrare.

47
Nivel avansat

„ Setări de blitz disponibile per mod „ Aria de blitz disponibilă la realizarea


de înregistrare fotografiilor.
Setările de blitz disponibile depind de modul Aria de blitz disponibilă depinde de
de înregistrare. sensibilitatea ISO selectată.
(O: disponibil, -: Nedisponibil)
Sensibilitate Aria de control blitz
ISO disponibilă
AUTO Wide (W)
30 cm – 7,4 m
Tele (T)
30 cm – 5,6 m
[ ] Wide (W)
30 cm – 7,4 m
Tele (T)
30 cm – 5,6 m
ISO100 Wide (W)
30 cm – 3,7 m
Tele (T)
30 cm – 2,8 m
ISO200 Wide (W)
40 cm – 5,2 m
Tele (T)
40 cm – 3,9 m
ISO400 Wide (W)
60 cm – 7,4 m
Tele (T)
60 cm – 5,6 m
ISO800 Wide (W)
80 cm – 7,4 m
Tele (T)
60 cm – 5,6 m
ISO1600 Wide (W)
1,15 m – 7,4 m
Tele (T)
90 cm – 5,6 m
● Setările de blitz se pot modifica dacă modul
de înregistrare este modificat. Setaţi din nou
setarea de blitz. ● Aria de blitz disponibilă este o aproximare.
2
∗ Indisponibil în modul de compensare a ● Consultaţi P89 pentru sensibilitatea ISO
luminii de fundal.

48
Nivel avansat

● Consultaţi P34 pentru aria de focalizare. ● Pot exista diferenţe în vitezele de


● Dacă sensibilitatea ISO este setată la declanşare de mai sus în modul scenă.
[AUTO] sau [ISO] la utilizarea blitzului, - Mod [NIGHT SCENERY] (P69): 8 la
aceasta este ajustată automat la un 1/2000th într-o sec.
maximum de [ISO400]. - Mod [FIREWORKS] (P71): ¼ - 1 sec., 2
● Pentru a evita granulaţia, recomandăm sec.
setarea [NOISE REDUCTION] în [PICT. ADJ] - Mod [STARRY SKY] (P72): 15 secunde,
(Ajustare fotografie) la [HIGH] sau setarea 30 de secunde, 60 de secunde
elementelor cu excepţia [NOISE
REDUCTION] la [LOW] pentru a realiza
fotografii. (P99) „ Ajustarea capacităţii blitzului
● În modul de imagini în mişcare şi Ajustaţi capacitatea blitzului când subiectul
[SCENERY] (P67), [NIGHT SCENERY] este mic sau raportul de reflecţie este extrem
(P69), [FIREWORKS] (P71) sau [STARRY de înalt sau scăzut.
NIGHT] (P72) sau [HIGH SENS] (P74) în
modul scenă, setarea de blitz este fixată la
Forced OFF chiar dacă blitzul este 1 Apăsaţi ▲ [ ] de mai multe ori
deschis. până când apare [FLASH] şi apoi
apăsaţi ◄/►pentru a seta
capacitatea blitzului
„ Viteza declanşatorului pentru fiecare
setare de blitz

Viteza
Setare blitz declanşator
(Sec.)
: AUTO 1/30 la 1/2000
: AUTO / 1/30 la 1/2000
Reducerea efectului
de ochi roşii
• Selectaţi [0] pentru a reveni la
: Activat capacitatea originală
: Activat / 1/30 la 1/2000
Reducerea efectului
de ochi roşi 2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a
încheia
: Sincronizare 1 la 1/2000
lentă / Reducerea • Puteţi efectua ajustarea de la -2 EV la +2
efectului de ochi roşi EV în paşi de 1/3 EV.

1 la 1/2000 • Când capacitatea blitzului este ajustată,


valoarea apare în colţul din stânga sus al
: Dezactivat (în modul
ecranului.
program AE)
• Setarea de capacitate a blitzului este
memorizată chiar dacă aparatul a fost
● Consultaţi P60 pentru prioritate deschidere oprit.
diafragmă AE, prioritate declanşator AE sau • Nu puteţi ajusta capacitatea blitzului în
mod de expunere manual. următoarele moduri:
- În modul auto [ ]
- În modul de imagine în mişcare [ ]

49
Nivel avansat

- În [SCENERY], [NIGHT SCENERY], ● Nu închideţi blitzul imediat după ce acesta


[FIREWORKS], [STARRY SKY] sau este activat înaintea realizării fotografiilor
[HIGH SENS] în modul scenă. datorită Auto / Reducerea efectului de ochi
• Când [DIREC. EX. COMP.] (P98), în roşi etc., altfel pot rezulta defecţiuni.
modul scenă, este setat la sau ● Funcţia de reducere a efectului de ochi roşii
diferă de la persoană la persoană. De
, capacitatea de blitz poate fi
asemenea, dacă subiectul era îndepărtat de
ajustată direct utilizând selectorul frontal
cameră sau nu a privit înspre primul blitz,
sau selectorul posterior.
este posibil ca efectul să nu fie evident.
● Când utilizaţi o lentilă de conversie
(opţională) sau lentile de apropiere
(opţionale), setarea de blitz încorporat este
● Nu priviţi blitzul foto din apropiere
fixată la Forced OFF [ ]
● Dacă aduceţi blitzul prea aproape de
● Când setaţi la modul serie sau auto
subiecţi, aceştia pot apărea distorsionaţi
sau decoloraţi de căldura şi iluminarea paranteze, se realizează doar o fotografie
acestuia. pentru fiecare blitz activat
● Când ataşaţi un blitz extern, acesta are
● Nu acoperiţi blitzul foto cu degetele sau
alte obiecte prioritate peste blitzul încorporat. Consultaţi
P104 pentru informaţii privind blitzul extern.
● Pictograma de blitz luminează în roşu la
● Când este utilizat blitzul dedicat (DMW-
activarea blitzului şi apăsarea până la
jumătate a butonului declanşator. FL500 sau DMW-FL360, capacitatea de blitz
poate fi ajustată şi pot fi utilizate setările de
● Când apare alarma de vibraţii, recomandăm blitz în modul de realizare a fotografiilor
utilizarea blitzului.
● Când realizaţi o fotografie dincolo de aria de
control a blitzului, expunerea poate să nu fie
ajustată în mod corespunzător iar fotografia
poate deveni prea luminoasă sau prea
întunecată.
● Când realizaţi o fotografie cu blitzul, nivelul
tonurilor de alb va fi ajustat automat (cu
excepţia [ ] [Daylight] - lumină zi), dar
tonurile de alb [ ] pot să nu fie ajustate
corect dacă nivelul blitzului este insuficient.
(P87)
● Când viteza declanşatorului este rapidă,
efectul blitzului poate să nu fie suficient.
● Când repetaţi realizarea unei fotografii,
înregistrarea poate fi dezactivată chiar dacă
blitzul este activat. Realizaţi fotografia după
ce indicatorul de acces dispare.
● Când blitzul este încărcat, pictograma de
blitz clipeşte în roşu şi nu puteţi realiza
fotografia chiar dacă apăsaţi complet
butonul declanşator.
● Când realizaţi o fotografie cu blitzul
recomandăm scoaterea parasolarului de
lentilă deoarece, în anumite cazuri,
aceasta împiedică iluminarea
corespunzătoare a scenei.

50
Nivel avansat

Realizarea fotografiilor cu • Apăsaţi butonul declanşator complet


pentru a realiza fotografia
temporizator
• Indicatorul de
temporizator clipeşte
şi declanşatorul este
activat după 10
secunde (sau 2
1 Apăsaţi ◄ [ ] secunde).
• Dacă apăsaţi butonul [MENU/SET] când
temporizatorul este setat, setarea
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un temporizatorului este anulată.
mod.

● Când utilizaţi un trepied, sau în alte cazuri,


setarea temporizatorului la 2 secunde
reprezintă un mod convenabil pentru a evita
vibraţiile cauzate de apăsarea butonului
declanşator.
● Când apăsaţi butonul declanşator complet
dintr-o singură mişcare, subiectul este
automat focalizat chiar înainte de
• Puteţi apăsa şi ◄ [ ] pentru a selecta înregistrare. În locuri întunecoase,
indicatorul temporizator clipeşte şi se poate
lumina pentru a funcţiona pe post de lampă
3 Apăsaţi [MENU/SET] de asistare AF (P96) pentru focalizarea pe
subiect.
• De asemenea, puteţi apăsa şi butonul
declanşator pe jumătate pentru a ● Când setaţi temporizatorul în modul serie,
încheia. camera foto începe să realizeze o fotografie
la 2 sau 10 secunde după ce butonul
• Ecranul meniu dispare după aproximativ declanşator este apăsat. Numărul de
5 secunde. În acest moment, elementul fotografii realizabile o dată este fixat la 3.
selectat este setat automat.
● Recomandăm folosirea unui trepied când
realizaţi fotografii utilizând temporizatorul.
4 Apăsaţi butonul declanşator pe (Când utilizaţi un trepied, asiguraţi-vă de
jumătate şi apoi în întregime pentru stabilitatea acestuia când este ataşat la
cameră).
a realiza fotografia.

• Apăsaţi butonul declanşator pe


jumătate pentru a focaliza

51
Nivel avansat

Compensarea expunerii 1 Apăsaţi ► [ ] de câteva ori până la


afişarea [ EXPOSURE] (Expunere)
iar apoi compensaţi expunerea cu ◄►.
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o
expunere corectă datorită diferenţelor de
luminozitate dintre subiect şi fundal. Priviţi
următoarele exemple:
Subexpus

• Puteţi compensa de la -2 VE la +2 VE în
etape de 1/3 VE.
Compensare expunere către pozitiv
• Selectaţi [0 EV] pentru a reveni la
expunerea originală.

Expus în mod corect 2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza.


• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate pentru a
încheia.

● VE este o abreviere pentru Valoare


Expunere, şi reprezintă cantitatea de lumină
dată către CCD de valoarea diafragmă şi
Supraexpus viteza declanşatorului.
● Valoarea de compensare a expunerii apare
în colţul din stânga jos al ecranului.
● Valoarea de expunere setată este
memorizată chiar dacă a fost închisă
camera foto.
● Aria de compensare a expunerii va fi limitată
Compensare expunere către negativ în funcţie de luminozitatea subiectului.
● Expunerea nu poate fi compensată la
utilizarea [STARRY SKY] (Cer înstelat) în
modul scenă
● Când [DIREC. EX. COMP.] (P98), în modul
de înregistrare, este setat la sau ,
expunerea poate fi compensată direct
utilizând selectorul frontal sau selectorul
posterior.

52
Nivel avansat

Realizarea fotografiilor
● La setarea funcţiei de auto paranteze,
utilizând funcţia auto pictograma funcţiei [ ] apare în partea jos
paranteze stânga a ecranului
● Când realizaţi fotografii folosind funcţia de
auto paranteze după compensarea expunerii,
fotografiile sunt bazate pe expunerea
compensată.
● Când expunerea este compensată, valoarea
În acest mod, sunt realizate automat 3 de expunere compensată apare în partea
fotografii cu fiecare apăsare a butonului jos stânga a ecranului.
declanşator conform ariei de compensare a
● Când setaţi funcţia de auto paranteze şi
expunerii.
modul serie simultan, funcţia auto paranteze
Puteţi selecta expunerea dorită dintre 3 tipuri va fi efectuată
de fotografii.
● La setarea funcţiei auto paranteze, funcţia
de auto vizionare este activată indiferent de
1 Apăsaţi ▲ [ ]de mai multe ori până setarea ei. (Fotografia nu va fi mărită). Mai
când apare [ AUTO BRACKET] mult, setările pentru funcţia de auto
vizionare din meniul [SETUP] (Configurare)
(Auto paranteze) iar apoi setaţi aria
sunt dezactivate.
de compensare a expunerii cu ◄/►
● Când funcţia de auto paranteze este activată,
funcţia [AUDIO REC] (Înregistrare audio) nu
poate fi folosită.
● Expunerea poate să nu fie compensată cu
funcţia auto paranteze activată, acest lucru
depinzând de luminozitatea subiectului.
● Când setaţi calitatea la [RAW], nu puteţi
realiza fotografii cu funcţia auto paranteze.
● În prioritate declanşator AE şi expunere
manuală, dacă viteza de declanşare este
• Puteţi selecta [0] (OFF), [+/- 1/3 EV], [+/- setată la mai mult de 1 secundă, funcţia de
2/3 EV] sau [+/- 1 EV]în etape de 1/3 EV. auto paranteze este dezactivată.
• Când nu utilizaţi funcţia de auto
paranteze, selectaţi [0] (Dezactivat)

2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza.


• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate pentru a
încheia.

53
Nivel avansat

● Dacă numărul de fotografii realizabile este MOD 1 Stabilizatorul funcţionează


de 2 sau mai puţin sau dacă blitzul este continuu şi poate oferi asistenţă
activat, puteţi realiza o singură fotografie. în timpul compunerii fotografiei
● Nu puteţi seta funcţia de auto paranteze în
MOD 2 Funcţia stabilizator este în
modurile [SPORTS], [STARRY SKY] şi
[BABY1/BABY2] în modul scenă şi în modul modul de aşteptare şi se
activează în momentul în care
auto [ ]. declanşatorul capturează
● Când [DIREC. EX. COMP.] (P94), în modul imaginea
de înregistrare, este setat la sau ,, OFF Când stabilizarea imaginii nu
aria de compensare a expunerii poate fi este necesară sau când folosiţi
setată direct utilizând selectorul frontal sau camera foto cu un trepied
selectorul posterior.

„ Demonstrarea funcţionalităţii
Stabilizator optic imagine stabilizatorului optic de imagine
(Mod demonstraţie)
Apăsaţi ► pentru a afişa demonstraţia. După
încheierea demonstraţiei, ecranul revine la
meniul de selectare a modului funcţiei de
Acest mod recunoaşte şi compensează stabilizare. Dacă doriţi să ieşiţi în timpul
vibraţiile. desfăşurării demonstraţiei, apăsaţi din nou
butonul ►.
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul În timp ce demonstraţia este afişată nu puteţi
stabilizatorului optic de imagine realiza fotografii.
până când [STABILIZER] În timp ce demonstraţia este afişată,
(Stabilizator) apare. transfocarea optică este fixată la Wide (1 X)
(Larg 1 X).

● Stabilizatorul poate să nu fie suficient în


următoarele cazuri:
- când apar prea multe vibraţii
- când grosismentul de transfocare este
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta modul ridicat
funcţiei de stabilizare.
- când utilizaţi transfocarea digitală
- în timp ce realizaţi fotografii urmărind
subiecţi în mişcare
- când viteza de declanşare este extrem de
redusă datorită întunericului sau din alte
motive.
Atenţie la apăsarea butonului declanşator,
pentru a evita vibraţiile.
● În modul [STARRY SKY] (Cer înstelat) (P72)
setarea este fixată la [OFF]. Meniul funcţiei
de stabilizare nu apare.
● În modul imagine în mişcare, [] şi
[PANNING] în modul scenă, [MODE2] nu
poate fi selectat.

54
Nivel avansat

Realizarea fotografiilor „ Numărul de fotografii realizabile în


modul serie
folosind modul serie
Număr de fotografii
Viteză serie realizabile în modul
(fotografii / serie
secundă)

1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de


2* Max. 3 Max. 5
mod serie.
1*

Aprox. 1 În funcţie de spaţiul


rămas pe card

∗ Viteza serie este constantă indiferent de


viteza de transfer a cardului
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un ● Când viteza declanşatorului este mai mare
mod de 1/60 iar blitzul nu este activat.
● Viteza serie (imagini / secundă) se poate
reduce în locuri întunecoase, în funcţie de
modul de înregistrare

● Când setarea modului serie este setată la


Unlimited (Nelimitat)
- Puteţi realiza fotografii până când
capacitatea maximă a cardului este atinsă.
• De asemenea, puteţi apăsa butonul de - Viteza de realizare a fotografiilor se poate
mod serie pentru a selecta. reduce în funcţie de viteza de transfer a
cardului. Viteza serie a unui card
multimedia este mai mică decât în cazul
3 Apăsaţi [MENU/SET] unui card SD sau SDHC. Cu toate acestea,
• De asemenea, puteţi apăsa butonul intervalul de timp exact depinde de
declanşator pe jumătate pentru a finaliza. numărul de imagini înregistrabile şi de card.
• Ecranul meniu dispare după aproximativ ● Focalizarea este fixată la realizarea primei
5 secunde. În acest moment, elementul fotografii
selectat este setat automat. ● Când este utilizat temporizatorul sau un blitz
adiţional, numărul de fotografii realizabile în
modul serie este fixat la 3.
4 Realizaţi o fotografie ● Modul serie nu este anulat la oprirea
• Ţineţi apăsat butonul declanşator pentru camerei.
a activa modul serie

55
Nivel avansat

● Când setaţi funcţia de auto paranteze şi


modul serie simultan, funcţia auto paranteze
Realizarea fotografiilor de
este efectuată. aproape [AF MACRO]
● Modurile de control a expunerii şi nivelului
tonurilor de alb variază în funcţie de setarea
modului serie. Când modul serie este setat
la [ ], acestea sunt fixate la valorile setate
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii de
pentru prima fotografie.
aproape ale subiecţilor, de exemplu când
Când viteza serie este setată la [ ] sau [ fotografiaţi flori.
], acestea sunt ajustate de fiecare dată Puteţi realiza fotografii apropiindu-vă de
când realizaţi o fotografie. subiect la o distanţă de până la 5 cm de lentile
● Când setaţi modul serie, funcţia de auto rotind butonul de transfocare la W (1 x)
vizionare este activată indiferent de setarea
ei. (Fotografia nu va fi mărită). Mai mult,
setările pentru funcţia de auto vizionare din 1 Setaţi comutatorul de focalizare [AF
meniul [SETUP] (Configurare) sunt MACRO]
dezactivate.
● Când modul serie este activat, funcţia
[AUDIO REC] (Înregistrare audio) nu poate fi
folosită.
● Când blitz-ul este activat puteţi realiza 1
fotografie
● Nu puteţi realiza fotografii în modul serie,
când calitatea este setată la [RAW] sau
[STARRY SKY] în modul scenă este activat .

Aria de focalizare

• Recomandăm utilizarea unui trepied şi a


temporizatorului (P51) cu AF Macro.

56
Nivel avansat

● Când subiectul este aproape de cameră,


aria de focalizare efectivă se reduce
Prioritate diafragmă AE
semnificativ. Drept urmare, veţi întâmpina
dificultăţi în focalizarea pe subiect dacă
distanţa dintre cameră şi subiect se modifică
după focalizarea pe subiect. Când doriţi să focalizaţi mai clar fundalul, setaţi
● Când lentila camerei se află la o distanţă valoarea diafragmei la un număr mai mare. Cu
care depăşeşte zona disponibilă de la cât este mai mare valoarea diafragmei cu atât
subiect, subiectul poate să nu fie focalizat mai mică va fi deschiderea diafragmei.
chiar dacă indicatorul de focalizare
luminează.
● Funcţia AF Macro acordă prioritate unui
1 Rotiţi selectorul frontal spre dreapta
subiect apropiat de cameră. Drept urmare, sau stânga şi setaţi valoarea
dacă distanţa dintre cameră şi subiect este diafragmei.
mai mare de 1, e necesar un timp mai lung
pentru focalizare cu [AF MACRO]
comparativ cu [AF].
● Zona disponibilă a blitzului este între
aproximativ 30 cm – 7,4 m. (Acest lucru se
aplică când setaţi sensibilitatea ISO la
[AUTO].)
● Recomandăm setarea blitzului la Forced
OFF [ ]când realizaţi fotografii de aproape.
● Când realizaţi fotografii de aproape,
rezoluţia la marginile imaginii se poate 2 Realizaţi fotografia
reduce. Acest lucru este normal.
● Pictograma AF Macro nu apare în modul
auto [ ]

● Dacă funcţia de compensare a expunerii


(P98) este activată, modul în care selectorul
operează se modifică. Explicaţiile indicate
aici arată cazul în care această funcţie este
dezactivată.
● Consultaţi P60 pentru aria disponibilă a
valorii diafragmei şi viteza de declanşare.
● Dacă subiectul este prea luminos, setaţi la o
valoare mai mare a diafragmei, iar dacă este
slab luminat, setaţi la o valoare mai mică.

57
Nivel avansat

● Luminozitatea ecranului poate fi diferită de 2 Realizaţi fotografia


cea a imaginilor. Verificaţi-o folosind funcţia
de vizionare sau setând modul de redare.
● Sensibilitatea ISO nu poate fi setată la
[AUTO] sau [ ] (P89). Când modul de
înregistrare este comutat la prioritate
diafragmă AE, sensibilitatea ISO este
automat setată la [ISO100] chiar dacă a fost
setată la [AUTO] sau [ISO] înainte.
● Când expunerea nu este adecvată, valoarea
diafragmei şi viteza de declanşare
luminează în roşu pe ecran.

Prioritate declanşator AE ● Dacă funcţia de compensare a expunerii


(P98) este activată, modul în care selectorul
operează se modifică. Explicaţiile indicate
aici arată cazul în care această funcţie este
dezactivată.
Când doriţi să realizaţi o fotografie clară a unui
subiect aflat în mişcare, setaţi o viteză mai ● Consultaţi P60 pentru aria disponibilă a
rapidă de declanşare. Când doriţi să creaţi un valorii de diafragmă şi viteza de declanşare.
efect de dâră, setaţi o viteză redusă de ● Luminozitatea ecranului poate diferi de cea
declanşare. a imaginii reale. Verificaţi-o folosind funcţia
de vizionare sau setând modul de redare.
● Nu puteţi seta următoarele elemente în
1 Rotiţi selectorul frontal spre dreapta modul prioritate declanşator AE.
sau stânga şi setaţi viteza de
- Sincronizare lentă / reducere a efectului de
declanşare.
ochi roşii [ ] (P47)
- [AUTO] sau [ ] în sensibilitate ISO
(P86) (Când modul de înregistrare este
comutat la prioritate declanşator AE,
sensibilitatea ISO este automat setată la
[ISO100] chiar dacă a fost setată la [AUTO]
sau [ ] înainte.
● Când expunerea nu este adecvată, valoarea
diafragmei şi viteza de declanşare
luminează în roşu pe ecran.
● Când viteza de declanşare este redusă,
recomandăm utilizarea unui trepied.

58
Nivel avansat

Expunerea manuală 3 Realizaţi fotografia

„ Asistare de expunere manuală

Stabiliţi o expunere setând manual valoarea Expunerea este corectă


diafragmei şi viteza de declanşare.
Setaţi o viteză de
declanşare mai mare sau
1 Rotiţi selectorul frontal spre dreapta o valoare de diafragmă
sau stânga şi setaţi viteza de mai mare.
declanşare şi valoarea diafragmei. Setaţi o viteză de
declanşare redusă sau o
valoare de diafragmă mai
mică.

● Asistarea expunerii manuale este


aproximativă. Recomandăm realizarea
fotografiilor şi apoi verificarea lor.

● Consultaţi P60 pentru aria disponibilă a


Valoare diafragmă valorii diafragmei şi vitezei de declanşare.
● Nu puteţi seta următoarele elemente în
Viteza de declanşare
modul prioritate declanşator AE.
- Sincronizare lentă / reducere a efectului de
2 Apăsaţi pe jumătate butonul ochi roşii [ ] (P46)
declanşator - [AUTO] sau [ ] în sensibilitate ISO
(P86) (Când modul de înregistrare este
comutat la prioritate declanşator AE,
sensibilitatea ISO este automat setată la
[ISO100] chiar dacă a fost setată la [AUTO]
sau [ ] înainte.)
- Compensare expunere (P52)
● Luminozitatea ecranului poate fi diferită de
cea a imaginilor. Verificaţi-o folosind funcţia
de vizionare sau setând modul de redare.
● Dacă expunerea nu este adecvată, valoarea
diafragmei şi viteza de declanşare
• Indicarea pentru condiţia de expunere luminează în roşu la apăsarea pe jumătate a
(asistare expunere manuală) apare butonului declanşator.
pentru aproximativ 10 secunde.
• Când expunerea nu este corectă, setaţi
din nou valoarea diafragmei şi viteza de
declanşare.

59
Nivel avansat

Valoarea diafragmei şi Expunere manuală

viteza de declanşare Valoare disponibilă Viteza disponibilă


diafragmă declanşator (sec.)
Prioritate diafragmă AE (Per 1/3 EV) (Per 1/3 EV)
Valoare disponibilă F2.8 - F3.6 60 - 1/1000
diafragmă Viteza declanşator
(sec.) F4.0 - F5.0 60 - 1/1300
(Per 1/3 EV)
F5.6 - F7.1 60 - 1/1600
F8.0 - F11.0 8 - 1/2000
F7.1 F6.3 F5.6 8 - 1/1600 F8.0 - F11.0 60 - 1/2000
F5.0 F4.5 F4.0 8 - 1/1300
F3.6 F3.2 F2.8 8 - 1/1000
● Valorile de diafragmă din tabelul de mai sus
Prioritate declanşator AE sunt valorile când inelul de transfocare este
rotit spre W la maximum
Viteză disponibilă
Valoare ● Unele valori de diafragmă nu pot fi selectate,
declanşator (sec)
diafragmă acest lucru depinzând de grosismentul de
(Per 1/3 EV) transfocare.
8 6
5 4
3,2 2,5
2 1,6
1,3 1
1/1,3 1/1,6
½ 1/2,5
1/3,2 ¼
1/5 1/6
1/8 1/10
F8.0 - F11.0
1/13 1/15
1/20 1/25
1/30 1/40
1/50 1/60
1/80 1/100
1/125 1/160
1/200 1/250
1/320 1/400
1/500 1/640
1/800 1/1000
1/1300 F4.0 - F11.0
1/1600 F5.6 - F11.0
1/2000 F8.0 - F11.0

60
Nivel avansat

● Puteţi de asemenea seta [MF ASSIST] la


Realizarea fotografiilor cu [OFF] (dezactivat) în cadrul meniului
focalizare manuală [SETUP].

3 Realizaţi o fotografie
Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi
focalizarea sau când distanţa dintre lentile şi
subiect este determinată şi nu doriţi să activaţi „ Funcţia de asistare MF
auto focalizarea.
Când rotiţi inelul de focalizare în timp ce setaţi
[MF ASSIST] la [MF1] sau [MF2], funcţia de
1 Poziţionaţi comutatorul de focalizare asistare MF este activată iar ecranul este mărit.
Vă permite să focalizaţi subiectul mult mai uşor.
la [MF]

1 Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi


2 Apăsaţi ▼ pentru a selecta


pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
2 Rotiţi inelul de focalizare pentru a apoi apăsaţi ►.
focaliza subiectul.

3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MF1]


sau [MF2] şi apoi apăsaţi ►
: Asistare MF
● Funcţia de asistare MF apare în centrul
ecranului
● Funcţia de asistare MF dispare aproximativ
2 secunde după ce aţi terminat de rotit inelul
de focalizare

61
Nivel avansat

4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MF1] „ Auto focalizare


sau [MF2] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] Puteţi focaliza subiectul cu funcţia de auto
focalizare selectând [MF] cu comutatorul de
focalizare şi apoi reglând în jos butonul
[FOCUS].
Acest lucru este convenabil pentru
prefocalizare.

● [MF1]: Centrul ecranului este mărit. Puteţi


ajusta focalizarea în timp ce
determinaţi compoziţia întregului
ecran.
● [MF2]: Întregul ecran este lărgit. Este
convenabil pentru ajustarea
focalizării în modul W.
● [OFF]: Ecranul nu este mărit „ Prefocalizare
Aceasta este o tehnică de focalizare pe punct
pentru a realiza fotografii în avans când este
5 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a dificilă focalizarea pe subiect cu funcţia de
închide meniul. auto focalizare din cauza mişcării sale rapide.
[ex. [PANNING] (P69) în modul scenă]
De asemenea, puteţi închide meniul apăsând
butonul declanşator pe jumătate Această funcţie este potrivită când distanţa
dintre subiect şi cameră este sigură.

„ Fixarea focalizării
„ Tehnică pentru focalizarea manuală
Puteţi fixa focalizarea dacă apăsaţi
[FOCUS/AE LOCK] după focalizarea la poziţia
în care doriţi să înregistraţi subiectul. Această
funcţie este utilă deoarece subiectul nu va ieşi
din focalizare chiar dacă rotiţi inelul de
focalizare.

n Rotiţi încet inelul de focalizare Indicator fixare FOCUS/AE

o Rotiţi-l puţin mai mult


p Focalizaţi fin subiectul în timp ce rotiţi inelul
de focalizare în sens invers.

62
Nivel avansat

„ Modificarea zonei de transfocare ● Când setaţi focalizarea manuală, nu puteţi


Zona mărită poate fi modificată în timp ce seta AF continuu (P95).
ecranul este mărit utilizând funcţia de asistare ● Dacă rotiţi inelul de focalizare sau inelul
MF. Acest lucru este convenabil când doriţi să de transfocare în timpul ce înregistraţi
modificaţi poziţia de focalizare pentru a realiza imagini în mişcare, imagini cu semnal
fotografii. audio sau adăugaţi semnal audio
fotografiilor înregistrate, poate fi
înregistrat un sunet perturbator.
● Utilizaţi ecranul de asistare pentru o
verificare finală a focalizării
● După anularea modului de economisire
energie, focalizaţi din nou subiectul.

1 Rotiţi inelul de focalizare


2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a modifica
zona mărită.
• Funcţia de mărire este anulată după
aproximativ 2 secunde.
● Următoarele elemente vor readuce zona AF
la poziţia originală.
- Modificarea comutatorului de focalizare la
[AF] sau [AF MACRO]
- Modificarea dimensiunii sau aspectului
imaginii
- Oprirea camerei.

● Puteţi, de asemenea, înregistra cu focalizare


manuală în modul de imagine în mişcare
[ ]. Cu toate acestea, ecranul nu este
mărit în timp ce înregistraţi imagini în
mişcare.
● Când focalizaţi un subiect în Wide, este
posibil ca focalizarea să nu fie corectă în
Tele. În acest caz, focalizaţi din nou
subiectul.

63
Nivel avansat

Înregistrarea setărilor de 3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [CUST.


SET MEM.] (Memorare setări
meniu personalizate personalizate) şi apoi apăsaţi ►
(Înregistrarea setărilor
personalizate)

Selectaţi modul de înregistrare dorit şi setările


de meniu dorite şi apoi salvaţi-le în [C1], [C2]
sau [C3].
4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [C1],
● În prealabil, setaţi selectorul de mod la
[C2] sau [C3] şi apoi apăsaţi
modul dorit şi selectaţi setările de meniu
dorite. [MENU/SET]

1 Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi


5 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi


apoi apăsaţi [MENU/SET]

2 Apăsaţi ▼ pentru a selecta


pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
apoi apăsaţi ►.

• La selectarea [YES], setările stocate


anterior sunt suprascrise
• Nu puteţi salva următoarele elemente de
meniu deoarece acestea vor afecta toate
modurile de înregistrare
- [CLOCK SET] (Setare ceas)
- [RESET]
- [NO. RESET]

6 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a


închide meniul.

64
Nivel avansat

Realizarea fotografiilor în Salvarea setărilor personalizate selectate


este afişată pe ecran.
modul personalizat
„ La modificarea setărilor de meniu
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate
temporar cu [C1 SET1], [C2SET2] sau
Puteţi selecta setarea personalizată care se
[C3SET3], ceea ce a fost înregistrat rămâne
potriveşte cel mai bine condiţiilor de
neschimbat. Pentru a modifica ceea ce a fost
înregistrare din acel moment, precum şi alţi
înregistrat, suprascrieţi datele utilizând [CUST.
factori dintre modelele pe care le-aţi salvat ca
SET MEM.] (Memorare setări personalizate)
şi setări personalizate.
(P63) din meniul de configurare.

1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [C1


SET1], [C2SET2] sau [C3SET3].
● Chiar dacă setările de zi de naştere pentru
[BABY1] / [BABY2] (P70) în modul scenă,
sau [TRAVEL DATE] (P72) sunt modificate,
acest lucru nu va fi înregistrat. Pentru a
înregistra setările modificate, utilizaţi [CUST.
SET MEM.] (Memorare setări personalizate)
(P63) din meniul de configurare.
● La data achiziţionării, setările iniţiale pentru
modul de program AE [P] sunt înregistrate
în [C1 SET1], [C2SET2] sau [C3SET3].
• Apăsaţi ►pentru a afişa setările pentru
fiecare element de meniu. (Apăsaţi ◄
pentru a reveni la ecranul de selectare).

• Doar elementele meniului principal sunt


afişate.

2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a intra în


setări.

65
Nivel avansat

Mod scen㠄 Despre elementele ecranului de


meniu
● Există 5 ecrane de meniu (1/5, 2/5, 3/5, 4/5
şi 5/5)
Când selectaţi un mod scenă care se ● Rotiţi selectorul frontal pentru a comuta între
potriveşte subiectului şi situaţiei de acestea
înregistrare, camere setează expunere optimă
şi nuanţele pentru obţinerea fotografiei dorite.
Consultaţi P67 – 74 pentru fiecare meniu
scenă.

1 Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a


selecta modul scenă.

● Când realizaţi fotografii în modul scenă care


nu sunt adecvate acestui scop, nuanţele pot
diferi de scena reală.
● Dacă doriţi să modificaţi luminozitatea
fotografiei ce va fi realizată, compensaţi
• Apăsaţi ▼ la pentru a trece la expunerea (P52). (Expunerea nu poate fi
următorul ecran de meniu. compensată în modul [STARRY SKY] (cer
înstelat)
• Dacă meniul [SCENE MODE] nu apare,
apăsaţi [MENU/SET] pentru a-l afişa. ● Apăsaţi ◄ şi apoi apăsaţi ▲/▼ în timp ce
meniul scenă este afişat, pentru a selecta
• Când apăsaţi ► sunt afişate explicaţiile meniul de mod [ ] [REC] (înregistrare)
pentru fiecare mod scenă. (Când apăsaţi
(P86) sau pictograma [ ]de meniu [SETUP]
◄, ecranul revine la meniul scenă).
(Configurare) (P25) şi setaţi elementele
dorite.
2 Apăsaţi [MENU/SET] ● Următoarele funcţiuni nu pot fi setate în
modul scenă, deoarece camera foto le
ajustează automat la setările optime

66
Nivel avansat

- Nivelul tonurilor de alb „ Tehnică pentru mod piele fină


- Sensibilitate ISO Pentru a face cât mai eficient acest mod:
- Mod de măsurare 1. Rotiţi inelul de transfocare spre Tele cât
- Efect culoare mai mult posibil.
- Ajustare fotografie 2. Pentru a maximiza efectul, selectaţi un
fundal cât mai îndepărtat de cameră şi
apropiaţi-vă de subiect.
Mod portret

Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE ● Acest mod este potrivit doar pentru fotografii
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă realizate în aer liber, pe timpul zilei.
(P66). ● Dacă există o culoare apropiată de culoarea
Acest mod vă permite să faceţi astfel încât pielii, partea respectivă va fi de asemenea
subiecţii să se evidenţieze dintr-un fundal netezită.
nefocalizat şi să ajustaţi expunerea şi nuanţele ● Acest mod poate să nu fie eficient în cazul
pentru a obţine un aspect sănătos al unei luminozităţi insuficiente.
subiectului.

Mod peisaj [SCENERY]

Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE


MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
(P66).
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale
„ Tehnici pentru modul portret
unor peisaje largi. Camera foto se focalizează
Pentru a face acest mod cât mai eficient: preferenţial pe un subiect aflat la distanţă.
1. Rotiţi inelul de transfocare spre Tele cât ● Setaţi comutatorul de focalizare la [AF]
mai mult posibil.
2. Pentru a maximiza efectul, selectaţi un
fundal cât mai îndepărtat de cameră şi
apropiaţi-vă de subiect.

● Acest mod este potrivit doar pentru fotografii


realizate în aer liber, pe timpul zilei.

● Aria de focalizare este de la 5 m la ∞.


Mod piele fină
● Setarea blitzului este fixată la OFF
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE (Dezactivat). [ ]
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă ● Setarea lămpii de asistare AF este
(P66). dezactivată.
Camera foto detectează o zonă de culoarea
pielii, precum faţa, pentru a obţine un aspect
cât mai fin al pielii.

67
Nivel avansat

Mod sport [SPORTS] „ Tehnica pentru modul portret de


noapte
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE ● Utilizaţi blitzul
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă ● Din moment ce viteza declanşatorului se
(P66). reduce, recomandăm folosirea unui trepied
Acest mod vă permite să preluaţi fotografii cu şi temporizator (P51) la realizarea
subiecţi aflaţi în mişcare (ex. când realizaţi fotografiilor.
fotografii cu activităţi sportive desfăşurate în ● Menţineţi subiectul nemişcat pentru
aer liber). aproximativ 1 secundă când realizaţi
● Setaţi comutatorul de focalizare la [AF] fotografia.
● Recomandăm realizarea fotografiei prin
rotirea butonului de transfocare la Wide (1 x),
de la o distanţă de aproximativ 1,5 m de
subiect.

● Aria de focalizare este de 1,2 m la 5 m.


(Consultaţi P48 pentru aria de control a
blitzului)
● Închideţi blitzul când nu îl utilizaţi.
● Acest mod este potrivit pentru fotografii în ● Declanşatorul poate fi ţinut închis (pentru
aer liber, în timpul zilei, menţinând o distanţă max. aprox. 1 secundă) după realizarea
de 5 m sau mai mult faţă de subiect. fotografiei, din cauza condiţionării
● Când realizaţi fotografii în interior sau semnalului, dar acest lucru nu reprezintă un
fotografii ale unor subiecţi aflaţi în mişcare defect.
rapidă, funcţia ISO [ ] creşte automat ● Când realizaţi fotografii în locuri întunecoase,
sensibilitatea ISO granulaţia poate deveni vizibilă.
● Sensibilitatea [ ] este fixată la [ISO]. ● Blitzul este întotdeauna activat când camera
foto este setată la Slow sync. / Red-eye
● Setarea de auto paranteze este dezactivată reduction (Sincronizare lentă / reducerea
efectului de ochi roşi)[ ]
Mod portret de noapte ● Setarea AF continuu este dezactivată.
[NIGHT PORTRAIT]

Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE


MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
(P66).
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii
portret pe timpul nopţii. Subiectul poate fi
înregistrat cu luminozitate la fel ca pe timpul
zilei, folosind blitzul şi reducând viteza
declanşatorului.

68
Nivel avansat

Mod peisaj de noapte Modul de panoramare


[NIGHT SCENERY]
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă (P66).
(P66).
Când realizaţi o fotografie urmând mişcarea
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale unui subiect care se deplasează într-o anumită
peisajelor pe timp de noapte. Peisajul poate fi direcţie, precum un alergător sau o maşină,
înregistrat în culori vii prin reducerea vitezei fundalul va prezenta unele neclarităţi de
declanşatorului. mişcare. Acest efect special se numeşte
● Setaţi comutatorul de focalizare la [AF]. panoramare. Acest mod vă permite obţinerea
acestui efect mai uşor.

„ Tehnică pentru modul scenă de


noapte „ Tehnică pentru modul de
● Dacă viteza declanşatorului este redusă panoramare
(max. 8 secunde), folosiţi un trepied. Pentru a obţine fotografii bune în modul de
Recomandăm de asemenea folosirea unui panoramare, alegeţi un plan orizontal – apoi
temporizator (P51) pentru realizarea procedaţi în felul următor:
fotografiilor.

● Aria de focalizare este de la 5 m la ∞.


● Declanşatorul poate fi ţinut închis (pentru
max. aprox. 8 secunde) după realizarea
fotografiei, din cauza condiţionării
semnalului, dar acest lucru nu reprezintă un
defect.
● Când realizaţi fotografii în locuri întunecoase, c Deplasaţi camera foto uşor în timp ce
granulaţia poate deveni vizibilă. urmăriţi subiectul aflat în mişcare
● Setarea blitzului este fixată la OFF d Apăsaţi butonul declanşator în timp ce
(Dezactivat) [ ]. deplasaţi camera foto.
● Setarea lămpii de asistare AF este e Continuaţi să deplasaţi camera foto.
dezactivată.

● Ţineţi cont de următoarele aspecte:


- Utilizaţi vizorul (P43)
- Selectaţi un subiect cu mişcare rapidă
- Utilizaţi prefocalizarea. (P62)
- Utilizaţi acest mod cu modul serie (P55)
- Selectaţi cea mai bună imagine din
fotografiile realizate.

69
Nivel avansat

Mod petrecere [PARTY]


● În modul de panoramare, viteza de
declanşare se reduce mai mult ca de obicei Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE
pentru a se obţine efectul de panoramare. MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
Drept urmare, pot apărea vibraţii. (P66).
● Funcţia de panoramare nu va funcţiona bine Selectaţi acest mod dacă doriţi să realizaţi
în următoarele situaţii. fotografii la nunţi, petreceri, etc.
- Scene foarte luminoase, de exemplu în Atât persoanele cât şi zonele din fundal vor fi
timpul zilelor de vară. Recomandăm înregistrate cu luminozitate reală prin utilizarea
utilizarea unui filtru ND (DMW-LND55; blitzului şi reducerea vitezei declanşatorului.
opţional) (P121)
- Când viteza de declanşare este mai mare
de 1/100th.
- Când subiectul se mişcă încet şi viteza de
urmărire este prea lentă. (Fundalul nu
poate fi înregistrat dinamic).
- Când camera foto nu reuşeşte să
urmărească subiectul
● Nu puteţi seta modul funcţiei de stabilizare la „ Tehnică pentru mod petrecere
[MODE2]. Când [MODE1] este selectat, ● Deschideţi blitzul (P46)
doar vibraţiile orizontale pot fi compensate în
modul de panoramare. ● Deoarece viteza declanşatorului se reduce,
recomandăm folosirea unui trepied şi a unui
● Setările lămpii de asistare AF şi AF continuu temporizator (P51) la preluarea fotografiilor.
sunt dezactivate.
● Recomandăm realizarea fotografiei prin
rotirea butonului de transfocare la Wide (1 x),
de la o distanţă de aproximativ 1,5 m de
Mod fotografiere alimente [FOOD]
subiect.
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă ● Blitzul poate fi activat la Slow sync. / Red-
(P66). eye reduction (Sincronizare lentă /
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi reducerea efectului de ochi roşi) [ ]sau
fotografii ale alimentelor fără ca acestea să fie Forced ON / Red-eye reduction (Activat /
afectate de lumina ambientală, de exemplu în reducerea efectului de ochi roşi) [ ]
restaurante. Acest mod vă permite să realizaţi
fotografii ale alimentelor în nuanţe naturale.

• Aria de focalizare este de la 5 m la ∞.

70
Nivel avansat

Mod lumină de lumânare „ Tehnică pentru modul focuri de


[CANDLE LIGHT] artificii
Recomandăm folosirea procedeului de
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE prefocalizare de mai jos pentru a vă asigura că
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă nu veţi rata şansa de a realiza fotografiile
(P66). dorite.
Utilizaţi acest mod când doriţi să realizaţi 1. Setaţi comutatorul de focalizare la [MF]
fotografii într-o atmosferă generată de lumină (Focalizare manuală) (P61).
de lumânări. 2. Îndreptaţi camera foto către un obiect
(precum o clădire iluminată), care se află
la aproximativ aceeaşi distanţă ca şi
focurile de artificii.
3. Apăsaţi butonul [FOCUS] până la
iluminarea indicatorului de focalizare (P31).
4. Îndreptaţi camera foto spre locul unde vor
„ Tehnică pentru modul lumină de exploda artificiile.
lumânare 5. Apăsaţi butonul declanşator complet când
● Pentru a obţine o atmosferă cât mai
artificiile explodează.
apropiată de realitate, puteţi realiza fotografii ● Când utilizaţi transfocarea, repetaţi paşii 2 –
excelente fără a folosi blitzul. 5, deoarece poziţia de focalizare poate fi
● Recomandăm utilizarea unui trepied şi a incorectă.
unui temporizator (P51) pentru realizarea ● Recomandăm utilizarea unui trepied
fotografiilor.

● Când auto focalizarea este activată, aria de


● Aria de focalizare este de la 5 cm (W) / 2 m înregistrare disponibilă este de la 5 m la ∞.
(T) la ∞. (Recomandăm respectarea paşilor 1-5 de
● Blitzul poate fi activat la Slow sync. / Red- mai sus pentru a realiza fotografii cu
eye reduction (Sincronizare lentă / prefocalizare).
reducerea efectului de ochi roşi) [ ]sau ● Viteza de declanşare devine următoare
Forced ON / Red-eye reduction (Activat / - La setarea [OFF] a funcţiei de stabilizare
reducerea efectului de ochi roşi) [ ] optică a imaginii: fixare la 2 secunde
- Când [MODE1] sau [MODE2] este setat la
Mod focuri de artificii funcţia de stabilizare optică a imaginii: ¼
[FIREWORKS] dintr-o secundă sau 2 secunde (Viteza de
declanşare devine de 2 secunde doar
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE când camera foto a determinat că există
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă mici vibraţii, ca de exemplu atunci când
(P66). utilizaţi un trepied, etc.)
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii
superbe ale focurilor de artificii explodând pe
cerul nopţii. Viteza declanşatorului sau
expunerea sunt ajustate automat pentru a
realiza fotografii cu focuri de artificii.

71
Nivel avansat

● Histogramele sunt întotdeauna afişate în • Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timp ce


portocaliu (P47) fotografiaţi, fotografia respectivă nu va mai
● Setarea blitzului este fixată la Forced OFF fi realizată
(dezactivat) [ ]. „ Tehnică pentru modul Cer înstelat
● Setarea lămpii de asistare AF şi AF continuu ● Declanşatorul se deschide pentru 15, 30 sau
sunt dezactivate 60 de secunde. Utilizaţi un trepied. De
asemenea, recomandăm realizarea
fotografiilor cu ajutorului temporizatorului
Mod cer înstelat (P51).
[STARRY SKY] ● Recomandăm utilizarea prefocalizării (P62)
pentru a focaliza în prealabil un subiect, cum
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE
ar fi o stea luminoasă sau o lumină aflată la
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
distanţă, care este uşor de focalizat.
(P66).
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii
superbe ale cerului înstelat sau ale unor ● Histogramele sunt întotdeauna afişate în
subiecte întunecate pe care nu le puteţi realiza portocaliu (P45).
în modul [NIGHT SCENERY] (peisaj de ● Setarea AF continuu este dezactivată
noapte). Este de asemenea posibil să realizaţi
fotografii clare ale stelelor de pe cerul nopţii ● Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
descrescând viteza declanşatorului. (Dezactivat) [ ]
● Funcţia stabilizatorului optic de imagine este
fixată la [OFF
● Nu puteţi compensa expunerea sau seta
modul auto paranteze, modul serie sau
[AUDIO REC.] (înregistrare audio)

„ Setarea vitezei declanşatorului


● Selectaţi o viteză a declanşatorului de [15
sec], [30 sec.] sau [60 sec].
1. Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta timpul de
expunere şi apăsaţi [MENU/SET]

2. Realizaţi fotografiile.

● Apăsaţi butonul declanşator până apare


afişajul cu numărătoare inversă. Nu mişcaţi
camera foto după ce apare acest afişaj. La
terminarea numărătorii inverse se afişează
[PLEASE WAIT...] (Vă rugăm aşteptaţi...)
pentru acelaşi interval de timp ca şi viteza
declanşatorului pentru procesarea
semnalului.

72
Nivel avansat

3. Apăsaţi butonul [MENU/SET] pentru a


Mod fotografiere bebeluş 1 încheia setarea.
/bebeluş 2 [BABY1] / [BABY2]
● Dacă selectaţi [WITH AGE] (cu vârsta), fără
a seta ziua de naştere în avans, este afişat
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE
un mesaj. Apăsaţi butonul [MENIU], şi setaţi
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
ziua de naştere după etapele 2 şi 3 de mai
(P66).
sus.
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi
fotografii ale unui bebeluş. Expunerea şi
nuanţele sunt ajustate pentru a obţine un ● Aria de focalizare este de la 5 cm (W) / 2 m
aspect cât mai sănătos al bebeluşului. La (T) la ∞.
utilizarea blitzului, lumina este mai slabă decât ● Sensibilitatea ISO este fixată la [ISO]
de obicei. Puteţi seta zilele de naştere pentru 2
bebeluşi utilizând [BABY1] / [BABY2]. ● După pornirea camerei în modul [BABY] sau
după comutarea în modul [BABY1] / [BABY2]
● La redarea fotografiilor se poate afişa vârsta din alte moduri, vârsta şi data şi ora curente
bebeluşului sunt afişate pentru aproximativ 5 secunde în
● Vârsta poate fi de asemenea imprimată prin partea de jos a ecranului.
folosirea unui software [LUMIX Simple ● Stilul de afişare a vârstei diferă în funcţie de
Viewer] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] setarea limbii în modul de înregistrare.
inclus pe CD-ROM-ul furnizat. (Pentru detalii
de imprimare, consultaţi instrucţiunile de ● Stilul de afişare la tipărire poate diferi uşor
operare separate pentru conectare la PC). de stilul de afişare pe ecran.
● Data zilei de naştere este afişată ca şi [luna
„ Setarea afişării vârstei
0 ziua 0]
● Dacă doriţi să afişaţi vârsta, setaţi ziua de
● Dacă vârsta nu este afişată corect, verificaţi
naştere în avans, selectând [WITH AGE] (cu
vârsta) şi apăsând [MENU/SET] setările ceasului şi zilei de naştere.
● Când camera foto este setată la [WITHOUT
● Dacă nu doriţi să afişaţi vârsta, selectaţi
[WITHOUT AGE] (fără vârstă) şi apăsaţi AGE] (fără vârstă), vârsta nu este
[MENU/SET] înregistrată chiar dacă ziua de naştere este
setată. Acest lucru înseamnă că vârsta nu
poate fi afişată chiar dacă setaţi camera foto
la [WITH AGE] (cu vârsta) după realizarea
fotografiilor.
● Pentru resetarea setării de vârstă, selectaţi
[RESET] (Resetare) în meniul [SETUP]
(P29).

Setarea zilei de naştere


1. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
[BIRTHDAY SET.] (Setare zi de naştere)
şi apăsaţi [MENU/SET]
2. Când apare mesajul [PLEASE SET THE
BIRTHDAY OF THE BABY] (Vă rugăm
setaţi ziua de naştere a bebeluşului),
selectaţi elementele (an, lună şi zi) folosind
◄/► şi faceţi setarea folosind ▲/▼

73
Nivel avansat

Mod zăpadă [SNOW]

Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE


MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
(P66).
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii în
locaţii precum staţiuni de schi sau locaţii aflate
lângă munţi înzăpeziţi. Expunerea şi nivelul
tonurilor de alb sunt ajustate pentru a evidenţia
culoarea albă a zăpezii.

Mod sensibilitate ridicată


[HIGH SENS.]

Apăsaţi pentru afişarea meniului [SCENE


MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă
(P66).
Selectaţi acest mod pentru procesare cu o
sensibilitate ridicată. Puteţi realiza fotografii la
o sensibilitate ISO de 3200.

● Rezoluţia fotografiei realizate se reduce uşor


datorită procesării. Acest lucru este normal.
● Aria de focalizare este de la 5 cm (W) / 2 m
(T) la ∞.
● Puteţi realiza fotografii adecvate unei tipăriri
4” X 6” / 10 X 15 cm.
● Setarea de blitz este fixată la Forced OFF
[ ]
● Calitatea nu poate fi setată la [RAW]
● Transfocarea optică extra şi transfocarea
digitală nu pot fi utilizate.

74
Nivel avansat

Înregistrarea zilei de 2 Apăsaţi ▼ pentru a selecta


pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
vacanţă în care realizaţi apoi apăsaţi ►
fotografia

Dacă setaţi în prealabil data plecării, puteţi


înregistra date privind ziua de vacanţă în care
realizaţi fotografia.
● Când redaţi o fotografie, data la care
aceasta a fost realizată este afişată. 3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
[TRAVEL DATE] (Data călătoriei) şi
apoi apăsaţi ►

Numărul de zile care a trecut de la data


plecării
● Numărul de zile care a trecut de la data
plecării poate fi tipărit pe fiecare imagine prin
folosirea unui software [LUMIX Simple
4 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET]
Viewer] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
inclus pe CD-ROM-ul furnizat. (Pentru detalii
de imprimare, consultaţi instrucţiunile de
operare separate pentru conectare la PC).

„ Setarea datei de călătorie


(Următoarele ecrane sunt afişate când modul
de program AE [P] este selectat)

1 Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi 5 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta


◄ data

◄/►: Selectaţi elementul dorit


▲/▼: Setaţi anul, luna şi ziua
75
Nivel avansat

6 Apăsaţi [MENU/SET] de două ori ● Dacă setaţi o dată de plecare şi apoi


modificaţi setarea datei şi orei la destinaţia
pentru a închide meniul.
călătoriei, semnul [-] este afişat în alb iar
ziua de vacanţă în care aţi realizat fotografia
7 Realizaţi o fotografie este înregistrată.
● Dacă [TRAVEL DATE] este setată la [OFF],
numărul de zile care au trecut de la data
plecării nu va fi înregistrat chiar dacă aţi
setat data călătoriei sau ceasul. Chiar dacă
[TRAVEL DATE] este setată la [SET] după
realizarea fotografiilor, ziua în care aţi
înregistrat fotografia nu este afişată.
● Dacă setaţi o dată de plecare când ceasul
nu este setat, va fi afişat mesajul [PLEASE
SET THE CLOCK] (Vă rugăm setaţi ceasul).
În acest caz, setaţi ceasul (P24).
Numărul de zile care a trecut de la data
plecării
• Data şi ora curentă şi ziua de vacanţă
sunt afişate pentru aproximativ 5
secunde în partea de jos a ecranului în
cazul în care camera foto este pornită
când data călătoriei este setată, după
setarea ceasului, datei de plecare, după
modificarea setării de fus orar şi după
trecerea de la modul de redare la alt mod.
• La setarea [TRAVEL DATE], [ ] apare
pe ecran în colţul din dreapta jos a
ecranului.

„ Anularea datei de călătorie


Dacă lăsaţi funcţia [TRAVEL DATE] setată la
[SET], numărul de zile care au trecut de la
data plecării vor fi înregistrate în continuare.
La încheierea vacanţei, setaţi [TRAVEL DATE]
la [OFF] în ecranul indicat în pasul 4 şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] de 2 ori.

● Data călătoriei este calculată utilizând data


din setarea de cea (P24) şi data plecării pe
care aţi setat-o. Dacă setaţi [WORLD TIME]
(P77) la destinaţia călătoriei, data călătoriei
este calculată utilizând data din setarea de
ceas şi setarea de destinaţie a călătoriei.
● Setarea de dată a călătoriei este
memorizată chiar dacă aţi oprit camera foto.
● Dacă setaţi o dată de plecare şi apoi
realizaţi o fotografie la o dată înaintea
acestei date a plecării, semnul [-] este afişat
în portocaliu iar ziua de vacanţă în care aţi
realizat fotografia nu este înregistrată.

76
Nivel avansat

● În cazul în care setaţi pentru prima dată


Afişarea orei la destinaţia fusul orar, va fi afişat mesajul [PLEASE SET
călătoriei THE HOME AREA] (Vă rugăm setaţi ora
zonei în care locuiţi). Dacă apare acest
mesaj, apăsaţi [MENU/SET] şi apoi setaţi
ora zonei în care locuiţi din ecranul indicat în
pasul 2 în „Setting the home are [HOME].
Dacă aţi setat ora pentru destinaţia călătoriei
când călătoriţi în străinătate, ora locală a zonei
de destinaţie a călătoriei poate fi afişată pe „ Setarea orei din zona în care locuiţi
ecran şi înregistrată pe fotografii. [HOME]
● Selectaţi [CLOCK SET] pentru a seta data (Efectuaţi paşii 1, 2 şi 3)
şi ora curentă (P24).
n Apăsaţi ▼ pentru a selecta [HOME] şi apoi
apăsaţi [MENU/SET]
1 Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi

o Apăsaţi ◄/►pentru a selecta ora zonei în


care locuiţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
2 Apăsaţi ▼ pentru a selecta
pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
apoi apăsaţi ►

● Ora curentă este afişată în partea stângă


sus a ecranului iar diferenţa din GMT este
afişată în partea stângă jos a ecranului.
● Dacă utilizaţi modul de economisire [ ] la
3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta destinaţia călătoriei, apăsaţi ▲. (Ceasul
[WORLD TIME] (Fus orar) şi apoi avansează cu o oră). Apăsaţi ▲ din nou
apăsaţi ► pentru a reveni la setările iniţiale.
● Modul de economisire pentru zona în care
locuiţi nu avansează ora curentă. Daţi
ceasul înainte cu o oră (P24).

77
Nivel avansat

„ Încheierea setărilor pentru zona în ● Ora curentă la zona de destinaţie a călătoriei


care locuiţi este afişată în partea dreaptă sus a
ecranului iar diferenţa orară este afişată în
● Dacă setaţi aceste date pentru prima dată,
partea stângă jos.
ecranul revine la cel indicat în pasul n
(Setarea orei din zona în care locuiţi [HOME]) ● Dacă utilizaţi modul de economisire [ ] la
după ce apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta destinaţia călătoriei, apăsaţi ▲. (Ceasul
ora zonei în care locuiţi. Apăsaţi ◄ pentru a avansează cu o oră). Apăsaţi ▲ din nou
reveni la ecranul indicat în pasul 3 şi apoi pentru a reveni la setările iniţiale.
apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide ● Sunt afişate numele oraşelor principale din
meniul. zona selectată. De asemenea, diferenţa
● Dacă setaţi aceste date pentru a doua oară, orară între zona selectată şi zona în care
ecranul revine la cel indicat în pasul 3 după locuiţi este afişată în partea stângă jos a
ce apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta ora ecranului. (Consultaţi P79 pentru informaţii
zonei în care locuiţi. Apăsaţi [MENU/SET] privind oraşele afişate).
din nou pentru a închide meniul.
p Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide
„ Setarea zonei de destinaţie a meniul.
călătoriei
(Efectuaţi paşii 1, 2 şi 3)
n Apăsaţi ▲ pentru a selecta
[DESTINATION] (Destinaţie) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.

Pictograma se modifică de la [ ] la [ ] după


setarea destinaţiei de călătorie.

● Readuceţi setările la [HOME] când vacanţa


s-a încheiat, efectuând paşii 1, 2, 3 şi apoi
În funcţie de setare, ora la destinaţia paşii n şi o din meniul „Setting the home
călătoriei sau în zona în care locuiţi este area [HOME]”
afişată. ● Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în
• Dacă setaţi aceste date pentru prima zonele afişate pe ecran, setaţi în funcţie de
dată, data şi ora sunt afişate aşa cum diferenţa orară din zona în care locuiţi.
este indicat mai sus.
o Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de
destinaţie a călătoriei şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a seta.

78
Nivel avansat

*GMT este o abreviere pentru Meridianul Greenwich

79
Nivel avansat

● În cazul în care cardul se umple în mijlocul


Mod de imagini în mişcare înregistrării, camera foto va opri automat
înregistrarea.

„ Modificarea setărilor pentru raportul


dimensiunilor şi calitatea imaginii.
1 Apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate pentru a focaliza şi apoi
apăsaţi-l complet pentru a înregistra. 1 Apăsaţi [MENU/SET]

2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


[ASPECT RATIO] (Raportul
dimensiunilor) şi apoi apăsaţi ►.

● Când subiectul este focalizat, indicatorul de


focalizare luminează.
● Valoarea diafragmei este fixată la setare
când începe înregistrarea (primul cadru). 3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
elementul şi apoi apăsaţi
● Timpul de înregistrare este afişat în [MENU/SET]
partea dreaptă a ecranului iar timpul de
înregistrare scurs este afişat în partea
dreaptă jos a ecranului. De ex. 1 oră, 20 4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [PICT.
minute şi 30 de secunde se afişează ca şi MODE] şi apoi apăsaţi ►.
[1h20m30s].
● Timpul de înregistrare disponibil şi timpul de
înregistrare scurs sunt aproximative.
● Înregistrarea audio începe simultan de la
microfonul încorporat în cameră
● Dacă rotiţi inelul de focalizare sau inelul
de transfocare în timp ce înregistraţi
imagini în mişcare, pot apărea sunete
perturbatoare. 5 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
2 Apăsaţi butonul declanşator complet Dacă aţi selectat [ ] pe ecranul afişat în
pentru a opri înregistrarea. pasul 2
Fps
Mărime
(fotografii pe
fotografie
secundă)
30fpsVGA 640 x 480 30
10fpsVGA pixeli 10
30fpsQVGA 320 x 240 30
10fpsQVGA pixeli 10

80
Nivel avansat

Dacă aţi selectat [ ] pe ecranul afişat în ● În funcţie de tipul cardului de memorie


pasul 2 SD / SDHC, înregistrarea se poate bloca.
● Recomandăm utilizarea unui card de
Mărime Fps
memorie SD / SDHC Panasonic
fotografie (fotografii pe
secundă) ● În funcţie de tipul cardului, indicatorul de
accesare a cardului apare pentru un scurt
30fpsVGA 30 interval de timp după înregistrarea imaginii
848 x 480 pixeli în mişcare. Acest lucru nu reprezintă un
10fpsVGA 10 defect.
Fps (cadre pe secundă): se referă la numărul ● Când imaginile în mişcare înregistrate cu
de cadre pe secundă. camera foto sunt redate pe un alt aparat,
calitatea imaginilor şi a semnalului audio se
poate deteriora sau este posibil ca acestea
● Puteţi înregistra imagini în mişcare mai clare să nu poată fi redate
cu [30fps]
● În modul de imagini în mişcare [ ], nu
● Puteţi înregistra imagini în mişcare pentru o
puteţi utiliza funcţia de detectare a direcţiei
perioadă mai lungă cu [10fps] deşi calitatea
şi funcţia de vizionare. Nu puteţi seta
fotografiei este mai redusă.
[MODE2] la funcţia de stabilizare optică a
● Din moment ce mărimea fişierului de imaginii.
[10fpsQVGA] este mică, acesta este potrivit
● Software-ul include QuickTime pentru
pentru e-mail-uri.
redarea pe PC a imaginilor în mişcare
înregistrate cu camera foto
6 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a
închide meniul.

● De asemenea, puteţi apăsa şi butonul


declanşator pe jumătate pentru a închide
meniul. Aria de focalizare este de la 30 cm
[AF Macro] (W) / 2 m (T) la ∞.
● Consultaţi P139 pentru informaţii privind
timpul disponibil pentru înregistrare.
● Timpul de înregistrare este aproximativ
(Variază în funcţie de condiţiile de
înregistrare şi tipul cardului de memorie SD)
● Imaginile în mişcare nu pot fi înregistrate
fără semnal audio
● Timpul de înregistrare disponibil afişat pe
ecranul LCD nu se reduce regulat.
● Imaginile în mişcare nu pot fi înregistrate
fără semna audio.
● Acest aparat nu suportă Card Multimedia
pentru înregistrarea imaginilor în mişcare.
● Când setaţi calitatea fotografiei la
[30fpsVGA] sau [30fps16:9] recomandăm
folosirea unui card de memorie de mare
viteză, care are indicaţia „10 MB/s” sau
mai mult pe ambalaj.

81
Nivel avansat

• Sunt afişate data de realizare şi numărul


Redarea multiplă a fotografiei selectate, numărul total de
fotografiilor fotografii realizate.

(redare multiplă) • În funcţie de imaginea înregistrată şi de


setări, vor fi afişate următoarele
pictograme:
- [ ] (Favorite)
- [ ] (Imagine în mişcare)
- [ ] ([BABY1]/[BABY2] în modul
1 Rotiţi selectorul frontal către stânga scenă, vârsta în luni, vârsta în
pentru a afişa mai multe fotografii. ani, etc.)
(Afişaj când 9 fotografii sunt afişate) - [ ] (Dată călătorie)
- [ ] (Animaţie)

„ Exemplu de 25 de fotografii afişate

1 fotografie → 9 fotografii →
25 fotografii → afişare calendar
• După comutarea la modul de afişare a
mai multor fotografii, rotiţi mai mult „ Pentru a reveni la modul de redare
selectorul frontal pentru a afişa 25
normal
fotografii, apoi ecranul calendar (P80).
Rotiţi selectorul frontal către dreapta Rotiţi selectorul frontal către dreapta sau
pentru a vă reîntoarce la afişajul anterior. apăsaţi butonul [MENU/SET].
• Când comutaţi la modul de afişare a mai ● Va apărea fotografia încadrată în portocaliu
multor fotografii, va apărea bara de
defilare . Dintre toate fotografiile „ Pentru a şterge o fotografie în timpul
realizate, se poate confirma locul redării multiple
fotografiei afişate.
1 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o
imagine şi apoi apăsaţi butonul [ ]
2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta 2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES]
fotografia 3 Apăsaţi [MENU/SET]

● Chiar dacă indicaţiile de pe ecran sunt


dezactivate în modul de redare normală
(P43), informaţiile de înregistrare apar pe
ecran în redare multiplă. Dacă reveniţi la
ecranul anterior, indicaţiile de pe ecran sunt
afişate la fel ca în modul de redare normal.
● Imaginile nu vor fi afişate în direcţia de
rotaţie chiar dacă [ROTATE DISP.] (Rotire
disp.) este setat la [ON] (P110).

82
Nivel avansat

Afişarea imaginilor în 3 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa


imaginile care au fost înregistrate la
funcţie de data data selectată.
înregistrării
(Afişare calendar)

Puteţi afişa imagini în funcţia de data


înregistrării utilizând funcţia de redare calendar.

• Imaginile care au fost înregistrate la data


1 Rotiţi selectorul frontal spre stânga selectată sunt afişate în ecranul de
pentru afişarea ecranului calendar redare a 9 iamgini
• Rotiţi butonul rotativ spre dreapta pentru
a reveni la ecranul calendar.

4 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o


imagine şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
• Imaginea selectată este afişată pe
ecranul de afişare a unei imagini

• Data de înregistrare a fotografiei „ Pentru a reveni la ecranul de afişare


selectate în ecranul de redare devine a unei imagini
data selectată când ecranul calendar
După afişarea ecranului calendar, rotiţi
este afişat pentru prima dată.
selectorul frontal către dreapta pentru afişarea
• Dacă există mai mute imagini cu aceeaşi a 25 de imagini, 9 imagini sau 1 imagine (P79).
dată de înregistrare, este afişată prima
imagine înregistrată în ziua respectivă
• Calendarul este afişat lunar
● Imaginile sunt afişate fără a fi rotite chiar
dacă setaţi [ROTATE DISP] la [ON] (P110)
2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta ● Puteţi afişa calendarul între ianuarie 2000 şi
data care va fi redată. decembrie 2099
◄/►: Selectare dată ● Dacă data înregistrării imaginii selectate în
▲/▼: Selectare lună ecranul de 25 de imagini nu se încadrează
între ianuarie 2000 şi decembrie 2099,
• Dacă nu au fost imagini înregistrate în camera foto afişează automat cea mai
timpul unei luni, luna respectivă nu este veche dată din calendar
afişată
● Dacă realizaţi fotografii după setarea
destinaţiei de călătorie în [WORLD TIME]
(P77), imaginile sunt afişate în funcţie de
datele de la destinaţia de călătorie în
redarea calendar

83
Nivel avansat

● Imaginile procesate pe un calculator sau alt 2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a muta


echipament pot fi afişate cu date diferite de
poziţia
datele reale de înregistrare
● Dacă data nu este setată în cameră (P26),
data de înregistrare este setată ca şi 1
ianuarie, 2006.

Utilizarea transfocării la
redare
• Când mutaţi poziţia care va fi afişată,
1 Rotiţi selectorul frontal către dreapta indicarea poziţiei de transfocare este
pentru a mări fotografia. afişată tip de 1 secundă.

„ Pentru a opri utilizarea funcţiei de


transfocare la redare
Rotiţi selectorul frontal spre stânga sau apăsaţi
[MENU/SET]

„ Pentru a şterge o fotografie în timpul


transfocării la redare.
1. Apăsaţi butonul [ ].
2. Apăsaţi ▲ pentru selecta [YES] (Da)
• Când rotiţi selectorul frontal către stânga 3. Apăsaţi [MENU/SET]
după ce fotografia este mărită,
grosismentul descreşte. Dacă rotiţi
selectorul frontal către dreapta,
grosismentul creşte. ● Chiar dacă indicaţiile de pe ecran sunt
• Când modificaţi grosismentul, indicarea dezactivate în modul de redare normală
(P43), grosismentul şi funcţiile activate apar
poziţiei de transfocare apare timp de
pe ecran când transfocarea la redare este
1 secundă pentru a verifica poziţia
activată. Puteţi selecta dacă doriţi să activaţi
secţiunii mărite.
sau dezactivaţi indicaţiile pe ecranul LCD
prin apăsarea butonului [DISPLAY]. Când
setaţi grosismentul la 1X, indicaţiile pe
ecranul LCD sunt afişate la fel ca şi în modul
de redare normal.
● Cu cât imaginea este mărită mai mult, cu
atât calitatea ei se deteriorează.
● Dacă doriţi să salvaţi imaginea mărită,
utilizaţi funcţia de ajustare (P115)
● Transfocarea la redare poate să nu
funcţioneze dacă fotografiile au fost realizate
cu alt aparat.

84
Nivel avansat

Redarea imaginilor în „ Fotografii cu semnal audio


Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
mişcare / imaginilor cu fotografia cu pictograma audio [ ] şi
semnal audio apăsaţi ▼ pentru redare.

„ Imagini în mişcare
Selectaţi cu ◄/► fotografia cu
pictograma de imagine în mişcare [ ]
/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]
şi apoi apăsaţi pentru a reda imaginile
în mişcare.
● Consultaţi [AUDIO REC.] (P90) şi [AUDIO
DUB.] (P113) pentru informaţii privind
crearea imaginilor statice cu sunet.

● Puteţi auzi semnalul audio din difuzor.


Pentru a ajusta volumul sunetului în meniul
[SETUP], consultaţi P28, [VOLUME] (Volum).
● Timpul de înregistrare este afişat pe ● Formatul de fişier care poate redat de către
ecran. După începerea redării, timpul de această cameră este QuickTime Motion
înregistrare a imaginilor în mişcare dispare JPEG.
iar timpul de redare scurs este afişat în ● Când redaţi imagini înregistrate cu acest
partea dreaptă jos a ecranului. De ex. 1 oră, aparat pe un calculator, utilizaţi software-ul
20 minute şi 30 de secunde se afişează ca [QuickTime] de pe CD-ROM-ul furnizat.
şi [1h20m30s]. (P119)
● Cursorul afişat în timpul redării ● Anumite fişiere QuickTime Motion JPEG
corespunde la ▲/▼/◄/► înregistrate de către un PC sau alt
● Redarea imaginilor în mişcare se echipament nu pot fi redate de către această
opreşte şi aparatul revine la redarea cameră.
normală prin apăsarea ▼ ● Dacă doriţi să redaţi imagini în mişcare care
au fost înregistrate cu un alt echipament,
calitatea imaginilor se poate reduce sau
Derulare rapidă înainte / Derulare rapidă redarea lor poate fi imposibilă.
înapoi
● Când utilizaţi un card de mare capacitate,
În timpul redării imaginilor în mişcare, ţineţi este posibil ca derularea rapidă înapoi să se
apăsat ◄/► desfăşoare mai încet ca de obicei.
◄: Derulare rapidă înainte ● Nu puteţi utiliza următoarele cu imagini în
►: Derulare rapidă înapoi mişcare şi imagini cu sunet audio.
● La eliberarea butonului ◄/► se revine la - transfocare la redare (în timpul redării
redarea normală a imaginilor în mişcare. sau întreruperii imaginilor în mişcare şi în
timpul redării audio)
- [ROTATE DISP.]/[ROTATE]/[AUDIO
Pentru pauză:
DUB.] (Doar imagini în mişcare)
Apăsaţi ▲ în timpul redării imaginilor în
- [RESIZE]/[TRIMMING]/[ASPECT CONV.]
mişcare.
● Apăsaţi ▲ din nou pentru a anula pauza.

85
Setări de meniu

Utilizarea meniului de mod 3 Apăsaţi ►, apăsaţi ▲/▼ pentru a


selecta setările şi apoi apăsaţi
[REC] (Înregistrare) [MENU/SET]

Setarea nuanţelor, ajutarea calităţii fotografiei,


etc., vă permite să creaţi o largă varietate la
realizarea fotografiilor.
● Setaţi selectorul de mod la modul de
înregistrare dorit.
● Elementele de meniu diferă în funcţie de
modul selectat cu selectorul de mod (P6).
Această pagină descrie modul de setare a
funcţie [AUDIO REC.] (Înregistrare audio) în
modul de program AE [P] (Consultaţi P87 –
106 pentru fiecare element de meniu)
● Selectaţi [RESET] în meniul [SETUP] pentru 4 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a
a reveni la setările iniţiale din momentul închide meniul
achiziţionării. (P29)
• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate pentru a
închide meniul.
1 Apăsaţi [MENU/SET]

„ Despre elementele ecranului meniu


2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta ● Există 5 ecrane de meniu (1/5, 2/5, 3/5, 4/5
elementul de meniu. şi 5/5)
● Puteţi comuta ecranele de meniu din orice
element de meniu rotind selectorul frontal

• Apăsaţi ▼ la pentru a trece la


următorul ecran de meniu.

86
Setări de meniu

„ Utilizarea setării FUNCTION (Funcţie) [W. BALANCE]


(Nivel al tonurilor de alb)
Ajustarea nuanţei pentru o
imagine cât mai naturală
Puteţi utiliza butonul [FUNCTION] pentru a
seta uşor următoarele 6 elemente când
înregistraţi:
● Mod AF (P94) Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
● Mod de măsurare (P94) [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
● Nivel al tonurilor de alb (P87) setaţi (P86).
● Sensibilitate ISO (P89) Această funcţie vă permite să reproduceţi un
alb apropiat nuanţei reale la fotografiile
● Dimensiune imagine (92)
realizate la lumina soarelui, iluminare halogen,
● Calitate (P92) etc., când culoarea alb poate apărea roşiatică
sau albăstrie. Selectaţi o setare care se
potriveşte condiţiilor de înregistrare.
1 Apăsaţi butonul [FUNCTION] în
timpul înregistrării
Pentru auto setare (nivel
AUTO al tonurilor de alb –
automat)
Pentru înregistrări în aer
Lumina zilei liber, în zile însorite
Pentru înregistrări în aer
liber, în condiţii de cer
Înnorat înnorat
Pentru înregistrări în
exterior, la umbră, într-o zi
2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta Umbră luminoasă
elementele de meniu şi apoi apăsaţi
Pentru înregistrări în
[FUNCTION] pentru a închide meniul. condiţii de iluminat cu
Halogen becuri halogene
Pentru realizarea
Blitz fotografiilor numai cu blitz

Nivel tonuri de
alb setat 1 Pentru utilizarea nivelului
presetat al tonurilor de alb
Nivel tonuri de
alb setat 2
• Puteţi selecta elementele de meniu
rotind selectorul frontal sau selectorul Pentru o nouă setare a
posterior. Setare nivel nivelului tonurilor de alb
tonuri de alb

● Elementele de meniu care pot fi setate diferă


în funcţie de modul de înregistrare
● Setarea [ ] (White set) (Setare a
tonurilor de alb) nu apare la utilizarea setării
[FUNCTION].

87
Setări de meniu

„ Nivel tonuri de alb – automat „ Setarea manuală a nivelului tonurilor


Gama de setări a nivelului tonurilor de alb este de alb (White set - Setare nivel
indicată în imaginile următoare. Utilizarea tonuri de alb)
reglării automate a nivelului tonurilor de alb în Folosiţi acest mod când doriţi să setaţi manual
condiţii de iluminare necorespunzătoare poate nivelul tonurilor de alb
duce la realizarea unor fotografii roşiatice sau 1 Selectaţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
albăstrii. Dacă subiectul este înconjurat de mai
multe surse de lumină, reglarea automată a 2 Selectaţi [ WHITE SET 1] sau [
nivelului tonurilor de alb poate să nu WHITE SET 2] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
funcţioneze corect.
În acest caz, setaţi nivelul tonurilor de alb la un
alt mod decât cel [AUTO].

1. Zona care este controlată de modul de


reglare automat al nivelului tonurilor de alb
2. Cer albastru
3. Cer înnorat (ploaie)
4. Umbră
5. Ecran TV 3 Îndreptaţi camera foto către o coală de
6. Lumina soarelui hârtie albă sau un obiect similar alb astfel
încât cadrul din centru să încadreze doar
7. Lumină fluorescentă albă obiectul alb iar apoi apăsaţi [MENU/SET]
8. Bec cu incandescenţă
9. Răsărit şi apus
10. Lumină de lumânare

4 Apăsaţi [MENU/SET] de două ori pentru a


închide meniul
• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate pentru a închide
meniul.

● Când realizaţi o fotografie folosind blitzul,


nivelul tonurilor de alb va fi reglat automat
[cu excepţia [ ] (Daylight – lumina zilei) şi
K = temperatură de culoare Kelvin (Blitz)], dar acest nivel poate să nu fie
reglat în mod corespunzător dacă nivelul
blitzului este insuficient.
● Nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat în
modul auto şi modul scenă.

88
Setări de meniu

[WB. ADJUST]
Reglarea fină a nivelului tonurilor ● Puteţi seta valoarea independent pentru
de alb fiecare mod al nivelului tonurilor de alb.
● Setarea reglării fine a nivelului tonurilor de
alb este reflectată în fotografie la realizarea
acesteia utilizând blitzul.
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l ● Setările de ajustare fină a nivelului tonurilor
setaţi (P86). de alb sunt memorizate, chiar dacă aţi oprit
camera foto.
Când nu puteţi obţine nuanţele dorite setând
nivelul tonurilor de alb, puteţi regla fin acest ● Când efectul de culoare [COL. EFFECT]
nivel. (P95) este setat la oricare din modurile
[COOL] (Rece), [WARM] (Cald), [B/W] (Alb –
negru) şi [SEPIA] (sepia), nu puteţi regla fin
1 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a ajusta fin nivelul tonurilor de alb.
nivelul tonurilor de alb ● Nivelurile de ajustare fină în sau
revin la setarea standard (punctul centrul)
dacă resetaţi nivelul tonurilor de alb în .

[SENSITIVITY] (Sensibilitate)
Setarea sensibilităţii la lumină

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod


• ◄: A (Ambra: portocaliu) [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86).
• ►: B (Blue) (albastru):
Sensibilitatea ISO reprezintă sensibilitatea la
• ▲: G+ (Verde: verzui) lumină în valori. Dacă setaţi o sensibilitate ISO
• ▼: M - (magenta: roşiatic) mai ridicată, camera foto devine mult mai
potrivită pentru realizarea fotografiilor în locuri
întunecoase.
2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza
• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate pentru a
închide meniul.
• Dacă ajustaţi fin nivelul de alb la A
(ambra), pictograma aferentă de pe
ecranul LCD va deveni portocalie. Dacă
ajustaţi fin nivelul de alb la B (albastru),
pictograma aferentă de pe ecranul LCD
va deveni albastră
• Dacă ajustaţi fin nivelul de alb la G+
(verde) sau M- (magenta), [+] (ex. )
sau [-] (ex. ) apare lângă pictograma
aferentă de pe ecranul LCD.
• Selectaţi punctul central dacă nu ajustaţi
fin nivelul tonurilor de alb.

89
Setări de meniu

Sensibilitate ISO 100 1600


Utilizare în locuri Potrivit Nepotrivit
luminoase
(de ex. în aer
liber)
Utilizare în locuri Nepotrivit Potrivit
întunecoase
Viteza Redusă Rapidă ● Granulaţi este evitată la realizarea
declanşator fotografiilor în interior ale unui subiect în
Granulaţie Redusă Mărită mişcare, descrescând sensibilitatea ISO

Sensibilitatea ISO este ajustată


AUTO automat, în funcţie de
luminozitate.
Sensibilitatea ISO este ajustată
conform mişcării subiectului şi
luminozităţii
100 Sensibilitatea ISO este fixată la
diferite setări
200 ● Când apăsaţi butonul declanşator pe

400 jumătate, se afişează [ ] . Când


apăsaţi butonul declanşator complet, viteza
800 de declanşare este afişată pentru câteva
secunde.
1600

● La setarea la [AUTO], sensibilitatea ISO


este automat reglată la de [ISO100] la
[ISO200] (sau de la [ISO80] la [ISO400]
când blitzul este utilizat), în funcţie de
luminozitate.

„ Despre [ ] (control inteligent


sensibilitate ISO)
Camera foto detectează mişcarea subiectului
în centrul ecranului şi apoi setează
sensibilitatea a ISO optimă şi viteza de ● Dacă selectaţi [ISO], transfocarea digitală şi
declanşare adecvată în funcţie de mişcarea şi funcţia de auto paranteze nu pot fi utilizate
luminozitatea subiectului. ● În funcţie de luminozitate şi de mişcarea
● Vibraţiile sunt evitate la realizarea subiectului, este posibil ca vibraţiile să nu
fotografiilor în interior crescând sensibilitatea poată fi afişate chiar dacă [ISO] este selectat
ISO şi viteza de declanşare ● Este posibil ca această cameră să nu
detecteze mişcarea unui subiect în
următoarele situaţii:
- Când subiectul aflat în mişcare este mic

90
Setări de meniu

[ASPECT RATIO]
- Când subiectul aflat în mişcare este mic (Raportul dimensiunilor)
se află la marginea ecranului Setarea raportului dimensiunilor
- Când subiectul începe să se mişte chiar
când butonul declanşator este apăsat
• Setarea este fixată la [ ] în modul auto
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[ ] şi [SPORTS] (P68) şi [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
[BABY1]/[BABY2] (P73) în modul scenă. setaţi (P86).
• Comutarea de program nu poate fi activată Prin modificarea raportului dimensiunilor, puteţi
când sensibilitatea ISO este setată la selecta unghiul de vizualizare care se
[ ] potriveşte subiectului.
• Nu puteţi selecta [AUTO] în mod prioritate
diafragmă AE, prioritate declanşator AE şi Selectaţi pentru a realiza fotografii
mod expunere manuală. cu acelaşi raport al dimensiunilor ca
• Sensibilitatea ISO este setată automat la şi în cazul unui TV sau monitor cu
următoarea valoare optimă în [HIGH raport 4:3.
SENS.] (P74) în modul scenă. - [ISO3200]
• Sensibilitatea ISO nu poate fi setată în
modul de imagine în mişcare [ ]
• Pentru a evita granulaţia, recomandăm
reducerea sensibilităţii ISO sau setarea
[PICT. ADJ.] (Ajustare fotografie) la [HIGH]
sau setarea tuturor elementelor cu excepţia
[NOISE REDUCTION] la [LOW] (P95).
Selectaţi pentru a realiza fotografii
• Consultaţi P58 pentru informaţii privind cu un raport al dimensiunilor de 3:2,
viteza de declanşare acelaşi ca şi în cazul unui film de 35
mm.

Acest format este potrivit pentru


peisaje şi alte subiecte în cazul în
care preferaţi o vedere largă. Acest
mod este de asemenea potrivit
pentru redarea pe televizoare cu
definiţie înaltă şi cu ecran larg.

91
Setări de meniu

„ Când raportul dimensiunilor este


● În modul de imagini în mişcare [ ], puteţi [ ]
selecta [ ] sau [ ] (P80) 10 M (10M) 3648 x 2736 pixeli
● - Marginile fotografiilor realizate pot fi tăiate
la imprimare. (P135). 8M (8M) 3264 x 2448 pixeli

5M (5M EZ) 2560 x 1920 pixeli


[PICT. SIZE] / [QUALITY]
(Dimensiune fotografie) / (Calitate) 3M (3M EZ) 2048 x 1536 pixeli
Setarea dimensiunii şi calităţii unei
2M (2M EZ) 1600 x 1200 pixeli
fotografii care să se potrivească cu
modul în care dvs. utilizaţi fotografiile
„ Când raportul dimensiunilor este
[ ]
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod 8,5 M (8,5 M) 3600 x 2400 pixeli
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86). 7M (7M) 3248 x 2160 pixeli
O imagine digitală este alcătuită din
numeroase puncte numite pixeli. Deşi nu puteţi 4,5 M (4,5M EZ) 2560 x 1712 pixeli
observa o diferenţă pe ecranul camerei, cu cât
2,5 M (2,5M EZ) 2048 x 1360 pixeli
este alcătuită din mai mulţi pixeli, cu atât
fotografia va fi mai clară când este tipărită sau
afişată pe ecranului unui monitor. Calitatea
imaginii se referă la rata de compresie la „ Când raportul dimensiunilor este
salvarea imaginilor digitale. [ ]
7M (7M) 3584 x 2016 pixeli

5,5 M (5,5M) 3072 x 1728 pixeli

2M (2M EZ) 1920 x 1080 pixeli

„ Calitatea
Puteţi creşte numărul de fotografii
înregistrabile fără a modifica dimensiunea
Mai mulţi pixeli (imagine clară) imaginii, dacă aţi setat calitatea la [ ].
Puteţi selecta 4 tipuri de calitate (nivel de
Pixeli mai puţini (imagine cu o calitate comprimare) conform utilizării fotografiei.
redusă)
Fin (Comprimare redusă): Acest tip
acordă prioritate calităţii fotografiei.
„ Număr de pixeli Calitatea fotografiei va fi înaltă.
Când selectaţi o dimensiune mai mare a
fotografiei [ 10 M ] (10M), puteţi imprima Standard (Comprimare ridicată):
Acest tip acordă prioritate
imagini mult mai clare. Când selectaţi o
numărului de fotografii realizabile şi
dimensiune mai mică a fotografiei [ 2M ] (2 M
înregistrează fotografii de calitate
EZ) puteţi realiza mai multe fotografii şi le standard.
puteţi ataşa la un e-mail sau afişa pe un site
web deoarece dimensiunea lor este mai mică. Fişier RAW:
RAW Setaţi când modificaţi imaginile pe
un calculator.

92
Setări de meniu

- Înregistrare audio
● Numărul de pixeli care poate fi selectat - Auto paranteze
depinde de raportul dimensiunilor. Dacă ● Vă puteţi bucura de o editare avansată a
modificaţi acest raport, setaţi dimensiunea fotografiilor dacă utilizaţi fişiere [RAW]. Le
fotografiei. puteţi salva într-un format de fişier (JPEG,
● „EZ” este o abreviere pentru [Extra Optical TIFF, etc.) care poate fi afişat de către
Zoom] (Transfocare optică extra). Aceasta calculator, le puteţi dezvolta sau edita
este o funcţie care extinde mai mult raportul utilizând software-ul „SILKYPIX”, dezvoltat
de transfocare optică.. Dacă selectaţi o de Ichikawa Soft Laboratory, aflat pe cd-
dimensiune de fotografie cu EZ afişat, rom-ul furnizat.
raportul de transfocare este extins la un
maximum de 21,4 x când transfocarea
digitală este setată la [OFF]. (P36)
[AUDIO REC.]
(Înregistrare audio)
● Transfocarea optică extra nu funcţionează în
Înregistrarea imaginilor statice cu
modul scenă [HIGH SENS.], astfel încât semnal audio.
dimensiunea fotografiei pentru [EZ] nu este
afişată.
● În modul de imagine în mişcare, [ ]
dimensiunea fotografiei este fixată la 640 x Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
480 pixeli (VGA), 320 x 240 pixeli (QVGA) [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
sau 16:9 (848 X 480 pixeli) setaţi (P86).
● Când calitatea este setată la [RAW] Puteţi realiza o fotografie cu semnal audio
- Un fişier JPEG este creat simultan. dacă această funcţie este setată la [ON]. Acest
Calitatea acestuia este egală cu [ ] iar lucru înseamnă că puteţi înregistra conversaţia
dimensiunea este fixată la [ 10 M ] [ 8,5 care a avut loc când aţi înregistrat fotografia.
M ] sau [ 7 M ]. ● Când setaţi [AUDIO REC.] (Înregistrare
- Când fişierul RAW este şters de pe audio) la [ON] (Activat), [ ] va apărea pe
cameră, fişierul JPEG creat este de ecran.
asemenea şters. ● Când începeţi înregistrarea focalizând
camera foto pe subiect şi apăsând butonul
● Fotografiile pot apărea ca un mozaic, în
declanşator, înregistrarea audio se va opri
funcţie de subiect sau de condiţiile de
automat după 5 secunde. Nu este nevoie să
înregistrare.
ţineţi apăsat butonul declanşator.
● Consultaţi P137 pentru informaţii privind
● Semnalul audio este înregistrat prin
numărul de fotografii realizabile.
microfonul încorporat în cameră.
● Numărul de fotografii realizabile depinde de
● Dacă apăsaţi butonul [MENU/SET] în timpul
subiect.
înregistrării audio, înregistrarea audio va fi
● Numărul de fotografii rămase afişat pe ecran anulată. Semnalul audio nu poate fi
poate să nu corespundă cu cadrele înregistrat.
● Când calitatea este setată la [RAW], nu ● Când semnalul audio este înregistrat cu
poate fi utilizată transfocarea digitală fiecare fotografie, numărul total de fotografii
● Calitatea nu poate fi setată la [RAW] în care poate fi stocat pe card descreşte uşor.
modul [HIGH SENS.] (P74)
● Nu puteţi selecta următoarele funcţii când
calitatea este setată la [RAW]
- Transfer audio
- Mod serie
- Redimensionare
- Ajustare

93
Setări de meniu

[AF MODE] (Mod AF)


● Nu puteţi realiza fotografii cu semnal audio Setarea metodei de focalizare
în următoarele cazuri:
- Când înregistraţi cu auto paranteze
- Când înregistraţi în modul serie
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
- Când calitatea este setată pe [RAW] [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
- Când modul scenă este setat pe setaţi (P86).
[STARRY SKY] Selectaţi modul care se potriveşte cel mai bine
● Dacă rotiţi inelul de focalizare sau inelul condiţiilor de înregistrare şi compoziţiei.
de transfocare, poate apărea un sunet
(9 zone de focalizare):
perturbator.
Camera foto se focalizează
pe oricare dintre cele 9 zone
[METERING MODE] de focalizare. Acest mod
(Mod de măsurare) este eficient când subiectul
Pentru determinarea metodei de nu se află în centrul
măsurare a luminozităţii ecranului.
(3 zone de focalizare) (mare viteză):
Camera foto se focalizează
pe partea stângă, centrul
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod sau partea dreapta e
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l ecranului. Această metodă
setaţi (P86). este eficientă când subiectul
Puteţi comuta la următoarele moduri de nu se află în centrul ecranului.
măsurare: (1 zonă de focalizare)
(mare viteză): Camera foto
Multiplu: se focalizează rapid pe
Aceasta este o metodă în care camera subiect în zona AF în centrul
foto măsoară cea mai potrivită ecranului.
expunere, determinând automat
alocarea luminozităţii pe întregul
ecran. De obicei, recomandăm (1 zonă de focalizare):
utilizarea acestei metode Camera foto se focalizează
Centru de greutate: pe subiect în zona AF în
centrul ecranului.
Aceasta este o metodă utilizată pentru
a focaliza subiectul în centrul ecranului
şi pentru măsurarea întregului ecran.
(focalizarea pe un element din
Punct: imagine):
Aceasta este o metodă de măsurare a Camera foto se focalizează
subiectului în ţinta punct de măsurare pe o zonă limitată şi îngustă
: a ecranului.

94
Setări de meniu

„ Despre [ ] şi [ ]
● Puteţi focaliza subiectul mult mai rapid decât ● Când folosiţi transfocarea digitală sau când
în alte moduri AF realizaţi fotografii în locuri întunecoase, zona
● Imaginea îşi poate opri mişcarea pentru un AF este afişată în centrul ecranului cu o
moment înainte de focalizare atunci când mărime mai mare decât de obicei.
apăsaţi butonul declanşator pe jumătate.
Acest lucru este normal.

„ Selectarea zonei AF (de auto


focalizare)
Când selectaţi 1 zonă de focalizare sau 1 zonă ● Când mai multe zone AF (maximum 9 zone)
de focalizare (de mare viteză), zona AF poate luminează în acelaşi timp, camera foto se
fi selectată aşa cum este prezentat în figura de focalizează pe toate zonele AF. Poziţia de
mai jos. Când utilizaţi focalizarea pe punct focalizare nu este predeterminată deoarece
puteţi, de asemenea, muta ţinta de măsurare este setată la poziţia pe care camera foto o
pentru a se potrivi pe zona AF. determină automat în momentul focalizării.
Dacă doriţi să determinaţi poziţia de
n Setaţi comutatorul de focalizare la [AF] sau focalizare la realizarea fotografiilor, comutaţi
[AF MACRO] modul AF la [ ][ ]sau [ ].
o În timp ce apăsaţi butonul [FOCUS] (de ● Comutaţi modul AF la [ ]sau [ ] dacă
focalizare), utilizaţi ▲/▼/◄/► pentru a este dificilă focalizarea cu [ ].
muta zona AF.

[CONT. AF]
(Auto Focalizare continuă)
(Focalizare continuă pe un subiect)

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod


[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86).
Acest mod vă permite să compuneţi o imagine
mult mai uşor, focalizând întotdeauna subiectul.
p Eliberaţi butonul [FOCUS] pentru a seta Timpul necesar pentru focalizare când apăsaţi
● Următoarele operaţii vor readuce zona AF la pe jumătate butonul declanşator se va reduce
cea anterioară.: când modul AF este setat la [ ][ ]sau
[ ].
- Setaţi selectorul de mod la mod auto [ ]
- Activarea modului de economisire energie
- Opriţi camera foto

95
Setări de meniu

● Când este setat la [ON] (activat), se va afişa


ON Lampa de asistare AF se
indicarea [ ]. aprinde în condiţii de
(Activată)
iluminare slabă. În acest
timp, pictograma lămpii de
● Bateria se poate consuma mai repede decât
asistare AF [ ] apare pe
de obicei.
ecran. Zona de acoperire
● Poate fi necesar un anumit timp pentru efectivă a lămpii de asistare
focalizarea pe subiect după rotirea inelului AF este de 1,5 m.
de focalizare de la W la T sau după
schimbarea bruscă a subiectului de la unul OFF Lampa de asistare AF nu se
îndepărtat la unul apropiat. (Dezactivată) aprinde.
● Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate din
nou atunci când este dificilă focalizarea
subiectului. ● Asiguraţi-vă asupra următoarelor aspecte
● Puteţi avea setări diferite [CONT. AF] când când lampa de asistare AF este activă.
înregistraţi imagini în mişcare sau imagini - Nu priviţi înspre lampa de asistare AF
statice.
- Scoateţi parasolarul
● Setarea [CONT. AF.] este fixată la [OFF] în
- Nu acoperiţi lampa de asistare AF cu
[NIGHT PORTRAIT] (P68), [NIGHT
degetele sau cu alte obiecte
SCENERY] (P69), [PANNING] (P69),
[FIREWORKS] (P71) ŞI [STARRY SKY] ● Când lampa de asistare AF este activată, o
zonă AF cu o mărime mai mare decât zona
(P72) în modul scenă, în modul auto [ ] şi AF normală este indicată iar zona este
când focalizarea manuală este setată. setată doar la un punct în centrul ecranului.
(P95)
● Când nu doriţi să folosiţi lampa de asistare
[AF ASSIST LAMP] (Lampă de AF (de exemplu când realizaţi fotografii în
asistare a auto-focalizării) locuri întunecoase), setaţi lampa de asistare
AF [AF ASSIST LAMP] la [OFF]
Focalizare mai uşoară în condiţii
(Dezactivată). În acest caz, focalizarea pe
de lumină slabă
subiect devine dificilă.

● În modul auto [ ], setarea lămpii de


asistare AF [AF ASSIST LAMP] este fixată
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod la [ON] (activată).
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l ● Un efect de vignetare poate apărea pe
setaţi (P86). circumferinţa lămpii de asistare AF dacă
Iluminarea subiectului cu lampa de asistare AF aceasta este obstrucţionată de lentile, însă
permite camerei focalizarea pe subiect în acest lucru nu afectează performanţele
condiţii de iluminare slabă. Când apăsaţi camerei.
butonul declanşator până la jumătate în locuri ● Nu puteţi folosi lampa de asistare AF în
întunecoase sau în alte modurile [SCENERY] (Peisaj) (P67), [NIGHT
situaţii, va apărea o zonă SCENERY] (Peisaj de noapte) (P69),
AF mai largă decât de [FIREWORKS] (Foc de artificii) (P69) şi
obicei iar lampa de asistare [PANNING] (Panoramare) (P71) în modul
AF se aprinde. scenă.

96
Setări de meniu

Fixare FOCUS / AE [FOCUS / AE „ La selectarea [AE] (Auto expunere)


LOCK] (Doar fixarea expunerii)
Fixarea focalizării şi expunerii

1 Îndreptaţi zona AF spre subiect

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod


[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l 2 Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] pentru a
setaţi (P86). fixa expunerea.
Aceasta este o tehnică pentru setarea • Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] din nou
focalizării şi expunerii când subiectul se află în pentru a anula.
afara zonei de focalizare sau când contrastul • Când subiectul este focalizat iar
este prea puternic şi nu se poate obţine o expunerea este setată, sunt afişate
expunere adecvată. indicatorul focus/AE , valoarea
diafragmei şi viteza de declanşare.

3 Mişcaţi camera foto pentru a


compune imaginea şi apoi apăsaţi
butonul declanşator.

„ La selectarea [FOCUS/AE]

„ La selectarea [FOCUS] 1 Poziţionaţi zona AF pe subiect


(Doar fixarea focalizării)
2 Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] pentru a
1 Poziţionaţi zona AF pe subiect fixa focalizarea şi expunerea.
• Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] din nou
pentru a anula.
2 Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] pentru a
fixa focalizarea. • Când subiectul este focalizat şi
expunerea setată, apare indicatorul de
• Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] din nou
pentru a anula. focalizare [ ] valoarea de deschidere
şi viteza de obturaţie.
• Când subiectul este focalizat, indicatorul
de focalizare [ ] luminează.
3 Mişcaţi camera foto pentru a
compune imaginea şi apoi apăsaţi
3 Mişcaţi camera foto pentru a
butonul declanşator.
compune imaginea şi apoi apăsaţi
butonul declanşator.
„ Când vă aflaţi în modul de focalizare
manuală (MF)
După focalizarea la poziţia în care doriţi să
înregistraţi subiectul, apăsaţi butonul
[FOCUS/AE LOCK] pentru a fixa focalizarea.

97
Setări de meniu

● Dacă rotiţi inelul de focalizare în timp ce ● Puteţi compensa direct expunerea cu


focalizarea este fixată, indicatorul de fixare a selectorul setat.
focalizării luminează intermitent în roşu. ● Selectaţi [OFF] dacă nu veţi compensa
expunerea cu selectorul

● Expunerea este setată chiar dacă 2 Apăsaţi [MENIU/SET] pentru a


luminozitatea subiectului de modifică. închide meniul
● Subiectul poate fi focalizat din nou prin
apăsarea butonului declanşator pe jumătate
chiar dacă s-a fixat AE.
● Apăsaţi [FOCUS/AE LOCK] din nou pentru a „ Operare selector
anula fixarea AE ● Când funcţia EX. COMP.] este setată la
● Comutarea de program poate fi setată chiar [OFF]
dacă s-a fixat AE. Mod
● Puteţi fixa focalizarea şi expunerea apăsând expunere
butonul [FOCUS/AE LOCK]. Nu trebuie să
apăsaţi butonul declanşator pe jumătate. Comutare

program
● Funcţia de fixare AE nu poate fi utilizată în
modul de expunere manuală, mod de Diafragmă ─
imagine în mişcare, sau mod scenă.
Viteză de

declanşare
[DIREC. EX. COMP.]
Compensare directă a expuneri Viteză de
Diafragmă
Pentru o compensare rapidă a declanşare
expunerii
─ ─

─ ─
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
● Când funcţia EX. COMP.] este setată la
setaţi (P86).
Puteţi utiliza selectorul frontal sau selectorul
posterior. Mod
expunere
Comutare
1 Selectaţi selectorul frontal sau program
posterior
Compensare
Diafragmă
expunere
Viteză de
declanşare
Viteză de
Diafragmă
declanşare

─ ─

Compensare

expunere

98
Setări de meniu

● Când funcţia EX. COMP.] este setată la [PICT. ADJ.]


(Ajustarea fotografiei)
Mod Ajustarea calităţii imaginilor
expunere înregistrate

Comutare
program
Compensare Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
Diafragmă [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
expunere
setaţi (P86).
Viteză de
declanşare Utilizaţi această funcţie conform situaţiei de
înregistrare şi atmosferei fotografiei.
Viteză de
Diafragmă
declanşare
„ Calitatea imaginilor
Compensare
─ CONTRAST
expunere
PUTERNIC Măreşte diferenţa dintre
─ ─ luminozitatea şi culoarea
închisă a unei imagini
● Când este selectată o setare memorizată de
mod personalizat, această setare SLAB Scade diferenţa dintre
memorizată are prioritate. (Cu toate acestea, luminozitatea şi culoarea
acest lucru nu este posibil când expunerea închisă a unei imagini
manuală este setată în modul de setare
personalizat)
● Nu puteţi compensa direct expunerea în CLARITATE
următoarele cazuri:
- La setarea manuală a expunerii MARE Imaginea este clar definită
REDUSĂ Imaginea este focalizată slab.
- În modul auto [ ]

[COL. EFFECT] SATURAŢIE


Setarea efectelor de culoare
pentru imaginile înregistrate MARE Culorile imaginii sunt vii
REDUSĂ Culorile imaginii sunt naturale.

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod REDUCERE ZGOMOT


[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86). PUTERNIC Efectul de reducere a
Selectaţi un efect de culoare care se potriveşte zgomotului este sporit.
condiţiilor de înregistrare. Rezoluţia imaginii se poate
reduce uşor.
COOL (Rece) Fotografia devine albăstrie.
REDUS Efectul de reducere a
WARM (Caldă) Fotografia devine roşiatică. zgomotului este micşorat. Puteţi
obţine imagini cu rezoluţie
B/W Fotografia devine alb / mare.
(Alb / negru) negru.

SEPIA Fotografia devine sepia.

99
Setări de meniu

● Puteţi reda animaţii cu aceeaşi metodă


utilizată la redarea imaginilor în mişcare.
● Când realizaţi fotografii în locuri întunecoase,
(P85)
acestea pot prezenta efectul granulaţie.
Pentru a evita granulaţia, recomandăm
setarea [NOISE REDUCTION] în [PICT. 1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [FLIP
ADJ.] (Ajustarea fotografiei) la [HIGH] sau
ANIM.] (Animaţie) şi apoi apăsaţi ►
setarea tuturor elementelor cu excepţia
[NOISE REDUCTION] la [LOW] pentru a
realiza fotografii.

Animaţie [FLIP ANIMATION]


Conectarea imaginilor pentru a
crea o imagine în mişcare.

2 Selectaţi [PICTURE CAPTURE]


Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
(Realizare fotografie) şi apăsaţi ►
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86).
Această cameră vă permite să creaţi fişiere de
imagine în mişcare lungi de până la 20 de
secunde conectând imaginile înregistrate în
modul de animaţie.

Exemplu:
• Dimensiunea imaginii este de 320 x 240
Când înregistraţi imagini ale subiectului pixeli
deplasând camera foto încetul cu încetul şi
aliniind imaginile, subiectul va arăta ca şi când
s-ar afla în mişcare. 3 Apăsaţi butonul declanşator şi
preluaţi imaginile câte un cadru o
dată.

• Puteţi verifica imaginea înregistrată cu ▼


şi imaginea anterioară sau următoare cu
◄/►.
• Ştergeţi imaginile de care nu mai aveţi
nevoie cu butonul [ ].
• Puteţi înregistra până la 100 de imagini.
Numărul afişat al imaginilor care pot fi
înregistrate este aproximativ.

100
Setări de meniu

4 Apăsaţi [MENIU/SET], apăsaţi ▲/▼ 7 Apăsaţi ▼, selectaţi [CREATE


şi selectaţi [CREATE MOTION MOTION PICTURE] (Creare imagine
PICTURE] (Creare imagine în în mişcare), apăsaţi ► şi creaţi o
mişcare), apoi apăsaţi ► animaţie
Numărul fişierului apare după ce creaţi
animaţia.

• Ştergerea tuturor fişierelor utilizate la


crearea animaţiei
• Apăsaţi [MENIU/SET] de trei ori pentru a
5 Selectaţi [FRAME RATE] (Rată cadre) închide meniul după crearea animaţiilor.
şi apoi apăsaţi ►
„ Ştergerea tuturor imaginilor statice
utilizate la crearea animaţiilor
La selectarea [DELETE STILL PICTURES]
(Ştergerea imaginilor statice) în meniul [FLIP
ANIM.], va apărea un ecran de confirmare.
Selectaţi [YES] (Da) cu ▲ şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].

6 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [5fps]


sau [10fps] şi apoi apăsaţi ● Nu puteţi utiliza funcţia de detectare a
[MENIU/SET] direcţiei, modul serie, modul auto paranteze
şi funcţie [AUDIO REC.] (Înregistrare audio).
● Imaginile din fiecare cadru nu apar la
vizionarea normală (P39)
● Dacă executaţi [CREATE MOTION
PICTURE] (Creare imagine în mişcare),
animaţia este creată din toate imaginile
înregistrate pentru animaţie. Ştergeţi
imaginile de care nu mai aveţi nevoie.
● Semnalul audio nu poate fi înregistrat
5 fps 5 cadre / secundă ● Nu puteţi înregistra semnal audio folosind
transferul de semnal (P113).
10 fps 10 cadre / secundă (Imaginile în
mişcare devin mai omogene). ● Redarea nu este posibilă pe alte
echipamente. De asemenea, se poate
întâmpla să auziţi zgomote în timpul redării
pe alte echipamente care nu au o funcţie de
dezactivare a sunetului.

101
Setări de meniu

[CONVERSION] 3 Porniţi camera foto şi apăsaţi ▲/▼


Lentile de conversie pentru a selecta [CONVERSION]
Utilizarea unei lentile opţionale (Conversie) şi apoi apăsaţi ►

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod


[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86).
Lentilele de teleconversie (DMW-LT55;
opţional) vă permit să înregistraţi imagini cu un
raport de transfocare mai mare (de 1,7 ori).
Lentilele de conversie mare (DMW-LW55;
opţional) vă permit să înregistraţi imagini cu un 4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a seta la [ ], [ ]
raport de focalizare mai mare ca de obicei (de sau [ ] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
0,7 ori). Lentilele de conversie mare (DMW-
LW55; opţional) vă permit să înregistraţi
imagini de aproape ale unui subiect mic.

1 Scoateţi capacul lentilei

2 Ataşaţi lentilele de conversie sau


lentilele de conversie mare. • [OFF] (dezactivat):
• Lentilele de conversie nu pot fi când nu ataşaţi lentilele de conversie
utilizate împreună cu filtrul ND (DMW-
LND55) şi protectorul MC (DMW- • [ ]:
LMC55). Detaşaţi întotdeauna filtrul când ataşaţi lentilele de conversie mare
NC sau protectorul MC înainte de
• [ ]:
ataşarea lentilelor de conversie.
când ataşaţi lentilele de teleconversie
• Rotiţi lentilele uşor şi cu atenţie.
• [ ]:
când ataşaţi lentilele de apropiere
• Închideţi meniul apăsând butonul
declanşator pe jumătate sau butonul
[MENU/SET] după încheierea setărilor.

102
Setări de meniu

5 Setaţi inelul de transfocare la Tele (T) „ Aria înregistrabilă la utilizarea


sau Wide (W) lentilelor de conversie

La ataşarea lentilelor de tele conversie


W T
Normal ─ 5,4 m - ∞
Macro ─ 5,4 m - ∞

La ataşarea lentilelor de conversie mare


W T
Normal 15 cm - ∞ ─
Macro 15 cm - ∞ ─

La ataşarea lentilelor de apropiere


W T
Normal 20 cm – 50 cm 40 cm – 50 cm

: Inelul de transfocare Macro 5 cm – 50 cm 40 cm – 50 cm


• Setaţi întotdeauna la Tele (T) când
folosiţi o lentilă de teleconversie şi la
Wide (W) când folosiţi o lentilă de Grosisment
Indicare
conversie mare. Pictograma de actual
conversie [ ] sau [ ] se modifică de la Lentile de
roşu (luminează intermitent) la alb. 12 x 20,4 x*
teleconversie
• Când utilizaţi o lentilă de conversie, Lentile de
asiguraţi-vă că pictograma de conversie conversie 1x 0,7 x*
este albă la realizarea fotografiilor. Dacă mare
fotografiile sunt realizate când
pictograma luminează intermitent,
performanţele nu vor fi la nivelul * Grosismentul actual la utilizarea transfocării
specificaţiilor. digitale (P38) şi transfocării optice extra
(P37) este de 1,7 x cel al afişajului Tele.
● Se poate utiliza întreaga arie de transfocare
la folosirea lentilelor de apropiere

103
Setări de meniu

Blitz adiţional [EXT. FLASH]


● Transfocarea digitală nu poate fi utilizată
Utilizarea unui blitz adiţional.
când folosiţi lentile de conversie mare.
● Când suprafaţa lentilelor este murdară,
imaginea poate fi afectată. Ştergeţi uşor
suprafaţa lentilei cu o cârpă moale şi uscată Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
înainte de şi după realizarea fotografiilor. [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
● Asiguraţi-vă că funcţia [CONVERSION] setaţi (P86).
(Conversie) este setată la [OFF] După instalarea blitzului adiţional, aria efectivă
(dezactivată) când nu utilizaţi lentile de va fi mărită prin comparaţie cu blitzul
conversie sau lentile de apropiere încorporat al camerei.
● Când utilizaţi lentile de conversie:
- Dacă setaţi funcţia [CONVERSION] „ Utilizarea blitzului dedicat
(Conversie) la [OFF] (dezactivată),
performanţa lentilelor de conversie nu va fi (DMW-FL500/DMW-FL360; opţional)
optimă.
● Când utilizaţi lentilele de teleconversie:
1 Ataşaţi blitzul adiţional la conectorul
- Recomandăm utilizarea unui trepied pentru blitz extern şi porniţi
- Este posibil ca funcţia de stabilizare să nu camera foto şi blitzul adiţional.
fie suficientă
- Indicatorul de focalizare poate lumina din
cauza vibraţiilor chiar dacă subiectul nu
este focalizat.
- Timpul necesar pentru focalizare poate fi
mai lung decât de obicei.
● Dacă setaţi funcţia [CONVERSION]
(Conversie) la [ ], [ ] sau [ ]nu puteţi
utiliza lampa de asistare AF (P96) sau blitzul
încorporat
● Citiţi instrucţiunile de operare ale lentilei de
conversie pentru alte detalii.

• Strângeţi bine şurubul de fixare ale


blitzului adiţional.

2 Apăsaţi ►

104
Setări de meniu

3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a comuta „ Când utilizaţi un blitz extern (PE-28S


setările de blitz şi apoi apăsaţi sau PE-36S; opţional) care nu vine
[MENU/SET] cu funcţii compatibile cu camera
foto (DMC-FZ50)

1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


[PRESET] sau [MANUAL] şi apoi
apăsaţi [MENU/SET]

• Ecranul afişat va fi depinde de setarea


modului de blitz pentru unitatea de blitz
externă.

Pictogramă Setare
● [PRESET] (Setări predefinite)
Blitz extern activat
- Când setaţi la [PRESET] şi ataşaţi blitzul
adiţional, valoarea diafragmei şi
Blitz extern dezactivat sensibilitatea ISO sunt setate la [F4],
respectiv [ISO100] pe cameră, indiferent
de modul de înregistrare. Setaţi blitzul
adiţional la [AUTO] şi setaţi aceeaşi
valoare ca şi setările de pe cameră.
- Recomandăm setarea la [PRESET] pentru
● Când modul de blitz al blitzului dedicat este utilizare normală.
setat la [TTL AUTO], pot fi selectate diferite
● [MANUAL]
setări de blitz pentru a se potrivi modului de
înregistrare. Pentru informaţii privind setările - Când setaţi la [MANUAL], puteţi seta
de blitz care pot fi selectate, consultaţi P49. valoarea diafragmei, viteza de declanşare
şi sensibilitatea ISO pe cameră chiar dacă
● Când modul de blitz al blitzului dedicat este
este ataşat blitzul adiţional.
setat la [TTL AUTO] sau [AUTO],
capacitatea de blitz poate fi ajustată de către - Când setaţi la [MANUAL], setaţi la
cameră. Pentru detalii, consultaţi prioritate diafragmă AE sau expunere
instrucţiunile de operare ale blitzului dedicat. manuală pe cameră şi apoi setaţi aceeaşi
valoare a diafragmei şi sensibilitatea ISO la
blitzul adiţional. (Expunerea nu poate fi
compensată corect datorită modificării
valorii de diafragmă în modul AE de
prioritate declanşator, iar blitzul adiţional nu
poate controla lumina şi compensa în mod
adecvat datorită modificării valorii de
diafragmă la prioritate declanşator AE şi
program AE).

105
Setări de meniu

- Este necesară setarea expunerii la blitzul


[EX. FLASH BURST]
extern. Dacă doriţi să utilizaţi un blitz
extern în modul auto, utilizaţi un blitz care Mod serie cu blitz adiţional
vă permite să setaţi valoarea diafragmei şi Realizarea fotografiilor în mod serie
sensibilitatea ISO pentru a se potrivi cu activarea blitzului adiţional.
setărilor camerei)

Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod


● Puteţi seta valoarea diafragmei, viteza de [REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
declanşare şi sensibilitatea ISO pe cameră setaţi (P86).
chiar dacă este ataşat blitzul adiţional. Acest mod vă permite să realizaţi mai multe
● Unele blitzuri din comerţ au terminale de fotografii o dată când este ataşat blitzul
sincronizare cu înaltă-tensiune sau polaritate adiţional.
inversă. Utilizarea unor astfel de blitzuri ● Setaţi [EX. FLASH BURST] la [ON] (Activat)
poate cauza defecţiuni sau camera foto nu
va opera în mod normal. ● Apăsaţi butonul de mod serie / o singură
fotografie pentru a comuta la setarea de
● Dacă utilizaţi blitzuri externe din comerţ,
mod serie
care au alte funcţii decât blitzul dedicat,
este posibil ca acestea să nu opereze ● Puteţi realiza până la 3 fotografii ţinând
normal sau să se defecteze. Nu le utilizaţi. butonul declanşator apăsat
● Chiar dacă blitzul extern este dezactivat
aparatul foto poate intra în modul de blitz „ Număr de fotografii realizate în
extern când se ataşeajă blitzul extern. modul serie
Când nu utilizaţi blitzul extern detaşaţi
blitzul sau setaţi-l pe Forced OFF Viteză serie Număr de fotografii
(DEZACTIVAT). (imagini / înregistrabile
● Când ataşaţi blitzul adiţional, blitzul
secundă) (imagini)
încorporat nu poate fi activat. 2
● Nu deschideţi blitzul încorporat când ataşaţi
un blitz extern. 1 Max. 3
● Când ataşaţi blitzul extern, camera foto va Aprox. 1
deveni instabilă
● Detaşaţi blitzul extern când transportaţi
camera foto
● Când ataşaţi blitzul extern, nu ţineţi doar de ● În funcţie de blitzul adiţional pe care îl
acesta deoarece se poate detaşa accidental utilizaţi sau de condiţiile de înregistrare, nu
de la cameră. puteţi realiza fotografii în acest mod sau
● Dacă utilizaţi blitzul extern când nivelul
cantitatea de lumină poate fi insuficientă
pentru a doua fotografie sau cele următoare.
tonurilor de alb este setat la , ajustaţi fin
nivelul tonurilor de alb în funcţie de calitatea
fotografiei. (P89)
Setare ceas [CLOCK SET]
● Dacă realizaţi fotografii aproape de subiect
în modul Wide, poate apărea un efect de Setarea datei, orei şi afişării
vinietare în partea de jos a fotografiei acestora
înregistrate.
● Citiţi instrucţiunile de operare ale blitzului
extern pentru informaţii suplimentare.
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[REC] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l
setaţi (P86).
Modificaţi data şi ora (P24)

106
Setări de meniu

Utilizarea meniului de mod „ Despre elementele ecranului de


meniu.
[PLAY] (Redare) ● Există 3 ecrane de meniu (1/3, 2/3 şi 3/3)
● Puteţi comuta ecranele de meniu din orice
element de meniu, rotind selectorul frontal.

Puteţi folosi funcţii variate în modul de redare


precum funcţia de rotire sau protecţie pentru
fotografiile realizate.
Consultaţi P107 – 117 pentru fiecare element
de meniu.

1 Apăsaţi [MENIU/SET]

2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


elementul de meniu şi apoi apăsaţi
►. DIAPORAMĂ [SLIDE SHOW]
Redarea fotografiilor în ordine,
pentru o durată fixă.
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
Acest mod este recomandat când redaţi
imagini pe un ecran TV. Puteţi sări peste
fotografiile nedorite dacă setaţi [FAVORITES]
(P109).

1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [ALL]


(toate) sau [ ] şi apoi apăsaţi
[MENU/SET]

• Apăsaţi ▼ la pentru a trece la


următorul ecran de meniu.
• După efectuarea paşilor 1 şi 2,
consultaţi descrierea elementului de
meniu în instrucţiunile de operare.

ALL (toate) Sunt afişate toate fotografiile

[ ] Sunt afişate doar acele


fotografii care au fost setate ca
fiind favorite (P104).

107
Setări de meniu

● Ecranul indicat în pasul 1 apare când „ Setarea semnalului audio, duratei şi


[FAVORITE] este setat la [ON] (activat). efectului
Când este setat la [OFF] (dezactivat),
Selectaţi [DURATION], [EFFECT] sau [AUDIO]
efectuaţi pasul 2.
în ecranul indicat în pasul 2 şi setaţi.
● Cu toate acestea, dacă nici o fotografie nu
are [ ] afişat, nu puteţi selecta [ ] chiar
dacă [FAVORITE] este setat la [ON] (activat). DURATA Poate fi setată la 1, 2, 3 sau 5
secunde sau [MANUAL].
● Duratele de redare sunt
2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [START] aproximative. Ele diferă în
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] funcţie de imaginile care
(Afişajul când [ALL] este selectat) sunt redate.
[EFFECT] Poate fi selectat un efect de
(Efect) diaporamă.
[OFF]: Fără efect

[ ]: Imaginile sunt afişate


într-o diaporamă

[ ]: Apar noi imagini din


spatele imaginilor
curente, înlocuindu-le

[ ]: Noi imagini umplu


gradual ecranul din
centru

[ ]: Este selectat un efect


• Cursorul afişat în timpul unei diaporame aleatoriu
sau în timp ce o diaporamă este ● Dacă setaţi [DURATION]
întreruptă temporar sau în timpul unei (durata) la [MANUAL],
diaporame manuale este acelaşi ca şi setările din [EFFECT] sunt
▲/▼/◄/► dezactivate.
• Apăsaţi ▲ pentru a întrerupe temporar SEMNAL Prin setarea la [ON] (Activat),
diaporama. Apăsaţi din nou ▲ pentru AUDIO semnalul audio al fotografiilor
anulare. cu semnal audio poate fi redat
• Apăsaţi ◄/► în timpul pauzei pentru în timpul diaporamei.
afişarea următoarei imagini sau imaginii
anterioare. (Cu toate acestea, efectul
● Puteţi selecta [MANUAL] doar când [ ] a
selectat este dezactivat).
fost selectat în pasul 1.
● Apăsaţi ◄/► pentru a afişa fotografia
3 Apăsaţi ▼ pentru finalizare anterioară sau următoare când [MANUAL]
este selectat.

108
Setări de meniu

• Nu puteţi selecta [CANCEL] dacă nici


una dintre imagini nu are simbolul [ ])
● Când setaţi [AUDIO] la [ON] iar apoi este
afişat.
redată o fotografie cu semnal audio,
următoarea fotografie este afişată după
redarea semnalului audio.
2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a
● Imaginile în mişcare nu pot fi redate în închide meniul
timpul diaporamei şi nu puteţi utiliza funcţia
de economisire energie. (Cu toate acestea,
setările pentru modul de economisire 3 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
energie sunt fixate la [10 MIN.] în timpul imaginea şi apoi apăsaţi ▲
întreruperii temporare a diaporamei sau în
timpul

[FAVORITE]
Setarea fotografiilor favorite
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
Puteţi efectua următoarele operaţiuni dacă a
fost adăugat un simbol la imagini şi dacă • Repetaţi procedeul de mai sus
acestea au fost setate ca şi favorite.
• Dacă ▲ este apăsat în timp ce
● După ce aţi setat fotografiile favorite, puteţi
şterge restul fotografiilor ([ALL DELETE pictograma [ ] de fotografii favorite
EXCEPT[ ]) (P41) este afişată, [ ] se şterge, iar setarea
fotografiilor favorite este anulată.
● Redaţi fotografiile setate ca şi favorite în
diaporamă (P107). • Puteţi seta până la 999 de fotografii ca
fiind favorite.

1 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] şi „ Ştergerea fotografiilor favorite


apoi apăsaţi [MENU/SET]
1 Selectaţi [CANCEL] în ecranul indicat în
pasul 1 şi apoi apăsaţi [MENU/SET[
2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi
apăsaţi [MENIU/SET]
3 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide
meniul

● Înainte de a apela la un studio foto pentru


imprimare digitală, utilizarea funcţiei [ALL
DELETE EXCEPT ] este convenabilă
• Nu puteţi seta fotografiile favorite dacă astfel încât doar fotografiile pe care le doriţi
funcţia [FAVORITE] este setată la [OFF]. imprimate să rămână pe card.
De asemenea, pictograma [ ] de
fotografii favorite nu va fi afişată când ● Utilizând programul [LUMIX Simple Viewer]
funcţia [FAVORITE] este setată la [OFF] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] de pe CD-
chiar dacă funcţia [FAVORITE] a fost ROM-ul furnizat, fotografiile favorite pot fi
setată anterior la [ON]. setate, confirmate sau şterse. (Pentru detalii,
vă rugăm consultaţi instrucţiunile separate
pentru conexiunea la PC).
● Fotografiile realizate cu alte aparate nu pot fi
setate ca şi favorite.

109
Setări de meniu

• Imaginile în mişcare şi fotografiile


[ROTATE DISP] / [ROTATE] protejate nu pot fi rotite.
Rotirea fotografiilor la afişare
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod direcţia de rotire şi apoi apăsaţi
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care [MENIU/SET]
doriţi să-l setaţi (P107).
Acest mod vă permite să afişaţi fotografii
înregistrate prin ţinerea camerei în poziţie
verticală sau să rotiţi fotografii manual la 90°..

„ Rotire
(Imaginea este automat rotită şi afişată)
Fotografia se roteşte cu 90º
în sensul acelor de ceasornic.
1 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] şi
apoi afişaţi [MENU/SET] Fotografia se roteşte cu 90º
în sens invers acelor de ceasornic.

3 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori


pentru a închide meniul.

„ Exemplu
La rotirea în sensul acelor de ceasornic ( )
• Imaginile sunt afişate fără a fi rotite când Fotografia
selectaţi [OFF] originală
• Consultaţi P40 pentru redarea
fotografiilor.

2 Apăsaţi [MENIU/SET] pentru a


închide meniul.

● Când [ROTATE DISP.] (Rotire disp.) este


„ Rotire setată la [ON], imaginile înregistrate prin
ţinerea camerei în poziţie verticală sunt
(Imaginea este rotită manual) redate vertical (fotografiile sunt rotite).
● Când realizaţi fotografii îndreptând camera
1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta foto în sus sau în jos, este posibil să nu
imaginea şi apoi apăsaţi ▼ puteţi afişa imaginile vertical (P33)
● Când conectaţi camera foto la un TV şi
redaţi o fotografie în poziţie verticală,
aceasta poate apărea estompată. [Când
folosiţi cablul AV (furnizat)].
● Când redaţi fotografii pe un PC, nu puteţi
reda fotografii păstrând direcţia de rotaţie
fără un OS (operating system - sistem de
operare) sau un software compatibil cu Exif.
• Funcţia [ROTATE] este dezactivată când Exif este un format de fişier pentru fotografii
setaţi [ROTATE DISP.] la [OFF] staţionare, căreia îi pot fi adăugate informaţii
de înregistrare, stabilit de JEITA.

110
Setări de meniu

● Când redaţi fotografii rotite în poziţia de „ Setare [SINGLE] (o singură


redare multiplă, fotografiile apar în poziţia de fotografie)
orientare originală.
● S-ar putea ca rotirea fotografiilor realizate cu 1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
alte echipamente să nu fie posibilă. fotografia şi apoi apăsaţi ▲/▼
pentru a seta numărul de imprimări.
[DPOF PRINT]
Setarea fotografiei care va fi
imprimată şi a numărului de
imprimări
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
DPOF este un sistem care permite
utilizatorului să selecteze fotografiile care vor fi
imprimate, numărul de copii pentru fiecare
fotografie sau dacă data înregistrare va fi sau • Va apărea [ ] pictograma numărului
nu imprimată pe imprimante foto compatibile de imprimări.
sau servicii de imprimare foto comerciale. • Numărul de imprimări poate fi setat de la
Pentru detalii, consultaţi furnizorul imprimantei 0 la 999. Când numărul de imprimări
foto. este setat la „0”, setarea de imprimare
DPOF este anulată.

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (o


singură fotografie), [MULTI] (mai multe 2 Apăsaţi [MENIU/SET] pentru a
fotografii) sau [CANCEL] (anulare) şi apoi închide meniul
apăsaţi [MENU/SET]
„ Setare [MULTI] (mai multe fotografii)

1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta


fotografiile şi apăsaţi ▲/▼ pentru a
seta numărul de imprimări.

● Nu puteţi seta [CANCEL] dacă nu există


tipăriri care au fost setate în setările de
tipărire DPOF.

• Va apărea [ ] pictograma numărului


de imprimări.
• Repetaţi procedeul de mai sus. (Nu
puteţi seta toate fotografiile o dată)
• Numărul de imprimări poate fi setat de la
0 la 999. Când numărul de imprimări
este setat la „0”, setarea de imprimare
DPOF este anulată.

111
Setări de meniu

2 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori


pentru a închide meniul. ● DPOF este o abreviere pentru Digital Print
Order Format (Format Comandă Imprimare
Digitală). Această caracteristică vă permite
să scrieţi informaţii de imprimare pe un
„ Pentru a anula toate setările. suport media şi să utilizaţi astfel de informaţii
pe un sistem compatibil DPOF.
● Setarea de imprimare DPOF este o funcţie
1 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi convenabilă când imprimaţi fotografii cu
apoi apăsaţi [MENIU/SET] imprimante care suportă PictBridge. Setarea
de tipărire a datei poate avea prioritate
asupra setării efectuate pe cameră. Verificaţi
şi setarea de tipărire a datei la imprimantă
(P121).
● La setarea imprimării DPOF pe cameră,
ştergeţi orice setare de imprimare DPOF
anterioară efectuată cu alt echipament.
● Dacă fişierul nu este bazat pe standardul
DCF, imprimarea DPOF nu poate fi setată.
2 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a DCF este o abreviere pentru [Design rule for
închide meniul. Camera foto File system] (Regulă de design
pentru sistem de Fişier Cameră), stipulată
de JEITA.

„ Pentru a imprima data.


[PROTECT]
Puteţi seta / anula imprimarea cu data
Prevenirea ştergerii accidentale a
înregistrată prin apăsarea butonului [DISPLAY]
fotografiei
după setarea numărului de imprimări.
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
Puteţi seta protecţia pentru fotografii pe care
doriţi să le protejaţi de ştergerea accidentală.

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE]


(o singură fotografie), [MULTI] (mai
multe fotografii) sau [CANCEL] (anulare)
şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
● Va apărea [ DATE ] pictograma imprimării
de dată.
● Când apelaţi la un studio foto pentru
imprimare digitală, comandaţi şi imprimarea
datei dacă este cazul.
● În funcţie de studioul foto sau imprimantă,
este posibil ca data să nu fie imprimată chiar
dacă dumneavoastră setaţi imprimarea datei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
studioul foto sau instrucţiunile de operare ale
imprimantei.

112
Setări de meniu

„ Setare [SINGLE] (o singură ● În cazul Cardului de Memorie SD / SDHC


fotografie) glisarea Elementului de Protecţie Card la
[LOCK] (blocare) previne ştergerea
fotografiei chiar dacă protecţia nu este
1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta setată.
fotografia şi apoi apăsaţi pentru a
seta / anula protecţia.

● Următoarele funcţii nu pot fi folosite în cazul


fotografiilor protejate.
- [ROTATE] (Rotire)
- [AUDIO DUB.] (Adăugare semnal audio la
fotografiile înregistrate)

Setare Apare [ ] pictograma de [AUDIO DUB.]


Adăugare semnal audio la
protecţie.
fotografiile înregistrate
Anulare Pictograma de protecţie [ ]
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
dispare.
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
2 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori Puteţi înregistra semnalul audio după
realizarea unei fotografii.
pentru a închide meniul.

1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta


fotografia şi apoi ▼ pentru a începe
„ Setare [MULTI] (mai multe fotografii)
înregistrarea audio
/ Pentru a anula toate setările

Efectuaţi aceeaşi operaţie ca şi în cazul „[DPOF


PRINT] Setarea fotografiei care va fi imprimată şi
a numărului de imprimări” (P111-112)

● Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timp ce anulaţi • Mesajul [OVERWRITE AUDIO DATA?]


protecţia, anularea se va opri la jumătate. apare când semnalul audio este deja
● Este posibil ca setarea de protecţie să nu fie înregistrat. Apăsaţi ▲ pentru a selecta
eficientă cu alte echipamente. [YES] şi apoi apăsaţi [MENIU/SET]
pentru a începe înregistrarea audio.
● Dacă doriţi să ştergeţi fotografii protejate, (Semnalul audio original este înlocuit)
anulaţi mai întâi setarea de protecţie.
• Funcţia de adăugare a semnalului audio
● În timp ce această caracteristică protejează nu poate fi utilizată în cazul următoarelor
fotografiile de ştergerea accidentală, fotografii:
formatarea cardului va şterge permanent
toate datele (P117). - Imagini în mişcare
- Fotografii protejate
- Imagini înregistrate după ce calitatea a
fost setată la [RAW]

113
Setări de meniu

2 Apăsaţi ▼ pentru a opri înregistrarea ● Următoarele fotografii nu pot fi


redimensionate.
● Când raportul dimensiunilor este setat la

- fotografii înregistrate în [ 2,5M ] (2,5 M EZ)


● Când raportul dimensiunilor este setat la

- fotografii înregistrate în[ 2M ] (2 M EZ)


- Imagini înregistrate după ce calitatea a fost
• Chiar dacă nu apăsaţi butonul ▼, setată la [RAW]
înregistrarea audio se opreşte automat
după aproximativ 10 secunde. - imagini în mişcare
- animaţii
- fotografii cu semnal audio
3 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori
pentru a închide meniul. 2 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
mărimea şi apoi apăsaţi ▼

● Este posibil ca funcţia de adăugare a


semnalului audio să nu funcţioneze
corespunzător în cazul fotografiilor realizate
cu alte echipamente.
● În timp ce adăugaţi semnal audio, dacă
inelul de focalizare sau inelul de transfocare ● Sunt afişate dimensiuni mai mici decât
sunt rotite, sunetul emis de acestea poate fi fotografia înregistrată.
înregistrat. ● Când setarea raportului dimensiunilor
este[ ]
[RESIZE] -
Redimensionarea fotografiei
● Când setarea raportului dimensiunilor
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod este[ ]
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107). -
Această funcţie este utilă în cazul în care doriţi ● Când setarea raportului dimensiunilor
să reduceţi mărimea fişierului unei anumite este[ ]:
fotografii pentru a o ataşa unui e-mail sau
pentru a o încărca pe un site web. -
● Se va afişa mesajul [DELETE ORIGINAL
PICTURE?] (Ştergeţi imaginea originală?)
1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
fotografia şi apoi apăsaţi ▼ 3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES]
(Da) sau [NO] (Nu) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET]

114
Setări de meniu

● Când selectaţi [YES] (Da) fotografia este 2 Rotiţi selectorul frontal pentru a mări
suprascrisă. Dacă fotografiile
sau micşora imaginea.
redimensionate sunt suprascrise, ele nu mai
pot fi restabilite la dimensiunea iniţială.
● Când selectaţi [NO], se creează o nouă
fotografie redimensionată.
● Când fotografia originală este protejată, nu
puteţi suprascrie fotografia redimensionată.
Selectaţi [NO] şi creaţi o nouă imagine
redimensionată.

4 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori


pentru a închide meniul. 3 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a muta
poziţia părţii pe care doriţi să o
ajustaţi.

● În anumite situaţii, redimensionarea


fotografiilor înregistrate cu alte echipamente
nu poate fi efectuată.

[TRIMMING]
(Ajustarea fotografiilor)
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107). 4 Apăsaţi butonul declanşator
Folosiţi această funcţie când doriţi să ajustaţi • Se va afişa mesajul [DELETE ORIGINAL
anumite părţi ale fotografiilor realizate. PICTURE?] (Ştergeţi imaginea originală?)

1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta 5 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES]


fotografia pe care doriţi să o ajustaţi (Da) sau [NO] (Nu) şi apoi apăsaţi
şi apoi apăsaţi ▼ [MENU/SET]

• Următoarele fotografii nu pot fi ajustate


- Imagini înregistrate după ce calitatea a • Imaginea este suprascrisă dacă selectaţi
fost setată la au [RAW] [YES]. Imaginile ajustate nu pot fi
restabilite dacă sunt suprascrise.
- Imagini în mişcare
• Când selectaţi [NO], se creează o nouă
- Animaţii fotografie ajustată.
- Fotografii cu semnal audio
• Când fotografia originală este protejată,
nu o puteţi suprascrie. Selectaţi [NO] şi
creaţi o nouă imagine ajustată.

115
Setări de meniu

Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori pentru


a închide meniul.

● Dimensiunea fotografiei ajustate se poate


micşora în funcţie de porţiunea decupată din
fotografie. • Dacă selectaţi şi setaţi imagini cu alte
● Calitatea fotografiei ajustate se va reduce. aspecte decât [ ], se va afişa
mesajul [CANNOT BE SET ON THIS
● În anumite situaţii, ajustarea fotografiilor
PICTURE] (Nu se poate efectua setarea
înregistrate cu alte echipamente nu poate fi
pe această imagine)
efectuată.

[ASPECT CONV.] Convertirea 3 Apăsaţi ◄/► pentru a determina


raportului dimensiunilor poziţia orizontală şi setaţi cu butonul
Modificarea raportului dimensiunilor declanşator.
în cazul unei fotografii 16:9
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
Imaginile preluate utilizând un raport [ ]
pot fi convertite la raport [ ] sau [ ]
pentru a fi tipărite.
• Pentru imagini rotite vertical utilizaţi ▲/▼
pentru a seta poziţia de cadru.
1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [ ] • Se va afişa mesajul [DELETE ORIGINAL
sau [ ] şi apoi apăsaţi PICTURE?] (Ştergeţi imaginea originală?)
[MENU/SET]
4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES]
(Da) sau [NO] (Nu) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].

• Doar imaginile înregistrate cu aspect


• Imaginea este suprascrisă dacă selectaţi
[ ] pot fi convertite. [YES]. Imaginile redimensionate nu pot fi
• Este posibil să nu puteţi converti imagini restabilite dacă sunt suprascrise.
înregistrate cu alte echipamente • Când selectaţi [NO], se creează o nouă
fotografie cu raportul dimensiunilor
convertit.
2 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
imaginea care va fi convertită şi apoi
apăsaţi ▼

116
Setări de meniu

• Când imaginea originală este protejată,


nu o puteţi suprascrie. Selectaţi [NO] şi
● După ce cardul este formatat, toate datele,
creaţi o nouă imagine cu raportul
inclusiv fotografiile protejate sunt şterse
dimensiunilor convertit.
definitiv. Verificaţi datele cu atenţie
înaintea formatării.
5 Apăsaţi [MENIU/SET] de două ori ● Dacă deja cardul a fost formatat cu un PC
pentru a închide meniul. sau alt echipament, formataţi-l din nou cu
camera foto.
● Vă rugăm utilizaţi o baterie încărcată
complet (P16) sau adaptorul de reţea
(DMW-AC7; opţional) când formataţi.
● După convertirea raportului dimensiunilor, ● Nu închideţi camera foto în timpul formatării.
dimensiunea fotografiei se poate mări ● Când elementul de protecţie a cardului de
comparativ cu dimensiunea originală. memorie SD / SDHC este glisat spre
● Următoarele imagini nu pot fi convertite: [LOCK] (blocare) nu puteţi formata cardul.
- Imagini cu semnal audio
- Imagini în mişcare
- Imagini înregistrate după ce calitatea a fost
setată la [RAW]
● Fişierele care nu se conformează
standardului DCF, nu pot fi convertite. DCF
este un standard stipulat de JEITA.
● Dacă nu puteţi formata cardul, contactaţi cel
mai apropiat cel mai apropiat centru service.
[FORMAT]
Iniţializarea cardului
Apăsaţi pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (Redare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi (P107).
De obicei, nu este necesar să formataţi cardul.
Formataţi-l doar când apare mesajul
[MEMORY CARD ERROR] (Eroare a cardului
de memorie).

Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi


apoi apăsaţi [MENU/SET]

117
Conectarea la alte echipamente

Conectarea la PC : Cablu de conectare USB (furnizat)


: Adaptor de reţea (DMW-AC7; opţional)
● Vă rugăm utilizaţi o baterie încărcată
complet sau adaptorul de reţea (DMW-AC7;
Puteţi transfera pe un PC fotografiile realizate opţional) când formataţi.
cu camera foto prin conectarea camerei la PC.
● Pentru a utiliza adaptorul de reţea (DMW-
Software-ul [LUMIX Simple Viewer] sau AC7; opţional), închideţi camera foto
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (pentru înaintea conectării.
Windows®) furnizat pe CD-ROM vă permite să
transferaţi cu uşurinţă fotografiile realizate cu
camera foto pe un PC, o imprimantă sau să le
1 Porniţi camera foto şi calculatorul
expediaţi prin e-mail.
Dacă utilizaţi sistemele de operare
2 Conectaţi camera foto la PC prin
Windows 98/98SE, instalaţi driver-ul USB cablul de conexiune USB
iar apoi conectaţi-l la calculator. (furnizat).
Pentru detalii privind software-ul inclus pe CD- • Conectaţi cablul de conexiune USB cu
ROM şi instalarea lui, consultaţi instrucţiunile marcajul [ ] îndreptat spre marcajul [ ]
de operare pentru conectarea la PC. al soclului [DIGITAL]
• Ţineţi de mufa la scoaterea sau
introducerea cablului. (Forţarea acestuia
poate duce la distrugerea sau
deformarea pinilor de conectare,
rezultând defecţiuni ale camerei sau ale
celorlalte echipamente conectate).

: Acest mesaj apare în timpul


transferului de date.

3 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PC] şi


apoi apăsaţi [MENU/SET]

• Dacă setaţi [USB MODE] (Mod USB) din


meniul [SETUP] (Configurare) la [PC], nu
este necesar să setaţi acest lucru de
fiecare dată când efectuaţi conectarea la
PC (P29)

118
Conectarea la alte echipamente

• Dacă setaţi [USB MODE] (Mod USB) la „ Structura folderului


[PictBridge (PTP)] (interconectare) şi Structura folderului cardului de memorie sau
apoi conectaţi camera foto la PC, pe cardului Multimedia este afişată conform
ecranul PC-ului pot apărea mesaje. ilustraţiei de mai jos.
Selectaţi [Cancel] (Anulare) pentru a
închide indicaţiile şi deconectaţi camera ● Card de
foto de la PC. Conectaţi camera foto memorie SD
după ce aţi setat din nou [USB MODE] ● Card de
(Mod USB). memorie SDHC
● Card multimedia
[Windows]
Aparatul apare în folderul [My Computer].
● Dacă este pentru prima dată când conectaţi
camera foto la PC, driver-ul necesar este
instalat automat astfel încât camera foto să
fie recunoscută de către Windows Plug and
Play (Configurare automată), aceasta
apărând apoi în folderul [My Computer].
[Macintosh]
Unitatea este afişată pe ecran
● Unitatea este afişată ca şi [LUMIX] când
conectaţi camera foto fără un card introdus. n Număr folder
● Unitatea este afişată pe ecran ca şi
[NO_NAME] sau [Untitled] când conectaţi
o Număr fişier
camera foto cu un card introdus. p JPG: fotografii
MOV: imagini în mişcare
RAW: imagini în fişiere RAW
„ Despre redarea imaginilor în mişcare
pe un PC Fişierele vor fi salvate în fiecare folder după
cum urmează.
Utilizaţi software-ul „QuickTime” (pentru
Windows 2000 / XP) aflat pe cd-rom-ul furnizat DCIM Foldere de la [100_PANA] la
pentru a reda imagini în mişcare înregistrate [999_PANA]
cu această cameră pe un PC.
[100_PANA] Fotografii / imagini în
Dacă utilizaţi „Wndows 98/98SE/Me”, – mişcare
descărcaţi „QuickTime6.5.2 for PC” de pe site- [999_PANA]
ul următor şi instalaţi acest soft. imagini în fişiere RAW
http://www.apple.com/support/quicktime/ MISC Fişiere pe care setările de
Acest software este instalat ca şi standard pe imprimare DPOF sunt
un sistem de operare Macintosh. înregistrate
[PRIVATE1] Imagini înregistrate în funcţia
de animaţie
● Date de imagine de până la 999 de fotografii
realizate cu camera foto pot fi incluse într-un
singur folder. Dacă numărul datelor
depăşeşte 999, va fi creat un alt folder.
● Când resetaţi numărul fişierului sau numărul
folderului, selectaţi [NO. RESET] (Resetare
număr) din meniul [SETUP] (Configurare).
(P29).

119
Conectarea la alte echipamente

„ Condiţii în care este utilizat un


număr diferit de folder ● Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu
Când înregistraţi în următoarele condiţii, noile excepţia celui furnizat.
fişiere de imagini vor fi înregistrate într-un ● În timp ce mesajul [ACCESS] este afişat, nu
folder cu un număr diferit decât imaginile deconectaţi cablul de conexiune USB.
înregistrate înainte. Vor fi înregistrate într-un
folder cu un nou număr. ● Când sunt multe imagini pe card, poate fi
necesară o perioadă mai lungă pentru
1. Când folderul în care s-a efectuat transferul lor.
înregistrarea conţine un fişier cu numărul
999 (exemplu: P1000999.JPG) ● Este posibil să nu puteţi reda corect imagini
în mişcare aflate pe card, când camera foto
2. Când cardul pe care tocmai s-a efectuat este conectată la PC. Importaţi fişierele de
înregistrarea conţine un folder cu numărul imagini în mişcare pe PC şi apoi redaţi-le.
100 în el (exemplu: 100_PANA) şi acel
card este şi acel card este scos şi înlocuit ● Dacă bateria se descarcă complet în timpul
cu un card care conţine un folder cu transferului, datele înregistrate se pot pierde.
numărul 100 înregistrat cu o cameră diferită Când conectaţi camera foto la PC, utilizaţi o
(exemplu: 100_XXXXX, cu XXXXX fiind baterie suficient de plină (P17) sau adaptorul
numele produsului) şi înregistrarea începe. de reţea (DMW-AC7; opţional).
(Când este introdus un card care conţine ● Dacă bateria devine prea slabă în timpul
un fişier cu acelaşi număr indiferent de operaţiei de transfer a datelor, indicatorul de
producător) baterie clipeşte în roşu şi se emite un sunet
3. Când înregistrarea se efectuează după de alarmă. În acest caz, opriţi imediat
selectarea [NO. RESET] (P29) în meniul transferul.
[SETUP]. Imaginile vor fi înregistrate într-un ● Dacă sistemul de operare al PC-ului
nou folder cu un număr secvenţial cu dumneavoastră este Windows 2000 şi
folderul în care tocmai s-a efectuat conectaţi camera foto la PC cu ajutorul
înregistrarea. cablului de conexiune USB, nu înlocuiţi
Utilizând [NO. RESET] pe un card care nu cardul în timp ce camera foto este
conţine foldere sau imagini, precum unul conectată la PC, deoarece informaţiile de
care tocmai a fost formatat, numărul pe card se pot pierde. Asiguraţi-vă că aţi
folderului poate fi resetat la 100.) deconectat cablul USB înainte de a
înlocui cardul. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de operare separate pentru
„ Setarea [PictBridge (PTP)] conectarea la PC.
(interconectare) ● Imaginile editate sau rotite cu un PC pot fi
Chiar dacă setaţi [USB MODE] (Mod USB) la afişate în negru în modul de redare (P40),
[PictBridge (PTP)] (interconectare), puteţi modul de redare multiplă (P82) şi modul de
efectua conectarea la PC doar când sistemul redare calendar (P83).
de operare este Windows XP Home Edition, ● Pentru informaţii în acest sens, consultaţi
Windows XP Professional sau Mac OS X. instrucţiunile separate pentru conectare la
● Puteţi doar transfera fotografii de pe cameră PC.
şi nu le puteţi scrie pe card sau şterge ● Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de
● Dacă sunt 1000 sau mai multe fotografii pe operare ale calculatorului.
un card, fotografiile nu vor mai fi importate.

120
Conectarea la alte echipamente

Tipărirea imaginilor Porniţi camera foto şi imprimanta

Conectaţi camera foto la imprimantă cu


ajutorul cablului de conexiune USB
Prin conectarea camerei direct la o imprimantă
(furnizat).
care suportă PictBridge (interconectare) printr-
un cablu de conexiune USB (furnizat) puteţi • Conectaţi cablul de conexiune USB cu
selecta fotografiile care vor fi imprimate sau să marcajul [ ] îndreptat spre marcajul
începeţi imprimarea. [►] al soclului [DIGITAL]
Configuraţi setările de imprimantă, precum • Ţineţi de mufa la scoaterea sau
calitatea imprimării (Citiţi instrucţiunile de introducerea cablului USB.
funcţionare ale imprimantei).

Apăsaţi ▼ pentru a selecta [PictBridge


(PTP)] (interconectare) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET]

• Dacă aţi setat [USB MODE] în meniul


[SETUP] la [PictBridge (PTP)] în
prealabil, nu este necesar să efectuaţi
această setare de fiecare dată când
conectaţi la o imprimantă. (P29)

● Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu


excepţia celui furnizat
● Pentru imprimarea vârstei în
[BABY1]/[BABY2] (P73) în modul scenă, sau
: Cablu de conexiune USB (furnizat) a datei plecării pentru [TRAVEL DATE]
: Adaptor de reţea (DMW-AC7; opţional). (P75), imprimaţi de la un PC folosind
software-ul de pe CD-ROM-ul furnizat.
● Când conectaţi camera foto la PC, utilizaţi o Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
baterie suficient de plină (P16) sau adaptorul operare separate pentru conectarea la PC.
de reţea (DMW-AC7; opţional).
● Pentru mai multe detalii despre imprimantele
● Pentru a folosi adaptorul de reţea (DMW- compatibile PictBridge, contactaţi furnizorul
AC7; opţional), închideţi camera foto dumneavoastră local.
înaintea conectării.

121
Conectarea la alte echipamente

„ O singură fotografie ● Elementele care nu sunt suportate de către


imprimantă sunt afişate în gri şi nu pot fi
selectate.
1 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [SINGLE ● Când doriţi să imprimaţi fotografii cu o
PICTURE] şi apoi apăsaţi dimensiune de hârtie sau un format care nu
[MENU/SET] sunt suportate de către cameră, setaţi
[PAPER SIZE] (Dimensiune de hârtie) şi
[PAGE LAYOUT] (Format pagină) la [ ] iar
2 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta apoi setaţi dimensiunea de hârtie sau
imaginea şi apoi apăsaţi ▼. formatul la imprimantă. (Pentru detalii
suplimentare consultaţi instrucţiunile de
operare ale imprimantei).

● [PRINT WITH DATE] (Imprimare cu dată)

Setările imprimantei au prioritate

OFF Data nu este imprimată


ON Data este imprimată
• Un mesaj dispare după aproximativ 2
secunde ● Dacă imprimanta nu suportă imprimarea
datei, data nu poate fi imprimată pe
fotografie.
3 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT
START] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] ● [NUM. OF PRINTS]
(Numărul de imprimări)
Setează numărul de imprimări.
• [PAPER SIZE] (Dimensiune de hârtie)
(Dimensiuni de hârtie posibile pe cameră)
Elementele sunt listate la1/2 şi 2/2. Apăsaţi
▼ pentru a selecta elementul dorit.

Setările imprimantei au
prioritate
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a anula
L/3.5”x5” 89 mm x 127 m m
tipărirea.
2L/5”x7” 127 mm x 178 mm

4 Deconectaţi cablul de conectare Carte poştală 100 mm x 148 mm


USB după tipărire. A4 210 mm x 297 mm

2/2¼
Dimensiune 54 mm x 85.6 mm
„ Setarea datei de tipărire, numărului cartelă
de tipăriri, dimensiunii hârtiei şi
10x15 cm 100 mm x 150 mm
formatului de pagină.
4”x6” 101.6 mm x 152.4 mm
Selectaţi şi setaţi fiecare element în pasul 3. 8”x10” 203.2 mm x 254 mm
Scrisoare 216 mm x 279.4 mm

122
Conectarea la alte echipamente

* Aceste elemente nu pot fi afişate când • Apăsaţi [MENU/SET] pentru a anula


imprimanta nu suportă dimensiunile de hârtie. tipărirea.
● [PAGE LAYOUT] (Format pagină)
(Formate posibile la cameră) 3 Deconectaţi cablul de conexiune
USB după imprimare.
Setările imprimantei au prioritate

1 pagină fără cadru


„ Setarea în prealabil a imprimării
1 pagină cu cadru datei cu modul de imprimare DPOF
2 imagini pe o pagină Când imprimanta suportă imprimarea datei
prin setările DPOF, recomandăm setarea în
4 imagini pe o pagină prealabil a imprimării datei cu modul de
imprimare DPOF (P112). Data de înregistrare
* Un element nu poate fi selectat dacă poate fi imprimată prin selectarea [DPOF
imprimanta nu suportă formatul de pagină PICTURE] (Fotografie DPOF) pentru
începerea imprimării.
„ DPOF picture (Fotografie DPOF)
● Setaţi în prealabil imprimare DPOF cu „ Format imprimare
camera foto (P111). ● Dacă doriţi să imprimaţi o fotografie de mai
multe ori pe o coală de hârtie: de exemplu
dacă doriţi să imprimaţi o fotografie de 4 ori
1 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [DPOF pe aceeaşi coală de hârtie, setaţi [PAGE
PICTURE] (Fotografie DPOF) şi apoi LAYOUT] (Format pagină) la [ ] şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] setaţi numărul de imprimări pentru fotografia
respectivă la 4, la [NUM. OF PRINTS]
(Numărul de imprimări)
● Dacă doriţi să imprimaţi fotografii diferite
pe o coală de hârtie (doar în modul de
imprimare DPOF): De exemplu dacă doriţi
să imprimaţi 4 fotografii diferite pe o coală
de hârtie, setaţi [PAGE LAYOUT] (Format
pagină) la [ ] şi apoi setaţi numărul de
imprimări la 1 la [COUNT] (Număr) în
setările de imprimare DPOF (P111) pentru
fiecare dintre cele 4 fotografii.
2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT
START] (Începere tipărire) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET]
● Nu deconectaţi cablul de conexiune USB
când este indicată pictograma de avertizare
[ ] pentru deconectarea cablului. (În
funcţie de imprimantă, este posibil ca
pictograma să nu fie tipărită)
● Dacă bateria se epuizează în timp ce
camera foto şi imprimanta sunt conectate,
indicatorul de alimentare luminează
• Nu puteţi selecta [PRINT START] când intermitent şi va suna o alarmă. Apăsaţi
setarea [DPOF] nu este setată. Selectaţi [MENU/SET] pentru a opri tipărirea. Dacă nu
DPOF] şi apoi setaţi setarea de tipărire tipăriţi, deconectaţi cablul USB.
DPOF (P111)

123
Conectarea la alte echipamente

● Când indicatorul [●] luminează în portocaliu


în timpul imprimării, camera foto primeşte un
Redarea fotografiilor pe
mesaj de eroare de la imprimantă. După un ecran TV
încheierea imprimării, asiguraţi-vă că
imprimanta nu prezintă defecţiuni.
● În modul de imprimare DPOF, dacă numărul
total de imprimări sau numărul de fotografii
imprimate este prea mare, fotografiile pot fi „ Redarea fotografiilor cu ajutorul
imprimate de mai multe ori. Indicarea cablului AV (furnizat)
numărului de imprimări rămase este diferit
de setare, acest lucru fiind normal. ● Setaţi raportul dimensiunilor TV pe cameră
● Setările imprimantei pot avea prioritate ● Opriţi camera foto şi televizorul.
asupra setărilor camerei în ceea ce priveşte
imprimarea datei. Verificaţi de asemenea
setarea de imprimare a datei, la imprimantă.
● Când sunt tipărite fişiere RAW, este
imprimată imaginea JPEG creată simultan
de către cameră. Dacă nu este creată o
imagine JPEG, imprimarea nu este posibilă.

1 Conectaţi cablul AV (furnizat) la


soclul [AV OUT] al camerei.
• Conectaţi cablul AV cu marcajul [ ]
îndreptat spre marcajul [►] al soclului
[AV OUT].
• Ţineţi de mufa la scoaterea sau
introducerea cablului.

2 Conectaţi cablul AV la intrările video


şi audio ale televizorului.
• n galben: la intrarea video
• o alb: la intrarea audio

124
Conectarea la alte echipamente

3 Porniţi televizorul şi selectaţi intrare „ Redarea fotografiilor pe televizoare


semnal extern cu slot pentru card de memorie SD.
Nu puteţi reda un card de memorie SDHC dacă
modelul TV nu îl suportă.
4 Porniţi camera foto

● Este posibil ca fotografiile să nu fie afişate


pe întregul ecran, acest lucru depinzând de
● Nu utilizaţi alte cabluri AV decât cele modelul televizorului.
furnizate. ● Imaginile în mişcare nu pot fi redate. Pentru
● Fotografia este afişată pe TV doar când a reda imagini în mişcare, conectaţi camera
selectorul de mod este setat la modul de foto la un televizor folosind cablul AV
redare [ ] (furnizat)
● Când conectaţi camera foto la un televizor şi ● Cardurile multimedia nu pot fi redate pe
redaţi o imagine, este posibil să nu puteţi televizoare cu slot pentru card de memorie
vedea o parte a marginilor ecranului. Acest SD).
lucru se datorează specificaţiilor televizorului
şi nu reprezintă un defect.
● În funcţie de setarea de mod a ecranului
atunci când conectaţi camera foto la un
televizor wide-screen (ecran lat) sau un
televizor de înaltă definiţie, imaginea poate fi
întinsă vertical sau orizontal, iar marginile
din stânga – dreapta şi sus – jos pot fi tăiate.
În acest caz, modificaţi setarea de ecran.
● Redarea audio este mono.
● Citiţi de asemenea instrucţiunile de
funcţionare a televizorului
● Când redaţi o fotografie în poziţie verticală,
aceasta poate apărea estompată.(Când
utilizaţi cablul AV)
● Selectaţi [TV ASPECT] pentru a se potrivi
raportului dimensiunilor televizorului
● La setarea [VIDEO OUT] (Ieşire semnal
video) din meniul [SETUP] (Configurare),
puteţi vizualiza fotografii pe televizor în alte
ţări care folosesc sistemele NTSC sau PAL.

125
Altele

Utilizarea protectorului MC
● Nu puteţi ataşa protectorul MC şi filtrul ND în
/ filtrului ND acelaşi timp.
● Nu strângeţi prea mult protectorul MC / filtrul
ND, deoarece este posibil să nu le mai puteţi
Protectorul MC (DMW-LMC55; opţional) este scoate
un filtru transparent care nu afectează culorile
şi nici cantitatea de lumină, astfel încât îl puteţi ● Când realizaţi fotografii cu blitzul folosind
utiliza întotdeauna pentru a proteja lentila protectorul MC sau filtrul ND, poate apărea
camerei. un efect de vinietare.
Filtrul ND (DMW-LND55; opţional) reduce ● Dacă protectorul MC / filtrul ND sunt expuse
cantitatea de lumină la aproximativ 1/8th egală la şocuri, acestea se pot deteriora
cu creşterea de 3 ori a valorii de diafragmă) iremediabil. Aveţi grijă să nu le scăpaţi jos
fără a afecta echilibrul culorilor. când le ataşaţi la cameră.
● Puteţi monta parasolarul de lentilă când
protectorul MC şi filtrul ND sunt ataşate.
1 Scoateţi capacul lentilei ● Detaşaţi protectorul MC şi filtrul ND înainte
de a ataşa lentila de conversie.
● MC – Multi-strat
ND – Densitate neutră

2 Ataşaţi protectorul MC c sau filtrul


ND d

126
Altele

Utilizarea dispozitivului de „ Despre funcţia [LOCK] (blocare) a


dispozitivului de declanşare de la
declanşare de la distanţă distanţă
• Puteţi continua să ţineţi apăsat butonul
Dispozitivul de declanşare de la distanţă
declanşator. Acest lucru este eficient
(DMW-RSL1; opţional) funcţionează într-un
când realizaţi fotografii în modul
mod similar butonului declanşator al camerei.
serie(P56)
Puteţi evita vibraţiile camerei prin utilizarea
unui trepied. • În timp ce apăsaţi butonul declanşator
complet, glisaţi-l spre [LOCK]

1 Conectaţi dispozitivul de declanşare


de la distanţă la soclul [REMOTE] al
camerei.

• Glisaţi în partea opusă pentru a anula


această funcţie

● Anulaţi funcţia [LOCK] pe dispozitivul de


declanşare de la distanţă înaintea conectării
lui la cameră
● Camera foto nu poate fi operată în timp ce
butonul declanşator de pe dispozitivul de
declanşare de la distanţă este ţinut apăsat
sau în timp ce butonul de declanşare este în
poziţia [LOCK]
● Expunerea Bulb (obturatorul rămâne deschis
la apăsarea butonului de obturaţie) nu este
2 Realizaţi o fotografie disponibilă la această cameră foto.
• Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate ● Nu puteţi opera camera foto cu dispozitivul
pentru a focaliza de declanşare de la distanţă în următoarele
• Apăsaţi butonul declanşator complet cazuri.
pentru a realiza fotografia. - când modul de economisire energie este
anulat
- când determinaţi partea care va fi ajustată
(P115)
- când determinaţi convertirea raportului
dimensiunilor (P116)

127
Altele

Nu utilizaţi camera foto în apropierea


Precauţii la utilizare transmiţătoarelor radio sau liniilor de înaltă
tensiune
● Dacă înregistraţi lângă transmiţătoare radio
„ Utilizarea optimă a camerei sau linii de înaltă tensiune, fotografiile
realizate sau sunetele pot fi afectate.
Încercaţi să nu expuneţi camera foto la
contacte şi impacturi puternice, în timp ce Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile
o transportaţi. furnizate. Dacă utilizaţi accesorii opţionale,
● Lentilele sau carcasa exterioară pot fi utilizaţi doar cablurile furnizate împreună
distruse de şocuri puternice, iar camera foto cu acestea.
se va defecta.
● Un şoc puternic poate duce la spargerea
Nu prelungiţi cablurile.
lentilelor, ecranului sau a carcasei exterioare,
iar camera foto nu va mai funcţiona.
Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe
chimice volatile înspre cameră.
Păstraţi camera foto la distanţă de
echipamente magnetice (precum cuptoare ● Dacă această cameră este pulverizată cu
cu microunde, televizoare, echipamente de astfel de substanţe chimice, corpul camerei
jocuri video, etc) se poate distruge iar finisajul suprafeţei se
va uza.
● Dacă utilizaţi camera foto împreună cu un
televizor sau în apropierea unui televizor, ● Nu ţineţi produse din cauciuc sau material
fotografiile şi semnalele audio pot fi afectate plastic în contact prelungit cu camera foto.
de radiaţiile electromagnetice.
● Nu utilizaţi camera foto în apropierea unui Nu utilizaţi benzină, diluanţi sau alcool
telefon mobil deoarece zgomotul cauzat pentru curăţarea camerei.
poate afecta fotografiile şi semnalele audio. ● Înainte de curăţarea camerei, scoateţi
● Datele înregistrate pot fi distruse sau bateria sau deconectaţi adaptorul de reţea
fotografiile pot fi afectate de câmpuri (DMW-AC7; opţional) de la priza de curent
magnetice create de difuzoare sau motoare electric.
mari. ● Corpul camerei se poate deforma sau
● Radiaţiile electromagnetice generate de un finisajul suprafeţei se poate deteriora.
microprocesor pot afecta camera foto, ● Dacă utilizaţi şerveţele chimice, respectaţi
ducând la perturbaţii ale fotografiilor şi instrucţiunile furnizate împreună cu acestea.
semnalelor luminoase.
● Ştergeţi camera foto cu o cârpă moale şi
● Când camera foto este afectată de uscată.
echipamente încărcate magnetic şi nu
funcţionează corespunzător, opriţi camera ● Dacă inelul de transfocare sau inelul de
foto, şi scoateţi bateria sau deconectaţi focalizare sunt murdare sau prăfuite,
adaptorul de reţea (DMW-AC7; opţional) iar ştergeţi-le cu o cârpă uscată.
apoi introduceţi bateria sau conectaţi ● Nu utilizaţi detergent sau alte substanţe
adaptorul din nou. După aceea porniţi din chimice
nou camera foto. ● În cazul în care ploaia sau alte surse de apă
vin în contact cu camera foto, ştergeţi-o cu o
cârpă uscată.

128
Altele

„ Cardul de memorie Aruncarea unei baterii neutilizabile


● Bateria are o durată de viaţă limitată
Nu lăsaţi cardul în locuri cu temperatură ● Nu aruncaţi bateria în foc deoarece poate
ridicată, expuse la razele solare, sau unde exploda.
sunt generate unde electromagnetice sau
electricitate statică.
Nu permiteţi bornelor bateriei să vină în
contact cu obiecte metalice (precum coliere,
Nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul la şocuri. agrafe de păr, etc.)
● Cardul poate fi distrus sau conţinutul ● Acestea pot duce la scurt circuite sau
înregistrat se poate deteriora sau şterge. generarea unei călduri excesive iar dacă
● Păstraţi cardul în carcasa sau husa lui după atingeţi bateria în astfel de condiţii puteţi
utilizare sau în timpul transportului sau al suferi arsuri grave.
depozitării.
● Nu permiteţi impurităţilor, prafului şi umezelii
„ Încărcătorul
să intre în contact cu contactele de pe
spatele cardului şi nu atingeţi contactele cu ● Dacă utilizaţi încărcătorul în apropierea unui
degetele. radio, recepţionarea radio poate fi perturbată.
Ţineţi încărcătorul la o distanţă de cel puţin 1
m faţă de aparatul radio.
„ Bateria ● Când utilizaţi încărcătorul, acesta poate
genera sunete deranjante. Acest lucru este
Bateria este o baterie litiu ion reîncărcabilă. normal.
Capacitatea ei de a genera energie se ● După utilizare deconectaţi cablul de reţea
bazează pe reacţiile chimice care au loc în de la priza de curent electric. (Dacă acesta
interiorul ei. Aceste reacţii sunt sensibile la este lăsat deconectat, va consuma o
temperatura şi umiditatea mediului cantitate mică de curent).
înconjurător şi, dacă temperatura este prea ● Păstraţi contactele bateriei şi ale
ridicată sau prea scăzută, perioada de încărcătorului curate.
funcţionare a bateriei va fi mai scurtă.

Dacă scăpaţi bateria jos în mod accidental,


verificaţi dacă terminalele sau corpul
bateriei nu sunt afectate.
● Introducerea unei baterii defecte în camera
foto va defecta de asemenea camera foto.

Când ieşiţi în aer liber, luaţi baterii de


rezervă, încărcate.
● Ţineţi cont de faptul că perioada de
funcţionare a unei baterii va fi mai scurtă în
medii cu temperaturi scăzute, de exemplu în
staţiuni de schi.
● Când călătoriţi, asiguraţi-vă că aveţi pregătit
încărcătorul pentru a putea încărca bateria
în locul în care vă aflaţi.

129
Altele

[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] /


Afişare mesaje [CANNOT BE SET ON SOME PICTURES]
(SETAREA NU POATE FI EFECTUATĂ LA
În anumite cazuri, pe ecran se vor afişa
ACEASTĂ FOTOGRAFIE) / (SETAREA NU
mesaje de eroare sau de confirmare.
POATE FI EFECTUATĂ LA ANUMITE
Mesajele importante sunt descrise mai jos. FOTOGRAFII)
Dacă fotografiile nu sunt bazate pe standardul
[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED] DCF, imprimarea DPOF nu poate fi setată.
(ACEST CARD DE MEMORIE ESTE
PROTEJAT)
MEMORY CARD ERROR – FORMAT THIS
Deblocaţi butonul de protecţie la scriere din CARD?]
poziţia [LOCK] (Blocat) (P19, 113, 117)
(EROARE CARD DE MEMORIE - DORIŢI SĂ
FORMATAŢI ACEST CARD?)
[NO VALID PICTURE TO PLAY] Formatul cardului nu poate fi recunoscut de
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE NU POATE FI către cameră. Formataţi din nou cardul cu
REDATĂ) camera foto după salvarea datelor necesare
pe un PC sau un alt dispozitiv de stocare.
Activaţi funcţia de redare după efectuarea unei
(P117)
înregistrări sau după introducerea unui card cu
o fotografie înregistrată.
[PLEASE TURN CAMERA FOTO OFF AND
THEN ON AGAIN]
[THIS PICTURE IS PROTECTED]
(VĂ RUGĂM OPRIŢI APOI PORNIŢI DIN NOU
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE ESTE PROTEJATĂ)
CAMERA FOTO)
După anularea setării de protecţie, ştergeţi sau
Acest mesaj apare când camera foto nu
suprascrieţi fotografia. (P112)
funcţionează în mod corespunzător. Opriţi şi
deschideţi din nou camera foto. Dacă mesajul
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED] / persistă, contactaţi furnizorul sau cel mai
[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED] apropiat centru service.
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE NU POATE FI
ŞTEARSĂ) / (UNELE FOTOGRAFII NU POT
[MEMORY CARD ERROR
FI ŞTERSE)
PLEASE CHECK THE CARD]
Fotografiile care nu sunt bazate pe standardul
DCF nu pot fi şterse. Dacă doriţi să ştergeţi, (EROARE CARD DE MEMORIE VĂ RUGĂM
formataţi cardul după salvarea datelor VERIFICAŢI CARDUL)
necesare pe un PC sau un alt dispozitiv de ● Acces eşuat la card.
stocare. (P117)
Introduceţi din nou cardul.

[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS


[READ ERROR
CAN BE MADE]
PLEASE CHECK THE CARD]
(NU POT FI EFECTUATE SELECŢIUNI
ADIŢIONALE DE ŞTERGERE) (EROARE DE CITIRE –
Aţi depăşit numărul de fotografii care poate fi VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL)
setat o dată cu [MULTI DELETE] (Ştergere Eroare de citire a datelor.
multiplă). Ştergeţi mai întâi fotografiile
Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cardul apoi
selectate apoi selectaţi [MULTI DELETE] din
accesaţi-l din nou.
nou pentru a şterge celelalte fotografii. Au fost
setate mai mult de 999 de fotografii.
[WRITE ERROR
PLEASE CHECK THE CARD]
(EROARE DE SCRIERE –

130
Altele

VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL)

Detectarea şi eliminarea
Eroare de scriere a datelor.
Închideţi camera foto şi scoateţi cardul. Apoi
defectelor
introduceţi cardul şi porniţi din nou camera foto.
Dacă configuraţi setările la modul în care erau
Asiguraţi-vă că aţi închis camera foto înainte
configurate în momentul cumpărării, condiţiile
de a scoate sau introduce cardul pentru a evita
se pot îmbunătăţi.
deteriorările.
Efectuaţi [RESET] (Resetare) în meniul
[SETUP] (Configurare) (P29).
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED
■ Bateria şi sursa de energie
DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING
SPEED OF THE CARD] 1: Camera foto nu poate fi operată chiar
dacă este pornită
(ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR ÎN MIŞCARE
A FOST ANULATĂ DATORITĂ LIMITĂRII • Bateria este introdusă corect?
VITEZEI DE SCRIERE A CARDULUI) • Bateria este suficient încărcată?
● Când setaţi calitatea fotografiei la - Folosiţi o baterie care este încărcată
[30fpsVGA] sau [30fps16:9) recomandăm suficient.
utilizarea unui card de memorie SD de mare
viteză cu indicaţia „10 MB/s” sau mai mult pe
ambalaj. 2: Ecranul LCD se închide imediat după ce
● În funcţie de tipul cardului SD / SDHC,
camera foto este pornită
înregistrarea se poate opri în timp ce • Verificaţi dacă imaginea apare pe vizor?
înregistraţi imagini. - Apăsaţi butonul [EVF/LCD] pentru a
comuta la afişajul pe ecran
[A FOLDER CANNOT BE CREATED] • Este modul de economisire energie (P30)
(Folderul nu poate fi creat) activate?
Folderul nu poate fi creat deoarece cardul este - Apăsaţi butonul declanşator pe
plin. (P119) jumătate pentru a anula aceste
Formataţi cardul după ştergerea datelor inutile moduri.
şi salvarea datelor necesare pe un PC sau alt • Verificaţi dacă nu s-a epuizat bateria.
dispozitiv de stocare. (P117). Dacă executaţi - Încărcaţi bateria sau utilizaţi o baterie
[NO RESET] în meniul [SETUP] după care a fost suficient încărcată
formatare, numărul de folder este resetat la
100. (P29) 3: Camera foto se închide imediat după ce
este pornită
• Bateria este suficient de încărcată pentru
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV] /
operarea camerei?
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]
- Utilizaţi o baterie care a fost suficient
● Cablul AV este conectat la cameră. Apăsaţi încărcată
[MENU/SET] dacă doriţi să ştergeţi acest
- Dacă lăsaţi camera foto pornită,
mesaj.
bateria se va epuiza. Opriţi camera
● Selectaţi [TV ASPECT] în meniul [SETUP] foto frecvent utilizând funcţia de
pentru a modifica raportul dimensiunilor. economisire energie (P28)
(P30)
● Acest mesaj mai apare când cablul USB
este conectat doar la cameră.
În acest caz, conectaţi celălalt capăt al
cablului USB la imprimantă sau PC (P118,
121)

131
Altele

„ Înregistrarea (P33) Când realizaţi fotografii cu o viteză


1: Fotografia nu poate fi înregistrată. redusă a declanşatorului, recomandăm
utilizarea unui trepied şi a unui
• Cardul este introdus? temporizator (P51) pentru realizarea
• Selectorul de mod este corect setat? fotografiilor.
• Este suficientă memorie disponibilă
pecard? 7: Imaginea înregistrată are o calitate
- Înainte de înregistrare, ştergeţi câteva necorespunzătoare.
fotografii de care nu mai aveţi nevoie. • verificaţi dacă nu aţi setat sensibilitatea
(P41) ISO la un nivel prea mare sau o viteză
de declanşare prea mică. (Sensibilitatea
ISO este setată la [AUTO] la livrarea
2: Fotografia realizată este albicioasă.
camerei. Drept urmare, când realizaţi
Lentila este murdară. fotografii în interior, sensibilitatea ISO
• Imaginea poate fi albicioasă dacă lentila creşte)
este murdară sau are urme de amprente. - reduceţi sensibilitatea ISO (P89)
Porniţi camera foto şi ştergeţi suprafaţa
- Setaţi [NOISE REDUCTION] în [PICT.
lentilei cu o cârpă moale şi uscată.
ADJ.] la [HIGH] sau setaţi fiecare
element, cu excepţia [NOISE
3: Imaginea înregistrată este prea REDUCTION] la [LOW] (P99).
întunecată sau prea luminoasă - Realizaţi fotografii în locuri luminoase
• Verificaţi dacă expunerea este corect • În modul [HIGH SENS.] (P74), în modul
compensată (P52) scenă, rezoluţia imaginii înregistrate se
reduce uşor datorită procesării. Acest
lucru este normal.
4: Sunt realizate 2 sau 3 fotografii o dată.
• Verificaţi dacă nu aţi setat modul de auto
paranteze (P53) sau modul serie (P55) 8: Înregistrarea imaginilor în mişcare se
blochează.
• Utilizaţi un card Multimedia?
5: Subiectul nu este focalizat
corespunzător - Acest aparat nu suportă cardurile
Multimedia.
• Aria de focalizare variază în funcţie de
modul de înregistrare. Rotiţi selectorul de • Când setaţi calitatea fotografiei la
mod pentru a seta modul corespunzător [30fpsVGA] sau [30fps16:9]
distanţei la care se află subiectul. recomandăm utilizarea unui card de
memorie SD de mare viteză cu indicaţia
• Subiectul se află în aria de focalizare?
„10 MB/s” sau mai mult pe ambalaj.
(P34)
• În funcţie de tipul cardului SD / SDHC,
• Aţi realizat o fotografie cu vibraţii.
înregistrarea se poate opri în timp ce
înregistraţi imagini în mişcare.
6: Fotografia înregistrată este neclară.
Stabilizatorul optic nu este eficient
• Când realizaţi o fotografie în locuri
întunecoase, viteza declanşatorului se
reduce şi este posibil ca stabilizatorul
optic de imagine să nu funcţioneze
corespunzător. În acest caz,
recomandăm ţinerea fermă a camerei cu
ambele mâini pentru a realiza fotografii.

132
Altele

9: Când butonul declanşator este apăsat • În locuri întunecoase, pot apărea


până la jumătate, imaginea devine granulaţii care menţin luminozitatea
imagine statică pentru o secundă ecranului LCD. Acest lucru nu afectează
• Verificaţi dacă nu aţi selectat focalizarea calitatea fotografiilor pe care le realizaţi.
în 3 zone (de mare viteză) sau
focalizarea unei zone (de mare viteză) în 7: O linie verticală apare pe ecranul LCD
modul AF (P94)
• Acest efect se numeşte efect de trenaj.
Este specific ecranelor LCD, nefiind un
defect. Apare atunci când subiectul are o
parte luminoasă. Acest lucru este normal.
„ Ecranul LCD
Este înregistrat pe imaginile în mişcare
1: Luminozitatea ecranului se reduce sau dar nu apare pe imaginile statice.
se intensifică pentru moment.
• Acest fenomen apare la apăsarea
8: Distorsiuni pe ecranul LCD
butonului declanşator până la jumătate
pentru a seta valoarea diafragmei şi nu • Când ţineţi de marginea ecranului LCD,
afectează fotografia realizată. pot exista unele distorsiuni, dar acest
lucru este normal. Mai mult, fotografiile
realizate sau redarea nu sunt afectate.
2: Ecranul LCD pâlpâie la realizarea
fotografiilor în interior
• Ecranul LCD poate pâlpâi câteva
secunde după pornirea camerei în „ Blitz
încăperi cu lumină fluorescentă. Acest 1: Blitzul nu este activat.
lucru este normal.
• Blitzul este închis?
- Deschideţi blitzul acţionând butonul
3: Ecranul este prea întunecat sau prea
[ OPEN]. (P46)
luminos.
• Blitzul nu este activat în modul de
• Reglaţi luminozitatea ecranului (P27)
imagini în mişcare [ ], sau când
• Verificaţi dacă nu aţi activate funcţia de [SCENERY] (Peisaj) (P67), [NIGHT
intensitate LCD SCENERY] (Peisaj de noapte) (P69),
[FIREWORKS] (Focuri de artificii) (P71),
[HIGH SENS.] (P74)sau [STARRY SKY]
4: Imaginea nu este afişată pe ecranul LCD
(Cer înstelat) (P72) sunt selectate în
• Verificaţi dacă imaginea apare pe vizor? modul scenă.
• Apăsaţi butonul [EVF/LCD] pentru a
comuta la afişajul pe ecran. 2: Blitzul este activat de 2 ori.
• Când selectaţi AUTO / Red-eye
5: Anumite puncte negre, roşi, albastre Reduction (Auto / reducerea efectului de
sau verzi sunt întotdeauna aprinse pe ochi roşi), (P47) primul blitz este activat
ecranul LCD. pentru prevenirea efectului de ochi roşi
• Aceşti pixeli nu afectează fotografiile (fenomenul de ochi roşi) înaintea de
realizate. înregistrarea propriu-zisă a fotografiei.
După primul blitz, blitzul este activat din
- Acest lucru este normal şi nu nou pentru înregistrare.
reprezintă un defect.

6: Apar granulaţii pe ecranul LCD.

133
Altele

„ Redarea 4: Fotografia este afişată cu o dată diferită


1: Fotografiile care sunt redate sunt rotite de data reală de înregistrare în redarea
şi afişate într-o direcţie neaşteptată. calendar
Camera foto are funcţia de a înregistra • Verificaţi dacă fotografia nu a fost editată
automat şi afişa fotografiile realizate cu pe un PC sau înregistrată cu un alt tip de
camera foto ţinută în poziţie verticală. cameră.
(Dacă realizaţi fotografii îndreptând camera Acest tip de imagine este afişată cu o
foto în sus sau jos, camera foto poate dată diferită de data reală de înregistrare
considera că este ţinută în poziţie verticală. în redarea calendar (P83).
• Când [ROTATE DISP.] (P110) (Rotire • Verificaţi dacă aţi setat ceasul în mod
disp.) este setat la [OFF], puteţi afişa corect (P24)
fotografiile fără a fi rotite. Spre exemplu, dacă setarea ceasului
• Puteţi roti fotografiile cu funcţia [ROTATE] este diferită de data şi ora setate pe PC
(P110) şi transferaţi imaginile înregistrate cu
camera foto pe PC şi apoi le scrieţi pe
card, acestea pot fi afişate cu o dată
2: Imaginea nu este redată diferită de data reală de înregistrare în
• Selectorul de mod este setat la redare redarea calendar.
[ ]?
• Cardul este introdus?
• Cardul conţine imagini? „ TV, PC şi imprimantă
1: Fotografia nu apare pe televizor.
3: Numărul folderului şi numărul de fişier • Camera foto este conectată corect la
sunt afişate ca şi [─] iar ecranul devine televizor?
negru.
• La televizor, setaţi intrarea de semnal la
• Fotografia a fost editată cu un PC sau a modul de intrare semnal extern.
fost înregistrată cu o altă cameră digitală
decât Panasonic?
Acest lucru se poate întâmpla şi dacă 2: Zonele de afişare ale ecranului TV şi
baterie este scoasă imediat după ecranului LCD al camerei sunt diferite
înregistrare sau dacă înregistrarea s-a La unele modele TV, zona de afişare este
efectuat cu o baterie consumată. mai mică astfel încât marginile fotografiei
- Pentru a şterge fotografiile menţionate pot fi tăiate când aceasta este afişată, iar
mai sus, formataţi datele. (P117) fotografia poate fi întinsă vertical sau
(După formatare, datele şi fotografiile orizontal. Acest lucru este datorat
nu mai pot fi recuperate. Confirmaţi cu specificaţiilor televizorului. În astfel de
atenţie formatarea.) cazuri, verificaţi imaginea pe ecranul LCD
al camerei.

134
Altele

3: Imaginile nu pot fi redate pe televizor 8: Imaginea nu este afişată în întregime pe


• Încercaţi să redaţi imaginile introducând ecranul TV
cardul în slotul de card al televizorului? • Setaţi raportul dimensiunilor TV pe
- Conectaţi camera foto cu cablul AV cameră (P31)
furnizat şi apoi redaţi imaginile pe
cameră.

„ Altele
4: Imaginile nu pot fi transferate prin
1: A fost setată o limbă neinteligibilă, din
conectarea la PC.
greşeală.
• Camera foto este conectată corect la PC?
• Apăsaţi butonul [MENIU] şi selectaţi
• Camera foto este recunoscută corect de pictograma [ ] din meniul [SETUP]
către PC? (Configurare) pentru a seta limba dorită.
• Setaţi [USB MODE] (Mod USB) la [PC] [ ] (P30)
(P29, 118).
2: Camera foto face zgomote cauzate de
5: Cardul nu este recunoscut de către PC. mişcarea mecanismelor interne atunci
când este scuturată.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB şi
conectaţi-l din nou cu cardul introdus în • Aceste sunete apar la mişcarea lentilelor
cameră. şi sunt normale.
Acest lucru nu reprezintă un defect.
6: Fotografiile nu pot fi imprimate prin
conectarea camerei la o imprimantă? 3: Setarea pentru funcţia de auto vizionare
• Imprimanta suportă PictBridge este dezactivată.
(interconectare)? • Camera foto este în modul auto
- Nu puteţi imprima fotografii cu paranteze (P53), modul serie (P55),
imprimante care nu suportă PictBridge modul imagine în mişcare [ ] (P80),
(P121) sau funcţia [AUDIO REC] (înregistrare
audio) este setată la [ON] (Activată)
• Setaţi [USB MODE] la [PictBridge(PTP)]
(P93)?
(P29, 121)
- În aceste cazuri, nu puteţi seta funcţia
de auto vizionare în meniul [SETUP]
7: Ambele margini ale fotografiei sunt (Configurare).
tăiate la imprimare
• Când utilizaţi o imprimantă cu o 4: Când butonul declanşator este apăsat
caracteristică de ajustare sau alte funcţii până la jumătate, se aprinde de obicei o
care pot decupa ambele margini ale lampă roşie.
fotografiilor, anulaţi aceste funcţii şi
caracteristici înaintea imprimării. Ele • În locuri întunecoase, lampa de asistare
depind de imprimanta folosită. (Consultaţi AF (P96) luminează în roşu pentru a
instrucţiunile de operare ale imprimantei uşura focalizarea pe un subiect.
pentru mai multe detalii).
• Când comandaţi unui studio foto
imprimarea fotografiilor, cereţi imprimarea
ambelor margini, dacă acest lucru este
posibil.

135
Altele

5: Lampa de asistare AF nu se aprinde. 9: Pe fotografie apar culori care nu se


• Funcţia [AF ASSIST LAMP] din meniul aflau în preajma subiectului.
de mod [REC] este setată la [ON]? (P96) • În funcţie de grosismentul de transfocare
• Realizaţi fotografii în locuri întunecoase? pot apărea modificări de culoare datorită
caracteristicilor lentilei. Acest lucru este
- Lampa de asistare AF nu se aprinde normal, este denumit aberaţie cromatică
în locuri luminoase. şi poate fi vizibil la înregistrarea unor
• Lampa de asistare AF nu se aprinde subiecte îndepărtate.
când [SCENERY] (Peisaj) (P67), [NIGHT
SCENERY] (Peisaj de noapte) (P69),
[FIREWORKS] (Focuri de artificii) (P71) 10: Numerele de fişier nu sunt înregistrate
sau [PANNING] (Panoramare) (P69) în consecutiv.
modul scenă sunt selectate. • Când efectuaţi o operaţie după
efectuarea unei anumite acţiuni,
fotografiile pot fi înregistrate în foldere cu
6: Camera foto se încălzeşte numere diferite de cele înregistrate de
• Suprafaţa camerei se poate încălzi în cele utilizate înainte operării (P119).
timpul utilizării. Acest lucru nu afectează
performanţele sau calitatea fotografiilor
realizate cu camera foto. 11: Numerele de fişier sunt înregistrate în
ordine ascendentă
• Dacă bateria este introdusă sau scoasă
7: Lentila emite un clic. când camera foto nu este oprită,
• Când luminozitatea s-a modificat datorită numerele de foldere înregistrate se pierd.
transfocării sau mişcării camerei, lentila Cu toate acestea, dacă porniţi camera
poate emite un clic iar fotografia de pe foto din nou şi înregistraţi imagini,
ecran se poate modifica radical, însă numerele de foldere înregistrate sunt
fotografiile nu vor fi afectate. Sunetul diferite de numerele folderelor
este cauzat de ajustarea automată a înregistrate înainte.
diafragmei. Acest lucru nu reprezintă un
defect.
12: Imaginea este afişată în negru
• Imaginile editate sau rotite pe un PC pot
8: Setarea ceasului este resetată. fi afişate în negru în nodul de redare
• Dacă nu utilizaţi camera foto pentru o (P40), modul de redare multiplă (P82) şi
perioadă mai lungă de timp, setările redarea calendar (P83).
ceasului pot fi resetate. Când apare
mesajul [PLEASE SET THE CLOCK] (Vă
rugăm setaţi ceasul), setaţi ceasul din
nou. (P24)
• Când realizaţi o fotografie înainte de a
seta ceasul, se înregistrează [0:00 0.0. 0]

136
Altele

Număr de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare


disponibil

● Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil sunt aproximative. (Acestea


variază în funcţie de condiţiile de înregistrare şi tipul cardului)
● Numărul de fotografii realizabile variază în funcţie de subiect.
„ Număr de fotografii realizabile

137
Altele

138
Altele

„ Timp de înregistrare disponibil

* Imaginile în mişcare pot fi înregistrate continuu până la 2 GB. Timpul de înregistrare maxim
disponibil pentru 2 GB este afişat pe ecran.

● Dacă setaţi calitatea la [RAW], dimensiunea imaginii este fixată pentru fiecare raport al
dimensiunilor
● Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil afişate pe ecranul LCD / vizor
nu va descreşte întotdeauna în ordine.
● Unitatea nu suportă înregistrarea de imagini în mişcare pe carduri multimedia
● Focalizarea optică extra nu funcţionează în [HIGH SENS.] (P74) în modul scenă, astfel încât
dimensiunea imaginii pentru [EZ] nu este afişată.

139
Altele

Specificaţii

Camera foto digitală: Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Sursă curent: 8.4 V curent continuu


Consum de energie 1,7 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)
1,7 W (la înregistrarea cu vizorul)
1,0 W (La redare cu ecranul LCD)
1,0 W (La redarea cu vizorul)

Pixeli cameră: 10,100,000 pixeli


Senzor imagine: 1/ 1,8” CCD, număr total de pixeli: 10,370,000 pixeli.
Filtru de culoare primară
Lentilă: optică 12 x zoom, f = 7,4 mm la 88,8 mm (35 mm echivalent film
cameră: 35 mm – 420 mm)/F2,8 – F3,7
Transfocare digitală: Max 4 x
Transfocare optică extra: Max. 21,4 x
Focalizare: Normal / AF Macro / Manual, 9 zone de focalizare / 3 zone de
focalizare (mare viteză) / 1 zonă de focalizare (mare viteză) / 1
zonă de focalizare / focalizare pe un element al imaginii
Aria de focalizare: AF: 30 cm (Wide) / 2 m (Tele) la ∞
AF Macro / MF: 5 cm (W) / 2 m (T) la ∞
Sistem declanşator: Declanşator electronic + declanşator mecanic
Înregistrare serie
Viteză serie: 2 cadre / secundă (mare viteză), 1 cadru / secundă (viteză redusă)
Aproximativ 1 cadru / secundă (nelimitat)
Număr de fotografii Max. 5 cadre (standard), max. 3 cadre (fin), în funcţie de
realizabile: capacitatea cardului (nelimitat). (În modul de înregistrare serie,
performanţele se obţin doar cu card de memorie SD / SDHC.
Performanţele cu card multimedia se vor reduce.)
Înregistrare imagine în 848 x 480 pixeli / 640 x 480 pixeli / 320 x 240 pixeli
mişcare: (30 sau 10 cadre / secundă cu semnal audio. Timpul maxim de
înregistrare depinde de capacitatea cardului)
Sensibilitate ISO: AUTO/ /100/200/400/800/1600
Viteza declanşator: 60 la 1 / 2.000 th
Mod [STARRY SKY] (cer înstelat): 15 secunde, 30 de secunde, 60
de secunde
Mod imagine în mişcare: 1/30th – 1/6400th
Nivel al tonurilor de alb: AUTO/Lumina zilei/Înnorat/Bec halogen/ Blitz / Setare tonuri de alb
1/ Setare tonuri de alb 2

140
Altele

Expunere (EA): Program AE / Prioritate diafragmă AE / Prioritate declanşare AE /


Expunere manuală
Compensarea expunerii (1/3 EV Step, -2 la +2 EV)
Mod măsurare: Multiplu / Centru de greutate / Punct
Ecran LCD: TFT LCD 2,0” policristalin de temperatură joasă.
(aprox 207.000 pixeli) (raport al câmpului de vizualizare de aprox.
100%)
Vizor: Vizor LCD color (230.000 pixeli)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
(cu ajustare dioptru -4 la +4)
Blitz: Blitz încorporat
Aria blitz: (ISO AUTO)
Aprox. 30 cm – 7,4 m (larg)
AUTO, AUTO / Reducere a efectului de ochi roşi, Forced ON
(Forced ON/Red-Eye reduction) (Activat / Reducere a efectului de
ochi roşi), Slow sync. / Red-Eye reduction, Forced OFF (Dezactivat)
Microfon: mono
Difuzor: mono
Suport de înregistrare: Card de memorie SD / SDHC / Card Multimedia (doar pentru
imagini statice)
Dimensiuni fotografie
Fotografii staţionare: Când raportul dimensiunilor este [ ]
3648 x 2736 pixeli, 3264 x 2448 pixeli, 2560 x 1920 pixeli,
2048 x 1536 pixeli, 1600 x 1200 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
3600 x 2400 pixeli, 3248 x 2160 pixeli, 2560 x 1712 pixeli, 2048 x
1360 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
3584 x 2016 pixeli, 3072 x 1728 pixeli, 1920 x 1080 pixeli

Imagini în mişcare: Când raportul dimensiunilor este [ ]


640 x 480 pixeli / 320 x 240 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
848 x 480 pixeli
Calitate: Fină / standard / RAW

141
Altele

Format fişier:
Imagine statică: JPEG (bazat pe Regulă Design pentru sistem fişier cameră, bazat
pe standardul Exif 2.2) / TIFF (RGB), RAW, DPOF corespunzător
Imagine cu JPEG (bazat pe Regulă Design pentru sistem fişier cameră, bazat
semnal audio: pe standardul Exif 2.2) + 640 x 480 (imagine cu semnal audio)
QuickTime (imagine cu semnal audio)
Imagini în mişcare: QuickTime Motion JPEG (imagini în mişcare cu semnal audio)
Interfaţa:
Digital: USB 2.0 (Viteza max.)
Semnal audio / Compozit NTSC / PAL (Comutat prin meniu)
video: Ieşire linie audio (mono)
Terminal:
TELECOMANDĂ: Φ 2,5 mm jac
AV AUT / DIGITAL: mufă jack (8 pini)
CC IN: mufă 3 jack
Dimensiuni: 131,2 mm (l) x 85,5 mm (H) x 142 mm (D) (fără părţile de proiecţie)
Greutate: Aprox. 668 g (fără cardul de memorie şi baterie)
Aprox. 714 g (cu cardul de memorie şi baterie)
Temperatura de operare: 0ºC – 40ºC
Umiditate: 10% - 80%

Încărcător baterie (Panasonic DE-994A): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Intrare: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.15 A


Ieşire: Încărcare 8,4 V 0,43 A

Set baterie (litiu ion)


(Panasonic CGR-S006E): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Tensiune / Capacitate: 7.2 V, 710 mAh

142
Altele

MEMO

143
QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate
ale Apple Computer, Inc., utilizate sub licenţă.