Sunteți pe pagina 1din 16

Instrucţiuni de montaj VIESMANN

pentru personalul de specialitate

Vitodens 300
Tipul WB3A, De la 6,6 până la 35,0 kW
Cazan în condensaţie pe combustibil gazos ca aparat mural
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

VITODENS 300

5845 512 RO 2/2004 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Pe durata intervenţiilor la aparat/


instalaţia de încălzire, acestea trebuie

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
deconectate de la tensiune (de exem-
plu de la siguranţa separată sau de la
un întrerupător principal) şi asigurate
riale şi daune pentru mediul împotriva reconectării accidentale.
înconjurător. Se închide robinetul de gaz şi se asi-
gură împotriva deschiderii acciden-
Indicaţie tale.
Informaţiile trecute sub denumirea de Componentele electrice puse la dis-
indicaţie conţin informaţii suplimen- poziţie de instalator trebuie să fie
tare. omologate.

Normative privind măsurile de sigu- Intervenţiile la instalaţii de gaz


ranţă
trebuie executate numai de către un
Montajul, prima punere în funcţiune, instalator autorizat de ROMGAZ.
inspecţia, întreţinerea şi reparaţiile La punerea în funcţiune a unei insta-
trebuie executate de personal de spe- laţii ce funcţionează pe gaz trebuie
cialitate autorizat (firmă specializată respectate lucrările prevăzute de
în instalaţii de încălzire/firma de insta- STAS şi celelalte normative în
laţii din contract). vigoare!
Se vor respecta normele de siguranţă
prevăzute de STAS şi normativele
internaţionale.
5845 512 RO

2
Cuprins

Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 4
Pregătiri în vederea montajului cazanului .................................................... 5

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi a racordurilor ............................................................. 7
Racordarea evacuării gazelor arse.............................................................. 8
Racordarea evacuării condensului .............................................................. 8
Racord pentru alimentarea cu gaz............................................................... 9
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 10
Conexiuni electrice ..................................................................................... 11
& Pozarea cablurilor electrice...................................................................... 13
Închiderea carcasei automatizării şi instalarea elementului de comandă ...... 14
Montajul panoului frontal............................................................................. 15
Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor............................................... 15
5845 512 RO

3
Informaţii privind produsul

Vitodens 300, Tipul WB3A

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Modelul pe gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană poate fi
adaptat pentru funcţionare pe gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat cu ajutorul
unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil.

5845 512 RO

4
Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pentru pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare


electrică, vezi instrucţiunile de montaj pentru suportul pentru montaj sau
rama de montaj.

A Turul circuitului primar Rp¾ D Apă rece Rp½ (cazan pentru


B Apă caldă Rp Rp½ (cazan pentru încălzire şi preparare de apă
încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe gaz)
caldă menajeră, pe gaz) Returul boilerului G¾ (cazan pen-
5845 512 RO

Turul boilerului G¾ (cazan pentru tru încălzire, pe gaz)


încălzire, pe gaz) E Returul circuitului primar Rp¾
C Racord pentru alimentarea cu gaz F Umplere/Golire

5
Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

G Spaţiu pentru cablurile electrice K Racord pentru vas de expansiune


H Dimensiune în cazul instalării cu G¾
boiler pentru preparare de apă L Evacuarea condensului
caldă menajeră amplasat sub
cazan.

1. Se pregătesc racordurile hidrau- 3. Se pregătesc conexiunile electrice.


lice. Instalaţia de încălzire se spală & Cablul de alimentare de la reţea:

bine cu apă. NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , asigurat cu


max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
2. Racordul de alimentare cu gaz se & Cablurile pentru accesorii: NYM

pregăteşte conform normativelor în cu numărul necesar de fire pentru


vigoare. racordarea aparatelor externe.
& Toate cablurile trebuie să iasă în

zona „G“ 1200 mm din perete.

5845 512 RO

6
Montajul cazanului şi a racordurilor

Indicaţie
Elementul de racordare pentru vasul de expansiune se livrează ambalat sepa-
rat.
5845 512 RO

A Turul circuitului primar

7
Montajul cazanului şi a racordurilor (continuare)

B Apă caldă (cazan pentru încălzire D Apă rece (cazan pentru încălzire
şi preparare de apă caldă mena- şi preparare de apă caldă mena-
jeră, pe gaz) jeră, pe gaz)
Turul boilerului (cazan pentru Returul boilerului (cazan pentru
încălzire, pe gaz) încălzire, pe gaz)
C Racord pentru alimentarea cu gaz E Returul circuitului primar
F Umplere/Golire

Racordarea evacuării gazelor arse

Se racordează tubulatura de eva- Instrucţiuni de montaj pentru


cuare gaze arse şi admisie aer. sistemul de evacuare a gazelor
arse.

Racordarea evacuării condensului

Conducta de evacuare a condensului,


pentru care se asigură panta cores-
punzătoare şi aerisirea conductei, se
racordează la reţeaua de canalizare.

5845 512 RO

8
Racord pentru alimentarea cu gaz

1. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca dete-
riorări la cazan şi la blocul
de ventile de gaz.
Suprapresiune max. de tes-
tare 150 mbar. În cazul unei
presiuni mai ridicate pentru
detectarea neetanşeităţilor,
se desfac cazanul şi blocul
de ventile de la conducta
A Racord pentru alimentarea cu gaz principală de gaz (se des-
face îmbinarea prin asam-
Trecerea pe alt tip de gaz: blare filetată).
Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de 2. Se aeriseşte conducta de gaz.
gaz
5845 512 RO

9
Deschiderea carcasei automatizării

5845 512 RO

10
Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
ataşate accesoriilor.

A Conectarea ceasului comandat B Vitotrol 100 UTD (numai la auto-


prin unde radio matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
C Vitotrol 100 UTA (numai la auto-
5845 512 RO

matizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă)

11
Conexiuni electrice (continuare)

Conectori 230 V~ Conectori de joasă tensiune


fÖ Alimentarea de la reţea ! Senzor de temperatură exte-
& Firele „L1“ şi „N“ nu se vor rioară (numai în cazul funcţionă-
inversa. rii comandate de temperatura
& În cablul de alimentare de la exterioară).
reţea trebuie să existe un ele- Montaj:
ment de separare care deconec- & Se fixează pe peretele dinspre

tează în acelaşi timp de la reţea nord sau nord-vest, la o înăl-


toţi conductorii nelegaţi la masă ţime de 2 până la 2,5 m deasu-
cu diametrul suprafeţei de con- pra solului, în cazul clădirilor
tact de minimum 3 mm. cu mai multe etaje se fixează
& Siguranţă max. 16 A. în jumătatea superioară a celui
lH & Alimentare de la reţea a acceso- de-al doilea etaj
riilor (230 V ~ 50 Hz). În cazul & Nu se fixează deasupra feres-

amplasării în încăperi umede, trelor, uşilor şi gurilor de aeri-


alimentarea de la reţea a acce- sire
soriilor amplasate în afara zonei & Nu se fixează direct sub un

umede, nu se va face de la auto- balcon sau sub streaşină


matizare. Dacă cazanul se & Nu se va îngropa în tencuială

amplasează în afara încăperilor & Cablu bifilar, lungimea max.

umede, conectarea la alimenta- 35 m la o secţiune a cablului


rea de la reţea a accesoriilor se de 1,5 mm 2
poate face direct la automati- ? Senzor de temperatură pe tur
zare. Acest racord se conec- pentru preselectorul hidraulic
tează şi se deconectează direct (accesoriu)
o dată cu comutatorul pornit- % Senzor pentru temperatura apei
oprit al instalaţiei (max. 3 A). din boiler (se află împreună cu
& Vitotrol 100 UTA setul de racordare pentru boile-
& Vitotrol 100 UTD rul pentru preparare de apă
caldă menajeră)
aVG Participant la KM-BUS (acceso-
riu)
& Telecomandă Vitotrol 200 sau

300
& Vitocom 100

& Set extensie pentru un circuit

de încălzire cu vană de ames-


tec
& Vitosolic

& Extensie externă H1 sau H2


5845 512 RO

12
Conexiuni electrice (continuare)

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

A Conectori de joasă tensiune D Placă electronică de bază


B Conexiuni de 230 V E Modul de comunicare
C Extensie internă
5845 512 RO

13
Închiderea carcasei automatizării şi instalarea elementului de comandă

5845 512 RO

14
Montajul panoului frontal

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor

Pentru punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor, vezi instrucţiunile


de service
5845 512 RO

15
16
Fax: 068 425017
Viessmann S.R.L.

www.viessmann.ro
Tel: 068 422054 / 422493
RO-507075 Ghimbav, Braşov
5845 512 RO Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Tipărit pe hârtie ecologică,


albită fără clor