Sunteți pe pagina 1din 20

PROCEDURĂ SMC

S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2


Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,

Săpături
Procedură a Sistemului de Management al Calităţii

Cuprins
1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE........................................................4
1.1. Scop......................................................................................................4
1.2. Domeniul de aplicare..............................................................................4
2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI...............................................................4
2.1 Definiţii...................................................................................................4
2.2.1 Prescurtări...........................................................................................4
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...............................................................5
3.1 Documente de referinţă...........................................................................5
3.2 Documente conexe.............................................................................5
4. DESCRIEREA PROCESULUI..................................................................6
4.1 Procedura...............................................................................................6
4.1.1 Elemente preliminare......................................................................6
4.1.2 Factorii care influenţează buna desfăşurare a lucrărilor......................7
4.1.3. Pregătirea lucrărilor........................................................................7
4.1.4 Trasarea.........................................................................................8
4.1.5. Săparea, umplerea şi compactarea..................................................9
4.1.6 Taluze............................................................................................9
4.1.7 Realizarea umpluturilor şi compactarea lor......................................10
4.1.8 Sprijiniri........................................................................................10
4.1.9. Materialul utilizat..........................................................................10
4.1.10. Principii de care trebuie să se ţină cont la executarea sprijinirilor:..11
4.1.11 Sprijinirile în terenuri coezive.......................................................11
4.1.12 Condiţii climatice.........................................................................11
4.1.13. Săparea pământurilor.................................................................12
4.1.15 Cu taluz înclinat..........................................................................12
4.1.16 Depozitarea pământului...............................................................12
4.1.17 Umplutura de pământ.................................................................13
4.1.18. Cazul particular al fundaţiilor cu o adâncime mai mare de 1,25 m..13

Pagina 1 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

4.1.19. Executarea lucrărilor de săpaturi pe timp friguros.........................14


4.2 Protecţia, siguranţa şi igiena muncii........................................................15
4.3. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor...........................................16
4.4 Măsuri privind protecţia mediului............................................................16
4.5 Eficienţa energetică...............................................................................17
5. RESPONSABILITĂŢI.......................................................................17
5.2. Responsabilul cu sistemul de management al calităţii..............................17
5.3. Şeful de şantier....................................................................................18
5.4. Şeful de lucrare....................................................................................19
5.5. Şeful de echipă.....................................................................................19
5.6. Responsabilul cu controlul calităţii..........................................................19
5.7. Responsabilul tehnic cu execuţia atestat................................................19
6. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII.......................................20
7. ÎNREGISTRĂRI ŞI ARHIVARE............................................................20
8. ANEXE................................................................................................20
9. DIFUZARE..................................................................................................20

Pagina 2 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Scop
1.1.1 Procedura stabileşte:
- descrierea tehnologiei de execuţie pentru realizarea lucrărilor de săpături;
- stabilirea responsabilităţilor personalului implicat în realizarea lucrărilor de
săpături;
- programarea activităţilor de monitorizare, măsurare şi întocmire de documente
pe toată perioada desfăşurării lucrărilor;
- măsurile privind: protecţia, siguranţa şi igiena muncii; prevenirea şi stingerea
incendiilor; protecţia mediului.

1.2. Domeniul de aplicare


1.2.1 Prezenta procedură se utilizează la execuţia săpăturilor pentru fundaţii.

2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

2.1 Definiţii
2.1.1. Specificaţie = document care precizează condiţiile de execuţie ale
lucrărilor.
2.1.2. Dată = fapt, noţiune, informaţie, indicaţie, instrucţiune a unei activităţi,
proces sau sistem.
2.1.3. Exigenţă esenţială = exigenţă obligatorie care trebuie satisfăcută de o
construcţie, lucrare pentru a fi conformă cu specificaţiile, reglementările tehnice
aplicabile.
2.1.4. Faza determinanta = stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată
ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi al
executantului.

2.2.1 Prescurtări
2.2.1 SMI: Sistemul de management integrat
2.2.2 PG: Proceduri Generale
2.2.3 RSMI: Reprezentant management pentru sistemul integrat

Pagina 3 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1 Documente de referinţă


3.1.1 SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calităţii – Cerinţe
3.1.2 SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu – Cerinţe cu
ghid de implementare.
3.1.3 SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management a sănătăţii ocupaţionale.
Cerinţe.
3.1.4 SR EN 16001:2009 Sisteme de management al energiei. Cerinţe.
3.1.5. SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii către un succes durabil.
O abordare bazată pe managementul calităţii.
3.1.6 Manualul Sistemului Integrat
3.1.7 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
3.1.8 Legea protecţiei muncii nr. 319/2006 şi norme metodologice de aplicare;
3.1.9 Legea nr. 212/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;
3.1.10 Regulamentele privind calitatea în construcţii aprobate prin HGR 766/1997;
3.1.11 C169/88-Normativ privind executarea de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
3.1.12 C 56/1985-Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia calităţii lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente, indicativ;
3.1.13 C 16/84-Normativ pentru realizarea lucrărilor de construcţii pe timp
friguros;
3.1.14 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia calităţii lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente, indicativ C 56-1985;
3.1.15 OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.

3.2 Documente conexe


3.2.1 Procedura „Controlul Înregistrărilor” PS – 02
3.2.2 PO-7.4-1 „Aprovizionare”
3.2.3 PS-04 „Controlul produsului neconform”

Pagina 4 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

4. DESCRIEREA PROCESULUI

4.1 Procedura
4.1.1 Elemente preliminare
4.1.1.1 Prima fază este trasarea pe teren a lucrărilor de terasamente pentru
fundaţii care se efectuează pe baza planului de trasare sau al planului fundaţiilor,
după fixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul prevăzut prin proiect.
4.1.1.2. Următoarea fază este efectuarea săpăturilor pentru groapa de fundaţie.
La executarea săpăturilor trebuie avute în vedere următoarele:
4.1.1.3 Menţinerea echilibrului natural al pământului în jurul gropii de fundaţii sau
în jurul fundaţiilor pe o distanţă suficientă pentru ca stabilitatea construcţiilor
învecinate existente sau în curs de execuţie să nu fie influenţată.
4.1.1.4. Asigurarea menţinerii sau a îmbunătăţirii caracteristicilor pământului de
sub talpa de fundaţie.
4.1.1.5 Necesitatea sprijinirilor pereţilor săpăturii este stabilită în funcţie de
următorii factori:
• umiditatea pământului;
• adâncimea săpăturii;
• regimul de scurgere al apelor subterane;
• durata posibilă a executării fundaţiei;
• anotimpul în care se execută săpătura.
4.1.1..6. Protecţia construcţiilor vecine şi a instalaţiilor existente în pământ.
4.1.1.7. Coborârea nivelului apelor subterane pentru a permite executarea
corpului fundaţiilor în uscat.
4.1.1.8 Asigurarea suprafeţelor necesare pentru amplasarea şi funcţionarea
normală a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale şi a instalaţiilor auxiliare
necesare executării fundaţiilor.
4.1.1.9 Verificarea corespondenţei dintre situaţia reală şi proiect din punct de
vedere al calităţii terenului, înscrierea dimensiunilor şi a poziţiilor în limitele
toleranţelor prescrise.
4.1.1.10 Înscrierea în registrul de procese-verbale de lucrări ce devin ascunse.
4.1.1.11 Dacă caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute în vedere la
proiectare, măsurile ce urmează a se lua se vor stabili împreună cu proiectantul şi
numai în scris.
4.1.1.12 O altă fază de execuţie a lucrărilor de fundaţii o constituie controlul
calităţii lucrărilor.
4.1.1.13 Controlul calităţii lucrărilor de fundaţii se va face în conformitate cu
prevederile normativului C 56 – 85, luând în considerare verificările specifice din
proiect.
Pagina 5 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

4.1.1.14 Se va respecta programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor


executate elaborat de proiectant şi planul calităţii elaborat de constructor făcându-se
înregistrările cerute.
4.1.2 Factorii care influenţează buna desfăşurare a lucrărilor
4.1.2.1. Operaţiile de realizare a fundaţiilor, deci şi a săpăturilor, devin prin
tehnologia de execuţie, lucrări ascunse care trebuie tratate cu deosebită atenţie
întrucât fundaţiile reprezintă elemente de rezistenţă ale unei construcţii de a căror
calitate depinde continuarea şi siguranţa celorlalte lucrări.
4.1.2.2. Metodele actuale de execuţie ale fundaţiilor au un grad ridicat de
mecanizare. Vitezele optime de lucru ale utilajelor se obţin numai în condiţii de lucru
adecvate, care permit mobilitate maximă utilajelor şi vehiculelor. Prin urmare, trebuie
să se prevadă un sistem de drumuri de şantier eficace şi bine întreţinute pentru a se
putea lucra în ritm susţinut în toate anotimpurile.
4.1.2.3. Se va acorda o atenţie deosebită scurgerii apelor din şantier, pentru a
crea condiţii de lucru în uscat şi a evita pătrunderea apelor în zonele de sub viitoarele
fundaţii şi pentru a evita epuismente inutile.
4.1.2.4. Trasarea şi marcarea clară a tuturor reţelelor subterane: electrice,
telefonice, gaz, apă şi canalizare are o importanţă deosebită.
4.1.2.5 De asemenea, trebuie luate măsuri de siguranţă prin consultarea
organelor de resort, ori de câte ori drumurile sunt traversate de cabluri aeriene.
4.1.2.6 Alegerea utilajului care se potriveşte cel mai bine pentru lucrările
respective constituie un factor foarte important.
4.1.2.7 Este obligatoriu ca la excavaţiile pentru fundaţii să se asigure stabilitatea
malurilor săpăturii. Prăbuşirea pereţilor unei tranşei adânci şi înguste poate provoca
chiar pierderi umane.
4.1.3. Pregătirea lucrărilor
4.1.3.1 Pentru realizarea în condiţii optime a lucrărilor de fundaţii executantul
trebuie să primească din partea unităţii de proiectare o serie de date cuprinse în
proiectul de execuţie, şi anume:
a) Studiul geotehnic în care să se găsească date referitoare la:
• stratificaţia terenului;
• grosimea, natura, coeziunea şi umiditatea straturilor;
• unghiul de frecare internă;
• cota apelor subterane;
• debitul apelor şi coeficientul de permeabilitate;
• presiuni admise pe teren.
b) Detalii de execuţie a fundaţiilor ce cuprind:
• plan general de fundaţii;
• planul de săpături (umpluturi);
Pagina 6 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

• plan de epuismente (dacă este necesar);


• detalii de execuţie (cofraj şi armare) pentru fiecare tip în parte.
4.1.3.2 Principalele lucrări pregătitoare:
• defrişarea;
• amenajarea terenului: strângerea în grămezi şi transportul în afara zonei de
lucru a zăpezii (dacă e cazul), săparea şi depozitarea stratului de pământ
vegetal;
• îndepărtarea apelor de suprafaţă prin şanţuri de gardă;
• lucrări de amenajare a platformei de lucru, respectiv aducerea la cotă a
terenului (cota teren amenajat – CTA);
• lucrări de demolări,
• alte probleme în cazul existenţei pe amplasament a unor vestigii
arheologice sau a unor fosile vegetale sau animale vor fi anunţate
organelor competente care urmează să avizeze asupra continuării lucrărilor
(vezi C 169 -88).
4.1.4 Trasarea
4.1.4.1 Operaţiile de trasare şi de materializare a axelor construcţiei reprezintă
prima etapă a lucrărilor pregătitoare pentru executarea fundaţiilor.
4.1.4.2 La baza acestor operaţii se află proiectul de execuţie al construcţiei care
trebuie să asigure:
• planul de amplasament cu poziţionarea construcţiilor existente şi celor noi;
• puncte de referinţă din nivelmentul geodezic de precizie al ţării;
• reţeaua topometrică de sprijin nou proiectată;
• borne de reper ce vor servi ca puncte de referinţă în cadrul operaţiilor de
trasare generală sau la obiecte;
• planul general de săpătură, cu indicarea săpăturilor a cotelor de nivel,
distanţelor dintre săpături, a pantelor taluzelor;
• planul general de fundaţii cu indicarea tipurilor, poziţionare, cote de nivel,
distanţe .
4.1.4.3 Metoda de trasare folosită trebuie astfel aleasă încât să corespundă
gradului de precizie cerut construcţiei respective.
4.1.4.4 Înainte de a se trece la operaţia de trasare a axelor şi a contururilor
gropilor de fundaţie se face recepţia prin verificarea privind:
• reţele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor şi reţelelor de trasare;
• reţelele topografice indicate în reţeaua de sprijin din planul de amplasare.
4.1.4.5 Materializarea axelor principale ale construcţiei se realizează prin:
• implantarea de borne, ce vor trebui să fie utilizate pe întreaga durată a
execuţiei construcţiei;
Pagina 7 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

• executarea de împrejmuiri special proiectate.


4.1.5. Săparea, umplerea şi compactarea
4.1.5.1. La începerea lucrărilor de săpături şeful punctului de lucru va verifica
încheierea lucrărilor pregătitoare.
4.1.5.2 În funcţie de datele cuprinse în studiul geotehnic, de soluţia de fundare
aleasă, de volumul de săpături şi umpluturi necesare proiectantul lucrării va indica în
proiect tipul de săpătură ce urmează a fi executată.
4.1.5.3 Tipurile de săpături pot fi clasificate în câteva categorii în funcţie de
următoarele criterii:
Tipul de săpătură
Metoda folosită Săpături manuale
Săpături mecanizate
Dimensiunile în plan Săpături în spaţii înguste
Săpături în spaţii largi
Menţinerea taluzelor Săpături fără sprijiniri
Săpături cu pereţii drepţi
Săpături cu taluz
Săpături cu sprijiniri sau cu ancoraje
Săpături etanşe
Săpături neetanşe
4.1.5.4 Conform normativului 169/81, adâncimea săpăturilor manuale nesprijinite
în taluz vertical, executate în spaţii înguste este limitată, din motive de protecţia
muncii, astfel:

Adâncime săpătură Tip teren/observaţii


Maxim 0,75 m Slab coezive
Maxim 1,25 m Mijlocii
Maxim 2,00 m Tari şi foarte tari
Peste 2,00 m Taluzele se sprijină pe toată suprafaţa lor

4.1.6 Taluze
4.1.6.1 La executarea săpăturilor de fundaţii se va urmări ca înclinarea nesprijinită
a taluzului să nu depăşească valori maxime:

Tip teren Înclinare Tip teren Înclinare


Nisip, balast 2/3 Argilă 4/3
Nisip argilos 1/1 Rocă friabilă 6/1
Argilă nisipoasă 4/3 Stâncă Vertical
Argilă 3/2

4.1.6.2 Schimbarea cotei de fundare se poate face în timpul execuţiei numai cu


acordul scris al proiectantului (C 169/88).

Pagina 8 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

4.1.7 Realizarea umpluturilor şi compactarea lor


4.1.7.1 Se va acorda o atenţie deosebită execuţiei umpluturilor de pământ, din
jurul fundaţiilor şi compactării acestora, pentru a evita defecţiunile ce pot apare ca o
consecinţă a tasărilor.
4.1.7.2 Toate umpluturile se execută în straturi de pământ, fiecare strat se aduce
la gradul de umiditate optim, se compactează şi se verifică realizarea gradului de
compactare “D” minim (%) prevăzut prin proiect.
D = Ro def / Ro d max x 100 în care
Ro def
= densitatea aparentă în stare uscată din umplutură realizată efectiv
Ro dmax
= densitatea aparentă maximă a pământului de umplutură folosit
(PROCTOR) determinată în laboratoare şi care va fi valoarea de referinţă.
4.1.7.3 Se va evita deteriorarea pardoselilor datorită execuţiei neîngrijite a
umpluturilor sau necompactării lor.
4.1.8 Sprijiniri
4.1.8.1 Prin lucrări de sprijinire, în contextul de faţă se înţeleg lucrările cu caracter
temporar la care principala solicitare este data de împingere activă a pământului şi
eventual a apei subterane în cazul prezenţei acesteia. Ele se pot clasifica după:

Natura pământului În terenuri coezive


În terenuri necoezive
Material folosit Lemn
Metal
Beton armat
Mixte
Scop Sprijinire a malurilor săpăturii
Sprijinire şi etanşare

4.1.8.2 Alegerea soluţiei de executare a săpăturilor cu sau fără sprijiniri depinde


de condiţiile locale ale amplasamentului şi va fi în toate cazurile motivată printr-un
calcul tehnico-economic.
4.1.8.3 Săpăturile taluzate (nesprijinite) implică un volum de excavaţii mai mare
decât cel strict necesar pentru execuţia fundaţiilor precum şi umplerea ulterioară a
spaţiului dintre taluz şi fundaţie, umplutura trebuie compactată. Dacă însă suprafaţa
fundaţiei este mare, iar volumul total de excavaţii important, cantităţile de lucrări
suplimentare sunt neglijabile, iar soluţia săpăturilor nesprijinite poate fi avantajoasă.
4.1.8.4 Pentru o fundaţie îngustă şi adâncă, săpăturile nesprijinite ar conduce la
un volum suplimentar de lucrări şi de aceea săpătura sprijinită este mai indicată.
4.1.8.5 Lucrările de sprijinire se vor executa numai după un plan întocmit anterior.
4.1.9. Materialul utilizat.
4.1.9.1 De regulă, la sprijiniri cu caracter obişnuit, este utilizat lemnul ca material
sub formă de dulapi de 4 - 8 cm grosime cu lăţimi şi lungimi obişnuite, cioplitură cu
Pagina 9 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

secţiuni mari (16 x 16 cm până la 30 x 30 cm), precum şi lemnul rotund cu diametrul


de minim 15 cm.
4.1.9.2 Lemnul trebuie să fie sănătos, fără urmă de putregai şi fără crăpături
adânci. Cu toate că sprijinirile sunt lucrări cu caracter provizoriu, calitatea lemnului
utilizat trebuie să fie foarte bună, avându-se în vedere că orice cedare a sprijinirilor
poate avea urmări grave pentru viaţa muncitorilor din incinta de săpătură şi poate
conduce la pagube materiale considerabile.
4.1.9.3 Pentru şpraiţuri se pot utiliza şi cele extensibile, metalice.
4.1.10. Principii de care trebuie să se ţină cont la executarea
sprijinirilor:
a) Modul de sprijinire depinde de natura terenului şi de coeziunea acestuia,
care permite executarea provizorie de săpături cu pereţi nesprijiniţi pe o
anumită lungime.
b) Îmbinările între elementele sprijinirii trebuie să fie simple, să asigure
transmiterea eforturilor şi să permită o reajustare în cazul contracţiei
lemnului.
c) Elementele de sprijinire care vin în contact cu pământul trebuie să fie ferm
presate spre peretele de pământ, pentru a împiedica orice eventuală
deplasare care poate duce la deformaţii plastice în masele de pământ în
jurul sprijinirilor.
d) Trebuie evitate pe cât posibil pierderile inutile de materiale în vederea
refolosirii acestora la alte lucrări.
4.1.11 Sprijinirile în terenuri coezive
4.1.11.1 O caracteristică principală a terenurilor coezive o constituie faptul că
acestea se menţin pe o anumită înălţime nesprijinite (Hcr).
4.1.11.2 Orientativ această înălţime poate fi:

Consistenţa Plastic curgător Plastic moale Plastic consistent


Hcr (m) 1,5 1,5 – 3,0 3,0 – 5,0
4.1.11.3 Se vor introduce sprijiniri când adâncimea depăşeşte Hcr/2 cu
respectarea NTSM N = 7/N/1970 art. 1352 care prevede obligaţia introducerii de
sprijiniri la adâncime maximă:
• 1,25 m în teren mijlociu (se sapă cu cazmaua);
• 2,00 m în teren tare şi foarte tare (se sapă cu târnăcopul).
4.1.12 Condiţii climatice
4.1.12.1 În cazul executării lucrărilor de săpături pe timp friguros, executantul
trebuie să respecte prevederile din normativele C 16 – 84 şi NE 012 – 99 referitoare
la lucrările de săpături şi betoane, care prevăd:
• protejarea preventivă a pământului contra îngheţului;
• executarea săpăturilor;

Pagina 10 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

• transportul pământului;
• executarea umpluturilor şi compactarea lor.
4.1.12.2 Respectând aceste prevederi lucrările de fundaţii se pot executa şi pe
timp friguros, respectiv în perioada 15 noiembrie până la 15 martie când temperatura
aerului scade sub + 50C.
4.1.13. Săparea pământurilor
4.1.13.1 Printr-o analiză tehnico-economică se alege metoda de săpare cea mai
economică cu mijloace mecanice, mijloace manuale cu taluz vertical sau înclinat, în
funcţie de:
• volumul de săpătură;
• natura terenului (tare, mijlociu, uşor);
• unghiul de frecare internă a pământurilor;
• mijloacele de care dispune executantul.
4.1.14 Cu taluz vertical
4.1.14.1 Se pot executa cu mijloace mecanizate, cu excavatorul cu cupa întoarsă
prin retragere, ultimii 20 cm ai fundului gropii cât şi politura pereţilor săpăturii
executându-se cu mijloace manuale.
4.1.14.2 Pentru volume mici (sub 100 mc) sau când şantierul nu este dotat cu
excavatoare, săpătura se poate executa integral cu mijloace manuale.
4.1.15 Cu taluz înclinat
4.1.15.1 Se execută cu mijloace mecanizate, cu excavatorul echipat cu cupa
inversă din poziţie laterală sau prin retragere, ca mai sus ultimii 20 cm de săpătură în
adâncime, executându-se manual înainte de turnarea betonului.
4.1.15.2 În această situaţie, fundaţia necesitând cofraje laterale, lăţimea fundului
săpăturii este mai mare decât lăţimea fundaţiei şi se determină:
Bsăpătură = Bfund  = 2 x 0,30 m
4.1.15.3 Din experienţă a rezultat că 0,80 m, de o parte şi de alta a fundaţiei sunt
suficienţi pentru asigurarea spaţiului necesar cofrajului şi lucrului.
4.1.16 Depozitarea pământului
4.1.16.1 Indiferent de natura taluzului (vertical sau înclinat) pământul rezultat din
săpătură şi necesar umpluturii, se depozitează pe o singură parte a tranşeei săpate,
iar cel în exces se încarcă direct în mijlocul de transport şi se evacuează.
4.1.16.2 Depozitarea pământului de-o singură parte a tranşeei este determinată
de posibilitatea creării spaţiului necesar pentru desfăşurarea celorlalte lucrări
(depozitare cofraje, turnare beton).
4.1.16.3 Între depozitul de pământ şi marginea cea mai apropiată a săpăturii se
lasă un spaţiu de cel puţin 0,5 m determinat de adâncimea de săpare.
4.1.16.4 Volumul pământului ce se depozitează se deduce:

Pagina 11 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

V = Vsăpătură – Vfund pământ depozit


V = volum pământ ce se depozitează = volum umplutură pământ depozit
Vsăpătură = volumul total al săpăturii
Vfund pământ depozit = volumul ocupat de fundaţie.
4.1.16.5 Se va ţine seama că afânarea remanentă după săpare este între 5% -
10%.
4.1.17 Umplutura de pământ
4.1.17.1 Se execută după terminarea completă a betonării, decofrării şi a
eventualelor remedieri sau în cazul lucrărilor edilitare, după instalarea conductelor şi
după efectuarea probelor de presiune.
4.1.17.2 Umiditatea pământului (W) ce se foloseşte la umpluturi se determină prin
cântărire – uscare.
4.1.17.3 Umiditatea optimă de referinţă (W opt.) se determină prin metoda
PROCTOR în laborator.
4.1.17.4 Apa necesară umezirii – W se calculează cu relaţia:
V – greutatea volumetrică a pământului de umplutură în stare uscată
V – volumul de pământ de compactat (mpc)
(Wopt – W)
Delta W (mc) = --------------- V
100
4.1.17.5 Procesul de execuţie al compactărilor poate fi manual (pentru volume
mici de umplutură) sau mecanizat (pentru volume mari).

a. Procedeul manual
- Dislocarea şi transportul pământului din depozit cu unelte tradiţionale (târnăcop,
hârleţ, lopată) şi aşezarea acestuia în straturi orizontale de 20 – 30 cm grosime;
- Umezirea prin stropire cu apă;
- Compactarea cu maiul manual sau mecanic.
b. Procedeul mecanic
- Dislocarea şi transportul pământului (din depozit în groapa de fundaţie) cu
buldozerul şi aşezarea lui în straturi de 20 – 30 cm grosime;
- Umezirea prin stropire cu apă;
- Compactarea cu maiul mecanic sau cu plăci vibratoare.

4.1.18. Cazul particular al fundaţiilor cu o adâncime mai mare de 1,25


m.
4.1.18.1 Normele republicane de protecţia muncii prevăd pentru adâncimi mai
mari de 1,25 m în terenuri mijlocii sau foarte coezive, execuţia săpăturilor cu sprijiniri
în cazul taluzurilor verticale.
4.1.18.2 În aceste cazuri la lăţimea săpăturii trebuie să se includă şi spaţiul
necesar sprijinirii şi acesta va deveni:
Pagina 12 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

Bsap = Bf + 2St + 2 Ssp în care:


Bsap – lăţimea săpăturii;
Bf – lăţimea fundaţie;
Bt – spaţiul necesar pentru lucru şi cofraje;
Ssp - spaţiul necesar sprijinirilor.
4.1.18.3 Procedeul de sprijinire ce se adoptă va fi unul din cele descrise anterior,
în concordanţă cu caracteristicile fizico – mecanice ale terenului în care se lucrează.
4.1.19. Executarea lucrărilor de săpaturi pe timp friguros
4.1.19.1 Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este
temperatura aerului exterior, care se măsoară la ora 8.00 dimineaţă, în aer liber, la
umbră, la înălţimea de 2.00 m de la sol şi distanţă minimă de 5.00 m de clădiri sau
orice altă construcţie.
4.1.19.2 Zi friguroasă se numeşte ziua în care temperatura aerului exterior este
inferioara valorii de +5º C şi are tendinţa de scădere în următoarele 48 de ore.
4.1.19.3 Pentru oraşul Bucureşti şi localităţile limitrofe, intervalul de zile
friguroase, stabilit convenţional, este cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie, acesta
putând fi prelungit sau scurtat în funcţie de condiţiile climatice reale ale anului
respectiv.
4.1.19.4 Pentru protejarea preventivă a pământurilor contra îngheţului, se vor lua
următoarele măsuri de protecţie:
 acoperirea suprafeţei pământului cu vreascuri, paie, gunoi,
bălegar,stuf, rogojini, talaş, turbă, zgura etc. Aceste materiale vor fi
îndepărtate numai în ziua în care se efectuează săpătura şi numai
pe porţiunea strict necesară pentru acest lucru, în funcţie de
mijloacele de săpare folosite şi de intensitatea frigului;
 menţinerea stratului de zăpadă depus pe pământ şi chiar favorizarea
lui la ninsorile următoare, folosind, dacă este nevoie ,garduri de
nuiele, panouri de lemn, diguri de pământ etc., care să uşureze
înzăpezirea;
 acoperirea cu frunze, talaş, rumeguş etc. pentru protejarea fundului
şanţurilor sau gropilor de fundaţie la care executarea săpăturilor s-a
sistat sau a ajuns la cota finală înainte de apariţia frigului şi urmează
a se executa celelalte lucrări ( pozarea de conducte, turnare de
beton etc.).Grosimea minimă, în metri, a stratului termoizolant “ h”
se determină cu formula:
h=H/k, în care: H- adâncimea maximă locală de îngheţ ( m);
k- coeficient în funcţie de natura terenului şi de
aceea a materialului termoizolant având valorile din tabelul de mai
jos:
Natura Valoarea coeficientului “k” pentru:
terenului
Frunze Talaş Rumeguş Zgura Pământ

Pagina 13 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

Uscată Umedă Afânat Îndesat


Nisip 3.3 3.2 2.8 2.0 1.6 1.4 1.12
prăfos
Nisip 3.1 3.1 2.7 1.9 1.6 1.3 1.08
argilos fin
Argila 2.7 2.6 2.3 1.6 1.3 1.2 1.06
nisipoasă
Argila 2.2 2.1 1.9 1.3 1.1 1.2 1.0

4.1.19.5 Executarea săpăturilor se va începe imediat după dezgheţarea manuală


sau afânarea stratului superficial, astfel ca să se evite o nouă îngheţare a suprafeţei
lui înainte de săpare şi în special înainte de turnarea unor fundaţii.
4.1.19.6 La săparea de epuizmente, apa pompată va fi îndepărtată imediat,
pentru a nu se forma gheaţa în jurul punctului de lucru.
4.1.19.7 Utilajele pentru executarea săpăturilor pe timp friguros: excavatoare,
scarificatoare, buldozere etc., vor trebui examinate cu atenţie la terminarea sau
întreruperea lucrului, curăţindu-se de resturile de pământ întregul sistem de
transmisie şi de plasare.
4.1.19.8 Transportul pământului săpat pe timp friguros trebuie să se termine
înainte de a începe să îngheţe.
4.1.19.9 Umpluturile se pot executa şi compact ape timp friguros prin mijloace
mecanice şi manuale, în funcţie de specificul şi volumul lucrărilor prevăzute în proiect
pentru perioada respective, dacă se respectă următoarele condiţii:

Procesul tehnologic şi condiţii de


realizare
1 Săparea, transportul, aşternerea
în umplutură şi compactarea
pământului îngheţat.
2 Săparea pământului pentru
aşezarea în umplutură, din zone în
care terenul nu este îngheţat.
3 Aşezarea pământului de
umplutură pe teren sau pe stratul
inferior neîngheţat.

4.2 Protecţia, siguranţa şi igiena muncii


4.2.1 În vederea evitării accidentelor (electrocutări, explozii, inundaţii), înainte de
începerea execuţiei lucrărilor se stabilesc şi se materializează poziţiile şi amplasarea

Pagina 14 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

instalaţiilor încheindu-se procese verbale a amplasamentelor de lucru împreună cu


proprietarii acestor instalaţii;
4.2.2 În timpul lucrărilor trebuie asigurată protecţiei circulaţiei persoanelor, în
zona lucrării şi se iau măsuri de semnalizare atât ziua cât şi noaptea a potenţialelor
pericole, iar zona se protejează;
4.2.3 Se vor lua măsuri organizatorice şi tehnice pentru crearea condiţiilor de
securitate a muncii, precum şi pentru realizarea instructajului de protecţie a muncii a
personalului şi consemnarea acestuia în fişele individuale sau alte formulare specifice
care urmează să fie semnate individual;
4.2.4 Se efectuează controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul a
normelor şi instrucţiunilor specifice, verificându-se cunoştinţele asupra normelor şi
măsurilor de protecţie a muncii, precum şi existenţa şi utilizarea echipamentului de
protecţie adecvat;
4.2.5 Zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează interzicându-se accesul
altor persoane decât a celor autorizate;
4.2.6 Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) se instruiesc
corespunzător noilor condiţii de lucru;
4.2.7 La locurile de muncă se afişează instrucţiuni specifice conţinând măsurile de
protecţie a muncii (inclusiv măsurile menţionate de proiectant în caietele de sarcini);

4.3. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor


4.3.1. La executarea lucrărilor vor fi respectate măsurile generale şi specifice,
normele şi regulile prevăzute în normele generale de PSI aprobate prin O.M.I.. nr.
775/98 şi în normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indicativ C 300, precum şi
prevederile specifice din proiectele tehnice;

4.4 Măsuri privind protecţia mediului


4.4.1 Prevenirea producerii şi răspândirii prafului în timpul executării lucrărilor
menţionate în prezenţa procedura presupune realizarea acestora sub perdea de apă,
udarea cu apă a cailor de acces, dotarea şantierului cu rampă destinată spălării
roţilor mijloacelor auto şi ale utilajelor care părăsesc zona construibilă;
4.4.2 Pământul excavat şi care urmează a fi utilizat la lucrările de umplutură se va
depozita în locuri special amenajate, evitându-se astfel blocarea circulaţiei pietonale
şi auto în zonele de lucru şi în cele adiacente;
4.4.3 Materialele neutilizabile se vor îndepărta imediat din şantier cu mijloace de
transport adecvate;
4.4.4 Dotarea şantierului cu rampă destinată spălării roţilor mijloacelor de
transport şi ale utilajelor care părăsesc zona construibilă;
4.4.5 Evacuarea rapidă a molozului din şantier utilizându-se mijloace auto
prevăzute cu prelate şi care nu permit pierderile de deşeuri pe drumurile publice.

Pagina 15 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

4.4.6 Deşeurile reciclabile se vor depozita în containere speciale, în vederea


valorificării;
4.4.7 Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport moderne, corespunzătoare din
punct de vedere tehnic şi ale căror emisii se încadrează în normele impuse de
legislaţia în vigoare;
4.4.8 Alimentarea utilajelor cu carburant trebuie să se realizeze numai în locuri
special amenajate în vederea protejării solului împotriva poluării cu produse
petroliere;
4.4.9 Motoarele utilajelor se vor afla în stare de funcţionare numai în perioadele în
care sunt implicate în activitate.

4.5 Eficienţa energetică


4.5.1 Activitatea va fi planificată astfel încât să respecte principiile eficienţei
energetice, utilizându-se minimum de resurse necesare.

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Director general
5.1.1. Numeşte şeful de şantier şi asigură resursele necesare pentru aplicarea
procedurii tehnice de execuţie.
5.1.2. Numeşte responsabilul tehnic cu execuţia atestat pentru lucrare.
5.1.3. Asigură remedierea defectelor calitative apărute din vina organizaţiei atât în
perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie prevăzută în contract.
5.1.4. Dispune oprirea lucrărilor ori de câte ori constată abateri de la cerinţele de
calitate, stabileşte tratarea neconformităţilor şi aplicarea acţiunilor corective.
5.1.5. Urmăreşte ducerea la îndeplinire la termenele stabilite a măsurilor dispuse
prin actele de control sau prin documentele de recepţie ale lucrărilor.
5.1.6. Aprobă procurarea de materiale şi produse precum şi angajarea de servicii
numai de la furnizori care asigură condiţiile prevăzute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii şi de
Regulamentul privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii.
5.1.7. Solicită investitorului efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor numai la
construcţiile care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-au predat
investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei.

5.2. Responsabilul cu sistemul de management al calităţii


5.2.1. Realizează audituri interne pentru a se asigura că prevederile sistemului de
management integrat sunt aplicate.
5.2.2. Efectuează controale pentru a se asigura că neconformităţile constatate
sunt tratate şi că sunt întreprinse acţiuni corective şi preventive.
Pagina 16 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

5.2.3. Efectuează analiza reclamaţiilor referitoare la calitatea lucrărilor şi asigură


tratarea şi rezolvarea lor.

5.3. Şeful de şantier


5.3.1. Asigură respectarea prevederilor procedurii tehnice de execuţie la realizarea
lucrărilor.
5.3.2. Răspunde de respectarea proiectului şi a detaliilor de execuţie.
5.3.3. Răspunde de efectuarea activităţilor de monitorizare şi măsurare (inspecţii şi
încercări) prevăzute în planul calităţii.
5.3.4. Răspunde de întocmirea în timpul executării lucrărilor a documentelor şi
înregistrărilor prevăzute în planul calităţii.
5.3.5 Răspunde de utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a
procedeelor prevăzute în proiecte, certificate calitativ sau pentru care există agremente
tehnice, acceptă înlocuirea acestora cu altele numai pe baza soluţiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
5.3.6. Răspunde de convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare
efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor.
5.3.7. Răspunde de soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi neconcordanţelor
apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu
acordul investitorului.
5.3.8. Opreşte utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator rapoarte
de încercare din care rezultă că acestea nu îndeplinesc condiţiile de calitate, opreşte,
de asemenea, execuţia lucrărilor la care rapoartele de încercare indică existenţa unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerinţele de calitate.
5.3.9. Supune la recepţie numai lucrări care corespund cerinţelor de calitate şi
pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a
construcţiei.
5.3.10. Asigură aducerea la îndeplinire la termenele stabilite a măsurilor dispuse
prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii.
5.3.11. Răspunde de iniţierea şi aplicarea acţiunilor corective şi preventive necesare
pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor constatate la execuţia lucrărilor.
5.3.12. Răspunde de respectarea condiţiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor şi produselor şi de livrarea acestora la punctele de lucru cu documente de
certificare a calităţii.
5.3.13. Asigură buna organizare a procesului de producţie şi verifică efectuarea
instructajului privind normele de protecţia muncii şi PSI specifice locului şi condiţiilor de
muncă şi gradul de asigurare cu echipamente şi scule necesare.
5.3.14. Răspunde de asigurarea instalaţiilor de apă, de forţă şi de iluminat necesare
pentru realizarea lucrărilor.

Pagina 17 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

5.3.15. Răspunde de asigurarea echipamentului de protecţie a muncii şi de


prevenire şi stingere a incendiilor adecvat.
5.3.16. Răspunde de asigurarea condiţiilor de lucru pe perioada de timp friguros.

5.4. Şeful de lucrare


5.4.1. Răspunde împreună cu şefii de echipă de calitatea operaţiunilor de execuţie
efectuate.
5.4.2. Organizează locurile de muncă şi procesul de producţie asigurând condiţiile
necesare executării lucrărilor cu respectarea tuturor prevederilor normelor de protecţia
muncii şi PSI specifice.
5.4.3. Efectuează instructajul privind normele de protecţia muncii şi PSI specifice
locului şi condiţiilor de muncă.
5.4.4. Controlează calitatea lucrărilor executate de echipe.

5.5. Şeful de echipă


5.5.1 Răspunde de calitatea operaţiunilor de execuţie efectuate, verifică activitatea
prestată de muncitorii din echipă, începerea lucrului numai cu scule şi echipament de
protecţie adecvat.

5.6. Responsabilul cu controlul calităţii


5.6.1. Asigură că nu este permisă continuarea execuţiei unor lucrări la care s-au
constatat abateri de la proiect şi reglementări tehnice şi s-au utilizat produse care nu
sunt conforme cu condiţiile specificate, verifică şi asigură ca neconformităţile
constatate să fie tratate şi remediate conform procedurilor.
5.6.2. Efectuează controlul calităţii la lucrări, având drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective şi eliminarea cauzelor de funcţionare nesatisfăcătoare. În
efectuarea controalelor se bazează pe prevederile procedurilor sistemului calităţii şi pe
planurile de calitate.
5.6.3. Neconformităţile pe care le constată cu ocazia controalelor le înscrie în
rapoarte de neconformitate cu propuneri de acţiuni corective şi preventive şi totodată
stabileşte împreună cu şeful punctului de lucru măsurile necesare pentru remedierea
deficienţelor constatate.

5.7. Responsabilul tehnic cu execuţia atestat


5.7.1. Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a
detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi.
5.7.2. Verifică şi avizează proiectele tehnologice de execuţie, procedurile tehnice de
execuţie şi proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor.
5.7.3. Verifică lucrările şi avizează documentele şi înregistrările întocmite pe
parcursul realizării acestora.

Pagina 18 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

5.7.4. Întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le


coordonează tehnic şi de care răspunde.
5.7.5. Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate.

6. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII


6.1 Prezenta procedură se revizuieşte la cinci ani sau ori de câte ori se constată
necesitatea, prin grija RSMI.
6.2 Urmărirea implementării prevederilor prezentei proceduri este condusă de către
RSMI.
6.3 Utilizatorii procedurii care observă neconcordanţe în conţinutul procedurii, între
proceduri sau între proceduri şi modul de desfăşurare a activităţii, au obligaţia de a le
comunica imediat, în scris, Directorul General, care analizează modalitatea de
soluţionare.

7. ÎNREGISTRĂRI ŞI ARHIVARE
7.1 Înregistrările cerute de legislaţia în vigoare sunt conform normelor:
• Proces verbal de primire-predare amplasament
• Proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor de săpare;
7.2 Documente asociate:
• Controlul documentelor şi al datelor;
• Identificarea şi trasabilitatea produsului;
• Controlul proceselor;
• Inspecţii şi încercări;
• Stadiul inspecţiilor şi încercărilor;
• Controlul produsului neconform;
• Acţiuni preventive şi colective;
• Manipulare, depozitare, ambalare, conservare şi livrare;
• Controlul înregistrărilor calităţii;
• Audituri interne ale calităţii.

8. ANEXE
8.1 Prezenta procedura nu conţine anexe.

Pagina 19 din 20
PROCEDURĂ SMC
S.C. GRUP TERMLOC SA Cod PO-7.5.1-2
Ediţia: 01.02.2015
SĂPĂTURI

9. DIFUZARE
9.1 Personalul implicat.

Pagina 20 din 20