Sunteți pe pagina 1din 118

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI

ELECTRICE

Norme de muncă unificate pe grup de sucursale pentru lucrări de mentenanţă la staţii


electrice de transformare
Cap. I

Elaborator : Serviciul de Studii şi Normare a Muncii

– 1987 –
CUPRINS

1. Generalităţi 3-4
2. Lucrări de mentenanţă preventivă
2.1. Revizii tehnice 5 – 14
2.2. Reparaţii 15 - 91
2.3. Construcţii 92 - 115
3. Lucrări de mentenanţă corectivă
3.1. Reparaţii accidentale 115 - 118

2
1. GENERALITĂŢI

1. Domeniul de aplicare.

Prezentele norme de muncă au un caracter departamental şi se aplică la executarea lucrărilor de


mentenanţă, la staţiile electrice de transformare din cadrul SC ELECTRICA.

2. Condiţii generale de lucru.

Condiţiile de lucru avute în vedere la stabilirea normelor pentru executarea lucrărilor cuprinse în
prezentul capitol sunt următoarele:
- Se lucrează la lumina naturală a zilei şi la temperaturi ale mediului ambiant de cel puţin 0C.
- Se lucrează cu mijloace de muncă manuale sau mecanizate şi cu unelte obişnuite,
corespunzătoare proceselor tehnologice.
- Se lucrează cu materiale noi sau recondiţionate corespunzătoare prescripţiilor în vigoare .
- Se lucrează în poziţii normale de execuţie.
- Sculele, dispozitivele până la 50 kg se transportă de la mijlocul de transport până la locul de
lucru, de către executanţii din formaţie.
- Se lucrează respectând prevederile fişelor tehnologice, ale normelor de protecţia muncii şi
de pază şi stingerea incendiilor,
În cazul executării lucrărilor în condiţii diferite faţă de cele considerate normale se folosesc
următorii coeficienţi de corecţie:
- la temperaturi între 0C. şi -5C 1, 1
- la temperaturi între -5C şi -10 1, 2
- la iluminatul în exclusivitate artificial 1, 1
- în canale acoperite sau în subsoluri joase sub 1, 5 m
unde executantul lucrează în poziţii obositoare 1, 15
Corelaţia pentru temperatura mediului ambiant sub 0C. se acordă numai pentru lucrările
efectuate în zilele cu temperaturi medii sub 0C atestate de buletinul meteorologic.
Dacă în acelaşi articol de normă se aplică mai mulţi coeficienţi de corecţie, aceştia se
însumează în prealabil (exemplu: la coeficienţii de corecţie 1, 10; 1, 20; 1, 15; coeficientul total este de
:
1 + (0,10 + 0,20 + 0,15) = 1,45

Pentru executarea lucrărilor de demontare a aparatajului primar din staţiile electrice de


transformare se vor aplica normele de timp şi preţurile unitare din subcapitolul Reparaţii (R) înmulţite
cu coeficienţii de corecţie corespunzători.
În normele de muncă din acest normativ sunt cuprinse pe lângă elementele indicate la fiecare
articol în parte şi următoarele elemente:
- timpul de pregătire - încheiere;
- timpul de deservire a locului de muncă;
- timpul de odihnă şi necesităţi fiziologice;
- timpul aferent instructajului de protecţie a muncii.
În normele de muncă din acest capitol nu sunt cuprinse următoarele elemente:
- timpul de deplasare al formaţiei de lucru de la sediul filialei până la locul de muncă şi înapoi.
Acest timp se va calcula separat funcţie de distanţă, mijlocul de transport, numărul de lucrători
din formaţie, etc. conform tabelului de deplasare de la pag. 4.
Timpul de deplasare se va calcula cu relaţia:
T = n . t . d. din care:
T = timpul total în ore
n = numărul membrilor formaţiei de lucru
t = timpul de transport pentru un km. distanţă în funcţie de mijlocul de transport folosit .
3
d = distanţa dus - întors în km.
Norma de timp este acordată întregii formaţii de lucru pentru execuţia unei operaţii sau lucrări.
Norma de timp este exprimată în ore-om normă.
3. Prescripţii tehnice generale

Lucrările se vor executa în conformitate cu PE 016/2001 Normativ energetic privind lucrările de


exploatare mentenanţă şi reparaţii ale fondurilor fixe din cadrul SC ELECTRICA şi fişele tehnologice
în vigoare.
Se vor respecta prevederile normelor de protecţia muncii şi a normelor de pază şi stingere a
incendiilor.
Articolele de lucrări cuprind doar fazele principale ale procesului tehnologic, prezentarea
detaliată a acestora regăsindu-se în fişele tehnologice specifice fiecărei lucrări.
Lucrările de reparaţii accidentale putând avea caracter de lucrări de RT, R chiar de RK normele
de muncă se vor lua de la capitolele respective.

4. Condiţii de măsurare.
Unitatea de măsură la care se referă norma de muncă este cea trecută la fiecare articol de lucrare
în parte.

5. Dispoziţii diverse.
Preţurile unitare se vor calcula de fiecare filială în parte conform metodologiei în vigoare.

6. Abrevieri
U.M. – unitatea de măsură
NT – norma de timp
F.L. – formaţia de lucru
PU – preţul unitar
Buc. – bucată.

7. Tabel cu deplasarea formaţiei

Modul de Natura terenului UM F.L. PU


deplasare în localitate în afara localităţilor
normal accidentat
NT
pe jos 0, 40 0, 33 0, 50 1 om din
cu bicicleta 0, 125 0, 10 0, 20 formaţia
cu mijloace de transport în 0, 066 se ia timpul din mersul de de lucru
comun tren sau autobuz
cu mij- autoturism 0, 01 0, 025 1 km
loace de
transport autoutilitară 0, 05 0, 033
ale SD tractor pe 0, 15 0, 10 0, 20
pneuri

Timp de aşteptare a formaţiei de lucru în vederea admiterii la lucrări :

Efectuare de manevre sau timpul de aşteptare a una bucată un om din NT PU


echipei în vederea întreruperii şi repunerii sub zonă de lucru formaţia de
tensiune a instalaţiilor lucru
110 kV 0,80
6 – 35 kV 0,50

4
2. LUCRĂRI MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ

2.1. REVIZII TEHNICE


(R.T.)

Normele de timp din acest subcapitol se referă la lucrările, cu periodicitate fixă, ce se execută
la aparatajul primar din staţiile de transformare, între două reparaţii, pentru prevenirea deranjamentelor
şi incidentelor.
Lucrările de revizie tehnică impun: verificarea, curăţirea, ungerea, înlocuirea unor piese uzate
şi eliminarea unor defecţiuni care necesită lucrări de mică amploare.
Revizia tehnică are şi scopul de a constata şi menţine starea tehnică a utilajului de a preveni şi
elimina defecţiunile la părţile care au un grad de fiabilitate redusă.
Revizia tehnică se execută pe locul de lucru a instalaţiei sau utilajului de către echipe
specializate.
Lucrările executându-se conform fişelor tehnologice în vigoare.
Unitatea de măsură: una bucată trafo sau auto trafo
1.RT.1.
Nr. Tipul instalaţiei Caracteristici specifice Formaţia de lucru NT PU
crt.
1. Transformator de forţă cu 60-110 kV, 10 – 100 2 electricieni principal 39,6
două înfăşurări MVA cu comutare sub 2 electricieni I
2. Transformator de forţă cu sarcină si răcire forţată 1 electrician 45,2
trei înfăşurări.
3. Transformator de forţă cu 20 - 35 kV de orice 1 electrician principal 18,00
două înfăşurări. putere fără comutare 2 electrician I
4. Transformator de forţă cu sub sarcină. 23,20
trei înfăşurări.
5. Transformator de servicii 6-20 kV cu putere pana 1 electrician principal 5,70
interne în staţii la 630 KVA 1 electrician I
6. Transformator de nul 6-20 kV cu putere pana 1 electrician principal 9,50
artificial şi servicii interne la 1200/200 KVA cu 1 electrician I
înfăşurare de Cu sau Al
7. Bobină trifazică de nul 6-35 kV inclusiv 1 electrician principal 6,40
pentru tratarea neutrului separatorul aferent 1 electrician I
bobinei
8. Rezistenţă pentru tratarea 6-20 kV 300-1000 A 6,30
neutrului cu elemente din inclusiv separatorul
a). tablă silicioasă
b). crom nichel 10,00
9. Bobina de reactanţă 6-20 kV 2 electricieni principal 11,00
trifazică 1 electrician I
10. Sistem simplu de bare porţiunea de o celulă 16,20
colectoare de 60-110 kV din staţiile interioare
11. Sistem dublu de bare sau exterioare inclusiv 1 electrician principal 24,40
colectoare de 60-110 kV separatorul racord la 2 electricieni I
bară.
12. Sistem simplu de bare porţiunea de trei celule 1 electrician principal 22,30
colectoare de 25-35 kV din staţiile interioare 2 electricieni I
sau exterioare inclusiv
separatorul racord la
bară.
13. Sistem dublu de bare porţiunea de două celule 1 electrician principal 35,80
colectoare de 25-35 kV de bară dublă inclusiv 2 electricieni I
separatoarele de bară
5
Nr. Tipul instalaţiei Caracteristici specifice Formaţia de lucru NT PU
crt.
14. Sistem simplu de bare porţiunea de cinci celule 1 electrician principal 17,50
colectoare de 6-20 kV inclusiv separatorii 2 electricieni I
racordaţi la bară.
15. Sistem dublu de bare porţiunea de cinci celule 1 electrician principal 28,5
colectoare de 6-20 kV de bară dublă inclusiv 2 electricieni I
separatoarele de bară
16. Celulă de 60-110 kV cu Întreruptor de 110 kV IO 1 electrician principal 88,80
întreruptor cu trei mecanisme MOP, specialist
TC, 3 TT, un separator 1 electrician principal
de linie 2 electricieni I
17. Celulă de 60-110 kV cu Întreruptor de 110 kV IO 84,00
întreruptor cu trei mecanisme MOP,
3 TC; 1. TT, un
separator de linie
18. Celulă de 60-110 kV cu Întreruptor de 110 kV IO 1 electrician principal 81,70
întreruptor cu un mecanism MOP, 3 specialist
TC, 3 TT, un separator 2 electricieni principal
de linie 2 electricieni I
19. Celulă de 60-110 kV cu Întreruptor de 110 kV IO 73,00
întreruptor cu un mecanism MOP 3
TC, 1. TT, un separator
de linie
20. Celulă de 60-110 kV cu Întreruptor un mecanism 1 electrician principal 475,0
întreruptor în anvelopă MOP, 3 TC; 3 TT, specialist
metalică cu SF 6 separator de bare; 2 electricieni principal
separator PPL 2 electricieni I
separator PPR
21. Celulă de 25-35 kV cu Întreruptor de 25-35 kV 1 electrician principal 20,00
întreruptor 3TC, 3 TT. 2 electricieni I
22. Celulă 6-20 kV, cu Întreruptor 6-20 kV două 1 electrician principal
întreruptor trei transformatoare de 2 electricieni I
630-1250 A curent şi/sau trei 15,00
peste 1250 A transformatoare de 18,00
tensiune
23. Celulă de separator de 60- a. separator trifazic fără 1 electrician principal 9,00
110 kV cu comandă CLP
manuală b. separator trifazic cu 1 electrician I 10,5
un CLP
c. separator trifazic cu 1 electrician I 12,00
două CLP.
24. Celulă de separator de 60- a. separator trifazic fără 1 electrician principal 10,5
110 kV cu comandă CLP
pneumatică b. separator trifazic cu 1 electrician I 12,8
un CLP
c. separator trifazic cu 1 electrician I 14,00
două CLP.

25. Celulă de separator de 60- a. separator trifazic fără 1 electrician principal 11,5
110 kV cu comandă CLP
electrică ASE b. cu un CLP acţionat 1 electrician I 14,00
cu:
AME
6
Nr. Tipul instalaţiei Caracteristici specifice Formaţia de lucru NT PU
crt.
ASE 16,20
c. cu două CLP acţionat 20,00
cu:
AME
ASE 20,50
26. Celulă de 110 kV fără - separator de linie 1 electrician principal 288,00
întreruptor în anvelopă - de P.P.L; specialist
metalică cu SF 6 - de P.P.R; 2 electricieni principal
- 3 TT; 3 TC; 1 electrician I
- câmp de bare.
27. Celulă de separator de 25-35 separator trifazic cu 2 electricieni I 8,80
kV cu comandă manuală cuţite de punere la 1 electrician
28. Celulă de separator de 6-20 pământ. 3,00
kV cu comandă manuală
29. Celulă de măsură de 60-110 trei reductoare de 1 electrician principal 6,90
kV tensiune 2 electricieni I
30. Celulă de măsură de 110 kV 2 electricieni principal 30,00
cu SF6 1 electrician I
31. Celulă de măsură de 25-35 1 electrician principal 5,00
kV 1 electrician I
32. Celulă de măsură de 6 – 20 trei reductoare de 1 electrician principal 3,50
kV tensiune 1 electrician I
33. Celulă de servicii interne 6 un cadru de siguranţe 1 electrician principal 1,70
– 25 kV inclusiv cablu de racord 2 electricieni I
la trafo
34. Baterie de acumulatoare a). 220 V inclusiv 13,70
redresorul de încărcare
b). 110 V inclusiv 10,10
redresorul de încărcare
c). 48 V inclusiv 1 electrician I 7,70
redresorul de încărcare
d). 24 V inclusiv 5,30
redresorul de încărcare
35. Celulă de descărcătoare de trei descărcătoare 2 electricieni I 4,20
60 – 110 kV monofazate 1 electrician
36. Celulă descărcătoare de 25 – trei descărcătoare 2 electricieni I 3,40
35 kV monofazate
37. Celulă descărcătoare de 6 – trei descărcătoare 2 electricieni I 2,50
20 kV monofazate
38. Redresor cu seleniu 220 V.c.a. 24-220 V 1 electrician principal 4,00
c.c. când nu se execută 1 electrician I
cu “34”
39. Grup convertizor de curent 1 electrician principal 12,30
continuu 1 electrician I
40. Panou de distribuţie de porţiunea unei celule 1 electrician I 3,5
curent alternativ sau curent cuprinzând aparatajul 1 electrician
continuu de comutaţie primară
de joasă tensiune,
reductori de curent,
cadru de siguranţe, bare

7
Nr. Tipul instalaţiei Caracteristici specifice Formaţia de lucru NT PU
crt.
41. Instalaţii de aer comprimat a). Revizie grup 2 electricieni principal 32,00
compresor 1 electrician I
b). revizia interioară a 22,80
recipienţilor de 500 –
1000 l
c). Revizia periodică a 1 electrician principal 3,00
manometrelor cu 1 electrician I
contacte electrice
d). Revizia periodică a 12,10
motorului electric al
compresorului
e). Revizia instalaţiei de 15,20
automatizare
f). Revizie grup 22,30
electrocompresor peste
10 kgf/cmp
g). Revizie conducte 1 electrician I 17,50
(fără derivaţie) având 1 electrician
lungimea sub 250 m,
după butelii, ventilele,
oale de condensaţie
h). Revizie conducte 34,60
(fără derivaţie) având
lungimea între 250 –
500 m, cu patru butelii,
ventile, oale de
condensaţie
j). Revizie conducte 67,70
(fără derivaţie) având
lungimea peste 500 m,
cu opt butelii, ventile,
oale de condensaţie
42. Reţea de iluminat general Reţeaua de iluminat 1 electrician I 10,20
general, aparatajul de 1 electrician
comutaţie, siguranţe,
corpuri luminoase sub
100 bucăţi, iluminat de
siguranţă
Reţeaua de iluminat 18,20
general, aparatajul de
comutaţie, siguranţe,
corpuri luminoase peste
100 bucăţi, iluminat de
siguranţă
43. Tuburi, poduri şi puţuri de partea de construcţie, 1 electrician I 6,50
cabluri cabluri şi bride de 2 electricieni
fixare (25 m)
44. Canale de cabluri partea de construcţie, 1 electrician I 11,40
rastele cabluri şi bride 1 electrician
de fixare, dale de
acoperire (25 m)

8
Nr. Tipul instalaţiei Caracteristici specifice Formaţia de lucru NT PU
crt.
45. Recipient de aer comprimat probe de suprapresiune 1 electrician I 105,60
1 electrician
46. Ungere şi spălare izolaţie Aparataj trafo;
celulă trafo 35-110 kV -separator si descărcător
a).cu unsoare siliconică pe nul 2 electricieni principal 84,40
b).cu unsoare minerală - borne IT/MT 2 electricieni I 127,80
47. Spălare izolaţie celula trafo - izolatori suport; pod 1 electrician 61,40
35-110 kV de bare MT:- TC;-
separator de bare -
întreruptor
48. Ungere si spălare izolaţie Aparataj tratat:
celulă LEA 35-110 kV - separatoare de bara;
a).cu unsoare siliconică - întreruptor; 2 electricieni principal 80,10
b).cu unsoare minerală - TC; 2 electricieni I 113,50
49 Spălare izolaţie celulă LEA - separator de linie; 1 electrician 60,00
35-110 kV - reductor de prezenta
tensiunii
50. Ungere şi spălare izolaţie Aparataj tratat:
celulă cupla 35-110 kV separatoare de bară, 2 electricieni principal
a). cu unsoare siliconică întreruptor, reductoare 2 electricieni I 72,20
b). cu unsoare minerală de curent izolatoare 1 electrician 107,40
51. Spălare izolaţie celulă suport 55,50
măsură 35- 110 kV
52. Spălare izolaţie celulă Aparataj tratat:
măsură 35- 110 kV - separator de bara
a).cu unsoare siliconică - T.T; 1 electrician principal 48,20
b).cu unsoare minerală - descărcător 2 electricieni I 71,60
53. Spălare izolaţie celulă de - separatoare suport 32,60
măsură 35-110 kV
54. Ungere şi spălare izolaţie Aparataj tratat:
celulă trafo 110 kV racord - partea de MT; 2 electricieni principal
adânc - borne IT trafo 2 electricieni I
a). cu unsoare siliconică - descărcătoare 1 electrician 30,70
b). cu unsoare minerală - izolatoare suport 46,10
55. Spălare izolaţie celulă trafo 20,10
110 kV racord adânc
56. Ungere şi spălare izolaţie Aparataj tratat: partea
celulă bloc linie trafo 110kV MT - borna IT-T.C; 2 electricieni principal
a).cu unsoare siliconică - întreruptor - separator 2 electricieni I 74,40
b).cu unsoare minerală - descărcător 1 electrician 105,60
57. Spălare izolaţie celulă bloc 59,50
linie trafo 110 kV
58. Pod bare 6-35 kV dintre între 5-10 m 6,00
transformator şi sala b) 10-15 m 2 electricieni I 8,00
conexiuni c) 15-20 m 10,00
d) 20-25 m 12,00
e) 25-30 m 14,00
f) peste 30 m 16,00
59. Câmp de bare capsulate tronson 5 m 1 electrician principal 24,00
2 electricieni I

9
60. Baterie de condensatori două reductoare de 1 electrician principal 24,00
tensiune, un reductor de 2 electricieni I
curent, un separator de
punere la pământ bate-
ria şi cablul de legătură
61. Montări-demontări a). 6 – 35 kV 1 electrician principal 4,20
descărcătoare cu rezistenţă 2 electricieni I
variabilă cu tensiunea de : b). 110 kV 24,00
62. Curăţirea zăpezii de pe aleea 10 mc 1 electrician I 1,20
de acces la aparataj în staţii 1 electrician
de transformare
63. Ungere şi spălare pod bare între 5-10 m 1 electrician principal 19,30
6-35 kV dintre transforma- b) 10-15 m 2 electricieni I 26,60
tor şi sala de conexiuni cu c) 15-20 m 32,60
unsoare siliconică d) 20-25 m 39,10
e) 25-30 m 45,60
f) peste 30 m 52,10
64. Ungere şi spălare pod bare între 5-10 m 1 electrician principal 25,10
6-35 kV dintre transforma- b) 10-15 m 2 electricieni I 33,50
tor şi sala de conexiuni cu c) 15-20 m 44,10
unsoare minerală d) 20-25 m 50,22
e) 25-30 m 54,80
f) peste 30 m 63,40
65. Spălare izolaţie pod bare 6- între 5-10 m 1 electrician principal 14,00
35 kV dintre transformator b) 10-15 m 2 electricieni I 18,60
şi sala de conexiuni c) 15-20 m 23,30
d) 20-25 m 27,90
e) 25-30 m 32,60
f) peste 30 m 34,40
66. Revizie pompă SADU şi 1 electrician principal 16,60
sumersibilă 10 bari 1 electrician I
67. Revizie bobină TIF coborâtă la sol 3 electricieni principal 48,00
la locul de montare 3 electricieni I 20,00
68. Compensator sincron 1 electrician principal 82,00
specialist
1 electrician principal
1 electrician I

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR DE REVIZII TEHNICE

10
1.RT. 1. – 1. RT. 6.
- curăţirea capacului, a cuvei şi a accesoriilor transformatorului;
- curăţirea izolatoarelor;
- curăţirea şi strângerea contactelor la toate bornele;
- completarea nivelului uleiului în conservator şi izolatoare;
- verificarea şi remedierea etanşeităţilor;
- revizia instalaţiei de răcire a uleiului;
- revizia dispozitivului de comutare;
- revizia izolatoarelor de trecere;
- revizia releelor de gaze;
- revizia separatorului monopolar al DRV de pe nulul transformatorului;
- revizia fundaţiei transformatorului;
- curăţirea şi evacuarea apei din bazinele colectoare de ulei;
- revizia panoului propriu al transformatorului;
- recoltarea probelor de ulei;
- corecturi de vopsire;
- dezlegarea şi legarea bornelor (pentru măsurători PRAM);
- verificarea legăturilor la priza de pământ a staţiei;
- corectarea inscripţionărilor;
- revizia filtrului de aer cu silicagel;
- revizia indicatorului de nivel al uleiului;
- conlucrarea la verificările PRAM.

1.RT.7. – 1.RT.9.
- revizia bobinei de stingere sau a rezistenţei, bobinei de reactanţă, bobinei de compensare;
- curăţirea cuvei şi vopsirea locurilor atacate de rugină;
- curăţirea izolatoarelor;
- verificarea legăturii la pământ;
- completarea cu ulei;
- revizia separatorului şi descărcătorului de nul;
- revizia legăturilor electrice;
- revizia izolatoarelor suport;
- corecturi de vopsire;
- verificarea şi recondiţionarea contorului de descărcări;
- controlul etanşeităţii îmbinărilor;
- controlul dispozitivului de acţionare;
- verificarea dispozitivului de reglaj;
- revizia angrenajului elicoidal;
- revizia transformatoarelor de curent;
- revizia descărcătorului de nul bobină stingere;
- corectarea inscripţionărilor;
- conlucrarea verificării PRAM

1.RT.10 – 15, 1.RT.58 – 59.


- ştergerea şi curăţirea izolaţiei la echipamentul primar;
- revizia tehnică a separatoarelor şi a dispozitivelor de acţionare;
- revizia tehnică a barelor colectoare şi a legăturilor electrice la bornele aparatelor şi a clemelor
de derivaţie;
- revizia tehnică a izolatoarelor;
- revizia tehnică a instalaţiei de legare la pământ;
- verificarea părţii de construcţie, de susţinere a barelor;
- corectarea inscripţionărilor;
- verificarea distanţoarelor barelor jumelate (dacă e cazul);
1.RT.16 – 1.RT. 22.
- ştergerea şi curăţirea izolaţiei la echipamentul primar;
11
- revizia tehnică a întrerupătoarelor şi a dispozitivelor de acţionare;
- revizia tehnică a separatoarelor de bară şi a dispozitivelor de acţionare;
- revizia tehnică a transformatoarelor de curent şi tensiune;
- revizia izolatoarelor necuprinse în lanţ.
- revizia izolatoarelor lanţ inclusiv a armăturilor şi a conductorului de bare;
- revizia legăturilor electrice la bornele aparatelor a conductoarelor de derivaţie şi a clemelor de
derivaţie;
- corectarea inscripţionărilor.

1.RT.23.- 1.RT.28.
- ştergerea şi curăţirea izolaţiei la echipamentul primar;
- revizia separatorului;
- revizia izolatorului lanţ a armăturilor şi a conductorului de bare;
- revizia dispozitivului de acţionare a separatorului;
- revizia instalaţiei de legare la pământ;
- revizia separatorului de punere la pământ;
- corectarea inscripţionărilor;

1.RT.29. – 1.RT.32.
- ştergerea şi curăţirea izolaţiei, la echipamentul primar;
- revizia transformatoarelor de tensiune;
- revizia instalaţiei de punere la pământ;
- revizia legăturilor electrice la bornele separatorului;
- corectarea inscripţionărilor;

1.RT.33.
- revizia cadrului de siguranţă;
- revizia capătului de cablu;

1.RT.34.
- curăţirea vaselor şi postamentelor izolatoarelor , inclusiv trecerile în exterior a bornelor şi
barelor de legătură;
- verificarea vizuală a stării plăcilor;
- verificarea nivelului de depuneri;
- verificarea tensiunii şi densităţii electrolitului la fiecare element în parte;
- verificare nivel electrolit şi completări;
- verificarea instalaţiei de ventilaţie a camerei de acumulatoare (dacă este cazul) şi remedierea
deficienţelor;
- asigurarea rezervei de apă distilată şi de acid sulfuric;
- remedieri defecţiuni.

1.RT.35. 1.RT.37.
- curăţirea izolaţiei;
- verificarea aspectului exterior şi a poziţiei pe pământ;
- verificarea legăturii la pământ;
- verificarea şi recondiţionarea contorului de descărcători;
- corecturi de vopsire;

1.RT. 38.
- verificarea funcţionării instalaţiei pe toate ploturile şi pe toate poziţiile comutatoarelor;
- verificarea şi curăţirea transformatorului de reţea;
- verificarea suprafeţelor comutatoarelor la transformator şi comutatoare;
- verificarea legăturilor electrice;
- verificarea instalaţiei de semnalizare şi a protecţiei redresorului;
- conlucrarea cu PRAM;
12
- probe funcţionale generale.

1.RT.39.
- verificarea aspectului exterior şi a integrităţii;
- curăţirea suprafeţelor exterioare;
- demontarea şi curăţirea lagărelor, rulmenţilor, colectorului;
- curăţirea reostatului;
- verificarea rezistenţei de izolaţie;
- executarea legăturilor electrice;
- probe de funcţionare în sarcină.

1.RT.40.
- curăţirea generală a panourilor;
- spălarea cu spirt tehnic sau neofalină a mecanismului de acţionare şi ungerea articulaţiei;
- strângerea şuruburilor sau piuliţelor slăbite;
- verificarea stării pieselor principale şi a resoartelor de acţionare;
- controlul camerei de stingere;
- verificarea acţionării elementelor termice la valoarea de reglaj a curentului de lucru şi
acţionării elementelor electromagnetice;
- verificarea aparatajului de joasă tensiune din panou şi înlocuirea aparatajului defect;
- completarea inscripţionărilor.

1.RT.41.
- verificarea elementelor, recipienţilor, ventile, coturi, racorduri;
- evaporarea apei din canale de cabluri;
- vopsitorie (întreţinere);
- revizia elementelor componente, rezervor aer comprimat, oale de condens, ventile, coturi,
racorduri;
- refacerea inscripţionărilor şi marcajelor.

1.RT.42.
- verificarea dozelor şi stării izolaţiei conductoarelor şi înlocuirea porţiunilor defecte;
- verificarea aparatelor de comutaţie;
- verificarea corpurilor de iluminat;
- verificarea iluminatului de siguranţă;

1.RT.43. - 1.RT.44.
- curăţirea generală;
- repararea suportului;
- corectarea prinderii cablurilor pe suport;
- corectări parţiale ale vopsitoriei;
- înlocuirea dalelor defecte;
- evacuarea apei din canale de cabluri;

1.RT.45.
- revizia recipientului hidrofor (reglarea supapelor de siguranţă şi revizia supapelor de reţinere
aer şi apă);
- revizia pompei de alimentare cu apă a hidroforului;
- revizia electroventilului şi a ventilelor pneumatice;
- verificarea instalaţiei de automatizare şi sesizare;
- demontarea vanelor cu acţionare manuală şi verificarea
a). garniturilor de etanşare a ventilelor;
b). starea pieselor componente a vanelor;
- golirea rezervoarelor de apă, curăţirea şi vopsirea lor;
- spălarea conductelor de distribuţie;
13
- revizia şi curăţarea diuzelor.

1.RT.46 – 1.RT.57, 1.RT. 63 – 1.RT.65


- curăţirea izolaţiei cu laveta uscată;
- curăţirea izolaţiei cu laveta îmbibată în petroxin sau diluant. În cazul curăţirii izolaţiei cu acid
se impune şi spălarea cu apă distilată a locurilor atinse de acid;
- ştergerea izolaţiei cu laveta uscată a impurităţilor;
- degresarea cu alcool tehnic;
- ştergerea cu laveta după degresare;
- ungerea cu unsoare siliconică;
NOTA : În cazul spălării izolaţiei se vor efectua operaţiile de mai sus în afară de ungere.

1.RT.60
- verificarea temperaturii mediului ambiant;
- verificarea stării conexiunilor şi strângerea lor;
- verificarea lipsei umflăturilor pe pereţii cuvelor condensatorilor;
- verificarea scurgerilor de impregnant la condensatoare şi ulei la transformatoare de curent şi
tensiune;
- verificarea stării împrejmuirilor;
- verificarea izolatoarelor şi ştergerea de praf;
- înlocuirea elementului defect;
- completarea cu ulei a transformatoarelor de curent;
- revizia tehnică a reductoarelor de tensiune şi curent;
- corecturi de vopsitorie;
- revizia confecţiei metalice (suportul bateriei) a împrejmuirii şi verificarea sistemului de
închidere.
1.RT.66
- demontarea din instalaţie a pompei;
- demontarea în părţi componente;
- spălare, ungere rulmenţi;
- înlocuire, confecţionarea garniturii;
- asamblarea pompei;
- montarea în instalaţie a pompei, efectuări de probe.
1.RT.67
- curăţirea exterioară şi ştergerea de praf;
- curăţirea ansamblului cu demontarea unor piese;
- eliminări defecţiuni;
- revizia subansamblelor;
- corecturi de vopsitorie.
1.RT.68
- curăţirea inelelor colectoare;
- verificarea lagărelor şi completarea cu ulei;
- verificarea reostatului de pornire;
- verificarea motorului de lansare;
- curăţarea compensatorului;
- ungerea pieselor cu unsoare;
- verificarea legăturilor bornelor;
- încercări impuse de furnizor;
- probe funcţionale cu verificarea parametrilor;
- remedieri defecţiuni;
- verificarea etanşeităţii întregii maşini;
- corecturi de vopsitorii;
- înlocuirea pieselor defecte.
2.2. REPARAŢII (R)

14
Normele de muncă din acest subcapitol sunt elaborate în vederea folosirii lor la lucrările de
reparaţii, precum şi la lucrările de reparaţii rezultate ca urmare a intervenţiilor accidentale în urma
deranjamentelor şi avariilor.
În cazul lucrărilor de reparaţii executate în apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune, se vor
aplica normele de timp şi preţuri unitare din prezentul subcapitol, corectate cu coeficientul 1,15.
Pentru lucrările de demontare se aplică normele de montare, corectate cu următorii coeficienţi:
- demontarea prefabricatelor metalice 0,35
- demontarea prefabric. şi conf. met. asamblate prin şuruburi 0,35
- demontarea prefabric. şi conf. met. asamblate prin sudură 0,90
- demontarea cablurilor electrice 1,00
- demontarea cutiilor terminale 0,30
- demontarea izolatoarelor 0,75
- demontarea barelor rigide 0,60
- demontarea barelor flexibile 0,60
- demontarea separatoarelor 0,80
- demontarea dispozitivelor de acţionare pentru separatoare 0,45
- demontarea siguranţelor 0,80
- demontarea întreruptoarelor 0,80
- demontarea dispozitivelor de acţionare pentru întreruptoare 0,35
- demontarea accesoriilor transformatoarelor 0,80
- demontarea transformatoarelor 0,90
- demontarea transformatoarelor de măsură montate în interior 0,80
- demontarea transformatoarelor de măsură montate în exterior 1,00
- demontarea diverselor aparate 1,00
- demontarea bateriilor de acumulatoare 0,50
- demontarea bateriilor de condensatoare 0,50
- demontarea redresoarelor şi a grupurilor convertizoare 0,80
- demontarea conductelor de aer comprimat 0,45
- demontarea armăturilor şi a echipamentelor 0,80
- demontarea instalaţiei de legare la pământ 0,50
Reparaţiile cuprind următoarele categorii de lucrări :
- lucrări de reparaţii cu înlocuirea pieselor defecte fără demontare de utilaje a agregatelor,
ansamblurilor sau subansamblurilor respective;
- lucrări de reparaţii constând din demontarea parţială sau totală a agregatelor, a ansamblurilor
sau subansamblurilor defecte şi remedierea sau înlocuirea lor cu altele noi sau recuperate;
Cu ocazia reparaţiilor se pot efectua şi lucrări de modernizare şi de îmbunătăţire a anumitor
părţi componente ale fondului fix de către echipele de reparaţii specializate.

1.R.1. Montarea construcţiilor metalice

Procesul de muncă cuprinde:


- identificarea din plan a cotelor de montaj;
- verificarea pieselor care urmează a fi montate;
- ştemuirea în zid sau găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea şi montarea provizorie prin bulonare, sudură sau pe zid;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea şi fixarea definitivă;
Unitatea de măsură : 1 kg construcţie metalică
Formaţia de lucru : 1 electrician 1
1 electrician

1.R.1.
Greutatea Loc de montare
15
construcţiei Pe zid Pe construcţie metalică Plăci metal. fixate
metalice Cărămidă Beton Prin sudură Prin şuruburi pe suport de beton
NT PU NT PU NT PU NT PU NT PU
a. 0 - 1 0,150 0,180 0,121 0,171 -
b. 1 - 3 0,120 0,149 0,102 0,135 -
c. 3 - 4 0,120 0,141 0,098 0,129 -
d. 7 - 12 0,111 0,133 0,094 0,122 -
e. 12-20 0,101 0,122 0,085 0,111 -
f. 20-35 0,083 0,100 0,072 0,089 -
g. 35-50 0,065 0,078 0,058 0,065 0,081
h. 50-70 0,040 0,047 0,039 0,038 0,045
i. 70 - 100 0,021 0,025 0,020 0,021 0,027
j. 100 - 150 0,014 0,017 1,011 0,014 0,018

1.R.2. Confecţionarea bridelor - scoabă, cu sau fără urechi pentru susţinerea ţevilor sau
cablurilor
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea materialului;
- tăierea la dimensiuni a laminatului şi prelucrarea materialului;
Unitatea de măsură : una bridă.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.2.
Nr. Nr. conducte sau cabluri Diametrul Tipul bridei
crt. conductei, Cu urechi Fără urechi
mm NT PU NT PU
1. până la 4 până la 20 0,23 0,16
2. 20 - 50 0,26 0,18
3. peste 50 0,30 0,22
4. peste 4 până la 20 0,29 0,20
5. 20 - 50 0,33 0,23
6. peste 50 0,39 0,26

1.R.3. Montarea suporţilor bridelor, colierelor, scoabelor, etc. gata confecţionate pentru
susţinerea conductoarelor sau cablurilor
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- ştemuirea în zid sau găurirea construcţiei metalice;
- fixarea provizorie;
- centrarea, alinierea şi fixarea definitivă;
Unitatea de măsură : un suport sau placă metalică
1.R.3.
Nr. Numărul locurilor de fixare
crt. Felul montării Formaţia de Cu un loc Cu două locuri
lucru NT PU NT PU
1. Prin ştemuire cărămidă 1 electrician I 0,215 0,386
2. normală beton 1 electrician 0,313 0,474
3. Prin dibluri împuşcate 0,200 0,318
4. Pe construcţie şuruburi 0,218 0,364
5. metalică sudură 0,158 0,216
6. Suporturi pentru susţinerea 1 electrician 0,436 -
lanţului de izolaţie

Pentru piesele cu mai mult de două locuri de fixare normele de timp şi preţuri unitare se
calculează cu ajutorul relaţiei:
16
NTn = NTn - 1 x 1,35
NTn = norma de timp pentru piese cu n locuri de fixare
NTn - 1 = norma de timp pentru piese cu n - 1 locuri de fixare.

1.R.4. Montarea grupelor de ţeavă pentru protecţia cablurilor la trecerea prin pereţi
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi tăierea ţevilor la lungime;
- gruparea ţevilor prin sudură;
- aşezarea grupului de ţevi la locul de trecere a cablurilor prin pereţi;
- fixarea ţevilor prin cimentare sau cu coliere.
Unitatea de măsură : un grup de ţevi de protecţie
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.4.
Diametrul ţevilor în mm
Nr. Numărul de ţevi Până la 38 38 - 58 peste 58
crt NT PU NT PU NT PU
1. 1 0,327 0,460 0,620
2. 2 - 4 0,746 1,100 1,400
3. 5 - 9 1,400 2,100 2,600
4. 10 - 15 2,000 2,600 3,600

1.R.5. Tija de paratrăznet şi suport aparataj pe stâlpi


Procesul de muncă cuprinde:
- montarea (verificarea paratrăznetului, ridicarea şi aşezarea în vârful stâlpului, montarea
provizorie prin bulonare sau sudură, verificarea poziţiei, centrarea şi fixarea definitivă).
Unitatea de măsură : una buc paratrăznet sau suport
Formaţia de lucru : 2 electricieni I
2 electricieni
1.R.5.
Nr. Tipul şi mărimea paratrăznetului sau suportului Montarea
crt. NT PU
1. Cu lungimea până la 9 m 2,50
2. Peste 9 m lungime (inclusiv 9 m) 3,60
3. Suport aparataj cu placă 110 kV 1,15

1.R.6. Montarea uşilor din tablă şi plase de protecţie gata confecţionate


Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea plasei:
- montarea plasei cu şuruburi sau sudură;
- confecţionarea şi montarea balamalelor;
- executarea opritoarelor la uşile din plasă.
Unitatea de măsură : o uşă sau plasă montată.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.6.
Nr. crt Felul plasei şi modul de montare NT PU
1. Panouri de plasă fixă pe suport 1,10
2. prin şuruburi 1,45
3. prin sudură 1,05
4. Uşi din plasă balamale fixate cu şuruburi 2,25
5. balamale fixate prin sudură 1,45
6. Uşi din tablă cu într-un canat 1,30
balamale în două canate 1,70
17
Nr. crt Felul plasei şi modul de montare NT PU
în trei canate 2,65

1.R.7. Decuparea în tablă de oţel a locurilor de montare a aparatelor şi dispozitivelor de


acţionare pe panouri, dulapuri, celule, etc.
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea;
- decuparea în tablă;
- ajustarea conturului locului decupat.
Unitatea de măsură : 1 cm perimetru decupat
Formaţia de lucru :1 electrician I
1 electrician
1.R.7.
Nr. crt. Modul de decupare Grosimea tablei (mm)
până la 3 3-5
NT PU NT PU
1. Cu burghiul şi ferăstrăul mecanic 0,031 0,038
2. Cu dispozitivul 0,016 0,021
3. Cu flacăra oxiacetilenică 0,018 0,021

1.R.8. Vopsirea construcţiilor metalice


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea construcţiei metalice cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa;
- aplicarea manuală cu pensula a primului strat de miniu de plumb;
- vopsirea pentru aducerea la culoare, inclusiv pregătirea vopselei
Formaţia de lucru : 1 electrician
1.R.8.
Felul operaţiei
Nr. Felul construcţiei metalice UM curăţire şi grunduire vopsire un strat
crt. NT PU NT PU
1. Construcţie metalică asamblată nemontată 1 kg 0,023 0,013
2. (Stelaje, cadre, balustrade) montată 1 kg 0,026 0,015
3. Piese metalice de susţinere şi fixare (suportu- 1 kg 0,028 0,015
ri, coliere, scoabe brăţări) etc. nemontate
4. Nemontate 1 kg 0,034 0,019
5. Plase metalice montate sau nemontate 1 mp 0,230 0,150

1.R.9. Montarea (asamblarea) construcţiilor prefabricate


Procesul de muncă cuprinde:
- dezambalarea prefabricatelor (celula, post de transformare, dulap, etc. );
- studierea planului de identificare a locului de montare;
- măsurarea şi trasarea cotelor de fixare;
- verificarea prefabricatelor şi remedierea eventualelor degradări survenite în timpul
transportului;
- manipularea cu macaraua sau manuală;
- asamblarea provizorie, verificarea, centrarea şi alinierea;
- fixarea definitivă, în şuruburi sau sudură, inclusiv încastrările în zid sau postament;
- executarea legăturilor între barele colectoare (numai la celulele de exterior);
- legarea baretelor (la panouri);
- legarea prefabricatelor la priza de punere la pământ, inclusiv confecţionarea legăturilor;
- montarea peretelui despărţitor între sistemele de bare la celule de interior;
- ungerea cu vaselină tehnică a contactelor debroşabile la cărucioare;
- verificarea nivelului de ulei în cuvele întreruptoarelor şi completarea acestuia, dacă este cazul;
- verificarea circuitelor primare şi secundare după introducerea căruciorului;
18
- verificarea funcţionării blocajelor şi a punerilor la pământ;
Unitatea de măsură : una bucată celulă cu panou, un cărucior, un dulap, un pupitru, etc.
1.R.9.
Nr. crt. Felul prefabricatului montat Formaţia de lucru NT PU
1. Celula de interior 1 electrician I 9,00
2. Celula de exterior 1 electrician I 11,40
1 electrician
3. Montarea (asamblarea) echipat 6,10
4. panourilor tip PPC neechipat 4,10
5. tip PCM echipat 1 electrician I 6,40
6. neechipat 1 electrician 4,10
7. tip PSI echipat 6,40
8. neechipat 4,70
9. Montat cărucioare la celule 1 electrician I 2,30
1 electrician
10. Montat dulap DEA 5,20
11. Montat dulap metalic de interior pentru 1 electrician I 5,20
aparat gata echipat 2 electricieni
12. Montat pupitre 7,20
13. Dulap metalic de comandă instalaţie de 2 electricieni I 5,70
aer comprimat echipat 1 electrician
14. neechipat 3,20
- în normele de timp de la acest capitol sunt cuprinse operaţiile de remontare a aparatajului de
comutaţie secundară şi primară demontat de către constructor în vederea transportului.
- Pentru remontarea izolatoarelor de trecere şi a barelor demontate în vederea transportului, se
aplică normele de la art.1.R.18. şi 1.R.28 corectate cu coeficientul de 0,6.

1.R.10. Montarea panourilor metalice din tablă de cornier


Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea panoului, cutiei sau plăcii;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare a panoului sau plăcii;
- ştemuirea în zid sau găurirea construcţiei metalice sau a plăcii;
- ridicarea şi fixarea provizorie;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea şi fixarea definitivă în şuruburi sau cu sudură.
Unitatea de măsură : 1 panou, o cutie sau o placă.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician 1.R.10.
Nr. crt. Caracteristicile panoului sau cutiei NT PU
1 Panou de comandă până la 1 mp 1,80
2. protecţie, semnalizare, etc. 1 - 2 mp 3,00
3. peste 2 mp 3,90
4. Cutii pentru protecţia şirului suprafaţa desfăşurată până cu uşi 2,45
5. de cleme la 2 mp fără uşi 2,45
6. suprafaţa desfăşurată 2- cu uşi 3,30
7. 5mp fără uşi 3,30
8. suprafaţa desfăşurată peste cu uşi 5,40
9. 5 mp fără uşi 5,40
10. Cutii (capac) pentru contactoare CSA, CSB 1.10
11. Placă despărţitoare din până la 2 mp 1,30
azbociment peste 2 mp 2,10

1.R.11. Montarea cutiilor metalice de cleme


Procesul de muncă cuprinde:
19
- verificarea cutiei metalice;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea cutiei metalice pentru intrarea circuitelor secundare;
- manipularea cutiei şi fixarea provizorie;
- centrarea şi fixarea definitivă;
Unitatea de măsură : o cutie cleme
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician 1.R.11.
Nr. crt. Tensiunea ( kV ) NT PU
1. 35 3,90
2. 110 5,90

1.R.12. Transportul celulelor de interior şi exterior, panouri, dulapuri, etc.


Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea sculelor şi dispozitivelor de manipulare;
- deplasarea prin râpare sau tragere;
- aşezarea încărcăturii în locul de destinaţie;
Unitatea de măsură : una bucată piesă transportată pe distanţă de 10 m. 1.R.12.
Nr. Greutatea materialului (kg şi modul de Formaţia de lucru NT PU
crt transportare)
1. 101 - 200 prin râpare 1 electrician I 0,37
3 electricieni
2. 201 - 300 prin râpare 1 electrician I 0,50
4 electricieni
3. 301 - 500 1 electrician I 0,69
5 electricieni
4. 501 - 1000 1 electrician I 0,97
6 electricieni
5. 1001 - 2000 cu ajutorul vinciurilor, 1 electrician principal 1,10
troliilor şi bilelor 5 electricieni
6. 2001 - 3000 1 electrician principal 1,50
7 electricieni
7. 3001 - 5000 1 electrician principal 2,40
9 electricieni
Pentru transportul şi manipularea pe fiecare 10 m parcurşi peste primii 10 m sau pentru fiecare
metru de urcare, se aplică normele de mai sus, corectate cu un coeficient de 0,50.

1.R.13. Inscripţionarea celulelor


Procesul de muncă cuprinde:
- identificarea locului de trasare;
- inscripţionarea cu pensula şi şablonul, inclusiv pregătirea vopselei.
Formaţia de lucru : 1 electrician principal 1.R.13.
Nr. crt. Felul inscripţionării UM NT PU
1. Executarea cu grosimea de 10 mm 1m 0,155
chenarelor cu grosimea de 7 mm 0,130
2. Executarea înălţimea literei între 4 şi 5 cm 0,235
3. inscripţiilor în înălţimea literei între 2 şi 3 cm 10 buc 0,182
4. ulei înălţimea literei de 1 cm litere 0,073
5. Inscripţionarea după şablon litere sau cifre (înălţimea între 2 - una buc 0,005
5 cm) litera
6. Confecţionarea şabloanelor (înălţimea literelor între 2 - 5 cm) 0,036

1.R.14. Fixarea armăturilor pe izolatoarele suport de interior (SA - SD - SC sau SAIC)


Procesul de muncă cuprinde:
20
- prepararea amestecului de ciment;
- aşezarea stratului de ciment pe izolator şi fixarea armăturii;
- verificarea centrării şi înălţimii;
- curăţirea de resturile de ciment;
- umezirea continuă;
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.14.
Nr. crt. Tensiunea Felul armăturii
Exterioară Interioară
NT PU NT PU
1. până la 10 0,191 0,240
2. 15 - 20 0,30 0,340
3. 35 0,41 0,455

1.R.15. Fixarea flanşelor şi a capacelor pe izolatoarele de trecere (TB, TC şi TIE)


Procesul de muncă cuprinde :
- prepararea amestecului de ciment;
- aşezarea stratului de ciment, pe izolator şi introducerea flanşei;
- fixarea flanşei şi verificarea centrării şi a înălţimii;
- curăţirea de resturile de ciment şi umezirea continuă, inclusiv fixarea capacelor.
Unitatea de măsură : una bucată flanşa sau capac.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.15.
Nr. crt. Tensiunea ( kV ) NT PU
1. până la 10 0,410
2. 5 - 20 0,490
3. 35 0,600

1.R.16. Fixarea izolatorului suport exterior (HOS) în suport drept


Procesul de muncă cuprinde:
- prepararea cimentului;
- prinderea suportului în menghină sau dispozitiv;
- introducerea cimentului în gaura izolatorului şi fixarea izolatorului în suport;
- curăţirea de resturi de ciment;
Unitatea de măsură : un izolator
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.16.
Nr. crt. Tensiunea ( kV ) NT PU
1. până la 10 0,230
2. 15 - 20 0,340
3. 35 0,450

1.R.17. Vopsirea celulelor, posturilor, dulapilor şi panourilor


Procesul de muncă cuprinde :
- curăţirea cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală cu pensula a primului strat de vopsea sau grund;
- vopsirea manuală sau cu pistolul a stratului doi de vopsea, inclusiv prepararea vopselei.
Unitatea de măsură: 1 mp
Formaţia de lucru : 1 electrician .

1.R.17.
Obiectele de vopsit şi modul de Felul operaţiei
21
Nr. crt. vopsire Curăţirea grundului Vopsirea un strat
NT PU NT PU
1. Celule, posturi, dulapuri cu pensula 0,27 0,17
2. Cu pistolul - 0,05

1.R.18. Montarea izolatoarelor suport de interior (SA, SAIC, sau SB) din import
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi însemnarea traseului barelor şi a locului de fixare a izolatorului;
- executarea găurilor în construcţia metalică sau în zid pentru încastrarea buloanelor;
- încastrarea buloanelor în cazul fixării pe zid;
- montarea izolatorului suport şi curăţirea de resturile de ciment;
- verificarea poziţiei de fixare definitivă.
Unitatea de măsură : un izolator.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.18.
Nr. Locul de montare şi Tensiunea ( kV )
crt tipul flanşei până la 10 15 - 20 35 110
NT PU NT PU NT PU NT PU
1. Pe construcţie metalică 0,23 0,30 0,42 0,82
rotundă sau interioară
2. Ovală 0,30 0,40 0,53 1,03
3. Pătrată 0,32 0,44 0,64 1,25
4. Pe zid ovală 0,53 0,75 0,98 1,92
5. Pătrată 0,68 0,91 1,32 2,56
În cazul în care izolatoarele se montează în poziţie peste cap, adică cu capul izolatorului în jos,
la normele de la articolul de mai sus se aplică coeficientul de 1,30.
La remontarea izolatoarelor demontate, pentru transport se aplică coeficientul 0,6.

1.R.19. Confecţionarea şi montarea plăcuţei suport


Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea materialului;
- tăierea la foarfecă şi găurirea materialului;
- montarea (verificarea poziţiei şi fixarea definitivă).
Unitatea de măsură : o plăcuţă
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.19.
Nr. crt. Operaţia NT PU
1. Confecţionare 0,320
2. Montare 0,172

1.R.20. Montarea izolatoarelor de trecere interior - exterior


Procesul de muncă cuprinde:
- aşezarea izolatorului pe placă şi însemnarea găurilor după flanşă;
- executarea găurilor în placă pentru şuruburi de fixare;
- montarea izolatoarelor de trecere;
- verificarea poziţiei izolatorului şi fixarea definitivă;
- curăţirea şi fixarea tijelor de trecere.
Unitatea de măsură : un izolator
Formaţia de lucru : 2 electricieni I
1 electrician

1.R.20.
Tensiunea (kV)
22
Nr. Tipul plăcii şi a până la 10 15 - 20 35 110
crt. flanşei NT PU NT PU NT PU NT PU
1. metalică ovală 0,370 0,600 0,750 1,200
2. pătrată sau 0,500 0,750 1,100 3,400
rotundă
3. Pertinax ovală 0,600 0,680 0,910 1,500
4. sau azbo- pătrată sau 0,560 0,830 1,150 3,200
ciment rotundă
5. Pe beton ovală 0,600 0,860 1,200 3,400
pătrată sau 0,820 1,150 1,600 4,900
rotundă
- La montarea izolatoarelor de trecere de 110 kV (pentru a căror montare nu se amenajează
dispozitiv de ridicare manuală) la normele de la articolul de mai sus se aplică un coeficient de 0,60.
- Pentru remontarea izolatoarelor pe celulele prefabricate, care au fost demontate în vederea
transportului, la normele de la articolul de mai sus se aplică un coeficient de 0,60.
- Pentru montarea izolatoarelor de trecere interior - interior se aplică coeficientul de 0,80.

1. R.21. Montarea izolatoarelor suport în exterior


Procesul de muncă cuprinde:
- scoaterea piuliţelor;
- ridicarea şi remontarea suportului cu izolatorul pe cadru sau pe consolă;
- verificarea poziţiei şi centrarea izolatorului;
- fixarea definitivă prin strângerea piuliţelor;
- curăţirea izolatorului.
Unitatea de măsură : un suport cu izolator. 1.R.21.
Nr. Tensiunea izolatorului Formaţia de lucru NT PU
crt.
1. până la 10 1 electrician I 0,28
2. 15 - 20 1 electrician 0,33
3 35 0,52
4. 110 0,96

1.R.22. Asamblarea şi montarea lanţului de izolatoare


Procesul de muncă cuprinde:
- dezambalarea elementelor de izolatoare;
- verificarea elementelor şi formarea lanţului prin asamblarea tuturor elementelor şi
armăturilor, inclusiv curăţirea izolatoarelor.
Unitatea de măsură : un izolator lanţ izolator 1.R.22.
Nr. Tensiunea Formaţia de lucru Susţinere Întindere
crt şi tipul de Simplu Dublu Simplu Dublu
izolator NT PU NT PU NT PU NT PU
1. până la 35 kV 1 electrician I 0,70 1,30 0,84 1,55
1 electrician
2. 110 kV : IC 2 electricieni I 0,68 3,00 1,95 3,10
1 electrician
3. VKLS 1,40 1,75 1,75 2,10

1.R.23. Montarea plăcilor de marmură gata echipate


Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea plăcii gata prelucrate;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- executarea găurilor în zid sau în construcţia metalică;
- montarea provizorie;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea şi fixarea definitivă.
23
Unitatea de măsură : una bucată placă
Formaţia de lucru : 1 electrician
1.R.23.
Nr. Greutatea plăcii (kg) Locul de montare
crt. Pe construcţia metalică Pe zid
NT PU NT PU
1. 15 - 30 1,55 2,80

1.R.24. Montarea plăcilor pentru izolatoare de trecere


Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea plăcilor gata confecţionate;
- măsurarea locului de fixare;
- montarea şi fixarea provizorie;
- verificarea poziţiei, centrarea şi alinierea;
- fixarea definitivă prin încastrare şi cimentare.
Unitatea de măsură : una bucată placă completă
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
1.R.24.
Nr. Felul plăcii Tipul izolatoarelor ( kV )
crt. 6 - 20 25 - 35 110
NT PU NT PU NT PU
1 pentru un izolator cu şuruburi 1,45 1,75 5,30
2 prin sudură 1,15 1,35 2,85
3 pentru trei izolatoare cu şuruburi 2,25 2,85 -
4 prin sudură 1,80 2,30 -
5 Ramă cu placă din pertinax sau 3,10 4,10 -
azbociment pentru trei izolatoare

1.R.25. Vopsirea armăturilor la izolatoare


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea de impurităţi, vopsirea cu pensula manual un strat
Unitatea de măsură : una bucată izolator
Formaţia de lucru : 1 electrician
1.R.25.
Nr. crt. Felul izolatoarelor NT PU
1. Izolatoare suport 6 - 20 - 35 kV 0,052
2. 110 kV 0,091
3. Izolatoare de trecere 6 - 20 - 35 kV 0,133
4. 110 kV 0,136

1.R.26. Dezambalarea izolatoarelor


Procesul de muncă cuprinde:
- tăierea legăturilor de balot sau sârmă;
- scoaterea scândurilor sau şipcilor;
- scoaterea izolatoarelor din ladă;
- refacerea lăzii pentru a putea fi întrebuinţată.
Unitatea de măsură : una bucată ladă la 100 kg.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician

1.R.26.
Nr. crt. Operaţia NT PU
1. Dezambalarea izolatoarelor 0,23
24
1.R.27. Transportarea manuală a izolatoarelor
Unitatea de măsură : una bucată izolator sau lada pe distanţă de 10 m
1.R.27.
Nr. crt. Greutatea izolatoarelor Formaţia de lucru NT PU
1. până la 25 kg 1 electrician 0,013
2. 26 - 50 kg 0,040
3. 51 - 100 kg 1 electrician I 0,100
1 electrician

Pentru transportul şi manipularea pe fiecare 10 m parcurşi peste primii 10 m, sau pentru fiecare
metru de urcare se aplică normele de mai sus, corectate cu coeficientul de 0,5.

PRELUCRAREA ŞI MONTAREA BARELOR


1.R.28. Prelucrarea şi montarea barelor dreptunghiulare
Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea;
- tăierea la lungime;
- îndoirea pe lat sau cant (se considera medie de 0,3 îndoituri pe 1 kg bara);
- însemnarea şi găurirea;
- ajustarea capetelor şi ovalizarea găurilor;
- prelucrarea suprafeţelor de contact, inclusiv ungerea cu vaselina tehnica;
- montarea armăturilor suport pe izolatoare şi a pieselor intermediare la borne sau cleme;
- montarea şi îmbinarea barelor;
Unitatea de măsură : 1 kg bara gata montată.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician
1.R.28.
Felul materialului
Nr. Secţiunea şi felul barelor Cupru Aluminiu Oţel
crt. NT PU NT PU NT PU
1. până la generale 0,41 0,65 0,49
2
2. 400 mm derivaţii 0,56 0,93 0,67
3. piese intermediare şi de distanţă 1,00 1,80 1,20
4. 400 – generale 0,33 0,49 0,40
2
5. 800 mm derivaţii 0,45 0,65 0,55
6. piese intermediare şi de distanţă 0,95 1,55 1,15
7. 1000 generale 0,29 - -
mm2 derivaţii 0,41 - -
piese intermediare şi de distanţă 0,85 - -
- La montarea barelor duble, triple, etc. în paralel cu rigidizarea între ele prin bolţuri
distanţoare, se aplică următorii coeficienţi de corecţie :
- doua bare în paralel 1,15;
- trei bare în paralel 1,25;
- patru bare în paralel 1,30;
Pentru prelucrarea manuală a barelor se aplică coeficientul de 1,35.

1.R.29. Prelucrarea şi montarea barelor din ţeavă


Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi tăierea la lungime;
- ajustarea capetelor ţevii;
- montarea armăturilor şi clemelor în locurile de fixare a barelor;
- montarea şi fixarea definitivă.
Unitatea de măsură : 1 kg bară de ţeavă gata montată.
25
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician I
1 electrician 1.R.29.
Felul materialului
Nr. Diametrul barelor şi modul Cupru Aluminiu
crt. NT PU NT PU
1. până la  50 mm generale 0,070 0,105
2. derivaţii sau intermediare 0,122 0,172
3.  50 - 80 mm generale 0,050 0,082
4. derivaţii sau intermediare 0,110 0,152
5. peste  80 mm generale 0,050 0,065
6. derivaţii sau intermediare 0,082 0,118
În normă nu este inclusă îndoirea, îmbinarea, sudarea barelor din ţeava şi a piuliţelor
intermediare.
1.R.30. Îndoirea barelor din ţeavă
Procesul de muncă cuprinde :
- umplerea ţevii cu nisip;
- măsurarea şi trasarea ţevii pentru îndoire;
- îndoirea ţevii după şablon;
- verificarea şi finisarea curburii;
- scoaterea nisipului din ţeavă .
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician 1.R.30.
Felul materialului
Nr. Diametrul exterior al ţevii (mm) Cupru Aluminiu
crt. NT PU NT PU
1. până la  50 0,53 0,56
2.  50 - 80 0,77 0,67
3. peste  80 0,86 0,95
În cazul îndoirii barelor din ţeavă cu dispozitivul, la normele de la articolul de mai sus se
aplică un coeficient de corecţie de 0,70.

1.R.31. Sudarea barelor din ţeavă


Procesul de muncă cuprinde :
- măsurarea şi tăierea ţevii la lungime;
- decuparea ţevii la un capăt (În cazul sudării pieselor intermediare);
- tăierea bucşei interioare ( în cazul îmbinării ţevilor prin sudură cap la cap);
- introducerea bucşelor de cupal sau a plăcuţelor în capul ţevii.
Unitatea de măsură : una bucată cap la cap sau doua plăcuţe intermediare.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician 1.R.31.
Felul materialului
Nr. Felul sudurii şi diametrul ţevii Cupru Aluminiu
crt NT PU NT PU
1. Îmbinare cap la cap  până la 60 mm 1,20 0,56
2.  peste 60 mm 1,60 1,15
3. Sudarea plăcuţelor intermediare de la  până la 60 mm 2,20 1,50
4. un cap de ţeavă  peste 60 mm 2,45 1,95
5. Găurirea ţevii şi sudarea  până la 60 mm 1,80 0,79
6.  peste 60 mm 2,15 1,60

1.R.32. Prelucrarea şi montarea barelor rotunde pline


Procesul de muncă cuprinde:
26
- măsurarea şi tăierea la lungime;
- îndreptarea barelor;
- ajustarea capetelor şi îndoirea barelor;
- curăţirea locului de fixare a elementelor;
- montarea barelor pe izolatoare.
Unitatea de măsură : 1 kg bară rotundă plină.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.32.
Nr. Felul materialului
crt Diametrul barelor şi locul Cupru Aluminiu Otel
NT PU NT PU NT PU
1.  până celula de î.t. 0,91 1,70 1,10
2. la 6mm baterie de acumulatoare 1,10 2,10 1,30
3. panouri 0,86 1,65 1,00
4. 7– celula de î.t. 0,72 1,40 0,86
5. 10 mm baterie de acumulatoare 0,86 1,70 1,05
6. panouri 0,68 1,30 0,81
7.  peste celula de î.t. 0,54 1,00 0,63
8. 10 mm baterie de acumulatoare 0,63 1,25 0,77
9. panouri 0,50 0,95 0,59

1.R.33. Cositorirea barelor


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea suprafeţelor care urmează a fi cositorite;
- ungerea cu pastă sau colofoniu;
- curăţirea băii de cositor;
- scufundarea barei în baie;
- scoaterea şi ştergerea cu bumbac;
- aplicarea stratului de vaselină;
Unitatea de măsură : una bucată bară.
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician 1.R.33.
Nr.crt Felul barei, diametrul sau lăţimea NT PU
1. dreptunghiulare  până la 50 mm 0,14
2.  60 - 80 mm 0,21
3.  100 mm 0,27
4. rotunde  până la 6 mm 0,14
5.  7 - 10 mm 0,19
6.  peste 10 mm 0,22

1.R.34. Prelucrarea şi montarea barelor flexibile din conductor de Al sau Ol - Al


Procesul de muncă cuprinde :
- derularea conductorului şi tăierea lui la lungime:
- montarea elementelor de tracţiune, de derivaţie sau de legătura, inclusiv distanţierelor la
barele duble;
- ridicarea conductorului şi fixarea acestuia;
- tragerea la săgeată, inclusiv ridicarea lanţului de izolatoare la suporturi şi fixarea prin cârlige
sau bride.
Unitatea de măsură : una bucată bară flexibilă simplă sau dublă.

Formaţia de lucru : 1 electrician principal


1 electrician I
27
1 electrician 1.R.34.
Lungimea barelor şi Generale cu două cleme
Nr. locul de montare. până la 15m 15,01-30m 30,01 - 60 m peste 60 m
Secţiunea şi felul barei
NT PU NT PU NT PU NT PU
2
1. până la 70 mm 3,30 5,20 6,20 7,80
2
2. 95 - 120 mm simplă 3,70 6,90 8,30 10,40
3. 95 - 120 mm2dublă 7,40 11,80 14,20 17,80
2
4. 150 - 185 mm simplă 5,80 9,20 11,00 13,00
2
5. 150 - 185 mm dublă 9,10 14,30 17,20 21,50
6. 240 - 300 mm2simplă 7,60 12,00 14,40 18,00
2
7. 240 - 300 mm dublă 11,60 18,70 22,40 28,00
8. 400 - 670 mm2simplă 10,20 16,10 19,30 24,20
2
9. 400 - 670 mm dublă 15,90 25,10 30,10 37,70
2
10. 970 mm dublă 12,90 32,40 38,90 48,50
11. 970 mm2 simplă 12,70 20,10 24,10 30,20

Formaţia de lucru : 2 electricieni I


1 electrician 1.R.34.
Nr. Lungimea barelor şi Legături între Cordoa Legături Legături la Legături
crt locul de montare două câmpuri ne aparate cu aparate din între apa
de bare clema de clema de rate
generale derivaţie tracţiune
2
1. până la 70 mm NT 2,30 1,35 1,55 1,15 1,30
PU
2. 95-120 mm2 NT 3,00 1,85 2,05 1,45 1,70
simpla PU
3. 95-120 mm2 NT 5,30 3,10 3,50 2,60 2,90
dubla PU
4. 150-185 mm2 NT 1,00 2,40 2,65 2,05 2,25
simpla PU
2
5. 150-185 mm NT 6,30 3,80 4,20 3,20 3,50
dubla PU
6. 240-300 mm2 NT 5,30 3,20 3,50 2,65 2,90
simpla PU
7. 240-300 mm2 NT 8,20 5,00 5,50 4,20 4,60
dubla PU
8. 400-670 mm2 NT 7,10 4,30 4,70 3,60 4,00
simpla PU
9. 400-670 mm2 NT 11,10 6,70 7,40 5,60 6,20
dubla PU
10. 970 mm2 dubla NT 13,80 13,00 9,20 7,00 7,70
PU
11. 970 mm2 simpla NT 8,80 5,40 5,90 4,50 5,00
PU

1.R.35. Piesa de dilatare sau piesa elastică pentru bare


Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea benzilor;
- tăierea benzilor sau a funiei;
- fasonarea benzilor şi găurirea;
- formarea legăturilor flexibile prin nituire sau matisare;
- pregătirea băii de cositor şi cositorirea capetelor;
28
Unitatea de măsură : una bucată piesă de dilatare
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.35.
Nr. Felul operaţiei
crt. Felul piesei şi dimensiunile barei Confecţionare Montare
NT PU NT PU
1. din benzi până la 60 x 10 - 0,65
2. 80 x 10 - 0,80
3. 100 x 10 - 1,00
4. din conductor funie 2.83 0,90

1.R.36. Armatura tip "G" pentru fixarea barelor

Procesul de muncă cuprinde :


- măsurarea şi trasarea ;
- tăierea la dimensiuni şi prelucrarea materialului, găurirea, ajustarea, etc.
- asamblarea provizorie;
Unitatea de măsură :
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1.R.36.
Nr.crt Dimensiunea şi numărul barelor NT PU
1. până pa 60 x 10(G1 şi G2) o bară 0,70
2. două bare 0,80
3. trei bare 0,95
4. patru bare 1,10
5. peste 80 x 5 (G3 şi G4) o bară 1,00
6. două bare 1,15
7. trei bare 1,40
8. patru bare 1,60

1.R.37. Plăcuţe cu cupal şi bucşe


Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea ;
- tăierea la dimensiuni;
- ajustarea plăcuţelor sau a bucşelor;
- găurirea plăcuţei de cupal;
Unitatea de măsură: o plăcuţă sau bucşă, două segmente.
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1.R.37.
Nr.crt Felul piesei şi dimensiunile barei NT PU
1. Plăcuţe de cupal până la 60 x 60mm 0,09
2. peste 60 x 60 mm 0,40
3. Bucşe conductoare peste 120 mm2 sau  30 0,25
4 conductoare până la 120 mm2 0,22

1.R.38. Vopsirea barelor de conexiuni


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula în doua straturi inclusiv prepararea vopselei;
Unitatea de măsură: 1 m bară
Formaţia de lucru: 1 electrician I

1.R.38.
29
Felul barelor
Nr. Dimensiunea barelor (diametrul) Colectoare Derivaţie
crt. NT PU NT PU
1. Rotunde  0 - 40 mm 0,13 0,15
2.  41 - 80 mm 0,15 0,20
3. peste  81 mm 0,20 0,23
4. Dreptunghiulară până la 30 mm 0,10 0,15
5. 31 - 50 mm 0,15 0,21
6. 51 - 80 mm 0,23 0,29
7. 81 - 100 mm 0,30 0,30

În cazul în care se aplică numai un strat de vopsea, la normele de mai sus se aplică următorii
coeficienţi:
- 0,60 pentru primul strat;
- 0,40 pentru stratul al doilea.

1.R.39. Montarea barelor capsulate din aluminiu


Procesul de muncă cuprinde:
- transportul până la locul de montare;
- stabilirea traseului şi luarea cotelor conform planului inclusiv trasarea;
- ridicarea la locul de montaj a ansamblului format din tronsoane;
- centrarea definitivă în şuruburi a întregului ansamblu, inclusiv sudarea;
- centrarea barelor, prelucrarea cotelor, sudarea barelor cap la cap, inclusiv fixarea definitivă a
barelor prin şuruburi;
- curăţirea barelor şi a izolatoarelor cu capre şi montarea capacelor de tablă;
Unitatea de măsură :
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician I
1 electrician
1 sudor lucrări medii
1.R.39.
Nr.crt. Felul traseului NT PU
1. Drept 0,15
2. Curb 0,25

MONTAREA SEPARATOARELOR ŞI SIGURANŢELOR


1.R.40.1.A. Montarea separatoarelor
Procesul de muncă cuprinde:
1; 2. Prelucrarea construcţiei metalice
- alegerea laminatelor şi manipularea lor la distanţă de 30 m;
- măsurarea şi trasarea materialului;
- tăierea la dimensiuni şi îndreptarea;
- prelucrarea pentru îmbinare;
- asamblarea provizorie;

3; 4; 6. Montarea construcţiei metalice


- verificarea pieselor care se montează;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea şi montarea provizorie;
- verificarea poziţiei, centrarea şi fixarea definitivă;

5. Vopsirea constucţiei metalice


30
- curăţirea cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală a stratului de grund;
- vopsirea manuală a stratului de vopsea pentru aducerea la culoare, inclusiv prepararea
vopselei;

7. Dezambalarea aparatajului electric


- tăierea legăturilor de balot şi de sârmă;
- desfacerea scândurilor sau şipcilor, scoaterea cuielor;
- scoaterea aparatajului şi îndepărtarea lăzii;
- refacerea ambalajului pentru refolosire;

8. Transportarea manuală a aparatajului electric


- verificarea sculelor sau a dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea şi transportarea încărcăturii, respectiv aşezarea;

9; 10. Montarea separatorului tripolar sau monopolar în interior


- verificarea stării fizice a separatorului;
- măsurarea şi trasarea locului de montare;
- găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea manuală şi fixarea provizorie;
- verificarea poziţiei;
- centrarea , alinierea şi fixarea definitivă;

11; 12; 13. Montarea separatoarelor de exterior (monopolar, bipolar şi tripolar)


- verificarea stării fizice a separatorului, măsurarea şi însemnarea locului de montare;
- găurirea cadrului sau a elementelor acesteia cu automacaraua;
- montarea provizorie;
- asamblarea clemelor între ele;
- verificarea poziţiei, centrarea, alimentarea şi fixarea definitivă;

14; 15; 16. Montarea dispozitivului de acţionare fără confecţionarea şi montarea


construcţiei metalice
- măsurarea provizorie şi trasarea tijelor;
- tăierea şi montarea tijelor de secţionare;
- reglarea cursei de închidere şi deschidere a separatorului;
- însemnarea poziţiei pârghiilor;
- găurirea axelor şi fixarea ştuţului;
- fixarea definitivă a dispozitivului şi ungerea tuturor articulaţiilor;

17. Montarea dispozitivului de acţionare pneumatic (AP-5)


- verificarea stării dispozitivului;
- montarea provizorie pe cadrul separatorului;
- verificarea şi reglarea cursei de închidere şi deschidere a separatorului şi însemnarea locului
pentru executarea găurilor în ax;
- găurirea şi filetarea (daca este cazul) pentru fixarea pârghiilor;
- fixarea definitivă, reglarea şi verificarea contactelor;

18. Montarea cutiei de comanda Cottbus


- verificarea stării cutiei de comandă;
- însemnarea locului de montare;
- găurirea construcţiei metalice;
- fixarea provizorie;
- verificarea şi fixarea definitivă;
19. Montarea dispozitivului de blocare electromagnetic;
- măsurarea şi trasarea locului de montare;
31
- găurirea pentru fixarea şi acţionarea dispozitivului;
- montarea provizorie şi efectuarea probelor;
- fixarea definitivă inclusiv reglarea mecanică;

20. Montarea comutatoarelor CSA - CSB


- măsurarea şi trasarea locului de montare;
- găurirea pentru fixarea prin şuruburi;
- montarea pe construcţia metalică existenta;
- confecţionarea pârghiei;
- efectuarea de probe pentru reglarea poziţiei contactelor, inclusiv operaţiilor de demontare a
articulaţiilor;

21; 22. Vopsirea aparatajului montat în exterior sau interior


- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula (un strat) inclusiv prepararea vopselei;
Unitatea de măsură : una bucată 1.R.40.
Nr Operaţia Formaţia de NT 1 kV 6 - 20 kV 20 kV
crt lucru PU 800 200- 1250 A 3150 Separat. 200- 1250 A 3150 Separat.
A 800A 6300 A sarcina 800A 6300 A sarcina
650A 650A
1. Montarea construcţiei 1 electrician I NT 0,40 0,70 0,70 0,80 0,70 - - - -
metalice pentru sepa- 1 electrician
ratoarele cu fazele PU
dispuse în paralel
2. Montarea construcţiei NT - - - - - - - - -
metalice pentru sepa-
ratoarele cu fazele PU
dispuse în linie
3. Vopsirea construcţiei 1 electrician NT 0,13 0,25 0,25 0,32 0,25 - - - -
metalice la separatoa- PU
rele în paralel
4. Montarea construcţiei NT - - - - - - - - -
metalice la separatoare-
PU
le în linie
5. Dezambalarea 1 electrician I NT - 0,55 0,55 0,65 0,55 0,90 0,90 1,05 0,90
aparatajului electric 1 electrician PU
6. Transportul manual al NT 0,018 0,045 0,12 0,55 0,12 0,045 0,12 0,80 0,12
aparatajului electric PU
7. Montarea separatoru- 1 electrician NT 0,55 0,70 1,15 2,25 - 0,75 1,25 2,55 -
lui monopolar interior principal PU
8. Montarea separato- 1 electrician NT 1,35 1,65 2,70 5,40 2,70 1,80 3,10 6,20 3,10
rului tripolar interior
PU
9. Montarea separatoru- 6 - 35 kV NT - - - - - - - - -
lui monopolar exterior
1 electrician
principal
1 electrician I
1 electrician
110 kV PU
1 electrician
principal
2 electricieni I
1 electrician
10 Montarea separatorului 6 - 35 kV - 2,30 - - - 3,50 - - -
bipolar exterior 1 electrician
principal NT
1 electrician I
1 electrician
110 kV PU
1 electrician
principal
2 electricieni I

11 Montarea separatoru- 1 electrician NT - 3,40 - - - 5,10 - - -

32
Nr Operaţia Formaţia de NT 1 kV 6 - 20 kV 20 kV
crt lucru PU 800 200- 1250 A 3150 Separat. 200- 1250 A 3150 Separat.
A 800A 6300 A sarcina 800A 6300 A sarcina
650A 650A
lui tripolar exterior principal PU
2 electricieni I
1 electrician
12 Montarea dispoziti- 1 electrician NT 1,65 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
vului de acţionare principal PU
manuală la separatorul 1 electrician I
de interior
13 Montarea dispoziti- NT - 5,60 - - - 5,60 - - -
vului de acţionare
manuală la separatorul PU
de exterior
14 Montarea NT - - - - - - - - -
dispozitivului ASE la PU
separatorul exterior
15 Montarea NT 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
dispozitivului AP
PU
16 Montarea cutiei de NT - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
comanda COTTBUS PU
17 Montarea dispozi- NT - 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
tivului de blocare PU
18 Montarea comutato- NT - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
rului CSA - CSE PU
19 Vopsirea aparatajului 1 electrician I NT 0,60 0,75 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
interior PU
20 Vopsirea aparatului 1 electrician I NT - 0,90 0,90 0,90 0,90 1,15 1,15 1,15 1,15
exterior PU
21 Înlocuire cuţit mobil 2 electricieni I NT - - 2,00 2,50 2,00 - - - -
PU
22 Înlocuirea tijei izolan- NT - - 4,00 4,20 4,00 - - - -
te la separator 6-35Kv PU
23 Înlocuire contact fix NT - - 2,80 3,00 2,80 - - - -
PU
24 Înlocuire izolator NT - - 2,00 2,40 2,00 - - - -
suport PU

Unitatea de măsură : una bucată


Nr Operaţia Formaţia de NT/ Tensiunea, curentul şi tipul separatorului
crt lucru PU 35 kV 110 kV
200-800 A 1250–1600 A 1250-1600 A
1. Montarea construcţiei metalice pentru 1 electrician I NT - - 2,90
separatoarele cu fazele dispuse în paralel 1 electrician PU
2. Montarea construcţiei metalice pentru NT 6,00
separatoarele cu fazele dispuse în linie PU
3. Vopsirea construcţiei metalice la separatoarele în 1 electrician NT 6,30
paralel PU
4. Vopsirea construcţiei metalice la separatoarele în 1 electrician NT 12,30
linie PU
5. Dezambalarea aparatajului electric 1 electrician I NT 1,40 1,40 1,95
1 electrician PU
6. Transportul manual al aparatajului electric NT 0,62 0,62 1,25
PU
7. Montarea separatorului monopolar interior 1 electrician NT 0,90 1,50 5,70
principal PU
1 electrician PU
8. Montarea separatorului tripolar interior NT 2,10 3,50 15,50
PU

33
Nr Operaţia Formaţia de NT/ Tensiunea, curentul şi tipul separatorului
crt lucru PU 35 kV 110 kV
200-800 A 1250–1600 A 1250-1600 A
9. Montarea separatorului monopolar exterior 6 - 35 kV NT 2,90
1 electrician
principal PU
1 electrician I
1 electrician
10 Montarea separatorului monopolar exterior 110 kV NT 4,80
1 electrician
principal
2 electricieni I PU
2 electricieni
11 Montarea separatorului bipolar exterior 6 - 35 kV 3,20 8,20
1 electrician
principal NT
1 electrician I
1 electrician
110 kV
1 electrician
principal PU
2 electricieni I
1 electrician
12 Montarea separatorului tripolar exterior 1 electrician NT 7,40 11,10
principal
2 electricieni I PU
1 electrician
13 Montarea dispozitivului de acţionare manuală la 1 electrician NT - - -
separatorul de interior principal PU
1 electrician I
14 Montarea dispozitivului de acţionare manuală la NT 8,20 8,20
separatorul de exterior
PU
15 Montarea dispozitivului ASE la separatorul NT 4,50 9,10
exterior PU
16 Montarea dispozitivului AP NT 3,60 3,60
PU
17 Montarea cutiei de comanda COTTBUS NT 4,40 4,40
PU
18 Montarea dispozitivului de blocare 1 electrician NT 2,75 2,75
principal PU
19 Montarea comutatorului CSA - CSE 1 electrician I NT 2,10 2,10 -
PU
20 Vopsirea aparatajului interior 1 electrician I NT 1,55 1,55 2,30
PU
21 Ansamblu izolator la separator 2 electricieni NT - - 12,00
principal PU
1 electrician I
22 Vopsirea aparatajului exterior 1 electrician I NT 1,80 1,80 2,75
PU
23 Înlocuire tije de acţionare 1 electrician NT - - 2,00
principal PU
24 Înlocuire contact tulipa 1 electrician I NT 4,50 - 4,50
PU
25 Înlocuire borna contact NT - - 3,00
PU
26 Înlocuire ax manivela pentru acţionarea cuţitelor 1 electrician NT - - -
principale principal PU
2 electricieni I
27 Înlocuire subansamblu izolator rotativ NT - - -
PU
28 Înlocuire inel garda coloana izolator 1 electrician NT - - -
principal PU
1 electrician I

34
Nr Operaţia Formaţia de NT/ Tensiunea, curentul şi tipul separatorului
crt lucru PU 35 kV 110 kV
200-800 A 1250–1600 A 1250-1600 A
29 Înlocuire opritor la separator 1 electrician NT - - -
principal
1 electrician I PU
30 Înlocuire resort de acţionare 1 electrician NT - - -
principal PU
2 electricieni I
31 Înlocuire legături flexibile la separator 1 electrician NT - - 1,50
principal PU
32 Înlocuire contact cilindric sau lamele 1 electrician I NT - - -
PU

În cazul montării separatoarelor cu cuţite de punere la pământ, se aplică la NT şi PU poziţiile 7,


10, 14, următorii coeficienţi :
1 - pentru separatoarele cu un cuţit : 1,20
2 - pentru separatoarele cu doua cuţite : 1,35.

1.R.40.2.A. Repararea dispozitivelor de acţionare la separatoare


A.1. Repararea dispozitivelor de acţionare electrice ASE)
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- verificarea generală a dispozitivului şi constatarea defecţiunilor;
- demontarea elementelor constatate defecte de la echipamentul mecanic;
- demontarea elementelor constatate defecte de la echipamentul electric;
- curăţirea, spălarea remedierea defecţiunilor;
- verificarea şi înlocuirea elementelor ce nu pot fi remediate defecţiunile;
- montarea elementelor echipamentului mecanic;
- montarea elementelor echipamentului electric;
- verificarea, reglarea şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură : una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I 1.R.40.2.A.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire motor 2,00 1,00
2. Înlocuire curea de transmisie 0,80 0,50
3. Înlocuire fulie 1,80 1,00
4. Verificarea, reglarea şi ungerea grup roti 1,40 0,75
dinţate şi sistem frânare
5. Reglarea indicatorului de poziţie 0,85 0,50
6. Verificarea şi înlocuire ştift ax de acţionare 3,20 2,40
7. Verificare cuplaj între dispozitiv şi tije 0,60 0,35
8. Verificarea şi reglarea contactorilor 2,70 2,00
9. Verificare, înlocuire element de siguranţa 0,80 0,45
10. Verificare şir cleme 0,40 0,25
11. Înlocuire cleme din şir 0,75 0,40
12. Înlocuire suport ghidaj 2,50 1,90
13. Înlocuire limitator cursa 1,00 0,65
14. Înlocuire lanţ acţionare 1,50 0,75
15. Înlocuire rezistentă de încălzire 1,00 0,70
16. Înlocuire releu intermediar 1,20 1,00
17. Înlocuire buton de comandă 0,50 0,50
18. Reparare buton de comandă 1,50 1,00
19. Verificare reglare şi probe funcţionale 1,00 1,00
35
1.R.40.2.A .2. Repararea dispozitivelor de acţionare manuale
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- verificarea generală a dispozitivului şi constatarea elementelor defecte;
- demontarea elementelor constatate defecte;
- curăţirea , remedieri defecţiuni, verificarea şi înlocuirea elementelor care nu pot fi remediate
defecţiunile;
- montarea elementelor;
- verificarea, reglarea şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură : una bucată.
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.40.2.A.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Verificarea bolţurilor de fixare a tijei faţă 0,17 0,08
de dispozitiv
2. Înlocuire bolţuri de la tije 1,00 0,50
3. Verificarea tijei de acţionare şi a blocării 0,25 0,12
acesteia în poziţia închis - deschis
4. Înlocuire tije de acţionare 3,00 1,60
5. Verificare, demontare capac reglare 1,20 0,80
blocaj electromagnetic
6. Înlocuire blocaj electromagnetic 1,50 0,90
7. Verificarea şi reglarea contactorului CSA 1,00 0,50
8. Verificări şi probe funcţionale 0,90 0,30

1.R.41. Montarea siguranţelor fuzibile


Procesul de muncă cuprinde:
1. Montarea construcţiei metalice
- verificarea pieselor care se montează;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice; ridicarea şi fixarea provizorie;
- centrarea şi fixarea definitivă.

2. Vopsirea construcţiei metalice


- curăţirea cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală a stratului de minium de plumb;
- vopsirea manuală a stratului de vopsea, inclusiv prepararea vopselei;

3. Transportul manual al aparatajului electric


- verificarea sculelor sau a dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea şi transportarea încărcăturii;
- aşezarea.

4; 5. Montarea cadrului cu siguranţe (interior - exterior)


- verificarea stării suportului şi firului fuzibil al tubului;
- măsurarea şi trasarea locului de montaj;
- găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea şi fixarea cadrului cu siguranţe;
- alinierea şi fixarea definitivă a cadrului, inclusiv montarea pe cadru a patroanelor fuzibile.

6; 7. Vopsirea cadrelor cu siguranţă


- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula, inclusiv prepararea vopselei;
36
1.R.41.
Tensiunea şi tipul siguranţei
Nr. Operaţia Formaţia de U.M. 6 - 20 kV 35 kV
crt. lucru interior exterior
1. Montarea construcţiei 1 electrician I una construcţie NT 0,350 0,770 0,770
metalice 1 electrician metalică ptr.o PU
2. Vopsirea construcţiei 1 electrician siguranţa NT 0,100 0,310 0,310
metalice PU
3. Transportarea manuală a 1 electrician I un cadru NT 0,018 0,018 0,045
aparatajului 1 electrician PU
4. Montarea cadrului cu 1 electrician I una siguranţa NT 0,770 - -
siguranţe în interior 1 electrician PU
5. Montarea cadrului cu NT - 1,700 3,700
siguranţe în exterior PU
6. Vopsirea cadrului de 1 electrician I un cadru NT 0,182 - -
siguranţe în interior PU
7. Vopsirea cadrului de NT - 0,819 1,30
siguranţe montat în exterior PU

Pentru transportul şi manipularea aparatajului pe fiecare 10 m parcurşi peste primii 10 m sau


pentru fiecare metru de transport pe verticala, norma de timp şi preţul unitar se corectează cu un
coeficient de 0,5.

MONTAREA ÎNTRERUPTOARELOR
1.R.42. Montarea întreruptoarelor de înaltă tensiune

1. Montarea construcţiei metalice


- verificarea pieselor ce se montează;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţie metalice;
- ridicarea şi montarea provizorie;
- verificarea poziţiei;
- centrarea şi fixarea definitivă;

2. Vopsirea construcţiei metalice


- curăţirea cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală a stratului de miniu de plumb;
- vopsirea manuală cu pensula a stratului de vopsea, inclusiv prepararea vopselei;

3. Dezambalarea aparatajului electric


- tăierea legăturilor de balot sau sârmă;
- desfacerea scândurilor sau a şipcilor;
- scoaterea cuielor;
- scoaterea pieselor şi îndepărtarea lăzii;
- refacerea ambalajului pentru reîntrebuinţare;

4. Transportul manual al aparatajului electric


- verificarea sculelor sau dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea şi transportarea încărcăturii, aşezarea.

5; 6. Montarea întreruptoarelor de inalta tensiune de interior


- măsurarea şi trasarea locului de montare;
- găurirea manuală şi provizorie, sau aşezarea căruciorului pe calea de rulare;
- centrarea şi fixarea definitivă.

37
7. Montarea întreruptoarelor de înalta tensiune în exterior
- măsurarea şi trasarea locului de montare;
- găurirea construcţiei metalice existente;
- ridicarea întreruptorului sau a elementelor componente cu automacaraua şi aşezarea pe
construcţie metalică;
- fixarea definitivă;
- asamblarea elementelor între ele.

9.10.11. Montarea dispozitivului de acţionare pentru întreruptoare


- măsurarea şi trasarea locului de montare;
- ştemuirea în fundaţie sau găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea şi montarea provizorie;
- cuplarea cu întreruptorul şi însemnarea locului pentru fixare sau racordare;
- verificarea şi reglarea dispozitivului;
- executarea definitivă a dispozitivelor.

12. Completarea cu ulei a întreruptorului


- amenajarea şi curăţirea locului;
- manipularea butoaielor;
- introducerea uleiului cu pompa, inclusiv demontarea şi remontarea capacului;

13. Purjarea întreruptoarelor (110 kV)


- demontarea manometrului de joasa tensiune;
- introducerea uleiului în conducta de anclanşare şi supravegherea circulaţiei uleiului;
- demontarea dispozitivului de purjare de pe circuitul de anclanşare şi etanşarea locului;
- montarea dispozitivului de purjare pe circuitul de declanşare;
- introducerea uleiului în conducte de declanşare şi supravegherea circulaţiei uleiului;
- demontarea instalaţiei de purjare de pe circuitul de declanşare;
- etanşarea locului;
- montarea celor trei capace de protecţie.

14.15. Vopsirea aparatajului electric


- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula un strat, inclusiv prepararea vopselei.
Unitatea de măsură: una bucată
1.R.42.
Nr Operaţia Formaţia de lucru NT/ Tensiunea şi tipul întrerupătorului
crt PU 6 - 10 kV 20 kV 35 kV 110 kV
IUP IO IUP IO IUP IUP IO
1. Montarea construcţiei metalice 1 electrician I NT 1,05 1,05 1,05 1,05 - 3,20 3,10
1 electrician
PU
2. Vopsirea construcţiei metalice 1 electrician NT 0,45 0,45 0,45 0,45 - 6,50 6,30
PU
3. Dezambalarea aparatajului 1 electrician I NT 1,65 - 1,65 - 2,30 3,10 2,75
electric 1 electrician PU
4. Transportul aparatajului 6 electricieni I NT 0,500 0,630 0,970 0,970 0,970 1,25 5,10
110 kV
3 electricieni I PU
6 - 35 kV
5. Montarea întreruptorului de 1 - 20 kV NT 4,50 6,10 5,40 6,20 6,30 - -
interior pe cărucior 1 electrician principal
1 electrician PU
35 kV
1 electrician principal
3 electricieni I
2 electricieni
6. Montarea întreruptorului de 1 - 20 kV NT 5,90 7,60 6,60 8,60 8,40 52,20 63,20
interior fix 1 electrician principal
1 electrician

38
Nr Operaţia Formaţia de lucru NT/ Tensiunea şi tipul întrerupătorului
crt PU 6 - 10 kV 20 kV 35 kV 110 kV
IUP IO IUP IO IUP IUP IO
35 kV PU
1 electrician principal
3 electricieni I
2 electricieni
7. Montarea întreruptoarelor în 35 kV NT - - - - 14,80 - -
exterior 1 electrician principal
3 electricieni I PU
2 electricieni
8. Montarea întreruptorului în 110 kV NT - - - - 14,80 41,20 49,50
exterior 1 electrician principal
1 electrician I PU
1 electrician
9. Montarea în interior a 20 kV NT - 6,20 - 6,20 - - -
dispozitivului de acţionare 1 electrician principal
PU
2 electricieni I
10. Montarea în interior a 110 kV NT - - - - - - 10,80
dispozitivului de acţionare 1 electrician principal
2 electricieni I PU
1 electrician
11. Montarea dispozitivului de 110 kV NT - - - - - - 9,80
acţionare în exterior 1 electrician principal
2 electricieni I
1 electrician PU
12. Completarea cu ulei 1 electrician I NT 0,23 - 0,23 - 2,55 2,55 -
1 electrician PU
13. Purjarea întreruptorului 1 electrician principal NT - - - - - - 12,80
2 electricieni I
1 electrician PU
14. Vopsirea aparatajului şi 1 electrician I NT 0,73 0,73 0,91 0,91 1,46 4,70 4,70
dispozitivului de acţionare
montat în interior PU
15. Vopsirea aparatajului şi 1 electrician I NT - - 1,05 1,40 1,75 5,90 5,90
dispozitivului de acţionare PU
montat în exterior
16. Înlocuire coloana izolanta de 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00
susţinere la IO cu macara specialist
2 electricieni principal PU
2 electricieni I
17. Înlocuire coloana izolanta la 1 electrician principal NT - - - - - - 27,00
camera de stingere cu macara specialist
1 electrician principal
PU
3 electricieni I
18. Reparare amortizor deschidere 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00
la IO cu macara specialist
1 electrician principal PU
2 electricieni I
19. Reparare amortizor închidere 1 electrician principal NT - - - - - - 15,50
la IO cu dispozitiv 2 electricieni I PU
20. Înlocuire rezervor expandare 2 electricieni principal NT - - - - - - 15,00
cu dispozitiv 1 electrician I PU
21. Repararea dispozitivului cu 2 electricieni principal NT - - - - - - 20,50
dublu efect cu dispozitiv 1 electrician I PU
22. Repararea V la trecerea 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00
uleiului din camera de stingere specialist
în carter cu macara 2 electricieni principal PU
2 electricieni I

23. Repararea V la trecerea 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00


uleiului de comanda în carter specialist
PU
cu macara 2 electricieni principal
1 electrician I
24. Reparare clapeta de dirijare 1 electrician principal NT - - - - - - 12,00
specialist PU
1 electrician principal

39
Nr Operaţia Formaţia de lucru NT/ Tensiunea şi tipul întrerupătorului
crt PU 6 - 10 kV 20 kV 35 kV 110 kV
IUP IO IUP IO IUP IUP IO
25. Reparare coloana izolanta de 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00
susţinere la trecerea uleiului despecialist
comanda în interiorul coloanei 2 electricieni principal PU
cu macara 2 electricieni I
26. Înlocuire port contact interior 1 electrician principal NT - - - - - - 30,00
cu macara specialist
2 electricieni principal PU
2 electricieni I
27. Înlocuire dispozitiv (piston) cu 2 electricieni principal NT - - - - - - 20,00
dublu efect la IO 2 electricieni I PU
28. Repararea sistemului de 1 electrician principal NT - - - - - - 86,00
ambelaj biela-manivela în specialist
carter cu macara 2 electricieni principal PU
2 electricieni I
29. Înlocuire ansamblu butelie 1 electrician principal NT - - - - - - 20,00
azot cu dispozitiv specialist
1 electrician principal PU
2 electricieni I
30. Înlocuire inele ermeto diferite 2 electricieni principal NT - - - - - - 18,00
tipuri 1 electrician I PU
31. Înlocuire valva auto alimentare 1 electrician principal NT - - - - - - 22,80
specialist PU
1 electrician principal
1 electrician I
32. Completare cu azot butelie 1 electrician principal NT - - - - - - 28,00
MOP specialist PU
3 electricieni I
33. Înlocuire faze întreruptor IUP 2 electricieni principal NT - - - - - 40,00 -
110 kV 2 electricieni I PU
34. Schimbare contact mobil 1 electrician principal NT - 6,45 - - - - -
1 electrician I
PU
35. Schimbarea carterului la IO 20 1 electrician principal NT - - - 8,00 - - -
kV 1 electrician I PU
36. Schimbare acumulator înaltă 1 electrician principal NT - - - - - - 22,00
presiune din MOP specialist PU
1 electrician principal
1 electrician I
37. Înlocuire tije izolanta la IO 20 1 electrician principal NT - - - 8,00 - - -
kV 1 electrician I PU
38. Înlocuire acumulator de joasa 2 electricieni principal NT - - - - - - 8,00
presiune PU
39. Înlocuire vârf de contact 1 electrician principal NT - - - - - - 8,00
specialist PU
40. Înlocuire condensatori 1 electrician principal NT - - - - - - 6,00
1 electrician I PU
41. Înlocuire faza pol 20 kV IO 1 electrician principal NT - - - 6,50 - - -
1 electrician I PU
42. Înlocuire camera de stingere 1 electrician principal NT - - - 6,50 - - -
IO 20 kV 1 electrician I PU

R.42.2.A. Repararea dispozitivelor de acţionare la întrerupătoare


A.1. DISPOZITIV M.O.P.
A.1.1. POMPA
A.1.1.1. Repararea pompei şi recondiţionarea pieselor

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii şi golirea rezervorului de ulei;
- demontarea pompei de la dispozitiv;
40
- demontarea pompei în subansamble;
- verificarea şi constatarea stării subansamblelor;
- spălarea, curăţirea subansamblelor;
- înlocuire piese defecte;
- remedieri defecţiuni la piese, recondiţionări piese;
- remontarea subansamblelor;
- montarea pompei la dispozitiv;
- umplerea rezervorului cu ulei;
- refacerea presiunii;
- reglări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură : una bucată
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.1.1.
Nr.crt Denumirea lucrării În instalaţie În atelier
NT PU NT PU
1. Repararea pompei 12,00 8,00
2. Recondiţionare a).scaun supapa 0,70 0,50
piese b).arbore pompa - 2,00
c).semi cupla fixa 1,50 0,75

A.1.1.2. Înlocuirea pompei (motopompa)

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea materialelor şi sculelor;
- scăderea presiunii şi golirea rezervorului de ulei;
- demontarea pompei defecte;
- verificarea pompei noi şi montarea ei;
- umplerea rezervorului de ulei;
- refacerea presiunii;
- verificarea şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.1.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea motopompei 9,20 6,60

A.1.1.3. Înlocuirea cuplajului elastic dintre pompa şi motor


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materialelor şi sculelor;
- demontarea cuplajului defect;
- montarea cuplajului nou;
- verificare şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură : una bucată cuplaj;
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.1.3.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea cuplajului elastic 4,25 2,50

41
A.1.2. SUPAPA DE SIGURANTA
A.1.2.1. Repararea supapei de siguranţă
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii;
- verificarea şi constatarea stării supapei;
- demontarea supapei de siguranţă şi a elementelor ei componente;
- curăţirea şi şlefuirea supapei;
- montarea supapei de siguranţă;
- refacerea presiunii;
- verificări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal specialist
1 electrician principal
A.1.2.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea supapei 7,50 3,90

A.1.2.2. Înlocuirea supapei de siguranţa


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii, demontarea supapei defecte;
- montarea supapei noi;
- refacerea presiunii;
- verificare şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I A.1.2.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea supapei de siguranţă 6,10 2,20

A.1.3. DETENDOR
A.1.3.1. Repararea detendorului
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materialelor şi sculelor;
- eliberarea de presiune;
- demontarea ţevilor de înalta presiune şi joasa presiune;
- montarea dopurilor pentru evitarea scurgerii uleiului şi pătrunderea prafului;
- slăbirea celorlalte ţevi pentru a permite scoaterea plăcii suport;
- desfacerea şuruburilor de fixare;
- demontarea detendorului;
- demontarea detendorului în piese componente;
- verificarea şi constatarea stării pieselor;
- spălarea, curăţirea pieselor componente;
- înlocuirea pieselor defecte şi a garniturilor;
- remontarea pieselor componente a detendorului;
- remontarea detendorului;
- remontarea plăcii suport, înlăturarea dopurilor de la ţevile de înalta şi joasa presiune,
strângerea ţevilor şi a şuruburilor;
- refacerea presiunii;
- reglări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată

42
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
2 electricieni I
A.1.3.1.
Nr.crt Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
NT PU NT PU
1. Repararea detendorului 10,00 6,00

A.1.3.2. Înlocuirea detendorului

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea materialelor şi sculelor;
- eliberarea presiunii;
- demontarea ţevilor de înalta şi joasa presiune;
- montarea dopurilor pentru evitarea scurgerii uleiului şi pătrunderea prafului;
- slăbirea celorlalte ţevi pentru a permite scoaterea plăcii suport;
- desfacerea şuruburilor de fixare;
- demontarea detendorului defect;
- montarea detendorului nou;
- remontarea plăcii suport, înlăturarea dopurilor de la ţevile de înalta şi joasa presiune,
strângerea ţevilor şi a şuruburilor;
- refacerea presiunii;
- reglări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I A.1.3.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea detendorului 7,50 4,00

A.1.4. DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE


A.1.4.1. Repararea dispozitivului de semnalizare
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materialelor şi sculelor;
- eliberarea presiunii;
- desfacerea ţevilor de alimentare;
- demontarea legăturilor mecanice cu contactele de semnalizare;
- demontarea dispozitivului de semnalizare;
- demontarea dispozitivului în piese componente;
- Înlocuire piese defecte;
- spălarea, curăţirea pieselor componente;
- remontarea pieselor componente a dispozitivului;
- remontarea dispozitivului de semnalizare;
- remontarea legăturilor mecanice cu contacte de semnalizare;
- remontarea ţevilor de alimentare;
- refacerea presiunii şi purjarea;
- verificarea şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură : una bucată
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.4.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea dispozitivului de semnalizare 5,30 3,20

43
A.1.4.2. Înlocuirea dispozitivului de semnalizare
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materialelor şi sculelor;
- eliberarea presiunii;
- desfacerea ţevilor de alimentare;
- demontarea legăturilor mecanice cu contactele de semnalizare;
- demontarea dispozitivului de semnalizare;
- verificarea şi montarea dispozitivului nou;
- demontarea ţevilor de alimentare;
- remontarea legăturilor mecanice cu contactele de semnalizare;
- refacerea presiunii şi purjarea;
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.4.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea dispozitivului de semnalizare 2,00 1,30

A.1.5. CLAPETA DE DIRIJARE


A.1.5.1. Repararea clapetei de dirijare
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor, eliberarea presiunii;
- demontarea ţevilor şi montarea dopurilor pentru a nu pătrunde murdăria;
- demontarea clapetei de dirijare şi demontarea ei în părţile componente;
- spălarea, curăţirea pieselor înlocuirea celor defecte;
- remedierea defecţiunii la piese;
- remontarea pieselor componente a clapetei de dirijare;
- remontarea clapetei de dirijare, scoaterea dopurilor şi montarea ţevilor, refacerea presiunii,
purjarea.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.5.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea clapetei de dirijare 8,70 6,50
2. Recondiţionarea scaun supapa de sens la pompa - 3,00

A.1.5.2. Înlocuirea clapetei de dirijare


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- eliberarea presiunii;
- demontarea ţevilor şi montarea dopurilor pentru a nu pătrunde murdăria;
- demontarea clapetei de dirijare defecta;
- verificarea şi montarea clapetei noi;
- scoaterea dopurilor şi remontarea ţevilor;
- refacerea presiunii şi purjarea;
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură : una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I

44
A.1.5.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea clapetei de dirijare 5,80 2,00

A.1.6. ACUMULATOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE


A.1.6.1. Înlocuirea acumulatorului de înaltă presiune
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materialelor, sculelor şi dispozitivelor,
- eliberarea presiunii;
- demontarea ţevilor şi desfacerea firelor de la micro întrerupător, demontarea şuruburilor şi
bridelor;
- golirea acumulatorului, a buteliei şi demontarea lui;
- montarea noului acumulator;
- montarea ţevilor şi firelor de la micro întrerupător, montarea şuruburilor şi bridelor;
- umplerea cu ulei;
- verificarea etanşeităţii exterioare;
- verificarea presiunii;
- verificări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal specialist
1 electrician principal
1 electrician I
A.1.6.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea acumulatorului de înalta presiune 28,40 18,00

A.1.7. ELECTROMAGNEŢI
A.1.7.1. Înlocuirea electromagnetilor
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- desfacerea legăturilor şi demontarea electromagneţilor;
- montarea electromagnetului nou şi refacerea legăturilor;
- efectuări reglaje, verificări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.7.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire electromagneţi 3,80 1,00

A.1.8. BLOC VALVE


A.1.8.1. Repararea blocului de valve
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- eliberarea presiunii;
- golirea rezervorului de ulei;
- demontarea electromagneţilor;
- demontarea ţevilor de racord şi a bridelor;
- demontarea valvei şi demontarea ei în elemente componente;
- spălarea, curăţirea pieselor şi înlocuirea pieselor defecte;
- remontarea elementelor componente ale valvei;
- remontarea valvei;
45
- remontarea ţevilor şi bridelor;
- umplerea cu ulei, refacerea presiunii şi purjarea;
- verificarea etanseitatii şi a presiunii;
- remontarea electromagneţilor;
- reglări, verificări, probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
A.1.8.1.
Nr. Denumirea operaţiei Formaţia de lucru În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Valva pivot 1 electrician principal 12,00 8,00
2. Valva intermediara specialist 8,50 6,00
3. Valva principala 1 electrician principal 14,00 10,00
4. Valva temporizare 1 electrician principal 8,00 6,00
specialist
1 electrician principal
1 electrician I
5. Valva auto alimentare 1 electrician principal 11,50 8,00
6. Clapeta de joasa presiune specialist 7,00 4,00
7. Clapeta principala 1 electrician principal 6,20 3,00

A.1.8.2. Înlocuirea unui element de bloc valve


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- eliberarea presiunii;
- golirea rezervorului de ulei, demontarea electromagneţilor, ţevilor de racord şi a bridelor;
- demontare element valva sau ansamblu valva;
- verificarea noului element ce se va remonta;
- remontare element bloc valva sau ansamblu valva;
- umplerea cu ulei, refacerea presiunii şi purjarea;
- remontarea electromagneţilor;
- verificarea etanseitatii şi a presiunii;
- verificări, reglaje şi probe funcţionale; .
Unitatea de măsură : una bucată A.1.8.2.
Nr. Denumirea operaţiei Formaţia de lucru În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Valva pivot 10,00 6,00
2. Valva intermediara 6,00 4,00
3. Piston valva intermediara 1 electrician principal 5,70 4,00
4. Clapeta de joasa presiune specialist 5,00 3,00
5. Valva principala 1 electrician principal 11,00 8,00
6. Valva alimentare 8,50 6,00
7. Clapeta principala 4,00 2,00
8. Valva de temporizare 1 electrician principal 6,00 4,00
9. Ansamblu valve specialist 12,20 9,50
1 electrician principal
1 electrician I

A.1.9. PRESOSTAT
A.1.9.1. Repararea presostatului
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- eliberarea presiunii;
- demontarea legăturilor electrice şi mecanice;
- demontarea presostatului defect;
46
- curăţirea, înlocuirea garniturilor, remedierea defecţiunilor şi pârghia de acţionare, înlocuirea
micro întrerupătorului;
- remontarea presostatului;
- refacerea presiunii;
- verificări, reglaje şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal specialist
1 electrician principal
A.1.9.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea presostatului 9,50 5,30

A.1.9.2. Înlocuirea presostatului


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- eliberarea presiunii;
- demontarea legăturilor electrice şi mecanice;
- demontarea presostatului defect;
- verificarea stării presostatului nou şi montarea lui;
- refacerea presiunii;
- verificări, reglaje şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal specialist
1 electrician principal
A.1.9.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea presostatului 8,00 4,00

A.1.10. CONTACTOR
A.1.10.1. Repararea contactorului
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- demontarea legăturilor;
- demontarea contactorului şi demontarea lui în piese componente;
- curăţirea, spălarea şi înlocuire piese defecte;
- remontarea pieselor componente;
- remontarea contactorului;
- refacerea legăturilor;
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură : una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician A.1.10.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea contactorului 4,65 2,65

A.1.10.2. Înlocuirea contactorului


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- demontarea legăturilor;
- demontarea contactorului defect;
- remontarea contactorului nou;
- refacerea legăturilor;
47
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
A.1.10.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire contactor 3,20 1,25

A.1.11. BLOC DE INCERCARE


A.1.11.1. Repararea blocului e incercare
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii;
- demontarea blocului de încercare;
- demontarea blocului de încercare în elemente componente;
- verificarea şi constatarea stării elementelor componente;
- spălarea, curăţirea şi înlocuirea elementelor defecte;
- remontarea elementelor componente, a blocului de încercare;
- refacerea presiunii;
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată bloc de încercare.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.11.1.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea blocului de încercare 9,20 5,00

A.1.11.2. Înlocuirea blocului de incercare


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii;
- demontarea blocului de încercare;
- remontarea blocului de încercare;
- refacerea presiunii;
- verificări şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.11.2.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire bloc de încercare 7,50 3,30

A.1.12. FILTRU DE ULEI


A.1.12.1. Repararea filtrului de ulei
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- demontarea filtrului;
- înlocuirea cartuşului filtrant, corp filtru, schimbare garnitura, schimbare racorduri de cauciuc,
schimbare sticla vizor filtru;
- remontarea filtrului;
- aerisirea filtrului;
- verificarea şi probe funcţionale;
48
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
A.1.12.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea filtrului de ulei 3,80 2,00

A.1.12.2. Înlocuirea filtrului de ulei.


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- demontarea filtrului de ului defect;
- verificarea stării noului filtru şi montarea lui;
- aerisirea filtrului;
- verificarea şi probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
A.1.12.2
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire filtrului de ulei 2,30 1,00

A.1.13. REZISTENTE DE ÎNCĂLZIRE


A.1.13.1.Înlocuirea rezistentelor de încălzire.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătit scule şi materiale;
- demontarea legăturilor şi a rezistentelor;
- remontarea rezistentelor şi refacerea legăturilor;
- verificări funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician A.1.13.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuire rezistentelor de încălzire. 1,10 0,80

A.1.14. GARNITURA LA REZERVORUL DE ULEI


A.1.14.1.Înlocuirea garniturii la rezervorul de ulei.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- scăderea presiunii;
- demontarea pârghiilor de acţionare manual;
- închidere, deschidere capac rezervor;
- golirea rezervorului de ulei;
- curăţirea interioara, înlocuirea garnituri, înlocuire sita rezervor;
- remontarea pieselor demontate;
- umplerea rezervorului cu ulei;
- refacerea presiunii;
- verificări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician

49
A.1.14.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea garniturilor la rezervorul de ulei. 3,80 2,00

A.1.15. RACORD METALIC


A.1.15.1. Înlocuirea racordului metalic.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- verificarea ţevilor;
- debitarea ţevilor;
- pregătirea ţevilor pentru montare;(curăţirea bavurilor, şlefuirea)
- eliberarea presiunii;
- demontarea racordurilor defecte;
- montarea racordurilor noi pregătite;
- refacerea presiunii şi purjarea;
- verificări şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
A.1.15.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Înlocuirea racordului metalic 8,00 4,05

A.1.16. ECHIPAMENT ELECTRIC


A.1.16.1.Înlocuirea elementelor componente la echipamentul electric.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor şi aparatelor;
- demontarea legăturilor electrice;
- demontarea elementelor defecte;
- verificarea stării noilor elemente ce se înlocuiesc;
- montarea elementelor noi şi refacerea legăturilor electrice;
- probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.16.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Micro întreruptor 1,90 0,95
2. CSA 2,25 1,20
3. Termostat 4,20 2,95
4. Contor înregistrator 1,90 1,00
5. Lampa de semnalizare 1,00 0,80
6. Buton de comanda 0,90 0,70

A.1.16.2. Verificarea elementelor componente la echipamentul electric.


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor materialelor şi aparatelor de măsură;
- realizarea montajului pentru verificări;
- verificarea părţii electrice şi a caracteristicilor;
- verificarea, curăţirea părţii mecanice;
- probe funcţionale.
50
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
A.1.16.2.
Nr Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Releu minima tensiune 1,50 0,90
2. Releu de timp 2,00 1,20
3. Termostat 1,80 1,00
4. CSA 1,50 1,00
5. Circuite secundare un echipament. 2,50 2,00

A.1.17. PARTEA METALICĂ LA DISPOZITIVUL MOP


A.1.17.1. Repararea uşilor metalice.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor, materialelor şi dispozitivelor;
- verificarea părţii metalice şi constatarea elementelor defecte;
- reparare zăvor, balamale, garnituri;
- confecţionarea vizor;
- adaptarea uşii superioare în cazul montării protecţiei de rezerva.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician A.1.17.1
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Repararea uşilor metalice 4,20 2,40
2. Adaptare uşe superioară în cazul montării 5,20 2,80
protecţiei de rezervă.

A.1.18.VERIFICAREA ÎNCADRĂRII ÎN DIAGRAMELE DE ÎNALTĂ PRESIUNE.


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi dispozitivelor;
- eliberarea presiunii;
- montarea manometrelor;
- refacerea presiunii;
- efectuarea măsurătorilor;
- verificarea încadrării în diagramele date de fabrica constructoare;
- eliberarea presiunii;
- demontarea manometrelor;
- refacerea presiunii;
- probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una verificare
Formaţia de lucru: 1 electrician principal specialist
1 electrician principal A.1.18.
Nr. Denumirea operaţiei În instalaţie În atelier
crt. NT PU NT PU
1. Verificarea încadrării în diagrama 9,8 7,4

A.2. DISPOZITIVE CU RESOARTE


A.2.1. Repararea dispozitivelor cu resoarte.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor şi materialelor;
- verificarea generală a dispozitivului şi constatarea defecţiunilor;
- demontarea elementelor constatate defecte de la partea mecanică;
51
- demontarea elementelor constatate defecte de la partea electrica;
- curăţirea, spălarea, remedierea defecţiunilor;
- verificarea şi înlocuirea elementelor ce nu pot fi remediate defecţiunile
- montarea elementelor părţilor mecanice;
- montarea elementelor părţilor electrice;
- verificarea reglajelor şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată.
A.2.1.
Formaţia În instalaţie În atelier
Nr Denumirea operaţiei de MIRI TIP CIPI MIRI TIP ICILI MIRI TIP CIPI MIRI TIP ICILI
crt. lucru NT PU NT PU NT PU NT PU
1. Înlocuirea motorului 1 electrician I 2,00 3,00 0,80 1,70
2. Înlocuire perii 1 electrician I 0,50 0,90 0,20 0,35
3. Înlocuirea curelei 3,50 4,50 1,40 2,20
4. Înlocuirea 3,90 5,00 0,90 2,20
rulmentului 6301
608 4,60 5,50 1,40 2,70
5. Reglarea clichetilor 1 electrician 1,00 1,50 0,75 1,50
6. Verificarea fixării principal 0,75 1,60 0,30 1,35
rotii dinţate. 1 electrician I
7. Verificarea 0,85 2,00 0,45 1,50
resoartelor întinse
8. Verificarea 0,50 1,20 0,30 0,90
clichetilor
9. Reglarea poziţiei 1,20 3,30 0,30 1,20
clichetilor
10. Înlocuirea clichetilor 1 electrician 4,40 6,00 1,95 3,00
de la dispozitivele de principal
acţionare a
întreruptorului
11. Înlocuire clichet 1 electrician I 9,00 11,50 2,75 4,00
secera
12. Verificarea 1,10 3,20 0,35 1,20
elementelor de
cuplaj între axul
motor şi axul de
comanda
13. Înlocuirea bobinei de 1 electrician I 2,20 2,70 0,70 1,10
la dispozitivul de
acţionare a
întrerupătorului
14. Înlocuirea lanţului 5,00 6,00 1,20 3,00
de armare (cale)
15. Reglaj la bobina de 4,30 5,70 1,50 3,00
acţionare
16. Reglaje mecanice la 3,40 4,90 0,95 2,00
elementele de
zăvorâre.
17. Înlocuirea 1 electrician 1,20 1,20 0,50 0,50
butoanelor principal
18. Verificare suport 1 electrician I 2,30 3,40 0,90 1,60
resoarte
19. Reglarea levierului - - - -
de închidere
52
Formaţia În instalaţie În atelier
Nr Denumirea operaţiei de MIRI TIP CIPI MIRI TIP ICILI MIRI TIP CIPI MIRI TIP ICILI
crt. lucru NT PU NT PU NT PU NT PU
20. Verificarea coloanei - - - -
de inerţie
21. Verificarea - - - -
blocajului împotriva
săriturilor.
22. Înlocuirea dispozi- 1 electrician 11,4 11,40 7,00 7,00
tivului de acţionare principal 0
2 electricieni I
23. Înlocuirea 1 electrician 3,90 4,20 0,90 1,70
rulmentului la principal
ansamblul de 1 electrician I
anclanşare
24. Înlocuirea amortizo- 4,70 6,30 0,50 1,50
rului la dispozitivul
de închidere.
25. Recondiţionarea 1,80 1,80 0,60 0,60
clichetului secera.
26. Reparare buton şi 2,00 3,20 0,50 1,30
sistem de comanda
închidere-
deschidere.
27. Înlocuirea micro 2,00 3,50 0,80 2,00
întrerupătorului.
28. Verificarea şirului de 1,40 2,20 0,35 0,50
cleme
29. Înlocuirea axului 7,80 9,00 4,00 5,00
principal
30. Verificarea CSA- 1,30 2,80 0,35 1,00
ului
31. Repararea CSA-ului 4,80 5,60 2,00 2,50
32. Înlocuirea CSA-ului 3,20 4,30 1,00 1,50
33. Verificarea, 1 electrician I 0,80 0,80 0,30 0,30
înlocuirea 1 electrician I
elementului de
siguranţă
34. Înlocuirea 1,50 1,50 0,50 0,50
numărătorului de
acţionare (contor)
35. Înlocuirea clemelor 0,70 0,80 0,30 0,50
de şir

1.R.43. Montarea întreruptoarelor tripolare de joasa tensiune (DITA).


Procesul de muncă cuprinde:
- trasarea pentru găurirea locului de montaj;
- găurirea în zid sau în construcţia metalică existenta;
- ridicarea şi fixarea în şuruburi inclusiv cimentarea buloanelor în cazul montării în zid.
Unitatea de măsură: una bucată întreruptor

53
1.R.43.
Nr. Intensitatea Formaţia de lucru Locul de montare
crt. curentului (A) Pe zid Pe construcţie metalică
NT PU NT PU
1. 350-600 1 electrician I 2,45 1,80
2. 1000-2000 1 electrician

6.5. MONTAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE.


1.R.44.Încărcarea-descărcarea transformatoarelor pe sau de pe remorca.
Procesul de muncă cuprinde:
- verificarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor folosite;
- amenajarea sau desfacerea podului de traversare;
- ridicarea sau coborârea transformatorului cu ajutorul vinciurilor;
- tragerea pe podeţ sau pe remorca cu ajutorul macaralei;
- demontarea cablurilor şi dispozitivelor.
Unitatea de măsură: 1.R.44
Nr. Greutatea Formaţia de lucru Încărcare Descărcare
crt. transf.(t). NT PU NT PU
1. până la 10 t. 1 electrician principal 17,50 14,90
1 electrician I
4 electricieni
2. 10 - 20 1 electrician principal 31,10 26,30
3. 20,1 - 30 3 electricieni I 44,30 37,30
5 electricieni
4. 30,1 - 50 4 electricieni principal 57,90 48,20
5. 50,1 - 75 4 electricieni I 70,20 59,70
6. 75,01-100 4 electricieni 83,30 70,20
7. 100,01-135 2 electricieni principal 96,50 80,70
8. 135,01-165 10 electricieni I 109,70 93,00
9. 165,01-190 8 electricieni 122,80 105,30
10. peste 200 137,50 117,90

1.R.45.Amenajare panou de cale ferata demontabil.


Procesul de muncă cuprinde:
- nivelarea traseului cu executarea săpaturilor până la 1 m pentru fiecare panou;
- aşezarea traverselor, inclusiv trasarea şi găurirea pentru montare;
- pozarea şi fixarea şinelor de CF prin strângerea şuruburilor sau deplasarea panourilor gata
montate.
Unitatea de măsură: un panou până la 10 m
1.R.45.
Nr.crt Operaţia Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. Montarea panoului 2 electricieni I 6,40
2. Montarea panoului 6 electricieni 2,70
3. Demontarea panoului 4,10

1.R.46.Schimbarea direcţiei roţilor transformatorilor.


Procesul de muncă cuprinde:
- ridicarea transformatorului cu ajutorul vinciurilor;
- demontarea, schimbarea direcţiei şi remontarea roţilor transformatorului;
- lăsarea şi aşezarea transformatorului pe şina CF;
Unitatea de măsură: o schimbare un demontat-remontat patru roti.

54
1.R.46.
Nr.crt Greutatea transf.(t.) Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. până la 20 t. 1 electrician principal 4.90
4 electricieni
2. 20 - 50 t. 1 electrician principal 11,40
3. 50 - 100 t. 3 electricieni I 17,20
4. 100-200 t. 5 electricieni 26,90
5. peste 200 t. 40,40

Când se face numai montarea roţilor trafo (fiind demontate pentru transport), se aplică un
coeficient de 0,70.

1.R.47.Transportul transformatoarelor pe CFR (de la locul de descărcare spre poziţia de


asamblare).
Procesul de muncă cuprinde:
- montarea dispozitivelor de manevra şi fixarea cablurilor;
- demontarea transformatorului prin tragere directa.
Unitatea de măsură: un transformator deplasat pe 10 m. 1.R.47.
Nr.crt Greutatea transform. cu ulei (t.). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. până la 20 t. 1 electrician principal 7,20
4 electricieni
2. 20 - 50 t. 1 electrician principal 12,20
3. 50 - 100 t. 3 electricieni I 18,60
4. 100-200 t. 5 electricieni 24,30
5. peste 200 t. 31,60

Când deplasarea transformatorului pe CF se face prin tragere mecanică, se aplică un coeficient


de corecţie de 0,50.

1.R.48.Transformatoare până la 1000 KVA montate în staţii de transformare.


Procesul de muncă cuprinde:
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea corecţiei metalice;
- manipularea la maxim 20 m. şi ridicarea autotransformatoarelor (cu automacaraua);
- alinierea şi centrarea;
- fixarea transformatorului şi blocarea roţilor;
vopsirea transformatorului.
Unitatea de măsură: un transformator
1.R.48.
Nr. Puterea Greutatea Formaţia de lucru Locul de montare
crt transforma- aprox. a La staţia exterioara La staţia zidita
torului(KVA) transform(kg) NT PU NT PU
1. până la 100 1000 1 electrician principal 4,50 5,60
2. 160 - 180 1400 1 electrician I 6,10 6,80
3. 200 - 250 1900 1 electrician 7,30 8,00
4. 400 - 650 3000 1 electrician principal 8,60 9,70
5. 1000 4500 2 electricieni I 9,60 11,20
6. 1600 6000 1 electrician 10,80 12,50

1.R.49.Transformatoare de putere peste 1000 KVA montate în statii exterioare.


Procesul de muncă cuprinde :
- manipularea transformatorului pe maxim 20 m numai în linie dreapta, pe aceeaşi cale de
rulare;
- aşezarea pe fundaţie;
55
- alinierea şi centrarea transformatorului prin introducerea băi lagăre;
- blocarea roţilor prin opritoare.
Unitatea de măsură: una bucată
1.R.49.
Nr Puterea Formaţia de 10 16 16 (16/10/ 25 40 40 80
crt MVA lucru 16) (25/16 25/25) (40/ 25/ 40/ 100 125
Tensiu- 40/ 25
nea (kV).
IT 110 kV 110 110 kV 110 (116) kV 110 kV 110 kV 116 kV 100 kV
(116)kV1
M 16,5 22 38,5 22
T 38,5 kV 6,6 kV
j.t. 6,6 16,5 6,6 11 6,6 5,5 kV 6,6 (6,6) 6,6 11kV 6,6 10,9 10,5 kV
22 kV 22 kV 10(11) kV 16,5 kV
165 (22) 27,5
1 Monta- 1 electrician NT 61,20 61,20 77,60 77,60 93,80 110,30 138,80 138,80
rea pe principal
fundaţie 5 electricieni I PU
5 electricieni
2 Radiator 2 electricieni I NT 3,30 3,30 3,30 4,90 4,90 4,90 6,50 8,10
cu anexe 1 electrician PU
3 Conser- 2 electricieni I NT 4,30 4,30 4,30 6,40 6,40 6,40 8,40 9,50
vator 1 electrician PU
4 Releu 1 electrician NT 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,20 2,20
principal PU
1 electrician I
5 Supapa 1 electrician I NT 0,77 0,77 0,77 1,30 1,30 1,30 1,90 2,30
siguranta 1 electrician PU
6. Izolator 1 electrician NT 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
110 kV principal PU
1 electrician I
1 electrician
7. Izolator 1 electrician NT - - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,30
nul principal PU
1 electrician
8. Izolator 1 electrician NT - - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
j.t. principal PU
1 electrician I
1 electrician
9. Izolator 1 electrician NT - - - - - - 1,80 2,00
terţiar principal PU
1 electrician
10. Ventila- 1 electrician NT 0,77 0,77 0,77 0,77 1,10 1,10 1,10 -
tor (par- principal PU
tea me- 1 electrician I
canică) 1 electrician
11. Înlocuire 1 electrician NT - - 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 40,00
comuta- principal PU
tor cu 1 electrician I
plot 1 electrician
12. Dispo- 1 electrician NT - - - - - - 6,82 6,82
zitiv de principal PU
actio- 1 electrician I
nare. 1 electrician
13. Sticla de 1 electrician I NT 0,82 0,82 0,82 0,82 - - - -
nivel PU
14. Termo- 1 electrician I NT 0,46 0,46 0,46 0,64 0,64 0,64 0,64 0,73
metru PU
15. Filtru 1 electrician I NT 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,55 1,80
silicagel 1 electrician PU
16. Descar- 1 electrician I NT - - - - - - - 4,55
cator 1 electrician PU
izolator

17 Tablou 1 electrician NT - 0,77 0,77 0,86 0,86 0,86 4,60 4,60


cu borne principal PU
1 electrician
18 Conden 1 electrician NT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30
sator principal PU
1 electrician
56
Nr Puterea Formaţia de 10 16 16 (16/10/ 25 40 40 80
crt MVA lucru 16) (25/16 25/25) (40/ 25/ 40/ 100 125
Tensiu- 40/ 25
nea (kV).
IT 110 kV 110 110 kV 110 (116) kV 110 kV 110 kV 116 kV 100 kV
(116)kV1
M 16,5 22 38,5 22
T 38,5 kV 6,6 kV
j.t. 6,6 16,5 6,6 11 6,6 5,5 kV 6,6 (6,6) 6,6 11kV 6,6 10,9 10,5 kV
22 kV 22 kV 10(11) kV 16,5 kV
165 (22) 27,5
19 Instalaţie 1 electrician NT - - - - - - 10,90 10,90
electrica principal PU
1 electrician
20 Umplere 1 electrician I NT - - - - - - - -
a cu ulei 1 electrician PU
21 Vopsirea 1 electrician I NT 8,20 8,20 8,20 8,20 13,20 18,00 18,00 22,30
mecanică PU
22 Reparare 1 electrician NT 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
releu principal PU
gaze specialist
1 electrician
principal
1 electrician I
23 Reparare 1 electrician NT 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00
vane principal PU
robineti 1 electrician
la radia- principal
tor trafo 1 electrician I
24 Reparare 1 electrician NT 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
dispozi- principal PU
tiv actio- specialist
nare co- 1 electrician
mutator principal
ploturi. 1 electrician I

1.R.50.Umplerea sau completarea cu ulei a transformatorului.

Procesul de muncă cuprinde:


- manipularea şi aşezarea butoaielor;
- amenajarea şi curăţirea locului de instalare a pompei;
- desfacerea capacului de introducere a uleiului;
- introducerea uleiului cu pompa.
Unitatea de măsură: 1 t.ulei
1.R.50.
Nr. Greutatea de ulei pe Formaţia de lucru Felul pompei
crt. un transformator (t). Manuală Mecanică
NT PU NT PU
1. până la 0,5 1 electrician I 7,30 5,00
2. 0,51 - 2 1 electrician 6,40 3,60
3. 2,1 - 5 5,60 2,75
4. 5,1 - 10 4,80 1,90
5. 10,1 - 20 1 electrician I - 1,35
6. 20,1 - 40 1 electrician - 1,20
7. peste 4o - 1,20

57
8.6.MONTAREA TRANSFORMATOARELOR DE MĂSURĂ (TENSIUNE-CURENT).

1.R.C.51. Montarea transformatoarelor de măsură (tensiune-curent).

Procesul de muncă cuprinde:


1. Montarea construcţiei metalice:
- verificarea pieselor care se montează;
- măsurarea şi trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea şi montarea provizorie;
- verificarea poziţiei, centrarea şi fixarea definitivă.
2. Vopsirea construcţiei metalice
- curăţirea cu peria de sârmă şi ştergerea cu cârpa a construcţiei metalice;
- vopsirea manuală a stratului protector cu miniu de plumb;
- vopsirea manuală ,cu pensula, a stratului de vopsea inclusiv prepararea vopselei.
3.Dezambalarea aparatului electric.
- tăierea legăturilor de balot sau sârmă;
- desfacerea scândurilor sau şipcilor, scoaterea cuielor;
- scoaterea pieselor sau îndepărtarea lăzii;
- refacerea ambalajului pentru reîntrebuinţare;
4. Transportul manual al aparatului electric,
- verificarea sculelor sau dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea, transportarea şi aşezarea aparatajului;
NOTA:NT şi PU reprezintă val. transportului efectuate la aparatajul respectiv pe o distanţă de 10 m.
Pentru transportul şi manipularea peste 10 m la următorii 10 m pe orizontala sau 1 m pe
verticala, la NT şi PU se aplică un coeficient de 0,50.
5;6. Măsurarea transformatorului de măsură (interior sau exterior)
- măsurarea şi însemnarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice existente;
- ridicarea şi aşezarea pe suportul metalic existent;
- centrarea şi fixarea prin montarea dispozitivelor de blocare.
7;8 Vopsirea aparatajului electric (interior-exterior)
- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula (un strat de vopsea),inclusiv prepararea vopselei.
Montarea transformatoarelor de tensiune
1.R.5l
Unitatea de măsură: una bucată
Tensiunea şi tipul transformatorului
până la 1 kV 6-15 kV 20-35 kV 110 kV
Nr. Operaţia Formaţia de NT TIRB 0,5 kV Monopolar Tripolar Monopolar TIRM Monopolar
crt lucru PU TIR TIRB TITU TEMU TIBU TECU

1. Montarea cons- 1 electrician I NT 0,91 1,60 1,00 1,00 3,52


tructiei metalice 1 electrician PU
2. Vopsirea cons- 1 electrician NT 0,36 0,48 0,40 0,40 1,60
tructiei metalice PU
3. Dezambalarea 1 electrician I NT - - - - 0,82
aparatajului 1 electrician PU
4. Transportul ma- 6 - 35 kV NT 0,02 0,02 0,045 0,12 0,86
nual al 2 electricieni
aparatajului 110 kV PU
3 electricieni
1 electrician I
5. Montarea 1-35 kV NT 0,55 0,73 0,91 1,09 5,82
transformatoru- 1 electrician I PU
lui de tensiune 1 electrician
în interior

58
Tensiunea şi tipul transformatorului
până la 1 kV 6-15 kV 20-35 kV 110 kV
Nr. Operaţia Formaţia de NT TIRB 0,5 kV Monopolar Tripolar Monopolar TIRM Monopolar
crt lucru PU TIR TIRB TITU TEMU TIBU TECU

20-35 kV
3 electricieni I
1 electrician
110 kV
1 electrician
principal
1 electrician I
1 electrician
6. Montarea Idem 35,110 NT - - - 2,15 4,80
transformatoru- kV
lui de tensiune PU
în exterior
7. Vopsirea 1 electrician I NT 0,28 0,40 0,40 0,40 0,40
transformatoru-
lui de tensiune
PU
montat în
interior
8. Vopsire 1 electrician I NT - - - 0,48 0,48
transformator de
tensiune montat PU
în exterior

Montarea transformatoarelor de curent


Unitatea de măsură: una bucată
Nr. Operaţia Formaţia de NT Tensiunea şi tipul transformatorului
crt lucru PU până la 1 kV 6 - 15 kV 20-35k 110 kV
suport trecere suport trecere suport suport suport
CIRS CIT CIRS CIRS CIRS CESU
0,5 0,5 CESU CESU
1. Montarea construcţiei 1 electrician I NT 0,91 - 1,00 - 1,10 3,05 -
metalice 1 electrician PU
2. Vopsirea construcţiei 1 electrician NT 0,30 - 0,45 - - 1,40 -
metalice PU
3. Dezambalarea 1 electrician I NT - - - - - 0,80 1,15
aparatajului 1 electrician PU
4. Transportul manual al 1 electrician I NT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,045 0,65 1,50
aparatajului 1 electrician PU
5. Montarea transforma 1 - 15 kV NT 0,70 0,80 1,10 1,30 2,75 5,10 -
torului de curent în 1 electrician I PU
interior 1 electrician
20 - 35 kV
2 electricieni I
1 electrician
110 kV
1 electrician
principal
1 electrician I
1 electrician
6. Montarea Idem 35, 110 NT - - - - 2,30 5,10 8,20
transformatorului de kV
curent în exterior PU
7. Vopsirea transforma 1 electrician I NT 0,30 0,30 0,45 0,45 0,45 0,45 -
torului de curent PU
montat în interior
8. Vopsireaa transforma 1 electrician I NT - - - - 0,55 0,55 0,65
torului de curent PU
montat în exterior

59
Nr. Operaţia Formaţia de NT Tensiunea şi tipul transformatorului
crt lucru PU până la 1 kV 6 - 15 kV 20-35k 110 kV
suport trecere suport trecere suport suport suport
CIRS CIT CIRS CIRS CIRS CESU
0,5 0,5 CESU CESU
9. Înlocuire burduf trafo 1 electrician NT - - - - - - 8,00
de măsură principal PU
2 electricieni I

8.7. MONTAREA DESCĂRCĂTOARELOR CU REZISTENŢĂ VARIABILĂ, TUBULARE CU


FIBRĂ ŞI A DESCĂRCĂTOARELOR CU COARNE

1.R.52.Montarea descărcătoarelor cu rezistenta variabila.

Procesul de muncă cuprinde:

1).Montarea construcţiei metalice:


- verificarea pieselor ce se montează;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice;
- verificarea poziţiei, centrarea si fixarea definitivă.

2). Vopsirea construcţiei metalice:


- curăţirea cu peria de sarma si ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală a stratului de miniu de plumb;
- vopsirea manuală a stratului de vopsea, inclusiv prepararea vopselei;
3). Dezambalarea aparatajului electric:
- tăierea legaturilor de balot sau sarma;
- desfacerea scândurilor sau şipcilor si scoaterea cuielor;
- scoaterea pieselor sau îndepărtarea lăzii;
- refacerea ambalajului pentru reîntrebuinţare.

4).Transportul manual al aparatajului electric.


- verificarea sculelor sau dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea, transportarea si aşezarea aparatajului.
NOTA: NT si PU reprezintă valoarea transportului efectuat pentru aparatajul respectiv pe o distanţă de
10 m.
Pentru transportul si manipularea peste primii 10 m.la următorii 10 m pe orizontala sau 1 m pe
verticala la NT si PU se aplica un coeficient de 0,50.

5:6).Montarea descărcătorului:
- verificarea stării fizice a descărcătorului;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea si fixarea pe construcţie metalica.

7).Montarea contorului pentru înregistrarea impulsurilor


- dezambalarea si verificarea stării contorului;
- descărcarea şuruburilor si montarea contorului in găurile existente
- fixarea definitivă prin strângerea şuruburilor.

8). Vopsirea aparatajului electric


- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula (un strat de vopsea, inclusiv prepararea vopselei).

60
1.R.52.
Unitatea de măsură: una bucată
NT Tensiunea si tipul descărcătorului
Nr. Operaţia Formaţia de /PU 6-10 kV 15-20 kV 35 kV 110 kV
crt. lucru DRV DRVS DRVS DRVS RVMG
1. Montarea construcţiei 1electrician I NT - - 1,40 1,80 1,80
metalice 1 electrician PU
2. Vopsirea construcţiei 1 electrician NT - 0,35 0,45 0,45 0,45
metalice PU
3 Dezambalarea aparatajului 1electrician I NT 0,25 0,25 0,40 0,70 0,70
1 electrician PU
4 Transportul manual al 6 – 35 kV NT 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
aparatajului 2 electricieni PU
110 kV
1electrician I
1 electrician
5 Montarea descărcătoarelor 1electrician I NT 0,90 1,20 - - -
în interior 1 electrician PU
6 Montarea descărcătoarelor 35 kV NT 1,10 1,10 3,10 6,90 6,60
în exterior 1electrician I
1 electrician PU
110 kV
1 electrician
principal
1 electrician I
1 electrician
7 Montarea contoarelor ptr. 1 electrician I NT 0,30 0,30 0,45 0,75 0,75
descărcătoare PU
8 Vopsirea descărcătorilor 1 electrician I NT 0,50 0,55 1,00 1,80 1,80
PU

1.R.53.Montarea descărcătoarelor tubulare cu fibre si a descărcătoarelor cu coarne.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării descărcătoarelor;
- ridicarea si fixarea in şuruburi pe suporturile metalice existente ,sau fixarea cu brăţări gata
confecţionate;
- verificarea si reglarea deschiderii la descărcătoarele cu coarne.
Unitatea de măsură: una bucată descărcător
1.R.53.
Nr. crt Tipul descărcătorului Formaţia de lucru N.T. P.U
1. cu coarne interior 1 electrician I 1,90
2. exterior 2,50
3. tubular până la 35 kV 1 electrician I 3,70
4. fibra 60 - 110 kV. 4,80

4.8. MONTAREA BOBINELOR DE REACTANŢĂ ŞI DE STINGERE.

1.R.54.Montarea bobinei de reactanţa în beton.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării fizice a elementelor bobinei;
- măsurarea si trasarea locului de montare;

61
- ştemuirea in zid pentru încastrarea buloanelor;
- manipularea si ridicarea pe fundaţie;
- montarea izolatoarelor;
- alinierea si fixarea definitivă prin cimentarea încastrărilor;
- repararea eventualelor fisuri in beton.
Unitatea de măsură: o bobina trifazica
1 R.54.
Nr. Greutatea unei faze Formaţia de lucru Pe verticala Pe orizontala
crt kg. NT PU NT PU
1. până la 740 1 electrician principal 33,20 25,40
2. 750-1500 1 electrician I 42,40 34,20
1 electrician

1.R.55. Vopsirea bobinei de reactanţa.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea de impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula, inclusiv prepararea vopselei.
Unitatea de măsură: o bobina trifazica
1.R.55
Nr.crt Tensiune bobinei kV. Formaţia de lucru NT. PU
1. 6 - 10 1 electrician I 5,50
2. 15 - 20 -

1.R.56. Montarea bobinei de stingere cu reglaj.

Procesul de muncă cuprinde:


- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- găurirea construcţiei metalice existente;
- calarea automacaralei;
- legarea si ridicarea bobinei;
- alinierea, centrarea, fixarea bobinei si blocarea roţilor.
Unitatea de măsură: una bobina
1.R.56.
Nr.crt Tensiuni kV Formaţia de lucru NT. PU
1. 6 - 10/3 1 electrician principal 6,50
2. 20/3 1 electrician I 7,20
3. 35/3 1 electrician 8,00

8.9. MONTAREA BATERIILOR DE ACUMULATOARE SI A ACUMULATOARELOR.

1.R.57.Confecţionarea plăcilor de trecere pentru bateriile de acumulatoare

Procesul de muncă cuprinde:


- măsurarea si trasarea;
- tăierea la dimensiuni si prelucrarea;
- îmbinarea cu placa de plumb sau cauciuc.

Unitatea de măsură: una placa


1.R.57
Nr.crt Felul materialului si numărul de borne Formaţia de lucru NT. PU
1. Cu placa din pertinax si trei borne 1 electrician I 2,80
2. Cu placa din pertinax si sase borne 1 electrician 3,80

62
1.R.58. Montarea plăcilor de trecere pentru bateriile de acumulatoare.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea plăcii confecţionate;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- executarea găurilor in zid sau construcţia metalica;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea si fixarea definitivă.
Unitatea de măsură: una placă
1.R.58.
Nr.crt Locul de montare Formaţia de lucru NT. PU
1. Pe zid, cu patru buloane 1 electrician I 1,15
2. Pe construcţie metalica. 1 electrician 1,20

1.R.59. Montarea izolatoarelor tip rola, pentru bateriile de acumulatoare.

Procesul de muncă cuprinde:


- măsurarea si însemnarea traseului barelor si a locului de fixare a izolatorului;
- executarea in construcţia metalica sau in zid pentru încastrarea buloanelor;
- verificarea izolatorului;
- montarea izolatorului prin fixare in şuruburi.
Unitatea de măsură: un izolator
1.R.59
Nr.crt Locul de montare Formaţia de lucru NT. PU
1. Pe construcţii metalice 1 electrician I 0,091
2. Pe zid. 0,160
.
1.R.60. Asamblarea (montarea) bateriei de acumulatoare.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea cotelor la camera bateriei;
- verificarea materialelor componente ale bateriei;
- montarea postamentului din lemn;
- verificarea si îndreptarea plăcilor din plumb;
- curăţirea si montarea izolatoarelor, pentru susţinerea vaselor;
- curăţirea vaselor înainte de montare;
- montarea vaselor pe sticla pe izolatoarelor de susţinere;
- montarea plăcilor de plumb in vasul de sticla;
- îndreptarea si montarea şinelor între placi;
- prinderea plăcilor de sine prin sudura;
- curăţirea sudurilor;
- montarea ţintelor si beţişoarelor de lemn;
- montarea beţişoarelor in planşetele izolatoare;
- montarea planşetelor între plăcile de plumb;
- curăţirea vaselor după montaj;
- montarea izolatoarelor pentru barete;
- prepararea electrolitului;
- umplerea vaselor cu electrolit până la acoperirea plăcuţelor de plumb.
Unitatea de măsură: 1 bucata vas acumulator
1.R.60.
Nr.crt Tipul acumulatorului (elementului) Formaţia de lucru N.T P.U.

1. IS - 1 0,85
2. LS - 2 1 electrician principal 1,35
3. LS - 3 1 electrician I 1,85

63
Nr.crt Tipul acumulatorului (elementului) Formaţia de lucru N.T P.U.

4. LS - 4 2,35
5. LS - 5 2,85
6. LS - 6 3,50
7. LS - 8 3,60
8. LS - 10 3,70
9. LS.12 4,00
10. LS - 14 1 electrician principal 4,30
11, LS - 16 1 electrician I 4,80
12, LS - 18. 5,00

1.R.60.2.REPARAREA BATERIILOR DE ACUMULATORI

A. Deconectarea bateriei sau a portiunii de baterie care intra in reparatie su conectarea in locul
ei a bateriei auto sau de lucru

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si materialelor;
- verificarea vizuala a bateriei auto sau de lucru;
- verificarea izolaţiei bateriei auto sau de lucru;
- legarea in serie a bateriilor auto sau de lucru prin fixarea cordoanelor de legătura;
- separarea bateriei sau a porţiunii de baterie care intra in reparaţie si conectarea bateriei auto
sau de lucru in locul bateriei scoase din funcţiune cu respectarea condiţiilor de paralel.
Unitatea de măsură: o baterie sau o porţiune de baterie deconectata
1.R.60.A.
Nr.crt Denumirea operaţiei Formaţia de lucru N.T P.U.
1. Deconectarea bateriei sau a porţiunii 1 electrician principal 8,30
de baterie care intra in reparaţie si 1 electrician I
conectarea bateriei auto sau de lucru

B. Demontarea bateriei de acumulatori.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea generală a stării bateriei;
- scoaterea electrolitului din vase;
- demontarea plăcilor de plumb a planşetelor si beţişoarelor;
- demontare vas acumulator;
- demontarea izolatoarelor suport a vaselor de acumulator.
Unitatea de măsură: 1 bucata vas acumulator 1.R.60 B.
Nr.crt Tipul acumulatorului elementului) Formaţia de lucru N.T P.U.
1. IS - 1 0,90
2. LS - 2 1,15
3. LS - 3 1 electrician principal 1,40
4. LS - 4 1 electrician I 1,65
5. LS - 5 1,90
6. LS - 6 2,20
7. LS - 8 2,25
8. LS - 10 2,30
9. LS -12 2,45
10. LS - 14 2,60
11, LS - 16 2,85
12, LS - 18. 2,95
64
C. Demontarea, curăţirea si montarea izolatoarelor de fixare a barelor

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea legaturilor de fixare a barelor de izolatoare;
- demontarea izolatoarelor;
- curăţirea izolatoarelor;
- montarea izolatoarelor;
- montarea legaturilor de fixare a barelor colectoare pe izolatoare;
Unitatea de măsură :
1.R.60 C.
Nr.crt Denumirea pieselor Formaţia de lucru N.T P.U.
1. Izolatoare de la barele colectoare 1 electrician I. 0,26

D. Curăţirea si vopsirea postamentului.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si materialelor;
- pregătirea vopselei;
- curăţirea postamentului;
- vopsirea postamentului.
Unitatea de măsură: 1 mp. postament 1.R.60 D.

Nr.crt Denumirea Formaţia de lucru N.T P.U.


1. Postament pentru bateriile de acumulator. 1 electrician I 0,83

E. Repararea postamentului sau a pardoselei

Procesul de muncă :
- desfacerea porţiunii de pardosea deteriorata si pregătirea in vederea reparării;
- prepararea laptelui de ciment, sau confecţionarea plăcii de lemn si montarea;
- udarea si stropirea cu lapte de ciment a stratului suport de beton;
- întinderea mortarului, nivelarea cu dreptarul si drişcuirea;
- presărarea cimentului si frecarea cu drişca de otel până la obţinerea unui luciu;
Unitatea de măsură: 1 mp
1.R.60 E.
Nr.crt Denumirea Formaţia de lucru N.T P.U.
1. Postament din beton 1 electrician principal 0,42
2. Postament din lemn 1 electrician I 0,33

F. Asamblarea (montarea)bateriei de acumulatoare sau a porţiunii de baterie care a fost


reparată

Procesul de muncă :
- pregătirea sculelor si materialelor;
- verificarea materialelor componente ale bateriei;
- verificarea, îndreptarea si curăţirea plăcilor de plumb;
- curăţirea si montarea izolatoarelor pentru susţinerea vaselor;
- curăţirea vaselor înainte de montare;
- montarea vaselor de sticla pe izolatoarele de susţinere;
- montarea plăcilor de plumb in vasul de sticla;
- îndreptarea si montarea şinelor între placi;
- prinderea plăcilor de sine prin sudura;
- curăţirea sudurilor;
- montarea ţintelor si beţişoarelor de lemn;
- montarea beţişoarelor in planşete izolatoare;
65
- curăţirea vaselor după montaj;
- prepararea electrolitului;
- amplasarea vaselor cu electrolit până la acoperirea plăcuţelor de plumb.
Unitatea de măsură: un vas acumulator
1 R.60 F.
Nr.crt Tipul acumulatorului (elementului) Formaţia de lucru N.T P.U.
1. IS - 1 1 electrician principal 1,80
2. LS - 2 1 electrician I 2,30
3. LS - 3 2,80
4. LS - 4 3,30
5. LS - 5 3,80
6. LS - 6 4,40
7. LS - 8 4,50
8. LS - 10 4,60
9. LS -12 4,90
10. LS - 14 5,20
11, LS - 16 5,70
12, LS - 18. 5,90

G. Conectarea bateriei sau a porţiunii de baterie care s-au reparat si deconectarea bateriei auto
sau de lucru.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si materialelor;
- verificarea bateriei reparate;
- verificarea izolaţiei bateriei reparate;
- separarea bateriei de lucru sau auto si conectarea bateriei sau porţiuni de baterie reparate cu
respectarea condiţiilor de paralel;
- demontarea coordonatelor de legătura;
Unitatea de măsură: o baterie sau o porţiune de baterie conectata

1.R.60.G.
Nr.crt Denumirea operaţiei Formaţia de lucru N.T P.U.
1. Conectarea bateriei sau a porţiunii de baterie 1 electrician principal 8,30
care intra in reparaţie si deconectarea bateriei 1 electrician I
auto sau de lucru

H. Formarea bateriei de acumulatori

1. Încărcarea bateriei de acumulatori.

Procesul de muncă :
- verificarea sursei de alimentare cu curent continuu pentru încărcarea bateriei;
- completarea cu electrolit a elementelor bateriei până va depăşi marginea superioara a
separatorului 15-20 m;
- alegerea modului de încărcare;
- încărcarea bateriei;
- supravegherea in timpul încărcării si măsurătorii.
Unitatea de măsură: o încărcare

66
1.R.60 H1.
Tipul Formaţia de lucru Încărcarea cu curentul Încărcarea cu curent de
elementului maxim de încărcare încărcare 40% din Imax.
NT PU NT PU
L.S.1 -L.S.2 1 electrician principal 57 100
1 electrician I

2.Descărcarea bateriei de acumulatori.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si materialelor;
- verificarea instalaţiei de descărcare;
- montarea instalaţiei de descărcare;
- alegerea modului de descărcare funcţie de curentul de descărcare;
- descărcarea bateriei;
- supravegherea in timpul descărcării, verificării si măsurării.
Unitatea de măsură: o descărcare
1.R.60.H.2.
Nr. Tipul Curentul maxim de Formaţia de lucru N.T. P.U.
crt. bateriei descărcare A
1. L.S.1. 3,6 10
4,5 7,5
6,2 5
9 3
12 2
19 1
2. L.S.2 7.2 10
9 7,5
12,5 5
18 3
24 2
38 1
3. L.S.3. 11 1 electrician principal 10
13,5 1 electrician I 7,5
18,5 5
27 3
36 2
57 1
4. L.S.4. 14,5 10
16 7,5
25 5
36 3
48 2
76 1
5. L.S.5. 18 10
22,5 7,5
31 5
45 3
60 2
95 1
6. L.S.6. 21,5 10
27 7,5
37 5
67
Nr. Tipul Curentul maxim de Formaţia de lucru N.T. P.U.
crt. bateriei descărcare A
L.S.6. 54 3
72 2
114 1
7. 29 10
L.S.8 36 7,5
50 5
72 3
96 2
152 1
8 L.S.10 36 10
45 7,5
62 5
90 1 electrician principal 3
120 1 electrician I 2
190 1
9 L.S.12 43 10
54 7,5
74 5
108 3
144 2
228 1
10. L.S.14 50 10
63 7,5
87 5
126 3
168 2
266 1
11. L.S.16 58 10
78 7,5
99 5
144 3
192 2
304 1
12. L.S.18 65 10
82 7,5
112 5
162 3
216 2
342 1

1.R.61.1. Montarea redresoarelor cu seleniu.

Procesul de muncă cuprinde:


- dezambalarea si verificarea stării fizice a redresorului;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- găurirea locului de fixare;
- ridicarea si strângerea şurubului de fixare.

Unitatea de măsură: un redresor


Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician I
68
1 electrician 1.R.61.1.
Nr.crt. Greutatea redresorului kg. N.T. P.U.
1. până la 50 2,30
2, 50 - 100 2,75
3. 100 - 150 3,10
4. 200 - 1000 8,10

1.R.61.2. Repararea redresoarelor.

A. Demontarea si montarea părţilor componente.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si dispozitivelor;
- demontarea părţilor componente;
- curăţirea, verificarea si depistarea părţilor defecte;
- înlocuirea pieselor defecte (ce nu pot fi recondiţionate);
- montarea părţilor componente.
Unitatea de măsură:
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I 1.R.61.A.
Nr.crt. Tipul redresorului . N.T. P.U.
1. Redresoare cu seleniu 8,16
2. Redresoare automate. 12,70

B. Recondiţionarea ansamblelor sau subansamblelor la redresoare

Procesul de muncă cuprinde:


- Pregătirea sculelor si dispozitivelor;
- pregătirea ansamblelor, subansamblelor pentru condiţionarea si recondiţionarea pieselor;
- Înlocuire piese componente a ansamblelor si subansamblelor;
- verificarea ansamblelor sau subansamblelor după recondiţionare.
Unitatea de măsură: una buc ansamblu (subansamblu)
1.R.61.B.
Nr. Denumirea subansamblului Formaţia de lucru N.T. P.U.
crt.
1. Reductor cu a. carcasa metalica 1 electrician I 1, 10
seleniu b. placi cu seleniu 1 electrician I 1, 10
c. comutator cu ploturi 1, 80
2. Reductoare a. placa amplificator 1 electrician principal 2, 30
automate de tensiune
b. placa dispozitiv protecţie 4, 00
supratensiune
c. placa limitator de curent. 4, 10
d. placa dispozitiv lipsa faza 2, 40
e. comutator PACO 0, 87
f. contactor 1, 20
g. placa de dispozitiv sesizare 2, 75
c.c.
h. carcasa metalica. 2, 30
i. potenţiometru. 0, 40

69
C. Verificări si probe funcţionale la redresoare.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si aparatelor;
- pregătirea instalaţiei pentru verificare si probe funcţionare;
- executări probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una buc, redresor.
1.R.61.C.
Nr.crt Tipul si denumirea instalaţiei Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. Redresor de c.c. cu seleniu 1 electrician principal 1,15
2. Redresoare de c.c. automate 1 electrician I 1,70

8.10. MONTAREA INSTALAŢIEI DE LEGARE LA PAMANT.


1.R.62. Confectionare si montarea suporturilor cu inel pentru sustinerea instalaţiei de punere la
pamant.
Procesul de muncă cuprinde:
a). confecţionarea electrozilor:
- măsurarea si trasarea;
- tăierea la dimensiuni a laminatului;
- îndreptarea, îndoirea si ajustarea materialului.
b).montarea electrozilor:
- verificarea prizelor ce se montează;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- ştemuirea in zid;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea si fixarea definitivă.
Unitatea de măsură: un suport confecţionat sau montat
Formaţia de lucru: 1 electrician I 1.R.62.

Nr.crt. Operaţia. N.T. P.U.


1. Confecţionarea 0,20
2. montarea beton 0,30
3. cărămida 0,20

1.R.63. Montarea centurii de punere la pământ în interior.

Procesul de muncă cuprinde:


- îndreptarea platbandei de otel;
- măsurarea si tăierea la lungime;
- fasonarea si prelucrarea platbandei;
- găurirea construcţiei metalice;
- montarea platbandei pe suporturi existente;
- racordarea derivaţiilor la centura generală;
- legaturi între aparate si derivaţiile de la centura.
Unitatea de măsură: l m
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.63.
Nr. Felul instalaţiei Modul de montare
crt. Prin inel Prin sudura Prin sudura si şurub
NT PU NT PU NT PU
1. Centura generală 0,15 0,30 -
2. Derivaţie 0,22 0,50 0,35

70
1.R.64. Montarea centurii de punere la pământ în exterior.

Procesul de muncă cuprinde:


- îndepărtarea platbandei sudată la ţăruş;
- aşezarea centurii in şanţuri gata săpate si baterea manuală a ţăruşului;
- aranjarea platbandei in şanţ;
- sudarea capetelor între ele si sudarea la ţăruş.
Unitatea de măsură: 1 m
1.R.64
Nr.crt Felul centurii Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. Cu ţăruş (generala) livrată în colac 1 electrician I 0,50
livrată în bare 2 electricieni 0,55
2. Fără ţăruş livrată în colac 1 electrician I 0,11
de egalizare livrată în bare 1 electrician 0,15

În cazul montării a doua platbande in paralel, pentru lungimea celei de a doua platbanda, NT se
înmulţeşte cu coeficientul de 1,5.

1.R.65. Montarea derivaţiilor de legare la pământ in exterior.

Procesul de muncă cuprinde :


a).În cazul derivaţiilor din platbanda:
- îndreptarea platbandei, măsurarea si tăierea la lungime;
- executarea îndoirilor si montarea platbandei prin racordare la aparat, inclusiv cositorirea
locurilor de contact;
b)În cazul derivaţiilor din conductor funie:
- măsurarea si tăierea la dimensiuni a conductorului;
- dezizolarea si cositorirea capetelor conductorului;
- cositorirea papucilor;
- lipirea papucilor pe conductor;
- urcarea pe rigla;
- asigurarea lanţului de izolatoare;
- montarea conductorului la lanţul de izolatoare;
- montarea capătului al doilea la rigla.
Unitatea de măsură: una legătura un cordon
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
1.R.65
Nr.crt. Felul derivaţiei N.T. P.U.
1. Platbanda 0,40
2. Conductor confecţionare 1,75
3. montare 0,55

1.R.66. Vopsirea instalaţiilor de legare la pământ.


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea de rugina si impurităţi;
- vopsirea manuală cu pensula, un strat de vopsea.
Unitatea de măsură: 1 m
Formaţia de lucru: 1 electrician 1.R.66
Nr.crt. Felul centurii N.T. P.U.
1. Derivaţii 0,055
2. Centura generala 0,045

71
MONTAREA INSTALAŢIEI DE AER CONDITIONAT.

1.R.67. Montarea conductoarelor (tevilor) pentru instalatie de distributie a aerului comprimat.

Procesul de muncă cuprinde:


- alegerea si manipularea materialului pe distanţă maxima de 50 m;
- îndreptarea si tăierea la lungime;
- aşezarea ţevii pe suporturile existente si fixarea cu scoabe, coliere sau brăţări;
- curăţirea interioara a ţevilor.

Unitatea de măsură: l m conducta 1.R.67.


Nr. Diametrul exterior al Formaţia de lucru Lungimea pe bucata de conducta (m)
crt. conductei si materialului 0,5 - 2 peste 2
(mm si toli). NT PU NT PU
1. 1/2` otel 0,13 0,09
2. 14-22 cupru 0,12 0,08
3. 3/4` otel 0,15 0,11
4. 24-30 cupru 1 electrician I 0,14 0,10
5. 1-1 1/2` otel 1 electrician 0,19 0,13
6. 32-42 cupru 0,18 0,12
7. peste 1 1/4` otel 0,22 0,15
8. peste 42` cupru 0,21 0,14

1.R.68. Prinderea clemei de fixare a conductei de aer comprimat pe consola.


Procesul de muncă cuprinde:
- confecţionarea segmenţilor din cauciuc;
- curăţirea si vopsirea clemei de fixare a conductei;
- aşezarea garniturilor segmenţilor de cauciuc;
Unitatea de măsură:
Formaţia de lucru : 1 electrician I
1 electrician
1.R.68.
Nr.crt. Denumirea operaţiei N.T. P.U.
1. Prinderea clemei de fixare a conductei de aer comprimat. 0,42

1.R.69. Îmbinarea ţevilor din otel prin reducţie cot si teu cu filet
Procesul de muncă cuprinde:
- ajustarea capetelor ţevilor;
- tăierea manuală a filetului la capetele de îmbinare;
- îmbinarea ţevilor prin mufa, reducţie, cot sau teu, inclusiv înfăşurarea filetului cu fuior si
ungere cu miniu de plumb;
Unitatea de măsură: una mufa reducţie, cot, îmbinare a doua sau trei capete.
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician 1.R.69.
Nr. Diametrul Felul îmbinării
crt. exterior al Mufa reducţie cot Holendere sau curba cu olandez Teu
ţevilor(ţoli) NT PU NT PU NT PU
1. 1/2` 0,65 0,50 0,75
2. 1/3` 1,00 0,75 1,10
3. 1 1/4` 1,20 0,95 1,45
4. peste 1 1/4` 1,35 1,10 1,55

72
1.R.70. Îmbinarea ţevilor prin flanşe pentru prelungirea sau ramificaţie.
Procesul de muncă cuprinde:
- introducerea flanşei pe ţeavă ;
- confecţionarea garniturii;
- ungerea cu ermetic;
- introducerea şuruburilor prin găurile flanşei si strângerea flanşelor;
Unitatea de măsură: una prelungire sau teu - trei flanşe
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician
1.R.70
Nr. Diametrul exterior al Felul îmbinării
crt. conductei (toli) In prelungire In teu racordare la aparat.
NT PU NT PU NT PU
1. până la 1/2` 0,46 - 0,40
2. 3/4` 0,50 1,15 6,45
3. 1-1 1/4` 0,60 1,40 0,50
4. peste 1 1/4` 0,70 1,55 0,55

1.R.71. Îmbinarea ţevilor prin mufa tip ermetic pentru prelungire, ramificaţie sau racordare.

Procesul de muncă cuprinde:


- ajustarea capătului ţevii in exterior;
- introducerea piuliţelor si a garniturilor de ţeavă ;
- îmbinarea ţevii cu mufe si strângerea holenderelor,
Unitatea de măsură: una mufa de prelungire, îmbinare a doua capete, un teu - trei îmbinări
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician
1.R.71
Nr. Diametrul exterior al Felul îmbinării
crt. conductei (toli) In prelungire In teu racordare la aparataj
NT PU NT PU NT PU
1. 1/2` 0,70 1,55 0,55
2. 3/4` 0,75 1,70 0,60
3. 1-1 1/4` 0,85 2,00 0,70
4. 1 1/4` 0,95 2,20 0,80

În cazul racordării la aparate cu ţeavă cu Cu, la normele de mai sus se aplica coeficientul de
0,85.
1.R.72. Montarea robinetului de trecere a reductorului de aer comprimat a filtrului si a
compensatorului.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării piesei;
- ajustarea capetelor ţevilor;
- confecţionarea garniturilor;
- introducerea si îmbinarea capetelor ţevilor la robinet, reductor, filtru sau compresor, inclusiv
executarea filtrului la capetele ţevilor În cazul îmbinării prin înşurubare.
Unitatea de măsură: un robinet sau reductor
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician

73
1 R.72.
Nr. Diametrul Felul îmbinării
crt exterior al Cu holendere tip ermetic Cu flanşa fixa Cu stut sudat Cu filet
conductei (toli) NT PU NT PU NT PU NT PU
1. până la 1/2` 1,05 0,90 0,80 1,10
2. 3/4` 1,10 1,00 0,90 1,25
3. 1-1 1/4` 1,20 1,10 1,05 1,40
4. peste 1 1/4` 1,45 1,20 1,20 1,55

1.R.73. Montarea ventilului de siguranţa a manometrului si a robinetului de la manometru

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării aparatajului;
- ajustarea capătului ţevii;
- executarea filetului;
- fixarea prin filet sau flanşe, inclusiv confecţionarea garniturilor.
Unitatea de măsură: una buc ventil manometru sau robinet
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1.R.73.
Nr.crt Tipul aparatului Felul îmbinării
Cu filet Cu flanşe
NT PU NT PU
1. Ventil de siguranţă cu resort 0,70 0,60
2. Manometru 0,72 0,62
3. Robinet cu trei cai 1,00 0,85
4. Supapa cu siguranţă cu contragreutate. 0,60 0,50

1.R.74. Montarea colectorului de condensat.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării colectorului;
- confecţionarea garniturilor;
- îmbinarea capetelor ţevilor cu colectoarele.
Unitatea de măsură: un colector de condensat
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician
1.R.74.
Nr. Diametrul exterior al Felul îmbinării
crt conductei (toli) Tip ermetic cu flanşa cu stut cu filet interior
NT PU NT PU NT PU NT PU
1. 1-1 1/4` 1,75 1,50 1,25 1,80

1.R.75. Montarea rezervorului de aer comprimat.

Procesul de muncă cuprinde:


- măsurarea si trasarea locurilor de fixare;
- ştemuirea in fundaţie, pentru încastrarea pe fundaţie
- fixarea buloanelor si cimentarea
Unitatea de măsură una buc rezervor.

74
1.R.75.
Nr.crt Volumul rezervorului I Formaţia de lucru NT PU
1. 500 1 electrician principal 6,60
2 electricieni I
2 electricieni
2. 1000 1 electrician principal 9,70
2 electricieni I
4 electricieni

1.R.76. Montarea grupului electrocompresor.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea stării utilajului;
- măsurarea si trasarea locului de fixare;
- ştemuirea in fundaţie pentru încastrare;
- ridicarea grupului si aşezarea pe fundaţie ;
- fixarea buloanelor si încastrarea
Unitatea de măsură: una bucată grup
1.R.76.
Nr.crt Greutatea grupului kg. Formaţia de lucru NT PU
1. până la 500 1 electrician principal 9,60
2 electricieni I
2 electricieni
2. peste 500 1 electrician principal 11,70
2 electricieni I
4 electricieni

1.R.77. Probe de casă pentru toată instalaţia de aer comprimat.

Procesul de muncă cuprinde:


- punerea in funcţiune a compresoarelor;
- introducerea în instalaţie a aerului comprimat, cu suprapresiune;
- verificarea funcţionarii supapelor de siguranţa;
- prepararea soluţiei de săpun de apa;
- ungerea tuturor îmbinărilor cu soluţie;
- verificarea scăpărilor de aer;
- verificarea îmbinărilor in locuri de formare a bulelor de aer.
Unitatea de măsură: una instalaţie.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
3 electrician I
2 electricieni
1.R.77.
Nr.crt Lungimea instalaţiei (m) NT PU
1. până la 300 10,90
2. 300,01 - 500 17,40
3. 500,01 - 1000 22,60

Verificarea se face pe toata lungimea instalaţiei, indiferent de secţiunea (diametrul) conductelor.

1.R.78. Vopsirea conductelor de aer comprimat.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea cu peria de sarma a conductoarelor si ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală cu pensula a primului strat;
- vopsirea stratului doi pentru aducerea la culoare.
75
Unitatea de măsură: 1 m de conductor
Formaţia de lucru: 1 electrician

1.R.78
Nr.crt Denumirea conductelor Felul operaţiei
Curăţat + grunduit Vopsit cu pensula un strat
NT PU NT PU
1. Conducta principala 0,04 0,025
2. Conducte de derivaţie 0,05 0,035

1.R.79. Dezambalarea aparatajului electric.

Procesul de muncă cuprinde:


- tăierea legaturilor de balot sau sarma;
- desfacerea scândurilor sau şipcilor;
- scoaterea pieselor sau îndepărtarea lăzii;
- refacerea lăzii pentru reîntrebuintare.
Unitatea de măsură: una lada.
Formaţia de lucru: 1 electrician I
2 electricieni
1.R.79
Nr.crt Greutatea lăzii (fără aparataj)kg NT PU
1. peste 100 1,20

1.R.80.Transportul aparatajului electric.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea sculelor si dispozitivelor de manipulare;
- ridicarea si transportarea prin râpare;
- aşezarea încărcăturii pentru fixarea sau depozitarea.
Unitatea de măsură: una lada transportata peste 10 m.
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
1.R.80
Nr.crt Greutatea aparatajului kg. NT PU
1. 300 - 500 0,70

Pentru transportul si manipularea la mai mult de primii 10 m, pentru fiecare 10 m. parcurşi in


plus pe orizontala sau 1 m pe verticala se aplica normele corectate cu un coeficient de 0,50.

1.R.81. REPARAREA INSTALAŢIEI PENTRU DISTRIBUIREA APEI.

A. Demontarea si montarea ansamblelor, subansamblelor componente


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor si dispozitivelor;
- demontarea ansamblelor, subansamblelor;
- curăţirea, verificarea si depistarea ansamblelor, subansamblelor defecte;
- înlocuirea ansamblelor, subansamblelor defecte ce nu se pot recondiţiona;
- montarea ansamblelor si subansamblelor.
Unitatea de măsură: una bucată aparat
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician 1.R.81.A.
Nr.crt Tipul aparatului NT PU
1. Aparat pentru distilarea apei "ADA" 5,90

76
B. Recondiţionarea ansamblelor sau subansamblelor ale aparatului pentru distilarea apei.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor si dispozitivelor;
- pregătirea ansamblelor, subansamblelor pentru recondiţionare;
- recondiţionarea, ansamblelor, subansamblelor;
- verificarea ansamblelor subansamblelor după recondiţionare.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1.R.81.B.
Nr.crt Denumirea ansamblului subansamblului NT PU
1. Capace metalice 0,30
2. Microcontactoare 0,84
3. Contactor 1,10

C. Verificări si probe funcţionale.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea sculelor si aparatelor;
- pregătirea instalaţiei pentru verificare;
- executări probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una buc.
Formaţia de lucru: 1 electrician I 1.R.81.C.
Nr.crt Denumirea aparatului NT PU
1. Aparat pentru distilarea apei "ADA" 1,10

1.R.82. Repararea rezistentelor de încălzire.

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea sculelor;
- demontat, carcasa, borne, derulat sarma;
- curăţirea şamotei;
- calculat caracteristicile rezistentei (nr. de spire, grosimea sârmei);
- bobinat rezistenta;
- remontat carcasa, legat borne;
- verificarea finală a rezistentei.
Unitatea de măsură: una bucată rezistenta
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1.R.82.
Nr.crt Denumirea aparatajului NT PU
1. Rezistenta de încălzire 1,90

1.R.83. Reparare hupa.


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor si materialelor;
- verificat hupa constatarea stării fizice si mecanice a hupei;
- demontat in elementele componente, confecţionat carcasa calculat caracteristicile bobinei,
executat bobinaj;
- montat bobina, scris caracteristici;
- verificarea finala, măsurători, probe finale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1.R.83.
Nr.crt Denumire aparataj NT PU
1. Hupa 6,40

77
1.R.84. Modificat sonerii.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătit scule si materiale;
- verificarea caracteristicilor, stabilirea modificărilor conform comenzii;
- demontat bobine, calculat noile caracteristici, executat cu bobinajul, izolat bobina si scris
caracteristicile;
- montat bobina, curăţat contactele;
- verificat sonerie, măsurători.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician 1.R.84.
Nr.crt Denumirea aparataj NT PU
1. Sonerie 6,40

1.R.85. Repararea instalaţiei de stins incendiu.

A. Reparare pompa tip "SADU".

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea materialelor;
- demontarea pompei in părţi componente;
- verificarea subansamblelor pompei;
- demontarea motorului in părţi componente, ştergerea, curăţirea si uscarea;
- înlocuirea pieselor defecte;
- recondiţionare ax;
- montarea părţilor componente, reglări si probe funcţionale;
- vopsire.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
1.R.85.A.
Nr.crt Denumirea aparatajului NT PU
1. Pompa tip SADU 21,10

B. Repararea recipient hidrofor (apa aer).


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea materiala;
- separarea instalaţiei, depresurizarea si golirea recipientului;
- demontarea găurilor de vizitare;
- uscarea recipientului cu jet de aer;
- curăţirea prin raşchetare până la luciu metalic;
- aplicarea unui strat de grund;
- aplicarea unui strat de vopsea;
- confecţionarea garniturii, înlocuirea garniturilor;
- umplerea cu apa a recipientului;
- verificarea etanseitatii;
- verificarea instalaţiei de comanda;
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru : 1 electrician principal
3 electrician I
1.R.85.B
Nr.crt Denumirea aparatajului NT PU
1. Recipient hidrofor (apa, aer). 69,40

78
C. Repararea dispozitivului de închidere.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea materialului;
- demontarea părţilor componente ale dispozitivului;
- recondiţionare pompa;
- recondiţionare bucşei;
- înlocuirea piesei defecte;
- confecţionarea garniturii;
- înlocuirea garniturii;
- repararea partii electrice;
- repararea partii mecanice;
- montarea părţilor componente ansamble, subansamble a dispozitivului;
- reglare si pompe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
1.R.85.C.
Nr.crt Denumirea Aparatajului NT PU
1. Dispozitiv de manuală 5,60
închidere automate tip REGMO 29,70

D. Repararea electroventilelor.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea materialelor;
- demontarea în parti componente;
- verificarea subansamblelor si curăţirea lor;
- confecţionarea garniturii piston;
- confecţionarea garniturii de închidere;
- confecţionarea garniturii de etanşare;
- înlocuire bobine defecte;
- remontarea părţilor componente;
- verificări si probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
1.R.85.D.
Nr.crt Denumirea Aparatajului NT PU
1. Electroventile 12,50

E. Repararea instalaţiei de aer comprimat aferenta instalaţiei de stins incendiu


Procesul de muncă :
- repararea reductori;
- schimbare de garnituri;
- schimbare burduf;
- Înlocuire manometre;
- verificare si reglare supape reţinere si siguranţa;
- înlocuire robineti;
- probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una bucată instalaţie
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I

79
1.R.85.E.
Nr.crt Denumirea aparatajului NT PU
1. Instalaţie de aer comprimat 13,80

1.R.86. Repararea cricurilor de ridicat hidraulice.

Procesul de muncă cuprinde:


- pregătirea materialelor;
- demontarea in parti componente;
- confecţionarea garniturii;
- recondiţionare cilindru;
- recondiţionare scaun supape;
- reparare robinet de închidere;
- reparare dispozitiv de pompare;
- remontarea părţilor componente si efectuarea probelor.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
1.R.86.
Nr.crt Denumirea Aparatajului NT PU
1. Cricuri de ridicat hidraulic 30 - 100 T.F. 15,00

1.R.87. Repararea incalzitoarelor tip IRUIE.

Procesul de muncă cuprinde


- pregătirea materialelor;
- demontarea încălzitorului;
- rebobinarea încălzitorului;
- vopsirea bobinei;
- impregnarea si vopsirea bobinei;
- montarea bobinei;
- probe funcţionale;
Unitatea de măsură: una bucată încălzitor
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician I
1.R.87.
Nr.crt. Denumirea încălzitorului Cu una coloana Cu doua coloane
N.T. P.U. N.T. P.U.
1. Încălzitor tip IRUIE 18,30 22,40

1.R. 88. Construcţii metalice


A. Confecţionarea construcţiei metalice.

Procesul de muncă cuprinde:


- identificarea din planul de execuţie a materialelor si a cotelor de montaj;
- alegerea laminatelor si manipularea lor;
- măsurarea si trasarea materialelor metalice;
- tăierea la dimensiuni;
- prelucrarea pentru îmbinare (fasonare, găurirea, îndoirea, ajustarea, etc);
- asamblarea provizorie sau definitivă.
Unitatea de măsură: 1 kg. construcţie metalica

80
1.R.88.A.
Nr Greutatea Formaţia de Numărul de piese componente ale ansamblului
crt. ansamblu- lucru 1 2-3 4-6 7-10 11-15 peste 15
lui (kg.) NT PU NT PU NT PU NT PU NT PU NT PU
1. 0 - 10 1 electrician I 0, 32 0, 35 - - - -
2. 1-3 0, 20 0, 212 0, 233 - - -
3. 3-7 1 electrician I 0, 19 0202 0, 221 - - -
4. 7 - 12 1 electrician 0, 176 0, 182 0, 200 - - -
5. 12 - 20 0, 16 0, 168 0, 177 0, 19 - -
6. 20 - 35 1 electrician I 0, 122 0, 127 0, 135 0, 445 0, 150 -
7. 35 - 50 2 electricieni 0, 085 0, 091 0, 102 0, 117 0, 135 0, 162
8. 50 - 70 0, 058 0, 067 0, 082 0, 094 0, 126 0, 153
9. 70 - 100 0, 040 0, 017 0, 060 0, 076 0, 096 0, 117
10. 100-150 0, 034 0, 011 0, 048 0, 064 0, 076 0, 09

NOTA: Pentru greutati de 150 - 250 kg.se aplica normele de timp si preturi unitate de la poziţia 10 inmultite cu
coeficientul de 0,80.

B. Montarea construcţiei metalice.

Procesul de muncă cuprinde:


- identificarea din plan a cotelor de montaj;
- verificarea pieselor care urmează a fi montate;
- ştemuirea in zid sau găurirea construcţiei metalice;
- ridicarea si montarea provizorie prin bulonare, sudura sau pe zid;
- verificarea poziţiei, centrarea, alinierea si fixarea definitivă;
Unitatea de măsură: 1 kg. construcţie metalica
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1 electrician
1.R.88. B.
Nr Greutatea Locul de montare
crt construcţiei pe zid pe construcţie metalica Placi metalice
metalice care cărămida beton prin sudura prin şuruburi fixate pe suport
se montează de beton
(kg) NT PU NT PU NT PU NT PU NT PU
1. 0-1 0, 150 0, 180 0, 121 0, 171 -
2. 1-3 0, 120 0, 149 0, 102 0, 135 -
3. 3-7 0, 120 0, 141 0, 093 0, 129 -
4, 7 - 12 0, 111 0, 133 0, 091 0, 122 -
5. 12 - 20 0, 101 0, 122 0, 085 0, 111 -
6. 20 - 35 0, 038 0, 100 0, 072 0, 089 -
7. 35 - 50 0, 065 0, 078 0, 058 0, 065 0, 081
8. 50 - 70 0, 040 0, 047 0, 030 0, 038 0, 015
9. 70 - 100 0, 021 0, 025 0, 020 0, 021 0, 027
10 100 - 150 0, 014 0, 017 0, 011 0, 014 0, 018

C. Vopsirea construcţiilor metalice.

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea construcţiei metalice cu peria de sarma si ştergerea cu cârpa;
- aplicarea manuală cu pensula a stratului de miniu de plumb;
- vopsirea pentru aducerea la culoare, inclusiv pregătirea vopselei.
Formaţia de lucru: 1 electrician

81
1.R.88.C.
Nr Felul construcţiei metalice U.M. Felul operaţiei
crt
Curăţirea si grunduirea Vopsirea unui strat
NT PU NT PU
1. Construcţie metalica asamblata (stelaje,
cadre, balustrade, etc)
a).nemontate 0,023 0,013
b). montate 0,026 0,015
2. Piese metalice de susţinere si fixare
(suporturi, coliere, scoabe, bratari, etc). 1 kg.
a). nemontate 0,028 0,015
b). montate. 0,034 0,019
3. Plase metalice montate sau nemontate l mp. 0,230 0,150

1.R.89. REPARAREA COMPRESORULUI.

1.R.89.1. Manipularea compresorului în vederea reparării.

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea compresorului din instalaţie;
- încărcarea in mijlocul de transport;
- descărcarea în atelier sau la locul reparării.
Unitatea de măsură: una bucată compresor.
1.R.89.1.
Puterea motorului de antrenare (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
a). de la 1-10 1 electrician principal
1 electrician 0,62
b). 10,1 - 20 1 electrician principal 0,77
c). 20,1 - 55 1 electrician I 1,10
1 electrician

1.R.89.2. Demontarea de pe compresor a aparatelor de măsură pentru verificari si remontarea


lor.

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea aparatului de măsură;
- curăţirea si ştergerea aparatului;
- remontarea aparatului nou.
Unitatea de măsură: una bucată operaţie
Formaţia de lucru: 1 electrician I
1.R.89.2.
Nr.crt Denumirea operaţiei N.T. P.U.
1. Demontarea 0,29
2. Montarea. 0,23

1.R.89.3. Demontarea semicuplei sau volantei.

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea şuruburilor de fixare;
- pregătirea presei pentru extragerea semicuplei sau volantei de acţionare;
- extragerea semicuplei sau volantei;
- scoaterea penei;
- spălarea si ştergerea semicuplei;
- ungerea cu vaselina;
- fretarea cuplei sau volantei.
82
Unitatea de măsură: una bucată.
1.R.89.3.
Nr Felul extragerii Puterea motorului de antrenare Formaţia de lucru NT PU
crt.
1. Normala 1 - 10 1 electrician I 0,51
10,1 - 20 1 electrician 0,73
20,1 - 55 1,25
2. Forţata 1 - 10 1 electrician principal 1,20
10,1 - 20 1 electrician 1,50
20,1 - 55 1 sudor lucrări 2,30
complexe

1.R.89.4. Demontarea instalaţiei de răcire.

Procesul de muncă cuprinde:


a). În cazul răcirii cu lichid:
- golirea instalaţiei;
- slăbirea legaturilor de la racordare;
- demontarea radiatorului;
- curăţirea si depozitarea lor;
b). În cazul răcirii cu aer:
- demontarea capacelor;
- demontarea ventilatorului;
- curăţirea lor.
1.R.89.4.
Nr. Puterea motorului Formaţia de Tipul instalaţiei
crt. (kW) lucru cu lichid cu aer
NT PU NT PU
1. 1 - 10 1 electrician I 0,78 0,18
2. 10,1 - 20 1,05 0,23
3. 20,1 - 55 1 electrician principal 1,60 0,42

1.R.89.5. Demontarea filtrului de aer.

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea racordului filtrului de aer la galerie;
- demontarea corpului filtrului de racord.
Unitatea de măsură: una bucată compresor
Formaţia de lucru: 1 electrician
1.R.89.5.
Nr.crt. Puterea motorului de antrenare (kW) N.T. P.U.
1. 1 - 10 0,30
2. 10,1 - 20 0,35
3. 20,1 - 55 0,45

1.R.89.6. Demontarea instalaţiei de ungere.

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea filtrului de ulei;
- demontarea băii de ulei;
- demontarea pompei de ulei;
- demontarea ţevăriei de ungere;
- curăţirea
83
Unitatea de măsură:
1 R.89.6.
Puterea motorului de antrenare (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician I 1,25
10,1 - 20 1,65
20,1 - 55 1 electrician principal 2,40

1.R.89.7. Demontarea chiulasei,

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea capacului;
- desfacerea prezoanelor;
- scoaterea chiulasei si a garniturii;
- curăţirea. Puterea Formaţia de lucru N.T. P.U.
motorului (kW).
1 1 - 10 1 electrician principal 1,15
2 10,1-20 1,30
3 20,1-55 1,65

1 R.89.8. Demontarea ansamblului piston-biela.

Procesul de muncă cuprinde:


- desfacerea siguranţelor si demontarea şuruburilor de biela;
- demontarea capacului bielei si a cuzinetului inferior si superior;
- extragerea pistonului si a bielei din cilindru;
- curăţirea.
Unitatea de măsură una bucată ansamblu piston-biela
1.R.89.8.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1. 1 - 10 0,95
2. 10,1-20 1 electrician principal 1,10
3. 20,1-55 1,40

1.R.89.9. Demontarea arborelui cotit.

Procesul de muncă cuprinde:


- desfacerea siguranţelor si piuliţelor;
-demontarea capacului lagărelor;
- ridicarea si aşezarea pe dispozitiv a arborelui;
- curăţirea.
Unitatea de măsură una bucată compresor
1.R.89.9.
Puterea motorului de antrenare (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician principal 1,25
10,1 - 20 1 electrician I 1,60
20,1 - 55 2,40

1.R.89.10. Demontarea supapei.

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea capetelor de la supape;
- demontarea supapelor din locaşuri;
- demontarea supapei;
- curăţirea si verificarea lor.
84
Unitatea de măsură : una buc. ansamblu supapa.
1.R.89.10.
Puterea motorului(kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician I 0,66
10,1 - 20 0,77
20,1 - 55 0,98

1.R.89.11. Montarea supapei.

Procesul de muncă cuprinde:


- montarea axului la motor;
- montarea membranelor;
- montarea arcului de presiune;
- aşezarea garniturilor;
- introducerea supapelor in locaşuri;
- montarea capacelor de fixare.
Unitatea de măsură: una bucată ansamblu supape
1.R.89.11
Puterea motorului de antrenare (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1,00
10,1 - 20 1 electrician principal 1,15
20,1 - 55 1,45

1.R.89.12. Montarea arborelui cotit.


Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor dispozitivelor;
- introducerea arborelui in blocul compresor;
- fixarea capacelor lagărelor;
- strângerea piuliţelor si a siguranţelor.
Unitatea de măsură: una bucată compresor

1.R.89.12.
Puterea motorului de antrenare (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1,25
10,1 - 20 1 electrician principal 1,60
20,1 - 55 2,40

1.R.89.13. Montarea ansamblului piston-biela.

Procesul de muncă cuprinde :


- introducerea ansamblului piston-biela in cilindru;
- rotirea arborelui cotit până la punctul mort inferior;
- fixarea cuzineţilor;
- montarea capacului pe cuzinetul inferior si prinderea şuruburilor;
- strângerea piuliţelor si montarea siguranţelor.
Unitatea de măsură: una bucată ansamblu piston-biela
1.R.89.13.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1,45
10,1 - 20 1 electrician principal 1,00
20,1 - 55 2,10

85
1.R.89.14. Montarea instalaţiei de ungere.
Procesul de muncă cuprinde:
- pregătirea sculelor si dispozitivelor;
- montarea tevariei de ungere;
- montarea pompei de ulei;
- montarea băii de ulei;
- montarea filtrului de ulei;
Unitatea de măsură: una bucată compresor
1.R.89.14.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1,95
10,1 - 20 1 electrician principal 2,15
20,1 - 55 3,60

1.R.89.15. Montarea chiulasei.

Procesul de muncă cuprinde:


- ungerea cu ulei a blocului pe suprafaţă de aşezare a blocului;
- aşezarea garniturii;
- montarea chiulasei, introducerea piuliţelor pe prezoane si strângerea lor;
- montarea capacului;
Unitatea de măsură: una bucată compresor
1.R.89.15.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1.70
10,1 - 20 1 electrician principal 2,00
20,1 - 55 2,50

1.R.89.16. Montarea filtrului de aer.

Procesul de muncă cuprinde:


- montarea elementului filtrat in corpul filtrului;
- montarea filtrului pe compresor;
Unitatea de măsură: una bucată compresor
1.R.89.16.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,29
10,1 - 20 1 electrician principal 0,33
20,1 - 55 0.42

1.R.89.17. Montarea instalaţiei de răcire,

Procesul de muncă cuprinde:


a).În cazul răcirii cu lichid:
- pregătirea instalaţiei;
- montarea pompei si ventilatorului;
- montarea radiatorului;
- executarea racordului;
- umplerea instalaţiei.
b).În cazul răcirii cu aer:
- aducerea pieselor de la locul de depozitare;
- montarea ventilatorului;
- montarea capacelor.
Unitatea de măsură: una bucată compresor
86
1.R.89.17.
Tipul instalaţiei
Puterea motorului Formaţia de lucru cu lichid cu aer
NT PU NT PU
1 - 10 1 electrician principal 0,52 0,12
10,1 - 20 0,69 0,15
20,1 - 55 1,10 0,28

1.R.89.18. Dezambalarea ansamblu piston-biela

Procesul de muncă cuprinde:


- demontarea segmentelor de pe piston;
- demontarea inelului de siguranţa;
- scoaterea bolţului si a bucşei de biela;
- curăţirea.
Unitatea de măsură: una bucată ansamblu
1.R.89.18.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,50
10,1 - 20 1 electrician principal 0,62
20,1 - 55 0,87

1.R.89.19. Controlul cilindrilor (bucşelor)

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea, spălarea, uscarea;
- măsurarea diametrului interior pe doua direcţii perpendiculare una sau pe alta si la trei
adâncimi diferite;
- compararea cu dimensiunile iniţiale.
Unitatea de măsură una bucată cilindru
1.R.89.19.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 55 1 electrician principal 0,30

1.R.89.20.Demontarea camasii cilindrului.


Procesul de muncă cuprinde :
- montarea dispozitivului pentru extras cămăşi (bucse);
- scoaterea camasii (bucsei);
- demontarea garniturilor.
Unitatea de măsură: una bucată camasa
1.R.89.20.
Nr Puterea motorului (kW) Formaţia de lucru Tipul camasii
crt uscata umeda
NT PU NT PU
1. 1 - 10 1 electrician principal 0,25 0,65
2. 10,1-20 0,32 0,81
3. 20,1-55 0,46 1,20

1.R.89.21. Controlul carterului.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea carterului cu motorina sau petrol folosind pensula;
- depistarea fisurilor, încălzirea cu lampa de benzina a suprafeţei carterului;
- marcarea fisurilor;
87
Unitatea de măsură una bucată carter
1.R.89.21
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,51
10,1 - 20 1 electrician principal 0,62
20,1 - 55 0,75

1.R.89.22. Repararea unei fisuri in carter.

Procesul de muncă cuprinde:


- dăltuirea fisurii;
- sudarea electrica;
- prelucrarea suprafeţei;
Unitatea de măsură: una bucată fisura
1.R.89.22.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician 0,45
10,1 - 20 1 sudor lucrări complexe 0,55
20,1 - 55 0,83

1.R.89.23. Controlul arborelui cotit.

Procesul de muncă cuprinde:


- controlul pentru depistarea fisurilor prin încălzire cu lampa de benzina;
- măsurarea fisurilor si montarea valorilor;
- controlul liniei arborelui cu ceasul comparator;
- stabilirea lucrărilor de efectuat.
Unitatea de măsură: una bucată arbore
1.R.89.23
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,60
10,1 - 20 1 electrician principal 0,87
20,1 - 55 1,15

1.R.89.24. Alinierea fisurilor de la paliere si îndreptarea arborelui cotit.


Procesul de muncă cuprinde:
- aşezarea arborelui cu fusurile de la capete pe suporţi;
- verificarea cu ceasul comparator si marcarea cu creta a punctelor de maxim si minim;
- montarea piesei si îndreptarea arborelui;
- eliberarea din presa si remăsurarea;
- repararea operaţiei in caz de nevoie;
- aceiaşi operaţie se face la fiecare lagăr in parte.
Unitatea de măsură: una bucată arbore
1.R.89.24
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician principal 6,40
10,1 - 20 1 electrician I 7,30
20,1 - 55 9,00

1.R.89.25. Montarea unui segment pe piston.


Procesul de muncă cuprinde:
- curăţirea, spălarea si uscarea pistonului:
- ungerea canalelor cu ulei;
- montarea lamei ajutătoare si introducerea segmentului in canalul sau;
88
Unitatea de măsură: una bucată segment 1.R.89.25
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,17
10,1 - 20 1 electrician I 0,19
20,1 - 55 0,20

1.R.89.26. Montarea camasilor.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea spaţiului;
- montarea garniturilor;
- introducerea camasilor (bucşelor) si fixarea la poziţie;
- verificarea etanseitatii.
Unitatea de măsură: una bucată cămaşa,
1.R.89.26
Nr. Puterea motorului Formaţia de lucru Tipul camasii
crt (kW) uscata umeda
NT PU NT PU
1. 1 - 10 1 electrician principal 0,27 0,38
2. 10,1-20 1 electrician 0,35 0,47
3. 20,1-55 0,51 0,66

1.R.89.27. Înlocuirea bucşei bielei.

Procesul de muncă cuprinde:


- extragerea bucşei uzate;
- introducerea bucşei;
- alegerea bucşei noi la cota finala după bolţ.
Unitatea de măsură: una bucată bucşe.
1.R.89.27.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,36
10,1 - 20 1 electrician I 0,48
20,1 - 55 0,66

1.R.89.28. Asamblarea ansamblului piston-biela.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea, spălarea si ştergerea pistonului;
- ungerea canalelor cu ulei, montarea segmenţilor;
- prinderea bielei in menghina;
- încălzirea pistonului;
- introducerea bolţului ajutător;
- introducerea bolţului real;
- montarea siguranţelor;
- controlul paralelismului biela-piston.
Unitatea de măsură: una bucată ansamblu
1.R.89.28.
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 1 electrician principal 0,94
10,1 - 20 1 electrician 1,15
20,1 - 55 1,65

89
1.R.89.29. Încercări şi verificări.

Procesul de muncă cuprinde:


- reglarea generală a compresorului;
- rodarea in mers in gol;
- efectuarea de probe in sarcina;
Unitatea de măsură: una bucată compresor.
1.R.89.29
Puterea motorului (kW). Formaţia de lucru N.T. P.U.
1 - 10 0,48
10,1 - 20 1 electrician principal 0,60
20,1 - 55 0,94

1.R.89.30. Curăţirea recipientului.

Procesul de muncă cuprinde:


- curăţirea cu şpaclu, perie de sarma si pensula;
- spălarea cu jet de apa;
- ştergerea până la uscare cu bumbac.
Unitatea de măsură: una bucată rezervor.
1.R.89.30.
Capacitatea rezervorului (I) Formaţia de lucru N.T. P.U.
până la 50 0,41
50,1 - 300 2 electricieni 0,86
300 - 800 2,40
800 - 3000 4,40

1.R.89.31. Probe funcţionale. a recipientului.

Procesul de muncă cuprinde:


- proba de suprapresiune,
Unitatea de măsură : una bucată proba/rezervor
1.R.89.31
Capacitatea rezervorului (I) Formaţia de lucru N.T. P.U.
până la 50 3,60
50,1 - 300 1 electrician I 5,00
300 - 800 1 electrician 6,10
800 - 3000 8,40

1.R.89.32. Demontarea si remontarea recipientului.

Procesul de muncă cuprinde:


- eliberarea rezervorului din fundaţie sau suport;
- transportarea rezervorului la locul de reparare;
- măsurarea si trasarea locurilor de fixare;
- aşezarea rezervorului pe fundaţie sau suport.
Unitatea de măsură una bucată recipient 1.R.89.32.
Nr. Capacitatea Formaţia de lucru Demontare Montare
crt rezervorului I NT PU NT PU
1. până la 50 1 electrician principal 1,05 2,25
2. 50,1-300 2 electricieni categoria 2 1,80 5,10
3. 300,1-800 1 electrician principal 2,90 8,30
4. 800,1-3000 2 electricieni categoria 3 5,50 15,80
2 electricieni categoria 2
90
1.R.89.33. Vopsirea recipientului.
Procesul de muncă cuprinde :
- curăţirea cu peria de sarma si ştergerea cu cârpa;
- vopsirea manuală cu pensula a primului strat de vopsea sau grund;
- vopsirea manuală sau cu pistolul a stratului doi de vopsea inclusiv prepararea vopselei.
Unitatea de măsură: una bucată recipient.
Formaţia de lucru: 1 electrician 1.R.89.33
Nr.crt Capacitatea rezervorului Modul de vopsire N.T. P.U.
1. până la 50 1.cu pensula a).curăţit grund 0, 21
b).vopsit strat 0, 13
2. cu pistolul 0, 04
2. 50,1 - 100 1.cu pensula a).curăţit grund 0, 34
b).vopsit strat 0, 21
2. cu pistolul 0, 06
3. 100,1- 175 1.cu pensula a).curăţit grund 0, 49
b).vopsit strat 0, 31
2. cu pistolul 0, 09
4. 175,1-300 1.cu pensula a).curăţit grund 0, 71
b).vopsit strat 0, 45
2. cu pistolul 0, 13
5. 300,1 - 500 1.cu pensula a).curăţit grund 1, 00
b).vopsit strat 0, 64
2. cu pistolul 0, 19
6. 500,1- 800 1.cu pensula a).curăţit grund 1, 45
b).vopsit strat 0, 90
2. cu pistolul 0, 26
7. 800,1 - 1300 1.cu pensula a).curăţit grund 2, 00
b).vopsit strat 1, 25
2. cu pistolul 0, 37
8. 1300,1-2000 1.cu pensula a).curăţit grund 2, 70
b).vopsit strat 1, 70
2. cu pistolul 0, 50
9. 2000,1-3000 1.cu pensula a).curăţit grund 3, 70
b).vopsit strat 2, 30
2. cu pistolul 0, 69

91
CONSIDERAŢII GENERALE
Pentru întreţinere, revizii şi reparaţii la clădirile staţiilor de transformare.

2.3. CONSTRUCŢII

Normele de timp din acest capitol se referă la executarea lucrărilor de reparaţii la clădirile
staţiilor de transformare partea de construcţii.
Normele de timp la lucrările de reparaţii la partea de construcţii au fost stabilite în condiţiile executării
lucrărilor în spaţii ocupate sau sub exploatare, aşa încât se va aplica alte sporuri pentru aceste condiţii
de lucru.
Executarea de reparaţii în construcţii se va face în conformitate cu standardele, normativele şi
alte prescripţii tehnice în vigoare.
Normele de faţă, pe lângă timpul operativ necesar executării lucrărilor, mai cuprinde şi timpii
de adaus pentru pregătirea, încheierea şi deservirea locului de muncă, precum şi pentru odihnă şi
necesităţi fiziologice.
Aplicarea normelor de timp din acest capitol se face cu respectarea obligatorie a prevederilor
cuprinse în “instrucţiuni pentru aplicarea normelor de muncă în construcţii”.
Transportul materialelor şi sculelor necesare executării lucrărilor de reparaţii este cuprins în
norme pentru o distanţă de 10 m.
Măsurătorile s-au făcut prin metode date de metodologia de întocmire a normelor de muncă şi
în unităţile de măsură specifice, indicate la fiecare articol în parte. De asemenea procesul tehnologic
este prevăzut la fiecare articol în parte.
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din “Norme de tehnica securităţii muncii în
construcţii”.

1.C.1. Cosirea manuală a peluzelor în teren orizontal sau pe pantă până la l00

Procesul de muncă cuprinde :


- cosirea ierbii;
- strângerea în grămezi cu grebla sau furca;
- transportul prin purtarea directă în afara zonei de lucru.
U.M. : 10 mp
Terenul este Formaţia de lucru NT PU
a). Neacoperit cu plantaţii 2 peisagişti 1,10
b). Acoperit cu plantaţii (între suporţi şi stâlpi) 1,32

1.C.2. Curăţirea terenului de frunze, crăci, de iarbă şi buruieni, de zăpadă

Procesul de muncă cuprinde :


- strângerea cu grebla a frunzelor, crăcilor şi gunoiului, depozitarea în grămezi şi arderea lor;
- săparea la 5 cm adâncime cu sapa;
- strângerea în grămezi şi transportarea cu roaba în afara zonei de lucru;
- strângerea zăpezii în grămezi cu lopata şi încărcatul în autocamion;
Nu se cuprinde cosirea ierbii.
U.M. : 10 mp

Curăţirea terenului Formaţia de lucru NT PU


1. Frunze, crăci, gunoi 3 peisagişti 2,31
2. De iarbă şi buruieni 6,60
3. De zăpadă 3,74

92
1.C.3. Săparea gropilor poligonale pentru consolidări fundaţii

Procesul de muncă cuprinde :


- săparea gropii;
- ridicarea pământului la marginea gropii.
U.M. : 1 buc.
Formaţia de lucru : 1 peisagist
Dimensiunile gropii Teren mijlociu Teren tare
NT PU NT PU
a). 20 x 20 x 20 cm 0,04 0,06
b). 40 x 40 x 30 cm 0,13 0,22
c). 50 x 50 x 40 cm 0,26 0,46
d). 60 x 60 x 50 cm 0,52 0,89
e). 80 x 80 x 60 cm 1,10 1,87
f). 100 x 100 x 80 cm 2,31 3,96

1.C.4. Repararea pardoselilor de beton simplu de 10 cm grosime turnate pe loc în suprafeţe până
la 3 mp.

a). În câmp continuu, fără scliviseală.


b). În câmp continuu, cu scliviseală.
Procesul de muncă cuprinde :
- desfacerea porţiunilor de beton deteriorate;
- nivelarea terenului;
- refacerea pardoselii.
în norme se cuprinde transportul betonului la locul de turnare pe 10 m distanţă. Norma se
acordă la lucrările cu volum mic.
U.M. :3 mp
Repararea pardoselilor de beton şi mozaic Formaţia de lucru NT PU
a). în câmp continuu, fără scliviseală 2 mozaicari 1,40
b). în câmp continuu, cu scliviseală 1,55

1.C.5. Repararea pardoselilor de ciment sclivisit de 20 mm grosime executate netede sau rolate
în suprafeţe până la 3 mp.

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea pardoselii deteriorate;
- curăţirea locului;
- prepararea laptelui de ciment, transportul la locul de turnare pe o distanţă de 10 m inclusiv a
mortarului gata preparat;
- udarea şi stropirea cu lapte de ciment a stratului suport de beton;
- întinderea mortarului, nivelarea cu dreptarul şi drişcuirea;
- presărarea cimentului şi frecarea cu drişca de oţel până la obţinerea unui luciu metalic.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru NT PU
2 mozaicari 0,42

1.C.6. Refacerea zugrăvelilor cu var în posturi şi staţii de transformare

Procesul de muncă cuprinde :


- executarea reparaţiilor la pereţi şi tavane, pentru astuparea crăpăturilor;
- spoirea cu bidineaua sau pensula de două ori, inclusiv prepararea varului şi protejarea
aparatajului de stropire;
U.M. : 1 mp perete sau tavan

93
Locul unde se zugrăveşte Formaţia de lucru NT PU
1. Perete liber 0,082
2. Tavan 1 zugrav 0,09
3. În celule echipate 0,10

1.C.7. Frecatul manual fin (al doilea frecat sau şlefuirea) cu pietre de şlefuit a pardoselilor din
mozaic turnat, al scafelor şi plintelor

Procesul de muncă cuprinde :


- transportul apei la distanţă medie de 10 m;
- frecatul suprafeţei pardoselii cu pietre fine de şlefuit concomitent cu udarea cu apă;
- îndepărtarea reziduurilor;
- spălarea din abundenţă cu apă în care s-a dizolvat sodă.
Formaţia de lucru : 1 mozaicar
Lucrarea U.M. NT PU
a). Pardoseli din mozaic turnat mp 0,61
b). Scafe turnate din mozaic m 0,25
c). Plinte turnate din mozaic m 0,24

1.C.8. Frecatul manual cu pietre de frecat a pardoselilor din mozaic turnat, al scafelor şi
plintelor turnate din mozaic şi a suprafeţelor care nu pot fi atinse cu maşina de frecat

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea suprafeţei;
- transportul apei la distanţă medie 10 m şi udarea suprafeţei;
- răsucirea cu raşcheta a pardoselilor de mozaic;
- îndepărtarea reziduurilor ;
- frecatul cu piatra de frecat concomitent cu udarea cu apă;
- îndepărtarea reziduurilor şi spălarea cu apă a suprafeţei;
- prepararea laptelui sau pastei de ciment;
- transportul laptelui sau pastei de ciment la distanţă medie de 10 m;
- chituirea cu lapte sau pastă de ciment;
- ştergerea suprafeţei chituite şi îndepărtarea surplusului de lapte sau pastă de ciment.
Formaţia de lucru :
Lucrarea UM Mozaic nou Mozaic vechi
NT PU NT PU
a). Pardoseli de mozaic turnat 1 mp 1,05 1,35
b). Scafe turnate din mozaic 1m 0,33 0,46
c). Plinte turnate mozaic 1m 0,31 0,44

1.C.9. Lustruirea produselor scafelor şi plintelor de mozaic turnat

Procesul de muncă cuprinde :


- prepararea laptelui sau pastei de ciment;
- transportul lor la distanţa medie de 10 m;
- chituirea porţiunilor pe care se mai găsesc pori mici;
- frecatul fin cu pietre de frecat şi udarea cu apă;
- presărarea unui strat subţire de materiale de lustruit;
- frecarea cu pâslă;
- înlăturarea reziduurilor.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 1,55

94
1.C.10. Plantarea arbuştilor de talie mare şi trandafirilor în gropi gata făcute

Procesul de muncă cuprinde :


- scosul puieţilor de la şanţ;
- transportul lor de la şanţ la locul de plantare;
- fasonarea şi mocirlitul;
- repartizarea puieţilor la gropi;
- tragerea pământului în gropile de plantare;
- plantarea;
- tasarea pământului;
- executarea copcilor sau muşuroaielor;
- primul udat;
- tăierea pentru formarea coroanei.
U.M. : 1 buc.
Formaţia de lucru NT PU
3 peisagişti 0,55

1.C.11. Udatul plantaţiilor

Procesul de muncă cuprinde :


- desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului;
- udatul propriu-zis cu furtunul;
- transportul apei cu găleata inclusiv udarea cu găleata;
U.M. : 1 buc. puiet udat
Formaţia de lucru : 1 peisagist
Udatul plantaţiilor NT PU
a). Cu furtunul până la 10 l apă / buc. puiet 0,011
b). Cu furtunul cu 20 l apă / buc. puiet 0,022
c). Cu furtunul peste 20 l apă / buc. puiet 0,033
d). Cu găleata până la 10 l apă / buc. puiet 0,055
e). Cu găleata cu 20 l apă / buc. puiet 0,011

1.C.12. Executarea pereţilor despărţitori din glasvanduri de lemn inclusiv uşile

Procesul de muncă cuprinde :


- transportul subansamblelor 50 m orizontal şi 9 m vertical;
- trasarea şi însemnarea locului de montaj a glasvandului;
- măsurarea, însemnarea şi scurtarea glasvandului prin tăierea părţii inferioare cu ferestrăul de
mână şi încălţarea;
- ridicarea, aşezarea şi alinierea glasvandului la poziţia din proiect;
- fixarea şi împănarea definitivă cu holtzuruburi, pene, şipci, cuie, etc. de părţile încăperii
(pardoseală, tavan, grinzi, stâlpi);
- montarea uşilor glasvandului cu fierăria necesară;
- efectuarea tuturor lucrărilor de păsuire şi revizuire a uşilor şi montajul glasvandului;
U.M. : 1 mp perete

Formaţia de lucru NT PU
2 tâmplari 1,41

1.C.13. Montarea cornierelor metalice la muchiile canalelor de beton

Procesul de muncă cuprinde :


- transportul materialului de 1,30 m;
- îndreptarea deformaţiilor provenite de la transport;
- determinarea poziţiei de montaj, trasări, etc.;
95
- aşezarea la poziţie a camerelor, tăieri, etc.;
- fixarea definitivă şi legarea;
- contravântuirea pentru rigidizare;
- executarea sudurilor necesare;
- verificarea montării şi eventuale corecturi.
U.M. : 1 ml cornier montat
Formaţia de lucru NT PU
3 montori 0,20

1.C.14. Montarea foilor de uşi în tocul gata montat

Procesul de muncă cuprinde :


- manipularea foilor la 10 m;
- aşezarea foilor în balamale.
U.M. : una buc. uşă.
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,03

1.C.15. Montarea şi demontarea broaştelor de uşi

Procesul de muncă cuprinde :


a). montarea
- introducerea broaştei în lăcaş;
- executarea eventualei ciopliri pentru potrivirea broaştei în lăcaş;
- fixarea broaştei cu holtzşuruburi.
b). demontarea
- scoaterea holtzşuruburilor;
- scoaterea broaştei;
- manipularea pe 5 m.
U.M. : 1 buc.
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Felul lucrării NT PU
a). Montarea broaştelor 0,13
b). Demontarea broaştelor 0,05

1.C.16. Demontarea, revizuirea şi remontarea drukerelor şi şildurilor

Procesul de muncă cuprinde :


a). montarea şildurilor
b). montarea drukerelor
c). demontarea, revizuirea şi remontarea şildurilor;
- demontarea şildurilor;
- ajustarea şildurilor;
- remontarea şildurilor;
U.M. : un set.
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Felul lucrării NT PU
a). Montarea şildurilor 0,07
b). Montarea drukerelor şi ajustarea 0,20
c). Demontarea, revizuirea şi remontarea şildurilor şi drukerelor 0,14

96
1.C.17. Scoaterea balamalelor de uşi şi ferestre şi montarea la altă poziţie

Procesul de muncă cuprinde:


- scoaterea balamalelor din vechiul lăcaş;
- aşezarea ferestrei sau uşii în toc şi însemnarea noii poziţii a balamalei;
- facerea noului lăcaş cu dalta, introducerea şi montarea balamalei, montarea cercevelei sau
uşii, verificarea şi corectarea închiderii.
U.M. : una pereche balamale
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Denumirea lucrării NT PU
a). Balamale de ferestre 0,09
b). Balamale de uşi 0,12

1.C.18. Potrivit şi ajustat chei pentru broaşte şi uşi

Procesul de muncă cuprinde :


- potrivirea şi ajustarea cheii;
- verificarea funcţionării şi potrivirii zăvorului şi eventualele rectificări.
U.M. : una buc. cheie
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,05

1.C.19. Demontarea şi montarea zăvoarelor îngropate la uşile în dublu canate la dulapurile


debara în vederea revizuirii

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea zăvorului;
- montarea zăvorului inclusiv adâncimea locaşului;
U.M. : una buc. zăvor
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Denumirea lucrării NT PU
a). Demontarea zăvorului 0,04
b). Montarea zăvorului 0,08

1.C.20. Montarea pervazurilor

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea căptuşelii sau a tocului;
- măsurat, trasat şi tăiat la dimensiune pervazuri;
- tăiat în gherung la 450 a pervazului.
- montarea pervazurilor inclusiv eventualele păsuiri.
U.M. : 1 ml
Formaţia de lucru NL PU
1 tâmplar 0,07

1.C.21. Confecţionarea şi montarea rafturilor şi pereţilor despărţitori la debarale sau dulapuri din plăci
PAL sau PFL

Procesul de muncă cuprinde:


a). Confecţionarea
- alegerea materialului, măsurarea şi însemnarea;
- tăierea la dimensiuni, baterea şipcii (PFL - ului);
b). Montarea
- transportul plăcilor la locul de montare;
- montarea elementelor de susţinere a plăcilor;
97
- ajustarea şi montarea plăcilor (provizoriu);
- montarea definitivă a plăcilor.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Felul lucrării NT PU
a). Confecţionarea 0,36
b). Montare 0,44

1.C.22. Demontarea, revizuirea şi montarea cremoanelor

Procesul de muncă cuprinde :


a). Demontarea şi remontarea cremoanelor pentru schimbarea poziţiei de montare.
- demontarea cremoanelor;
- stabilirea locului pentru montare;
- remontarea cremoanelor;
b). Demontarea, revizuirea şi remontarea cremoanelor.
- demontarea cremoanelor;
- revizuirea cremoanelor;
- remontarea cremoanelor.
U.M. : una garnitură compusă din cremon, 3 tăbliţe, 2 reinstanguri , un dorn, o plăcuţă metalică
de fixare şi două tije.
Formaţia de lucru : 1 tâmplar
Felul lucrării NT PU
a). Demontarea şi remontarea cremoanelor 0,34
b). Demontarea, revizuirea şi remontarea 0,40

1.C.23. Decuplarea şi recuplarea cercevelelor în vederea vopsirii şi revizuirii

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea cercevelelor din balamale;
- desfacerea şuruburilor de cuplare;
- cuplarea cercevelelor;
- montarea cercevelelor în balamale;
U.M. : una bucată cercevea
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,13

1.C.24. Fixarea cârligelor de vânt la oberlihturi ferestre

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea cercevelelor din balamale;
- fixarea cârligului de vânt;
- fixarea în balamale a cercevelei;
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,04

1.C.25. Înlocuirea pragului de uşă sau fereastră

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea foii sau a cercevelei din toc;
- scoaterea elementului deteriorat;
- confecţionarea unui element nou din stejar;
- montarea pragului şi fixarea la loc a foii de uşă sau a cercevelelor.
U.M. : una buc.
98
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 1,56

1.C.26. Refixarea ghermelelor în cazul deplasării tocului la uşi şi ferestre

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea cercevelelor sau a foii de uşă din balamale;
- demontarea îngrijită a tocului ; (şi eventual al căptuşelilor);
- revizuirea ghermelelor cu eventuala înlocuire a celor crăpate sau deteriorate;
- montarea tocului (şi eventual a căptuşelilor);
- montarea în balamale a cercevelelor sau a foii de uşă.
U.M. : una buc. (de toc)
Formaţia de lucru NT PU
2 tâmplari 1,53

1.C.27. Montarea foraiberelor la oberliht – uşi, ferestre

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea cercevelelor din balamale;
- fixarea în balamale a cercevelei;
U.M. : una buc.

Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,04

1.C.28. Montare colţare metalice la ferestre inclusiv demontarea şi remontarea ferestrei

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea ferestrei, montarea colţarilor în cele 4 colţuri prin baterea în cuie şi remontarea
ferestrei.
U.M. : una buc. fereastră.
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,05

1.C.29. Înlocuirea unui lăcrămar

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea lăcrămarului defect;
- confecţionarea unui lăcrămar;
- montarea unui lăcrămar.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,10

1.C.30. Confecţionarea şi montarea unei şipci de cremon

Procesul de muncă cuprinde :


- confecţionarea şipcii;
- ştemuirea locaşului de cremon;
- montarea şipcii.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,35

99
1.C.31. Revizuirea ferestrelor metalice

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea cercevelelor din balamale;
- îndreptarea pieselor deformate prin baterea cu ciocanul;
- nituirea în punctele slăbite prin înlocuirea niturilor sau sudarea;
- curăţirea cu peria de sârmă;
- montarea în balamale.
Nu se cuprinde : refacerea încastrărilor, montarea şi remontarea geamurilor.
U.M. : 1 kg.
Formaţia de lucru NT PU
2 lăcătuşi lucrări simple 0,10

1.C.32. Revizuirea broaştelor la tâmplăria metalică

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea broaştei;
- demontarea;
- ajustarea pieselor la nevoie;
- ungerea şi montarea;
- fixarea broaştei în lăcaşul tâmplăriei.
U.M. : una buc. broască
Formaţia de lucru NT PU
1 lăcătuş lucrări simple 0,75

1.C.33. Reparatul porţilor metalice, executate :

a). din panouri de tablă şi schelet de fier;


b). din schelet de fier ornamentat.
Procesul de muncă cuprinde :
- demontarea porţilor din balamale;
- îndreptarea scheletului, frizelor şi a tablei;
- înlocuirea balamalei;
- înlocuirea tăbliilor din tablă neagră cu tăblii confecţionate pe şantier;
- completarea ornamentelor, zăvoarelor, opritoarelor;
- reparaţii la broască şi balamale;
- suduri (acolo unde este cazul) şi curăţirea cu peria de sârmă.
Nu se cuprinde refacerea încastrărilor.
U.M. : 1 kg.
Formaţia de lucru NT PU
2 lăcătuşi lucrări simple a). 0,24
b). 0,29

1.C.34. Reparaţii la luminatoare metalice executate din elemente de fier profilat, cu sau fără
ochiuri mobile

Procesul de muncă cuprinde :


- completarea elementelor de îmbinare şi recondiţionarea pieselor existente;
- refacerea dispozitivului de protecţie contra apei.
U.M. : 1 kg.
Formaţia de lucru NT PU
2 lăcătuşi lucrări simple 0,15

100
1.C.35. Repararea grilajelor metalice simple sau ornamentale la scări sau balcoane

Procesul de muncă cuprinde :


- confecţionarea şi completarea elementelor lipsă;
- sudarea elementelor existente dar desprinse;
- îndreptarea prin ciocănire a pieselor strâmbe;
U.M. : 1 kg de tronson de grilaj reparat
Formaţia de lucru NT PU
2 lăcătuşi lucrări simple 0,05

1.C.36. Refacerea încastrărilor la porţi metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete, etc.

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea vechii încastrări;
- curăţirea gurii de încastrare;
- refacerea încastrării cu mortar de ciment;
- proptirea elementului pentru a rămâne fixat pe toată durata întăririi mortarului.
U.M. : una buc. (de încastrare)
Formaţia de lucru NT PU
2 zidari 0,42

1.C.37. Curăţirea, spălarea şi ungerea cu ulei mineral a pardoselilor de mozaic, inclusiv plintele,
sub circulaţie

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea suprafeţei cu răzuitorul şi peria;
- măturarea şi evacuarea molozului din clădire;
- aducerea apei în găleţi de la 30 m distanţă medie;
- udarea cu apă , înmuierea suprafeţei;
- frecarea cu perii, cârpe, etc. ;
- îndepărtarea reziduurilor şi ştergerea cu cârpa;
- ungerea cu ulei mineral a pardoselii de mozaic;
U.M. : 1 mp pardoseală
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,27

1.C.38. Curăţirea şi spălarea pardoselilor cu covor PVC

Procesul de muncă cuprinde :


- măturarea, udarea cu cârpa îmbibată;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea cu cârpe;
- ştergerea cu cârpa uscată.
UM : 1 mp

Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,22

1.C.39. Curăţirea şi spălarea treptelor şi contratreptelor mozaicate

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea treptelor şi contratreptelor;
- curăţirea cu şpaclu şi spălarea;
U.M. : 1 ml treaptă şi contratreaptă

101
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,27

1.C.40. Executarea curăţeniei pe terase şi pardoseli

Procesul de muncă cuprinde


- măturarea suprafeţei, strângerea în grămezi a deşeurilor, molozului şi îndepărtarea lui;
U.M. : 1 mp.
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,03

1.C.41. Curăţat şi spălat geamuri

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea suprafeţelor;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea şi ştergerea geamurilor.
U.M. : 1 mp geam (măsurat odată pentru ambele feţe).
Formaţia de lucru NT PU
1 geamgiu 0,40

1.C.42. Curăţirea şi spălarea uşilor şi a tocurilor de uşi în vederea recepţiei

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea suprafeţelor;
- spălarea şi ştergerea cu cârpa uscată;
U.M. : 1 mp măsurat pe contur exterior toc
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,12

1.C.43. Curăţirea şi spălarea cercevelelor

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea tâmplăriei cu cârpa umedă;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea cu cârpa umedă şi apoi ştergerea.
U.M. 1 mp fereastră (contur exterior).
Formaţia de lucru NT PU
1 tâmplar 0,18

1.C.44. Curăţirea întrerupătoarelor şi a prizelor

Formaţia de lucru U.M. NT PU


1 electrician una buc. 0,03

1.C.45. Curăţirea şi spălarea chiuvetelor

Procesul de muncă cuprinde


- udarea pentru înmuierea stropilor;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea cu cârpa umedă şi ştergerea.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 instalator 0,26

102
1.C.46. Curăţat şi spălat oglinzi la băi

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea cu cârpa umedă a oglinzii;
- spălarea şi ştergerea oglinzii, până la curăţirea perfectă;
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 instalator 0,19

1.C.47. Curăţirea şi spălarea WC de faianţă sau fontă

Procesul de muncă cuprinde :


- udarea cu cârpa îmbibată;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea şi ştergerea cu cârpa.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 instalator 0,41

1.C.48. Curăţirea şi spălarea căzilor de baie

Procesul de muncă cuprinde :


- - udarea cu cârpa îmbibată;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea cu cârpa umedă şi ştergerea cu cârpa uscată.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 instalator 0,71

1.C.49. Curăţirea mâinii curente

Procesul de muncă cuprinde :


- - udarea cu cârpa îmbibată;
- curăţirea cu şpaclu;
- spălarea cu cârpa umedă şi ştergerea cu cârpa uscată.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,07

1.C.50. Curăţirea zăpezii şi strângerea în grămezi cu mijloace manuale

U.M.100 mp
Formaţia de lucru : 1 electrician
Zăpadă afânată Zăpadă îndesată
Grosimea stratului de zăpadă în cm NT PU NT PU
a). până la 15 cm 0,75 1,20
b). între 16 – 25 cm 0,95 1,50
c). între 26 – 35 cm 1,20 1,90
d). peste 36 cm 1,50 2,40

1.C.51. Repararea crăpăturilor la pardoseli de beton

Procesul de muncă cuprinde :


- prepararea şi transportul materialelor la 50 m;

103
- dislocarea, şpiţuirea crăpăturilor, curăţirea şi înlăturarea părţilor deteriorate;
- prepararea şi stropitul cu lapte de ciment;
- umplerea crăpăturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea suprafeţei.
U.M. : 1 m
Formaţia de lucru NT PU
1 mozaicar 0,27

1.C.52. Prepararea chitului pentru geamuri

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea din bidon;
- adăugarea de ulei, praf de cretă, amestecarea şi frământarea chitului până la obţinerea
plastificării dorite.
U.M. : 1 kg chit preparat
Formaţia de lucru NT PU
1 geamgiu 0,05

1.C.53. Curăţirea chitului vechi de la geamurile care urmează a se chitui din nou

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea chitului vechi şi a ţintelor după caz;
- curăţirea falţului de resturile rămase.
U.M. : 1 m falţ curăţat
Formaţia de lucru : 1 geamgiu
Felul cercevelei NT PU
cercevele lemn 0,032
cercevele metal 0,60

1.C.54. Chituirea geamurilor vechi

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea falţului;
- completarea ţintelor pentru fixarea geamurilor în falţ lemn;
- aplicarea chitului pe falţ;
- tragerea chitului cu şpaclu şi finisarea.
U.M. : 1 m falţ chituit
Formaţia de lucru : 1 geamgiu
Felul cercevelei NT PU
cercevele de lemn 0,025
cercevele de metal 0,034

1.C.55. Reparaţii la crăpături până la 2 cm lăţime în ziduri de beton şi planşee de beton

Procesul de muncă cuprinde :


- lărgirea şi curăţirea crăpăturii;
- amorsarea cu lapte de ciment;
- astuparea crăpăturilor cu mortar de ciment sau beton bine îndesat.
Nu se cuprinde tencuitul crăpăturilor reparate şi cofrajele necesare.
U.M. : 1 m

104
Formaţia de lucru : 1 betonist
Felul lucrării Grosimea zidului sau a planşeului NT PU
a). Ziduri de beton până la 6 cm 0,45
de la 6 – 12,5 cm 0,80
de la 12,5 – 25 cm 0,95
b). Planşee de beton până la 10 cm 0,58
de la 10 – 15 0,70
de la 15 – 20 cm 1,05

1.C.56. Subziduri de beton B 50, preparat manual şi turnat în cofraj pe o parte

În partea superioară se face o împănare cu beton fluid, turnat în exces printr-un jgheab de
scânduri dispuse oblic.
Nu se cuprinde cofrajul, care se evaluează separat.
Procesul de muncă cuprinde :
- prepararea manuală a betonului;
- turnarea şi îndesarea (inclusiv împănarea la partea superioară cu beton fluid turnat în exces).
U.M. : 1 m3
Formaţia de lucru NT PU
2 betonişti 5,05

1.C.57. Prepararea masticului bituminos în cazane în cazul încălzirii cu lemne

Procesul de muncă cuprinde :


- spargerea bitumului şi încărcarea lui în cazane;
- spargerea lemnelor, aprinderea şi întreţinerea focului;
- supravegherea topirii şi controlul temperaturii bitumului topit;
- introducerea filerului şi amestecarea lui cu bitum topit;
- curăţirea masticului de impurităţi;
- stingerea focului;
- curăţirea cazanului.
U.M. : 10 kg
Formaţia de lucru NT PU
1 izolator 0,085

NOTĂ : Prevederile prezentului articol se aplică în cazul că se prepară mastic bituminos în


cantităţi mici (până la 100 kg) pentru cantităţi mai mari se aplică articolul corespunzător din normele
republicane.

1.C.58. Repararea hidroizolaţiei pe suprafeţe orizontale sau înclinate până la 200 plane
sau crude, cu 1 – 3 straturi de carton asfaltat sau pânză asfaltată, executată la cald, în
următoarele variante :

a) bitum topit aplicat în două straturi;


b) un strat de carton asfaltat şi două straturi de bitum;
c) două straturi de carton asfaltat şi trei straturi de bitum;
d) trei straturi de carton asfaltat şi patru straturi de bitum;
e) un strat de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi trei straturi de bitum;
f) două straturi de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi patru straturi de bitum;
g) trei straturi de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi cinci straturi de bitum;
h) un strat de pânză asfaltată şi două straturi de bitum;
i) două straturi de pânză asfaltată şi trei straturi de bitum;
j) trei straturi de pânză asfaltată şi patru straturi de bitum;

105
Procesul de muncă cuprinde :
Amorsarea
- curăţirea suprafeţei suport;
- prepararea şi transportul materialului pentru amorsaj;
- amorsarea suprafeţei suport.
Primul strat de carton sau pânză asfaltată
- transportul, desfăşurarea, curăţirea, măsurarea, tăierea în dimensiuni şi reînfăşurarea
cartonului sau pânzei asfaltată;
- prepararea şi transportul masticului bituminos;
- aplicarea masticului, întinderea şi presarea stratului de carton sau pânză.
Stratul următor de carton sau pânză
- aceleaşi operaţii ca la primul strat.
Stratul de protecţie
- prepararea şi transportul masticului bituminos;
- aplicarea masticului peste ultimul strat de carton sau pânză;
U.M. : 1 mp
Simbol Formaţia de lucru NT PU
a) 2 izolatori 0,12
b) 3 izolatori 0,20
c) 4 izolatori 0,35
d) 5 izolatori 0,50
e) 3 izolatori 0,40
f) 4 izolatori 0,56
g) 5 izolatori 0,72
h) 3 izolatori 0,25
i) 4 izolatori 0,38
j) 5 izolatori 0,56

1.C.59. Repararea izolaţiei hidrofuge pe suprafeţe verticale (plan sau curbe) la subsoluri,
acoperişuri de beton, executate la cald cu:

a) bitum topit aplicat în două straturi;


b) un strat de carton asfaltat şi două straturi de bitum;
c) două straturi de carton asfaltat şi trei straturi de bitum;
d) trei straturi de carton asfaltat şi patru straturi de bitum;
e) un strat de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi trei straturi de bitum;
f) două straturi de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi patru straturi de bitum;
g) trei straturi de pânză asfaltată, un strat de carton asfaltat şi cinci straturi de bitum;
h) un strat de pânză asfaltată şi două straturi de bitum;
i) două straturi de pânză asfaltată şi trei straturi de bitum;
j) trei straturi de pânză asfaltată şi patru straturi de bitum;
Se cuprinde amorsarea suprafeţelor de izolat cu bitum topit şi dizolvat la cald în benzină, dat de
două ori, aplicarea la cald, alternativ, a stratului de bitum şi carton asfaltat, respectiv pânză asfaltată,
etanşarea punctelor de străpungere ca : străpungeri de ţevi, console, etc. montate înainte de executarea
izolaţiilor şi presărarea cu nisip şi uscat şi cernut peste ultimul strat de bitum la cald.
U.M. : 1 mp
Simbol Formaţia de lucru NT PU
a) 2 izolatori 0,18
b) 3 izolatori 0,40
c) 4 izolatori 0,56
d) 5 izolatori 0,87
e) 3 izolatori 0,54
f) 4 izolatori 0,74
g) 5 izolatori 0,94

106
h) 3 izolatori 0,43
i) 4 izolatori 0,64
j) 5 izolatori 0,98

1.C.60. Reparaţii la izolaţii hidrofuge orizontale la subzidiri pentru scoaterea igrasiei executate
pe tronsoane de maximum 1 m lungime şi toată lăţimea zidului, cu două straturi de carton
asfaltat între trei straturi de bitum aplicat la cald

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea suprafeţei de izolat şi a materialului;
- amorsarea suprafeţelor de izolat cu soluţie de bitum şi dizolvat în benzină;
- întinderea stratului de carton asfaltat în tronsonul respectiv, inclusiv racordarea cu grijă a
acestor straturi cu cele din tronsoanele vecine, prin petreceri a 10 cm lipite cu bitum topit şi presărarea
cu nisip uscat şi cernut peste ultimul strat de bitum
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru NT PU
3 izolatori 0,60

1.C.61. Refacerea stratului termoizolator, la conducte îngropate în zid, executat cu rogojini de


vată de sticlă, vată sau pânză minerală pe carton ondulat sau plasă rabiţ

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea sârmei necesare fixării stratului termoizolator;
- măsurarea dimensiunilor conductei şi stabilirea numărului de piese ce trebuiesc decupate din
rogojini sau salteaua gata confecţionată;
- desfăşurarea balotului de rogojină sau saltea, trasarea şi tăierea la dimensiunile necesare;
- curăţirea suprafeţelor suport;
- fixarea stratului termoizolator prin legarea cu sârmă;
- revizuirea si corectarea denivelărilor stratului termoizolator.
U.M. : 1 ml.
Formaţia de lucru : 1 izolator
Perimetrul conductelor izolate Până la 1 ml De la 1 – 3 ml
NT PU NT PU
a). 0,17 – 0,20 m 0,14 0,12
b). 0,21 – 0,21 m 0,17 0,15

1.C.62. Desfacerea stratului termoizolator format din rogojini, saltele din vată de sticlă, vată sau
pâslă minerală, pe carton ondulat sau plasă rabiţ, conducte, canale de ventilaţie şi aparate
(boilere, vase expansiune, rezervoare, etc.)

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea stratului termoizolant;
- curăţirea locului şi îndepărtarea resturilor până la 20 m.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru NT PU
2 izolatori 0,15

107
1.C.63. Înlocuirea tocurilor de uşi, precum şi a tocurilor de ferestre de lemn, cu repararea
zidăriei în jurul tocurilor

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea tocului vechi;
- verificarea globului zidăriei prin măsurare;
- executarea reparării zidăriei în jurul tocului, când este cazul;
- ajustarea locală şi parţială prin cioplire a şpaleţilor, pentru o uşoară aşezare a tocului (unde
este cazul);
- montarea tocului nou în ax, conform cotelor din proiect;
- verificarea orizontalităţii şi verticalităţii tocului;
- fixarea tocului prin cuie bătute prin toc în ghermele.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 2 zidari
Felul lucrării NT PU
a). Demontarea 0,46
b). Montarea 0,92

1.C.64. Spargerea zidăriei pentru crearea de nişe pentru dulapuri, radiatoare, guri de incendiu,
cofrete electrice, etc.

a). în ziduri cu mortar de var pe o adâncime de ½ cărămidă;


b). în ziduri cu mortar de var, pe o adâncime de 1 cărămidă;
c). în ziduri cu mortar de var şi ciment pe o adâncime de ½ cărămidă;
d). în ziduri cu mortar de var şi ciment pe o adâncime de 1 cărămidă.
Procesul de muncă cuprinde :
- desenarea conturului pe ziduri;
- spargerea cu şpiţul şi dalta;
- curăţirea locaşului.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 2 zidari

Felul lucrării NT PU
a). în ziduri cu mortar de var pe o adâncime de ½ cărămidă; 0,50
b). în ziduri cu mortar de var, pe o adâncime de 1 cărămidă; 0,85
c). în ziduri cu mortar de var şi ciment pe o adâncime de ½ cărămidă; 1,02
d). în ziduri cu mortar de var şi ciment pe o adâncime de 1cărămidă. 1,70

1.C.65. Repararea pe alocuri a învelitorii de ţiglă profilată (Marsilia)

Numărul maxim este de 3 ţigle alăturate înlocuite.

Procesul de muncă cuprinde :


- scoaterea ţiglelor defecte izolate;
- înlocuirea ţiglelor defecte cu altele noi.
U.M. : una buc.
Formaţia de lucru NT PU
1 dulgher 0,11

108
1.C.66. Repararea jgheaburilor pe o lungime maximă de 5 m

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea porţiunii de reparat;
- recondiţionarea ei prin înlocuirea părţilor degradate cu altele noi, executarea lipiturilor şi
îndreptarea la restul porţiunii;
- asamblarea porţiunii de montare la loc, inclusiv fixarea cârligelor.
U.M. : 1 m
Formaţia de lucru : 2 tinichigii
Forma jgheaburilor NT PU
a). Semirotunde 0,41
b). Dreptunghiulare 0,57

1.C.67. Repararea burlanelor pe o lungime maximă de 5 m

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea porţiunii de demontat;
- recondiţionarea ei prin înlocuirea părţilor degradate cu altele noi executarea lipiturilor şi
îndreptarea la restul porţiunii;
- asamblarea porţiunii şi montarea la loc, inclusiv fixarea brăţărilor.
U.M. : 1 m
Formaţia de lucru : 2 tinichigii
Forma jgheaburilor NT PU
a). Semirotunde 0,35
b). Dreptunghiulare 0,40

1.C.68. Revizuirea jgheaburilor şi a burlanelor

Procesul de muncă cuprinde :


- îndreptarea pe loc a jgheaburilor şi burlanelor, precum şi cârligelor şi brăţărilor;
- curăţirea lor şi executarea lipiturilor necesare.
U.M. : 1 m (jgheab sau burlan)
Formaţia de lucru NT PU
2 tinichigii 0,10

1.C.69. Repararea de copertine, parapete din tablă

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea lipiturilor în vederea fixării prin mustăţi de sârmă;
- fixarea eventuală a diblurilor;
- lipirea găurilor cu cositor.
Nu se cuprinde eventualele înlocuiri cu tablă a porţiunilor deteriorate.
U.M. : 1 m
Formaţia de lucru : 2 tinichigii
Lăţimea copertinei NT PU
a). până la 0,5 m 0,40
b). peste 0,5 m 0,42

1.C.70. Reparaţii la tencuieli interioare drişcuite fin la pereţi, executate în două straturi (grund
şi tinci) în grosime medie de 2 cm cu mortar de var şi ciment

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea tencuielilor;
- deschiderea rosturilor;
- curăţirea suprafeţei;
109
- udarea cu apă şi retencuirea (şpriţ, grund, tinci).
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 2 zidari
Stratul suport (până la 10 mp) NT PU
a). Pe cărămidă 1,50
b). Pe beton 1,40

1.C.71. Reparaţii la tencuielile de completare cu mortar de var sau cu adaus de ciment în jurul
tencuielilor şi pervazurilor la uşi şi ferestre, la racordarea faianţei cu tencuiala pereţilor, precum
şi la racordarea pereţilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea şi udarea cu apă;
- aspirarea suprafeţelor prin cioplire sau alte metode;
- prepararea laptelui de ciment şi aplicarea şpriţului;
- montarea dreptarelor şi aplicarea grundului;
- nivelarea grundului;
- aplicarea şi netezirea tinciului;
- scoaterea dreptarelor şi completarea cu mortar a locurilor rămase libere;
- stropirea cu apă şi drişcuirea cu executarea muchiilor.
U.M. : 1 ml
Formaţia de lucru NT PU
2 zidari 0,22

1.C.72. Repararea tencuielilor drişcuite la faţadă cu mortar de var şi adaos, de ciment, inclusiv
refacerea grundului şi muchiilor ieşinde pe suprafaţa reparată

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea tencuielilor degradate;
- deschiderea rosturilor şi curăţirea;
- refacerea tencuielilor, inclusiv refacerea grundului şi a muchiilor ieşinde.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 2 zidari
Suprafaţa reparată NT PU
a). De la 0,02 – 1,0 mp 1,30
b). De la 1,1 – 3,0 mp 1,24
c). De la 3,1 – 5,0 mp 1,18
d). De la 5,1 – 10,0 mp 1,13

1.C.73. Reparaţii la trepte de beton

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea părţilor deteriorate;
- înlocuirea betonului stricat şi refacerea scliviselilor.
U.M. : 1 ml
Formaţia de lucru : 2 betonişti
Felul treptelor NT PU
a). Brute 0,70
b). Sclivisite sau rolate 0,80

110
1.C.74. Înlocuirea geamurilor obişnuite de 2 şi 3 mm, în cadrul reparaţiilor în tâmplărie de lemn,
fixate în ţinte şi chit sau şipci (baghete) de lemn

Procesul de muncă cuprinde :

- dezambalarea geamurilor;
- transportul foii de geam şi aşezarea ei pe banc;
- măsurarea ochiurilor de geam şi tăierea lor la dimensiuni;
- scoaterea din balamale şi transportul cercevelelor sau a foilor de uşi şi aşezarea pe banc;
- curăţirea chitului vechi din falţul tâmplăriei, scoaterea cuişoarelor sau a baghetelor de lemn şi
înlăturarea cioburilor;
- aşezarea geamurilor din falţuri şi asigurarea lor prin tăierea (dacă e cazul);
- fixarea geamurilor în ţinte şi chituirea lui;
- fixarea în cuie a şipcilor de lemn după aşezarea geamului între falţuri (în loc de ţinte şi chit);
- transportul cercevelelor sau a foii de uşi şi fixarea în toc.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 2 geamgii
Suprafaţa ochi geam NT PU
a). până la 0,25 mp 0,69
b). de la 0,25 – 0,50 mp 0,61
c). de la 0,50 – 0,75 mp 0,51
d). de la 0,75 – 1,00 mp 0,44
e). de la 1,00 – 1,50 mp 0,36

1.C.75. Înlocuirea geamurilor de 2 şi 3 mm sau ornamental pe loc fix de pe sol sau schelă (în
cadrul reparaţiilor) în tâmplărie metalică

a). în cazul înlocuirii geamurilor simple sau ornamentelor cu bacle (cleme şi chit);
b). în cazul înlocuirii geamurilor simple cu baghete metalice, prinse cu şuruburi metalice;
c). geamuri ornamentale cu bacle (cleme) şi chit;
1. ochiuri de geam în suprafaţă de până la 0,25 mp
2. ochiuri de geam în suprafaţă între 0,25 – 1,50 mp
3. ochiuri de geam în suprafaţă între 0,50 – 0,75 mp
4. ochiuri de geam în suprafaţă între 0,75 – 1,00 mp
5. ochiuri de geam în suprafaţă între 1,00 – 1, 50 mp

Procesul de muncă cuprinde :


- dezambalarea geamurilor;
- transportul foii de geam şi aşezarea ei pe bancul improvizat;
- măsurarea ochiurilor de geam şi tăierea lor la dimensiuni în cazul “a” şi “c”.
- îndreptarea baclelor (clemelor), curăţirea falţurilor;
- aşezarea geamului între falţuri şi ajustarea lui când este necesar;
- strângerea geamului în cleme;
- chituirea geamului;
- coborârea de pe schelă în cazul “b”;
- demontarea baghetelor metalice;
- aşezarea geamului între falţuri şi ajustarea lui;
- aplicarea chitului între geam şi baghetă;
- coborârea de pe schelă.
U.M. : 1 mp.
Formaţia de lucru : 2 geamgii

111
Geamuri de 2 şi 5 mm grosime Geamuri ornament
Modul de fixare
Suprafaţa ochiurilor de geam Cu bacle şi chit Cu baghete şi şuruburi Cu bacle (cleme şi chit)
NT PU NT PU NT PU
1. până la 0,25 mp 0,98 2,26 1,26
2. între 0,25 – 1,50 mp 0,84 1,55 0,82
3. între 0,50 – 0,75 mp 0,72 1,23 0,71
4. între 0,75 – 1,00 mp 0,62 1,09 0,59
5. între 1,00 – 1, 50 mp 0,49 1,88 0,48

1.C.76. Repararea împrejmuirilor din plase metalice

Procesul de muncă cuprinde :


- demontarea panourilor din plase de sârmă;
- îndepărtarea panourilor din plasă şi a montanţilor verticali;
- sudarea panourilor la montanţi cu brăţări de oţel.
Nu se cuprinde eventualele reparaţii la fundaţii.
U.M. : 1 mp

Formaţia de lucru NT PU
1 zidar 0,95
2 lăcătuşi lucrări simple

1.C.77. Aruncarea în cuvă de colectare ulei trafo a pietrei sparte

Procesul de muncă cuprinde :


- aruncarea în cuvă cu lopata piatră spartă (o singură aruncare).
U.M. : 1 m3
Formaţia de lucru NT PU
1 betonist 1,40

1.C.78. Scoaterea din cuva de colectare ulei trafo a pietrei sparte

Procesul de muncă cuprinde :


- lopătarea pietrei sparte în afara cuvei trafo;
- strângerea în grămezi;
- transportul cu roaba la 10 m distanţă.
U.M. : 1 m3
Formaţia de lucru NT PU
1 betonist 1,70

1.C.79. Transportul materialelor prin purtatul direct

Procesul de muncă cuprinde :


- alegerea, apucarea şi ridicarea încărcăturii, în cazul materialelor în bucăţi, pachete sau
ambalate (saci, lăzi, etc.) sau încărcarea materialelor vărsate în dispozitive de transport de volum mic
(găleţi, etc);
- transportul încărcăturii pe braţe, pe spate, etc.;
- depunerea încărcăturii sau descărcarea din dispozitive de transport de volum mic;
- parcursul drumului la întoarcere, fără încărcături.

112
Condiţii tehnico – organizatorice

Transportul prin purtatul direct este admis numai în cazul în care nu se poate întrebuinţa un alt
mod de transport mai raţional şi în cazul în care volumul lucrărilor de transport este redus.
Materialele de construcţii care se pot transporta prin purtatul direct se împart în funcţie de
uşurinţa cu care se pot manipula şi transporta, în două categorii : materiale comode şi materiale
incomode.
Sunt considerate materiale comode cele ambalate în pachete, saci, lăzi, legături şi orice alte
materiale care pot fi apucate cu uşurinţă şi nu împiedică în mers pe cel care le poartă.
Sunt considerate materiale incomode toate acele materiale care nu oferă posibilităţi de apucare
comodă pentru purtarea sau cele voluminoase sau cu lungime mare, materialele fragile care necesită
multă grijă la manipulare şi transport şi orice materiale care îngreunează şi încetinesc mişcările
muncitorilor, ca de exemplu : armături din oţel beton, uşi şi ferestre, cherestea şi bile de lemn, suluri şi
colaci de sârmă ghimpată, etc. Tot aici se vor considera şi materialele care se încarcă prin aruncare în
vase mici (găleţi) şi se descarcă prin aruncare sau răsturnare (beton, mortar, etc.).
Distanţa normală de transport prin purtatul direct este până la 60 m.
Unitatea de măsură : 1 to.
Formaţia de lucru : pentru transportul şi manipularea unor materiale cu greutatea unui transport
până la 25 kg = 1 betonist
Pentru transportul şi manipularea prin purtat direct a materialelor cu greutatea de peste 25 kg
(ca: vată de sticlă, tuburi de oxigen, materiale explozive, etc.) sau sunt manipulate pe teren accidentat
= 2 betonişti.

Materiale Materiale Materiale Materiale incomode pentru care


comode incomode sau cele comode care există o atenţie deosebită (vată
care se încarcă se transportă de sticlă, tuburi de oxigen,
prin aruncare şi se pe teren materiale explozive, etc) sau
descarcă prin accidentat sau materiale în greutăţi de peste 25
Lucrarea aruncare sau pe scări kg dacă sunt manipulate pe
răsturnare teren accidentat sau pe scări
NT PU NT PU NT PU NT PU
a). Transport pe Greutatea unei 1,05 1,40 1,05 1,40
primii 10 m încărcături până
la 25 kg inclusiv
b). Greutatea unei 0,71 1,25 0,71 1,25
încărcături peste
25 kg
c). Pentru fieca- Greutatea unei 0,46 0,59 0,46 0,59
re 10 m parcurşi încărcături până
la 25 kg inclusiv
d). Greutatea unei 0,26 0,50 0,26 0,50
încărcături peste
25 kg

1.C.80. Revopsirea cu vopsea de ulei în două straturi peste vopseaua veche inclusiv vopsirea
porţiunilor reparate

a). La pereţi
b). La tavane

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea culorii de vopsea;
- aplicarea primului strat de vopsea, amestecarea periodică a vopselei;
- aplicarea stratului al doilea de vopsea.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 1 vopsitor

113
Suprafaţa NT PU
a). la pereţi 0,42
b). la tavane 0,48

1.C.81. Chituirea locală a suprafeţelor unde sunt fisuri denivelări în vederea revopsirii

Procesul de muncă cuprinde :


- prepararea chitului;
- aplicarea chitului.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru : 1 vopsitor
Suprafaţa NT PU
a). la pereţi 0,04
b). la tavane 0,06

1.C.82. Revopsirea în culori de ulei într-un strat peste vopseaua existentă a tâmplăriei de lemn la
interior şi exterior

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea punctelor unde este degradată vopseaua;
- chituirea suprafeţelor;
- şlefuirea suprafeţelor chituite;
- aplicarea unui strat de vopsea.
U.M. : 1 mp
Formaţia de lucru NT PU
3 vopsitori 0,76

1.C.83. Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice la construcţii existente, executată la


interior şi exterior într-un strat peste vopseaua existentă

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea cu peria de sârmă:
- chituirea şi şpăcluirea punctelor unde vopseaua a fost curăţată;
- şlefuirea întregii suprafeţe.
- vopsitul cu un strat de vopsea de ulei.
U.M. : 1 mp

Formaţia de lucru NT PU
3 vopsitori 1,14

1.C.84. Vopsitul în culoare de ulei a corpurilor de radiatoare la calorifer la construcţii existente

Procesul de muncă cuprinde :


- curăţirea cu peria de sârmă;
- grunduirea cu miniu de plumb;
- aplicarea a două straturi de vopsea şi un strat de lac rezistent la temperatură;
- şlefuirea suprafeţei vopsite după aplicarea primului strat
U.M. : 1 mp

Formaţia de lucru NT PU
2 vopsitori 1,14

114
1.C.85. Izolare trapă mică la PA şi PT subterane

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea izolaţiei degradate;
- refacerea izolaţiei;
U.M. : una buc.

Formaţia de lucru NT PU
2 izolatori 4,00

1.C.86. Izolare trapă mare la PA şi PT subterane

Procesul de muncă cuprinde :


- desfacerea izolaţiei degradate;
- executarea izolaţiei
U.M. : una buc.

Formaţia de lucru NT PU
2 izolatori 16,00

3. LUCRĂRI DE MENTENANŢĂ CORECTIVE

3.1. REPARAŢII ACCIDENTALE (RA)

Normele de muncă din acest subcapitol cuprind lucrări de mică amploare prescrise a se executa
prin regulamentul de exploatare tehnică, instrucţiuni ale furnizorilor sau ITI, funcţie de diferite situaţii
intervenite în exploatare pentru prevenirea sau eliminarea deteriorărilor, avariilor sau incidentelor cum
ar fi de exemplu:
- lucrări de remediere la unele subansambluri, reglări, strângeri de contacte, înlocuiri siguranţe,
eliminări de neetanşeităţi, etc.

1.RA.1. Remedieri defecţiuni la instalaţii şi echipamente.

Procesul de muncă cuprinde:


- verificarea echipamentului sau a instalaţiei la care urmează a se constata defecţiunile;
- stabilirea defecţiunilor şi remedierea lor, ca : strângeri de contacte, reglare.
Unitatea de măsură : o remediere
1. RA.1.
Nr Denumirea instalaţiei sau Caracteris- Formaţia de lucru NT PU
crt echipamentului tici
1. Auto trafo sau trafo de putere 110 kV 1 electrician principal 16,50
2 electricieni 1
2. Întreruptor 110 kV 1 electrician principal 6,00
specialist
2 electricieni principal
6-20 kV 1 electrician principal 3,5
1 electrician
3. Dispozitiv de acţionare MOP 1 electrician principal 18,50
MR specialist 10,5
1 electrician 1
4. Separator cu dispozitiv de 110 kV 1 electrician principal 4,00
acţionare 6-20 kV 1 electrician 1 3,00
5. Transformator S.I.în staţii 110-35 kV 1 electrician principal 5,00
electrice 1 electrician 1

115
Nr Denumirea instalaţiei sau Caracteris- Formaţia de lucru NT PU
crt echipamentului tici
6. Bobina de stingere sau creere 6 - 35 kV 1 electrician principal 5,50
neutru 1 electrician 1
7. Baterie de condensatoare 6 - 20 kV 1 electrician principal 2,20
1 electrician 1
8. Bobina de compensare linii lungi 110 kV 1 electrician principal 10,50
2 electricieni 1
9. Transformatoare de măsură 110 kV 1 electrician principal 3,00
1 electrician 1
10. Instalaţie de aer comprimat în 110 kV 1 electrician principal 4,00
staţii electrice 1 electrician 1
11. Instalaţie de încălzire din staţie 110 kV 1 electrician principal 4,00
1 electrician 1
12 Instalaţie de ventilaţie la bateria forţată 1 electrician principal 4,00
de acumulatoare 1 electrician 1

1.RA.2. Depistarea neetanşeităţilor şi remedierea lor

Procesul de muncă cuprinde:


- Verificarea şi constatarea neetanşeităţilor, la conductele de: ulei, aer, azot şi gaz SF 6;
- eliminarea pierderilor.

Unitatea de măsură: o remediere 1.RA.2.


Nr Denumirea instalaţiei sau a Caracte Formaţia de lucru N.T. P.U.
crt echipamentului ristici
1. Bloc de distribuţie de la întreruptor 110 kV 1 electrician principal 7,60
1 electrician 1
2. Locul de purjare a întreruptorului 110 kV 1 electrician principal 8,10
1 electrician 1
3. Camera de stingere a întreruptorului 110 kV 1 electrician principal 7,00
specialist
1 electrician principal
1 electrician 1
4. Coloana izolantă a întreruptorului. 110 kV 1 electrician principal 6,00
specialist
1 electrician principal
1 electrician 1
5. Conductele de racord ale întreruptorului 110 kV 1 electrician principal 7,80
2 electricieni 1
6. Mecanismul dublu efect la întreruptor 110 kV 2 electricieni principal 2,80
1 electrician 1
7. Pierderea uleiului din pol în carter 110 kV 1 electrician principal 40,8
2 electricieni 1
8. Partea exterioară a dispozitivului MOP 1 electrician principal 9,50
9. Partea inferioară a dispozitivului MOP 1 electrician 1 15,20
10. Acumulatorul de joasă presiune 110 kV 1 electrician principal 12,40
1 electrician 1
11. Trafo şi autotrafo 110 kV 1 electrician principal 16,00
specialist
20 kV 3 electricieni principal 7,00

116
12. Instalaţie cu gaz (SF6) înlocuire 1 electrician principal 8,50
garnitură la supapele de siguranţă specialist
1 electrician principal
1 electrician 1
13. Întreruptor 20 kV 1 electrician principal 4,00
1 electrician 1

1.RA.3 Completări cu ulei, azot, gaz SF 6 la echipamente.

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea instalaţiei de completare, sau a dispozitivelor, vaselor;
- efectuarea completării cu ulei, azot, gaz SF 6;
- deconectarea instalaţiei.

Unitatea de măsură: o completare 1.R.A.3.

Nr Denumirea instalaţiei sau a Caracteristici Formaţia de lucru NT PU


crt echipamentului
1. Completare cu ulei la întreruptor 110 kV 1 electrician principal 2,00
2 electricieni 1
2. Completare cu ulei, la trafo 20-35 kV 2 electricieni 1 0,30
măsură 110 kV 0,90
3. Completare cu ulei la ruptorul 1 electrician principal 4,00
comutatorului de ploturi. specialist
2 electricieni 1
4. Completare cu ulei la autotrafo 110 kV 2 electricieni principal 8,60
sau trafo de putere 1 electrician 1
20 kV 1 electrician principal 4,00
1 electrician 1
Completări cu apa distilată şi 220 V 10,00
echilibrarea densităţii la bateriile 110 V 2 electricieni 1 5,00
de acumulatoare 48 V 3,00
24 V 2,00
6. Completare cu gaz (SF 6) instalaţia sub 1 electrician principal 2,80
tensiune specialist
instalaţia scoa- 1 electrician principal 2,60
să de sub tens.

1.RA.4. Înlocuiri piese şi elemente componente

Procesul de muncă cuprinde:


- constatarea defecţiunilor;
- pregătirea pieselor sau elementelor ce urmează a fi înlocuite;
- înlocuirea pieselor sau elementelor defecte;
- efectuarea reglării şi probe funcţionale.
Unitatea de măsură: una buc.

1.RA.4.

117
Nr Denumirea piesei sau Echipamentul la care Formaţia de lucru NT PU
crt elementului se înlocuieşte
1. Înlocuire electromagneţi Întreruptor IO I.T. 1 electrician principal 4,00
dubli 1 electrician 1
2. Înlocuire silicagel Trafo putere 1 electrician principal 2,40
Trafo măsură 1 electrician 1 1,20
3. Înlocuire electropompa Auto trafo 110 kV 1 electrician principal 4,50
ulei la grup răcire sau trafo 2 electricieni 1
autotrafo
4. Înlocuire electroventila- Auto trafo 110 kV 2,00
toare la grup răcire auto sau trafo
trafo sau trafo
5. Înlocuire contactoare Auto trafo sau trafo 1 electrician principal 2,00
pornire oprire grup răcire 1 electrician 1
6. Înlocuire rulment la mo- Auto trafo sau trafo 1 electrician principal 6,00
torul de la ventilator sau 1 electrician 1
pompe
7. Înlocuire rezistenta de Dispozitiv de 1 electrician 1 1,10
încălzire acţionare celule 1 electrician
8. Înlocuire element defect Bateria de 1 electrician principal 6,50
acumulatoare 1 electrician 1
9. Înlocuire membrană de La instalaţia cu (SF 6) 1 electrician principal 9,50
siguranţă datorită defect specialist
de construcţie 2 electricieni principal

1.RA.5. Scoaterea şi evacuarea apei din cuvele transformatoarelor

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea sculelor, dispozitivelor şi materialelor;
- evacuarea apei.
Unitatea de măsură: una bucată trafo.
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
1 electrician 1
1 electrician
1.RA.5.
Nr.crt. Echipamentul N.T. P.U.
1. Transformator 5,50

1.RA.6. Curăţirea şi decolmatarea radiatoarelor de la instalaţiile de răcire.

Procesul de muncă cuprinde :


- pregătirea sculelor şi dispozitivelor;
- curăţirea şi decolmatarea radiatoarelor.
Unitatea de măsură: una bucată
Formaţia de lucru: 1 electrician principal
2 electricieni 1
1.RA.6.
Nr. crt. Echipamentul N.T. P.U.
1. Compensator sincron 14,70
2. Transformator 14,70

118

S-ar putea să vă placă și