Sunteți pe pagina 1din 144

Instrucţiuni de service VIESMANN

pentru personalul de specialitate

Vitodens 200
Tipul WB2A, de la 8,8 până la 31,0 kW
Cazan în condensaţie pe combustibil gazos ca aparat mural
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITODENS 200

5675 575 RO 7/2004 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor daune pentru per- & hotărârile asociaţiilor profesionale.

soane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale


a
! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
c

riale şi daune pentru mediul Măsuri ce trebuie luate în caz de


înconjurător. miros de gaz

Indicaţie Pericol
Informaţiile trecute sub denumirea de Emanarea de gaz poate con-
indicaţie conţin informaţii suplimen- duce la explozii care pot avea
tare. ca urmări accidentări grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Persoanele cărora se adresează chis şi formarea de scântei.


aceste instrucţiuni Nu aprindeţi niciodată lumina
şi nu conectaţi aparatele
Aceste instrucţiuni se adresează în electrice.
mod exclusiv personalului de speciali- & Deschideţi ferestrele şi uşile.

tate autorizat. & Închideţi robinetul de gaz.

& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- & Scoateţi instalaţia din func-

buie executate numai de către insta- ţiune.


latori autorizaţi de ROMGAZ. & Evacuaţi persoanele din

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi zona de pericol.


executate numai de electricieni cali- & Respectaţi măsurile de sigu-

ficaţi. ranţă înscrise de ROMGAZ


& Prima punere în funcţiune se va pe contorul de gaz.
face de către executantul instalaţiei
sau de un specialist desemnat de
acesta.

Normative
5675 575 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pericli-
intoxicaţii care pun însăşi viaţa tează funcţionarea sigură a
în pericol. instalaţiei.
& Se scoate instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Aerisiţi încăperea de ampla- nale de la firma Viessmann.
sare a instalaţiei.
& Închideţi uşile spre încăperile Componente suplimentare, piese
de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& Se deconectează instalaţia de la


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
reţea şi se verifică dacă este între- verificate împreună cu instala-
ruptă alimentarea electrică (de ţia pot influenţa funcţionarea
exemplu de la siguranţa separată instalaţiei. Montajul unor com-
sau de la un întrerupător principal). ponente neomologate ca şi
& Se asigură instalaţia împotriva unei efectuarea unor modificări
reconectări accidentale. neautorizate pot periclita sigu-
& În cazul combustibilului gazos tre- ranţa şi restrânge acordarea
buie închis robinetul de gaz şi asi- serviciilor de garanţie.
gurat împotriva deschiderii În cazul înlocuirii unor piese se
accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.
5675 575 RO

3
Cuprins

Cuprins

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea


Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea.......... 5
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 8

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 43
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 47
Revenirea la codările din starea de livrare .................................................. 71

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service................................................... 72
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare ................................... 72
Verificarea ieşirilor (test relee) .................................................................... 77
Informare cu privire la parametrii de funcţionare şi senzori .......................... 79

Remedierea avariilor
Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie .................................. 82
Accesarea codurilor de avarie actuale......................................................... 82
Citirea şi anularea mesajelor de avarie........................................................ 84
Remediere.................................................................................................. 96

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ......................... 107
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 109
Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) .............................................. 111
Funcţiile automatizării................................................................................. 115

Scheme
Schema circuitului electric – Conexiuni interne ........................................... 120
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 122

Liste de piese componente....................................................................... 124

Protocoale................................................................................................. 130

Date tehnice .............................................................................................. 136

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 138
Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV................................................. 139
5675 575 RO

Index alfabetic .......................................................................................... 140

4
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru,


vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• 1. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• 2. Aerisirea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• 3. Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• 4. Umplerea sifonului cu apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• 5. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• 6. Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• • 7. Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• • 8. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• 9. Trecerea pe alt tip de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• • • 10. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• • • 11. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• • • 12. Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de
CO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• 13. Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire .................. 19
• • • 14. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• • • 15. Măsurarea caracteristicilor arzătorului (valorile se
trec în protocolul de măsurători de la pag. 130)
• 16. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 21
• •
5675 575 RO

17. Demontarea arzătorului ..................................................... 22

5
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • 18. Verificarea garniturii arzătorului şi a tubului de
flacără . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• • 19. Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi
a electrodului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• • 20. Curăţirea suprafeţelor de schimb de căldură şi
montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• • 21. Verificarea evacuării condensului şi curăţirea
sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• • 22. Verificarea echipamentului de neutralizare (dacă
există)
• 23. Limitatorul de debit (numai la cazan pentru
încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe
gaz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• • • 24. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie
• • • 25. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 26. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 27. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . 27
• • • 28. Măsurarea curentului de ionizare .................................. 28
• • • 29. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 30. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire ... 29
• 31. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• 32. Verificarea participanţilor (în combinaţie cu
sistemul LON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
• 33. Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la
5675 575 RO

automatizare pentru funcţionare comandată de


temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• 34. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
• 35. Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ . . . . . . . . . . 41
5675 575 RO

7
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

3.
! Atenţie
Apa de umplere cu proprie-
tăţi necorespunzătoare sti-
mulează depunerile şi
procesul de coroziune şi
poate provoca avarii la
cazan.
& Instalaţia de încălzire tre-

buie spălată bine înainte


de umplere.
& Se va folosi numai apă

care îndeplineşte condi-


ţiile de apă menajeră.
& Apa de umplere cu o duri-

tate peste 20 °dH


(3,58 mmol/l) trebuie
dedurizată.
& Apei de umplere i se poate

adăuga un agent de pro-


tecţie la ingheţ indicat
special pentru instalaţii de
încălzire.

Instalaţia de încălzire se umple pe


la robinetul de umplere şi golire A
al cazanului. (presiunea minimă din
instalaţie > 0,8 bar).

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
1. Se controlează presiunea prelimi- instalaţiei, servomotorul ventilului
nară din vasul de expansiune cu de comutare se află într-o poziţie
membrană. intermediară şi instalaţia va fi
umplută complet.
2. Închideţi robinetul de gaz.
5675 575 RO

8
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

4. Dacă automatizarea a fost conec- 5. Se închide robinetul de umplere şi


tată deja înainte de umplere: golire A.
automatizarea se conectează şi în
nivelul de codare 1 se setează 6. Se setează adresa de codare
adresa de codare „2F:2“. „2F:0“.
Ventilul de comutare se află atunci
în poziţia intermediară.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 43.
În timp ce programul de umplere
este activat, pe display apare „bF“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă) respec-
tiv „Umplere“ (automatizare
comandată de temperatura exte-
rioară)

Instalaţia se umple în continuare.


5675 575 RO

9
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Aerisirea cazanului

1. Se închid robineţii pe circuitul


agentului termic.

2. Furtunul de evacuare de la robine-


tul superior B se leagă la canali-
zare.

3. Se deschid robineţii A şi B şi se
aeriseşte cazanul cu presiunea din
reţea, până când nu se mai aud
zgomote produse de aerul existent.

4. Se închid robineţii A şi B, se des-


chid robineţii de închidere pentru
agentul termic.

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se închide robinetul de gaz şi se


5675 575 RO

conectează automatizarea.

10
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Programul de aerisire se activează 3. Se verifică presiunea în instalaţie.


prin adresa de codare „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 43.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 116.
În timp ce programul de aerisire
este activat, pe display apare „EL“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă), respec-
tiv „Aerisire“ (automatizare coman-
dată de temperatura exterioară).

Umplerea sifonului cu apă

1. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul A.

2. Sifonul se umple cu apă.

3. Se montează sifonul A şi se
fixează cu clema de fixare.

Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. c se apasă. 3. După cca 4 secunde se apasă c.


„Selectarea circuitului de încălzire“
apare pe display. 4. Cu b se selectează limba dorită.
5675 575 RO

2. d se apasă. 5. Cu d se confirmă.

11
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai la auto-


matizare comandată de temperatura exterioară

Indicaţie
La prima punere în funcţiune sau după o perioadă mai lungă de nefuncţionare,
se poate ca ora sau data să trebuiască reglate.

1. Cu a/b se reglează ora exactă. 3. Cu a/b se reglează data.

2. Cu d se confirmă; apare „Data“. 4. Cu d se confirmă.

Verificarea tipului de gaz

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Dacă datele nu corespund, trebuie


cele Wobbe (Wo) de la ROMGAZ, trecut arzătorul pe tipul de gaz
respectiv furnizorul de gaz liche- existent, corespunzător datelor
fiat. obţinute de la ROMGAZ, respectiv
furnizorul de gaz lichefiat.
Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vito- Vezi instrucţiunile separate
dens 200 este reglat pentru funcţio- de montaj pentru setul de
nare pe gaz metan specific trecere pe alt tip de combus-
reţelelor din Comunitatea Euro- tibil.
peană.
Cazanul poate să funcţioneze în După trecerea pe
cazul indicelui Wobbe cuprins între & Gaz metan obişnuit

12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi Cazanul poate să funcţioneze în


58,0 MJ/m 3 ). cazul indicelui Wobbe cuprins
între 10,0 şi 13,1 kWh/m 3 (între
2. Se compară tipul şi grupa de gaz 36,0 şi 47,2 MJ/m 3 ).
cu datele trecute pe autocolantul & Gaz lichefiat

de pe arzător. Cazanul poate să funcţioneze în


cazul indicelui Wobbe cuprins
între 21,4 şi 22,5 kWh/m 3 (între
76,9 şi 81,0 MJ/m 3 ).
5675 575 RO

12
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

4. Tipul de gaz se reglează la adresa 5. Se trece tipul de gaz în protocolul


de codare „1E“ la automatizare. de măsurători de la pag. 130.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 43.

Trecerea pe alt tip de gaz

Instrucţiuni de montaj pentru


diafragme de gaz

Repartizarea diafragmelor pentru


gaz
Tipul de gaz 7 interior
pentru dia-
fragma pen-
tru gaz
& Gaz metan mm 6,2
tip CE
& Gaz metan mm 8,1
obişnuit
& Gaz lichefiat mm 4,2

Etapele de lucru şi avarii posibile

Pentru alte informaţii referitoare la avarii, vezi pag. 83

Afişaj pe display Măsură


Comandă de căl- nu Se măreşte
dură de la auto- valoarea reglată,
matizare se asigură prelua-
rea căldurii supli-
mentare
5675 575 RO

13
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

da

Suflanta por- După cca 51 Se verifică cablu-


neşte nu secunde rile şi conectorii
Avarie cu fişe ai suflan-
F9 tei,

da

Presostatul de După cca 51 Se verifică cablu-


aer deblochează nu secunde rile şi conectorii
startul (contactul Avarie cu fişe ai suflan-
între bornele E6 tei, se verifică
„X8.10“ şi suflanta
„X8.11“ se
închide)

da

Aprindere nu Avarie Se verifică modu-


F4 lul de aprindere
(comandă 230 V
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“

da

Blocul de ventile nu Avarie Se verifică blocul


de gaz se des- F4 de ventile de gaz
chide (comandă 230
V), se verifică
presiunea de
intrare la racordul
de gaz
5675 575 RO

14
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

da

Curentul de ioni- Avarie Se măsoară


zare se formează curentul de ioni-
(peste 5 µA) nu zare, se verifică
Simbol A F4 reglajul electrozi-
lor şi se verifică
dacă există aer
pe conducta de
gaz.

da

Arzătorul este în Se opreşte Se verifică etan-


funcţiune înainte de a se şeitatea instala-
atinge tempera- ţiei de evacuare a
tura reglată pen- gazelor de ardere
tru apa din cazan (recircularea
şi reporneşte ime- gazelor de
diat ardere), se veri-
fică presiunea
dinamică a gazu-
lui

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Emisiile ridicate de CO pot conduce la intoxicaţii.
Înainte şi după executarea de lucrări la aparatele ce funcţionează pe
gaz, trebuie efectuată măsurarea conţinutului de CO, pentru a exclude
periclitarea sănătăţii şi a asigura o stare ireproşabilă a instalaţiei.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.
5675 575 RO

15
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Închideţi robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare „IN“ A de la blocul de
ventile, nu se scoate complet şi se
racordează manometrul.

3. Se deschide robinetul de gaz.

4. Se măsoară presiunea statică,


valoarea ar trebui să fie maximum
57,5 mbar. Se trece în protocol
valoarea măsurată.

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apara-
tul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 secunde se apasă tasta
„E“ pentru deblocarea arzătorului.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică),
ea trebuie să fie
& la gaz metan 20 mbar,

& la gaz lichefiat 50 mbar.

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii dina-
mice de alimentare cu gaz se vor
utiliza aparate de măsură cu o pre-
cizie de cel puţin 0,1 mbar.

Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
5675 575 RO

16
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de Măsuri


mentare (pre- alimentare (pre-
siunea dina- siunea dina-
mică) pentru gaz mică) pentru
metan gaz lichefiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va informa
firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de
gaz lichefiat.
17,4 - 57,5 mbar de la 42,5 până Se porneşte cazanul.
la 57,5 mbar
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instalaţie
şi se reglează presiunea la 20 mbar pen-
tru gaz metan, respectiv la 50 mbar pen-
tru gaz lichefiat. Se informează firma
ROMGAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat.

7. Se opreşte cazanul, se închide


robinetul de gaz, se scoate mano-
metrul, se închide racordul de
măsurare A cu şurubul prevăzut.

8. Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituiepericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz.

Se deschide robinetul de gaz, se


porneşte cazanul şi se verifică
etanşeitatea racordului de măsu-
rare A.

Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de CO 2

Cazanul Vitodens 200 este pregătit pentru funcţionare pe gaz metan specific
ţărilor din Comunitatea Europeană şi poate fi pregătit cu ajutorul unui set pentru
5675 575 RO

trecere pe alt tip de combustibil pentru funcţionare pe gaz metan obişnuit sau
gaz lichefiat.

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

La prima punere în funcţiune/întreţinere se efectuează controlul emisiei de CO 2


la racordul de gaze arse al cazanului.
Conţinutul de CO 2 va fi cuprins, în funcţie de indicele Wobbe, în intervalul
& de la 7,4 până la 10,5% la gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Euro-

peană
& de la 7,8 până la 10,5% la gaz metan obişnuit şi

& de la 8,5 până la 11,0% la gaz lichefiat

.
Valoarea măsurată de CO 2 trebuie comparată cu valorile de CO 2 prevăzute mai
sus pentru fiecare grupă de gaz (se află grupa de gaz de la ROMGAZ respectiv
de la furnizorul de gaz lichefiat).
Dacă valoarea măsurată de CO 2 diferă faţă de intervalele menţionate cu peste
1% la gaz metan, respectiv 0,5% la gaz lichefiat, trebuie procedat după cum
urmează:
& Se controlează, dacă s-a folosit diafragma corectă pentru gaz.

& Se execută testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/admisie

aer, vezi pag. 21.

1. Aparatul pentru analiza gazelor


arse se racordează la racordul de
gaze arse A al cazanului.

2. Se deschide robinetul de gaz, se


porneşte arzătorul şi se declan-
şează comanda de căldură.

3. Se reglează puterea minimă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Tastele 9 şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „1“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Tastele „9“ şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „Test


relee“.
& Cu a/b se alege „Sarcina
5675 575 RO

minimă“.

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

4. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la pag. 17
(dacă este necesar se înlocuieşte
arzătorul).

5. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.

6. Se reglează puterea maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină maximă“.

7. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la pag. 17
(dacă este necesar se înlocuieşte
arzătorul).

8. După verificare se apasă d.

9. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.

Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată puterea utilă maximă. Limitarea se
face prin domeniul de modulare.
5675 575 RO

1. Se porneşte cazanul.

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Tastele K şi F se apasă simul- 5. Reglajul puterii maxime se mar-


tan, până când pe display apare chează prin plăcuţa cu caracteris-
afişat intermitent „100“ (cores- tici care a fost alăturată
punde la 100% din valoarea nomi- „documentaţiei tehnice“. Plăcuţa cu
nală) şi apare „A“. La caracteristici suplimentară se
automatizarea comandată de tem- lipeşte lângă plăcuţa cu caracteris-
peratura exterioară apare în plus tici în partea superioară a cazanu-
„Sarcină maximă încălzire“. lui.

3. Cu a/b se reglează în % valoa- Indicaţie


rea dorită din puterea nominală ca Pentru prepararea de apă caldă
sarcină maximă. menajeră poate fi de asemenea limi-
tată puterea. În acest scop se modi-
4. Cu d se confirmă valoarea fică adresa de codare „6F“ în nivelul
reglată. de codare 2.

5675 575 RO

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

În cazul aparatelor murale pe com-


bustibil gazos, verificate împreună cu
sistemul de evacuare gaze arse/admi-
sie aer, în unele ţări se admite renun-
ţarea la efectuarea testului de
etanşeitate (verificare la suprapre-
siune) de către serviciul competent la
punerea acestora în funcţiune.
În acest caz recomandăm ca la pune-
rea în funcţiune a instalaţiei, firma de
instalaţii de încălzire să efectueze un
test de etanşeitate simplificat. Pentru
aceasta este suficient să se măsoare
A Rost de aerisire concentraţia de CO 2 din aerul de
ardere în rostul inelar din tubulatura
de evacuare gaze arse/admisie aer.
Tubulatura de evacuare a gazelor
arse se consideră etanşă, dacă nu se
înregistrează în aerul de ardere o
concentraţie de CO 2 care depăşeşte
0,2 % sau o concentraţie a O 2 sub
20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.
5675 575 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Demontarea arzătorului

1. Se închide comutatorul pornit-oprit 4. Se deşurubează asamblarea prin


de la automatizare şi se deconec- îmbinare filetată a ţevii de alimen-
tează de la reţea. tare cu gaz F.

2. Se închide robinetul de gaz şi se 5. Se scot cele patru piuliţe G şi se


asigură împotriva deschiderii acci- demontează arzătorul.
dentale.

3. Se scot cablurile electrice de la


motorul suflantei A, presostatul
! Atenţie
Pentru a evita avarierea,
nu se aşează arzătorul pe
B, blocul de ventile de gaz C,
5675 575 RO

tubul de flacără!
electrodul de ionizare D, unitatea
de aprindere E.

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea garniturii arzătorului şi a tubului de flacără


Se verifică dacă garnitura arzătorului A prezintă deteriorări.
De regulă se înlocuieşte garnitura la fiecare 2 ani.

Dacă tubul de flacără prezintă deteriorări, se va înlocui.

1. Se demontează electrozii B. 4. Se montează noul tub de flacără


D cu garnitura nouă E şi se
2. Se scot cele trei şuruburi Torx şi se fixează.
îndepărtează inelul termoizolant Cuplu de strângere: 3,5 Nm.
C.
5. Se montează inelul termoizolant
3. Se scot cele patru şuruburi Torx şi C.
apoi se demontează tubul de fla-
cără al arzătorului D împreună cu 6. Se montează electrozii B.
garnitura E. Cuplu de strângere: 2,5 Nm.
5675 575 RO

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi a electro-


dului de ionizare

A Electrozi de aprindere B Electrod de ionizare

1. Se verifică dacă electrozii sunt 3. Se verifică dacă sunt respectate


uzaţi sau murdari. distanţele necesare. Dacă distan-
ţele nu sunt respectate sau dacă
2. Se curăţă electrozii cu o perie mică electrozii prezintă deteriorări, se
(nu perie de sârmă) sau cu hârtie înlocuiesc electrozii şi garniturile şi
abrazivă. se aşează în poziţia prevăzută. Se
strâng şuruburile de fixare a elec-
trozilor cu un cuplu de strângere de
2,5 Nm.
5675 575 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Curăţirea suprafeţelor de schimb de căldură şi montajul


arzătorului

1. Suprafeţele de schimb de căldură


A se curăţă, dacă este necesar,
cu o perie sau se spală cu apă.

! Atenţie
Zgârieturile la componentele
care vin în contact cu gazele
arse pot cauza coroziune.
Se vor folosi numai perii din
material plastic, în nici un
caz perii de sârmă!

Dacă persistă reziduurile de ardere


se vor utiliza detergenţi care nu
conţin solvenţi şi potasiu:
& Depunerile de funingine se înde-

părtează cu substanţe alcaline cu


adaos de tenzid (de exemplu
Fauch 600).
& Depunerile aderente şi petele de

pe suprafeţe (galben-maronii) se
îndepărtează cu detergenţi pe
bază de acid fosforic, uşor acizi şi
fără clor (de exemplu
Antox 75 E).
& Se spală bine cu apă.

Indicaţie
Produsele Fauch 600 şi Antox 75 E
sunt fabricate de firma
Hebro Chemie GmbH
Rostocker Straße 40
D41199 Mönchengladbach
c: Intec Bassersdorf AG
Grindelstrasse 12
Postfach
CH-8303 Bassersdorf
5675 575 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Se montează arzătorul şi se strâng


şuruburile în ordine diagonală cu
un cuplu de strângere de 4 Nm.

3. Se montează cu o nouă garnitură


îmbinarea filetată a conductei de
alimentare cu gaz.

4. Se verifică etanşeitatea racorduri-


lor de gaz.

Pericol
Scurgerea de gaz constituie
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea
asamblării prin îmbinare file-
tată.

5. Se montează cablurile electrice la


componentele respective.

Verificarea evacuării condensului şi curăţirea sifonului

1. Se verifică dacă evacuarea con-


densului prin sifon se realizează
fără impedimente.

2. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul.

3. Se curăţă sifonul.

4. Se umple sifonul cu apă, se mon-


tează şi se aşează clema de fixare.
5675 575 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Limitatorul de debit (numai la cazan pentru încălzire şi prepa-


rare de apă caldă menajeră, pe gaz)

1. Se opreşte automatizarea, se blo-


chează conducta de alimentare cu
apă rece şi se goleşte circuitul
secundar al cazanului.

2. Se desfac şuruburile cu gaură inte-


rioară hexagonală A.

Indicaţie
În timpul demontării poate să se
scurgă apa rămasă.

3. Se scoate fluxostatul B şi se
extrage spre partea inferioară limi-
tatorul de debit C.

4. Se verifică limitatorul de debit C,


în caz de depunere de piatră sau
deteriorare se înlocuieşte şi se
montează din nou.
Se înşurubează fluxostatul B.

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Scurgerea de gaz constituie
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.
5675 575 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea curentului de ionizare

1. Se extrage cablul şi se conectează


aparatul de măsură (cablul pentru
adaptor este livrabil ca accesoriu).

2. Se reglează puterea maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină maximă“.

Indicaţie
Curentul minim de ionizare trebuie
să aibă deja la formarea flăcării
(cca 2-3 secunde după deschide-
A Cablu pentru adaptor (livrabil ca rea blocului de ventile) o valoare de
accesoriu) min. 4 µA.

3. Dacă curentul de ionizare < 4 µA


& Se verifică distanţa dintre elec-

trozi, vezi pag. 24.


& Se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

4. După măsurare se apasă d.

5. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
5675 575 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie adaptată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
În schemele care urmează, prepararea de apă caldă menajeră se realizează cu
un boiler separat. Schemele sunt valabile şi pentru instalaţii cu preparare de
apă caldă menajeră cu ajutorul unui preparator instantaneu de apă caldă mena-
jeră încorporat. Senzorul % este montat în acest caz din fabricaţie în cazan,
pentru temperatura apei calde menajere din boiler.
& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi pag. 43.

Schema de instalaţie 1

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec A1

! Senzor de temperatură exterioară lH Vitotrol 100 (numai la automati-


(numai la automatizare pentru zare pentru funcţionare cu tempe-
funcţionare comandată de tempe- ratură constantă)
ratura exterioară) % senzorul pentru temperatura a.c.
sau m. din boiler
5675 575 RO

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 2

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire racordat


direct A1 şi un circuit de încălzire cu vană de amestec M2

Indicaţie
Debitul volumetric al circuitului de încălzire fără vană de amestec este cu min.
30% mai mare decât debitul volumetric al circuitului de încălzire cu vană de
amestec.

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS


rioară A Limitator pentru temperatura
? Senzor de temperatură pe tur maximă (încălzire prin pardo-
% senzorul pentru temperatura a.c. seală)
m. din boiler B Set extensie pentru un circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec
lH Alimentare de la reţea (set
extensie)
5675 575 RO

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
Instalaţie numai cu un circuit de încălzire cu vană de ames-
tec
& cu boiler pentru preparare a.c.m. 00:4
& fără boiler pentru preparare a.c.m. 00:3

Schema de instalaţie 3

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire racordat


direct A1 şi un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 cu sistem de
separare a circuitelor

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS


rioară A Limitator pentru temperatura
? Senzor de temperatură pe tur maximă (încălzire prin pardo-
% senzorul pentru temperatura a.c. seală)
m. din boiler B Set extensie pentru un circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec
lH C Schimbător de căldură pentru
5675 575 RO

Alimentare de la reţea (set


extensie) separarea circuitelor

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 4

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire cu vană


de amestec M2 (cu set extensie), un circuit de încălzire cu vană de amestec
(cu Vitotronic 050) şi preselector hidraulic

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS


rioară A Set extensie pentru un circuit de
? Senzor de temperatură pe tur încălzire cu vană de amestec
% senzorul pentru temperatura a.c. B Vitotronic 050
m. din boiler C Limitator pentru temperatura
sÖ Pompa circuitului de încălzire maximă (încălzire prin pardo-
lH Alimentare de la reţea (set seală)
extensie)

Codări necesare Adresa


Un circuit de încălzire cu vană de amestec cu set extensie
5675 575 RO

pentru vana de amestec şi un circuit de încălzire cu vană de


amestec cu Vitotronic 050
& cu boiler pentru preparare a.c.m. 00:4

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


& fără boiler pentru preparare a.c.m. 00:3
Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 5

Cu un circuit de încălzire fără vană de amestec A1, colectori solari şi boiler


Vitocell-W 100 (tip CVB) pentru preparare de apă caldă menajeră, amplasat
lângă cazan

! Senzor de temperatură exte- C Vitosolic 100 sau 200


rioară D Set extensie (numai la Vitosolic
aVG KM-BUS 100, accesoriu)
A Solar-Divicon E
5675 575 RO

Senzor pentru temperatura apei


B Senzor de temperatură la colec- calde menajere din boiler pentru
tor funcţionare cu panouri solare

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

F Senzor pentru temperatura apei


din boiler (accesoriu)
G Termostat de siguranţă* 1

Codări necesare Adresa


A 3-a valoare reglată pentru a.c.m este 40 °C (se verifică 67:40
starea de livrare)
Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
Modulul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia informaţiilor prin sistemul LON poate dura 2-3 minute.

Setarea numărului participantului la sistemul LON

Numărul participantului se setează În cadrul unui sistem LON nu poate fi


prin adresa de codare „77“ (vezi mai atribuit acelaşi număr de două ori.
jos).

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

*1 Termostatul de siguranţă este necesar numai când:


volumul de apă menajeră este sub 30 litri/m2 suprafaţă de captare la instalarea de colec-
5675 575 RO

tori Vitosol 100.


volumul de apă menajeră este sub 100 litri/m 2 suprafaţă de captare la instalarea de
colectori Vitosol 200 şi 300
34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. L şi d se apasă simultan cca 2. e se apasă. Lista participanţilor


2 secunde. S-a declanşat verifica- este actualizată după cca 2 minute.
rea participanţilor (vezi şi pag. 35). Verificarea participanţilor s-a
încheiat.

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300

Automatizarea Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circuitului caza-
nului

Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.


Codarea „77: 1“ Codarea „77: 10“ Codarea „77: 11“ 99
se setează
Automatizarea Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
este manager de este manager de este manager de manager de
erori * 1 erori * 1 erori * 1 erori
Codarea„79: 1“ Codarea„79: 0“ Codarea„79: 0“
Transmiterea orei Recepţionarea orei Recepţionarea orei Recepţionarea
prin sistemul LON prin sistemul LON prin sistemul LON orei prin siste-
Codarea „7b: 1“ Codarea „81: 3“ Codarea „81: 3“ mul LON
se setează se setează
Transmiterea tem- Recepţionarea Recepţionarea tem- —
peraturii exte- temperaturii exte- peraturii exterioare
rioare prin rioare prin sistemul prin sistemul LON
sistemul LON LON Codarea „97: 1“
Codarea „97: 2“ Codarea „97: 1“ se setează
se setează se setează

Verificarea participanţilor (în combinaţie cu sistemul LON)

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor din instalaţie


5675 575 RO

care sunt legate la managerul de erori.


*1 Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager de erori
într-o instalaţie de încălzire.
35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului (vezi

pag. 34).
& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi pag. 34).

1. L şi d se apasă simultan cca


2 secunde. Verificarea participanţi-
lor este activată.

2. Cu a şi b se selectează partici-
pantul dorit.

3. Cu d se activează verificarea.
„Verificare“ este afişat intermitent,
A Numărul curent din listă până ce se încheie verificarea. Dis-
B Numărul participantului play-ul şi ledurile tastelor pentru
participantul selectat semnalizează
intermitent cca 60 secunde.
& În cazul comunicării între cele

două aparate apare „Verificare


OK“.
& În cazul în care comunicarea

între cele două aparate nu este


stabilită, apare „Eroare la verifi-
care“. Se verifică legătura LON.

4. Pentru verificarea celorlalţi partici-


panţi se procedează ca la punctele
2 şi 3.

5. L şi d se apasă simultan cca


1 secundă. Verificarea participanţi-
lor s-a încheiat.
5675 575 RO

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire repre- În starea de livrare sunt reglate urmă-


zintă legătura între temperatura exte- toarele valori:
rioară şi temperatura apei din cazan & Înclinare = 1,4

respectiv temperatura agentului ter- & Nivel = 0

mic pe tur. Simplificat: cu cât este mai


scăzută temperatura exterioară, cu Înclinarea caracteristicii de încălzire
atât este mai ridicată temperatura se află în mod normal
apei din cazan respectiv temperatura & la încălziri prin pardoseală în

pe tur. De temperatura apei din cazan zona A,


respectiv temperatura pe tur depinde & la încălziri de temperatură joasă în

la rândul său temperatura de zona B.


ambianţă.
5675 575 RO

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Modificarea înclinării şi a nivelului

1. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „d3“ în
nivelul de codare 1 (vezi pag. 43).
Valoarea poate fi reglată între 2 şi
35 (corespunde înclinării între 0,2
şi 3,5).

2. Nivelul caracteristicii se modifică


prin adresa de codare „d4“ în nive-
lul de codare 1 (vezi pag. 43).
Valoarea se poate regla între -13 şi
+40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului

Reglajul temperaturii de ambianţă nominale

Temperatura de ambianţă normală:

1. În cazul în care există două circuite


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire:
& a se apasă.

„1r“ este afişat intermitent pe


display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.
5675 575 RO

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“


se reglează valoarea nominală
pentru temperatura de zi.
După cca 2 secunde valoarea este
preluată automat.
Caracteristica de încălzire este
deplasată în lungul axei pentru
temperatura nominală de ambianţă
C în mod corespunzător şi acest
fapt are ca rezultat modificarea
regimului de pornire şi oprire al
pompelor circuitelor de încălzire,
atunci când este activată optimiza-
Exemplul 1: Modificarea temperaturii rea funcţionării pompelor circuitelor
de ambianţă normale de la 20 °C la de încălzire.
26 °C

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită
5675 575 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Temperatura de ambianţă redusă:

1. În cazul în care există două circuite


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire:
& a se apasă.

„1r“ este afişat intermitent pe


display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.

5675 575 RO

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu E se accesează valoarea
nominală pentru temperatura de
noapte.

3. Cu a şi b se modifică valoarea.

4. Cu d se confirmă valoarea
reglată.

Exemplul 2: Modificarea temperaturii


de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C.

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“ se ating valorile limită stabilite, semnali-
zatorul de avarie semnalizează intermitent. Pe display-ul unităţii de comandă
apare afişat intermitent:
5675 575 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

& la automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă, în funcţie de


reglaj, numărul de ore de funcţionare fixat sau intervalul de timp fixat şi simbo-
lul cu ceas
& la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

„Întreţinere“.

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrările de întreţinere, înainte de a apărea mesajul de
întreţinere, se setează adresa de codare „24:1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
în această situaţie contorizarea valorilor de întreţinere reglate pentru orele de
funcţionare şi intervalul de timp începe din nou de la 0.

1. c se apasă. După efectuarea întreţinerii


Informarea privind întreţinerea este
activată. 1. Codarea „24:1“ se setează din nou
la „24:0“.
2. Cu a sau b se accesează mesa- Semnalizatorul roşu de avarie se
jele privind întreţinerea. stinge.

3. d se apasă, la automatizare Indicaţie


comandată de temperatura exte- Dacă adresa de codare „24“ nu se
rioară se confirmă în plus mesajul readuce la valoarea iniţială, apare
„Anulare: Da“ se confirmă cu d. luni la ora 7.00 din nou mesajul
Mesajul „Întreţinere“ de pe display „Întreţinere“.
se stinge, semnalizatorul roşu de
avarie luminează intermitent în 2. Dacă este necesar:
continuare. & c se apasă.

& Contoarele pentru înregistrarea

Indicaţie orelor de funcţionare ale arzăto-


Mesajul anulat privind întreţinerea rului, a numărului de porniri ale
poate fi reafişat prin apăsarea tas- arzătorului şi a consumului se
tei d (cca 3 secunde). readuc la valorile iniţiale (vezi
pag. 79).
& c se apasă.
5675 575 RO

42
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

1. K şi L se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă. alte adrese de codare.

Indicaţie 4. K şi L se apasă simultan cca


La automatizarea pentru funcţio- 1 secundă.
nare comandată de temperatura Codarea s-a încheiat.
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. Codările care nu sunt rele-
vante datorită dotării instalaţiei sau
din cauza setării altor codări, nu
vor fi afişate.
5675 575 RO

43
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Privire de ansamblu

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,
1 circuit de încălzire 5:
fără vană de amestec 1 circuit de încălzire fără
A1, fără preparare a.c. vană de amestec A1, cu
m. preparare a.c.m.
00 :3 Schema de instalaţie 4:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Schema de instalaţie 4:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Schema de instalaţie 2,
3:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Tipurile de instalaţie de
încălzire 2, 3:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
5675 575 RO

44
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
cazanului respectiv
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare cu gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
Aerisire/Umplere
2F:0 Programul de aerisire/ 2F:1 Programul de aerisire
Programul de umplere activat
nu este activat 2F:2 Programul de umplere
activat
Nr. participant
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77:99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

Regim economic de vară A1


A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Regim economic de vară M2
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
5675 575 RO

telor de încălzire de încălzire

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


45
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Temp. min. tur A1
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
Temp. min. tur M2
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
Temp. max. tur A1
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Temp. max. tur M2
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Înclinare A1
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pagina 37)
Înclinare M2
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pagina 37)
Nivel A1
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pagina 37)
Nivel M2
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
5675 575 RO

pagina 37)

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


46
Codări

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare

1. L şi G se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde; cu d se confirmă. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă, valoarea este afi- alte adrese de codare.
şată intermitent.
4. L şi G se apasă simultan cca
1 secunde.
Codarea s-a încheiat.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a sau b domeniile sunt parcurse în ordine succesivă.

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă 56 - 73
Generalităţi 76 - 9F
Circuit racordat direct (circuit de încălzire A0 - F7
A1 fără vană de amestec)
Circuit de încălzire cu vană de amestec A0 - F7
(circuit de încălzire M2 cu vană de ames-
tec)
5675 575 RO

47
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,
1 circuit de încălzire 5:
fără vană de amestec 1 circuit de încălzire fără
A1, fără preparare a.c. vană de amestec A1, cu
m. preparare a.c.m.
00 :3 Schema de instalaţie 4:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Schema de instalaţie 4:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Schema de instalaţie 2,
3:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Schema de instalaţie 2,
3:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:... cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
5675 575 RO

cazanului respectiv

48
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
1E:0 Funcţionare cu gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
21:0 Fără mesaj de întreţi- 21:1 Numărul de ore de func-
nere până la ţionare ale arzătorului
Arzător 21:100 până la întreţinere poate
fi reglat între 100 şi
10000 ore (o gradaţie de
reglaj corespunde la 100
ore)
23:0 Fără interval de timp 23:1 Intervalul de timp reglabil
pentru întreţinerea până la între 1 şi 24 luni
arzătorului 23:24
24:0 Nu apare mesajul 24:1 Mesajul „Întreţinere“ pe
„Întreţinere“ display (adresa apare
automat şi trebuie schim-
bată manual după efec-
tuarea întreţinerii)
25:0 * 1Nu se recunoaşte 25:1 Recunoaşterea senzoru-
senzorul de tempera- lui de temperatură exte-
tură exterioară şi nici rioară şi a supravegherii
supravegherea avariilor avariilor
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 Arzătorul este aprins for-
arzătorului ţat o dată la 24 ore
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (se
setează automat la racor-
dare)
2F:0 Programul de aerisire/ 2F:1 Programul de aerisire
Programul de umplere activat
nu este activat 2F:2 Programul de umplere
activat
30:0 Pompa internă de circu- 30:1 Pompa internă de circula-
laţie cu turaţie reglabilă ţie fără turaţie reglabilă
(este setată automat) (de exemplu pentru func-
ţionare provizorie în caz
de service)
5675 575 RO

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


49
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
32:0 Semnal „Blocare 32:1 Semnal „Blocare externă“
externă“ care acţio- până la care acţionează asupra
nează asupra pompelor 32:15 pompelor de circulaţie:
de circulaţie: Toate vezi tabelul de mai jos
pompele funcţionează
comandate de automa-
tizare

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
0 Funcţio- Funcţionare Funcţionare Funcţionare
nare comandată comandată de comandată de
coman- de automati- automatizare automatizare
dată de zare
automati-
zare
1 Funcţio- Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
2 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
5675 575 RO

50
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
3 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
nare comandată
coman- de automati-
dată de zare
automati-
zare
4 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
nare comandată de comandată de
coman- automatizare automatizare
dată de
automati-
zare
5 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
nare comandată de
coman- automatizare
dată de
automati-
zare
6 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
nare comandată de
coman- automatizare
dată de
automati-
zare
7 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
nare
coman-
dată de
automati-
zare
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare
comandată comandată de comandată de
de automati- automatizare automatizare
5675 575 RO

zare

51
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
comandată de comandată de
automatizare automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată de
automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
comandată de
automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
34:0 Semnal „Solicitare 34:1 Semnal „Solicitare
externă“ asupra pompe- până la externă“ asupra pompe-
lor de circulaţie: Toate 34:23 lor de circulaţie: vezi
5675 575 RO

pompele funcţionează tabelul de mai jos


comandate de automa-
tizare

52
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
0 Funcţionare Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată comandată de automatizare
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
1 Funcţionare Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată comandată
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
2 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
tizare zare
3 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
4 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
tizare zare
5 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
6 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automa-
tizare
7 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automa-
tizare
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
5675 575 RO

comandată comandată de automatizare


de automati- de automati-
zare zare
53
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automati- de automati-
zare zare
17 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
18 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
5675 575 RO

de automati-
zare

54
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
19 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 Cu senzor de tempera-
ratură pe tur pentru pre- tură pe tur pentru prese-
selectorul hidraulic lectorul hidraulic (se
setează automat atunci
când este recunoscut)
5675 575 RO

55
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
53:1 Funcţia conexiunii 28 a 53:0 Funcţia conexiunii 28:
extensiei interne: Semnalizare de avarii
Pompa de recirculare 53:2 Funcţia conexiunii 28:
Pompa externă a circuitu-
lui de încălzire (circuitul
de încălzire A1)
53:3 Funcţia releu 2: Pompa
de circulaţie externă pen-
tru încălzirea apei din
boiler
54:0 Fără automatizare pen- 54:1 Cu Vitosolic 100
tru instalaţia solară 54:2 Cu Vitosolic 200 (se
setează automat când
este recunoscută)
Apă caldă menajeră
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la max. 60 °C la peste 60 °C (în funcţie
de fişa de codare a caza-
nului, numai la cazan
pentru încălzire, pe gaz)
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
pentru apa caldă mena-
jeră.
58:0 Fără funcţie suplimen- 58:1 Introducerea unei a doua
tară pentru prepararea până la valori nominale pentru
de apă caldă menajeră 58:95 apa caldă menajeră; se
poate seta între 1 şi
95 °C (se va ţine cont de
adresa de codare „56“).
59:0 Încălzirea apei din boi- 59:1 Punctul de conectare se
ler: până la poate regla între 1 şi 10 K
Punct de conectare - 59:10 sub valoarea reglată
2,5K
5675 575 RO

Punct de deconectare
+2,5K

56
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
5B:0 Aşezarea boilerului 5B:1 Boiler pentru preparare
pentru preparare de de apă caldă menajeră
apă caldă menajeră racordat după preselec-
racordat direct la cazan torul hidraulic
60:20 În timpul preparării de 60:5 Diferenţa dintre tempera-
apă caldă menajeră până la tura apei din cazan şi
temperatura apei din 60:25 temperatura reglată pen-
cazan este cu maximum tru apa caldă menajeră
20 K mai mare decât poate fi reglată între 5 şi
temperatura reglată 25 K
pentru apa caldă mena-
jeră
62:2 Pompa de circulaţie cu 62:0 Pompa de circulaţie fără
funcţionare prelungită funcţionare prelungită
de 2 minute după încăl- 62:1 Funcţionarea prelungită
zirea apei din boiler până la se poate regla între 1 şi
62:15 15 minute
63:0 * 1Fără funcţie supli- 63:1 Funcţie suplimentară: 1 x
mentară pentru prepa- zilnic
rare a.c.m. 63:2 la fiecare 2 până la 14
până la zile
63:14
63:15 2 x zilnic
65:... Informaţie cu privire la 65:0 Fără ventil de comutare
tipul ventilului de comu- 65:1 Ventil de comutare de la
tare (nu se va modifica firma Viessmann
reglajul) 65:2 Ventil de comutare de la
firma Wilo
65:3 Ventil de comutare de la
firma Grundfos
67:40 În combinaţie cu o auto- 67:0 Valoarea nominală pentru
matizare pentru instala- până la temperatura a.c.m. se
ţia solară Vitosolic: 3. 67:60 poate regla de la 0 până
valoare reglată pentru la 60 °C
temperatura a.c.m.
5675 575 RO

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


57
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
parare de apă caldă până la parare de apă caldă
menajeră 100 %, este 6F:100 menajeră poate fi reglată
fixată prin fişa de între 0 şi 100 %
codare a cazanului
71:0 * 1Pompa de recirculare 71:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: Pornită conform prima valoare reglată
programării orare pen- 71:2 Pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: pornită (la rii de apă caldă menajeră
Vitotrol 300 sunt posi- la prima valoare reglată
bile intervale separate
de conectare)
72:0 * 1Pompa de recirculare 72:1 oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: Pornită conform a 2-a valoare reglată
programării orare pen- 72:2 pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: Pornită rii de apă caldă menajeră
la a 2-a valoare reglată
73:0 * 1Pompa de recirculare 73:1 În timpul programării
pentru apa caldă mena- până la orare pompa porneşte
jeră: Pornită conform 73:6 1dată/oră pentru 5
programării orare pen- minute
tru a.c.m.: Pornită până la 6 ori/oră pentru
5 minute pornită
73:7 În permanenţă în func-
ţiune
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON LON; este recunoscut
automat
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


58
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
77 :1 * 1Numărul participantu- 77 :2 Numărul participantului la
lui la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77 :99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:1 * 1Automatizarea este 79:0 Automatizarea nu este


manager de erori manager de erori
7b:1 * 1Transmiterea orei prin 7b:0 Ora nu se transmite prin
sistemul LON sistemul LON
7F:1 * 1Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
tamente
Este posibil reglajul
separat al programului de
vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Cu întârziere de 5 80:0 Fără întârziere
secunde pentru semna- 80:2 Întârzierea semnalizării
lizarea de avarie; sem- până la avariei poate fi reglată
nalizarea se realizează, 80:199 între 10 şi 995; 1 gradaţie
dacă avaria s-a produs de reglaj = 5 s
de min. 5 secunde
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


59
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
este recunoscută auto-
mat
81:3 Ora este preluată de la
sistemul LON
88 :0 Afişarea temperaturilor 88 :1 Afişarea temperaturilor în
în grade °Celsius grade Fahrenheit
8A:175 Nu se modifică
90:128 Constantă de timp pen- 90:0 Corespunzător valorii
tru calculul temperaturii până la reglate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 ore adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
1 gradaţie de reglaj =
10 min.
91:0 * 1Nu există posibilitatea 91:1 Comutarea externă a
unei comutări externe a regimului de funcţionare
regimului de funcţionare acţionează asupra circui-
prin extensie externă tului de încălzire fără
vană de amestec
91:2 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
5675 575 RO

cuitului de încălzire cu
vană de amestec
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
60
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 este
recunoscută automat
97:0 * 1Temperatura exte- 97:1 Temperatura exterioară
rioară măsurată la sen- este preluată prin LON-
zorul conectat la BUS
automatizare este folo- 97:2 Temperatura exterioară
sită intern măsurată la senzorul
conectat la automatizare
este folosită intern şi
transmisă prin LON-BUS
la automatizarea Vitotro-
nic 050 dacă aceasta
este conectată
98:1 Nr. instalaţiei Viess- 98:1 Numărul instalaţiei poate
mann (în combinaţie cu până la fi fixat între 1 şi 5
sistemul de suprave- 98:5
ghere a mai multor
instalaţii prin Vito-
com 300)
9b:0 Nu există o temperatură 9b:1 Temperatura se poate
minimă reglată pentru până la regla între 1 şi 127 °C
apa din cazan la solici- 9b:127
tare externă
9C:20 * 1Supravegherea parti- 9C:0 Fără supraveghere
cipanţilor la LON 9C:5 Timpul se poate regla
Dacă un participant nu până la între 5 şi 60 minute
răspunde la accesare, 9C:60
rămân timp de 20 minute
valorile interne de reglaj
fixate. Numai după
aceea va apărea un
mesaj de avarie.
9F:8 * 1Diferenţa de tempera- 9F:0 Diferenţa de temperatură
tură 8 K; numai în com- până la poate fi reglată între 0 şi
5675 575 RO

binaţie cu un circuit cu 9F:40 40 K


vană de amestec
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
61
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 * 1Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este
recunoscută automat)
A0:2 Cu Vitotrol 300 (este
recunoscută automat)
A3:2 * 1Temperatură exte- A3:-9 Pompa circuitului de
rioară sub 1 °C: Pompa până la încălzire pornită/oprită
circuitului de încălzire A3:15 (vezi tabelul următor)
pornită
Temperatura exterioară
peste 3 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
oprită

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C
există pericolul de
îngheţ al conductelor
care nu sunt protejate
de termoizolaţia clădirii.
Trebuie să se acorde o
atenţie deosebită func-
ţionării în regim deco-
nectat, de exemplu în
timpul concediului.

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
5675 575 RO

-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
62
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2 1 °C 3 °C
- -
15 14 °C 16 °C

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 * 1Cu protecţie la îngheţ A4:1 Nu există protecţie la
îngheţ, reglaj posibil,
numai în cazul codării
„A3: -9“.

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C există
pericolul de îngheţ al
conductelor care nu sunt
protejate de termoizolaţia
clădirii. Trebuie să se
acorde o atenţie deose-
bită funcţionării în regim
deconectat, de exemplu
în timpul concediului.
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


63
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de până la nării pompelor circuitelor
încălzire se opreşte, A5:15 de încălzire: Pompa cir-
atunci când tempera- cuitului de încălzire
tura exterioară (TE) oprită, dacă (vezi tabelul
este cu 1 K mai mare următor)
decât temperatura de
ambianţă reglată
(TA regl.)
TE > TA regl. +1 K

Parametru adresa A5 Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor


.... de încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită,
dacă
1 TE > TA regl. +5 K
2 TE > TA regl. +4 K
3 TE > TA regl. +3 K
4 TE > TA regl. +2 K
5 TE > TA regl. +1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. -1 K
-
15 TE > TA regl. -9 K
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


64
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 * 1Extensia regimului A6:5 Regimul economic extins
economic nu este acti- până la este activat, adică la o
vată A6:35 valoare a temperaturii ce
se poate regla între 5 şi
35 °C plus 1 °C, se
opreşte arzătorul şi
pompa circuitului de
încălzire şi se închide
vana de amestec. Ca
bază de calcul se folo-
seşte temperatura exte-
rioară amortizată,
compusă din temperatura
exterioară efectivă şi o
constantă de timp, care
ţine seama de răcirea
unei clădiri obişnuite.
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


65
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A7:0 * 1Fără funcţie econo- A7:1 Cu funcţie economică
mică pentru vana de pentru vana de amestec
amestec (extinderea optimizării
funcţionării pompei cir-
cuitului de încălzire):
Pompa circuitului de
încălzire poate fi în mod
suplimentar oprită, dacă
vana de amestec este
închisă de mai mult de 20
minute. Pompa circuitului
de încălzire porneşte,
& dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
sau
& după o încălzire a apei

din boiler (timp de


20 min)
sau
& la pericol de îngheţ

A8:1 * 1Circuitul de încălzire A8:0 Circuitul de încălzire M2


M2 (circuit cu vană de (circuit cu vană de ames-
amestec) declanşează tec) nu declanşează
comanda asupra pom- comanda asupra pompei
pei interne de circulaţie interne de circulaţie
A9:7 * 1Cu timp de staţionare A9:0 * 1Fără timp de staţionare
a pompei: Pompa cir- a pompei
cuitului de încălzire A9:1 Cu timp de staţionare a
este oprită la modifica- până la pompei, se poate regla
rea valorii reglate (prin A9:15 între 1 şi 15
schimbarea regimului
de funcţionare sau
modificarea temperatu-
rii de ambianţă reglate)
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


66
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
b0:0 * 1Cu telecomandă: b0:1 Regim de încălzire:
Regim de încălzire/ comandat de tempera-
regim redus: comandat tura exterioară
de temperatura exte- Regim redus: cu funcţio-
rioară * 2 nare comandată de tem-
peratura de ambianţă
b0:2 Regim de încălzire: cu
funcţionare comandată
de temperatura de
ambianţă
Regim redus: comandat
de temperatura exte-
rioară
b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare
comandată de tempera-
tura de ambianţă
b2:8 Cu telecomandă şi pen- b2:0 Fără influenţa ambianţei
tru circuitul de încălzire b2:1 Factorul de influenţă a
trebuie să fie codat regi- până la ambianţei poate fi reglat
mul de funcţionare b2:64 între 1 şi 64
comandat de tempera-
tura de ambianţă: coefi-
cient de influenţă a
ambianţei 8 * 2
b5:0 * 1Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
funcţie de optimizare a până la pompei circuitului de
funcţionării pompei cir- b5:8 încălzire, vezi tabelul
cuitului de încălzire următor
comandată de tempera-
tura de ambianţă * 2

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


5675 575 RO

*2 Codarea se modifică numai pentru circuitul fără vană de amestec A1 sau pentru circuitul
de încălzire cu vană de amestec M2, atunci când telecomanda acţionează asupra aces-
tui circuit de încălzire.
67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor de


adresa b5 .... încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită, dacă
1: activ TA efect. > TA regl. +5 K; pasiv TAefect. < TAregl. + 4 K
2: activ TA efect. > TA regl. + 4 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 3 K
3: activ TA efect. > TA regl. +3 K; pasiv TAefect. < TAregl. +2 K
4: activ TA efect. > TA regl. +2 K; pasiv TAefect. < TAregl. + 1 K
5: activ TA efect. > TA regl. + 1 K; pasiv TA efect. < TA regl.
6: activ TA efect. > TA regl.; pasiv TA efect. < TA regl. - 1 K
7: activ TA efect. > TA regl. -1 K; pasiv TA efect. < TAregl. - 2 K
8: activ TA efect. > TA regl. - 2 K; pasiv TA efect. < TA regl. - 3 K

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
C5:20 * 1Limitarea electronică C5:1 Limitarea valorii minime a
a valorii minime a tem- până la temperaturii la funcţio-
peraturii pe tur la func- C5:127 nare în regim normal
ţionare în regim normal poate fi reglată de la 1
20 °C până la 127 °C
C6:74 * 1Limitarea electronică C6:0 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la a temperaturii poate fi
peraturii pe tur 74 °C C6:127 reglată de la 1 până la
127 °C
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,5 (vezi 37)
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pagina 37)
d5:0 * 1Regimul de funcţio- d5:1 Regimul de funcţionare
nare se comută de la un se comută de la un dispo-
dispozitiv extern pe zitiv extern pe „Regim de
„Regim de funcţionare funcţionare permanent cu
permanent cu tempera- temperatură de ambianţă
5675 575 RO

tură de ambianţă normală“


redusă“
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
E1:1 * 1Cu telecomandă: E1:0 Valoarea nominală de zi
Valoarea nominală pen- se poate regla între 3 şi
tru temperatura de zi se 23 °C
poate regla de la teleco- E1:2 Valoarea nominală de zi
mandă între 10 şi 30 °C se poate regla între 17 şi
37 °C
E2:50 * 1Cu telecomandă şi E2:0 Corectarea afişării -5 K
pentru circuitul de încăl- până la sau
zire trebuie să fie codat E2:49 Corectarea afişării -0,1 K
regimul de funcţionare E2:51 Corectarea afişării +0,1 K
comandat de tempera- până la sau
tura de ambianţă: Fără E2:99 Corectarea afişării +4,9 K
corectarea afişării tem-
peraturii de ambianţă
efective
Circuit cu vană de amestec
F1:0 Funcţia de uscare a F1:1 Funcţia de uscare a par-
pardoselii nu este acti- până la doselii după cinci dia-
vată (numai la automati- F1:5 grame temperatură-timp
zare pentru funcţionare ce pot fi selectate (vezi
comandată de tempera- pag. 117)
tura exterioară)
Indicaţie
Se vor respecta datele
producătorului pardoselii.

Se vor respecta normati-


vele internaţionale. Pro-
tocolul care trebuie
completat de specialistul
în instalaţii de încălzire
va conţine următoarele
date privind procesul de
încălzire:
5675 575 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
& parametrii privind încăl-
zirea cu temperaturile
respective pe tur
& temperatura max.

atinsă pe tur
& regimul de funcţionare

şi temperatura exte-
rioară la predare
După o întrerupere a
curentului electric sau
după deconectarea auto-
matizării, funcţia va fi
continuată la revenirea
curentului respectiv
conectarea automatizării.
Dacă funcţia de uscare a
pardoselii s-a încheiat
sau adresa a fost reglată
manual la 0, atunci se
conectează automat regi-
mul de funcţionare
„rw“.
F1:6 Permanent temperatură
până la pe tur 20 °C
F1:15
F2:8 * 2Limitare ca timp pen- F2:0 Fără limitare ca timp a
tru regimul de petrecere funcţionării în regim de
8 ore sau comutarea petrecere
externă a regimului de F2:1 Limitarea timpului se
funcţionare cu tasta * 3 până la poate regla între 1 şi
F2:12 12 ore * 3
F5:12 * 4Timp de funcţionare F5:0 Nu există timp de funcţio-
prelungită a pompei nare prelungită a pompei
interne de circulaţie la interne de circulaţie
*2 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
5675 575 RO

*3 Funcţionarea în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „rw“automat


o dată cu comutarea pe încălzire cu temperatură de ambianţă normală.
*4 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
regim de încălzire F5:1 Timpul de funcţionare
până la prelungită a pompei
F5:20 interne de circulaţie
poate fi reglat între 1 şi
20 minute
F6:25 * 5Pompa internă de cir- F6:0 Pompa internă de circula-
culaţie este în perma- ţie este oprită în perma-
nenţă în funcţiune în nenţă în regimul de
regimul de funcţionare funcţionare „Numai apă
„Numai apă caldă“ caldă“
F6:1 Pompa internă de circula-
până la ţie porneşte în regimul de
F6:24 funcţionare „Numai apă
caldă“ între 1 şi 24 ori pe
zi pentru câte 10 minute.
F7:25 * 5Pompa internă de cir- F7:0 * 5Pompa internă de cir-
culaţie este în perma- culaţie este oprită în per-
nenţă în funcţiune în manenţă în regimul de
regimul de funcţionare funcţionare „Regim deco-
„Regim deconectat“ nectat“
F7:1 Pompa internă de circula-
până la ţie porneşte în regimul de
F7:24 funcţionare „Regim deco-
nectat“ între 1 şi 24 ori pe
zi pentru câte 10 minute.

Revenirea la codările din starea de livrare

1. L şi G se apasă simultan cca 2. e se apasă.


2 secunde. „Reglaj de bază? Da“ se confirmă
cu d.
Cu a sau b se poate selecta
„Reglaj de bază? Da“ sau „Reglaj
5675 575 RO

de bază? Nu“.
*5 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
71
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de K şi G se apasă simul- d se apasă 72
codare a cazanului şi tan cca 2 secunde
informare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 77
cca 2 secunde
Putere max. (regim de K şi F se apasă simul- d se apasă 19
încălzire) tan cca 2 secunde
Regim de funcţionare c se apasă c se apasă 79
Informare pentru întreţi- c (când luminează inter- d se apasă 42
nere mitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi b se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi a se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Istoric avarii G şi d se apasă simul- d se apasă 82
tan cca 2 secunde
Verificarea participanţilor L şi d se apasă simultan L şi d se 35
(în combinaţie cu siste- cca 2 secunde apasă simul-
mul LON) tan
Funcţia pentru regim de F şi E se apasă simul- F şi E se –
testare/verificare „S“ tan cca 2 secunde apasă simul-
tan
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan K şi L se 43
codare 1 cca 2 secunde apasă simul-
Afişaj textual tan
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- L şi G se 47
codare 2 tan cca 2 secunde apasă simul-
Afişaj numeric tan

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


5675 575 RO

2 secunde. rea dorită.

72
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

3. d se apasă.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la următoarele


valori:

& Înclinare A1 – Nivel A1


& Înclinare M2 – Nivel M2
& Temp.ext.amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
& Temp. ext. efect. rioară amortizată la temperatura exterioară
efectivă.
& Temp. cazan regl.
& Temp. cazan efect.
& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. pe tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec


& Temp. pe tur efect. Circuit de încălzire cu vană de amestec
& Temp. tur com. regl. Preselector hidraulic
& Temp. tur com. ef. Preselector hidraulic
& Fişa codare cazan

& Info 1

-
Info 8

Afişaj pe display
Informare

Fişa nealocat nealocat X X X X


codare
cazan
1 Versiune software Stare revizie Stare revizie
automatizare cazan (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
2 Schema de instala- Număr Temperatura de solicitare max.
ţie de la 1 până la 6 partici-
Afişajul conform panţi la
schemei KM-BUS
5675 575 RO

73
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

3 Poziţia Versiune Versiune Versiune Versiune Versiune


fluxostat software software software software software
unitatea set automati- sistem extensie
de extensie zare LON ext.
comandă pentru instalaţie
vana de solară
amestec
4 Versiune software Tip Tipul aparatului
automat aprindere automat aprindere
5 0: nu 0: Nu nealocat Conectare externă 0 până la
există există 10 V
solicitare blocare Afişare în %
externă ext.
respectiv 1: Blo-
comuta- care
rea regi- externă
mului de există
funcţio-
nare
1: Solici-
tare ext.
respectiv
comuta-
rea regi-
mului de
funcţio-
nare
există
6 Număr participanţi la Versiune Putere maximă
sistemul LON software Valoarea este dată în %
Foreign-
Control-
ler
5675 575 RO

74
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

Circuit de încălzire 1 Circuit de încălzire 2


(circuitul cazanului (circuit cu vană de
A1) amestec M2)
7 nealocat nealocat Teleco- Versiune Teleco- Versiune
manda software manda software
0: fără teleco- 0: fără teleco-
1: Vito- manda 1: Vito- manda
trol trol
200 200
2: Vito- 2: Vito-
trol trol
300 300
Pompa internă de Pompa de circulaţie Pompa circuitului de
circulaţie a circuitului cazanu- încălzire circuit cu
lui A1 vană de amestec M2
8 Pompă Versiune Pompă Versiune Pompă Versiune
cu turaţie software cu tura- software cu tura- software
reglabilă pompă ţie regla- pompă cu ţie regla- pompă cu
0: fără cu turaţie bilă turaţie bilă turaţie
1: Wilo reglabilă 0: fără reglabilă 0: fără reglabilă
2: Grun- 1: Wilo 1: Wilo
dfos 2: Grun- 2: Grun-
dfos dfos

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


2 secunde. rea dorită.
Informarea este activată.
3. d se apasă.
Informarea s-a încheiat.
5675 575 RO

75
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

0 Poziţia flu- Schema de Versiune software Versiune


xostat instalaţie, automatizare software
afişaj con- unitate de
form sche- comandă
mei
1 Versiune Versiune software Versiune Versiune
software automat aprindere software software
modul extensie modul reglaj
solar ext. în cascadă
E 0: nu 0: Nu Conectare externă 0 până la 10 V
există soli- există blo- Afişare în %
citare care ext.
externă 1: Blocare
respectiv externă
comutare există
a regimului
de funcţio-
nare
1: Solici-
tare ext.
respectiv
comutare
a regimului
de funcţio-
nare există
3 Temperatura reglată a apei din cazan
la senzorul de temperatură al cazanu-
lui
A Temperatura max. de solicitare
4 Tipul automatului de Tipul aparatului
aprindere
5 Valoarea reglată a temperaturii a.c.m.
din boiler la senzorul pentru tempera-
tura a.c.m. din boiler (valoare efec-
tivă)
b Putere maximă în %
5675 575 RO

C Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)

76
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

c Stare revizie Stare revizie


aparat (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
d Pompă cu Versiune
turaţie software
reglabilă pompă cu
0: fără turaţie
1: Wilo reglabilă
2: Grund-
fos

Verificarea ieşirilor (test relee)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
Sarcina minimă Modulare arzător sarcină minimă
Sarcina maximă Modulare arzător sarcină maximă
Ventil încălzire Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
Ventil poz. intermed. Ventilul de comutare în poziţie intermediară
(umplere)
Ventil a.c.m. Ventilul de comutare în poziţia preparare a.c.m.
Pompă int. pornită Pompă int./Ieşire 20. con.
V. amestec închis Extensie vană de amestec
V. amestec deschis Extensie vană de amestec
5675 575 RO

Pompa circ.încălz. M2 por- Extensie vană de amestec


nită

77
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (test relee) (continuare)

Afişaj Explicaţie
Ieşire int. Extensie internă
Pompa circ.încălz. A1 por- Extensie ext.
nită
Pompă a.c.m.pornită Extensie ext.
Pompă recirc. pornită Extensie ext.
Semnalizarea de avarii Extensie ext.
Aprins
Pompa circ. solar pornită Vitosolic

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
1 Modulare arzător sarcină minimă
2 Modulare arzător sarcină maximă
3 Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
4 Ventil în poz. intermediară
5 Ventilul în poziţia preparare a.c.m.
6 Pompă int. / ieşire 20 con.
10 Ieşire sK extensie internă
11 Pompa circuitului de încălzire A1 extensie
externă
12 Pompa a.c.m. extensie externă
13 Pompa de recirculare extensie externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă
5675 575 RO

78
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii de funcţionare şi senzori

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. În cazul în care există două circuite 2. c se apasă.


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire: 3. Cu a sau b se alege informarea
& a se apasă. cu privire la parametrii regimului de
„1r“ este afişat intermitent pe functionare dorit.
display.
& Se alege circuitul de încălzire A1 4. c se apasă.
(circuitul fără vană de amestec):
d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.

Circuite de încălzire A1 şi M2
Afişarea stării de funcţio- Explicaţie
nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
programul de vacanţă Se afişează numai dacă a fost codat programul
de vacanţă.
Zi plecare Data
Zi revenire Data
Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare reglată
normală, ... °C
Temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. amb. solicit., ... °C Dacă există un element pentru conectare
5675 575 RO

externă
Temp. a.c.m., ... °C Temperatura a.c.m. - Valoare efectivă

79
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii de funcţionare ş . . . (continuare)

Afişarea stării de funcţio- Explicaţie


nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Temp. a.c.m. circ. solar, Valoare efectivă
... °C
Temp. colector, ... °C Valoare efectivă
Temp. com. pe tur, ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector
hidraulic
Arzător, ...h * 1 Ore de funcţionare
Porniri ale arzătorului, ... * 1 Valoare efectivă
Energie solară Afişaj în kW/h
Ora
Data
Arzătorul oprit respectiv por-
nit
Pompa int. oprită respectiv Ieşire 20
pornită
Ieşire int. decon. respectiv Extensie internă
con.
Pompa circ. de încălzire Extensie externă sau există un set extensie
oprită respectiv pornită pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
tec
Pompa a.c.m. oprită respec- Se afişează numai, dacă există o extensie
tiv pornită externă
Pompa recirculare oprită res- Se afişează numai, dacă există o extensie
pectiv pornită externă
Semnalizarea de avarii Se afişează numai, dacă există o extensie
decon. respectiv con. externă
Vană de amestec sau vană Se afişează numai, dacă există un set extensie
de amestec deschisă sau pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
vană de amestec închisă tec
Pompa circuitului solar oprită Se afişează numai dacă există Vitosolic
respectiv pornită
Pompa circ. solar ...h Ore de funcţionare
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor
5675 575 RO

*1 Orelede funcţionare, numărul de porniri ale arzătorului se reiniţializează după efectua-


rea întreţinerii. Cu e se poate readuce la „0“ fiecare valoare în parte.
80
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii de funcţionare ş . . . (continuare)

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. c se apasă. 3. c se apasă.

2. Cu a sau b se alege informarea


cu privire la parametrii regimului de
functionare dorit.

Afişarea stării de funcţionare (în Explicaţie


funcţie de dotarea instalaţiei)
1 15 °C/°F * 1 Senzor de temperatură exterioară -
valoarea efectivă (i: numai dacă este
conectat un senzor de temperatură
exterioară)
3 65 °C/°F * 1 Senzorul de temperatură al cazanului -
valoare efectivă
5 50 °C/°F * 1 Senzor pentru temperatura a.c.m. din
boiler - valoare efectivă
5□ 45 °C/°F * 1 Temperatura a.c.m. pentru circuitul
solar valoare efectivă
6 70 °C/°F * 1 Senzor de temperatură la colector
valoare efectivă
263572 h*2 Ore de funcţionare ale arzătorului
030529* 2 Porniri arzător
001417 h Pompa circ. solar ore de funcţionare
002850 Energie solară în kW/h
5675 575 RO

*1 Afişaj în °F la codare corespunzătoare şi cu a 4-a cifră pe display


*2 Orele de funcţionare, numărul de porniri ale arzătorului se reiniţializează după efectua-
rea întreţinerii. Cu e se poate readuce la „0“ fiecare valoare în parte.
81
Remedierea avariilor

Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie

Ultimele 10 avarii apărute sunt memorate şi pot fi accesate.

1. G şi d se apasă simultan cca


2 secunde.

2. Cu a sau b se accesează succe-


siv codurile de avarii.

Ordinea cronolo- Cod de avarie


gică a codurilor
de avarii apărute
1 Cod de avarie cel
. mai recent
. .
. .
10 .
Al 10-lea cod de
avarie (de la cel
mai recent)

Cu e pot fi şterse codurile de ava-


rii salvate.

3. d se apasă.

Accesarea codurilor de avarie actuale

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă
apare mesajul „Avarie“ afişat intermi-
tent.

În cazul unei avarii la automatul de


aprindere pe display apare „E“.
5675 575 RO

82
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

Avarii la automatizare

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
şează din nou pe display mesajul
de avarie.

Avarii la automatul de aprindere

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
şează din nou pe display mesajul
5675 575 RO

de avarie.

83
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

4. „E“ indică pe display blocarea


automatului de aprindere. După
remedierea avariei se apasă tasta
de deblocare „E“ pentru anulare.

Structura semnalului de avarie Afişajul textual al avariilor


& Automat aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor temp. tur

& Senzor cazan

& Senzor comun tur

& Senzor boiler

& Senzor gaze arse

& Senzor a.c.m.

& Senzor ambianţă

& Senzor colector

A Simbol pentru semnalizarea ava- & Senzor a.c.m. solar

riilor & Telecomanda

B Mesaj de avarie afişat textual


(numai la automatizare pentru
funcţionare comandată de tempe-
ratura exterioară)
C Numărul avariei
D Cod de avarie

1. Accesarea mesajului de avarie 2. Cu a sau b se selectează avaria


anulat anulată.
d se apasă timp de cca 3
secunde. Mesajul de avarie este
afişat.

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă este
5675 575 RO

afişat intermitent un cod de avarie.


Automatizare pentru funcţionare Cu a sau b pot fi accesate şi alte
comandată de temperatura exterioară coduri de avarie existente.

84
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Indicaţie
Cu d poate fi anulat mesajul de ava-
rie. Mesajul de avarie dispare de pe
display, semnalizatorul roşu de avarie
„U“ semnalizează în continuare inter-
mitent. În cazul în care o avarie anu-
Automatizare pentru funcţionare cu lată nu este remediată până în
temperatură constantă dimineaţa următoare, se afişează din
nou pe display mesajul de avarie.

Accesarea mesajului de avarie anu-


lat
d se apasă pentru cca 2 secunde,
cu a sau a se selectează avaria
anulată.

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
0F X X Funcţio- Întreţinere Se efectuează
nare întreţinerea. După
comandată întreţinere se
de automa- setează codarea
tizare „24:0“.
10 X X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură
comandată temperatură exterioară (vezi
de temp. exterioară pag. 96)
ext. 0°C
18 X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură
comandată temperatură exterioară (vezi
de temp. exterioară pag. 96)
ext. 0°C
5675 575 RO

85
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
20 X X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nează fără senzorul de preselectorului
senzor de temperatură hidraulic (vezi
tempera- pe tur al insta- pag. 97)
tură pe tur laţiei
(prese-
lector
hidraulic)
28 X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nează fără senzorul de preselectorului
senzor de temperatură hidraulic (vezi
tempera- pe tur al insta- pag. 97)
tură pe tur laţiei
(prese-
lector
hidraulic)
30 X X Arzător Scurtcircuit la Se verifică senzorul
blocat senzorul de de temperatură al
temperatură al cazanului (vezi
cazanului pag. 97)
38 X X Arzător Întrerupere la Se verifică senzorul
blocat senzorul de de temperatură al
temperatură al cazanului (vezi
cazanului pag. 97)
40 X Vana de Scurtcircuit la Se verifică senzorul
amestec senzorul de de temperatură pe
se închide. temperatură tur.
pe tur al circui-
tului de încăl-
zire M2
48 X Vana de Întrerupere la Se verifică senzorul
amestec senzorul de de temperatură pe
se închide. temperatură tur.
pe tur al circui-
tului de încăl-
zire M2
5675 575 RO

86
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
50 X X Nu se pre- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
pară apă senzorul de (vezi pag. 97)
caldă temperatură al
menajeră apei din boiler/
senzor de con-
fort/senzor
încărcare
58 X X Nu se pre- Întrerupere la Se verifică senzorul
pară apă senzorul de (vezi pag. 97)
caldă temperatură al
menajeră apei din boiler/
senzor de con-
fort/senzor
încărcare
51 X X Nu se pre- Întrerupere la Se verifică senzorul
pară apă senzorul 2 (vezi pag. 97)
caldă pentru tempe-
menajeră ratura a.c.m.
din boiler/sen-
zor ieşire a.c.
m.
59 X X Nu se pre- Întrerupere la Se verifică senzorul
pară apă senzorul 2 (vezi pag. 97)
caldă pentru tempe-
menajeră ratura a.c.m.
din boiler/sen-
zor ieşire a.c.
m.
92 X X Funcţio- Solar: Întreru- Se verifică senzo-
nare pere la senzo- rul.
comandată rul de
de automa- temperatură la
tizare colector
9A X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul de rul.
comandată temperatură la
5675 575 RO

de automa- colector
tizare

87
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
93 X X Funcţio- Solar: Scurt- Se verifică senzo-
nare circuit la sen- rul.
comandată zorul S3
de automa-
tizare
9B X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul S3 rul.
comandată
de automa-
tizare
94 X X Funcţio- Solar: Scurt- Se verifică senzo-
nare circuit la sen- rul.
comandată zorul de
de automa- temperatură al
tizare apei din boiler
9C X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul de rul.
comandată temperatură al
de automa- apei din boiler
tizare
9F X X Funcţio- Mesaj de Vezi instrucţiunile
nare eroare auto- de service pentru
comandată matizare pen- automatizarea
de automa- tru instalaţia instalaţiei solare.
tizare solară
A7 X Funcţio- Elementul de Se înlocuieşte ele-
nare comandă mentul de
comandată defect comandă.
de automa-
tizare
b0 X X Arzător Scurtcircuit la Se verifică senzorul
blocat senzorul pen- pentru temperatura
tru tempera- gazelor arse (vezi
tura gazelor pag. 99).
arse
b8 X X Arzător Întrerupere la Se verifică senzorul
5675 575 RO

blocat senzorul de pentru temperatura


temperatură gazelor arse (vezi
gaze arse pag. 99).
88
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
b1 X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare la nile, eventual se
comandată elementul de înlocuieşte unitatea
de automa- comandă de comandă.
tizare (internă)
b4 X X Funcţio- Eroare internă Se înlocuieşte auto-
nare în matizarea.
regim de
testare/
verificare
b5 X X Funcţio- Eroare internă Se înlocuieşte auto-
nare matizarea.
comandată
de automa-
tizare
b7 X X Arzătorul Lipseşte fişa Se conectează fişa
este blo- de codare a de codare a caza-
cat. cazanului, nului sau dacă este
este defectă defectă se înlo-
sau nu este cuieşte.
cea corectă
bA X Vana de Eroare de Se verifică conexiu-
amestec comunicare nile şi codarea setu-
M2 set extensie lui extensie. Se
reglează în pentru un cir- conectează setul
continuare. cuit cu vană extensie.
de amestec
M2
bC X Funcţio- Eroare de Se verifică legătu-
nare comunicare rile, cablul şi adresa
comandată telecomandă de codare „A0“ şi
de automa- Vitotrol, circuit comutatorul de
tizare fără de încălzire A1 codare al teleco-
teleco- menzii.
mandă
5675 575 RO

89
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
bd X Funcţio- Eroare de Se verifică legătu-
nare comunicare rile, cablul şi adresa
comandată telecomandă de codare „A0“ şi
de automa- Vitotrol, circuit comutatorul de
tizare fără de încălzire codare al teleco-
teleco- M2 menzii.
mandă
bE X Funcţio- Codare inco- Se verifică poziţia
nare rectă la teleco- comutatorului de
comandată manda Vitotrol codare a teleco-
de automa- menzii.
tizare
bF X Funcţio- Modul de Se înlocuieşte
nare comunicare modulul de comuni-
comandată LON incorect care LON.
de automa-
tizare
C2 X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare la nile şi adresa de
comandată automatizarea codare „54“.
de automa- pentru instala-
tizare ţia solară
C6 X Funcţio- Eroare de Se verifică reglajul
nare comunicare adresei de codare
comandată pompa circui- „E5“, poziţia comu-
de automa- tului de încăl- tatorului de codare
tizare, zire cu turaţie în soclul de legături
turaţie reglabilă, cir- al pompei:
maximă a cuitul de Comutator 1: OFF
pompei încălzire M2 Comutator 2: ON
C7 X X Funcţio- Eroare de Se verifică reglajul
nare comunicare adresei de codare
comandată pompa circui- „E5“, poziţia comu-
de automa- tului de încăl- tatorului de codare
tizare, zire cu turaţie în soclul de legături
turaţie reglabilă, cir- al pompei:
5675 575 RO

maximă a cuitul de încăl- Comutator 1: ON


pompei zire A1 Comutator 2: OFF

90
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
Cd X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile şi Vitocom 100.
comandată Vitocom 100
de automa- (KM-BUS)
tizare
CE X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile şi adresa de
comandată extensie ext. codare „2E“.
de automa-
tizare
CF X Funcţio- Eroare de Se înlocuieşte
nare comunicare modulul de comuni-
comandată modulul de care LON.
de automa- comunicare
tizare LON
dA X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire A1.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire A1
ambianţei
db X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire M2.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire M2
ambianţei
dd X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire A1.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire A1
ambianţei
5675 575 RO

91
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
dE X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire M2.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire M2
ambianţei
E4 X X Arzător Eroare ten- Se înlocuieşte auto-
blocat siune de ali- matizarea.
mentare
E5 X X Arzător Eroare internă Se verifică electro-
blocat dul de ionizare şi
cablurile de legă-
tură. Se verifică
etanşeitatea insta-
laţiei de evacuare a
gazelor arse.
„E“ se apasă.
E6 X X Arzătorul Sistemul de Se verifică sistemul
pe avarie evacuare gaze de evacuare gaze
arse/admisie arse/admisie aer.
aer înfundat Se verifică presos-
tatul de aer.
„E“ se apasă.
F0 X X Arzătorul Eroare internă Se înlocuieşte auto-
este blo- matizarea.
cat.
F1 X X Arzătorul Limitatorul Se verifică nivelul
pe avarie pentru tempe- de umplere al insta-
ratura gazelor laţiei. Se aeriseşte
arse a deco- instalaţia.
nectat. Tasta de deblocare
„E“ se apasă cel
mai devreme după
20 minute.
5675 575 RO

92
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
F2 X X Arzătorul Limitatorul de Se verifică nivelul
pe avarie temperatură a de umplere al insta-
deconectat. laţiei. Se verifică
pompa de circulaţie.
Se aeriseşte insta-
laţia. Se verifică
limitatorul de tem-
peratură şi cablurile
de legătură.
„E“ se apasă.
F3 X X Arzătorul La pornirea Se verifică electro-
pe avarie arzătorului dul de ionizare şi
există deja cablul de legătură.
semnal de fla- „E“ se apasă.
cără.
F4 X X Arzătorul Nu există Se verifică electro-
pe avarie semnal de fla- dul de ionizare şi
cără. cablul de legătură,
se măsoară curen-
tul de ionizare, se
verifică presiunea
gazului, se verifică
blocul de ventile,
aprinderea, unitatea
de aprindere, elec-
trozii de aprindere,
evacuarea conden-
sului.
„E“ se apasă.
F5 X X Arzătorul Presostatul de Se verifică presos-
pe avarie aer defect, tatul de aer şi cablul
căile de admi- de legătură.
sie aer/eva- Se verifică căile de
cuare gaze admisie aer/eva-
arse blocate cuare gaze arse.
„E“ se apasă.
5675 575 RO

93
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
F8 X X Arzătorul Ventilul de Se verifică blocul de
pe avarie combustibil ventile. Se verifică
închide cu cele două căi de
întârziere. comandă.
„E“ se apasă.
F9 X X Arzătorul Turaţia suflan- Se verifică suflanta,
pe avarie tei la pornirea cablurile de legă-
arzătorului tură la suflantă, ali-
prea scăzută mentarea electrică
a suflantei,
comanda suflantei.
„E“ se apasă.
FA X X Arzătorul Suflanta nu s- Se verifică suflanta,
pe avarie a oprit complet cablurile de legă-
tură la suflantă,
comanda suflantei.
„E“ se apasă.
Fd X X Arzătorul Eroare la auto- Se verifică electro-
este blo- matul de zii de aprindere şi
cat. aprindere cablurile de legă-
tură. Se verifică
dacă există un
câmp perturbator
puternic (EMV) în
apropierea aparatu-
lui.
„E“ se apasă.
Dacă perturbaţia nu
se remediază, se
înlocuieşte automa-
tizarea.
5675 575 RO

94
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Tem- Com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe p. temp. rea insta-
display cons- ext. laţiei
t.
FE X X Arzătorul Câmp pertur- Se înlătură câmpul
este blo- bator puternic perturbator EMV.
cat. (EMV) în apro- Dacă aparatul nu
piere sau fişa intră din nou în
de codare a funcţiune, se veri-
cazanului fică fişa de codare a
defectă sau cazanului, eventual
placa electro- se înlocuieşte sau
nică de bază se înlocuieşte auto-
defectă matizarea.
FF X X Arzător Eroare internă Se înlătură câmpul
blocat perturbator EMV.
Dacă aparatul nu
intră din nou în
funcţiune, se veri-
fică fişa de codare a
cazanului, eventual
se înlocuieşte sau
se înlocuieşte auto-
matizarea.
5675 575 RO

95
Remedierea avariilor

Remediere

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. Se extrage conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1“" şi „X3.2“ la ştecherul scos şi
se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor.

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
temperatură exterioară.
5675 575 RO

96
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan , a


senzorului pentru temperatura apei din boiler sau a senzoru-
lui de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic

1. Senzorul de temperatură al apei din


cazan: Se scot cablurile de la sen-
zorul de temperatură al apei din
cazan A şi se măsoară rezistenţa.
pentru temperatura apei din boiler:
Se extrage ştecherul % din
mănunchiul de cabluri al automati-
zării şi se măsoară rezistenţa.
Senzor de temperatură pe tur: Se
extrage ştecherul „X3“ de la auto-
matizare şi se măsoară rezistenţa
între „X3.4“ şi „X3.5“.
5675 575 RO

97
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

2. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul de temperatură al
cazanului este imersat direct
în agentul termic(pericol de
opărire).
Înainte de a înlocui senzorul,
se goleşte cazanul.

Verificarea senzorului pentru temperatura la ieşire sau a sen-


zorului pentru funcţia de confort (numai la cazan pentru
încălzire şi preparare de a.c.m. pe gaz)

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura la ieşire A ,
respectiv de la senzorul pentru
funcţia de confort B .

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.
5675 575 RO

98
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Indicaţie
Când se înlocuieşte senzorul pen-
tru temperatura a.c.m. la ieşire
poate să se scurgă apă. Se închide
robinetul de apă rece. Se golesc
conducta de apă caldă şi schimbă-
torul de căldură în plăci (pe circuitul
secundar).

Se verifică senzorul pentru temperatura gazelor arse

În cazul în care temperatura gazelor arse depăşeşte valoarea admisă, senzorul


pentru temperatura gazelor arse blochează aparatul. Deblocarea poate fi anu-
lată cel mai devreme după 20 minute, prin apăsarea tastei de deblocare „E“.

Indicaţie
Prin întreruperea alimentării electrice, aparatul va fi blocat din nou pentru 20
minute.
5675 575 RO

99
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura gazelor arse A
.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

5675 575 RO

100
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea schimbătorului de căldură în plăci

K Returul circuitului primar M Turul circuitului primar


L Apă rece N Apă caldă

1. Se închid şi se golesc circuitul pri- 4. Se extrage clema de fixare şi se


mar şi circuitul secundar al caza- scoate sifonul C.
nului.
5. Tubul sifonului D se scoate de la
2. Se desfac elementele laterale de schimbătorul de căldură şi se
închidere şi se rabate spre faţă demontează cu mufa de trecere.
automatizarea A.
5675 575 RO

6. Se demontează conducta de
3. Se scot cablurile de la senzorul racordare la alimentarea cu gaz
pentru funcţia de confort B. E.

101
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

7. Se scoate termoizolaţia F. 10. Se verifică dacă există depuneri


de piatră în racordurile circuitului
8. Se desfac şuruburile G şi se secundar, dacă este necesar se
scoate schimbătorul de căldură în curăţă sau se înlocuieşte schim-
plăci H spre înainte. bătorul de căldură în plăci.

Indicaţie 11. Montajul se face cu garnituri noi,


În timpul demontării şi din schim- realizând operaţiile în ordine
bătorul de căldură în plăci demon- inversă. Garniturile noi se ung cu
tat, pot să se mai scurgă cantităţi lubrifiant.
mici de apă.
12. Pericol
9. Se verifică dacă există depuneri Scurgerea de gaz consti-
de piatră în racordurile circuitului tuie pericol de explozie.
secundar, dacă este necesar se Se verifică etanşeitatea
curăţă sau se înlocuieşte schim- racordurilor pe circuitul de
bătorul de căldură în plăci. gaz.

Se verifică etanşeitatea la gaz a


asamblării prin îmbinare filetată şi
a flanşei.

5675 575 RO

102
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea limitatorului de temperatură

În cazul în care după o deconectare


de avarie, unitatea sa de comandă nu
poate fi deblocată, deşi temperatura
apei din cazan este mai mică de cca
75 °C:
& Se scot cablurile de la întrerupătorul

termoelectric A.
& Cu ajutorul unui aparat de măsură

universal se verifică dacă nu există


o întrerupere la întrerupătorul ter-
moelectric.
& Întrerupătorul termoelectric defect

se demontează.
& Se montează întrerupătorul termoe-

lectric nou.
& După punerea în funcţiune se apasă

tasta de deblocare „E“ de la auto-


matizare.
5675 575 RO

103
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea siguranţei

1. Se deconectează alimentarea de la 3. Se demontează masca de acope-


reţea. rire A.

2. Se desfac elementele laterale de 4. Se verifică siguranţa F1.


închidere şi se rabate spre faţă
automatizarea.
5675 575 RO

104
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

1. Comutatorul pornit-oprit de la ser-


vomotor se închide şi se deschide
din nou. Aparatul efectuează urmă-
torul test propriu:
& Vană de amestec închisă

(150 secunde)
& Pompă pornită (10 secunde)

& Vană de amestec deschisă

(10 secunde)
& Vană de amestec închisă

(10 secunde)
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
vomotorului vanei de amestec.
A Comutator pentru sensul de rota- Apoi se aduce vana de amestec
ţie manual în poziţia „Deschisă“.
B Comutator pornit-oprit „8“
Indicaţie
Senzorul de temperatură pe tur tre-
buie să sesizeze acum o tempera-
tură mai ridicată. Dacă temperatura
scade, atunci fie sensul de rotaţie
al servomotorului este incorect, fie
elementul din vana de amestec
este montat incorect.

Instrucţiuni de montaj pentru


vana de amestec
5675 575 RO

105
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se fixează sensul de rotaţie al ser-


vomotorului vanei de amestec
(dacă este necesar).
& Comutatorul în poziţia I pentru

returul circuitului de încălzire din


stânga (starea de livrare).
& Comutatorul în poziţia II pentru

returul circuitului de încălzire din


dreapta.

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin sistemul LON la automatizare. Pentru verificarea
legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automatizarea caza-
nului (vezi pag. 35).

5675 575 RO

106
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Regim de încălzire
La solicitare provenită de la cronoter- Prepararea de apă caldă menajeră
mostatul comandat de temperatura de cu ajutorul cazanului pentru încăl-
ambianţă, în cadrul regimului de func- zire pe combustibil gazos
ţionare încălzire şi apă caldă mena- Prepararea de apă caldă menajeră se
jeră „G“ temperatura apei din cazan activează, dacă temperatura apei din
este menţinută la temperatura nomi- boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
nală. Dacă nu există nici o solicitare nominală a apei din boiler. Arzătorul,
de căldură, temperatura apei din pompa de circulaţie şi ventilul cu 3 căi
cazan este menţinută la temperatura vor fi conectate, respectiv comutate.
fixată pentru protecţia la îngheţ. Tem- Temperatura nominală a apei din
peratura apei din cazan este limitată cazan este reglată în starea de livrare
de la unitatea de comandă a arzătoru- cu 20 K peste temperatura nominală a
lui: prin termostatul de lucru la 74 °C, apei calde menajere (se reglează la
prin termocupla electronică la 82 °C. adresa de codare „60“). Dacă tempe-
Limitatorul de temperatură al circuitu- ratura efectivă a apei din boiler depă-
lui cu elemente de siguranţă blo- şeşte cu 2,5 K temperatura nominală
chează unitatea de comandă a a apei din boiler, atunci se opreşte
arzătorului atunci când temperatura arzătorul şi se activează deconecta-
apei din cazan ajunge la 100 °C. rea întârziată a pompelor de circulaţie
pentru apa din boiler.
Prepararea de apă caldă menajeră
cu ajutorul cazanului pentru încăl-
zire şi preparare de apă caldă
menajeră pe combustibil gazos
Dacă fluxostatul sesizează consum
de apă caldă menajeră (> 3 l/min),
atunci pornesc arzătorul şi pompa de
circulaţie, iar supapa cu trei căi
comută pe preparare de apă caldă
menajeră (simbolul „wp“ pe dis-
play). Arzătorul funcţionează în
modulaţie determinată de tempera-
tura de ieşire a apei calde menajere,
aceasta fiind limitată de termocupla
cazanului (82 °C).
5675 575 RO

107
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură . . . (continuare)

A Regimuri de funcţionare F Reglajul valorilor


B Funcţia de confort G Temp. a.c.m.
C Informare H Funcţia pentru regim de testare/
D Reglaj de bază verificare
E Confirmare K Temp. cazan

5675 575 RO

108
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Regim de încălzire
Cu ajutorul automatizării se determină Prepararea de apă caldă menajeră
valoarea nominală a temperaturii apei cu ajutorul cazanului pentru încăl-
din cazan, ţinând cont de temperatura zire pe combustibil gazos
exterioară sau de temperatura de Prepararea de apă caldă menajeră se
ambianţă (în cazul conectării unei activează, dacă temperatura apei din
telecomenzi comandate de tempera- boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
tura de ambianţă) şi de înclinarea/ nominală a apei din boiler. Arzătorul şi
nivelul caracteristicii de încălzire. pompa de circulaţie (pentru încălzirea
Valoarea determinată pentru tempera- apei din boiler) pornesc. Temperatura
tura nominală a apei din cazan se nominală a apei din cazan este
transmite la unitatea de comandă a reglată în starea de livrare cu 20 K
arzătorului. Unitatea de comandă a peste temperatura nominală a apei
arzătorului stabileşte gradul de modu- din boiler. Dacă temperatura efectivă
laţie în funcţie de temperatura nomi- a apei din boiler depăşeşte cu 2,5 K
nală şi cea efectivă a apei din cazan temperatura nominală a apei din boi-
şi comandă în mod corespunzător ler, atunci se opreşte arzătorul şi se
arzătorul. Temperatura apei din cazan activează deconectarea întârziată a
este limitată de la unitatea de pompelor de circulaţie pentru apa din
comandă a arzătorului: prin termosta- boiler.
tul de lucru la 74 °C, prin termocupla
electronică la 82 °C. Limitatorul de Încălzire suplimentară a apei calde
temperatură al circuitului cu elemente menajere
de siguranţă blochează unitatea de Funcţia pentru încălzire suplimentară
comandă a arzătorului atunci când va fi activată, dacă este reglat un
temperatura apei din cazan ajunge la interval de conectare în intervalul al
100 °C. patrulea de timp. Acest interval de
timp trebuie să fie în afara intervalelor
Prepararea de apă caldă menajeră de conectare pentru regimul normal
cu ajutorul cazanului pentru încăl- de preparare de apă caldă menajeră,
zire şi preparare de apă caldă pentru ca semnalul să fie recepţionat
menajeră pe combustibil gazos de automatizare. Valoarea nominală a
Dacă fluxostatul sesizează consum temperaturii pentru încălzirea supli-
de apă caldă menajeră (> 3 l), atunci mentară poate fi reglată prin adresa
pornesc arzătorul şi pompa de circu- de codare „58“.
laţie, iar ventilul cu trei căi comută pe
preparare de apă caldă menajeră.
Arzătorul funcţionează în modulaţie
determinată de temperatura de ieşire
a apei calde menajere, aceasta fiind
5675 575 RO

limitată de termocupla cazanului (82


°C).

109
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

A Programare orară circuit de încăl- G Regim economic


zire H Regim petrecere
B Programare orară a.c.m. K Reglaj de bază
şi recirculare (dacă este conec- L Confirmare
tată la automatizare) M Reglajul valorilor
C programul de vacanţă N Temp. a.c.m.
D Informare O Funcţia pentru regim de testare/
E Regimuri de funcţionare verificare
F Temperatura de ambianţă nor- P Temperatura de ambianţă redusă
mală R Ora/Data
5675 575 RO

110
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii)

Extensie internă H1

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea gD poate fi conectată
buie prin adresa de codare „53“: o supapă externă de siguranţă.
& Semnalizarea de avarii (codare

53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)


5675 575 RO

111
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea aBJ poate fi conectat
buie prin adresa de codare „53“: elementul de blocare pentru aparatele
& Semnalizarea de avarii (codare de evacuare a gazelor arse.
53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)


5675 575 RO

112
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie externă H1

Extensia externă va fi conectată prin aVD &


Blocare externă
KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate simul- & Solicitare externă

tan sau prelucrate următoarele funcţii: (borna 1 -2)


sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- & Comutarea externă a regimului

zire fără vană de amestec de funcţionare (borna 1 - 2)


sA Pompa de circulaţie pentru încăl- Atribuirea funcţiei „Comutare
zirea apei din boiler externă a regimului de funcţio-
sK Pompa de recirculare nare“ se face prin adresa de
fÖ Alimentarea de la reţea codare „91“.
gÖ Semnalizarea de avarii aVF Valoare nominală externă 0 până
la 10 V
aVG KM-BUS
5675 575 RO

113
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia externă va fi conectată prin aVD &


Blocare externă
KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate simul- & Solicitare externă

tan sau prelucrate următoarele funcţii: (borna 1 -2)


sK Pompa de recirculare & Comutarea externă a regimului

fÖ Alimentarea de la reţea de funcţionare (borna 1 - 2)


Atribuirea funcţiei „Comutare
externă a regimului de funcţio-
nare“ se face prin adresa de
codare „91“.
aVG KM-BUS
5675 575 RO

114
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutare externă a regimu-


lui de funcţionare“ se face prin adresa
de codare „aVD“. La adresa de codare
„91“ se poate fixa asupra căror cir-
cuite de încălzire să acţioneze comu-
tarea regimului de funcţionare:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
91:0 fără comutare
91:1 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec A1
91:2 circuitului de încălzire cu vană de amestec
M2
91:3 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec şi circuitului de încălzire cu vană de
amestec

La adresa de codare „D5“ poate fi


setat, pentru fiecare circuit de încăl-
zire, pe ce program să aibă loc comu-
tarea:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
d5:0 comutării pe „Permanent regim redus“ res-
pectiv „Permanent regim deconectat“ (în
funcţie de valoarea nominală reglată)
d5:1 comutării pe „Permanent regim de încăl-
zire“

Durata de comutare a regimului de


funcţioare poate fi setată la adresa de
codare „F2“.

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
F2:0 fără comutare a regimului de funcţionare
5675 575 RO

F2:1 până la durata comutării regimului de funcţionare


F2:12 între 1 şi 12 ore

115
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Comutarea regimului de funcţionare


este atât timp activă, cât timp contac-
tul este închis, dar cel puţin pentru
intervalul de timp setat la adresa de
codare „F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec- La adresa de codare „32“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta influenţa pe care semnalul „Blo-
externe. care ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec- La adresa de codare „9b“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei regla temperatura nominală minimă a
externe. apei din cazan la solicitare externă
La adresa de codare „34“ se poate
seta influenţa pe care semnalul „Soli-
citare ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Program de aerisire

Indicaţie Ventilul de comutare trece alternativ


La funcţionarea în program de aerisire pentru un anumit timp pe regim de
robinetul de gaz trebuie închis. încălzire şi prepararea de apă caldă
menajeră. În timpul programului de
În programul de aerisire pompa de cir- aerisire arzătorul este oprit.
culaţie va fi alternativ pornită şi oprită Programul de aerisire se activează
câte 30 secunde timp de 20 minute. prin adresa de codare „2F:1“. După
20 minute programul va fi dezactivat
automat şi adresa de codare va fi
setată la valoarea „0“.
5675 575 RO

116
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Programul de umplere

Indicaţie După aceea ventilul de comutare


La funcţionarea în program de poate fi adus prin adresa de codare
umplere robinetul de gaz trebuie „2F:2“ în poziţia de mijloc. Dacă auto-
închis. matizarea se opreşte când ventilul
este în această poziţie instalaţia
În starea de livrare ventilul de comu- poate fi umplută complet.
tare este în poziţie intermediară, ast-
fel încât instalaţia să poată fi umplută
complet. După pornirea automatizării,
ventilul de comutare nu mai trece în
poziţie intermediară.

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie


umplută când automatizarea este în
funcţiune, ventilul de comutare se
aduce prin adresa de codare „2F:2“ în
poziţia de mijloc şi se porneşte pompa
Dacă programul se activează prin
adresa de codare „2F“, arzătorul se
opreşte. După 20 minute programul
va fi dezactivat automat şi adresa de
codare va fi setată la valoarea „0“.

Funcţia de uscare a pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face Se pot regla diferite diagrame de tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peratură.
pardoseală. În fiecare caz trebuie res-
pectate indicaţiile producătorului par-
doselii.
5675 575 RO

117
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 1 (DIN 4725 partea 4) codarea „F1:1“

Diagramă de temperatură: Diagrama 2 (Asociaţia centrală pentru tehnici


de parchet şi alte pardoseli) codarea „F1:2“

Diagramă de temperatură: Diagrama 3 codarea „F1:3“


5675 575 RO

118
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 4 codarea „F1:4“

Diagramă de temperatură: Diagrama 5 codarea „F1:5“

Diagramă de temperatură: Reglaj din fabricaţie codarea „F1:6 până la


F1:15“
5675 575 RO

119
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne

5675 575 RO

A1 Placa electronică de bază § Senzor pentru temperatura apei


din cazan

120
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne (continuare)

$ Senzor pentru temperatura a.c. aA Electrod de ionizare


m. aG Senzor pentru temperatura
% Senzor pentru temperatura apei gazelor arse
din boiler (cazan pentru încăl- dÖ Servomotor pas cu pas pentru
zire, pe gaz) ventilul de comutare
Senzor pentru funcţia de confort fJ Termostat
(cazan pentru încălzire şi prepa- gF Unitate de aprindere
rare de apă caldă menajeră, pe a-Ö Motor suflantă
gaz) aCA Presostat de aer
(ştecher la setul de conectori) aVL Fluxostat
5675 575 RO

121
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe

5675 575 RO

A1 Placa electronică de bază

122
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

A2 Element pentru alimentare de la ? Senzor pentru temperatura pe


reţea tur la preselectorul hidraulic
A3 Optolink % Senzor pentru temperatura a.c.
A4 Automat aprindere m. din acumulator
A5 Unitate de comandă sÖ Pompă internă de circulaţie
A6 Fişa de codare dG Electrovalvă magnetică pentru
A7 Adaptor de conectare gaz
A8 Modulul de comunicare LON fÖ Alimentarea de la reţea
S1 Comutator pornit-oprit lH Alimentare de la reţea accesorii
S2 Tastă de deblocare şi Vitotrol 100
! Senzor de temperatură exte- a-Ö Motor suflantă
rioară aYA Presostat de gaz
aVG KM-BUS
5675 575 RO

123
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb!


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici)
ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese componente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

001 Aerisitor automat 025 Motor liniar pas cu pas


002 Conductă de racordare cu garni- 026 Racordul de gaze arse al caza-
turi (poz. 041) nului (cu poz. 019, 035, 036)
003 Termocuplă 027 Ansamblu racordare vas de
004 Senzor de temperatură expansiune cu membrană
005 Mufe de trecere pentru racordul 028 Siguranţă pentru conector cu fişă
cazanului (2 bucăţi)
006 Senzor de temperatură de la 029 Panou frontal (cu poz. 030)
schimbătorul de căldură pentru 030 Clemă de fixare (set)
funcţia de confort 031 Element pentru agăţare (set)
*1 032 Panou de mascare cu capse (cu
007 Garnitură profilată poz. 007)
008 Termoizolaţie schimbător de căl- 033 Conductă de alimentare cu gaz
dură* 1 034 Conductă de retur cu garnituri
009 Arc de siguranţă (poz. 041)
010 Motor pompă 035 Garnitură aer de admisie
011 Supapă a.c.m. 036 Garnitură gaze arse
*1 040 Piuliţă cu clip
012 senzorul pentru temperatura 041 Elemente de îmbinare, set de
gazelor arse garnituri
013 Sifon 050 Garnitură arzător
014 Schimbător de căldură 051 Inel termoizolant
015 Racord la sifon al schimbătorului 052 Tub de flacără al arzătorului
de căldură 053 Garnitură pentru tubul de flacără
017 Garnitură inelară 28 × 2,5 mm 056 Presostat de aer
018 Furtun pentru evacuarea con- 057 Conducte de ghidaj
densului 058 Clapetă amestec
019 Buşonul de închidere al racordu- 059 Ventilator
lui de gaze arse al cazanului (2 060 Element Venturi
bucăţi) 061 Bloc ventile de gaz
020 Set garnituri pentru schimbătorul 062 Uşă arzător
de căldură* 1 063 Unitate de aprindere
021 Schimbător de căldură în plăci * 1 064 Set pentru trecere pe gaz metan
022 Manometru specific reţelelor din CE (dia-
023 Fluxostat * 1 fragmă pentru gaz)
5675 575 RO

024 Limitator pentru cantitatea de 065 Set pentru trecere pe gaz metan
apă * 1 obişnuit (diafragmă pentru gaz)
*1 Numai la nr. de comandă 7183047...
124
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

066 Set pentru trecere pe gaz liche- Componente nereprezentate în


fiat (diafragmă pentru gaz) desen
077 Senzor Reed 016 Lubrifiant special
080 Automatizare Vitodens 042 Elemente de fixare
081 Placă acoperire posterioară 097 Cablu de conectare motor pas cu
082 Elemente suport pas
083 Clapetă 098 Cablu interior circuit electric al
084 Suport manometru electrodului de ionizare
085 Clemă 099 Cablu pentru circuitul electrodu-
086 Articulaţie lui de ionizare cu elemente de
087 Extensie internă (accesoriu) fixare
088 Modul de comunicare LON 100 Set de conductori X8/X9* 1
(accesoriu) 101 Set de conductori 100/35/34 (cu
089 Adaptor racordare legătură la masă)
090 Fişa de codare 102 Set de conductori X8/X9* 1
091 Siguranţă (10 bucăţi) 150 Instrucţiuni de montaj
092 Unitate de comandă pentru func- 151 Instrucţiuni de service
ţionare cu temperatură constantă 152 Instrucţiuni de utilizare pentru
093 Unitate de comandă pentru func- funcţionare cu temperatură con-
ţionare comandată de tempera- stantă
tura exterioară 153 Instrucţiuni de utilizare pentru
095 Etrier de închidere (10 bucăţi) funcţionare comandată de tem-
096 Senzor de temperatură exte- peratura exterioară
rioară 155 Lac spray, vito-alb
120 Suport siguranţă 156 Creion de retuş, vito-alb
A Plăcuţa cu caracteristici
Piese expuse uzurii
054 Electrod de aprindere cu garni-
tură
055 Electrod de ionizare cu garnitură
5675 575 RO

*1 Numai la nr. de comandă 7183046...


125
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 575 RO

126
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 575 RO

127
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 575 RO

128
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 575 RO

129
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsurare valoare reglată Prima punere


în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5675 575 RO

130
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 575 RO

131
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5675 575 RO

132
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 575 RO

133
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5675 575 RO

134
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 575 RO

135
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomi-
nală: 230 V~
Frecvenţă nomi- Reglajul termostatu- 82 °C (reglaj
nală: 50 Hz lui electronic: fixat)
Intensitate nomi-
nală: 6 A~ Reglajul limitatorului 100 °C (reglaj
Clasa de protec- de temperatură: fixat)
ţie: I Siguranţă (reţea): max. 16 A
IP X 4 D gemäß
Tipul de protecţie: EN 60529 Putere el. absorbită
& pompa de circula-

Temperatura admisă a mediului ţie: max. 115 W


ambiant & arzător: max. 60 W
de la 0 până la & automatizare: max. 10 VA
& la funcţionare: +40 °C

& la depozitare şi de la -20 până


transport: la +65 °C

Cazan pe combustibil gazos, categoria II 2ELL3P


Putere nominală kW 8,8 - 31
T V/T R 50/30 °C
Putere nominală utilă kW 8,4 - 29,5
Consum de combustibil * 1
considerând puterea maximă
cu cu Pci
Gaz metan tip CE 9,45 kWh/m3 m 3/h 3,12
34,02 MJ/m 3
Gaz metan obişnuit 8,13 kWh/m 3 m 3/h 3,63
29,25 MJ/m 3
Gaz lichefiat 12,79 kWh/m 3 m 3/h 2,31
46,04 MJ/m 3
_-0085 BO
Număr de identificare al produsului 0342

*1 Aceste valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de
5675 575 RO

exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru veri-
ficarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor făcute din fabricaţie,
valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste valori. Se consideră: 15°C,
1013 mbar.
136
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Parametrii caracteristici ai produsului (conform EnEV)


Putere nominală utilă kW 8,8 - 31
Randament η la
& 100 % din puterea nominală % 95,8
& 30% din puterea nominală % 106,9
Pierderi de căldură prin stand-by q B,70* 1 % 0,8
Putere electrică absorbită * 1 la
& 100 % din puterea nominală W 207
& 30 % din puterea nominală W 69
5675 575 RO

*1 Valoare limită max. conform EnEV


137
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru cazanul Vitodens 200

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul

Vitodens 200

corespunde următoarelor norme: Conform dispoziţiilor directivelor


DIN 4702-6 90/ 396/CEE
EN 297 89/ 336/CEE
EN 483 73/ 23/CEE
EN 625 92/ 42/CEE
EN 677
EN 50.165
acest produs va fi marcat după cum
EN 60 335
urmează:
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3 _-0085

Declaraţia de conformitate CE a unui serviciu autorizat conform EMVG Articolul


10.2, Număr de certificare: E9 02 08 1730.
Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul
(92/42/CEE) pentru:
Cazan în condensaţie
La evaluarea energetică prevăzută de normativele în vigoare pentru instalaţiile
de încălzire şi cele de aerisire conform DIN V 4701–10 pot fi luaţi în calcul pen-
tru produsul Vitodens 200 parametrii stabiliţi în cadrul procesului pentru
omologarea CE conform Directivei cu privire la randament (vezi tabelul cu
Datele tehnice).

Allendorf, 14 iulie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 575 RO

138
Certificate

Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, confirmăm că
pentru următorul produs sunt respectate valorile limită de NO x prevăzute de
1. BImSchV § 7 (2):

Vitodens 200

Allendorf, 14 iulie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 575 RO

139
Index alfabetic

Index alfabetic

A G
Accesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Garnitura arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Accesarea temperaturilor . . . . . . . . . . . . . . 72
Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Î
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Înclinarea caracteristicii de încălzire .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Blocare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116


Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I
Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
C Informare cu privire la parametrii de
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 37 funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Căutarea avariei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Informare cu privire la senzori . . . . . . . 79
Căutarea erorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Certificat de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 103 L
Codare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Codări la punerea în funcţiune . . . . . . 29 Limitator de temperatură . . . . . . . . . . . . . 103
Comutarea regimului de funcţionare . Lista de piese componente . . . . . . . . . 124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Curăţirea camerei de ardere . . . . . . . . . 25 M


Curăţirea suprafeţelor de schimb de Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 84
căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Modul de comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Curent de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

D N
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . 138 Nivelul caracteristicii de încălzire . . 38
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nivelul de codare 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . 107 Nivelul de codare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Detergenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

E
Electrod de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Extensie
& externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 114

& internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 112


5675 575 RO

F
Funcţia de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Funcţia de uscare a pardoselii . . . . . 117

140
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

P S
Parametrii caracteristici ai produsului Schema circuitului electric . . . . . . . . . . 120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . 29, 44
Presiune statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Presiunea de alimentare cu gaz . . . . 16 Schimbător de căldură în plăci . . . . 102
Presiunea dinamică de alimentare cu Senzor de temperatură exterioară . 96
gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Senzorul de temperatură al cazanului
Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . 8 Senzorul pentru funcţia de confort . 98


Privire de ansamblu a nivelelor de Senzorul pentru temperatura apei
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 calde menajere din boiler . . . . . . . . . . . . . . 97
Program de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Senzorul pentru temperatura gazelor
Protocol de măsurători 130, 132, 134 arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Senzorul pentru temperatura la ieşire
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Reglajul datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Set extensie pentru circuitul de


Reglajul orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 încălzire cu vană de amestec . . . . . . 105
Reglajul sarcinii pentru încălzire . . . . 19 Setarea numărului participantului la
Reglajul temperaturii de ambianţă . 38 sistemul LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Revenirea la codările din starea de Sifon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 26
livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sistem LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Solicitare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Ş
Ştergerea codărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

T
Test relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Testul de etanşeitate al sistemului de
evacuare gaze arse/admisie aer . . . . 21
Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tubul de flacără . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

U
Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uscarea pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5675 575 RO

141
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

V
Verificarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Verificarea ieşirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Verificarea participanţilor la sistemul
LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5675 575 RO

142
5675 575 RO

143
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

Cazan în condensaţie pe gaz, pentru


Cazan în condensaţie pentru încăl-
încălzire şi preparare de apă caldă
zire, pe gaz
menajeră
Tip WB2A Tip WB2A
de la 8,8 până la 26 kW de la 8,8 până la 26 kW
de la nr. de fabricaţie de la nr. de fabricaţie
7183 046 4 00001 ... 7183 047 4 00001 ...

Viessmann S.R.L.
5675 575 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.ro

144