Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT

FOTOGRAF OVIDIU LEŞŞ AN

Data evenimentului ___________________________

Contract din data de ____________________________

IÎntre,
LeșŞ an Ovidiu PFA cu șediul profeșional îîn Comuna Mitocu Dragomirnei jud. Şuceava, avaî nd
certificat de îînregiștrare nr. 33781846 C.F. F33/1038/07.11.2014 avaî nd funcţia de
adminiștrator

şi

Nume _______________________________________________ șŞ i __________________________________________________

Adreșa ______________________________________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________________________________________

Adreșa e-mail ______________________________________________________________________________________________

LocatŞie ștare civilaă ______________________________________________________________________ora ______________

LocatŞie bișericaă ________________________________________________________________________ ora ______________

LocatŞie reșturant _______________________________________________________________________ ora ______________

Alte detalii _________________________________________________________________________________________________

Orice date personale oferite de voi rămân în proprietatea noatră. Ele nu vor fi oferite altor terţi.

Client Şemnaă tura ____________________________________________

Furnizor Şemnaă tura ____________________________________________


LeșŞ an Ovidiu

1
1. Scop
Scopul aceștui contract reprezintaă furnizarea de caă tre noi de șervicii de fotografie pe parcurșul
evenimentului deșemnat de CLIENT îîn prezentul contract, precum șŞ i a rezultatelor tipaă rite șŞ i a
altor șervicii, conform anexei de pretŞuri contractataă .

2. Preţuri
PretŞul ește exprimat îîn EURO. Plata șe face îîn lei/euro, la curșul BNR al zilei plaă tŞii.
Avansul este în valoare de 20% (din preţul final) la semnarea contractului, urmând ca a
doua zi dimineaţă, după eveniment, să se achite restul de bani conform contractului.

Preţul final agreat conform anexei _______________ EURO


Avans plaă tit la șemnarea contractului _______________

3. Rezervare
Rezervarea șerviciilor noaștre are loc odataă cu șemnarea aceștui contract șŞ i plata avanșului.
Avanșul ește nereturnabil. Orice șchimbare ulerioaraă a datei evenimentului va neceșita plata
unui nou avanș, îîn maă șura îîn care șuntem dișponibili. Odataă cu rezervarea noaștraă , ne obligaă m
șaă fim dișponibili îîn ziua îîn ziua/zilele șŞ i orele rezervate prin prezentul contract. Fotograful
voștru va fi Leşan Ovidiu, îînșotŞit șau nu de așiștent (îîn functŞie de neceșitate). IÎn caz de fortŞaă
majoraă (prevaă zuaă de lege), vaă vom informa caî t mai repede poșibil șŞ i vom îîncerca fie șaă vaă oferim
alt fotograf profeșionișt, fie vaă vom returna avanșul.

4. Responsabilitate
Vom depune toate eforturile pentru a realiza șŞ i livra fotografii de cea mai îînaltaă tŞinutaă . Noi nu
putem fi tŞinutŞi reșponșabili pentru așpecte ce tŞin de eștetica fotograficaă șŞ i de contŞinut explicit al
rezultatelor fotografice, avaî nd îîn vedere natura șubiectivaă a muncii de fotografiere. De
așemenea, nu putem prevedea șŞ i nu putem raă șpunde pentru evenimente ce tŞin de natura
„electronicaă ” a echipamentelor utilizate. Orice daune pretinșe de voi îîn cazul nelivraă rii
materialului fotografic de caă tre noi datorataă furtului șau defectŞiunilor de echipamente șŞ i medii
electronice nu șunt îîndreptaă tŞite.

5. Permisiuni
Cade îîn reșponșabilitatea voaștraă cererea permișiunii de fotografiere îîn diverșe locatŞii,
incluzaî nd bișerica, reștaurantul șŞ i alte locatŞii utilizate pe durata evenimentului.

6. Livrarea produselor
Fotografiile șe vor livra îîn termen de maxim 90 de zile lucraă toare de la data realizaă rii ultimelor
fotografii. Livrarea aceștora va fi îîn format electronic (1 exemplar). Şe recomandaă realizarea
unei copii șuplimentare imediat dupaă primirea fotografiilor.

8. Cheltuieli suplimentare
IÎn conditŞiile îîn care diștantŞa dintre locatŞia/locatŞiile din aceșt contract șŞ i Şuceava ește mai mare
de 100 km, atunci ește neceșaraă cazarea pentru una șau douaă perșoane și așigurarea/plata
aferenta deplașarii.

Client Şemnaă tura ____________________________________________

Furnizor Şemnaă tura ____________________________________________


LeșŞ an Ovidiu

2
9. Model release
Avem voie șaă foloșim fotografiile realizate îîn școpuri de promovare proprii: portofoliu tipaă rit șau
online, moștre șau competitŞii profeșionale șŞ i review-uri. Orice altaă utilizare va fi poșibilaă doar
dupaă permișiunea dvș. șcrișaă .

10. Semnare
Semnarea acestui contract preșupune îîntŞelegerea lui pe deplin de caă tre ambele paă rtŞi. Orice
modificaă ri ale contractului șe va face îîn șcriș șŞ i vor fi șemnate de ambele paă rtŞi. Fiecare perșoanaă
șemnataraă din partea clientului va fi reșponșabilaă de efectuarea plaă tŞilor conform termenilor
contractului.

Menţiuni speciale
IÎn șpiritul contractului, noi ne obligaă m șaă depunem toate eforturile neceșare realizaă rii unui
material fotografic de exceptŞie. Aceaștaă obligatŞie include utilizarea de aparaturaă fotograficaă
profeșionalaă , așigurarea de echipament de backup, pregaă tirea îînainte de eveniment a aparaturii.

Sunt necesare următoarele menţiuni:

1. Fotografia profeșionalaă de nuntaă preșupune un efort fizic șŞ i pșihic de lungaă durataă . De aceea,
pe parcurșul petrecerii, șunt neceșare ataî t hranaă caldaă precum șŞ i lichide raă coritoare.

2. Fotografia profeșionalaă șe realizeazaă îîn prezentŞa a douaă paă rtŞi: fotograful șŞ i șubiectul de
fotografiat. Trebuie îîntŞeleș caă de conditŞiile șŞ i de mediul oferit de voi depind îîn mod direct
rezultatele șerviciilor contractate șŞ i plaă tite de dvș. Toate detaliile evenimentului trebuie
cunoșcute de noi aștfel îîncaî t șaă putem reactŞiona adecvat la deșfaă șŞ urarea momentelor zilei. Dvș.
trebuie șaă ne comunicatŞi orice cerintŞaă atŞi putea avea privind șubiectele fotografiei. Nu putem
preșupune dorintŞele dvș.

3. Vom dișcuta îîmpreunaă detaliile neceșare a fi ștabilite vizavi de șeșiunile foto (logodnaă șŞ i
nuntaă ). Cade îîn șarcina dvș. notificarea noaștraă privind ziua șŞ i orele îîn care doritŞi șaă șe
deșfaă șŞ oare șeșiunea foto de logodnaă . Şeșiunea foto din ziua nuntŞii ar fi recomandat șaă șe
deșfaă șŞ oare îîntr-un interval de timp de minim o oraă . Aceaștaă durataă ne permite obtŞinerea de
rezultate bune, faă raă ștreș, de o manieraă lejeraă .

4. Nu putem fi raă șpunzaă tori de șituatŞiile îîn care anumite perșoane prezente la eveniment nu
apar îîn fotografiile realizate de noi. IÎn șituatŞia îîn care doritŞi șaă vaă așiguratŞi caă reșpectivele
perșoane vor fi fotografiate, vaă rugaă m șaă ne șolicitatŞi direct fotografierea lor. De așemenea,
eștetica șŞ i varietatea rezultatelor fotografice depinde de participarea voaștraă nemijlocitaă șŞ i de
dorintŞa voaștraă de a coopera.

5. PrezentŞa noaștraă la eveniment include mijloc de tranșport propriu șŞ i veștimentatŞie adecvataă .


IÎn șituatŞiile îîn care exiștaă un cod de îîmbraă caă minte obligatoriu a fi urmat, vaă rugaă m șaă ne
notificatŞi aceșt lucru.

Client Şemnaă tura ____________________________________________

Furnizor Şemnaă tura ____________________________________________


LeșŞ an Ovidiu

3
OFERTA

Ne bucuraă m șaă vaă putem oferi șervicii de cea mai bunaă calitate. Am îîntŞeleș caă fiecare client ește

șpecial, de aceea am realizat o ofertaă flexibilaă , aștfel îîncaî t fiecare șaă îîșŞi poataă forma un pachet îîn

functŞie de preferintŞe.

Pachetul standard este de 1450 euro

și include serviciul fotografic din ziua evenimentului.

Fotografiile vor fi retușŞ ate șŞ i predate îîntr-un șet de DVD-uri perșonalizate.

Servicii extra opţionale:

Şeșiunea foto dupaă eveniment (Trașh the dreșș)............................................. 300 euro

Şeșiunea foto de logodnaă (Before)........................................................................... 200 euro

Cununie civilaă realizataă îîntr-o altaă zi (dacaă ește cazul)................................... 200 euro

Albume:

Album foto 30x30 cm, 20 pagini * ........................................ 210 euro

Album foto 25 x 25 cm, 20 pagini **..................................... 150 euro

Album foto 20 x 20 cm, 20 pagini *** ..................................... 70 euro

Paginile suplimentare pentru albume costă:


- *10 euro/fila
- **8 euro/fila
- ***aceste albume se pot realiza ca şi copie a unuia din albumele menţionate anterior. Fiecare filă suplimentară costă 5
euro.
1 filă = 2 pagini

Client Şemnaă tura ____________________________________________

Furnizor Şemnaă tura ____________________________________________


LeșŞ an Ovidiu