Sunteți pe pagina 1din 31

Anul III — nr.

10 — aprilie - iunie 2013


exemplar trimestrial gratuit

public aŢie editată de coleg iul medic ilor ve terinari din românia

„Medicul uman salvează omul,


medicul veterinar
salvează omenirea.“
Louis Pasteur

pag. 12
Cazuri practice de paraziţi şi parazitoze din zona de sud
a României. Protozooze, Trematodoze şi Cestoze
pag. 48
Un profesionist în două țări: Prof. Dr. Ervin Elias,
Prof. Univ. Onorific al FMV Bucureşti
pag. 56
Consiliul Național al Colegiului Medicilor
Veterinari din România
aprilie - iunie 2013

Medicul veterinar
trebuie să fie un medic complet

D
e ce această afirmaŢie? Foarte simplu – medicul veterinar
trebuie să consulte pacienți care nu vorbesc, care nu
pot spune în ce zonă prezintă disfuncții, pacienți care
reacționează de multe ori, pur și simplu, instinctiv. Astfel
el trebuie să fie capabil să „citească“ semnele clinice ale pacientului, Redactor șef
să le interpreteze, să pună un diagnostic și să intervină pentru Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu
birtoiu_vet@yahoo.com
rezolvarea bolii. Dacă ținem cont de faptul că de foarte multe ori
în medicina veterinară prevalează criteriul economic (așa cum se
întâmplă în cazul animalelor de rentă) care nu permite realizarea
unor investigații care ar necesita sume mai mari de bani, înțelegem
încă o dată de ce această afirmație este adevărată. Mai mult,
medicul veterinar își poate desfășura activitatea în zone izolate,
în care nu există un specialist pentru fiecare aparat sau sistem
sau pentru fiecare specialitate medicală, el trebuind să examineze
animalul, să pună diagnosticul și să intervină în una sau mai multe
specialități. De asemenea, importanța socială a muncii medicului
veterinar este foarte mare, reieșind din spusele lui Pasteur „Medicul
veterinar salvează omenirea“, acesta protejând populația de bolile
cu transmitere de la animale la om și care, de-a lungul istoriei, au
generat pierderi mari în populația umană. Astfel înțelegem de ce
nivelul de cunoștințe ale unui medic veterinar trebuie să fie foarte
vast și actualizat continuu pentru a putea face față provocărilor și
necesităților crescând ale populației. În acest context, consider că
tot ceea ce se întreprinde în cadrul activității diferitelor organizații
profesionale (CMV, AGMVR) și facultăților de medicină veterinară nu
fac altceva decât să aducă medicul veterinar român cât mai aproape
de sintagma „medic veterinar complet“.

Colegiul Medicilor Veterinari din România 1


veterinaria nr. 10

Director Editorial
Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie

Editor Șef
Dr. Liviu Harbuz

Redactor Șef
Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu

Colectiv Redacțional

4
  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dărăbuș
  Prof. Univ. Dr. Romeo Cristina
  Prof. univ. Dr. Dan Drugociu

48   Prof. univ. Dr. Gheorghe Solcan


  Prof. univ. Dr. Militaru Dumitru
  Prof. univ. Dr. Aurel Muste
  Conf. univ. Dr. Nechita Adrian Oros
  Conf. univ. Dr. Mihai Daneș
4 Știri   Conf. univ. dr. Mario Codreanu
  Conf. univ. Dr. Alexandru
4  2
 015 -Adunarea Generală a FVE Diaconescu
în România   Conf. univ. Dr. Iancu Morar
  Şef lucr. Dr. Nicolae Bercaru
8 Info CMV   Conf. univ. Dr. Simion Violeta
  Dr. Cosmin Ghencioiu
8  H
 otărâri ale Consiliului Național al   Dr. Călin Șerdean
CMVRO și ale Comisiei Superioare
20
Art Director / DTP
de Deontologie și Litigii Ing. Sebastian Bob
www.graficaieftina.ro
12 Practică și cercetare
Foto
12  C  azuri practice de paraziţi şi para- Dreamstime
zitoze din zona de sud a României.
Protozooze, Trematodoze
şi Cestoze
20  Coordonate în abordarea clini-
co-terapeutică a maldigestiei-
malabsorbției la câine Publicație trimestrială editată de
Colegiul Medicilor Veterinari
30  Fibroza chistică - boala autozomal
30
din România
recesivă a raselor brumării la oi
(karakul și țurcană)
42  Paracheratoza rumenului
tineretului ovin îngrășat în sistem
intensiv - clinic și experimental
48 Interviu
48 
 Un profesionist în două țări: Tiraj: 5.000 exemplare
Prof. Dr. Ervin Elias, PRINT
Prof. Univ. Onorific al FMV Bucureşti ISSN 2247 – 4935
ISSN-L = ISSN 2247 – 4935
56 Evenimente
56 
 Consiliul Național al Colegiului ONLINE
Medicilor Veterinari din România
(Roman, 12 aprilie 2013) 56 ISSN 2284 – 6026
ISSN–L = 2247 – 4935

2 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10

2015 -Adunarea Generală a FVE


în România

L
a propunerea CMVRO, Aduna-
rea Generală  a FVE a aprobat
organizarea de către România a
Adunării Generale de primăvară
a FVE în anul 2015.
Rămâne ca anul viitor CMVRO să
prezinte FVE detalii de organizare.
Considerăm că este un merit deosebit
al organizației noastre și un semn de
recunoaștere și respect față de medicina
veterinară românească.

Săptămâna Medicului Veterinar


în județul Bacău
Săptămâna 13-18.05.2013 a fost declarată de către organizaţiile profesionale care coordonează profesia de medic veterinar în judeţul
Bacău - „SĂPTĂMÂNA MEDICULUI VETERINAR - Rolul şi locul medicului veterinar din spaţiul Băcăuan în secolul XXI”

A
utorități publice locale, parla-
mentari dar și profesori univer-
sitari ieșeni au fost prezenti în
data de 16 Mai 2013 la dezba-
terea „Rolul și locul medicului
veterinar din spațiul băcăuan în secolul
21“, prilejuită de „Ziua Medicului Veteri-
nar-15 mai. Evenimentul s-a desfășurat la
Centrul de Afaceri și Expoziții „Georgeta și
Mircea Cancicov“, ora 10, fiind organizat
de Direcția Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, în parteneriat cu
Colegiul Medicilor Veterinari , Asociația
Generală a Medicilor Veterinari s.a.
La lucrările simpozionului au luat
parte peste 400 de persoane din siste-
mul sanitar veterinar , vechi cunoscuți
parteneri sociali ( instituții, profesii cu
care colaborăm, agenți economici, etc.)
și înaintași de seamă din breasla medical
veterinară bacoviană.
Luările de cuvânt ale organizatorilor,
au fost întărite de discursul unor profesori
universitari ieșeni de la Universitatea „Al.
I. Cuza“, Institutul Național de Inventică  și
Universitatea de Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad“.

4 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10

Proiectul POSDRU
„Perfecționarea Resurselor Umane din
Medicina Veterinară“ continuă cu succes

Î
n perioada care a trecut de la ultima Pentru următoarele arii tematice: cea, Olt, Dolj, Argeș. Concomitent au
apariție a revistei Veterinaria, în cadrul P2 - Noile Tehnologii în diagnosticul de continuat și cursurile de pregătire TIC
proiectului POSDRU „Perfecționarea laborator și P5 - Tehnologii moderne în în cadrul cărora tot mai mulți colegi
Resurselor Umane din Medicina Vete- biochimia clinică și biologia moleculară s-au specializat în folosirea complexă a
rinară“ activitățile au continuat în ritm au fost organizate centre în care s-au calculatorului.
susținut. Colegii noștri medici veterinari au ținut cursuri la care au participat Cursurile au fost apreciate pozitiv
reușit să-și îmbunătățească cunoștințele medici veterinari care își desfășoară de către colegii noștri medici veterinari,
profesionale participând la mai multe activitatea în laboratoare din mai un număr din ce în ce mai mare soli-
serii de cursuri „face to face“ organizate multe județe astfel: în orașul Târgoviște citând participarea la aceste activități,
în toate ariile tematice ale proiectului în s-au organizat cursuri pentru județele întrucât sunt convinși de necesitatea
localitățile: București, Brașov, Ploiești, Slo- Dâmbovița, Prahova, Teleorman, îmbunătățirii pregătirii profesionale,
bozia, Bacău, Buzău, Focșani, Târgoviște, în Brașov pentru județele Brașov, pentru a putea face față cerințelor din
Giurgiu, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Baia Covasna, Harghita, Sibiu și în orașul ce în ce mai complexe impuse de socie-
Mare, Satu Mare, Oradea. Râmnicu Vâlcea pentru județele Vâl- tatea românească și nu numai.

6 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România

Hotărârea nr. 41/12.04.2013 Hotărârea nr. 42/12.04.2013


În temeiul: Art. 2.  Se aprobă modelul de cerere pentru obținerea vizei În temeiul: 34/01.12.2012 se înlocuiește cu Anexa din prezenta hotărâre.
Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercita- anuale, prevăzut în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercita- Art. 2.  (1)  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu
rea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi Art. 3.  (1)  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu rea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi data de 12.04.2013;
completările ulterioare, data adoptării de către Consiliul Național al Colegiului Medicilor completările ulterioare, (2)  După data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Veterinari. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului obligatorie utilizarea modelului prevăzut în Anexa care face parte
Medicilor Veterinari, art. 17 lit. h) și q), (2) După data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este Medicilor Veterinari, art. 17 lit. h) și q), integrantă din aceasta.
obligatorie utilizarea modelului prevăzut în Anexa 1. Art. 3.  Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă: Art. 4.  Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă: Național al Colegiului Medicilor Veterinari cu majoritate de voturi,
Hotărârea nr. 41/12.04.2013 privind acordarea vizei anuale Național al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de Hotărârea nr. 42/12.04.2013 privind modificarea anexei nr. 2 azi 12.04.2013.
pentru unitățile medicale veterinare înregistrate în registrul unic al voturi, azi 12.04.2013. a Hotărârii Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari nr.
cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică. 34/01.12.2012 Președintele Colegiului Medicilor Veterinari
Art. 1.  Începând cu data prezentei, termenul pentru obținerea Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Art. 1.  Anexa 2 prevăzută la articolul 2 al Hotărârii nr. Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE
vizei anuale este până la data de 30 aprilie, pentru anul în curs. Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE

Anexa 1 Anexa

CERERE/SOLICITARE/ACCEPTARE A EUTANASIEI
CMV Județul/M. București …………………
Se aprobă,
Președinte, Dr. Subsemnatul persoană fizică/Subscrisa persoană juridică ..................………………………………………......................
Nr. Înregistrare …………….. domiciliat/sediu social în …………………………………………… în calitate de proprietar/reprezentant legal, posesor al actului de identi-
tate BI/CI*, Seria……..nr……………………………
Domnule Președinte, Proprietar al câinelui/pisicii/altă specie/­­……………… rasa………………vârsta……………… sex………………
Diagnosticat cu boala incurabilă conform Hotărârii Consiliului Național nr. 24/0312.2011 : ..............................................................
Subsemnatul/a Dr. ………., titular/asociat/acționar al CMVI/SC ……………., cu sediul social în localitatea ………, Str. …, nr. …, Bl. ..., .........................................................................
Sc. …, Ap. …, Et. ..., Județ/Sector……………, CNP/CUI ……………, J…./……….., înregistrat în Registrul Unic al cabinetelor medical-veteri­ Declarat câine periculos sau agresiv** conform O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.
nare cu sau fără personalitate juridică sub nr. …………./…………., având forma de exercitare ……………………………… și locul de exercitare Alte cauze/situații prevăzute de legislația în vigoare: .................................................................................
/ punctul de lucru în localitatea ……………, Str. ……………………, nr.……, Bl. ….., Sc. ……, Ap. ……, Et….., Judet/Sector …………………….., De asemenea, menționez următoarele: câinele/pisica nu a mușcat, nu a zgâriat, nu a fost agresiv/ă în ultimele 14 zile și nu se
Solicit acordarea vizei anuale pe anul …………, pentru Certificatul de Înregistrare nr. ………./ ............ află sub observație clinică pentru rabie.
Sub sancțiunea prevăzută de falsul în declarații, declar că dețin următoarele documente: Solicit și sunt de acord cu eutanasierea animalului mai sus-menționat. Eutanasia se va efectua conform “Ghidului pentru euta-
-  copia certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fără personalitate juridică; nasia animalelor” aprobat prin Hotărârea Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 19/2011.
-  dovada spațiului pentru locul de exercitare, valabilă pentru anul ………; Această procedură se face la cererea mea.
-  raportul de autoevaluare pentru îndeplinirea punctajului…..; Declar pe proprie răspundere că la momentul cererii/solicitării/acceptării eutanasiei, nu mă aflu sub influența băuturilor alcoo-
-  dovada achitării cotizației de membru al CMV, până la data de …………………; lice sau a substanțelor halucinogene și sunt proprietar cu drepturi depline asupra animalului.
Totodată, declar pe proprie răspundere sub sancțiunea falsului în declarații, că unitatea medicală veterinară înregistrată în
Registrul Unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fără personalitate juridică sub nr. ………. /………., îndeplinește condițiile legale Data:
de funcționare.
Nume, prenume proprietar/Denumire persoană juridică:
Semnătura:
Data CMVI/SC …………………………………
Semnătura și parafa Dr. …………………… Medic veterinar:
Semnătura:
L.S.
*Se anexează copie de pe actul de identitate
Domnului Președinte al Consiliului Județean/Municipiul București …………….. al Colegiului Medicilor Veterinari. ** Se anexează copia actului doveditor

8 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 9


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România - Comisia Superioară de Deontologie și Litigii de Deontologie și Litigii, întrunită în ședință în data de 30.01.2013, condițiilor de funcționare la punctele de lucru ale dr. Stătulescu,
19.03.2013 și 08.05.2013 în componență statutară: Prof. dr. Burtan neplata cotizației și viza anuală a Certificatelor de înregistrare sunt

Hotărârea nr. 47/19.03.2013 Ioan – președinte, dr.Butaru Andrei – vicepreședinte, și Prof. dr.
Șonea Alexandru, dr.Duțescu Mihai, dr.Nișulescu Dumitru, Prof. dr.
Stratulat Gheorghe în calitate de membri, a dezbătut apelul formulat
de competența Biroului Executiv al Consiliului Județean al C.M.V.
Prahova, iar analiza nerealizări activităților impuse de contractul de
concesiune sunt în sarcina D.S.V.S.A. Prahova ca parte contractantă.
În conformitate cu prevederile Legii 160/1998 pentru orga- sului verbal al C.S.D.L. din 30.01.2013, membrii comisiei au constatat: de dr. Stătulescu Petre la Hotărârea nr. 7 din 12.11.2012, emisă de Concluzionând, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, în
nizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată și Repunerea în termenul de apel a apelantului dr. Pop Claudiu­ C.J.D.L. Prahova, de suspendare a dreptului de a exercita medicina unanimitate de voturi:
completată de Legea nr.592/2003, a Codului de Deontologie Me- Dacian s-a făcut datorită viciilor procedurale constatate la veterinară pe o perioadă de un an. La ședința din 30.01.2013 a par-
dicală Veterinară și a Regulamentului de Ordine Interioară, Comisia C.J.D.L.Maramureș prin neredactarea unei hotărâri conform art.84 și ticipat dr. Udroiu Adrian, fiind citat în calitate de secretar al C.J.D.L. HOTĂRĂȘTE
Superioară de Deontologie și Litigii, întrunită în ședință în data de 85 din R.O.I., redactând două adrese cu conținut diferit. Prahova, în vederea elucidării cauzelor care au dus la nerespectarea Art. 1.  Se anulează Hotărârea nr. 7 din 12.11.2012 a C.J.D.L.
30.01.2013 și 19.03.2013, în componență statutară: Prof.dr.Burtan Examenul ecografic efectuat de dr.Bochiș Alin justifică procedurilor de citare și audiere a dr. Stătulescu Petre la ședințele Prahova, conform art. 13 pct. 4 din R.O.I. și recomandă Biroului
Ioan – președinte, dr.Butaru Andrei – vicepreședinte, dr.Coman intervenția operatorie de ovariohisterectomie efectuată de dr. Pop C.J.D.L. Prahova. Executiv al Consiliului Județean Prahova al Colegiului Medicilor
Ioan – secretar si dr.Duțescu Mihai, dr.Nișulescu Dumitru, dr.Surmei Claudiu Dacian la cazul respectiv. Dr. Stătulescu Petre, deși a fost citat în termen, nu a dat curs Veterinari să dispună aplicarea art. 22 lit c. din Legea 160/1998
Mircea în calitate de membri, a dezbătut Cererea de revizuire a Hotă- Audierea d-lui Pop Ioan Florin nu aduce elemente noi în fondul solicitării de a participa la cele trei ședințe în care s-a discutat apelul republicată.
rârii nr.43/2012 a C.S.D.L. formulată de dl. Pop Ioan Florin. La ședința cauzei, respectiv calitatea actului operator. său, la ședința din 19.03.2013 fiind reprezentat de avocat Adrian Art. 2.  Hotărârea este definitivă.
din 30.01.2013 a participat ca invitat dl. Pop Ioan Florin în calitate de Concluzionând, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, în Cristea de la Baroul București. Ședința a fost asistată de Avocat Jitaru Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Executiv
apelant, însoțit de Avocat Tibil Ileană din partea Baroului Maramureș. unanimitate de voturi: Livia din partea C.M.V.Ro. al C.M.V.Ro, părților si Biroului Executiv al Consiliului Județean al
Ședința a fost asistată de Avocat Jitaru Livia din partea C.M.V.Ro. HOTĂRĂȘTE Membrii C.S.D.L., pe baza înscrisurilor aflate la dosar, constată că C.M.V. Prahova.
În revizuirea Hotărârii nr.43/2012, apelantul solicită respingerea Art. 1.  Se menține Hotărârea nr. 43 din 31.08.2012 a C.S.D.L., motivele invocate în hotărârea C.J.D.L. Prahova, prin nerespectarea Președinte: Prof. Dr. I. Burtan Secretar: Dr. I. Coman
cererii de repunere în termenul de apel a dr.Pop Claudiu Dacian și anu- întrucât dl. Pop Claudiu Dacian nu a săvârșit abateri de la Codul
larea acestei hotărâri datorită analizei unilaterale a fondului cauzei, prin Deontologic în desfășurarea actului operator la cazul respectiv. Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România - Comisia Superioară de Deontologie și Litigii
absența de la audieri a d-lui Pop Ioan Florin datorită nerespectării pro-­ Art. 2.  Hotărârea este definitivă.
cedurii de citare. Pe baza înscrisurilor depuse ulterior de Pop Ioan Florin,
respectiv rezultatul examenului ecografic efectuat de dr. Bochiș Alin la
femela canină supusă intervenției chirurgicale și Procesului verbal de
Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Executiv al
C.M.V.Ro, părților si Biroului Executiv al Consiliului C.M.V. Județean
Maramureș.
Hotărârea nr. 50/17.05.2013
audiere a părților întocmit de C.J.D.L. Maramureș, precum și a Proce- Președinte: Prof. Dr. I. Burtan Secretar: Dr. I. Coman În conformitate cu prevederile Legii 160/1998 pentru organizarea gative din partea iubitorilor de animale cu referire la actul chirurgical
și exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată și completată executat. Însă, legarea oviductelor cu material neresorbabil, deși ste-
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România - Comisia Superioară de Deontologie și Litigii de Legea nr.592/2003, a Codului de Deontologie Medicală Veterina­ră rilizat, a dus la apariția unor complicații de respingere a ligaturii prin
și a Regulamentului de Ordine Interioară, Comisia Superioară de Deon-­ supurație, care au generat aprecieri negative din partea iubitorilor

Hotărârea nr. 48/19.03.2013 tologie și Litigii, întrunită în ședință în data de 19.03.2013 și 08.05.2013
în componență statutară: Prof. dr. Burtan Ioan – preșe­din­te, dr.
Butaru Andrei – vicepreședinte, și Prof. dr. Șonea Alexan­dru, dr.
de animale. De altfel, din 2012 intervenția de sterilizare s-a executat
numai prin ovariectomie sau ovariohisterectomie mărind cheltuielile
aferente, deși prestatorul nu a solicitat. Datorită complicațiilor apă-
În conformitate cu prevederile Legii 160/1998 pentru organizarea veterinar a făcut exces în aplicarea art.22 din Codul Deontologic, încât Duțescu Mihai, dr.Nișulescu Dumitru, Prof. dr. Stratulat G ­ heorghe rute, prestatorul a solicitat beneficiarului ca animalele depistate cu
și exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată și completată comunicarea dintre cei doi a degenerat. Referitor la diferența de ore în calitate de membri, a dezbătut apelul formulat de Ștefănescu complicații să fie capturate și readuse în adăpost urmând a fi tratate
de Legea nr.592/2003, a Codului de Deontologie Medicală Veteri- marcate pe rezultatele analizelor de laborator și data introducerii în Roxana la Hotărârea nr. 1 din 10.01.2013, emisă de C.J.D.L. Brăila, de pe cheltuiala prestatorului. De asemenea, a solicitat ca animalele
nară și a Regulamentului de Ordine Interioară, Comisia Superioară lucru, neconcordanța se datorează nesetării corecte a aparatului, sancționare a dr. Negoiță Valentin cu avertisment, având în vedere operate să fie ținute în condiții speciale de supraveghere 7-14 zile,
de Deontologie și Litigii, întrunită în ședință în data de 19.03.2013, în aspect constatat de firma de specialitate. neconcordanța între sancțiunea acordată și gravitatea faptelor. apoi să fie eliberate în teritoriu putând depista la timp eventualele
componență statutară: Prof.dr.Burtan Ioan – președinte, dr.Butaru Concluzionând, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, în La ședința din 08.05.2013 a participat și dr. Negoiță Valentin, complicații, așa cum se procedează în orice intervenție.
Andrei – vicepreședinte, dr.Coman Ioan – secretar si dr. Duțescu unanimitate de voturi: fiind citat ca reclamant, iar apelanta Ștefănescu Roxana nu a dat În ceea ce privește evidența animalelor introduse în adăpost,
Mihai, dr.Nișulescu Dumitru, dr.Surmei Mircea în calitate de membri, a curs citațiilor. Ședința a fost asistată de Avocat Jitaru Livia din partea prestatorul dispune de Registru de Consultații și tratamente pentru
analizat apelul formulat de Păun Sică la Hotărârea nr.7 din 04.12.2012 HOTĂRĂȘTE C.M.V.Ro. animalele sterilizate și Registru cu foi de observație individuală pri-
a C.D.L. Municipiul București. La ședință au participat ca invitați dl. Art. 1.  Se confirmă Hotărârea nr.7 din 04.12.2012 a C.D.L. Membrii C.S.D.L., pe baza înscrisurilor aflate la dosar și audierii vind acțiunile efectuate pe animalele introduse în adăpost.
Păun Sică, în calitate de apelant, și dr. Dumitrescu Dragoș ca reclamat. Municipiul București, conform art.13 pct.4 din R.O.I. dr. Negoiță Valentin în calitate de reclamant, constată disponi- Concluzionând, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii
Ședința a fost asistată de Avocat Jitaru Livia din partea C.M.V.Ro. Art. 2.  Hotărârea este definitivă. bilitatea acestuia, în calitate de prestator de servicii, de a asigura consideră că dr. Negoiță Valentin nu poate fi făcut răspunzător de re-
Membrii C.S.D.L., pe baza înscrisurilor aflate la dosar și a pro- Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Execu- confortul animalelor capturate și calitatea actului medical în raport zultatele tratamentelor aplicate ci de metodele utilizate, conform art.
ceselor verbale de audiere a părților, constată că între dl. Păun tiv al C.M.V.Ro, părților si Biroului Executiv al Consiliului C.M.V. cu condițiile create de beneficiar. Încât, accidentele din adăpost, 26 din Codul Deontologic. Pentru aceasta, în unanimitate de voturi:
Sică, proprietarul animalului și dr. Dumitrescu Dragoș, nu a existat București. procentul crescut de mortalitate în locație, nu pot fi puse pe seama
o colaborare în rezolvarea stării de sănătate a pacientului. Medicul Președinte: Prof. Dr. I. Burtan Secretar: Dr. I. Coman prestatorului dacă nu sunt create condițiile de adăpostire și hrană. HOTĂRĂȘTE
În acest sens, prestatorul a înaintat adrese către beneficiar privind Art. 1.  Se confirmă Hotărârea nr. 1 din 10.01.2013 a C.J.D.L.
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România - Comisia Superioară de Deontologie și Litigii selectarea capturării, acțiunile sanitare veterinare de executat în Brăila de sancționare a dr. Negoiță Valentin cu avertisment, con-
adăpost, modul de revendicare și motivația eutanasierii animalelor. form art. 13 pct. 4 din R.O.I.

Hotărârea nr. 49/17.05.2013 Referitor la calitatea actului medical în Contractul de prestări


servicii nr. 3/2011 nu se specifică metoda de sterilizare impusă de be-
neficiar, respectiv ovariectomie, prestatorul aplicând o metodă mai
Art. 2.  Hotărârea este definitivă.
Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Executiv
al C.M.V.Ro, părților si Biroului Executiv al Consiliului Județean al
În conformitate cu prevederile Legii 160/1998 pentru organiza- tată de Legea nr.592/2003, a Codului de Deontologie Medicală Vete- comodă prin legarea oviductelor, încât femelele întoarse în teritoriu C.M.V. Brăila.
rea și exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată și comple- rinară și a Regulamentului de Ordine Interioară, Comisia Superioară sunt apte pentru montă dar nu sunt fecunde, creând aprecieri ne- Președinte: Prof. Dr. I. Burtan Secretar: Dr. I. Coman

10 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 11


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Cazuri practice de paraziţi şi parazitoze din


zona de sud a României. Protozooze,
Trematodoze şi Cestoze
Evoluţia bolilor parazitare, deşi nealarmantă dar continuă şi insistentă, are
drept consecinţă debilitarea organismului, scăderea producţiei şi producti-
vităţii prin acţiunea spoliatoare, mecanică, inflamatorie, toxică, şi inocula-
toare a paraziţilor iar uneori chiar moartea animalelor. Cu toate acestea, nu
întotdeuna toţi practicienii le acordă atenţia pe care ar merita-o comparativ
cu alte capitole ale patologiei, şi consecinţele nu întârzie să apară.
 Dr. Ştefan Dinu - Clinica veterinară Caracal, judeţul Olt, Str. B.P. Hasdeu nr. 2; Telefon 0723/302679, 0755122050   Figura 3   Figura 4

C
unoaşterea paraziţilor şi pa-
razitozelor permite creşterea
IV.Entomozooze
V.Dermatomicoze
false membrane cazeiniforme cu ade-
renţă la mucoasă. Prin detaşare au lăsat
dă, lezionată. Ficatul a prezentat zone
alb gălbui înconjurate de zone roşiatice
Nu întotdeauna prezenţa paraziţilor în orga-
competenţei şi responsabilităţii
în prevenirea şi combaterea I. Protozooze
urme sângerânde, mai ales la puii tineri.
Aceste aspecte sunt arhicunoscute.
(figura 2).
2. Coccidioza
nism înseamnă neapărat şi existenţa bolii para-
zitare. Cunoaşterea paraziţilor şi parazitozelor
acestor boli.
Pentru aceste motive şi bazat pe o
cazuistică numeroasă (122.423 de animale
D in această secţiune prezentăm as-
pecte din mastigoforoze, coccidioze,
hemosporidioze şi spirochetoze.
Histomonoza am întâlnit-o frecvent
la curci şi în mod deosebit la puii de 3-5
luni unde s-a manifestat prin diaree
A fost prezentă în mod special la puii
de găină, de curcă dar şi la iepuri.
La puii de găină am avut cazuri permite creşterea competenţei şi responsabili-
consultate, pe perioada ultimilor 27 de 1. Mastigofaroze galbenă pronunţată urmată de slăbire când a fost localizată în intestin dar şi la
ani) încerc să prezint sistematizat câteva În această grupă am înregistrat exagerată şi însoţită de inflamaţia pere- cecumuri, (figurile 3, 4) unde a produs tăţii în prevenirea şi combaterea acestor boli.
aspecte practice, cu fotografii originale, cazuri care au interesat păsările, în mod ţilor intestinali. Au impresionat mărirea leziuni hemoragice evidente. Manifestă-
referitoare la secţiunile: mai frecvent, dar şi mamiferele. în volum a cecumurilor, de culoare roşie rile clinice au constat în refuzul hranei,
I.Protozooze Trichomonoza a fost mai frecventă la violacee cu un depozit cenuşiu enorm polidipsie, diaree roşiatică, slăbire, stare
II.Helmintoze porumbei şi localizarea a fost în cavita- (figura 1). După înlăturarea acestui generală rea.
III. Arahnoze tea bucală, faringe, esofag, sub formă de depozit se observă mucoasa sângerân- La iepuri, coccidioza a apărut la
tineret însoţită de ascită, abdomen flasc,
mărit în volum, slăbire şi diaree.
3. Hemosporidioza
Am consemnat-o la câini, ovine,
caprine şi la bovine. Babesioza a fost
provocată de parazitarea animalelor cu
diverse căpuşi. Am înregistrat cazuri
când pe un animal, într-un singur loc,
am găsit ( la ovine) 130 de căpuşe. Am
efectuat tratamentul cu Berenil. Şi la
vaci am avut situaţii de babesioză cau-
zate de parazitarea cu mai multe specii
de căpuşe (figura 5) dar acestea se vor
descrie la capitolul de mai jos.
4. Spirochetoza
Am semnalat numeroase cazuri de
boală la puii de găină, la raţe, la gâşte
  Figura 1   Figura 2 parazitate cu argasidae, în perioada   Figura 5

12 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 13


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

  Figura 6   Figura 7   Figura 9   Figura 10

primăvară-vară. Simptomatologia
a constat în lipsa poftei de mâncare,
submandibulare, în pericardite, în contu-
zii repetate, deformări ca o consecinţă
Aceasta se explică prin scoaterea la
păşune mai timpurie a animalelor când
Dintre trematodoze cea fapt ce m-a făcut să cred că este vorba
de thysaniezia giardi. Menţionez că a fost
d) Himenolepidoza
Am remarcat că la deschiderea unor
anemie, decolorarea crestei şi bărbiţelor, a aplicării anumitor substanţe chimice acarienii au fost consumaţi odată cu mai frecventă a fost descoperit la o vacă. cadavre de galinacee şi palmipede teniile
somnolenţă (figurile 6, 7), imposibilitatea şi altele. Pentru acest motiv nu trebuie iarba. Este vorba de acarienii de păşune c)  Raietinoza, am găsit-o la galina­ se rupeau uşor în mai multe bucăţi.
deplasării puilor, diaree urât mirositoare. să ne grăbim cu afirmaţia de fascioloză (Scleroribates, Liacarus) care sunt gazde fascioloza, prezentă la ceele tinere în lunile mai, iunie, iulie. Puii Practic nu am reuşit să obţin cesto-
La necropsie am întâlnit frecvent edem în faţa proprietarului până nu suntem intermediare. Am găsit numeroase tenii au fost apatici, cu anemie remarcată chiar dul întreg de 5-8 cm lungime, el fiind
gelatinos în sacul pericardic. convinşi de exactitatea diagnosticului. de lungimi diferite care practic umpleau rumegătoarele mici, dar prin decolorarea crestei şi bărbiţelor, extrem de fragil. În plus am evidenţiat

II. Helmintoze
2. Cestodoze
2.1. Cestodozele produse
lumenul intestinal al mieilor (figura 9).
b)  Tisaniezioza a fost determinată de şi la cele mari. Formele somnolenţă, slăbire accentuată, penaj
fără luciu, mers greoi, eliminarea proglo-
congestii intestinale dar şi ale endocana-
lului (figura 12).
1. Trematodoze
Dintre trematodoze cea mai frecventă
de formele adulte
a)  Moniezioza este de departe poate
paraziţi de dimensiuni extrem de mari
(în cazul descoperit de noi de 5 metri
clinice de boală au apă- telor caracteristice odată cu dejecţiile di-
areice. La necropsie au fost şi situaţii când
e)  Cestodozele carnivorelor
Aceste cestodoze constituie un mare
a fost fascioloza, prezentă la rumegă- cea mai frecventă helmintoză a ovine- lungime, figura 10). Aceşti paraziţi au rut în lunile de toamnă am găsit cestodele (figura 11). Acestea au pericol pentru răspândirea lor la alte specii
toarele mici, dar şi la cele mari. Forme- lor. În ultimii ani ea a apărut în lunile avut proglotele bine conturate şi mai late fost în curţile unde am găsit multe furnici, de animale şi chiar la om, carnivorele fiind
le clinice de boală au apărut în lunile aprilie-mai şi uneori chiar mai devreme. decât lungi, scolexul aproape rotunjit şi mai ales iarna. gazdele intermediare ale acestei tenii. axul central al difuzării lor.
de toamnă şi mai ales iarna. Iarna am
înregistrat cazuri de mortalitate la ovine,
la necropsierea cărora am descoperit
lichid în cavitatea abdominală, conges-
tie hepatică şi chiar scleroză hepatică
cu canalele biliare mărite în volum. La
secţiune au fost evidenţiate fasciolele
vii. În cele mai multe cazuri am găsit
ficatul inflamat iar la presiunea cu de-
getele acesta se rupea uşor. În astfel de
cazuri nu se vedeau fasciolele cu ochiul
liber. Era manifestarea unei fascioloze
acute. Ca simptomatologie predominau
edemele declive submandibulare (figura
8) şi subabdominale. Este important de
precizat că trebuie făcut diagnosticul di-
ferenţial cu alte afecţiuni. Deformările de
mai sus le-am întâlnit şi în alte afecţiuni
şi anume: chist al glandelor subman-
dibulare şi sublinguale, în flegmoane   Figura 8   Figura 11   Figura 12

14 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 15


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

La clinică a fost prezentat un câine Tenia echinococus. Echinococus


comunitar, otrăvit, care avea contracţii granulosus fiind cel mai mic cestod de
clonice, tonice, salivaţie abundentă, aproximativ 5-6 mm lungime, l-am
diaree gravă, pe care l-am salvat. După recoltat în urma efectuării patinajului
un an şi jumătate a revenit cu acelaşi (sanie) efectuat pe un câine chior în
diagnostic urmat de comă şi moartea sala de consultaţie a clinicii.
animalului. La necropsie am constatat: 2.2.  Cestodoze produse
hemoragie internă, pereţii intestinali de formele larvare
erau îngroşaţi cu mucoasa cutată, un a) Cenuroza
mucus abundent de culoare albicioa- Forma larvară, Coenurus cerebralis,
să, în ultima parte a duodenului şi în a teniei Multiceps multiceps am găsit-o
prima parte a jejunului. Am descoperit la rumegătoarele mici operate. Mări-
un număr impresionant de tenii lungi, mea chistului policefalic a fost variabilă
aderente unele de altele, aşezate în ajungând uneori până la dimensiu-
lungimea intestinului subţire. Aceste nea unui ou de găină. Vezicula a fost
  Figura 13 cestode au fost de culoare alb-roz mai de culoare albă sidefie cu membrana
ales în partea lor posterioară. Teniile subţire, cu un conţinut lichid clar, în
aveau rostrul înfipt în mucoasa jejunului care erau numeroşi scolecşi. După
iar extremitatea posterioară ajungea golirea lichidului, membrana era ca o   Figura 17   Figura 18
până în duoden. Scolexul a fost mic pungă golită, având o lungime de 12 cm
urmat de proglotele iniţiale extrem de (figurile 17, 18). Aşa cum este cunoscut,
înguste (mai înguste decât scolexul). frecvenţa cea mai mare a fost la ovinele
Ele aveau aproximativ 1 mm lăţime iar tinere de până la 3 ani, însă am găsit şi
următoarele proglate trapezoidale cu o situaţii când cenuroza a fost prezentă
lăţime de 1,5 mm şi ultimele cu lăţimea şi la ovinele de 7 ani. Intervenţiile cele
de 1,5 - 2 mm. Lungimea respectivelor mai grele au fost la berbecii (figura 19)
cestode a fost variabilă de la 22-60-70 cu coarne groase, cu depozite mari de
şi chiar 80 cm (figura 16). Am fotogra- grăsime şi prin aceea că peretele cutiei
  Figura 14 fiat porţiune cu porţiune din aceastâ craniene a fost de 10-12 mm grosime
împletitură de tenii, pentru a se eviden- şi chiar de 14 mm faţă de 5-7 mm la oi.
ţia mai clar cestodul respectiv. Am avut Manifestările postoperatorii ale ovinelor
posibilitatea să număr până la 37 de şi în mod deosebit ale caprinelor, au ne-
cestode descrise la acest animal, dar nu cesitat atenţie, îngrijire, supraveghere
am reuşit să le desprind în totalitate, ele şi ocrotire, pentru a evita accidentarea
fiind filiforme şi adunate sub formă de acestora.
,,fuior“. După un interval de 12 La rumegătoarele mici moarte îna-
ore acestea s-au uscat, s-au retractat, inte de operaţie am observat compri-
s-au redus în dimensiuni şi la atingere marea masei cerebrale prin conţinutul
se sfărmau uşor. Aceste tenii au toate mare de lichid al cenurusului (figura   Figura 19   Figura 20
  Figura 15 caracteristicile lui Dipylidium caninium, 20). În cazul prezentat (alăturat) lichi-
cestod a cărui larvă cryptocystis dul recoltat a fost de 52 ml plus 10 ml sum (forma larvara a Teniei echinoco-
trichodectes se dezvoltă în cavitatea pierdut în secundele anterioare recoltă- cus) la rumegătoarele mari şi mici.
viscerală a păduchilor Trichodectes rii este egal cu 62 ml în total. La o vacă în vârstă de 12 ani, cu o
În general manifestările clinice ale canis si purecii Ctenocephalides canis, b) Echinococoza stare generală foarte rea, cu tulburări
cestodozelor la carnivore au fost şterse Ctenocephalides felis, Pulex Am întâlnit numeroase cazuri de evidente ale marilor funcţiuni, gestantă
dar reprezentate prin pruruit anal, irritans. echinococoză cu Echinococus granulo- în luna a IX-a, în urma unui examen
fenomenul de ,,patinare“, crize epilepti- clinic complex, am suspicionat echi-
forme, apetit capricios, diaree, balona- nococoză hepatică şi pulmonară. Acest
re, eliminarea de proglate prin fecale. diagnostic l-am consemnat în certifica-
Trebuie să precizez că de cele mai multe tul sanitar veterinar anterior sacrificării.
ori s-au eliminat proglate izolate, atât Am efectuat laparotomia, histerectomia
la câine (figura 13) cât şi la pisică (figura şi extragerea fetusului viu. Pentru că
14), sau mici fragmente de tenii. Uneori viaţa femelei era în pericol, aşa cum am
am găsit proglote uscate şi aderente menţionat mai sus, am dirijat-o către
(lipite) la firele de păr din regiunea peri- abator. La recoltarea pulmonului am
neală (figura 15).   Figura 16 înregistrat 57 de chişti de echinoco-   Figura 21

16 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 17


veterinaria nr. 10

cus şi 88 de chişti în ficat (foto 21).


Viţelul a crescut normal şi l-am urmărit
până la prima gestaţie (fiind femelă).
La ovine am găsit o parazitare mai
uşoară, mai redusă, înregistrând 2-4
chişti în pulmon (figura 22) dar şi cu
calcificări (figura 23).
Un caz mai interesant mi s-a părut cel
reprezentat de un ficat de 16 kg recoltat
de la o scroafă în greutate de 95 de kg,
crescută în imediata vecinătate a unei
păduri. Acest organ a avut un număr
impresionant de vezicule, fiecare cu
câte o curticulă subţire, nestratificată,
fără scolecşi. Eu am reuşit să număr
până la 1626 de asemenea vezicule dar
au fost mult mai multe, în jur de 4000
(figura 24). Enunţăm ideea că aceasta
s-ar fi putut produce prin consumarea
unor cadavre de către respectiva
scroafă. Eu presupun că aici este vorba
de Echinococus multilocularis. Este
impresionant de văzut disecţia acestui
organ şi diseminarea absolut în toate
straturile ficatului, a mii şi mii de vezi-
cule.
  Figura 22   Figura 23

  Figura 24

18 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Coordonate în abordarea clinico-terapeutică mai frecvente (deși nu sunt diagnosticate


clinic).
Este descrisă o adevărată predispoziție
creșterea activității enzimelor hepatice
(ALP, GGT, ALT și AST) și rar hiperglicemie
(din cauza distrucției masive a țesutului
adăugarea lidocainei (0.02-0.04 mg/kg/
min) și/sau a ketaminei (2-7 micrograme/
kg/min).

a maldigestiei-malabsorbției la câine de rasă (în general rasele mici și toy- te­


rrierii: Yorkshire Terrier, Caniche toy și
Schnautzer pitic).
pancreatic).
Imagistic, în cazul folosirii unor
ultrasonografe performante cu trans-
Legat de asigurarea suportului
nutrițional, se recomandă ca după sistarea
hrănirii pe cale orală (48-72 ore din mo-
Ca forme clinico-evolutive la rasa York- ductori adecvaţi (de înaltă frecvenţă) mentul în care a încetat să mai mănânce)
Dificultatea asimilării hranei este considerată ca fiind rezultanta fie a unui shire sunt frecvente cazurile de pancreatită modificările ecografice ale pancreasului, să se reintroducă treptat hrană/nutrienţi/
acută (cu sfârșit funest), iar la rasele prin fenomenele congestiv-infiltrative diete cu digestibilitate crescută și conținut
deficit primar de digestie (maldigestie), fie a unui deficit primar de absorbție Cavalier King Charles Spaniel şi Collie, cele şi alterarea structurii şi ecogenităţii, pot scăzut în grăsimi (în tainuri mici și dese
cronice. susţine diagnosticul anterior prezumat. - fără acoperirea integrală a cerințelor
(malabsorbție). Din acest punct de vedere, de multe ori clasificarea este deru- În general cele mai frecvente cazuri Abordarea terapeutică presupune energetice și proteice). Este de subliniat
sunt întâlnite şi descrise la adulți şi la cei de acoperirea a 4 obiective terapeutice domi- acest aspect deoarece prezenţa hranei la
tantă - deficitul în absorbție fiind consecința deficitului în digestie. vârstă înaintată (segmentul geriatric). nante: nivel enteric restaurează şi îmbunătățește
Contextul etiologic recunoaşte în gene­  restabilirea rapidă a echilibrului funcția mucoasei intestinale, prelungirea
 Conf.univ.Dr. Mario Darius CODREANU - Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti; codveterinary@yahoo.com ral multe necunoscute şi numeroşi factori hidroelectrolitic, sistării administrării enterice peste
de risc. Dintre aceştia mai importanţi sunt:  managementul cu succes al vomei,

P
  factori nutriționali (hrană cu un  managementul durerii,
ractic, termenul ”malabsorbție” apetit prezent/exagerat, diaree (cu origine Pancreatitele conținut ridicat în grăsimi, excese alimen-  reintroducerea cât mai repede a
definește absorbția deficitară la nivelul intestinului subţire)/fecale moi, Ca şi primă consideraţie, se impune tare în zilele premergătoare episodului de hranei.
(incorectă/incompletă) a flatulență, borborigme şi frecvente că în general prevalența pancreatitelor pancreatită); În acest context suportul și res-
nutrienților rezultați în urma modificări conexe (alotriofagie/coprofagie, la câine este obișnuit subestimată clinic.   factori metabolici (hiperlipidemie taurarea funcției pancreatice este
procesului intricat de digestie și/ matitatea robei etc). Se cunoaşte faptul că în medicina umană / hipertrigliceridemie, obezitate sau esențială.
sau de absorbție. La examenele complementare aproximativ 90% din cazuri rămân nedi- malnutriție); Se impune fluidoterapie
(hemoleucogramă, biochimie sanguină, agnosticate, majoritatea cazurilor având o   intervenţii medicamentoase/toxice agresivă (în principal pentru a
Maldigestia examen de urină, examen copropara- alură subclinică/cronică. (azatioprină, L-asparaginază, bromură de compensa pierderile suferite

S unt în general acceptate ca şi cauze


principale:
  insuficiența pancresului exocrin (IPE),
zitologic) nu se înregistrează modificări
importante şi/sau cu caracter de specifici­
tate. Testele de digestie sunt edificatoare
În practica medicală veterinară,
imaginea tipică (fulminantă) a pancrea­
titei reprezintă doar vârful aisbergului (nu
potasiu, clomipramină);
  intervenţii mecano-traumatice
(intervenții chirurgicale la nivel intestinal/
prin vomă și diaree), urmată
de reechilibrare electrolitică
(hipokalemia se impune a fi
cea mai fecventă cauză a maldigestiei la (de obicei sunt destul de costisitoare). forma cea mai frecventă a inflamației pan- pancreatic, traumatisme abdominale corectată, alături de comba­
această specie; Tratamentul de fond presupune aco- creasului). În general, diagnosticul formelor diverse); terea acidozei metabolice). La
 pancreatite; perirea deficitul enzimatic prin adminis- oculte este extrem de dificil.   modificări clinice şi morfologice pacienții cu șoc hipovolemic
  deficienţe enzimatice (enzimopatii) trarea de suplimente ce conţin extracte/ Cea mai dramatică formă de expri- (hipotensiune, șoc, anestezie, obstrucția sau a căror presiune oncotică
simple/asociate, deficit în acizi biliari, preparate cu enzime pancreatice (Lypex, mare este pancreatita acută, o adevărată ductusurilor biliare sau pancreatice, azo- este compromisă, se recomandă
enteropatii primare, colecisto/colangiopatii Triferment forte, Panzcebil, Kreon, provocare medicală pentru clinicieni temie). coloizi sintetici în combinație cu
– asociate dischineziilor biliare; ­Rx-zyme etc.). Dietoterapia dublează en­ datorită mortalităţii ridicate şi rarelor cazuri Dominantele clinice cu relevanţă cristalo­izii.
  enteropatii diverse. zimoterapia în special în cazul persistenței de reuşită terapeutică. De obicei aceasta diagnostică alcătuiesc/definesc un ansam- Combaterea vomei se
Insuficiența pancreasului exocrin simptomelor (dietă cu digestibilitate coevoluează cu numeroase afecțiuni blu clinic relativ caracteristic dar nespe- încearcă cu maropitant (Cere-
Are caracater ereditar la Ciobănescul crescută și săracă în grăsimi), iar în cazul intercorelate, fiind o afecțiune relativ cific, dominat de febră, anorexie, vomă nia), ondansetron (Zofran,
german (diagnosticată la vârsta de aproxi- dezvoltării în exces a bacteriilor la nivelul comună, inclusă de obicei în diagnos- repetată (cu caracter incoercibil şi uneori Osetron, Emeset), Metoclo-
mativ 2 ani), evoluând idiopatic la alte intestinul subțire se impune medicaţie ticul diferențial al vomei acute (cu/fără de aspect hemoragic), deshidrata­rea rapidă pramid (la o rată de perfuzie
rase (diagnosticată la maturitate.). În plan antibacteriană (asocierea Metronidazol/ durere abdominală). Datele de literatură şi severă, durerea abdominală intensă, de 1-2 mg/kg/zi), în asociere cu
etiologic, se consideră că este vorba despre Tilozină). menţionează că formele cronice sunt slăbiciunea generalizată, diaree (chiar antagoniști ai receptorilor H2
o ”atrofie pancreatică acinară” ( posibile melenă), icter (rar). histaminici (ranitidină).
cauze citate fiind: anomalii congenitale, Diagnosticul se bazează pe ansamblul Managementul durerii
ischemii, obstrucții biliare, mecanisme
imun-mediate, sau mai rar hipoplazia
Imagistic, în cazul folosirii unor ultrasonografe clinic la care se adaugă şi modificările
paraclinice. Hemoleucograma indică
presupune administrarea
de analgezice: buprenor-
pancreatică congenitală, respectiv pancre-
atita cronică recurentă).
performante cu transductori adecvaţi (de înaltă leucocitoză cu neutrofilie, hiposegmentare
şi trombocitopenie.
fina (0.01-0.05 mg/kg/zi
IV,IM,SC la 6-8 ore), fentanil
Din punct de vedere patogenetic, con-
secutiv acestui deficit enzimatic pancreatic
frecvenţă) modificările ecografice ale pancrea- Profilul biochimic sanguin evidenţiază
tulburări electrolitice (hipokalemie,
(2-10 micrograme/kg/h
după un bol IV
are loc maldigestia cu atrofia mucoasei sului, prin fenomenele congestiv-infiltrative şi hipocloremie-consecință a vomei), azote- inițial de 2-4
intestinului subțire şi dezvoltare în exces a mie (pre-renală asociată cu deshidrata­rea, micrograme/
bacteriilor în intestinul subțire (SIBO). alterarea structurii şi ecogenităţii, pot susţine sau renală – consecutiv leziunilor ische­ kg). Doza de
Dominantele clinice cu relevanţă mice renale), hiperbilirubinemie (consecu- fentanil poate fi scăzută și analge-
diagnostică sunt: pierderea în greutate, diagnosticul anterior prezumat. tiv afectării canalelor biliare) asociată cu zia poate fi îmbunătățită prin

20 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 21


veterinaria nr. 10

acest interval poate duce la supresia


sistemului imunitar, întârzierea recuperării
Diareea osmotică - cele mai frecvente
cauze, întâlnite în practica de zi cu zi sunt
În practica medicală
și creșterea șanselor translocării bacte-
riilor prin mucoasa intestinală (cu risc de
schimbarea bruscă a hranei şi intoleranţa
la lactoză. În prima situaţie, apa în exces,
veterinară, imaginea
septicemie).
Oportunitatea antibioterapiei este
adică moleculele solubile din lumenul
intestinal rețin apa prin osmoză, fiind
tipică (fulminantă) a
controversată (obişnuit pancreatitele, chiar surclasată capacitatea absorbtivă a intes- pancreatitei reprezintă
abcesele pancreatice sunt ste­rile), totuși, tinului. Obişnuit diareea osmotică dispare
translocarea bacteriilor prin mucoasa odată cu sistarea hranei în cauză. Diareea doar vârful aisbergu-
intestinală reprezintă un factor de risc osmotică cauzată de malabsorbția lactozei
(mai ales la pacienţii în stare critică), motiv produce distensie intestinală, accentuarea lui (nu forma cea mai
pentru care se recomandă administrarea
antibioticelor cu spectru larg pe cale IV
peristaltismului și a tranzitului intestinal,
hipersecreţie (prin produșii de fermentație frecventă a inflamației
(pentru a preveni instalarea septicemiei). bacteriană), urmată de fermentația
bacteriană a conţinutului neabsorbit
pancreasului). În ge-
Enteropatiile (adesea complicație a malabsorbției). În neral, diagnosticul
C auză a maldigestiei sunt afecţiunile ce
vizează intestinul subţire, obişnuit cele
însoţite de diaree.
astfel de situaţii pH-ul fecalelor este adesea
scăzut din cauza producerii de acizi graşi
volatili, iar unii produși de fermentație
formelor oculte este
În sens larg, diareea - presupune (ex: acizi grași hidroxilați, acizi biliari extrem de dificil.
o creștere semnificativă în frecvența, neconjugați) pot cauza colită (cronică) şi
consistența și volumul fecalelor (cu pier- complicarea şi cu diaree produsă la nivelul
dere de fluide și/sau a particulelor solide. intestinului gros. plasmatice în exces față de rata lor de
În mod obişnuit diareea este conside­ Dintre cauzele mai frecvente ale sinteză în organism rezultă în PLE (protein
rată un semn cardinal al funcționării defec- diareei osmotice amintim: bacterii en- losing enteropathy).
tuoase a intestinului subțire, însă ea poate terotoxice și endotoxine (ex: Clostridium Abordarea terapeutică
surveni şi ca rezultantă a unei afecţiuni perfringens, E. coli, Salmonella spp.), acizi 1) În diareea acută cu producere în
enterice/organice/sistemice. biliari neconjugați şi acizi graşi hidroxilați intestinul subţire - fără semne sistemice
E important de subliniat faptul că o proveniți din fermentația bacteriană, de boală:
abordare clinică şi terapeutică corectă paraziţi (în Giardioză), purgativele uleioase   sistarea hrănirii pe cale enterică (cel
presupune înţelegerea şi acreditarea intes­ iritante (ulei de ricin), glicozizi cardiotonici puțin 12-48h) pentru a permite refacerea
tinului subţire ca organ cu rol în imunitate. (digoxin), tumori . substratului morfologic afectat;
Clasificările diareei pot fi multiple: Diareea secretorie - rezultă din   rehidratarea pe cale orală este
după mecanismul de producere (osmotică, stimularea secreției la nivelul intestinului posibilă în cazul toleranţei gastrice, apa
secretorie, prin permeabilitate/exsudativă, subțire asociată cu depăşirea capacităţii poate fi dată la discreție (în condiţiile
prin hipermotilitate sau mixtă), după de absorbție a organismului, chiar dacă absenţei vomei);
evoluţie/durată (acută, cronică), după rolul funcțional al intestinului subțire și al   dacă diareea se reduce/dispare, se
interesare/producere (extraintestinal, colonului nu este alterat. poate reveni la administrarea de tainuri
intestin subțire, intestin gros), după În mod obișnuit, diareea secretorie este mici (diete cu conținut scăzut în grăsimi);
mecanismul fiziopatologic (biochimică, cauzată de exotoxine și enterotoxine.   obişnuit nu sunt necesare antidia­
alergică, inflamatorie, neoplazică). Abordarea terapeutică presupune reice clasice;
Din punct de vedere al cauzei diareea rehidratare orală cu fluide ce conțin   medicaţie astringentă, eventual opi-
poate fi: nutrițională, bacteriană, virală, glucoză și aminoacizi (ex: glicină) pentru a oide (loperamid).
parazitară sau cu alte origini. crește absorbția apei în organism şi în cele 2) În diareea acută cu producere în
mai multe cazuri nu determină piedere în intestinul subţire cu semne sistemice de
greutate. boală:
Abordarea terapeutică Diareea exsudativă - Enteropati-   tratamentul afecţiunii primare;
ile inflamatorii pot stimula creșterea   sistarea administrării hranei pentru
Presupune acoperirea a 4 obiective tera­ secreției de lichide și electroliți şi absorbția 12-48h (refacerea mucoasei);
peutice dominante: scăzută a acestora. De la locul inflamației,   la pacienţii febrili/cu afectare
 restabilirea rapidă a echilibrului hidro­ a ulcerației, a infiltrației (hipertensiune sistemică - antibioterapie;
electrolitic, portală, obstrucție limfatică) se pot pierde   fluidoterapie parenteral (în
 managementul cu succes al vomei, lichide de la nivel tisular, proteine serice, deperdiţiile prin vomă/diaree - severe);
 managementul durerii, sânge, mucus.   soluțiile electrolitice pot fi adminis-
 reintroducerea cât mai repede a hranei. O permeabilitate suficient de crescută trate oral în cazul toleranţei gastrice şi al
încât să determine pierderea proteinelor aportului voluntar.

22 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10

tensiune portală).
Dintre afecţiunile care implică mai
frecvent malabsorbţia se pot aminti:
  gastroenterita acută și diareea;
  gastroenterita hemoragică;
  diareea de natură infecțioasă;
  sensibilitatea alimentară;
  dezvoltarea în exces a bacteriilor în
intestinul subţire;
  enteropatii provocate de sensibili-
tatea la gluten;
  intoleranța la lactoză;
  enteropatii cu pierdere de proteină
(PLE);
 limfangiectazia;
  afecțiuni care necesită intervenție
chirurgicală.
În mod obișnuit, disfuncțiile intestinului
subţire au ca rezultat diareea cu producere
în intestinul subţire. În multe cazuri este
vorba despre o creștere a permeabilității
mucoasei cu posibilitatea dezvoltării
  suplimentarea cu seruri glucozate vizibil malnutrit sau dezvoltă hipoprote­ hipersensibilității alimentare dobândite. În
poate fi necesară în cazul grupelor de inemie. câteva cazuri poate fi vorba, de asemenea,
vârstă de mare vulnerabilitate (segment Dintre mecanismele fiziopatologice ale și de o enteropatie cu pierdere de proteină
pediatric şi cel geriatric), anorexice, în stare malabsorbției mai importante sunt: sau melenă. Totuși, intestinul subțire
gravă.   tulburările de motilitate - faza beneficiază de o mare rezervă funcțională
3) În diareea cronică/intermitentă cu intralumenală (tranzit intestinal rapid); ceea ce înseamnă că afectarea unei mici
producere în intestinul subţire:   hidroliza defectuoasă a nutrienţilor; porțiuni poate trece neobservată întrucât
  obişnuit se amendează doar prin   inactivarea enzimelor; animalul nu prezintă semne clinice.
tratarea afecțiunii primare;   lipsa enzimelor pancreatice (ex. în Cea mai comună afecțiune a intes-
  fluidoterapia parenterală poate fi hipersecreție gastrică, insuficiența pan- tinului subţire este gastroenterita acută,
oportună în cazul co-existării cu anorexia, creasului exocrin); deseori cauzată de dietă sau de indiscreții
deshidratarea sau dezechilibrele electroli-   maldigestia grăsimilor (dischinezii alimentare (de obicei, răspunde doar
tice - severe. biliare, pierdere crescută a sărurilor biliare, în urma unui management alimentar
deconjugarea sărurilor biliare, hidroxilarea corespunzător).
Malabsorbția acizilor grași); Alte cauze sunt gastroenterita hemo­

P oate fi definită ca absorbția defectuoasă


a unuia/mai multor nutrienți la nivel
gastrointestinal şi apare ca o rezultantă
  afecțiuni ale ileonului;
  dezvoltarea în exces a bacteriilor;
  reducerea secreției pancreatice în
ragică și diareea funcțională.
Se impune precizarea că:
Multe cazuri de diaree cronică a
a tulburării proceselor de digestie și enteropatii severe; intestinului subţire necesită diagnostic
absorbție.   malabsorbția cobalaminei; diferențial față de cea produsă în intestinul
În astfel de situaţii injuriile fiziopato-   deficiența în enzimele epiteliului; cili- gros.
logice se produc la nivel intralumenal, în ar (congenitală/dobândită), deficit relativ în Un diagnostic realizat cu minuțiozitate
etapa digestiei, în etapa absorbției la nivelul lactoză, deficit în transportul aminoacizilor reușește să excludă afecțiuni ale altor
mucoasei, sau la nivelul biodisponibilizării la nivelul epiteliului (în perie), secundar organe.
nutrienților în circulație. edemelor/infiltraţiilor parietale; Cauzele afecțiunilor cronice includ:
Manifestările clinice dominante   afectarea enterocitelor (tulburări intoleranța alimentară sau hipersensi-
sunt reprezentate de diaree, pierdere în funcţionale la nivel de enterocit, reducerea bilitatea, infecțiile cronice, obstrucțiile
greutate, reducerea apetitului (rezultatul suprafeței de absorbţie, prezenţa enteroci- parțiale, neoplazii, dezvoltarea în exces a
lipsei substratului ce urmează a fi absorbit, telor imature, inflamația mucoasei, atrofia bacteriilor la nivelul intestinului subţire.
corelat cu pierderile prin fecale). În cazurile vilozităților); Dieta este importantă atât în patogene-
de malabsorbţie, animalele sunt aparent   obstrucție limfatică, limfangiectazie, za, cât și în tratamentul marii majorități a
clinic sănătoase, prezintă apetit crescut, obstrucții cauzate de neoplasme, infecții acestor afecțiuni.
pacientul ajunge să manifeste semne sau inflamații; Cel mai frecvent, cauza principală este
veritabile de boală doar atunci când devine   afectare vasculară (vasculită, hiper- reprezentată de indiscreţiile alimentare

24 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

și neglijența alimentară, deși pot fi im-


plicate și intoleranța la lactoză sau infecțiile
plasmatice și sânge în lumenul intesti-
nal, dar foarte puțin infiltrat inflama­tor în
Cea mai comună În categoria enteropatiilor cu pierdere
de proteină sunt încadrate tulburările care
Conţinutul în carbohidraţi şi în fibre constituie
pasagere. mucoasă. Această lipsă a afectării severe afecțiune a intestinului cauzează creșterea permeabilității mu- de multe ori sursa principală de calorii în multe
Schimbările bruște ale die­tei, indis­­ sugerează faptul că prognosticul în ceea ce coasei intestinale (infecții, hipertensiunea
creţiile alimentare sau supraalimentația privește recuperarea completă de pe urma subţire este gastroen- portală, insuficiența cardiacă congestivă, enteropatii cronice.
pot conduce la diaree deoarece enzimele gastroenteritei hemoragice este unul foarte obstrucții, corpi străini), enteritele eo-
epiteliului ciliar și cele pancreatice au ne- bun, atât timp cât este asigurată o terapie terita acută, deseori zinofilice și enteritele limfoplasmocitare evitate în afecţiunile intestinului subţire, primară cât și de susținere, avându-se în
voie de timp pentru a se adapta la noul tip
de alimentație. Schimbările bruște ar putea
de susținere adecvată.
În astfel de situaţii istoricul vaccinărilor
cauzată de dietă sau severe, limfomul intestinal și limfangiec-
tazia (blocaje, dilatații, scurgeri și rupturi
exceptând infecţiile confirmate (cu
Campylobacter, în dezvoltarea bacteriană
vedere în principal proteinele, grăsimile şi
fibrele solubile.
”copleși” enzimele existente, rezultând
astfel maldigestia și diareea osmotică.
ajută în diferențierea de parvovirus și, în
mod obișnuit, cazurile de gastroenterită
de indiscreții alimenta- de vase limfatice înconjurate de inflamație
de tip granulomatos – consecinţa pierderii
exagerată sau enteritele virale – unde
există un un risc important de septice-
Se recomandă în gastroenteropatiile
inflamatorii simple (fără complicații), un
Dacă animalul nu prezintă și alte semne hemoragică nu prezintă leucopenie, în timp re (de obicei, răspunde de limfă în lumenul gastrointestinal). În mie). Utilizarea nejudicioasă a substanţelor repaus alimentar (24-48 ore), urmat de o
generale de boală (este clinic sănătos), ce cazurile de parvoviroză da. Gastroen- aceste cazuri semnele clinice majore sunt: antibacteriene poate cauza o serie întreagă dietă conținând (ideal) o singură proteină
gastroenterita acută și diareea acută sunt terita hemoragică, de obicei (și în mod doar în urma unui ma- pierderea în greutate, cu/fără ascită, hi- de neajunsuri imediate şi chiar pe termen cu digestibilitate crescută.
tratate simptomatic cu o scurtă perioadă surprinzător) cauzează o creștere marcantă drotorax și/sau edeme, diaree și steatoree mediu/lung (efecte asupra microflorei şi În enteropatiile cronice cu vomă şi
(24 ore) de dietă, fluide și electroliți pe cale a volumului celular din cauza unei nagement alimentar - variabilă (inconstantă). asupra componentelor gastrointestinale, diaree este importantă asigurarea unei
orală și un management adecvat al dietei.
Cum majoritatea cazurilor răspund la tera-
contracții splenice acompaniate de niveluri
marcante normale de proteine plasmatice.
corespunzător). Considerații terapeutice generale
reducerea acțiunii lipazei pancreatice și
resorbției acizilor biliari, etc).
diete înalt energetice (pentru a permite
un consum caloric suficient refacerii şi
pia simptomatică, nu este stabilit adesea Dintre cauzele infecţioase ale diareei Fluidoterapia Medicaţia antiparazitară se impune funcţionării în bune condiţii a intestinului
un diagnostic precis. mai importante sunt: agenții infecțioși ce excretate prin bilă și drenate astfel înapoi Este importantă în toate enteropatiile (per- doar în cazuri specifice. subțire), prin administrarea de tainuri mici
Gastroenterita hemoragică este o pot cauza diaree acută sau cronică. Pot în intestin. meabilitatea crescută a mucoasei, diareea Preparatele antidiareice și substanțele și dese.
afecțiune relativ comună cu etiologie varia de la autolimitare la infecții cauza- Astfel de fenomene diareice cu origine și voma pot cauza deperdiţii hidroelectro- adsorbante pot fi folosite, dar în general au În cele mai multe cazuri aportul de
necunoscută. Poate fi confundată cu toare de moarte și pot interesa intestinul la nivelul intestinului subţire se pot ame- litice severe). Fluidele și electroliții pot fi o eficienţă limitată. proteine ar trebui restricționat (crește
infecția cu parvovirus canin de tip 2. subțire sau atât intestinul subțire cât și liora nespecific prin folosirea unor diete administrați pe cale orală în cazurile ușoare Medicaţia vegetativă (vagolitice) şi an-­ riscul translocării bacteriilor din intestin). O
În ciuda denumirii ei, boala nu intestinul gros. ”hipoalergenice”, care pe lângă efectul de boală sau pe cale intravenoasă în ca- ti­diareică (de tipul opioidelor) readuc com-­ situaţie particulară o întâlnim în sindromul
afectează stomacul; e întâlnită mai des la Agenți virali: parvovirusul canin, hiposensibilizant au şi o digestibilitate zurile mai severe, cum ar fi pacienții operați fortul fizic al pacientului, având şi o enteric asociat pierderii de proteină (pro-
adultul tânăr, la rase mici de câini cu vârsta coronavirusul canin (diareea e de obicei crescută. La câine alergia alimentară de obstrucții, torsiuni sau cei cu enterită influen­ţă pozitivă asupra gradului de tein loss enteropathy), când se recomandă
cuprinsă între 2 și 4 ani. tranzi­torie), rotavirusul (unele tipuri de (confirmată) produce mai degrabă parvovirală. La pacienţii tineri, este foarte expectanţă a proprietarului în ceea ce dimpotrivă asigurarea unei alimentaţii
Diareea apare brusc, marchează o dia­ree blândă și autolimitantă cu producere modificări cutanate (dominate de prurit) importantă fluidoterapia (deshidratarea se priveşte amen­darea simptomatologiei bogate în proteină (bogată în aminoacizi
creștere a permeabilității intestinale având în intestinul subţire), infecţia cu Campi- decât semne gastrointestinale (întâlnite la produce foarte rapid, capacitatea rinichilor (îmbunătăţirea comfortului biologic al esenţiali şi cu digestibilitate crescută)
drept consecință o pierdere de proteine lobacter jejuni, Salmonella enteritidis/S. 10-15% dintre cazuri). lor de a concentra urina nu este la fel de animalului). pentru situarea la un nivel compatibil cu
typhimurium, Clostridium perfringens În aceeaşi mare categorie sunt înca­ eficientă ca la câinele adult). În restaurarea echilibrului florei intesti- păstrarea în limite a presiunii oncotice.
(dezvoltare în exces cu diaree hemoragică drate şi enteritele limfoplasmocitare, cele Tratamentul medicamentos nale probioticele îşi găsesc pe deplin utili- În ceea ce priveşte aportul de grăsimi
severă), Escherichia coli şi infecţiile cu mai comune forme ale inflamației intesti- Fluidoterapia și managementul tatea (contrabalansând scăderea populației din hrană, restricțiile dietare nu sunt o
Giardia sau Coccidia/Isospora. nale întâlnite la câini (exprimă o pierdere dietar reprezintă tratamentul de bază în de Lactobacillus spp. și creșterea entero- dominantă, în special în gastroenteritele
Destul de frecvente sunt şi cazurile de proteină cu origine enterică). Enteritele/ afecțiunile intestinului subțire. Alături de bacteriilor). Probioticele, în special cele acute. În formele cronice se înregistrează
de sensibilitate alimentară, ce presupune gastroenteritele eozinofilice sunt de obicei acestea, medicamentaţia (acolo unde se bogate în fibre (solubile) pot îmbunătăţi un sindrom de malabsorbție-maldigestie
atât intoleranța alimentară (răspuns mai grave decât enteritele limfoplasmoci- impune) constă în abordarea terapeutică a microflora intestinală. Întârzierea resta- a grăsimilor (în insuficiența pancreasului
nonimunologic la hrană), cât și hiper- tare (dezvoltând enteropatie cu pierdere de disfuncţiilor existente şi/sau induse. bilirii echilibrului florei digestive limitează/ exocrin, digestia grăsimilor este scăzută
sensibilitatea alimentară (fenomen imun proteină), dar se întâlnesc mult mai rar. Antiinflamatoarele îşi găsesc utilitatea întârzie recuperarea, favorizând dezvoltar- prin reducerea activității lipazei pancre-
mediat). Este cunoscut faptul că mucoasa La unele rase şi în special la Setter în enteritele limfoplasmocitare (în doze ea în exces a bacteriilor la nivel intestinal. atice şi prin reducerea activităţii sărurilor
gastrointestinală prezintă o barieră care Irlandez (la vârsta de 4-7 luni) se întâlneşte terapeutice) și în enteritele eozinofilice (în Managementul dietar rămâne com- biliare) - restricția grăsimilor devenind
limitează absorbția unei mari varietăți de o enteropatie provocate de sensibilitatea doze imunosupresoare). ponenta dominantă în paleta terapeutică de o importanță capitală. În acelaşi timp,
potențiali alergeni conținuți de digestă. la gluten (cu diaree şi pierdere în greutate). Antibioticele, ar trebui în general ce urmează a fi aplicată, atât ca terapie grăsimile dietare sunt esențiale în asigu-
Mecanismul este imperfect, totuși, și o În astfel de cazuri se produce o deteriorare rarea rezervei de acizi grași esențiali și a
proporție semnificativă de antigene ali-
mentare pot fi absorbite atât de intestinul
a barierei mucoasei cu o atrofie parțială a
vilozităților, modificări reversibile odată cu Medicaţia vegetativă (vagolitice) şi antidiareică vitaminelor liposolubile.
Conţinutul în carbohidraţi şi în fibre
sănătos, cât și de cel afectat, pentru a fi
ulterior abordate de țesutul limfoid asociat
îndepărtarea produselor ce conţin grâu (și
prin urmare glutenul).
(de tipul opioidelor) readuc comfortul fizic al constituie de multe ori sursa principală
de calorii în multe enteropatii cronice, iar
tubului digestiv. Absorbția este limitată de
răspunsul imun local, implicând în principal
Cu aspect relativ similar este descrisă
şi intoleranța la lactoză, relativ comună
pacientului, având şi o influenţă pozitivă asupra folosirea unei singure surse de carbohidrați
(cu o digestibilitate înaltă) poate constitui
producerea de anticorpi IgA. Mecanismele la câine (cauzată de reducerea activității gradului de expectanţă a proprietarului în ceea o alternativă (pentru limitarea riscului de
de rezervă ajută la curățarea sistemului de lactazei după înțărcare). Consecutiv, intoleranţă), iar unele surse de fibre solu-
orice material antigenic absorbit, inclusiv lactoza nu poate fi digerată, iar prezenţa ce priveşte amendarea simptomatologiei (îm- bile (ex. pulpa de sfeclă de zahăr) pot avea
formarea complexelor imune cu anti- nedigerată la nivelul intestinului subțire acțiune benefică (favorizând dezvoltarea
corpii IgA, care sunt transportate la ficat, determină diaree (osmotică). bunătăţirea comfortului biologic al animalului). bacteriilor „de bună natură”).

26 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 27


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Fibroza chistică - boala autozomal recesivă


a raselor brumării la oi (karakul și țurcană)
Încercăm să prezentăm succint aspecte etiopatogenetice ale unor boli mo-
nogenice mai puțin cunoscute. Bolile monogenice reprezintă la ora actuală
una din categoriile majore ale bolilor genetice, atât prin numărul și frecvența
acestora, cât mai ales prin impactul major asupra morbidității și mortalității,
mai ales în faza prepuberă.
 Dr. Păstârnac V. Nicolae - Medic veterinar primar, Doctor în medicină veterinară, Jud. Brașov

B
olile monogenice devin manifes- ale acestor boli monogenice devine utilă nu ce la mieii sugari în care rolul principal îl dei postînțărcare. La homozigoții oilor celule variate, fie că are funcție de sem- Recent s-a demonstrat că unele sin-
te clinic, în majoritatea cazurilor numai pentru abordarea specifică a acestor prezintă chimozina din sucul gastric, care în brumării, letalitatea este determinată de nalizare asupra unor ținte diferite. droame cu pleiotropie aparent nerelațională
în faza prepuberă, 10% dintre afecțiuni, dar mai ales pentru descifrarea prezența ionilor de Ca2+ transformă proca- intervenția unei singure gene ce con- În general, în genetica clinică se sunt determinate de microdeleții cromo-
bolile monogenice debutează mecanismelor moleculare care asigură zeina în cazeină, care este apoi hidrolizată trolează realizarea mai multor caractere întâlnesc numeroase boli monogenice, iar zomiale. Aceste fenomene au rezultat
clinic după pubertate și abia desfășurarea proceselor biologice normale de pepsină. ereditare (pleiotropie). Acest fenomen în cazul de față, fibroza chistică la rasele din pierderea mai multor gene diferite,
1% după sfârșitul perioadei reproductive. atât la om cât și la animale. Această normalitate enzimatică, din genetic la rasele de oi studiate determină Kurakul și Țurcană brumărie constituie un dar învecinate, situate în aceeași regiune
Bolile monogenice sunt produse de mutații De aceea, este unanim recunoscut că păcate, este adesea afectată de o serie de ca printr-o singură alelă (dominantă) sau exemplu reprezentativ pentru o boală ere- cromozomială și poate să fie explicația la
ale unei singure gene, se transmit după prezentarea unor date generale despre boli moleculare și biochimice, denumite boli o pereche de alele (recesive), după cum ditară cu transmitere autozomal recesivă diversitatea și lipsa de corelație a mani-
modelul mendelian: autozomal dominant, bazele moleculare și biochimice ale bolilor enzimatice sau erori înnăscute de meta- vom vedea în continuare, să se producă și expresivitate variabilă. Această boală se festărilor clinice, ceea ce nu este în cazul
autozomal recesiv sau legat de cromozo- monogenice ca model pentru patogenia bolism, care în mod firesc au fost și sunt efecte fenotipice mutiple și diverse, în mai caracterizează prin două categorii de sem- de față fibroza chistică, unde datorită
mul X, sunt denumite și boli mendeliene moleculară a tuturor bolilor umane, este nu intens studiate la om, dar și la animale în multe sisteme, organe și funcții, datorită ne: pulmonare și digestive (ale pancreasului interacțiunii evidente dintre aceste boli
iar la nivel mondial sunt repertoriate în numai benefică dar și necesară. cadrul geneticii medicale. faptului că gena care codifică un produs, exocrin). descrise aici, care așa după cum vom vedea
catalogul Mendelian Inheritance of Man Caracteristica esențială a majorității Pentru că ne referim la bolile monoge- respectiv o enzimă, fie că este folosită de Modificările fenotipice din fibroza în continuare, se bazează pe aceleași meca-
(MIM) – editat de profesorul Victor Mc Ku- enzimelor digestive ale ovinelor este nice incluse în această lucrare, extragem chistică sunt rezultatul unei singure mutații nisme comune.
sick (SUA), versiunea online – OMIM ce este reprezentată de faptul că sunt secretate din catalog bolile monogenice – OMIM genice. Explicația efectelor multiple produse Asupra gradului crescut de heteroge-
actualizat continuu. În februarie 2011 acesta de către celulele producătoare în forme – Online Mendelian Inheritance of Man, în Majoritatea bolilor de către o singură genă este că mutația ge- nitate clinică remarcat în cadrul fibrozei
cuprindea 20.000 de fenotipuri și gene, inactive (proenzime și zimogeni), fie dato- care fiecare afecțiune este înregistrată prin- nei ABCC7 localizată la om pe cromozomul chistice se poate afirma că acesta este
dintre care aproximativ 13.000 de intrări rită necesității de a intra rapid în acțiune, tr-un număr de cod precum: fenilcetonuria enzimatice sunt de- 7q31.2 (OMIM #219700) determină un defect determinat în primul rând de heterogeni-
corespundeau unor boli monogenice. Deși deoarece biosinteza lor necesită un anumit – OMIM – #262600, în care este afectată în structura primară a proteinei ABC (subfa- tatea alelică dar și de intervenția unor gene
majoritatea acestor boli sunt rare, în an- timp, fie datorită protejării de acțiunea lor fenilhidroxilaza, cu gena FAH, cu localizarea terminate de mutații milia C, membrul 1). Prima mutație iden- modificatoare și a unor factori de mediu.
samblul lor ele au o pondere importantă în
cadrul morbidității și mortalității la tineretul
agresivă asupra celulelor producătoare
proprii, fie a canalelor prin care acestea
cromozomială pe 15q23 – 15q25 ce induce
Tirozinemia de tip I, OMIM + 276700; enzima
cu pierderea funcției, tificată în 1989 a fost o deleție a 3 nucleo-
tide ce conduce la absența aminoacidului
La ora actuală este deja cunoscută
existența unei corelații între tipul mutațiilor
impuber, precum este în cazul de față fi-
broza chistică ș.a. Defectul primar al bolilor
sunt excretate. Activarea lor are loc prin
detașarea de la capete sau din interior a
tirozinază, cu gena TYR, localizată pe cro-
mozomii 11q14 – q21 ce induce albinismul
care sunt transmise fenilalanină din poziția 508 a proteinei (508
deIF). Manifestările multiple produse prin
și funcția pancreatică a acestei boli. De pildă,
mutațiile nonsens care produc alele nule sau
monogenice, adică mutația la nivel genic, unor oligopeptide. oculocutanat și al părului; OMIM #203100 și recesiv autozomal sau alterarea proteinei ABC datorită intervenției homozigotate pentru mutația 508 de IF la
precum și consecințele la nivelul proteinei Dacă pepsinogenul este produs de dintre bolile genetice produse prin mutații celor 6 clase de mutații ale genei ABCC7, în om și la majoritatea raselor nebrumării de
modificate, a făcut ca ele să fie numite boli celulele „principale“ ale mucoasei gas- ale unor proteine de transport, importantă legate de cromozomul diferite teritorii, au o legătură patogenetică, oi, se asociază preferențial cu insuficiența
moleculare. În prezent, aproximativ 1.770 trice, sucul pancreatic care este excretat este Proteina ABC, subfamilia C, membrul respectiv un mecanism comun și reprezintă pancreatică; în timp ce alte mutații,
de boli monogenice pot fi încadrate în cate- în intestinul subțire, este un amestec de 7, gena ABCC7, localizată cromozomial pe X, afectând indivizii o pleiotropie relațională. care permit sinteza unor proteine parțial
goria bolilor moleculare.
Imensul volum de studii și observații
tripsinogen, chimotripsinogen, proelastază,
etc. Dintre acestea, chimotripsinogenul este
7q31.2, fibroza chistică (mucoviscidoză)
OMIM #219700, extrem de importantă
care sunt purtători Poate pentru afecțiunile pleiotrope ale
Karakulului conexiunea dintre diferitele
funcționale, nu alterează sever funcția
pancreatică, în schimb datorită unui grad
privind aceste boli a declanșat o adevărată
revoluție în medicină, ceea ce a permis o
transformat în chimotripsină, iar aceasta
asigură legăturile peptidice la care parti-
pentru lucrarea de față.
A doua problemă abordată din
de două alele mutan- manifestări nu este nici foarte evidentă,
nici bine înțeleasă, motiv pentru care s-ar
ridicat de variabilitate morfofuncțională
afectează major funcția pulmonară, cum se
reclasificare a bolilor în funcție de mutațiile cipă, cu grupările CO, fenilalanină, tirozină cadrul acestei lucrări este reprezentată te (homozigoți sau putea invoca o pleiotropie nerelațională, dar remarcă la toate tipurile Karakulului brumă-
ce le determină și de mecanismele etiopa- și triptofan. Nu trebuie omisă nici acțiunea de etiopatologia letalității embriofetale acest lucru sugerează mai mult ca sigur o riu. Severitatea manifestărilor pulmonare
togenetice. Elucidarea bazelor moleculare precursoare a acestor procese enzimati- și postnatale cu precădere a perioa- heterozigoți compuși). necunoaștere a patogeniei lor. este dependentă de prezența unor gene

30 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 31


veterinaria nr. 10

Caracteristica esențială a majorității enzimelor În etiologia unor boli cum este fibro-
za chistică, poate fi reflectată o asociere
digestive ale ovinelor este reprezentată de faptul populațională prin participarea factorilor
genetici sau negenetici. Sunt distincte însă
că sunt secretate de către celulele producătoa- înlănțuirile genetice, care ar implica poziția
unor loci în cromozomi sau când apare un
re în forme inactive (proenzime și zimogeni), fie dezechilibru de înlănțuire, cum este cazul
de față, caz special de asociere în care apare
datorită necesității de a intra rapid în acțiune, o asociere neîntâmplătoare a unei alele
deoarece biosinteza lor necesită un anumit timp, specifice (morbide) cu un locus adiacent
(marker). Referindu-ne la studiile recente,
fie datorită protejării de acțiunea lor agresivă la om s-a constatat că pe cromozomul 7, în
apropierea genei fibrozei chistice se găsesc
asupra celulelor producătoare proprii, fie a ca- doi markeri genetici, fiecare cu două alele și
s-a evidențiat că aproximativ 90% dintre
nalelor prin care acestea sunt excretate. purtătorii ce posedă alela mutantă ΔF 508
a genei CF, mai posedă, de asemenea, alela
1 și 2 a celor doi markeri. Acest haplotip
modificate (similare omului și Karaku- del F a fibrozei chistice reprezintă aproxi- (cu alela 1 și alela 2 CF) se regăsește la nivel
lului brumăriu) remarcate prin prezența mativ 70% din cele aproximativ 500 de populațional în doar 20% din cromozomii ce
unei gene modificatoare care influențează gene cunoscute la ora actuală și produ- poartă alela CF normală (restul cromozomi-
apariția ileusului meconial. La exemplarele ce schimbarea, respectiv substituirea lor „normali“ posedă alte haplotipuri) (Covic
homozigote pentru alelele care afectează secvenței unui codon și secundar modifica- și col., 2011). Corelat cu aceasta, existența
doar parțial funcția CFTR (proteina codificată rea structurii proteinei respective. pe același cromozom a unor secvențe A și
de gena CF – cystic fibrosis) singurul semn Prezența în efectivele de Karakul aproa­- A’, fie ele asemănătoare sau identice, favo-
al bolii îl poate reprezenta doar absența con- ­pe în exclusivitate a heterozigoților compuși rizează alinierea și împerecherea incorectă
genitală a vaselor deferente ale berbecuților. (fibroza chistică), prezintă avantaje selecti­ a cromozomilor omologi în meioză, ceea ce
O constatare relativ recentă demonstrează ve, având în vedere că produsul proteic al determină ca prin crossing-over să apară
că și heterozigoții pentru mutația CF pot genei fibrozei chistice (CF – cystic fibrosis) duplicații și deleții a unei/unor gene sau a
avea o incidență crescută a pancreatitei și funcționează ca un receptor pentru Salmo­ unor părți de cromozom.
a bonșiectaziei (Covic și col., 2011). Datorită nella typhimurium și este implicată în imu-­ Majoritatea bolilor enzimatice sunt de-
acestor fenomene și mecanisme care au nitatea împotriva infecțiilor cu Pseudomo- terminate de mutații cu pierderea funcției,
loc la nivel genetic și cromozomial, la oile nas aeruginosa, Haemophilus și Burkholde­ care sunt transmise recesiv autozomal sau
luate în studiu se poate afirma că eredita- ria cepacia. În fine, acești heterozigoți com- legate de cromozomul X, afectând indivizii
tea acestora este predispusă a se combina puși ovini sunt, din datele existente, mult care sunt purtători de două alele mutante
preferențial cu două boli genetice cu trans- mai rezistenți la infecții, chiar comparativ cu (homozigoți sau heterozigoți compuși).
mitere autozomal recesivă, entități patoge- cei homozigoți de culoare neagră sau brună. Principalele manifestări clinice ale
ne distincte, fiecare cu aproximativ 500 de Sub aspect genetic, asocierea cu o frec-­ fibrozei chistice amplu descrise în decursul
gene mutante corelate strict biochimic între vență crescută a rasei Karakul (compus cro-­ timpului la ovinele Karakul, dar necunos-
ele și cu posibilitatea de a fi alăturată și o a matic) cu fibroza chistică, fenilcetonurie, ti­- cându-se etiopatogenia, s-au bazat doar pe
treia entitate autozomal recesivă, tirozine- rozinemie şi tirozinoza congenitală eredita- simptomele clinice precum afectarea pul-
mia, tratată și ea în această lucrare. ră, implică mecanisme genetice care evi­ monară și digestivă. Ulterior se constată că,
Așadar, Karakulul și Țurcana brumărie, dențiază atât o ereditate cât și o homeosta- afectarea pancreasului conduce la secreții
ale căror gene ale pigmentației compuse zie destul de labilă. Astfel, această „coabi- vâscoase ale glandelor exocrine, determi-
pentru culoarea respectivă, au o sensi- tare“ este datorată frecvenței delețiilor și a nând obstrucția structurilor canaliculare.
bilitate particulară pentru a se asocia cu microdelețiilor cromozomiale cu structuri La nivel pulmonar, aceasta determină acele
anumite boli autozomal recesive. Această neechilibrate, caracterizate prin pierderea infecții recurente deja amintite, manifes-
predispoziție genetică condiționată de mai unui fragment cromozomial cu mai multe tate prin insuficiență severă pulmonară,
multe gene cu efecte aditive sugerează nucleotide din secvența unei gene. iar la nivel pancreatic se manifestă prin
un comportament al unor caractere cu Cum acestea (deleții și inserții) sunt în obstrucția canalelor pancreatice care are
prag, în care numai exemplarele la care se general un multiplu de 3 nucleotide și sunt drept consecință deficiența enzimelor pan-
depășește pragul critic exprimă fenotipic consecința lipsei sau adiției unui/unor ami- creatice cu afectare majoră a digestiei. Un
afecțiunea, similar cu cele cu ereditate noacizi în proteină, reprezintă la nivel global semn revelator este creșterea concentrației
poligenică. un fenomen de circa 25% dintre mutantele de sodiu și clor în secreția sudorală. Astfel
Dintre aceste boli face parte fibroza cunoscute (până la ora actuală) a bolilor am dedus variațiile de creștere a echiva-
chistică sau mucoviscidoza. Mutația 508 genetice. lentului subunității uzuale prin dozarea

32 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Excesul de fenilalanină au fost obținute și de Contescu și Epureanu


(1939 cit. de Vintilă).
rea acestora cu fibroza chistică, afecțiune
ereditară a glandelor exocrine, determi-
Cea dea doua boală enzimatică ere-
ditară transmisă autozomal recesiv este
din serul oilor ges- Este cunoscut faptul că, atât timp cât
mielul brumăriu consumă laptele matern,
nată de deleția a 3 nucleotide, soldată cu
excluzia aminoacidului esențial fenilalanină
tirozinoza congenitală, provocată de o
anomalie a aminoacidului tirozină a cărei
tante, poate traversa creșterea acestuia este neafectată, pe
măsură ce acesta începe să consume și se
de pe același cromozom. Gena responsabilă
amintită deja CF cu cei 24 de exoni codifică
degradare este blocată prin absenţa unei
enzime, parahidroxi-fenil-kinaza, care în
bariera placentară și obișnuiește cu consumul de furaje vegetale,
în creșterea acestuia se produce o stagnare
o proteină alcătuită din circa 1500 aminoa­
cizi, CFTR (cyctic fibrosis transmembrane
acest caz apare numai la mieii nou născuţi
şi se caracterizează prin apariţia unei ciroze
poate afecta mieii nou datorită deficienței unor enzime pancreati- regulator) care acționează ca un canal de hepatice pronunţate şi o tubolopatie majoră
ce, cu malabsorbție și încep să se remarce clor, localizată în plasmalema polului apical (Veronica Dinu şi col., 2006, Rusu V.,2007).
născuți, prin manifes- simptomele timpanismul cronic și afecțiuni al celulelor epiteliale glandulare din celulele Tirozina sau β-hidroxifenilalanina
bronșice, producând bronșiectazii, care seroase traheobronșice. De reținut este este un acid aminat aromatic extrem de
tări sporadice epilepti- la mieii brumării homozigoți din această că respectiva moleculă proteică codificată important, este precursor al melaninei, care
rasă, la vârsta de aproximativ 1 an, produce joacă rolul unui canal ionic pentru Cl- și ATP, se formează prin hidroxilarea fenilalaninei,
forme. moartea tuturor exemplarelor. iar apariția unor mutații ale genei respective reacție catalizată de fenilhidroxilază, al cărei
Acest fenomen de letalitate diferențiată determină accentuarea afectării funcțiilor deficit ereditar se află la originea fenila-
debutează odată cu fătarea și raportul se proprii. cetonuriei. Aceasta contribuie la tabloul
sodiului la mieii suspecți de fibroză modifică substanțial la aproximativ 150 de Recent, gena CF a fost inclusă în familia deficiențelor patogenetice, ce conduc în
chistică, creșterea a variat între 85-114 zile de la naștere, prin pierderea unei cote genelor transportatorilor ABC, fiind desem- final la pierderile însemnate ale mieilor
mEq/l față de limita de 60 mEq/l. Volu- de aproximativ 13-15% de miei brumării nată ca ABCC7 (Covic și col., 2011), având   Metabolismul fenilalaninei și tirozinei cu blocurile biochimice care produc câteva „erori înnăscute de meta- Karakul brumăriu homozigot. Pierderea
mul de sudoare a depins de temperatura homozigoți. rolul esențial în reglarea sodiului și clorului bolism” (Covic M. și col., 2011) funcției proteinei codificate de o genă
mediului ambiant și intensitatea activității Legătura specifică între anumite prin membranele epiteliale. mutantă reprezintă modalitatea clasică prin
fizice. Lichidul apos secretat de glandele gene și, respectiv, anumite proteine cu Fibroza chistică fiind o boală autozomal care o modificare genetică produce o boală.
sudoripare, ecrine și apocrine, în funcție rol enzimatic, în care un segment de ADN recesivă, expresia simptomatică poate polului apical al celulelor epiteliale afec- te sunt purtătoare ale aceleiași mutații. În acest sens efectele fenotipice ale
de individ, elimină la nivelul pielii cantități determină sinteza unui produs funcțional, fi nulă în cazul heterozigoților Karakul tate de fibroza chistică. Această poziție de Modificarea regimului alimentar mutațiilor cu pierderea funcției depind
foarte variate de clorură de sodiu. Pe lângă constituie esența mecanismelor metaboli- brumăriu. vecinătate apropiată a genelor Karakulului conduce la creșterea nivelului de tirozină majoritar de gradul de pierdere a acesteia
clorura de sodiu s-au depistat sulfați și ce. Unul dintre cele mai plauzibile exemple Apropierea mai mare între genele Ka- brumăriu homozigot cu gena CF, sugerează sanguină datorită prezenței mari a acesteia și respectiv, de nivelul activității reziduale a
fosfați alcalini dar și urme reziduale de acizi. îl constitue interelaţiile metabolice ereditare rakulului brumăriu homozigot față de gena pe lângă un grad ridicat de severitate a bolii în furajele fibroase, cereale, rădăcinoase produsului genic. Din cele descrise anterior
Această secreție poate fi acidă sau alcalină dintre fenilalanină şi tirozină care în cazul mutantă CF, comparativ cu genele culorii și o penetranță și frecvență sporită com­pa- sau fructe, la mieii ce trec de pe regimul rezultă că unele subunități aminoacidice
în funcție de mărimea mielului și regimul unor disfuncționalități ajung să producă atât a heterozigoților oilor brumării cât și a rativ cu a celorlalte rase de oi. Această de­- lactat la regimul mieilor înțărcați. pot avea efecte extrem de vagi, impercep-
alimentar, dar este în strânsă relație cu blocaje biochimice majore, care datorită celorlalte rase de oi, determinată de deleția leție prin pierderea unui fragment cromozo- Încă de la fătare, la mieii nou născuți tibile, asupra funcției proteice, dar altele
starea patologică în care se află animalul. lipsei de enzime specifice de metaboliza- celor trei nucleotide, soldată cu pierderea mial este rezultată printr-un crossing-over este frecventă tirozinemia din cauza tirozi- induc blocarea sau abolirea completă a
De asemenea, pe lângă aceste simp- re, determină apariţia erorilor înăscute de fenilalaninei din poziția 508 a proteinei 508 inegal ce indivi­dualizează un sindrom bine nemiei ereditare fie a imaturității enzimati- funcției normale.
tome, la mieii fătați poate fi remarcat ileus metabolism (erori Garrodiene) (Fig.). delF, proteina CFTR codificată de gena CF definit clinic prin fibroza chistică. Fiind de ce ale acestora, astfel că excesul de tirozină Astfel, mutațiile cu pierderea funcției
meconial (la cca. 10-15%) și absența con- Dar categoric, pentru genele culorii acționează și se manifestă patognomonic natură autozomal recesivă îi sporește gradul sanguină la aceste oi poate fi datorat celor pot interesa una sau ambele alele. În cazul
genitală bilaterală a canalelor deferente la Karakulului brumăriu este prioritară asocie­ printr-un canal de clor localizat la nivelul de severitate, care la mieii homozigoți de­ două boli ereditare autozomal recesive, celei de-a doua situații, mieii ce sunt
berbecuți, determinând anomalia tractului vine incompatibilă cu viața acestora, iar pre-­ respectiv tirozinemia ereditară şi tirozinaza afectați, posedă cele două alele care pot
reproductiv. mergător sfârșitului letal, prin pierderea congenitală. Prima respectiv tirozinemia fi adeseori diferite, conferind acestora un
Astfel, se poate afirma că fibroza chis-
tică asociază o variabilitate considerabilă a
Karakulul și Țurcana brumărie, ale căror gene electroliților de Cl și Na pe cale sudorală,
care conduce adesea la sindromul de de-
ereditară cuprinde trei boli ereditare:
1.  Tirozinemia de tip I este o maladie
statut de heterozigoți compuși. Dacă am-
bele mutații concură la pierderea funcției
afecțiunilor mieilor brumării prin: obstrucția
duodenului (74%), afecțiuni ale stomacului
ale pigmentației compuse pentru culoarea res­ pleție a Na, ce se instalează treptat cu deshi-
dratare celulară și o fatigabilitate musculară.
autozomal recesivă prin deficit de fumaril
acetoacetat hidroxilază, enzimă a catabo-
în proporții diferite, alela cu efectul cel
mai scăzut va impune nivelul de activitate
și intestinului (12,2 %), afecțiuni severe pectivă, au o sensibilitate particulară pentru a Frecvența ridicată a heterozigoților în lismului tirozinei, deficit ce inhibă funcţiile reziduală și concomitent severitatea expre-
pulmonare (85%) și finalizate printr-o mor- efectivele de Karakul brumăriu, conform tubulare renale şi sinteza hepatică de siei clinice. Această recesivitate graduală
talitate ridicată după înțărcare care este net se asocia cu anumite boli autozomal recesive. unei ipoteze privind omul și alte specii de porfobilinogen. Forma aceasta provoacă determină severitatea fenotipului clinic de-
crescută comparativ cu cea a mielor Karakul mamifere, se bazează pe existența unui alterări hepatice masive iar cea minoră pendent însă de nivelul activității reziduale.
brun sau negru. Mortalitatea mai crescută Această predispoziție genetică condiționată de avantaj selectiv, fiind susținută de desco- tubolopatie . Important este însă faptul că la acest nivel
a mieilor nebrumării și a celor heterozigoți
pentru CF a fost datorată afecțiunilor mai multe gene cu efecte aditive sugerează un perirea faptului că produsul proteic al genei
ABCC7 funcționează ca receptor pentru
2.  Tirozinemia de tip II , cu caracter
autozomal recesiv determinată de un de-
molecular sau biochimic nu se poate face
nici o distincție certă între alele „dominan-
pulmonare amintite anterior și mai rar a
celor digestive la care, mai evident, este
comportament al unor caractere cu prag, în Salmonella typhimurium și este implicată în
imunitatea împotriva infecțiilor cu Pseudo-
ficit în tirozim transaminază şi asociată cu
tirozinemie şi tirozinurie crescute conduce
te” sau „recesive“ deoarece în majoritatea
cazurilor sunt manifeste ambele tipuri de
timpanismul. Aceleași observații compa-
rative după înțărcarea mieilor brumării și a
care numai exemplarele la care se depășește monas aeruginosa.
Această boală monogenetică asociază
la leziuni corneene, cutanate şi modificări
de comportament.
alele, prin codificarea unei proteine (aspect
menționat anterior).
produșilor rezultați din încrucișarea în sine a pragul critic exprimă fenotipic afecțiunea, si- însă o heterogenitate clinică considerabilă 3.  Tirozinemia de tip III corespunde Raportul normal dintre fenilalanină și
Țurcanei brumării comparativ cu mieii Kara- chiar în interiorul aceleiași familii a oilor Ka- unui deficit de 4-hidroxi-fenilpiruvat de tirozină în organismul oilor Karakul fie el
kul și Țurcană de culoare neagră sau brună, milar cu cele cu ereditate poligenică. rakul brumăriu, în care exemplarele afecta- oxigenază. brumăriu sau nebrumăriu, joacă un

34 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 35


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

rol major în menținerea echilibrului face ca necesarul de fenilalanină să crească interesează cele ce determină pierderea
sănătății. de aproximativ de 4 ori. funcției (cum se întâmplă tipic în fibroza
Fenilalanina, aminoacid esențial Dacă expresia fenotipică sau clinică se chistică);
sau indispensabil, deoarece organismul manifestă astfel, expresia genică care o   fibroza chistică este o afecțiune
nu-l poate sintetiza și este obligatoriu induce, prin genele specifice exercită con- ereditară a glandelor exocrine în principal
ca el să fie primit prin aport alimentar, în trolul asupra organismului prin acțiunea lor ale aparatului digestiv și a aparatului respi-
schimbul aminoacidului tirozină, amino- asupra formării proteinelor. Rolul catalitic rator manifestată prin bronhopneumopa-
acid neesențial ce poate fi sintetizat de al enzimelor, fie el structural sau reglator, tie obstructivă, insuficiență pancreatică
către organismul animal și în consecință este esențial asupra proteinelor care în final exocrină și prezența neobișnuit de mare a
poate lipsi din hrană. Între cei 2 aminoa- determină aproape în totalitate caractere- electroliților în lichidul sudoral (Na și Cl);
cizi există anumite corelații nutriționale și le organismului animal. Fenilcetonuria la   mucusul vâscos obstruează glandele
funcționale, care la nivel de organism se ovine și la alte specii este o boală ereditară intestinale cu precădere la homozigoți și
pot manifesta sub forma unei acțiuni, fie cu transmitere autozomal recesivă. Forma poate produce în unele cazuri (10-15%)
sinergice, fie antagonice, fie de suplinire numită „clasică“ este datorată unui defect ileus meconial sau chiar ocluzie intestinală
a unuia prin altul. Fenilalanina se poate în sinteza părții proteice a fenil-alaninhi- letală;
transforma în tirozină și invers pe care, droxilazei; iar în forma considerată „atipică“   obstrucția canalelor pancreatice are
de altfel, o si poate suplini, iar insuficiența defectul este la nivelul sintezei coenzimei drept consecință deficiențe enzimatice
triptofanului determină o creștere a tetrahidrobiopterina. Din fenilalanina pancreatice cu malabsorbție și implicit
concentrației fenilalaninei. Rezultă astfel că care se acumulează, printr-o reacție de afectarea digestiei cu stagnarea creșterii și
biosinteza proteinelor proprii este depen- transaminare se produce acid fenilpiruvic dezvoltării mielului;
dentă de existența în „pool”-ul metabolic și din acesta, în continuare, acid fenillactic,   mucusul vâscos ce obstruează căile
a unui nivel optim, a unor raporturi bine acid fenilacetic și fenilacetilglutamină (Dinu bronșice determină o creștere permanentă
echilibrate de aminoacizi esențiali. Carența Veronica și col., 2006). și ireversibilă a calibrului mai multor bronhii
sau excesul în anumiți aminoacizi prin Acidul fenilpiruvic și toți ceilalți compuși (în medie de 5 ori), cu ruptura structuri-
aport alimentar se manifestă prin deficite formați din el sunt extrem de toxici, iar pe tate musculară, hiperkinezie dar în unele Studii relativ recente au confirmat o ex- intervin în sinteza neurotransmițătorilor lor mucoelastice, însoțită de obliterarea
enzimatice și prin simptomatologii comple- de altă parte fenilalanina are efect inhibitor cazuri extrem de rare pot apărea leziuni sub trem de mare heterogenitate alelică a indi- precum DOPA, serotonina și alții. definitivă a bronhiilor mici situate în aval.
xe, cum ar fi de pildă scăderea nivelului asupra tirozinhidroxilazei și asupra tripto- forma microcefaliei. vizilor afectați de această boală, fiind desco- Consecința majoră a respectivului proces
optim în tirozină și fenilalanină care pot fanhidroxilazei și în consecință sunt afecta- Excesul de fenilalanină din serul oilor perite peste 500 de mutații, dar majoritatea Concluzii o constituie alterarea mecanismelor de
determina involuția cu atrofie a unor
glande esențiale cum ar fi tiroida, hipofiza,
gonadele ș.a. oricum, insuficiența chiar
te și sintezele L-DOPA și a serotoninei.
Manifestările clinice ale mieilor Karakul
brumăriu, variază de la forme medii spre
gestante, poate traversa bariera placentară
și poate afecta mieii nou născuți, prin
manifestări sporadice epileptiforme.
sunt extrem de rare. Dintre acestea, două
treimi din cazurile de fenilcetonurie provin
din 6 tipuri de mutații, respectiv: substituții
F ibroza chistică sau mucoviscidoza este
una dintre cele mai frecvente boli ge-
netice cu transmitere autozomal recesivă în
epurare mucociliară;
  bronșiectaziile respective favorizează
infecțiile respiratorii, care odată declanșate
a unui aminoacid esențial cum ar fi, de forme severe și se instalează după primele Pe de altă parte blocarea precursorilor cu sens greșit – 62%; deleții mici; decodar- efectivele de Karakul brumăriu deoarece: devin foarte grave și cu sfârșit letal;
pildă, fenilalanina poate afecta biosinteza două săptămâni de viață. Mieii brumării melaninei duce la tulburări de pigmentație ea cadrului de lectură; mutații silențioase;   este un exemplu cu grave implicații   creșterea concentrației de sodiu și clor
proteinelor proprii ale organismului și se nou născuți nu prezintă semne clinice cu prin: lipsa formării de tirozină, blocarea mutații non-sens; inserții al căror procent în păstrarea echilibrului genic în contexul în secrețiile sudorale la nivel de orga­nism
repercutează negativ asupra întregului sis- excepția că pielicica acestora are o nuanță conversiunii tirozinei în melanină prin variază între 2 și 13%. Multitudinea aces- supraviețuirii și fertilității diferențiate poate genera sindromul depleției de Na;
tem exocrin glandular, al aportului digestiv, foarte deschisă, concomitent cu prezența fenilalanină crescută. Analitic se disting tor mutații face ca majoritatea indivizilor dintre principalele categorii și tipuri de boli   expresia morfo-clinică majoră constă
respirator sau a glandelor sudoripare. irisului mezodermic de culoare albas- 8 tipuri de fenilcetonurie, din care cea bolnavi să fie heterozigoți compuși, ceea genetice prin mutații ale unor proteine de în absența congenitală bilaterală a canalelor
Astfel dacă de pildă necesarul de tru des­chis, determinate de deficitul de descrisă este forma „clasică“ (prin deficit ce induce o diversitate extrem de largă a transport; deferente la berbecuți în aproape 100% din
fenilanalanină la animalul adult este de tirozină. Mieii au o intoleranță la radiațiile de fenilhidroxilază și hiperfenilalanemie nivelurilor rezidule ale activității enzimatice   familia transportatorilor ABC (ATP – cazuri.
aproximativ 0,3 grame pe zi în condiţiile în UV, mai ales în forma atipică. Anomaliile consecutivă). Importante sunt tipurile IV (Covic. și col., 2011). binding cassette) din care face parte fibroza Ultimile două concluzii sunt elemen­
care regimul alimentar asigură necesarul de neurologice mai puțin severe sunt frecven- (deficiență de dehidropterin reductază) și Dacă deficitul de fenilalanilhidroxilază chistică, este denumită astfel datorită tele cele mai plauzibile cu valoare pato­
tirozină, în schimb lipsa tirozinei din hrană te, manifestate fie prin agitație, hipertonici- V (deficit în dehidropterin sintetază), deoa­ prin incapacitatea de transformare a prezenței unor domenii de legare ATP înalt gnomonică în stabilirea diagnosticului.
rece dehidrobiopterina este un cofactor nu fenilalaninei în tirozină determină acu- conservate şi care numără circa 50 de gene Așadar, genele își exercită controlul
Fibroza chistică asociază o variabilitate conside­ra- numai pentru fenilalanină hidroxilază ci și
pentru dopamin-β-hidroxilază și tripto-
mularea în organism a fenilalaninei și a
unor metaboliți ai acesteia, reprezentând
implicate în codificarea transportatorilor
ABC ce determină o amplă heterogenitate
asupra organismului prin influența lor asu-
pra formării proteinelor. Prin rolul catalitic,
bilă a afecțiunilor mieilor brumării prin: obstruc- fan hidroxilază (enzime necesare sintezei
catecolaminelor și serotoninei).
forma „clasică“ și care prin excluderea
fenilalaninei din alimentație ar trebui să
clinică.
  proteinele plasmatice de transport
structural sau reglator al enzimelor, pro-
teinele determină aproape toate caracterele
ția duodenului (74%), afecțiuni ale stomacului și Din punct de vedere genetic, fenilce­
tonuria este determinată fie de mutațiile
prevină simptomele fenilcetonuriei, din
păcate aproximativ 30% dintre indivizii cu
asigură deplasarea diverșilor compuși între
diferite compartimente ale organismului;
organismului.

intestinului (12,2 %), afecțiuni severe pulmonare genei PAH (ce determină forma clasică
sau un spectru de hiperfenilalaninemii mai
hiperfenilalaninemie nu prezintă mutații la
nivelul PAH, ci în genele ce codifică enzime
  toate aceste categorii de proteine
implicate în transportul unor molecule pot
Elemente complementare
ale lucrării
(85%) și finalizate printr-o mortalitate ridicată
după înțărcare care este net crescută compara-
puțin severe), fie de mutații de 4 gene (ce
determină deficitul de tetrahidrobiopterină).
La om gena PAH este localizată pe cro-
implicate în metabolismul tetrahidrobiop-
terinei (BH4, cofactor al PAH) și reprezintă
forma „atipică“. BH4 este cofactor și pentru
suferi modificări determinate de mutații
ce produc boli monogenice dintre cele mai
grave;
D acă în accepțiune directă, atât oile
Karakul brumăriu (Sirazi, Guligazi) cât și
cele Țurcane brumării se caracterizează prin
mozomul 12q.24.1 și codifică fenilalanin- alte două enzime: tirozinhidroxilaza și   dintre mutațiile implicate în produ- culoarea compusă a pielicelelor, iar Kara-
tiv cu cea a mielor Karakul brun sau negru. hidroxilaza. triptofanhidroxilaza amintite mai sus, care cerea unor boli ale proteinelor de transport, kulul Kalili și Caciur se caracterizează

36 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 37


veterinaria nr. 10

prin culoarea binară a pielicelelor, cele asemănătoare clinic, deosebite doar prin fără efect, dacă nu și dăunătoare. Astfel
două grupe de culori, reprezintă de fapt intensitatea de manifestare a bolii, datorită fenilalaninemia oilor, care produce secun-
mozaicuri heterozigote. Primul mozaic este capacității unor alele mutante ale unor dar efecte nervoase, poate fi cauzată de o
situat la nivelul firelor de lână, iar la cele gene de a determina sinteza unor proteine deficiență a enzimei fenilalaninhidroxilază
din grupa a doua mozaicul este mani- anormale ce păstrează totuși o anumită ca- (forma clasică de fenilcetonurie) sau în
festat fenotipic la nivelul unor zonalități pacitate funcțională. Un exemplu caracte­ unele cazuri de anomalii ale metabolismului
cromatice diferite ce se îmbină între ele la ristic de heterogenitate alelică îl reprezintă biopterinei. Dacă prima considerată forma
nivelul pielicelelor. Genele alele, (normal fibroza chistică sau mucoviscidoza ce are „clasică“ poate fi anihilată prin restricție
– N sau anormale – A) ocupă loci omologi forme cu sau fără insuficiență pancreatică. dietetică a fenilalaninei, în cazul celei de-a
și pot fi identice sau diferite. În primul caz Heterogenitatea alelică reprezintă o regulă doua, aceeași conduită medicală este
(gene alele identice), atât genotipul cât și în legile mendeliene nu numai la oi ci și ineficientă.
organismul care le posedă este homozigot la multe alte specii de animale. La om ca Populația rasei oilor Karakul este o
(NN sau AA), iar în cel de-al doilea caz (gene și la oile Karakul în multe boli autozomal comunitate de indivizi aparținând aceleiași
alele diferite) este considerat heterozigot recesive (AR) nu există genotipuri pur specii, care au o constelație comună
(NA). Dar frecvent, heterozigoții au o alelă homozigote pentru că ele sunt frecvent de gene și care poate ocupa un anumit
normală și una anormală, mutantă (NA), heterozigoţi compuși având două alele (A1 teritoriu caracterizându-se prin anumite
aceștia pot fi însă și heterozigoți compuși și A2). Tot în acest context pe lângă hetero- particularități fenotipice și genotipice. De-
(deoarece ele pot avea două alele mu- genitatea alelică există și heterogenitatea limitarea membrilor comunității în acest fel
tante diferite (A1A2). Berbecii care posedă clinică, diferită de prima deoarece hetero- determină o relativă izolare reproductivă
doi cromozomi diferiți, X și Y, o genă genitatea alelică nu produce întotdeauna față de alte populații rasiale, mod în care
„autozomală” de pe cromozomul X nu au, fenotipuri asemănătoare. uniunile se realizează la întâmplare (pan-
de obicei, echivalent pe cromozomul Y, Din contră, mutații diferite ce mictic), dar contextual în cadrul aceluiași
situație specială atât față de homozigoți cât interesează aceeași genă (în exoni diferiți) grup, ceea ce restricționează imixtiunile
și față de heterozigoții XX. Această particu- pot avea un aspect clinic variat producând genotipice în populația de oi Karakul, res­
laritate în care există o singură genă pentru uneori chiar boli diferite. Din aceasta rezultă pectiv în care membrii acesteia beneficiază
un caracter reprezintă acea hemizigoție. că heterogenitatea clinică sau fenotipică, de un schimb de gene asemănătoare.
Așadar în meioză, homozigoții care în cazul de față poate fi explicată Astfel, acest transfer reciproc de gene
generează un singur tip de gameți, deci prin aceea că atât exonii cât și domeniile conduce la asocieri temporare și speci-
sunt homogametici pe când heterozigoții distincte ale unei proteine, pot îndeplini fice (unice) ale unor gene ale indivizilor
vor fi heterogametici, iar prin segregarea funcții diferite, iar prin mutații variate în ce însumează la un moment dat totali-
genelor alele, teoretic, vor da naștere la aceeași genă sunt afectate aceste funcții tatea genelor populației respective sau
două tipuri diferite de gameți în proporții rezultând boli diferite. În abordarea practică fondul comun de gene (genofondul). Din
aproximativ egale (50%-50%). a fenomenului de heterogenitate genetică și această perspectivă ar rezulta că populația
În cazul bolilor autozomal recesive, cum clinică a oilor în general și în special Karakul biologică de Karakul brumăriu este mai
este cazul la cele ale Karakulului brumăriu, brumăriu, cel mai simplu și concludent ex- curând o populație de gene decât un
mieii cu tulburări autozomal recesive sunt emplu îl constituie hiperfenilalaninemia. Di- grup de indivizi, iar populația în ansamblu
compuși alelici (heterozigoți compuși) și nu agnosticul în acest caz este incomplet dacă poate fi descrisă în termeni de frecvență a
homozigoți pentru o mutație specifică. nu se precizează din start tipul etiopatoge- diferitelor alele și genotipuri care determină
Heterogenitatea alelică reprezintă netic al bolii pentru că uneori poate avea anumite fenotipuri.
partea intrinsecă a etiopatogeniei genetice consecințe negative în tratament. Obiectiv Grupele și subgrupele populaționale
a oilor Karakul brumăriu, deoarece este vorbind, aplicarea unei terapii identice se deosebesc unele de altele prin fondul
reprezentată de situații în care mutații unor boli genotipic diferite, dar cu aceeași specific de gene, consecutiv frecvențelor
diferite în aceeași genă produc fenotipuri expresie clinică, este de cele mai multe ori diferite ale unor loci multipli. Un exemplu
tipic în acest sens este fibroza chistică, care
la Karakulul brumăriu poate varia, după
Defectul primar al bolilor monogenice, adică părerea noastră, ca grad de severitate și
frecvență în funcție de teritoriul geografic
mutația la nivel genic, precum și consecințele (asiatic, eurasiatic, european, american sau
sud-african).
la nivelul proteinei modificate, a făcut ca ele să În general, în populație genele
formează numeroase combinații ce
fie numite boli moleculare. În prezent, aproxi- interacționează și se influențează reciproc.
Între genele Karakulului se stabilesc relații
mativ 1.770 de boli monogenice pot fi încadrate alelice și nonalelice ce fac ca ansamblul
lor să fie integrat și cu tendință spre o
în categoria bolilor moleculare. puternică coeziune.

38 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Populația rasei oilor decât în populațiile mari panmictice, în


care nu sunt nici mutații și nici migrații,
heterozigoți și respectiv, hemizigoți, în
schimb mutațiile autozomal recesive
Tot în acest context trebuie subliniați
și indicii diferiți de fertilitate și considerați
acestei gene care produce o enzimă
modificată. Gena care controlează
În anumite condiţii de mediu,
heterozigoţii Karakulului brumăriu pentru
Karakul este o co- iar selecția nu acționează pentru sau
împotriva unui anumit genotip. Criteriile
nu se manifestă la heterozigoți. În acest
caz, acea „povară genetică“ amintită se
parametrii cei mai utili în compararea
diferitelor genotipuri dintr-o populație,
sinteza enzimei la om este situată pe
cromozomul X în apropiere de genele
anumite boli au un avantaj selectiv faţă de
ambele categorii de genotipuri homozigote.
munitate de indivizi respective sunt îndeplinite pentru carac- poate evalua prin creșterea mortalității dar numai în contextul mediului particular pentru hemofilie și daltonism. Pe acest Acest lucru va determina o creştere a
terele animale normale (grupe sangvine, descendenților din împerecherea în care există. locus există peste 100 de alele, probabil frecvenţei unei alele înlocuind-o pe cea
aparținând aceleiași enzimatice, serice, tisulare). consangvină a Karakulului și a Țurcanei Cele patru moduri de acțiune a fiecare dintre ele fiind rezultatul unei care reduce sever supravieţuirea şi repro-
Un alt factor de impact pregnant brumării. selecției naturale pot fi subîmpărțite în substituții genetice dar, cu o singură ducerea homozigoţilor recesivi (fitness).
specii, care au o asupra frecvenței genice și genotipice la Efectul mutațiilor poate fi influențat și două cate­gorii, respectiv: excepție, toate antrenează o diminua­ În același context, la oile Karakul
oile brumării îl constituie mutația care în mare măsură contrabalansat de selecție   contra mutațiilor dominate auto- re a activității enzimatice. Femeile (brumăriu) și la celelalte tipuri (Țurcană
constelație comună determină o modificare sau o pierdere a la Karakulul brumăriu, care urmărește zomale; homozigoților (sau hemizigoților) heterozigote au două linii celulare, una brumărie) examinate, în care frecvența

de gene și care poate unei gene, care este capabilă să transmită


celulelor fiice și chiar generațiilor viitoare,
în mare păstrarea unui echilibru genic,
avându-se în vedere că cu cât indicele de
recesivi și heterozigoților;
  în favoarea numai a heterozigoților.
cu o alelă normală și una mutantă cu
deficiență. Ca atare, nivelul activității
crescută a fibrozei chistice ar putea avea
un avantaj selectiv al heterozigoților, dar
ocupa un anumit te- ducând la apariția unor caracteristici noi:
utile, neutre sau negative.
fertilitate este mai mic, cu atât proporția
indivizilor la care boala se produce prin
Primele 3 tipuri conduc la o incapaci-
tate în transmiterea genei prin redu-
enzimatice este intermediar între
cel al homozigoților normali și cel al
ca și la om, problema rămâne în continua­
re încă departe de a fi complet elucidată.
ritoriu caracterizân- Dacă în acest context mutațiile utile
au avut un impact major în evoluția
neomutație este mai mare. De aceea,
menținerea unei frecvențe genice con-
cerea duratei de supraviețuire și/sau
infertilitate. Al patrulea și ultimul tip de
hemizigoților sau al homozigoților cu
genă mutantă anormală. Clinic, purtătorii
În cazurile în care selecția acționează
în dublu sens, respectiv elimină genele
du-se prin anumite biologică a ovinelor, marea majoritate a
mutațiilor noi sunt defavorabile (detri-
stante se realizează prin înlocuirea genelor
anormale pierdute prin mortalitate sau
acțiune al selecției naturale avantajează
heterozigoții comparativ cu ambele tipuri
mutației anormale nu au nici un fel de
tulburări, dar dacă ingeră boabe de Vicia
nefavorabile prin efect negativ asupra
homozigoților, dar avantajează hetero­
particularități fenoti- mentale) cu tendință de dezechilibru genic sterilitate într-o generație de ovine, cu de homozigoți. faba (bob) sau unele medicamente an- zigoții, se ajunge la un polimorfism echili-
asupra raselor de oi brumării (Karakul mutații noi în generația viitoare. Ceea ce se întâmplă, de pildă, la Kara- timalarice, apar simptome cu severitate brat, menținând constant raportul dintre
pice și genotipice. și Țurcană). Aici, după cum este de Un alt factor major în modificarea kulul brumăriu privind frecvența alelelor variabilă de la un individ la altul sau la alele în decursul generațiilor.
așteptat, gradul de impact detrimental frecvenței genelor în populația Karakulului mutante, este consecința echilibrului același individ, de la o perioadă la alta. După cercetătorul japonez Kimura
al unei mutații este cotat în funcție de brumăriu este selecția care, știut fiind, reali­zat între „pierdere“ prin selecție și Cele două variante majore sunt frecvente (1978) care în afirmațiile sale susține că
Referitor la bolile autozomal recesive consecințele sale asupra capacităților este naturală sau artificială. „câștig“ prin mutații noi, respectiv avantaj în regiunile cu malarie. De aceea, se numeroase mutații în regiunile codate
abordate în această lucrare, fibroza chistică biologice, respectiv de supraviețuire și Selecția naturală reprezintă acțiunea selectiv echitabil al heterozigoților. presupune că heterozigoții au un avantaj ale unor gene sau modificări în secvența
și fenilcetonuria, în perspectiva geneticii reproducere sau asupra indicelui de fertili- factorilor de mediu asupra fenotipurilor Selecția în formarea heterozigoților, în selectiv, dat fiind faptul că deficiența nucleotidică a ADN din regiunile necodate
po­pulațiilor, se poate afirma faptul că exem- tate al indivizilor (fitness). determinate de mutații noi pe care le anumite condiții de mediu, are un avantaj produsă de mutație constituie un mijloc sunt „neutre“ sub aspect fenotipic, pentru
plarele homozigote ale acestei boli sunt rare, Dacă nu este unicul este cel puțin sortează, favorizând fenotipurile utile selectiv față de ambele categorii de geno- de protecție față de infecția malarică. că asupra lor nu acționează favorabil sau
în schimb heterozigoții sunt numeroși. Ex- principalul factor ce determină des- individului, respectiv cele cu capacitate de tipuri homozigote. Asupra acestor aspecte prevăzute la om, defavorabil selecția. Cu toate acestea,
plicația rezidă din faptul că numărul bolilor tinul unei gene mutante dacă aceasta adaptare ridicată. Genotipurile favora- Inactivarea prin heterocromatinizare la care au fost intens studiate, la animale ele s-au fixat în populație prin procese
recesive este mare, fiind estimat la aproxi- este „pierdută“ imediat sau are șanse bile Karakulului brumăriu sunt selectate (lionizarea) a fost dovedită și în culturi de și îndeosebi la oile Karakul brumăriu sunt genetice „întâmplătoare“. Astfel că,
mativ 4.000 și cu probabilitate extrem de de supraviețuire câteva generații sau negativ, prin excluderea genelor mutante, fibroblaste umane prelevate de la femei aproape necunoscute, dar mecanismele „teoria selecției neutre“ în esența ei
mare, ca toate oile Karakul brumăriu să fie devine chiar o alelă privilegiată sub aspect fie prin mortalitatea înaintea reproducerii, heterozigote pentru gena X lincată a glu- genetice probabil sunt identice mai mul- nedarwiniană nu contestă selecția, dar
purtătoare, în stare heterozigotă, în medie, predominant. În contrast, cu această prin scurtarea perioadei reproductive, cozo-6-fosfat dehidrogenazei (G-6-PD). tor specii de animale eucariote și chiar aceasta nu reprezintă unicul element care
de 4 gene recesive alele, care la homozigot cotare a unei gene ca fiind letală, întâlnim prin infertilitate sau sterilitate, contri- Există aici o alelă mutantă recesivă a procariote. hotărăște soarta mutațiilor.
devin în mod cert letale. Probabilitatea ca situații când aceasta se pierde și nu se buind cu foarte puține gene la genofondul
aceste alele recesive să ajungă aleatoriu transmite la generația următoare pentru generației viitoare comparativ cu cele
împreună la homozigoți este redusă, cu că afectează supraviețuirea (prin moarte) selectate pozitiv.
condiția exceptării împerecherilor con- sau reproducerea (prin sterilitate). În înțelesul strict al problemei, selecția
Bibliografie selectivă
sangvine, care la ovine și mai ales la oile Mutațiie se produc continuu în toate naturală a oilor Karakul și a Țurcanei
Karakul sunt relativ obișnuite. genele și efectele lor defavorabile sunt brumării nu este o luptă pentru existență 1. Bucur, Gh. (1987) - Mică enciclopedie – Boli dermato-venerice, 7. Mochnacs M, Taftă V, Vintilă I. (1978) - Genetica şi ameliorarea ovine-
Referitor la bolile legate de cromozo- consecința ansamblului „poverii geneti­ sau „o supraviețuire a celor mai apți“ Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti. lor, Ed. Ceres, Bucureşti.
mul X, aprecierea frecvenței alelice pentru ce“ sau reducerea cumulată a capacității cum este postulată de darwinism, ci este 2. Covic M, Ştefănescu D, Sandovici I, (2011) - Genetică medicală, 8. Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF.(2007) - Thompson &
genele situate pe acesta, diferă în funcție reproductive de către toate mutațiile mai potrivit definită actual ca o problemă Ed. a II-a, Polirom, Iaşi. Thompson „Genetics in Medicine”. ed. a VII-a. WB Saunders Company,
de modul determinării frecvențelor alelice produse la toți indivizii unei populații certă de „reproducere diferențiată“, 3. Cederbaum S. Phenylketonuria: an update. Curr Opin Pediat. (2002) Philadelphia,.
pentru gene autozomale, pentru că așa de Karakul sau Țurcană (brumării). Ca respectiv ca o problemă de supraviețuire - 14: 702 – 706. 9. Popescu, Şt. Vifor. (1978). Genetica animală, Ed. Ceres Bucureşti.
după cum s-a amintit în cazul bolilor legate o paranteză reamintim că atât fibroza a celor mai apți pentru a lăsa urmași 4. Maximilian C, Ioan D.,(1984) - Dicţionar enciclopedic de genetică. 10. Popescu Şt. V, Pipernea N, Petre A, Vintilă I. (1979). Genetica anima-
de acest cromozom, masculii (XY) sunt chistică aflată în relație cu mutațiile genei sau descendenți. Evoluția în decursul Editura Ştiinţifică, Bucureşti. lă. Ed. didactică şi pedagogică Bucureşti.
hemizigoți. CFTR la nivelul căreia au fost identificate generațiilor a „aptitudinii biologice de 5. Maximilian C, Ioan D., (1986) - Genetică medicală. Editura medicală, 11. Popa I, Pop L, Popa Z., (1988) - Fibroza chistică (Mucoviscidoza).
Pentru bolile autozomal recesive, ber- până în prezent 500 de mutații, similar și supraviețuire și reproducere a indivizilor“ Bucureşti. Editura Viaţa Medicală, Bucureşti.
becii pot avea numai 2 genotipuri posibile fenilcetonuria are o mare heterogenitate este variabilă în funcție de genotip, în 6. McKusick VA.,(1998) - Mendelian inheritance in man: catalogs 12. Rusu, V. (2010). Dicţionar medical, Ed. a III-a revizuită şi adăugită,
spre deosebire de femele (XX) care pot alelică la animalele bolnave, la care au fost selecție favorizează indivizii cu cea mai of autosomal dominant, autosomal recessive and X-linked Ed. medicală Bucureşti.
avea 3 genotipuri. observate tot peste 500 de mutații. ridicată capacitate de reproducere și phenotypes. ed. a XII-a, Johns Hopkins University Press, 13. Vintilă, I. (1981). Mutaţii genice care determină culoarea la animale
Este știut că echilibrul genic postulat Dacă mutațiile dominante sau recesive elimină variațiile care slăbesc (anulează) Baltimore. de blană şi pielicele. Ed. Ceres, Bucureşti.
de Legea Hardy-Weinberg, nu este valabil legate de cromozomul X se exprimă la potențialul reproductiv al acestor rase.

40 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 41


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Paracheratoza rumenului tineretului ovin competiţiei între categoriile de bacterii,


lipseşte acidul izobutiric şi izovalerianic
indispensabil bacteriilor celulozolitice
40 de zile predomină infuzorii mici -
entodinii de la 20 la 30 de microni.
Protozoarele atacă toate nutreţurile,
Histofiziologie
  S-a determinat absorbţia AGV ”in
vitro” printr-o metodă originală(11), con-

îngrășat în sistem intensiv - clinic și experimental pentru multiplicare.


Bacteriile celulozolitice nu utilizează
zaharurile simple pe care le extrag prin
sunt competitive cu bacteriile pe care
le şi consumă. Dispărând infuzorii mari,
dispare şi sursa de azot foarte necesară
statând că absorbţia la pH 5 este redusă
aproape la zero.
  De menţionat că în circulaţia gene-
hidroliza celulozei, acestea sunt fer- bacteriilor celulozolitice. rală, în sânge AGV nu intră şi nu circulă
Paracheratoza este o distrofie produsă de perturbarea metabolismului mentate de alte bacterii – complemen- AGV din lichidul ruminal la pH 5 este ca atare, fiind toxici, având proprietăţi
taritatea dintre bacterii. Bacteriile în favoarea acidului butiric 48%, de hemolizante (4).
cheratinei asociată cu carenţe în vitamina A, Zn. şi furaje care produc în gram pozitive produc acid lactic și asemenea scade acidul propionic la 8% În sânge lipidele sunt transportate sub
histamină. şi acetic la 2%, acizi care stau la baza formă de complexe lipoproteice, repre-
exces AGV, cu modificarea pH-ului şi acidoză ruminală. (1,7,10,11,14). Fauna ruminală este grav afectată producerii de glucoză în sânge, restul de zentând o sursă foarte importantă de
dacă la populare predomină infuzorii 42% este probabil acidul lactic care nu energie pentru organism, din degradarea
 Dr. Victor Drăgolici - Circumscripția sanitar veterinară Crevedia, jud. Dâmbovița; e-mail: csvcrevedia@yahoo.com mari de la 300 la 600 de microni, după apare în gazcromatogramă. AGV rezultă energie, CO2 și apă (4).
AGV ajunşi prin spaţiile dintre celu-

B
lele cornoase, (fig. 1) la stratul enzimatic
oala este descrisă pentru prima respiraţia frecventă, rumegarea se răreşte Cercetări proprii. Etiopatogenie (foto 7) sunt activaţi de către coenzima
dată de Vester, în 1938, citat de
Adameșteanu (3), având drept
cauze consumul de concen-
şi dispare, uscarea botului, colici urinare,
meteorizaţii uşoare, rezerva alcalină -
12,5, stare depresivă, scade diureza, apare
C onsumând furaj unic hiperglicemic
măcinat nu se mai poate forma bolul
miricic, nu se mai realizează remastica-
A cu ajutorul ATP și enzima activatoare
în prezenţa ionului de Mg++ și apoi sunt
transportaţi prin “carrier transport” către
trate în cantități mari fără edemul subabdominal și edemul prepuţial, rea şi reînsalivarea. membrana bazală şi apoi în sânge la
grosiere, afectând 40% din efectiv. obstrucţia uretrei (urolitiaza). Masticaţia miricică joacă un rol nivelul capilarelor venoase fenestrate din
În lucrarea de faţă tineretul ovin a fost La examenul lichidului ruminal - mi- foarte important în mărunţirea particu- papila de sub membrana bazală a epiteliu-
îngrăşat în sistem intensiv cu furaj unic ros puternic de acid. lelor alimentare care se depun în sacul lui ruminal.
hiperglicemic (fibroase 40 % tocate și   pH-ul 5 după 40 zile de furajare ventral cranial. În figura 1 este prezentată orga-
măcinate cu 60 % concentrate măcinate),   flotaţia întârziată 45 min. – 1 oră Evacuarea conţinutului rumenal este nizarea epiteliului rumenal văzută la
apă la discreţie, în stabulaţie permanentă   flora şi fauna rumenală - grav permisă de masticaţia miricică, care microscopul electronic de Steven D.H. și
pentru o perioadă de 120 zile. afectate. umple sacul ventral, permiţând trimite- Marshal A.B., 1969 , care arată că între
După o perioadă de 35-40 zile au Leziuni - la deschiderea cavităţii rea conţinutului către rețea și foios. stratul cornos și stratul granular este un
apărut îmbolnăvirile la miei. rumenale, furajele sedimentate cu miros Secreţia salivară întreruptă duce mic spaţiu ce aparţine stratului granular
puternic de putrefacţie, vasele de sânge la scăderea pH-ului, la oprirea reflexă în care nu se distinge nici o structură,
Semne clinice dilatate, mucoasa îngroşată în special sa- a mişcărilor prestomacelor, la oprirea este o joncţiune între membranele celu-

L ipsa vioiciunii, uşoară abatere, lipsa


poftei de mâncare, nu mai consumă
bine furajul, reducerea sporului în greu-
cul ventral cu tumorete cheratinizate, iar
în corion edem. La nivelul vezicii urinare
și pe uretră calculi de diferite mărimi.
eructaţiei, deci nu se mai elimină gazele
rezultate din digestia ruminală (CO2 și
gazul metan).
lelor granuloase – (A).
În realitate această joncțiune (A) co-
respunde zonei intermediare a stratului
tate, stau mai mult culcați, consumă mai Diagnostic- Acidoza rumenală și Saliva este alcalină (pH 8,2) și hipo- lucid în care s-a pus în evidenţă prin
multă apă, uşoară balonare, mucoasele urolitiază. tonă, conţine cantităţi mari de fosfaţi și metode histochimice şi histoenzima-
foarte injectate, temperatura normală, Prognostic – grav. bicarbonaţi – sistem tampon - ce men- tice prezenţa unor enzime energetice
ţine pH-ul rumenal la 6,2-6,5 în mediul – fosfataza alcalină acidă , ATP-aza,
anaerob, menţine fluiditatea mediului citocromoxidaza și grupările tiolice – SH,

Paracheratoza mucoasei rumenului la tineretul de fermentaţie, participă la realizarea


proceselor normale de digestie.
secretate de celulele stratului granular
– zona (A) pe care a denumit-o “bariera
ovin este o distrofie gravă cu evoluţie cronică, for- Echilibrul biochimic și biofizic rume-
nal este asigurat de secreţia salivară,
epiplasmală” (12).
  Acidul lactic din lichidul rumenal
ma de adaptare la condiţiile de pH crescut –factor care variază cantitativ și calitativ func- este absorbit la nivelul epiteliului rume-
ţie de raţie şi starea fizică a furajului. nal în cantităţi mai reduse, faţă de viteza
de risc- generat de furajul unic măcinat, caracteri- Flora rumenală este afectată, de producere de către bacteriile gram
bacteriile mari celulozoliticare preferă pozitive.
zat clinic prin perturbarea absorbtiei AGV, aciditate pH-ul 6,5 fiind de neînlocuit, care atacă   Acidul lactic absorbit la nivelul

crescută, factor toxic care generează oncogeneza pereţii celulari intacţi, au cerinţe spe-
ciale de amoniac, fosfor, sulf, oligoele-
mucoasei rumenului, prin fosforilare
oxidativă la nivelul mitocondriilor din
epiteliului ruminal (8), apariţia de carcinoame pe mente, acid izobutiric, izovalerianic și
metil butiric, pentru sinteza proteinelor
celulele granuloase, este catalizat de
lactic –dehidrogenaza şi trece în acid
pilierii rumenului, la nivelul cardiei şi pilorului, pro- celulare proprii pentru multiplicare. piruvic din care prin oxidare aerobă,
La pH 5 sunt înlocuite de bacterii se eliberează energie pentru căldură o
ducând de asemenea meteorism cronic (3). mijlocii și coci gram pozitivi, apare lipsa   Figura 1 – Organizarea epiteliului rumenal văzută la microscopul electronic de Steven D.H.si Marshal A.B., 1969 parte şi altă parte este înmagazinată

42 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 43


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

  Foto 1 – Bulă de edem în mucoasa rumenului   Foto 2 – Edem difuz în mucoasa rumenului   Foto 3 – Tumoră paracheratozică în mu-   Foto 4 – Paracheratoza mucoasei rumenului
de tineret ovin. Coloraţie hematoxilină eozină. la tineretul ovin. Coloraţie hematoxilină coasa rumenului, la tineretul ovin. Coloraţie tineretului ovin. Col. histoenzimatică met. Gomori.
Ob. 20X eozină. Ob. 20X hematoxilină eozină. Ob. 40X Ob. 100X

în legăturile macroergice din ATP (4).


  Pe probe de mucoasă rumenală din
la stratul enzimatic (bariera epiplasmală-
foto 7).
celule granuloase fără a depăşi membrana
celulară.
îndeplineşte rol de mediator între orga-
nism şi lumea înconjurătoare, moleculele Bacteriile celulozolitice nu utilizează zaharurile
sacul ventral s-au efectuat preparate
histologice colorate cu hematoxilină- eo-
Bariera epiplasmală este un strat en-
zimatic extra celular secretat de celulele
Stratul enzimatic ocupă zona inter-
mediară Ranvier din stratul lucidum şi are
libere din care este alcătuită având o mare
mobilitate și promptitudine de acţionare
simple pe care le extrag prin hidroliza celulo-
zină și s-a pus în evidenţă bula de edem,
edem difuz și tumorete paracheratozice.
granuloase ale epiteliului rumenal.
Determinarea stratului enzimatic s-a
rolul de a proteja epiteliul rumenului faţă
de substanțele ce pătrund din exterior
biochimică, legând sau respingând sub-
stanţele ce pătrund din afară prin spaţiile
zei, acestea sunt fermentate de alte bacterii –
(foto 1, 2, 3). făcut cu ajutorul metodelor histoenzima- printre celulele cornoase, de a le desface intercelulare ale stratului cornos, sau complementaritatea dintre bacterii. Bacteriile
  S-au efectuat şi preparate histoenzi- tice: în părţile lor componente, de a le selecta şi părăsind structurile epiteliale.
matice, punând în evidență stratul cornos   Metoda Gomori pentru evidenţierea transporta prin «carrier transport» ca în Acest strat enzimatic a fost denu- gram pozitive produc acid lactic si histamină.
mult îngroşat, cu exces de cheratină fosfatazei alcaline și a fosfatazei acide. membranele plasmale  spre mediul intern, mit de V. Drăgolici în 1978 «bariera
imatură, cu păstrarea nucleilor în lamele   Metoda Vachstein și Meisel pentru printr-un proces biologic activ chiar şi epiplasmală»  strat care reprezintă
de corn-paracheratoză (foto 4-5 ). ATP-ază. împotriva gradientului osmotic. Prezența baza biologică a proceselor de legătură vitamina A, implicată în etiologia parache- cut și brutal pentru tamponarea acidităţii
Mucoasa rumenului după 60 zile   Metoda G-Nady pentru citocromoxi- enzimelor din grupul hidrolazelor şi a gru- informaţională şi de schimburi selective ratozei. conţinutului rumenal, producând bule de
de furajare cu furaj unic măcinat este daze, enzima strict intracitoplasmatică, părilor tiolice – SH în acest strat arată că ce se se petrec fără întrerupere între La pH 5 AGV nu se mai absorb prin edem și edem difuz în submucoasă.
afectată în totalitate de hipercheratoză legată de lanțul respirator celular. aici se petrec reacţii chimice de desfacere organism şi mediul înconjurator sub mucoasa rumenului, fiind afectat stratul Pot rezulta enzimopenii și enzimopatii,
și paracheratoză, în special sacul ventral   Reacția Chevremont și Frederic a unor molecule în părţile lor compo- controlul acizilor nucleici (6). enzimatic (Bariera epiplasmală - foto7) enzimele la pH crescut nu îşi mai recu-
(foto 6). pentru grupările tiolice –SH. nente şi de legare a altora, prin radicali prin lipsa nutriţiei şi hipoxie celulară, a nosc substratul, nu mai au afinităţi pentru
  Datorită paracheratozei stratului   Reacția Feulgen care relevă prezenţa liberi, realizându-se un transport activ Concluzii epiteliului desprins de membrana bazală substrat (12) .
cornos, dispar spaţiile dintre celulele
cornoase (foto 4, 5) și AGV nu mai ajung
unei cantități apreciabile de ADN în zona
superioară a citoplasmei ultimului rând de
de substanţe în ambele sensuri. Din punct
de vedere funcţional bariera epiplasmală A ctivitatea enzimatică exacerbată,
a bacteriilor rumenale inactivează
prin ruperea hemidesmozomilor, datorită
afluxului hidrodinamic transepitelial cres-
Datorită paracheratozei stratului
cornos dispar spaţiile dintre celulele

44 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 45


veterinaria nr. 10

Bibliografie

1. Adamesteanu I., 1955 - Patologia Me-


dicală a Animalelor Domestice, vol. I, Ed.
Agrosilvică București.
2. Adamesteanu I., Nicolau A., Bârză H.,
1966 - Semiologie, Patologie și Clinică
Medicală Veterinară, vol. I, Semiologie,
Ed.Didactică și Pedagogică București.
3. Adamesteanu I., 1967 - Patologia Medi-
cală a Animalelor Domestice, vol. I, ed.II, Ed.
Agrosilvică Bucuresti.
4. Benetato G., 1962 - Elemente de Fizio­
logie Normală și Patologică. Vol. I , Ed.
Medicală.
5. Drăgolici V., 1979 – Contribuții la
studiul fiziologiei rumenului la berbecuți
în condițiile îngrășării industriale. Teză de
doctorat. Conducător științific Prof.dr.doc.
stt. C.C.Parhon, F.M.V. Bucuresti.
  Foto 5 – Paracheratoza mucoasei rumenului tineretului ovin. Col. histoenzimatică met. Gomori. Ob. 100X. 6. Drăgolici V., 2010 - Bariera Epiplasmala,
Detaliu, prezenţa nucleului în masa cheratozică. Ed.Coral Sanivet București.
7. Ioniță L., 2010 - Patologie și Clinică Medi-
cală Veterinară, vol.I, Ed. Sitech Craiova.
8. Manolescu N., Bolte S., 1991 - Oncologie
Veterinară, vol. I, Ed. Ceres București.
9. Manolescu N., Bolte S., Miclăuș I., 1993
- Oncologie Veterinară, vol. II, Ed. Ceres
București.
10. Militaru M., 2000 - Compendiu de
Anatomie Patologică Clinică Veterinară,
Coordonator Acad. Prof. Univ. Dr. Nicolae
Manolescu, Ed. Fundației “România de
mâine” București.
11. Paul I., 1990 - Morfopatologia apa-
ratelor și a sistemelor organice, Buletin
Informativ Nr.23-24, Societatea de Medicină
Veterinară, București,132.
  Foto 6 – Hipercheratoză şi paracheratoza mu-   Foto 7 – Bariera epiplasmală în mucoasa rume-
coasei sacului ventral al rumenului la tineretul ovin. nului tineretului ovin. Col. histoenzimatică. Met. 12. Saragea M., 1985 - Tratat de fiziopatolo-
Col. histoenzimatică. Met. Gomori. Ob. 100 X Gomori. Ob. 20 X gie, vol. I, Ed. Academiei Republicii Socialiste
Romania.
cornoase și AGV nu mai ajung la stratul factor toxic care generează oncogeneza 13. XXX, 1970 - Tehnologii moderne în
enzimatic. epiteliului ruminal (8), apariţia de car- creșterea și exploatarea animalelor. Minis-
Paracheratoza mucoasei rumenului cinoame pe pilierii rumenului, la nivelul
terul Agriculturii și Silviculturii, București.
la tineretul ovin este o distrofie gravă cardiei şi pilorului producând meteorism
14. XXX, 1993 - El Manual Merck Veterinaria
cu evoluţie cronică, forma de adaptare cronic (3).
la condiţiile de pH crescut – factor de Furajul unic măcinat este inadecvat Cuatro Edition Merck & CO.,I.N.C.Rottway
risc- generat de furajul unic măcinat, pentru furajarea tineretului ovin la îngră- N.J.E.,U.A.1995.OCEANO / Centrum Barcelo-
caracterizat clinic prin perturbarea şat în sistem intensiv și a rumegatoarelor na , Espana - Paracheratoza rumenului.
absorbtiei AGV, aciditate crescută, în general.

46 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Un profesionist în două țări:


Prof. Dr. Ervin Elias,
Prof. Univ. Onorific al FMV Bucureşti
Motto:„Există o şcoală a durerii -Viaţa, pe care o urmăm cu sentimentul că vom
absolvi Fericirea“. - Dr. Gh. Ţarălungă (coleg de serie)

 Interviu realizat de Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu

Î
mi este foarte greu să îmi evaluez
munca mea pe o perioadă de 42 de
Nu am lins miere în Israel. O spun de la bun în-
ani (13 în România şi 29 în Israel).
Cum să măsor şi să contabilizez dă- ceput şi decepţia mea în primii ani a fost cruntă
ruirea, pasiunea, sufletul şi sănăta-
tea, toate puse în slujba studenţilor şi a din toate punctele de vedere.
animalelor prin natura profesiunii mele.
Pot spune că satisfacţiile le-am trăit
treptat, pe par­cursul vieţii prin aprecie- azi, să adune câţi mai mulţi ani în răbo- cu Dr. Ioan Ileana, colegă la Disciplină, am Anii I şi II erau foarte grei căci trebuia­ team să facem hernie de greu ce era şi la imbatabil, nu mai fuma şi sub gheaţă.
rile şi mulţumirile pe care le-am primit jul vieţii lor. O merită cu prisosinţă. scris prima carte din România cu acest să stai cu burta pe carte zi şi noapte. propriu şi la figurat! Oricum, îi priveam Mă uitam în jurul meu să văd securiştii
de la cei care au fost studenţii mei fie în Aşadar... subiect, „Bolile porumbeilor“, apărută la Era un aşa zis‚ „triunghi al morţii“, adică cu mare respect şi admiraţie pe cei din care să ne aresteze. Se spuneau lucruri
România, fie în Israel, dar şi de la propri- finele anului 1977. Deşi au trecut mulţi ani anatomia, botanica şi chimia (ABC) unde anii mari de studenţie. Pe urmă... le că mi se făcea pielea de găină. Crezul
etarii pacienţilor mei. Domnule profesor am dori să aflăm de atunci, dragostea mea pentru porum- Prof. Gheţie, Prof. Todor şi respectiv luam noi locul şi uite aşa din generaţie în nostru îmbuibat de socialism ştiinţific
Alma Mater a fost şi a rămas defi- motivele care v-au determinat bei a rămas aceeaşi. Prof. Buruiană nu iertau nimic prin exi- generaţie. Poveşti erau destule, să scrii o numai cu doi ani înainte, începea să
nitiv pentru mine o genă în plus pentru să alegeți medicina veterinară ca genţa lor bine cunoscută de generaţiile carte numai cu ele. devină îndoielnic acum.
ADN-ul personal în ciuda celor 34 de profesie. Ce ne puteți spune despre perioada­ acelor ani. Dacă scăpai cu bine de dânşii, Ceea ce ne omora pe noi, mai ales în Anii IV şi V de studenţie au fost
ani de când trăiesc în Israel. Viaţa nu a
fost uşoară. A avut frumuseţile şi amă-
răciunile ei. Azi îmi lipsesc mult două
P asiunea copilăriei mele în oraşul natal,
Arad, a fost creşterea porumbeilor. Am
avut în curtea casei o mică volieră cu cca
studenției dumneavoastră și
atmos­fera universitară din acea
perioadă?
se spunea că poţi să îţi comanzi parafa
de medic şi stetoscopul. Studenţii anilor
mari băgau în noi o frică şi mai mare şi
primii ani, era munca... patriotică, cică
voluntară, dar obligatorie (sic) în Bărăgan
la cules porumbul şi strugurii. Trăiam în
superbi. Mergeam la spectacole, cinema,
footbal, teatru etc. Sâmbetele seara
eram nelipsit la dans ori la noi ori la Casa
lucruri :sănătatea deplină şi ...tinereţea.
Că trece tinereţea, nu-i mare scofală...
Problema e că trece şi bătrâneţea! Viaţa
30 de porumbei din diverse rase de zbor.
În fiecare zi le dăruiam două ore din timpul
meu liber iar duminică eram nelipsit în
N u cred că există cineva pe lumea asta
care să nu-şi amintească cu dragos-
te şi nostalgie de anii studenţiei. A fost
îşi dădeau aere de medici deja... iar noi
cu atlasul ăla de anatomie în mâini... pu-
condiţii insalubre. Aveam o normă de
îndeplinit. Mulţi se îmbolnăveau, dar cine
îi auzea? Veneam după o lună la faculta-
Studenţilor, Arhitectură, Universitate
etc. Unii colegi care erau ceva mai mari
în etate jucau poker la cămin. Într-o
curge inexorabil, dar rămân amintirile pe piaţa de porumbei unde erau prezenţi cca cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele. te istoviţi fizic. Ne era greu... nimeni nu seară am rămas şi eu să joc. De pomi-
care nu ţi le poate lua nimeni. 2-300 de columbofili. De aici mi se trage Mi-am dorit enorm să fiu student şi poate dorea să fie implicat. Totală nepăsare. nă... am pierdut toată bursa mea repu-
Foşnetul roditor al marelui copac al ce a urmat peste ani... În 1976 eram un nu mă credeţi, dar reuşita m-a marcat În 1964 eram în anul IV când Gh. blicană pe care o primisem în anul III de
profesiunii noastre ascunde în el atâtea tânăr asistent universitar la FMV Bucureşti profund jurându-mi că nu voi uita ziua în Gheorghiu–Dej a întors foaia şi spa- studenţie. M-am jurat că nu o să mai
zboruri de aripi... A dat putere, încredere la Disciplina de Boli Infecţioase. Am fost care am fost admis. Aşa că o zi frumoasă tele ruşilor dând drumul din puşcării joc niciodată. Până acum m-am ţinut de
şi speranţe atâtor generaţii de entuziaşti rugat de Preşedintele Uniunii Columbofile de septembrie, 19 sept. 1961, a fost ziua în deţinuţilor politici. Apăreau pe bulevarde cuvânt. Cred că dacă aş călca jurămân-
ai profesiei. Trecut-au anii... din România, Acad. Şt. Peterfi, să scriu care la orele 18.30 se anunţa la megafo- ca nişte umbre de slabi ce erau... Într-o tul acum, mi-aş pierde... pensia! Şi acum
Voi depăna în continuare multe o carte despre bolile porumbeilor care nul Institutului Agronomic din Bucureşti zi am fost adunaţi cu toţii de la FMV la ar avea şi cine să mă cicălească! În anul
amintiri din profesiune, dragi mie, dar în România nu exista. Asta s-a petrecut că subsemnatul a reuşit. Eram nebun de „Casa Studenţilor Gr. Preoteasa“ şi în 4 V am obţinut cea mai mare bursă de la
şi despre maeştrii mei de odinioară pe după ce reuşisem să lichidez un mare bucurie. Am fugit la poştă să dau o tele- ore de şedinţă ni s-au scos din cap auto- Stat - Bursa Gh. Gheorghiu Dej. Se dădea
care îi port în suflet cu mare dragoste, focar de pseudomonoză în care se murea gramă părinţilor ca să se bucure şi dânşii. rii ruşi ai unor seruri şi vaccinuri spu- foarte rar. În FMV eram numai doi stu-
respect şi nostalgie... Am avut dascăli de pe capete. Sub bagheta maestrului meu, Apoi cu încă 2-3 amici ne-am cinstit la o nând-se numele adevărat al celor care denţi cu bursa asta. Valoarea ei era 1350
mare croială universitară. O, tempora! Prof. Dr. Ilie Popovici, am izolat tulpina crâşmă până pe la orele la care încep să   Articol într-un ziar din Israel despre Dr. Ervin erau de fapt, autorii reali. Câinele lui de lei (cca 315 euro azi). Primul meu sa-
Dumnezeu să îi odihnească pe cei care bacterienă din focar şi am realizat un au- cânte cocoşii... „Ce frumoasă este viaţa pe Elias, după prepararea primului înlocuitor de lapte Pavlov saliva acum mult mai puţin decît lariu de asistent univ. stagiar era cu 200
nu mai sunt, iar pentru cei care există tovaccin cu excelente rezultate. Împreună la patru dimineaţa“... vorba cântecului. pentru cămilă ştiam noi (sic)... iar soldatul sovietic, de lei mai puţin. Dr. Popoviciu Aurel,

48 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 49


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Entuziast şi încrezător, în 1967 am o lună înainte de susţinerea Tezei. Nu ştiu rigoare: „ruşi“, „etiopieni“, „americani“, o secţiune printr-un granulom tuberculos.
reuşit la admiterea la examenul pen- cu ce greşisem ca să fiu aşa de maltratat. „marocani“. De fapt, sintagma pentru noi I-am explicat de ce şi ce se vede în secţiu-
tru Doctorat. Munceam foarte mult şi Probabil nu aveam carnetul roşu! Ca să era completă cu „hoţii de români“, că de ne. Era o lamă pe care studenţii mei o vă-
examenele le-am dat cu cea mai exigentă mă „destindă“, conducerea de partid m-a la Râm ne tragem cu toţii... Mă voi referi zuseră cu explicaţiile de rigoare în fiecare
comisie la vremea aceea: Prof. Dr. Doc. Ilie însărcinat, aşa se spunea, nu?, să scriu în continuare doar la lucrurile profesionale grupă timp de 7 ani la Boli Infecţioase, cât
Popovici, Prof. Dr. Doc. Nicolae Stamatin un text pentru Estrada FMV şi să realizez deşi erau destule de spus şi colateral. am lucrat acolo. Nu am spus acest lucru
şi Conf. Dr.Liviu Bran, directorul general şi regizez un spectacol pentru Festivalul Primul drum făcut de mine a fost la profesorului. Nici chiar aşa naiv nu eram.
al Institutului Pasteur. Şi acum mi se face Studenţesc din mai 1974, inclusiv să joc un reputat prof. de Anatomie Patologi- Aşa că am gustat din plin perplexitatea
pielea de găină... şi eu cu dispensă de vârstă de la Centrul că, Prof. Todor Nobel de origine română lui la diagnosticul meu aşa rapid, prompt.
Între timp legea lui Ceauşescu cu Universitar. Am ales un grup de studenţi venit la vârsta de 4 ani în ţară şi şcolit Doream să savurez momentul unic. Pe
„Decreţeii“, adică cu interzicerea avortu- foarte talentaţi şi am reuşit pe deplin prin SUA. M-a primit foarte frumos. Citise loc mi-a spus: „Eşti al meu. Peste câţiva
rilor, mi-a dat şi mie de lucru. Aşa se face luând titlul de laureaţi pe ţară, locul I şi CV-ul meu trimis în prealabil. M-a supus ani vom avea şi facultate“. Din păcate nu
că dimineaţa eram aşteptat cu borcănaşul cu 4 menţiuni speciale, personale pentru unui test care deşi nu era din specialitatea am putut da curs... căci eram căsătorit şi
de urină proaspăt recoltată de la artiste, colegii de scenă. Triumf! Eu însă eram mea, era în cărţi totuşi prin subiectul din tot neamul soţiei din... Dorohoi era la...
interprete de muzică bine cunoscute etc. supărat că nimic nu mişca în avansarea lama histologică pe care trebuia s-o diag­ Beersheva şi precum se ştie, „femeia te
Se răspândise zvonul că la noi în clini- mea, zic eu acum, pe deplin meritată. Că nostichez. Într-o secundă i-am spus că e urcă, femeia te coboară“... am refuzat
că putem şti chiar cu numai 5-6 zile de lucrurile stau aşa, voi devansa nişte ani şi
amenoree dacă se călcase pe bec sau nu. voi spune că în anul 2000 Consiliul Pro-
la care eu ţineam enorm de mult, zice: plecarea din țară. Știm că în perioa­ Era vorba de celebra reacţie Galli-Mai- fesoral al FMV Bucureşti mi-a acordat în
„Mai bine rămâneai student“ la care toţi da comunistă dumneavoastră ați nini pe broscoi pentru prezenţa în urină unanimitate titlul de Prof. Univ. Onorific.
au râs în hohote. Eram atunci zece cadre renunțat la postul din Facultatea de a gonadotrofinelor corionice. Fumam Era totuşi o oarecare recompensă pentru
didactice la Disciplină. Azi mai trăiesc trei Medicină Veterinară din București și numai Kent toţi la Disciplină şi beam cafea greşala nemeritată de mine sau o mustra-
din care numai unul în România. ați plecat în Israel. Dacă puteți să ne autentică nu Nechezol. Ăsta era preţul. Se re de conştiinţă?
În timpul studenţiei mele am pierdut‑o spuneți care au fost motivele care ştia. Ce vremuri... Văzând că nimic nu mişcă cu promo-
pe regina muzicii populare româneşti, v-au determinat să plecați din țară. Am sărit niţel peste ordinea cronologică varea, am hotărât cu mare durere în suflet
„Pasărea Măiastră“, inegalabila Maria n sept.1966 au avut loc repartizările cu broscoii... căci urma, de fapt, susţinerea să depun actele cu toată familia mea (mă
Tănase în iunie 1963, eram în anul III. A Îdupă susţinerea examenului de Stat. Mai Tezei mele de Doctorat pe 23 noiembrie căsătorisem în 1974 şi aveam un băiat), în
fost cea mai grandioasă înmormântare întâi s-au dat bonusurile cuvenite (??) 1973. Adică, exact cu 40 de ani în urmă. 1978 pentru plecarea definitivă în Israel.
văzută de mine vreodată. Maria Tănase a studenţilor membri PCR cu funcţii. Aşa Amfiteatrul Athanasiu era arhiplin la orele Am primit nouă negative la cererile mele
rămas celebră, dar şi de pomină când în că m-am trezit pe locul 6 la repartizare. prânzului şi bineînţeles că eu nu puteam să repetate până am scris în iunie 1979 o
1938 a lansat la New-York celebra butadă Politic nu fusesem pe piedestal nefiind încep dizertaţia fără niţel umor: „Onorată scrisoare dramatică şi sentimentală Elenei
cântată de ea: „Saltă lele cu Rooswelt“ membru PCR. Deşi doream cu ardoare să comisie şi distins auditoriu, sunt foarte trist Ceauşescu şi în iulie 1979 am primit, deci
- preşedintele SUA atunci. Cei de la Am- rămân la Disciplina de Parazitologie, am că după 6 ani de muncă asiduă această în numai 3 săptămâni, aprobarea. Mi-am
basada Română speriaţi de moarte pentru fost repartizat la Boli Infecţioase unde era bacterie, Vibrio hepaticus (azi Cambylo- luat rămas bun cu foarte mare greuta-
ce au înţeles ei, au trimis-o urgent în ţară mai mare criza privind locurile vacante bacter jejuni), se încăpăţânează şi azi să ră- te, eram teribil de emoţionat iar ultima
cu primul avion până să nu i se traducă de asistenţi căci studenţii studiau deja mână tot spiralată sau ca o literă S, în loc persoană pe care am întâlnit-o pe alee
preşedintelui cum se citeşte româneşte: din anul III semestrul doi Contagioasele să se îndrepte şi să devină un bacil drept ca lângă poartă în Splai, a fost Prof. Stama-
„Saltă lele c.... svelt“! Au plâns-o toţi fiii şi până în anul V ultimul semestru. Erau doi majoritatea bacteriilor cinstite, nu?“. A fost tin care mi-a văzut lacrimile din ochi şi
fiicele ţării în acel iunie când ne-a părăsit. ani paraleli, deci foarte multe grupe cu un hohot de râs care s-a stins cu greu, iar a spus îmbrăţişându-mă doar atât: „Şi
În 19 martie 1965 a murit şi Gh. Gheor­ asistenţi cu dublă normă didactică ceea dizertaţia a durat doar 23 de minute, poate tu Bruthus?“. Mi-a fost greu... repet. Am
ghiu Dej. Aveam o colegă de grupă, fiica ce nu era văzut cu ochi buni, dar era cea mai scurtă prezentare. Aveam numai închis un capitol din viaţă la 38 de ani...şi
unui şef de Secţie la CC al PCR, care con- şi foarte obositor. Aşa se face că după 32,5 ani fiind cel mai tânăr doctor în ştiinţe pe 5 septembrie 1979 la prânz am aterizat
fidenţial cu două zile înainte să se anunţe munca patriotică de rigoare din octom- medicale veterinare din România atunci la Tel-Aviv.
oficial, mi-a şoptit că va urma unul brie, de la 1 noiembrie 1966 intram la după Prof. Dr. Bercea Ion cu jumate an mai
Ceauşescu (de n-ar fi urmat!). Nimeni nu prima mea grupă din anul III. Primisem 3 tânăr ca mine la susţinerea Tezei. A urmat Am fi bucuroși să știm cum ați fost
auzise de el. grupe de anul III şi trei grupe de anul IV, o masă bogată ca la nuntă în sala mică de primit în Israel de comunitatea ve-
În 27 mai 1966 studenţia mea se în- toate după amiază. Eram prâslea, nu? aşa consultaţii de la Clinica de Obstetrică unde terinară și cum ati început să lucrați
cheia în amfiteatrul Riegler unde am spus că silenţium! Partea cea mai „proastă“ deja, conform ordinelor comuniste, fuse- la Universitatea Beersheva.
câteva cuvinte de adio anilor mei frumoşi,
dar mă despărţeam cu durere şi de colegii
şi prietenii mei. Ne luam zborul în viaţă. Ce
era că ne cam ştiam şi eram... prea tânăr
şi nu puteam face ­muşchi ca... „cel mai
tare din parcare“. Eram un cocoşel vesel
sem transferat şi salvat de Prof. Dr. Seiciu
Florian pe un post liber. Adică cu Teză în
Boli Infecţioase la a cărei Disciplină deja nu
N u am lins miere în Israel. O spun de
la bun început şi decepţia mea în
primii ani a fost cruntă din toate punctele
tineri, încrezători şi frumoşi eram... cu mult umor. Studentele nu mă slăbeau mai încăpeam... sigur că asta m-a marcat de vedere. După coborârea din avion,
din ochi deşi nu eram o frumuseţe profund. Mi-a tăiat din elan. Apoi legea prin noţiunea de evreu se terminase pentru
Vă rugăm dacă ne puteți spune masculină să ovuleze din cauza mea. Nici care avansarea automată la gradul didac- mine şi ai mei. Devenisem brusc „români“
câteva lucruri despre perioada cu- pe departe, dar umorul şi tinereţea mea tic următor după susţinerea Tezei, a fost căci noţiunea de evreu se subînţelegea,
prinsă între terminarea facultății și plăcea tuturor. anulată de tov. Elena Ceauşescu cu numai dar originea se sublinia cu ghilimelele de

50 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 51


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

Pasiunea copilăriei Nu văzusem până atunci aevea o cămilă.


Felul cum am fost însă primit, mi-a produs
re deţine detaşat primul loc, cel puţin faţă
de cele 12 ţări de unde proveneau colegii
mele în oraşul natal, o vie repulsie nefiind socotit ca un coleg,
ci ca.... un „est european“ cu o pregătire
de-a lungul anilor. Au mai făcut senzaţie
şi câinii trataţi de prurit alergic nedefinit
Arad, a fost creşterea oarecare. Colegii mei erau: americani, datorită hiperproteinemiei. Desensibili-
italieni, iranieni, sud-africani, elveţieni şi zarea prin metode personale însuşite în
porumbeilor. Am avut argentinieni, toţi cu ghilimelele de rigoare. clinica românească şi nu îndoparea cu

în curtea casei o mică Eu nu am fost un ultrareligios niciodată.


Cred, desigur, într-un singur Dumne-
Prednison care umflau pacienţii de nu se
mai cunoşteau.
volieră cu cca 30 de zeu indivizibil pentru mine şi respect toate
religiile. Spun acestea că eu cred şi azi că
În 1982 am identificat în premieră,
în Israel, larva Cephalopina titillator în
porumbei din diverse ce a urmat a fost mâna lui Dumnezeu. cavităţile nazale şi faringe la două cămile,
Adică toate cazurile care soseau în clinică larvele fiind asemănătoare cu Oestrus
rase de zbor. În fiecare veneau parcă pentru a-mi putea demon- ovis de la oaie. Toate astea au venit în
stra pregătirea mea profesională dintr-o cca 5 ani în care statusul meu profesional
zi le dăruiam două ore ţară „est europeană“ (sic). Efectiv nu-mi era, în fine, cel pe care îl ştiam din şcoala
din timpul meu liber venea să cred. Am să le trec în revistă
repede. Distocie la o măgăriţă în care
veterinară... „est europeană“. Ba eram
de multe ori deja şi consultat de colegi cu
iar duminică eram am aflat că bunii mei colegi nu cunosc
instrumentele cu care se intervine pentru
privire la cazurile mai dificile. Şeful m-a
întrebat într-o zi: „Care-i de fapt spe-
nelipsit în piaţa de fetotomii. Caz rezolvat prompt. Nocardio- cialitatea dumitale?“ Dar câtă umilinţă
za la câine în premieră în Israel. Publicată înghiţisem până atunci! De câte ori trebuia
porumbei unde erau şi premiată pe 1980 de Revista de speci- să demonstrez cu cartea în mână că ce

prezenţi cca 2-300 de alitate din Israel ca cel mai bun articol din
clinică. Primele operaţii cezariene la acest
spun e corect. Eram sătul până peste cap.
A atras atenţia prepararea unui ser prin
columbofili. De aici mi spital pe oi şi capre. Primul diagnostic în
Israel a hemoglobinuriei post-partum la
hiperimunizare pe un câine lup contra
parvovirozei canine. Rezultatele erau ex-
se trage ce a urmat vacă. În fine, diagnosticul intraoperator al celente în tratamentul intensiv al cazurilor
celui mai mare chist ovarian la căţea sem- disperate, asta după ce titrasem în prea-
peste ani. nalat vreodată, 4,1 Kg. de lichid chistic... labil serul. Am adus atunci şi câteva fiole
premiat de o revistă din SUA, Compen- liofilizate, cu ser, pentru Dr. Cure Cornel
dium Veterinary, unde s-a publicat, cu de la care învăţasem enorm din meseria
ceea ce l-a uimit pe profesor. Ulterior, 600 de dolari. Apoi au urmat operaţiile noastră, din specialitate, inclusiv prepara- gemelare, plus cca 8 % tripleţi. Am reco- mână. Anul a trecut fără probleme deose- rinari și a studenților comparativ cu
medicul veterinar şef al primăriei Tel- cezarie­ne ventro-laterale stânga la cămile rea unui asemenea ser. A fost încântat, de mandat-o Prof. Seiciu pentru România. bite. Munceam mult şi efortul fizic (şi câte FMV București.
Avivului mi-a spus: „Tu eşti nebun, l-ai în premieră absolută în Israel. S-a publicat fapt era rodul muncii sale, nu? Cred că se putea aclimatiza în Dobrogea. 6-8 distocii la oaie în perioada nov.-apri- n 1992 am fost solicitat de conducerea
refuzat pe prof. Nobel?!“ Păi ce să fac, să în SUA. În fine, găsirea primului înlocuitor Cercetările endocrinologice pe cămilă În anul 1984 începusem să predau lie) şi-a spus cuvântul. În 10 martie 1987 ÎFMV Beit Dagan (cca 6 Km de Tel-Aviv)
divorţez? Cu o recomandare de zile mari de lapte la cămila nou născută cu care s-a au fost realizate în premieră mondială cursul de Fiziologia Reproducţiei la stu- am trântit un infarct miocardic inferior. care aparţine de Universitatea Ierusa-
m-am prezentat, aşadar, la Beerşheva salvat în 1986 un pui de cămilă în Gradina pentru estrogeni şi progesteron în 1984. denţii anului IV de la Facultatea de Biologie Totul s-a schimbat în viaţa mea. Nu mai lim. Eram rugat să preiau Disciplina de
la Centrul de Cercetări Comparative cu Zoologică din New-York. Am şi apărut, Am şi fost, de altfel, în 1985 la un Congres a Univ. Ben-Gurion din Beerşheva. eram acelaşi entuziast. Peste numai doi Obstetrică pentru animalele de Companie.
Clinică Veterinară, clădire nouă din 1977, de altfel, pe prima pagină a unui cotidian de Endocrinologie comparată la Quebec În 1985 şeful Centrului de Cercetări ani trebuia să fiu operat pe cord deschis, Deşi înfiinţată de câţiva ani, nu erau cadre
deci veche de numai doi ani. Şeful se uita central dând să sugă laptele artificial la City în Canada. Era prima mea ieşire peste pleacă în anul Sabatical în SUA. Ei bine, By Pas. Patru coronare erau înfundate. Nu didactice cu multă experienţă. Au fost
la mine, la Teza mea de Doctorat luată cu biberon unui pui de cămilă. Plus interviuri hotare. De acolo am plecat să vizitez în bomba a explodat, căci Senatul Universi- mai puteam rezista la eforturile fizice. În chemaţi profesori din SUA să predea în
mine oficial şi mă întreabă dacă eu am la diverse posturi de radio din Israel pe America, la New-York, o facultate de mare tar a hotărât în unanimitate ca eu să îl su- 1991 am reuşit la un concurs în interiorul anul lor Sabatical. Era în curs de formare o
scris cele 348 de pagini? I-am răspuns această temă privind explicaţiile înţăr- prestigiu. În aceşti ani am fost deschizător plinesc. Am rămas fără grai... mut şi abia Universității noastre pentru postul de şcoală de profesionişti autohtoni. Faculta-
foarte serios că...dactilografa (sic). După cării timpurii şi, ca o consecinţă, fătarea de drum în diagnosticul diferenţial între acum mai explodează o petardă. Profeso- director al Centrului de Cercetări Compa- tea era foarte bine dotată. Azi are şi CT şi
un dialog mai puţin amical mi-a aprobat următoare, în loc de 2 ani distanţă de trei boli asemănătoare clinic la câine, rul, şeful, care se apropiase foarte mult de rative cu 6 Biobaze pendinte de Facultatea MRI (rezonanţă magnetică).
postul pentru mine, dar ca o probă de precedenta fătare, parturiţie la distanţă transmise prin aceeaşi căpuşe în sudul mine între timp, mi-a făcut o mărturisire de Medicină umană. Am urmat un curs Laboratoarele sunt de talia celor uma-
numai 6 luni. Pe urmă... nu ştim ce va fi. de numai 16 luni prin refacerea organelor ţării: Babesioza, Ehrlichioza şi Hepatozoon care m-a uimit. Mama lui era din... Vaslui intensiv de 8 luni la Institutul Weissman ne ca înzestrare, inclusiv cu diverse kituri
Vom vedea, a zis orbul, nu? Aşa că din 15 genitale interne (şi hormonal) în 42 zile canis. şi emigrase în America pe când dânsa din Rehovot pentru specializare. scumpe.
decembrie 1979 am început treaba după post partum. Au urmat şi multe altele, În 1985 am primit 23 de ovine (20 avea 6 anişori. Ce mică e lumea! American Studenţii aveau o bază solidă căci la
masă, că dimineaţa învăţam limba ebrai- precum un focar de Antrax la oi în care am de oi şi 3 berbeci) din Africa de Sud, rasa cu nişte gene... româneşti, totuşi. Ce ne puteți spune despre atmos­ concursul de admitere erau primiţi numai
că. Ţiganii îşi cunosc limba lor din naştere, demonstrat colegilor cu frotiuri mai multe Dorper, pentru aclimatizare. M-am ocupat Mi-am luat misiunea în serios, dar fera din Facultatea de Medicină cei ce absolviseră în prealabil o şcoală
noi o învăţăm pe parcurs, că idişul nu e aspecte ale bacilului. Cel mai mult au intens de ele cca 2 ani pe urmă au ajuns m-am purtat colegial, însă prin umorul Veterinară din Universitatea din legată de animale -Biologie, Zootehnie
limba oficială, este doar ebraica. uimit însă colegii, manevrele de rezolvare la un Kibutz. Aşa o rasă nu văzusem încă. meu înnăscut îi mai înţepam uneori cu Ierusalim. Care au fost impresiile etc. Concurenţa era acerbă. Calitatea
Eram folosit în clinică, în laborator şi nesângeroasă a distociilor fetale unde Indicii de reproducţie erau toţi la cel mai originea mea la şedinţele cazuisticii din dumneavostră despre pregătirea studenţilor era excepţională şi erau foarte
pentru cercetări în reproducţia cămilelor. şcoala românească după umila mea păre- înalt nivel iar cca 75% din fătări erau clinică, care se ţinea de trei ori pe săptă- cadrelor didactice, a medicilor vete- interesaţi să cunoască cât mai mult

52 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 53


veterinaria nr. 10 aprilie - iunie 2013

căci după terminarea facultăţii se gă- îmbunătățită viața academică în


sea cu greu un loc sub soare. Competiţia facultățile de medicină veterinară
era foarte puternică ca şi azi, de altfel. din România și în principal în dome-
Făceam naveta de la Beerşheva cca niul dumneavoastră de activitate?
115 Km dus şi apoi tot atât la întors. Două
cursuri a trei ore pe săptămână la anul IV.
Aveam o ladă frigorifică cu organe geni-
L a acest punct îmi este foarte greu să
răspund căci în pofida legăturilor mele
cu mulţi colegi din facultate ....timpul a
tale procurate în clinica unde lucrasem cernut şi mulţi nu mai sunt iar legăturile
sau de la abator pentru comparaţie. Am mele s-au rărit. Cu puţini mă mai văd la
urât din totdeauna diapozitivele... unde se Congresele breslei noastre de la care nu
putea trage şi un pui de somn. Un student am lipsit la nici unul din 1971 încoace.
trebuie să palpeze cu mânuţa lui „pe viu“ Viaţa academică în FMV a luat o amploare
un folicul matur, un chist, un corp galben, demnă de anii noştri de azi. Au avut loc
etc. Numai aşa va şti ce palpează trans­ transformări greu de închipuit chiar şi în
rectal la animale mari. Un piometru la urmă cu numai un deceniu. FMV Bucu-
căţea mai întâi văzut pe masă şi abia apoi reşti a atins toate standardele (parame-
palpat transabdominal la căţea, se reţine trii) internaţionale pentru a fi considerată
perfect. Am reuşit să conving conducerea azi pe aceeaşi treaptă cu suratele ei din
că fără abator şi o fermă de vaci, studenţii Europa occidentală, lucru de neînchipuit
vor fi simpli teoreticieni. Erau începutu- pe vremea mea. Generaţiile de astăzi să
rile... fie mândre că se pregătesc în aseme-
A durat totul până în 2003 când nea condiţii de egalitate cu orice altă
oboseala şi cordul meu nu mai colaborau facultate din Europa. În domeniul meu de
cu mine (sic) şi am dorit să mă mut la mai multe. Este numai o părere. ra muscular de mama focului în stilul fea servită domnului profesor... până e tau din plin. Colega repetă la indigo gafa activitate care a fost înainte de pensio-
Tel-Aviv să scap de navetă... dar soţia nu Examenele se dădeau prin bine cu- caracteristic al „dansului lui Saint Guy“ gata examenul hematologic. Între timp, mea. Se uită şi-i spune: „E hipocalcemie nare, cred că la Catedra de Reproducţie
şi nu! Am fost obligat să renunţ cu mare noscutul test american. sau „coreea jigodioasă“. Tipic. Dr. Aurel Popoviciu căuta cu blândeţe şi post-partum“. „Bine,dar cum ştiţi, fără s-au făcut paşi uriaşi în dotare şi preocu-
părere de rău. La finele anului studenţii - Domnule, regret e boala lui Carre iscusinţă să îl facă apt pe domnul profe- consult? Scuzaţi-mă, eu sunt ginecolog, pări. Este imposibil azi să compari cu ce a
apreciau anonim cadrul didactic cu note Puteți să ne prezentați câteva în- sau Jigodie şi deja e forma nervoasă... sor de a primi lovitura la final mai uşor. dar noi examinăm biochimic sângele fost odată....Totul este pe mâini mai mult
de la 1 la 20. Dacă nu avea minimum 120, tâmplări interesante din viața care se termină, din păcate, cu parali- După încă jumătate oră, după explicarea în prealabil“. În momentul acela am decât bune, cum se spune.
cadrul didactic respectiv trebuia să renun- dumneavoastră profesională în zie. Mă dau eu mare clinician numai din rezultatului examenului hematologic, îl fugit repede în laborator să pot râde în Aş îndrăzni, pe baza experienţei mele,
ţe. Am avut în fiecare an parte de aprecie­ România și Israel? priviri şi rapid. aud pe profesor: hohote invocându-l şi pe Dr. Popoviciu să le sugerez colegilor tineri care doresc
rea studenţilor între 165 şi 170 din 200 de
puncte maximum. Limba ebraică nu e o
limbă uşoară şi predam gândind româneş-
E ram de serviciu în Clinica de Boli
Infecţioase a FMV Bucureşti după doi
ani de la absolvire când apare un domn
Domnul tace şi mă priveşte perplex,
apoi spune:
- Cum aţi pus diagnosticul fără mă-
„Vezi tinere, poate acelaşi lucru ai
spus şi matale, dar e cu totul altceva
un asemenea examen clinic complet şi
în gând să-i pot spune că roata vieţii
se învârte. Apoi i-am povestit colegei
păţania mea din tinereţe de la Bucureşti.
să se stabilească în străinătate, să nu o
facă înainte de 5 ani de experienţă pro-
fesională în ţară şi o minimă specializare
te, dar rostind în ebraică sau engleză. Cred pus la patru ace, batistuţă la piept, cu car să îl consultaţi? Daţi-mi voie să mă competent“! Mereu învăţăm... pentru a le fi mult mai uşor acolo. Şi încă
că dacă eram băştinaş aveam puncte şi un câine Basset în braţe care tremu- prezint: Prof. Dr. Doc. Nicolaescu Ale- Eram alb ca varul. După ce a plecat Un moment dramatic plin de tensi- ceva, cine e sentimental(ă) cu dorul de
xandru, directorul Spitalului Colentina. profesorul, Dr. Aurel Popoviciu, nea une s-a produs în viaţa mea când am ţară, rude şi prieteni în suflet, să nu plece
Oare nu ar putea să îl vadă un profesor Relu, m-a luat pe după umeri şi mi-a fost chemat într-o dimineață de acasă nicăieri. Le va fi teribil de greu şi mereu
sau un Conferenţiar, poate sunteţi încă spus frăţeşte: „Nimeni nu s-a născut la FMV imediat, că a fost prins crimi- frământaţi de gânduri.... „Fie pâinea cât
Anii IV şi V de studenţie au fost superbi. Mer- prea tânăr, domnule doctor... doct. Cu toţii învăţăm toată viaţa“. Îmi nalul din Bucureşti şi a fost identificat de rea...“
geam la spectacole, cinema, footbal, teatru etc. Gata, s-a terminat cu mine. Ăla
eram! Odaia se învârtea cu mine. Ce
era îndeajuns. L-am iubit enorm pe
acest om. După cum eram gelos pe de-
ca student al nostru din anul II. Era
Râmaru. Rectorul Inst. Agronomic, Prof.
Am descris doar o parte din viaţa mea
profesională căci în realitate ea este mult
Sâmbetele seara eram nelipsit la dans ori la noi mai, o făcusem de oaie rău de tot. Nici
nu ştiu ce i-am spus după ce s-a aşezat
getele lungi ale Prof. Seiciu Florian care
în clinică rezolva imediat o ovoretenţie
Bâlteanu, ne-a făcut atunci în amfitea-
trul mare plin de la Agronomie „Crimi-
mai complexă atât în România, cât şi în
Israel.
ori la Casa Studenţilor, Arhitectură, Universitate pe un scaun decât că revin imediat. Am la găină, iar eu cu degetele mele scurte nali“! Cu ce eram noi de vină? De inimă În încheiere, doresc să spun că mi-am
fugit într-un suflet la laborator unde şi boante.... îmi lua destul timp, că nici rea am pierdut într-un singur an atunci slujit profesiunea cu multă credinţă şi cu
etc. Unii colegi care erau ceva mai mari în etate Dr. Popoviciu Aurel îşi servea liniştit la pian, să cânt cu ele, nu le puteam pe prof. Viorel Ciurea şi prof. Poll Eugen. dragoste. Am avut urcuşuri şi coborâşuri.
cafeaua de dimineaţă. Îi spun agitat ce folosi.... Primul Prorector, al doilea decan. Crunt! Pe maeştrii mei care m-au învăţat această
jucau poker la cămin. Într-o seară am rămas şi am păţit şi... zâmbeşte. „Of, tinereţe, Poate nu mă credeţi, dar în Israel, Dureros până la lacrimi. Era jale mare profesie şi care azi nu mai sunt, îi port în
eu să joc. De pomină... am pierdut toată bur- tinereţe“, îmi spune şi pe urmă: „Ia vino
tu cu mine să iei o lecţie pe viu cum se
după mulţi ani, s-a repetat povestea
mea cu jigodia, dar altfel, cu o tânără
pe aleile facultăţii. inimă şi în mintea mea pentru tot restul
vieţii mele. La fiecare reuşită profesională
sa mea republicană pe care o primisem în anul consultă. Hai!“.
Ei bine, numai consultaţia clinică a
colegă din Elveţia. Într-o zi, după masă,
pe la orele 16.00 intră în clinică val-vâr-
Știm că ați ținut legătura cu mulți
dintre colegii dumneavoastră
aici, le-am mulţumit şi i-am binecuvântat
în mintea mea. Le datorez infinit...
III de studenţie. M-am jurat că nu o să mai joc durat mai bine de 10 minute, asta sepa- tej o doamnă cu un câine în braţe fiind din România și ați fost racordat Ad perpetuam rei memoriam! Spre
rat de anamneză, alte 10 minute. Apoi la vedere tremuratul puternic al câinelui tot timpul la evenimentele din veşnică aducere aminte!
niciodată. Până acum m-am ţinut de cuvânt. recoltarea de sânge, radiografie.... o ca- ei, dar şi megalia mamelelor care alăp- țară. Cum considerați că ar trebui Beerşheva, Israel,7 iunie 2013.

54 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 55


veterinaria nr. 10

Consiliul Național al
Colegiului Medicilor Veterinari
din România (Roman, 12 aprilie 2013)
În data de 12.04.2013 s-a desfăşurat în oraşul Roman, Jud. Neamţ lucrările
Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

A
u participat atât Biroul Exe- ne-a făcut onoarea de a fi alături de noi, 3) Aspecte privind realizarea Progra-
cutiv al Colegiului Medicilor Președintele Consiliului Județean Neamț, mului Strategic în 2013;
Veterinari, președinții Colegii- domnul Culiță Tărâță care ne-a urat un 4) Stadiul de implementare al
lor Județene precum și o serie bun venit pe plaiurile moldovene și a proiectului POSDRU 81/3.2./S/58833
de invitați. Astfel din partea apreciat activitatea medicilor veterinari în „Perfecționarea Resurselor Umane din
Agenției Naționale Sanitar Veterinare și contextul social economic actual. Medicina Veterinară“;
pentru Siguranța Alimentelor au participat Ordinea de zi a fost următoarea: 5) Prezentarea, discutarea și adopta-
cei doi vicepreședinți: Dr. Vladimir Alexan- 1) Prezentarea Raportului de activitate rea proiectelor de Hotărâri ale Consiliului
dru Mânăstireanu și Dr. Marian Pințur pre- al Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Național al Colegiului Medicilor Veterinari;
cum și Dr. Cristian Duicu, Director General Veterinari pentru anul 2012; 6) Diverse.
al Direcției Generale Sanitare Veterinare și 2) Prezentarea Raportului de activitate Lucrările au fost conduse de
pentru Siguranța Lanțului Alimentar. De al Comisiei Superioare de Deontologie și Președintele Colegiului Medicilor Veteri-
asemenea, din partea autorităților locale, Litigii pentru anul 2012 nari, Conf. univ. Dr. Viorel Andronie care
a și prezentat Raportul de activitate al
Biroului Executiv. După prezentare, colegii
au discutat despre direcțiile ce trebuiesc
urmate în perioada următoare, astfel
încât activitatea organizației și a colegilor
medici veterinari să se desfășoare normal
și la standarde de calitate cât mai înalte.
S-a discutat despre greutațile întâm-
pinate în realizarea Programului Strategic
în anul 2012 și despre modul de realizare
al acestuia în anul 2013.
Președintele CMV Conf. univ. Dr. Viorel
Andronie a prezentat stadiul de implemen-
tare al Proiectului POSDRU 81/3.2./S/58833
„Perfecționarea Resurselor Umane din Me-
dicina Veterinară“, arătând faptul că acesta
se bucură de aprecieri pozitive din partea
colegilor medici veterinari care au constatat
că este de un real folos în îmbunătațirea
cunoștințelor profesionale.
Au fost prezentate două proiecte de
hotărâri, care au fost discutate și adoptate
cu unanimitate de voturi.
Discuțiile și luările de cuvânt în cadrul
acestui Consiliu Național al CMV au fost
animate, fiind abordate aspecte punctuale
pentru practica medical veterinară din
România.

56 www.cmvro.ro

S-ar putea să vă placă și