Sunteți pe pagina 1din 160

Instrucţiuni de montaj şi

service VIESMANN
pentru personalul de specialitate

Vitopend 100
Tipul WHEA
Cazan pentru încălzire, pe gaz
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOPEND 100

5845 629 RO 6/2004 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Normative

Pericol La efectuarea lucrărilor de service tre-


Acest semn atrage atenţia asu- buie respectate
pra unor daune pentru per- & normativele legale cu privire la pre-

soane. venirea accidentelor,


& TRGI, TRF şi dispoziţiile speciale,

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
de exemplu cele ale BDH,
& a ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF

& c SVGW

riale şi daune pentru mediul & normativele legale cu privire la ocro-

înconjurător. tirea mediului înconjurător,


& hotărârile asociaţiilor profesionale.

Indicaţie
Informaţiile trecute sub denumirea de Măsuri ce trebuie luate în caz de
indicaţie conţin informaţii suplimen- miros de gaz
tare.
Pericol
Servicii de garanţie Emanarea de gaz poate con-
duce lala explozii care pot
Serviciile de garanţie nu se acordă în avea ca urmări accidentări
cazul în care nu se respectă informa- grave.
ţiile cu privire la service. & Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

chis şi formarea de scântei.


Persoanele cărora se adresează & Nu aprindeţi niciodată lumina

aceste instrucţiuni şi nu conectaţi aparatele


electrice.
Aceste instrucţiuni de montaj şi ser- & Deschideţi ferestrele şi uşile.

vice se adresează în mod exclusiv & Închideţi robinetul de gaz.

personalului de specialitate autorizat. & Evacuaţi persoanele din

Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- zona de pericol.


buie executate numai de către instala- & Respectaţi măsurile de sigu-

tori autorizaţi de ROMGAZ. ranţă înscrise de ROMGAZ


Lucrările la instalaţia electrică vor fi pe contorul de gaz.
executate numai de electricieni califi- & Informaţi firma de speciali-

caţi. tate din afara clădirii.


Prima punere în funcţiune se va face
5845 629 RO

de către executantul instalaţiei sau de


un specialist desemnat de acesta.

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrări de service la instalaţia de


miros de gaze arse încălzire

Pericol & Se deconectează instalaţia de la


Gazele arse pot conduce lain- reţea şi se verifică dacă este între-
toxicaţii care pun însăşi viaţa ruptă alimentarea electrică (de
în pericol. exemplu de la siguranţa separată
& Închideţi instalaţia de încăl- sau de la un întrerupător principal).
zire. & Se asigură instalaţia împotriva unei

& Aerisiţi încăperea de ampla- reconectări accidentale.


sare a instalaţiei. & În cazul combustibilului gazos tre-

& Închideţi uşile spre încăperile buie închis robinetul de gaz şi asi-
de locuit. gurat împotriva deschiderii
accidentale.
Lucrările de remediere
Componente suplimentare, piese
sunt interzise la componentele cu de schimb şi piese supuse uzurii
funcţie de siguranţă.
În cazul înlocuirii, trebuie utilizate
piese originale de la firma Viessmann
sau piese echivalente, acceptate de
! Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instala-
firma Viessmann. ţia de încălzire, montajul unor
piese de schimb neomologate
şi efectuarea unor lucrări neau-
torizate de modificare pot
cauza deteriorări ale instalaţiei
de încălzire, pot influenţa defa-
vorabil funcţionarea acesteia şi
pot limita acordarea garanţiei.
În cazul unor modificări sau în
cazul înlocuirii unor piese se
vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.
5845 629 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 6
Pregătiri în vederea montajului cazanului .................................................... 6

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi a racordurilor ............................................................. 9
Racordarea evacuării gazelor arse.............................................................. 10
Funcţionare cu racord la coş ....................................................................... 11
Racord pentru alimentarea cu gaz............................................................... 11
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 12
Conexiuni electrice ..................................................................................... 13
Montajul unităţii de comandă a automatizării ............................................... 16
Montajul panoului frontal............................................................................. 17

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea.......... 18
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 20

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 53
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 57
Revenirea la codările din starea de livrare .................................................. 85

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service .................................................. 87
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare ................................... 88
Verificarea ieşirilor (Test relee).................................................................... 92
Accesarea parametrilor de funcţionare şi a senzorilor ................................. 93
Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ .............................................. 96

Remedierea avariilor
Citirea codurilor de avarii (istoric avarii) ...................................................... 97
Citirea şi anularea mesajelor de avarie ....................................................... 99
Remediere.................................................................................................. 111

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ........................ 118
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 119
5845 629 RO

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) .............................................. 122


Funcţiile automatizării................................................................................. 126

4
Cuprins

Cuprins (continuare)

Scheme
Schema circuitului electric – Conexiuni interne – Schema circuitului electric 131
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 133

Liste de piese componente....................................................................... 135

Protocoale................................................................................................. 148

Date tehnice .............................................................................................. 154

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 156

Index alfabetic .......................................................................................... 157


5845 629 RO

5
Pregătirea montajului

Informaţii privind produsul

Vitopend 100, Tipul WHEA

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de gaz sau gaz lichefiat se poate
realiza modificarea.

Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pentru pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare


electrică, vezi instrucţiunile de montaj pentru suportul pentru montaj sau
rama de montaj.

5845 629 RO

6
Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

Montaj

A Turul circuitului primar R p¾ E Returul circuitului primar R p¾


B Turul boilerului G¾ F Umplere/Golire
C Racord pentru alimentarea cu gaz G Spaţiu pentru cablurile electrice
D Returul boilerului G¾

1. Se pregătesc racordurile hidrau- 2. Racordul de alimentare cu gaz se


lice. Se spală instalaţia de încăl- pregăteşte conform normativelor în
zire. vigoare.
5845 629 RO

7
Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

3. Se pregătesc conexiunile electrice.


& Cablul de alimentare de la reţea:

NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , asigurat cu


max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
& Cablurile pentru accesorii: NYM

cu numărul necesar de fire pentru


racordarea aparatelor externe.
& Toate cablurile trebuie să iasă în

zona „G“ 1200 mm din perete.

5845 629 RO

8
Etapele de montaj

Montajul cazanului şi a racordurilor

Montaj

A Turul circuitului primar R p¾ D Returul boilerului G¾


5845 629 RO

B Turul boilerului G¾ E Returul circuitului primar R p¾


C Racord pentru alimentarea cu gaz F Umplere/Golire

9
Etapele de montaj

Racordarea evacuării gazelor arse

Funcţionare fără racord la coş

1. Se slăbesc şuruburile de întindere


de la flanşa pentru racordul de
gaze arse al cazanului.

2. Se introduce racordul de gaze arse


al cazanului.

Indicaţie
Ştuţul pentru racordul paralel de
gaze arse al cazanului C trebuie
astfel montat, încât să indice spre
stânga sau spre dreapta.

3. Se strâng şuruburile de întindere.

Instrucţiuni de montaj pentru


sistemul de evacuare a
gazelor arse

A Cotul de racordare la cazan pentru


instalarea orizontală a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse (60/
100, 70/110 şi 80/125).
B Racordul coaxial de gaze arse al
cazanului pentru instalarea verti-
cală a tubulaturii de evacuare a
gazelor arse (60/100, 70/110 şi
80/125).
C Racordul paralel de gaze arse al
cazanului pentru instalarea verti-
5845 629 RO

cală şi orizontală a tubulaturii de


evacuare a gazelor arse (80/80).

10
Etapele de montaj

Funcţionare cu racord la coş

b,f: Cazanul poate să funcţio- Instrucţiuni de montaj pentru


neze cu racord la coş. sistemul de evacuare a gazelor
arse

Racord pentru alimentarea cu gaz

1. Se montează robinetul de gaz A.

Trecerea pe alt tip de gaz:


Instrucţiuni pentru setul de

Montaj
trecere pe alt tip de gaz

Indicaţie pentru funcţionarea pe


gaz lichefiat!
Noi recomandăm în cazul instalării
cazanului în încăperi sub nivelul
solului, instalarea electrovalvei
magnetice externe de siguranţă în
combinaţie cu extensia internă H1
(nr. de comandă 7179 057).

2. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Suprapresiunea max. de
testare 150 mbar. În cazul
unei presiuni mai ridicate
pentru detectarea neetan-
şeităţilor, se desfac cazanul
şi blocul de ventile de la con-
ducta principală de gaz (se
desface îmbinarea prin
asamblare filetată).
5845 629 RO

3. Se aeriseşte conducta de gaz.

11
Etapele de montaj

Deschiderea carcasei automatizării

5845 629 RO

12
Etapele de montaj

Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
ataşate accesoriilor.

Montaj

A Conexiune pentru ceasul coman- B Vitotrol 100 UTD (numai la auto-


dat prin unde radio matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
5845 629 RO

C Vitotrol 100 UTA (numai la auto-


matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)

13
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Conectori 230 V~ Conectori de joasă tensiune


fÖ Alimentarea de la reţea ! Senzor de temperatură exte-
& Firele „L1“ rioară (numai în cazul funcţionă-
& şi „N“ rii comandate de temperatura
& nu se inversează. exterioară)
& În cablul de alimentare de la Montaj
reţea trebuie să existe un ele- & Se fixează pe peretele dinspre

ment de separare care deconec- nord sau nord-vest, la o înăl-


tează simultan de la reţea toţi ţime de 2 până la 2,5 m deasu-
conductorii nelegaţi la masă cu pra solului, în cazul clădirilor
diametrul suprafeţei de contact cu mai multe etaje se fixează
de minimum 3 mm. în jumătatea superioară a celui
& Siguranţă max. 16 A. de-al doilea etaj
lH & Alimentarea de la reţea a acce- & Nu se fixează deasupra feres-

soriilor (230 V ~ 50 Hz). În cazul trelor, uşilor şi gurilor de aeri-


amplasării cazanului în încăperi sire
umede, alimentarea de la reţea & Nu se fixează direct sub un

a accesoriilor amplasate în balcon sau sub streaşină


afara zonei umede, nu se va & Nu se va îngropa în tencuială

face de la automatizare. Dacă & Cablu bifilar, lungimea max.

cazanul se amplasează în afara 35 m la o secţiune a cablului


încăperilor umede, conectarea de 1,5 mm 2
la alimentarea de la reţea a ? Senzor de temperatură pe tur
accesoriilor se poate face direct pentru preselectorul hidraulic
la automatizare. Acest racord se (accesoriu)
conectează şi se deconectează % Senzor pentru temperatura apei
direct o dată cu comutatorul por- din boiler (se află împreună cu
nit-oprit al instalaţiei (max. 3 A). setul de racordare pentru boile-
& Vitotrol 100 UTA rul pentru preparare de apă
& Vitotrol 100 UTD caldă menajeră)
Se conectează la cu ştechere în
afara automatizării
aVG Participant la KM-BUS (acceso-
riu)
& Telecomandă Vitotrol 200 sau

300
& Vitocom 100

& Set extensie pentru un circuit

de încălzire cu vană de ames-


tec
5845 629 RO

& Vitosolic

& Extensie externă H1 sau H2

14
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

A Conectori de joasă tensiune D Placă electronică de bază Montaj


B Conexiuni de 230 V E Modul de comunicare
C Extensie internă
5845 629 RO

15
Etapele de montaj

Montajul unităţii de comandă a automatizării

5845 629 RO

16
Etapele de montaj

Montajul panoului frontal

Montaj
5845 629 RO

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru,


vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune
Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 01. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• • • 02. Aerisirea instalaţiei de încălzire ..................................... 21
• 03. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• 04. Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • 05. Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • 06. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• 07. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 08. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• • • 09. Măsurarea presiunii la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• 10. Reglajul puterii utile maxime ........................................... 29
• • • 11. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• • • 12. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• 13. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 32
• • 14. Golirea instalaţiei de încălzire ........................................ 33
• • 15. Verificarea şi curăţirea arzătorului care
funcţionează cu racord la coş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• • 16. Verificarea şi curăţirea arzătorului care
funcţionează fără racord la coş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5845 629 RO

• • 17. Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură


gaze arse/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune


Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • 18. Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare . . . . . . . 38
• • • 19. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• • • 20. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 21. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 22. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . 40
• • • 23. Măsurarea curentului de ionizare .................................. 40
• • • 24. Verificarea supapei externe de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 25. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire
existentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
• 26. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• 27. Realizarea verificării participanţilor (în combinaţie
cu sistemul LON la automatizare pentru
funcţionare comandată de temperatura exterioară) 47
• 28. Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Service

• 29. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


5845 629 RO

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană.

2. Se închide robinetul de gaz.

3.
! Atenţie
Apa de umplere cu proprie-
tăţi necorespunzătoare sti-
mulează depunerile şi
procesul de coroziune şi
poate provoca avarii la
cazan.
& Instalaţia de încălzire tre-

buie spălată bine înainte


de umplere.
& Se va folosi numai apă

care îndeplineşte condiţiile


de apă menajeră.
& Apa cu o duritate peste 20

°dH (3,58 mmol/l) trebuie


dedurizată. Agenţi indicaţi
pentru dedurizarea apei,
vezi Lista de preţuri Vito-
tec.
& Apei de umplere i se poate

adăuga un agent de pro-


tecţie la ingheţ indicat spe-
cial pentru instalaţii de
încălzire.

Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul de umplere de pe returul
circuitului de încălzire (prin setul de
racordare sau de către instalator).
(presiunea minimă în instalaţie >
0,8 bar).
5845 629 RO

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află în poziţia de
mijloc şi instalaţia va fi umplută
complet.

4. Dacă automatizarea a fost conec-


tată deja înainte de umplere:
se conectează automatizarea şi se
activează programul de umplere
prin adresa de codare „2F:2“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 53.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 128.
În timpul programului de umplere,
apare pe display „bF“ (Vitotro-
nic 100) respectiv „Umplere“ (Vito-
tronic 200).

5. Se închide robinetul de umplere şi


golire A.

6. Se închid robineţii pe circuitul


agentului termic. Service

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se porneşte automatizarea.
5845 629 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Se activează programul de aerisire 3. Se verifică presiunea în instalaţie.


prin adresa de codare „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 53.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 127.
În timpul programului de aerisire,
apare pe display „bF“ (Vitotro-
nic 100) respectiv „Aerisire“ (Vito-
tronic 200).

Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară

1. c se apasă. 3. Cu d se confirmă.

2. Cu b se selectează limba dorită.

Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai la auto-


matizare comandată de temperatura exterioară

Indicaţie
La prima punere în funcţiune sau după o perioadă mai lungă de nefuncţionare,
se poate ca ora sau data să trebuiască reglate.

1. D se apasă. 4. Cu a/b se reglează data.

2. Cu a/b se reglează ora exactă. 5. Cu d se confirmă.

3. Cu d se confirmă; apare „Data“.


5845 629 RO

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea tipului de gaz

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Dacă datele nu corespund, trebuie


cele Wobbe (Wo) de la ROMGAZ, trecut arzătorul pe tipul de gaz
respectiv furnizorul de gaz liche- existent, corespunzător datelor
fiat. obţinute de la ROMGAZ, respectiv
furnizorul de gaz lichefiat.
Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vito- Vezi instrucţiunile separate
pend 100 este reglat pentru func- de montaj pentru setul de
ţionare pe gaz metan specific trecere pe alt tip de combus-
reţelelor din Comunitatea Euro- tibil.
peană.
Cazanul poate să funcţioneze în După trecerea pe
cazul indicelui Wobbe cuprins între & Gaz metan obişnuit

12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi & Cazanul poate să funcţioneze în

58,0 MJ/m 3 ). cazul indicelui Wobbe cuprins


între 10,0 şi 13,1 kWh/m 3 (între
2. Se compară tipul şi grupa de gaz 36,0 şi 47,2 MJ/m 3 ).
cu datele trecute pe autocolantul & Gaz lichefiat

de pe arzător. & Cazanul poate să funcţioneze în

cazul indicelui Wobbe cuprins


între 20,3 şi 21,3 kWh/m 3 (între
72,9 şi 76,8 MJ/m 3 ).

4. La trecerea pe alt tip de gaz


Se activează tipul de gaz prin
adresa de codare „1E“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
Service

setarea adresei de codare, vezi


pag. 53.

5. Se trece tipul de gaz în protocolul


de măsurători de la pag. 148.
5845 629 RO

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Formarea de CO ca urmare a unui reglaj incorect al arzătorului prezintă
un pericol permanent pentru sănătate şi poate avea urmări grave.
Înainte şi după lucrările la aparatele care funcţionează pe gaz trebuie
măsurate emisiile de CO.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie spălat de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după spălare.

Presiunea statică

1. Se închide robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A de la blocul de
ventile , nu se scoate complet şi se
racordează manometrul.

3. Se deschide robinetul de gaz.

4. Se măsoară presiunea statică,


valoarea ar trebui să fie maximum
57,5 mbar. Se trece în protocol
valoarea măsurată.

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apara-
tul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 secunde se apasă tasta
„E“ pentru deblocarea arzătorului.
5845 629 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică),
ea trebuie să fie
& la gaz metan 20 mbar,

& la gaz lichefiat 50 mbar.

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii gazului
la racord se vor utiliza aparate de
măsură cu o precizie de cel puţin
0,1 mbar.

7. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.

Presiunea de ali- Presiunea de ali- Măsuri


mentare (presiu- mentare (presiu-
nea dinamică) nea dinamică)
pentru gaz metan pentru gaz liche-
fiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va
informa firma ROMGAZ, respectiv fur-
nizorul de gaz lichefiat.
17,4 - 57,5 mbar 42,5 - 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se racordează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instala-
ţie şi se reglează presiunea la 20 mbar
pentru gaz metan, respectiv 50 mbar
Service

pentru gaz lichefiat. Se informează


firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de
gaz lichefiat.

8. Se închide comutatorul pornit-oprit


de la automatizare (cazanul se
opreşte), se închide robinetul de
gaz, se scoate manometrul, se
5845 629 RO

închide cu şurubul corespunzător


racordul de măsurare A.

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

9. Se deschide robinetul de gaz şi se


porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituie pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.

Măsurarea presiunii la duză

1. Se închide robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.

3. Se deschide robinetul de gaz. Se


porneşte cazanul.

4. Se reglează puterea superioară .

Automatizare pentru funcţionare


cu temperatură constantă:
& Tastele K şi d se apasă

simultan, până când apare afi-


şat „1“.
& Tasta a se apasă, până când

apare afişat „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Tastele K şi d se apasă

simultan, până când apare afi-


şat „Test relee“.
5845 629 RO

& Tasta a se apasă, până când

apare afişat „2“.

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

5. Se scoate capacul B de la blocul


de ventile.

6. Se măsoară presiunea la duăză la


valoarea maximă a puterii nomi-
nale. În cazul cazul unor abateri
faţă de valoarea din tabelul de
la pag. 27 se reglează presiunea
la duză pentru valoarea supe-
rioară a puterii de la şurubul C
(cheie nr. 10).

7. Se apasă tasta d –
Funcţionarea la puterea nominală
superioară s-a încheiat.

8. Se reglează puterea inferioară.


Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
Tastele K şi d se apasă simul-
tan, până când apare afişat „1“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară
Tastele K şi d se apasă simul-
tan, până când apare afişat „Test
relee“ şi apoi „Sarcina de bază“.

9. Se măsoară presiunea la duză la


valoarea minimă a puterii nomi-
nale. La abatere de la valoarea
Service

din tabelul de la pag. 27 se


reglează presiunea la duză pentru
puterea nominală minimă de la
şurubul cu cap crestat D. Se ţine
contra de şurubul C3 (cheie nr.
10).
5845 629 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Funcţionare cu racord la coş


Putere nominală kW 10,5 24 Duze
ø mm
Presiunea la duză
considerând presiunea de alimentare cu
gaz de 20 mbar
cu cu indicele Wobbe Wo
Gaz metan 14,1 kWh/m 3 mbar 2,6 11,3 1,30
tip CE
50,7 MJ/m 3
Gaz metan 12,4 kWh/m 3 mbar 2,3 10,5 1,45
obişnuit
44,6 MJ/m 3
considerând presiunea de alimentare cu
gaz de 50 mbar
cu cu indicele Wobbe Wo
Gaz lichefiat 21,3 kWh/m 3 mbar 5,1 22,1 0,87
76,8 MJ/m 3

Funcţionare fără racord la coş


Putere nominală kW 10,5 24 Duze
ø mm
Presiunea la duză
considerând presiunea de alimentare cu
gaz de 20 mbar
cu cu indicele Wobbe Wo
Gaz metan 14,1 kWh/m 3 mbar 1,8 10,5 1,35
tip CE
50,7 MJ/m 3
Gaz metan 12,4 kWh/m 3 mbar 2,0 10,0 1,45
obişnuit
44,6 MJ/m 3
considerând presiunea de alimentare cu
gaz de 50 mbar
cu cu indicele Wobbe Wo
Gaz lichefiat 21,3 kWh/m 3 mbar 4,1 19,9 0,87
76,8 MJ/m 3
5845 629 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

10. Se fixează pe poziţie capacul B.

11. Se verifică valorile reglate si se


trec în protocolul de măsurători.

12. Se apasă tasta d –


Funcţionarea la puterea nominală
inferioară s-a încheiat.

13. Se închide comutatorul pornit-


oprit de la automatizare (cazanul
se opreşte), se închide robinetul
de gaz, se scoate manometrul, se
închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.

14. Se deschide robinetul de gaz şi


se porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituie la pericol de explo-
zie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.

Reglajul puterii utile maxime Service

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată puterea maximă. Limitarea se face
prin domeniul de modulare.

1. Se porneşte cazanul. 3. Reglajul puterii utile maxime se


documentează prin plăcuţa cu
2. Se apasă K şi F, pentru a activa caracteristici suplimentară, ataşată
reglajul puterii utile maxime. „Documentaţiei tehnice“. Plăcuţa
cu caracteristici se lipeşte lângă
5845 629 RO

plăcuţa cu caracteristici din partea


superioară.

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Etapele de lucru şi avarii posibile

Informaţii suplimentare, vezi pag. 110.

Afişaj pe display Măsură


Comandă de căl- nu Valoare reglată
dură de la auto-
matizare

da

Suflanta por- După cca 200 Verificarea cablu-


neşte nu secunde rilor şi a legături-
avarie lor electrice cu
F9 fişe

da

Presostatul de După cca 200 Se verifică cablu-


aer deblochează nu secunde rile şi conectorii
startul (contactul avarie cu fişe ai suflan-
între bornele E6 tei, se verifică
„X8.10“ şi suflanta
„X8.11“ se
închide)

da

Aprindere nu Avarie Se verifică modu-


F4 lul de aprindere
(comandă 230 V
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“

da

Blocul de ventile nu Avarie Se verifică blocul


de gaz se des- F4 de ventile de gaz
chide (comandă 230
V), se verifică
5845 629 RO

presiunea de
intrare la racordul
de gaz

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

da

Curentul de ioni- Avarie Se verifică regla-


zare se formează jul electrozilor şi
(peste 5 µA) nu se verifică dacă
Simbol A F4 există aer pe con-
ducta de gaz.

da

Arzătorul este în Se opreşte Se verifică etan-


funcţiune înainte de a se şeitatea instala-
atinge tempera- ţiei de evacuare a
tura reglată pen- gazelor de ardere
tru apa din cazan (recircularea
şi reporneşte ime- gazelor de
diat ardere), se veri-
fică presiunea
dinamică a gazu-
lui

Service
5845 629 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

Tubulatura de evacuare a gazelor


arse se consideră etanşă, dacă nu se
înregistrează în aerul de ardere o
concentraţie de CO 2 care depăşeşte
0,2 % sau o concentraţie a O 2 sub
20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.

A Punctul pentru măsurarea carac-


teristicilor aerului de ardere (aer
de admisie)

5845 629 RO

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Golirea instalaţiei de încălzire

1. Se conectează automatizarea şi se
accesează testul pentru relee:
K şi d se apasă simultan, min.
2 secunde.
Cu a/b se setează „5“ (automati-
zare pentru funcţionare cu tempe-
ratură constantă) respectiv „Ventil
poz.neutru“ (automatizare pentru
funcţionare comandată de tempera-
tura exterioară).

2. Se închide comutatorul pornit-oprit


„8“ de la automatizare.

3. Instalaţia de încălzire se goleşte


prin robinetul A pentru umplerea
şi golirea cazanului.

Service
5845 629 RO

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea arzătorului care funcţionează cu


racord la coş

1. Se închide comutatorul pornit- 3. Se deblochează


oprit de la automatizare A şi se automatizarea A şi se rabate în
întrerupe alimentarea de la reţea. jos.

2. Se închide robinetul de gaz şi se 4. Se deşurubează masca de pro-


asigură împotriva deschiderii tecţie de la camera de ardere B.
accidentale.
5845 629 RO

5. Placa de ecranare C se deşuru-


bează şi se scot mufele de tre-
cere a cablurilor prin tablă.

34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

6. Se desfac conexiunile cu fişe D. 10. Se curăţă arzătorul, dacă este


necesar, cu aer comprimat sau
7. Se scoate fişa de conectare a leşie de săpun.
cablului de aprindere de la unita- Se clăteşte cu apă curată.
tea de aprindere E.
Indicaţie
8. Se scoate cablul de legare la Se deşurubează electrozii de
masă. aprindere şi supraveghere, even-
tual se spală cu leşie de săpun
9. Se scot şuruburile de fixare F şi sau apă curată.
se extrage arzătorul G.

Service
5845 629 RO

35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea arzătorului care funcţionează fără


racord la coş

1. Se închide comutatorul pornit- 3. Se deblochează


oprit de la automatizare A şi se automatizarea A şi se rabate în
întrerupe alimentarea de la reţea. jos.

2. Se închide robinetul de gaz şi se 4. Se deşurubează masca de


asigură împotriva deschiderii acoperire B şi se îndepărtează.
5845 629 RO

accidentale.
5. Se deşurubează masca de pro-
tecţie de la camera de ardere C.

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

6. Se desface conexiunea cu 10. Se curăţă arzătorul, dacă este


fişe D. necesar, cu aer comprimat sau
leşie de săpun.
7. Se scoate ştecherul de la cablul Se clăteşte cu apă curată.
electrodului de aprindere E şi se
scoate din rezervorul de aer. Indicaţie
Se deşurubează electrozii de
8. Se scoate cablul de legare la aprindere şi supraveghere, even-
masă. tual se spală cu leşie de săpun
sau apă curată.
9. Se scot şuruburile de fixare F şi
se extrage arzătorul G.

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură gaze arse/


apă

1. Se scot ştecherele de la senzorul


de temperatură al cazanului A şi
limitatorul de temperatură B.

2. Se scoate siguranţa conexiunii cu


fişe C de la tubul de racordare şi
se desface legătura prin îmbinare
filetată D.

3. Se extrage schimbătorul de căldură


gaze arse/apă E spre faţă.

4. Se curăţă schimbătorul de căldură


gaze arse/apă, dacă este necesar,
Service

cu aer comprimat sau leşie de


săpun.
Se clăteşte cu apă curată.
5845 629 RO

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare

5845 629 RO

1. Se verifică dacă electrozii de aprin- 2. Se curăţă electrozii de aprindere


dere A şi electrodul de ionizare cu o perie mică sau cu hârtie abra-
B sunt consumaţi sau murdari. zivă.

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Se verifică dacă sunt respectate 4. Se deşurubează panoul protector


distanţele necesare. Dacă distan- de la camera de ardere.
ţele nu corespund indicaţiilor sau
dacă electrozii sunt avariaţi, se
înlocuiesc electrozii. Se strâng
şuruburile de fixare C ale electro-
zilor cu un cuplu de strângere de
2 Nm.

Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiu-


nii în instalaţie

1. Se scot cablurile de la
presostatul A.

2. Se înşurubează capacul B.

3. Se măsoară presiunea preliminară


din vasul de expansiune cu mem-
brană la niplul de măsurare C,
eventual se completează umplerea.

4. Capacul B se fixează cu şuruburi


şi se conectează cablurile la
presostatul A.

Service
5845 629 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Emanarea de gaz conduce la
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.

Măsurarea curentului de ionizare

1. Se racordează aparatul de măsură


conform figurii alăturate.

2. Se reglează puterea nominală


superioară.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Tastele K şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „1“.


& Tasta a se apasă, până când

apare afişat „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Tastele K şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „Test


relee“.
& Tasta a se apasă, până când

apare afişat „2“.

Indicaţie
Curentul minim de ionizare trebuie
să aibă deja la formarea flăcării
(cca 2-3 secunde după deschide-
rea blocului de ventile) o valoare de
5845 629 RO

min. 4 µA.

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Dacă curentul de ionizare < 4 µA


& Se verifică distanţa dintre elec-

trozi (vezi pag. 38)


& Se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

4. Se apasă tasta d –
Funcţionarea la puterea nominală
superioară s-a încheiat.

5. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire existentă

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie adaptată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi pag. 53.

Schema de instalaţie 1

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec

Service
5845 629 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

! Senzor de temperatură exterioară lH Cronotermostat Vitotrol 100


(numai la automatizare pentru (numai la automatizare pentru
funcţionare comandată de tempe- funcţionare cu temperatură con-
ratura exterioară) stantă)
sau % Senzorul pentru temperatura a.c.
m. din boiler

Codări necesare Adresa


Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 2

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră şi un circuit de încălzire prin par-


doseală cu separarea circuitelor (schimbător de căldură)
5845 629 RO

42
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

! Senzor de temperatură exte- lH Alimentare de la reţea (set


rioară (numai la automatizare extensie)
pentru funcţionare comandată aVG KM-Bus
de temperatura exterioară) A Set extensie pentru un circuit de
? Senzor de temperatură pe tur încălzire cu vană de amestec
% Senzor pentru temperatura a.c. B Schimbător de căldură în plăci
m. din boiler pentru separarea conductelor
sÖ Pompa circuitului de încălzire C Termostat max. (încălzire prin
pardoseală)
Service

Codări necesare Adresa


Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 3

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră şi un circuit de încălzire prin par-


5845 629 RO

doseală racordat direct (ridicare rapidă a temperaturii pe tur)


Regulator fără energie suplimentară (model cu 3 căi)

43
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

! Senzor de temperatură exterioară A Termostat max. (încălzire prin par-


% Senzor pentru temperatura a.c.m. doseală)
din boiler B Regulator fără energie suplimen-
sK Pompa circuitului de încălzire tară (închide dacă creşte tempe-
pentru un circuit cu vană de ratura)
amestec (racordare prin extensie Modelul cu 3 căi se poate procura
internă) de la
WSC AG
Mess- + Regeltechnik
Weismüllerstr. 3
D-60314 Frankfurt/M.
sau
Danfos
Antriebs- und Regeltechnik GmbH
Carl-Ligien-Str. 8
D-63073 Offenbach/M.

Codări necesare Adresa


Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
5845 629 RO

Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1


Extensie internă 53:2

44
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Schema de instalaţie 4

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec, un circuit de încălzire cu vană de amestec şi preselector
hidraulic

! Senzor de temperatură exte- lH Alimentarea de la reţea


rioară aVG KM-Bus
? Senzor de temperatură pe tur A Termostat max. (încălzire prin
% Senzor pentru temperatura a.c. pardoseală)
m. din boiler B Set extensie pentru un circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec
Service

sK Pompa circuitului de încălzire


pentru un circuit cu vană de
amestec (racordare prin extensie
internă)

Codări necesare Adresa


Senzorul de temperatură pe tur pentru preselectorul hidrau- 52:1
lic există (va fi reglat automat)
5845 629 RO

Funcţionare pe gaz metan (starea de livrare) 1E:0


sau
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

45
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Extensie internă 53:2

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
pentru modulul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia informaţiilor prin sistemul LON poate dura 2-3 minute.

Setarea numărului participantului la sistemul LON

Numărul participantului se setează În cadrul unui sistem LON nu poate fi


prin adresa de codare „77“. atribuit acelaşi număr de două ori.

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

1. L şi d se apasă simultan cca 2. e se apasă. Lista participanţilor


2 secunde. S-a declanşat verifica- este actualizată după cca 2 minute.
rea participanţilor (vezi pag. 47 Verificarea participanţilor s-a
încheiat.

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300


5845 629 RO

46
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Automatizarea Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circuitului caza-
nului
Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.
Codarea „77: 1“ Codarea „77: 10“ Codarea „77: 11“ 99
se setează
Automatizarea Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
este manager de este manager de este manager de manager de
erori * 1 erori * 1 erori * 1 erori
Codarea „79: 1“ Codarea „79: 0“ Codarea „79: 0“
Transmiterea orei Recepţionarea orei Recepţionarea orei Recepţionarea
prin sistemul LON prin sistemul LON prin sistemul LON orei prin siste-
Codarea „7b 1“ Codarea „81: 3“ Codarea „81: 3“ mul LON
se setează se setează
Transmiterea Recepţionarea Recepţionarea tem- —
temperaturii exte- temperaturii exte- peraturii exterioare
rioare prin siste- rioare prin sistemul prin sistemul LON
mul LON LON Codarea „97: 1“
Codarea „97: 2“ Codarea „97: 1“ se setează
se setează
Supravegherea Supravegherea Supravegherea ero- —
erorilor pentru erorilor pentru par- rilor pentru partici-
participanţii LON, ticipanţii LON, panţii LON, codarea
codarea „9C: 20“ codarea „9C: 20“ „9C: 20“

Realizarea verificării participanţilor (în combinaţie cu siste-


mul LON la automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) Service

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor din instalaţie


care sunt legate la managerul de erori.
Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului (vezi

pag. 46).
& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi pag. 46).


5845 629 RO

*1 Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager de erori
într-o instalaţie de încălzire.
47
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. L şi d se apasă simultan cca


2 secunde. Verificarea participanţi-
lor este activată.

2. Cu a şi b se selectează partici-
pantul dorit.

3. Cu d se activează verificarea.
„Test“ este afişat intermitent, până
A Numărul curent din listă ce se încheie verificarea. Display-ul
B Numărul participantului şi ledurile tastelor pentru partici-
pantul selectat semnalizează inter-
mitent cca 60 secunde.
& În cazul comunicării între cele

două aparate apare „Verificare


OK“.
& În cazul în care comunicarea

între cele două aparate nu este


stabilită, apare „Eroare la verifi-
care“. Se verifică legătura LON.

4. Pentru verificarea celorlalţi partici-


panţi se procedează ca la punctele
2 şi 3.

5. L şi d se apasă simultan cca


1 secundă. Verificarea participanţi-
lor s-a încheiat.
5845 629 RO

48
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire repre- În starea de livrare sunt reglate urmă-


zintă legătura între temperatura exte- toarele valori:
rioară şi temperatura apei din cazan & Înclinare = 1,4

respectiv temperatura agentului ter- & Nivel = 0

mic pe tur. Simplificat: cu cât este mai


scăzută temperatura exterioară, cu Înclinarea caracteristicii de încălzire
atât este mai ridicată temperatura se află în mod normal
apei din cazan respectiv temperatura & la încălziri prin pardoseală în

pe tur. De temperatura apei din cazan zona A,


respectiv temperatura pe tur depinde & la încălziri de temperatură joasă

la rândul său temperatura de (conform regulamentului în vigoare


ambianţă. privind instalaţiile de încălzire) în
zona B.

Service
5845 629 RO

49
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Modificarea înclinării şi a nivelului

1. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „D3“ în
nivelul de codare 1 (vezi 53).
Se poate regla o valoare cuprinsă
între 2 şi 35.

2. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „D4“ în
nivelul de codare 1 (vezi păg. 53).
Valoarea se poate regla între -13 şi
+40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului

5845 629 RO

50
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul temperaturii de ambianţă

Temperatura de ambianţă normală:

Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“ se


reglează valoarea nominală pentru
temperatura de zi.
După cca 2 secunde valoarea este
preluată automat.
Caracteristica de încălzire este depla-
sată în lungul axei pentru temperatura
de ambianţă reglată în mod corespun-
zător şi acest fapt are ca rezultat
modificarea regimului de pornire şi
oprire al pompelor circuitului de încăl-
zire, atunci când este activată optimi-
zarea funcţionării pompelor circuitelor
Exemplul 1: Modificarea temperaturii de încălzire.
de ambianţă normale de la 20 °C la
26 °C

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită Service
5845 629 RO

51
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Temperatura de ambianţă redusă:

1. Cu E se accesează valoarea
nominală pentru temperatura de
noapte.

2. Cu a şi b se modifică valoarea.

3. Cu d se confirmă valoarea
reglată.

Exemplul 2: Modificarea temperaturii


de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

5845 629 RO

52
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

1. K şi L se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă. alte adrese de codare.

Indicaţie 4. K şi L se apasă simultan cca


La automatizarea pentru funcţio- 1 secundă.
nare comandată de temperatura
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. Codările care nu sunt rele-
vante datorită dotării instalaţiei sau
din cauza setării altor codări, nu
vor fi afişate.

Service
5845 629 RO

53
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Privire de ansamblu

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,
1 circuit de încălzire 2, 3:
fără vană de amestec 1 circuit de încălzire fără
A1, fără preparare a.c. vană de amestec A1, cu
m. preparare a.c.m.
00 :3 * 11 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 * 11 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 * 1Schema de instalaţie 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 * 1Schema de instalaţie 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
cazanului respectiv
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


54
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
Aerisire/Umplere
2F:0 Programul nu este acti- 2F:1 Programul de aerisire
vat activat
2F:2 Programul de umplere
activat
Nr. participant
77 :1 Numărul participantului 77 :2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77 :99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

Regim economic de vară A1


A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor Service
telor de încălzire de încălzire
Regim economic de vară M2
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Temp. min. tur A1
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 10
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


55
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Temp. min. tur M2
C5:20 Limitarea electronică a C5:10 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
Temp. max. tur A1
C6:74 * 1Limitarea electronică C6:10 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 10
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Temp. max. tur M2
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:10 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 10
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Înclinare A1
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pag. 49)
Înclinare M2
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:0,2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:3,5 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pag. 49)
Nivel A1
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pag. 49)
Nivel M2
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pag. 49)
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


56
Codări

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare 2

1. L şi G se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde; cu d se confirmă. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă, valoarea este afi- alte adrese de codare.
şată intermitent.
4. L şi G se apasă simultan cca
1 secundă. Codarea s-a încheiat.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a sau b domeniile sunt parcurse în ordine succesivă.

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă de la 56 până la 73
Generalităţi de la 76 până la 9F
Circuit racordat direct (circuit de încălzire de la A0 până la F7
A1 fără vană de amestec)
Circuit de încălzire cu vană de amestec de la A0 până la F7
(circuit de încălzire M2 cu vană de ames-
tec) Service
5845 629 RO

57
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,
1 circuit de încălzire 2, 3:
fără vană de amestec 1 circuit de încălzire fără
A1, fără preparare a.c. vană de amestec A1, cu
m. preparare a.c.m.
00 :3 1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Schema de instalaţie 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Schema de instalaţie 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
cazanului respectiv
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
5845 629 RO

58
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
21:0 Fără mesaj de întreţi- 21:1 Numărul de ore de func-
nere până la ţionare ale arzătorului
arzător 21:9999 până la întreţinere poate
fi reglat între la 1 şi 9999
ore
23:0 Fără interval de timp 23:1 Intervalul de timp reglabil
pentru întreţinerea până la între 1 şi 24 luni
arzătorului 23:24
24:0 Nu apare mesajul 24:1 Mesajul „Întreţinere“ pe
„Întreţinere“ display (adresa apare
automat şi trebuie schim-
bată manual după efec-
tuarea întreţinerii)
25:0 Senzorul de tempera- 25:1 Senzorul de temperatură
tură exterioară nu este exterioară este recunos-
recunoscut şi fără cut şi se supraveghează
supravegherea erorilor erorile
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 Arzătorul este aprins for-
arzătorului ţat o dată la 24 ore
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (se
setează automat la racor-
dare)
2F:0 Programele nu sunt 2F:1 Programul de aerisire
activate activat
2F:2 Programul de umplere Service
activat
30:1 Pompa internă de circu- 30:0 Pompa internă de circula-
laţie cu turaţie reglabilă ţie fără turaţie reglabilă
(este setată automat) (de exemplu pentru func-
ţionare provizorie în caz
de service)
32:0 Semnal „Blocare 32:1 Semnal „Blocare externă“
externă“ care acţio- până la care acţionează asupra
nează asupra pompelor 32:15 pompelor de circulaţie:
de circulaţie: Toate vezi tabelul de mai jos
5845 629 RO

pompele funcţionează
comandate de automa-
tizare
59
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa circuitu- Pompa circuitului de


internă de cir- lui de încălzire încălzire
culaţie Circuit de încăl- Circuit de încălzire cu
zire fără vană de vană de amestec
amestec
0 Funcţ. com. Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
automatizare matizare zare
1 Funcţ. com. Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
automatizare matizare zare
2 Funcţ. com. Funcţ. com. auto- OPRITĂ
automatizare matizare
3 Funcţ. com. Funcţ. com. auto- OPRITĂ
automatizare matizare
4 Funcţ. com. OPRITĂ Funcţ. com. automati-
automatizare zare
5 Funcţ. com. OPRITĂ Funcţ. com. automati-
automatizare zare
6 Funcţ. com. OPRITĂ OPRITĂ
automatizare
7 Funcţ. com. OPRITĂ OPRITĂ
automatizare
8 OPRITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
9 OPRITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
10 OPRITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare
11 OPRITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5845 629 RO

60
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
34:0 Influenţa semnalului 34:1 Influenţa semnalului
„Solicitare externă“ asu- până la „Solicitare externă“ asu-
pra pompelor de circu- 34:23 pra pompelor de circula-
laţie: Toate pompele ţie: vezi tabelul de mai
funcţionează coman- jos
date de automatizare

Codarea Pompa internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
0 Funcţ. com. auto- Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare matizare zare
1 Funcţ. com. auto- Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare matizare zare
2 Funcţ. com. auto- Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare matizare
3 Funcţ. com. auto- Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare matizare
4 Funcţ. com. auto- OPRITĂ Funcţ. com. automati-
matizare zare
5 Funcţ. com. auto- OPRITĂ Funcţ. com. automati-
matizare zare
Service

6 Funcţ. com. auto- OPRITĂ OPRITĂ


matizare
7 Funcţ. com. auto- OPRITĂ OPRITĂ
matizare
8 OPRITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
9 OPRITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
10 OPRITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
5845 629 RO

matizare
11 OPRITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare
61
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompa internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
17 PORNITĂ Funcţ. com. auto- Funcţ. com. automati-
matizare zare
18 PORNITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare
19 PORNITĂ Funcţ. com. auto- OPRITĂ
matizare
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţ. com. automati-
zare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 Cu senzor de tempera-
ratură pe tur pentru pre- tură pe tur pentru prese-
selectorul hidraulic lectorul hidraulic (se
setează automat atunci
când este recunoscut)
5845 629 RO

62
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
53:1 Funcţia releu 2 a exten- 53:0 Funcţia releu 2: semnali-
siei interne: pompa de zarea de avarii
recirculare 53:2 Funcţia releu 2: pompa
externă a circuitului de
încălzire (circuitul de
încălzire A1)
54:0 Fără automatizare pen- 54:1 Cu Vitosolic 100
tru instalaţia solară 54:2 Cu Vitosolic 200 (se
setează automat când
este recunoscută)
Apă caldă menajeră
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la 60 °C la peste 95 °C (în funcţie
de fişa de codare a caza-
nului, numai la cazan
pentru încălzire, pe gaz)
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
pentru apa caldă mena-
jeră
58:0 Fără funcţie suplimen- 58:1 Temperatura max. pentru
tară pentru prepararea până la apa caldă menajeră se
de apă caldă menajeră 58:95 poate seta până la valoa-
rea parametrizată la fişa Service
de codare a cazanului.
59:0 Încălzirea apei din boi- 59:1 Punctul de conectare se
ler: până la poate regla între 1 şi 10 K
Punct de conectare - 59:10 sub valoarea reglată
2,5K
Punct de deconectare
+2,5K
5B:0 Boilerul pentru prepa- 5B:1 Boilerul pentru preparare
rare a.c.m. racordat a.c.m. racordat după pre-
direct la cazan selectorul hidraulic
5845 629 RO

63
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
60:20 * 1În timpul preparării de 60:5 Diferenţa dintre tempera-
apă caldă menajeră până la tura apei din cazan şi
temperatura apei din 60:25 temperatura reglată pen-
cazan este cu maximum tru apa caldă menajeră
20 K mai mare decât poate fi setată între 10 şi
temperatura reglată 50 K
pentru apa caldă mena-
jeră
62:2 Pompa de circulaţie cu 62:0 Pompa de circulaţie fără
deconectare întârziată deconectare întârziată
după 2 minute 62:1 Deconectarea întârziată
până la se poate regla între 1 şi
62:15 15 minute
63:0 * 2Fără funcţie supli- 63:1 Funcţie suplimentară: 1 x
mentară pentru prepa- zilnic
rarea de apă caldă 63:2 la fiecare 2 până la 14
menajeră până la zile
63:14
63:15 2 x zilnic
65:... Informaţie cu privire la 65:0 Fără ventil de comutare
tipul ventilului de comu- 65:1 Ventil de comutare de la
tare (nu se va modifica firma Viessmann
reglajul) 65:2 Ventil de comutare de la
firma Wilo
65:3 Ventil de comutare de la
firma Grundfos
6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
parare de apă caldă până la parare de apă caldă
menajeră 100 %, este 6F:100 menajeră poate fi reglată
fixată prin fişa de de la puterea nominală
codare a cazanului inferioară până la 100 %
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


*2 Numai la automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă
64
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
71:0 * 1Pompa de recirculare 71:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: Pornită conform prima valoare reglată
programării orare pen- 71:2 Pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: Pornită rii de apă caldă menajeră
la prima valoare reglată
72:0 * 1Pompa de recirculare 72:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: pornită conform a 2-a valoare reglată
programării orare 72:2 Pornită în timpul prepară-
rii de apă caldă menajeră
la a 2-a valoare reglată
73:0 * 1Pompa de recirculare 73:1 În timpul programării
pentru apa caldă mena- până la orare pompa porneşte
jeră: pornită conform 73:6 1dată/oră pentru 5
programării orare minute
până la 6 ori/oră pornită
pentru 5 minute
73:7 În permanenţă în func-
ţiune
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON LON; este recunoscut
automat
76:2 Cu modul de comunicare Service
cascadă; este recunoscut
automat
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


65
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
77 :1 Numărul participantului 77 :2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77 :99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:0 Automatizarea nu este 79:1 Automatizarea este


manager de erori manager de erori
7B:1 Transmiterea orei prin 7B:0 Ora nu se transmite prin
sistemul LON sistemul LON
7F:1 * 1Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
tamente
Este posibil reglajul
separat al programului de
vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Cu întârziere de 5 80:0 Fără întârzierea semnali-
secunde pentru semna- zării
lizarea de avarie; sem- 80:2 Întârzierea semnalizării
nalizarea se realizează, până la avariei poate fi reglată
dacă avaria s-a produs 80:199 între 10 s şi 995 s; 1 gra-
de min. 5 secunde daţie de reglaj = 5 s
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


66
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
este recunoscută auto-
mat
81:3 Ora este preluată de la
sistemul LON
88 :0 Afişarea temperaturilor 88 :1 Afişarea temperaturilor în
în grade °Celsius grade Fahrenheit
8A:175 Afişarea tuturor codări- 8A:176 Afişarea tuturor codărilor
lor care pot fi efectuate independent de tipul de
pentru tipul respectiv de instalaţie şi de acceso-
instalaţie riile conectate
90:128 Constantă de timp pen- 90:1 Corespunzător valorii
tru calculul temperaturii până la reglate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 ore adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
1 gradaţie de reglaj =
10 min.

Service
5845 629 RO

67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
91:0 * 1Nu există posibilitatea 91:1 Comutarea externă a
unei comutări externe a regimului de funcţionare
regimului de funcţionare acţionează asupra circui-
prin extensie externă tului de încălzire fără
vană de amestec
91:2 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
cuitului de încălzire cu
vană de amestec
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 este
recunoscută automat
97:0 Temperatura exterioară 97:1 Temperatura exterioară
măsurată la senzorul este preluată de LON-
conectat la automati- BUS
zare este folosită intern. 97:2 Temperatura exterioară
măsurată la senzorul
conectat la automatizare
este folosită intern şi
transmisă prin cablul
LON-BUS la automatiza-
rea Vitotronic 050 dacă
aceasta este conectată
98:1 Nr. instalaţiei Viess- 98:1 Numărul instalaţiei poate
mann (în combinaţie cu până la fi fixat între 1 şi 5
sistemul de suprave- 98:5
ghere a mai multor
5845 629 RO

instalaţii prin Vito-


com 300)
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
9b:0 Temperatura minimă 9b:1 Temperatura nominală se
nominală pentru apa din până la poate regla între 1 şi
cazan la solicitare 9b:127 127 °C
externă
9C:20 Supravegherea partici- 9C:0 Fără supraveghere
panţilor la LON 9C:5 Timpul se poate regla
Dacă un participant nu până la între 5 şi 60 minute
răspunde la accesare, 9C:60
se lucrează timp de
20 minute conform valo-
rilor interne fixate la
automatizare. Numai
după aceea va apărea
un mesaj de avarie.
9F:8 * 1Diferenţa de tempera- 9F:0 Diferenţa de temperatură
tură 8 K; numai în com- până la poate fi reglată între 0 şi
binaţie cu un circuit cu 9F:40 40 K
vană de amestec
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 * 1Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este
recunoscută automat)
A0:2 Cu Vitotrol 300 (este
recunoscută automat)

Service
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A3:5 Temperatura exterioară A3:-9 Pompa circuitului de
sub 5 °C: Pompa circui- până la încălzire pornită/oprită
tului de încălzire pornită A3:15 (vezi tabelul următor)
Temperatura exterioară
peste 5 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
oprită

Pericol
În cazul unor
reglaje sub 1 °C
există pericol de
îngheţ pentru
conductele care
se află în afara
termoizolaţiei
clădirii.
Trebuie să se
acorde o atenţie
deosebită func-
ţionării în regim
deconectat, de
exemplu în tim-
pul concediului.

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
5845 629 RO

-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
0 -1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2 1 °C 3 °C
până la până la
15 14 °C 16 °C

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 * 1Cu protecţie la îngheţ A4:1 Nu există protecţie la
îngheţ, reglaj posibil,
numai în cazul codării
„A3 : -9“.

Pericol
În cazul unor
reglaje sub 1 °C
există pericol de
îngheţ pentru con-
ductele care se
află în afara ter-
moizolaţiei clădirii.
Trebuie să se
acorde o atenţie
deosebită funcţio-
Service

nării în regim
deconectat, de
exemplu în timpul
concediului.
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


71
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompei circuitu- nării pompei circuitului de
lui de încălzire încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de până la nării pompei circuitului de
încălzire se opreşte, A5:15 încălzire: Pompa circuitu-
atunci când tempera- lui de încălzire oprită,
tura exterioară (TE) dacă (vezi tabelul urmă-
este cu 1 K mai mare tor)
decât temperatura de
ambianţă reglată
(TA regl.)
TE > TA regl. + 1 K

Parametru adresa A5 Cu optimizarea funcţionării pompei circuitului de


.... încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită,
dacă
1 TE > TA regl. + 5 K
2 TE > TA regl. + 4 K
3 TE > TA regl. + 3 K
4 TE > TA regl. + 2 K
5 TE > TA regl. + 1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. - 1 K
până la
15 TE > TA regl. - 9 K
5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


72
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 * 1Extensia regimului A6:5 Regimul economic extins
economic nu este acti- până la este activat, adică la o
vată A6:35 valoare a temperaturii ce
se poate regla între 5 şi
35 °C plus 1 °C, se
opresc arzătorul şi
pompa circuitului de
încălzire şi se închide
vana de amestec. Ca
bază de calcul se folo-
seşte temperatura exte-
rioară amortizată,
compusă din temperatura
exterioară efectivă şi o
constantă de timp, care
ţine seama de răcirea
unei clădiri obişnuite.
A7:0 * 1Fără funcţie econo- A7:1 Cu funcţie economică
mică pentru vana de pentru vana de amestec
amestec (extinderea optimizării
funcţionării pompei cir-
cuitului de încălzire):
Pompa circuitului de
încălzire poate fi în mod
suplimentar oprită, dacă
Service

vana de amestec este


închisă de mai mult de 20
minute. Pompa circuitului
de încălzire porneşte,
& dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
& sau

& la pericol de îngheţ


5845 629 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


73
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A8:1 * 1Circuitul de încălzire A8:0 Circuitul de încălzire M2
M2 (circuit cu vană de (circuit cu vană de ames-
amestec) declanşează tec) nu declanşează
comanda asupra pom- comanda asupra pompei
pei interne de circulaţie interne de circulaţie
A9:7 * 1Timp de staţionare a A9:0 Fără timp de staţionare a
pompei pompei
A9:1 Cu timp de staţionare a
până la pompei: Pompa circuitu-
A9:15 lui de încălzire este oprită
la modificarea valorii
reglate (prin schimbarea
regimului de funcţionare
sau modificarea tempera-
turii de ambianţă reglate)
b0:0 * 1Cu telecomandă: b0:1 Regim de încălzire:
Regim de încălzire/ comandat de tempera-
regim redus: comandat tura exterioară
de temperatura exte- Regim redus: cu funcţio-
rioară * 2 nare comandată de tem-
peratura de ambianţă
b0:2 Regim de încălzire: cu
funcţionare comandată
de temperatura de
ambianţă
Regim redus: comandat
de temperatura exte-
rioară
b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare
comandată de tempera-
tura de ambianţă

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


5845 629 RO

*2 Codarea se modifică numai pentru circuitul fără vană de amestec A1 sau pentru circuitul
de încălzire cu vană de amestec M2, atunci când telecomanda acţionează asupra aces-
tui circuit de încălzire.
74
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
b2:8 *1 b2:0 Fără influenţa ambianţei
Cu telecomandă şi pen- b2:1 Factorul de influenţă a
tru circuitul de încălzire până la ambianţei poate fi reglat
trebuie să fie codat regi- b2:64 între 1 şi 64
mul de funcţionare
comandat de tempera-
tura de ambianţă: coefi-
cient de influenţă a
ambianţei 8 * 2
b5:0 * 1Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
funcţie de optimizare a până la pompei circuitului de
funcţionării pompei cir- b5:8 încălzire, vezi tabelul
cuitului de încălzire următor
comandată de tempera-
tura de ambianţă * 2

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompei circuitului de încăl-


adresa b5 .... zire: Pompa circuitului de încălzire oprită, dacă
1: activ TA efect. > TA regl. + 5 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 4 K
2: activ TA efect. > TA regl. + 4 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 3 K
3: activ TA efect. > TA regl. + 3 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 2 K
4: activ TA efect. > TA regl. +2 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 1 K
5: activ TA efect. > TA regl. + 1 K; pasiv TA efect. < TA regl.
6: activ TA efect. > TA regl.; pasiv TA efect. < TA regl. - 1 K Service
7: activ TA efect. > TA regl. - 1 K; pasiv TA efect. < TA regl. - 2 K
8: activ TA efect. > TA regl. - 2 K; pasiv TA efect. < TA regl. - 3 K

Cod- Tipul Mo- Modificare

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


5845 629 RO

*2 Codarea se modifică numai pentru circuitul fără vană de amestec A1 sau pentru circuitul
de încălzire cu vană de amestec M2, atunci când telecomanda acţionează asupra aces-
tui circuit de încălzire.
75
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
Circuitul cazanului, circuit cu vană
de amestec
C5:- * 3Limita- C5:1 Limitarea
20 rea elec- pân- valorii
tronică a ă la minime
valorii C5:- poate fi
minime a 127 reglată de
tempera- la 1 până la
turii pe tur 127 °C
20 °C
C6:- * 3Limita- C6:0 Limitarea
74 rea elec- pân- valorii
tronică a ă la maxime
valorii C6:- poate fi
maxime a 127 reglată de
tempera- la 1 până la
turii pe tur 127 °C
5845 629 RO

74 °C
d3:1- * 3Înclina- d3:2 Înclinarea
*3 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
76
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
4 rea carac- pân- caracteristi-
teristicii ă la cii de încăl-
de încăl- d3:- zire se
zire = 1,4 35 poate regla
de la 0,2
până la 3,5
(vezi
pag. 49)
d4:0 * 4Nivelul d4:– Nivelul
caracte- 13 caracteristi-
risticii de pân- cii de încăl-
încălzire = ă la zire se
0 d4:- poate regla
40 de la -13
până la 40
(vezi
pag. 49)
d5:0 * 4Regimul d5:1 Regimul de
de funcţio- funcţionare
Service

nare se se comută
comută de de la un
la un dis- dispozitiv
pozitiv extern pe
extern pe „Regim de
„Regim de funcţionare
funcţio- permanent
nare per- cu tempe-
manent cu ratură de
5845 629 RO

tempera- ambianţă
tură de normală“
*4 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
77
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
ambianţă
redusă“
E1:1 * 5Cu tele- E1:0 Valoarea
comandă: pentru tem-
Valoarea peratura de
pentru zi se poate
tempera- regla între
tura de zi 3 şi 23 °C
se poate E1:2 Valoarea
regla de la pentru tem-
teleco- peratura de
mandă zi se poate
între 10 şi regla între
30 °C 17 şi 37 °C
E2:5- * 5Cu tele- E2:0 Corectarea
0 comandă pân- afişării –5 K
şi pentru ă la sau
circuitul E2:- Corectarea
de încăl- 49 afişării –
zire tre- 0,1 K
buie să fie E2:- Corectarea
codat 51 afişării
regimul de pân- +0,1 K
funcţio- ă la sau
nare E2:- Corectarea
comandat 99 afişării
de tempe- +4,9 K
ratura de
5845 629 RO

ambianţă:
Fără
*5 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
78
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
corecta-
rea afişării
tempera-
turii de
ambianţă
efective
E5:0 * 6Fără E5:1 Cu pompă
pompă de de circula-
circulaţie ţie cu tura-
cu turaţie ţie regla-
reglabilă bilă; este
recunos-
cută auto-
mat
Circuit cu vană de amestec
F1:0 * 6Funcţia F1:1 Funcţia de
de uscare pân- uscare a
a pardo- ă la pardoselii
selii nu F1:5 după cinci
Service

este acti- diagrame


vată tempera-
tură-timp
ce pot fi
selectate
(vezi
pag. 128)
5845 629 RO

*6 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


79
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
Indicaţie
Se vor res-
pecta
datele pro-
ducătorului
pardoselii.

Se vor res-
pecta nor-
mativele
internaţio-
nale. Proto-
colul care
trebuie
completat
de specia-
listul în
instalaţii de
încălzire va
conţine
următoa-
rele date
privind pro-
cesul de
încălzire:
5845 629 RO

80
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
& parame-
trii privind
încălzirea
cu tempe-
raturile
respec-
tive pe tur
& tempera-

tura max.
atinsă pe
tur
& regimul

de func-
ţionare şi
tempera-
tura exte-
rioară la
predare
După o
Service

întrerupere
a curentului
electric sau
după deco-
nectarea
automatiză-
rii, funcţia
va fi conti-
nuată la
revenirea
5845 629 RO

curentului
respectiv

81
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
conectarea
automatiză-
rii. Dacă
funcţia de
uscare a
pardoselii
s-a încheiat
sau adresa
a fost
reglată
manual la
0, atunci se
conectează
automat
regimul de
funcţionare
„rw“.
F1:6 Permanent
pân- tempera-
ă la tură pe tur
F1:- 20 °C
15
F2:8 *7 F2:0 Fără limi-
Limitare tare ca timp
ca timp a funcţionă-
pentru rii în regim
regimul de de petre-
petrecere cere
5845 629 RO

*7 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


82
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
8 ore sau F2:1 Limitarea
comuta- pân- ca timp se
rea ă la poate regla
externă a F2:- între 1 şi 12
regimului 12 ore
de funcţio-
nare cu
tasta * 8
F5:1- * 9Timp de F5:0 Nu există
2 funcţio- timp de
nare pre- funcţionare
lungită a prelungită a
pompei pompei
interne de interne de
circulaţie circulaţie
la regim F5:1 Timpul de
de încăl- pân- funcţionare
zire ă la prelungită a
F5:- pompei
Service

20 interne de
circulaţie
poate fi
reglat între
1 şi
20 minute
F6:0 *9 F6:1 Pompa
Pompa pân- internă de
internă de ă la circulaţie
5845 629 RO

*8 Funcţionarea în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „rw“automat


o dată cu comutarea pe încălzire la temperatură de ambianţă normală.
*9 Numai la automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

83
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
circulaţie F6:- porneşte în
este oprită 24 regimul de
în perma- funcţionare
nenţă în „Numai apă
regimul de caldă“ între
funcţio- 1 şi 24 ori
nare pe zi pentru
„Numai câte
apă caldă“ 10 minute.
F6:- Pompa
25 internă de
circulaţie
este în per-
manenţă în
funcţiune în
regimul de
funcţionare
„Numai apă
caldă“
F7:1- * 10Pompa F7:0 Pompa
0 internă de internă de
circulaţie circulaţie
porneşte este oprită
în regimul în perma-
de funcţio- nenţă în
nare regimul de
„Regim funcţionare
deconec- „Regim
5845 629 RO

tat“ de 10 deconectat“
ori pe zi F7:1 Pompa
*10Numai la automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă
84
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Cod- Tipul Mo- Modificare


are funcţiei difi- posibilă
în car-
sta- ea
rea cod-
de ării
livr- Adr-
are esă:
Adr- val-
esă: oare
valo-
are
pentru pân- internă de
câte ă la circulaţie
10 minute. F7:- porneşte în
24 regimul de
funcţionare
„Regim
deconectat“
între 1 şi 24
ori pe zi
pentru câte
10 minute.
F7:- Pompa
25 internă de
circulaţie
este pornită
în perma-
nenţă în
regimul de
funcţionare
Service

„Regim
deconectat“

Revenirea la codările din starea de livrare

1. L şi G se apasă simultan cca


2 secunde.
5845 629 RO

85
Codări

Revenirea la codările din starea de livrare (continuare)

2. e se apasă.
„Reglaj de bază? Da“ cu d se con-
firmă.
Cu a sau b se poate selecta
„Reglaj de bază? Da“ sau „Reglaj
de bază? Nu“.

5845 629 RO

86
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de K şi G se apasă simul- d se apasă 88
codare a cazanului şi tan cca 2 secunde
informare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 92
cca 2 secunde
Regim de funcţionare c se apasă d se apasă 93
Informare pentru întreţi- c (când apare afişat d se apasă 96
nere intermitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi a se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi b se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Istoric avarii G şi d se apasă simul- d se apasă –
tan cca 2 secunde
Testarea participanţilor L şi d se apasă simultan – –
(în combinaţie cu siste- cca 2 secunde
mul LON la automatizare
pentru funcţionare
comandată de tempera-
tura exterioară)
Funcţia pentru regim de F şi E se apasă simul- F şi E –
testare/verificare „S“ tan cca 2 secunde
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan K şi L 53
codare 1 cca 2 secunde
Afişaj textual
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- L şi G 57
codare 2 tan cca 2 secunde
Service
Afişaj numeric
Putere max. utilă la regim K şi F se apasă simul- K şi F 29
de încălzire tan cca 2 secunde
5845 629 RO

87
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


2 secunde. rea dorită.

3. d se apasă.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la următoarele


valori:

& Înclinare A1 – Nivel A1


& Înclinare M2 – Nivel M2
& Temp.ext.amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
& Temp. ext. efect. rioară amortizată la temperatura exterioară
efectivă.
& Temp. cazan regl.
& Temp. cazan efect.
& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. pe tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec


& Temp. pe tur efect. Circuit de încălzire cu vană de amestec
& Temp. tur com. regl. Preselector hidraulic
& Temp. tur com. efect. Preselector hidraulic
& Temp. amb. regl.

& Temp. amb. efect. Se afişează numai dacă este conectată o tele-
comandă.
& Fişa codare cazan
& Info 1
& până la

& Info 8

Afişaj pe display
Informare

1 Versiune software Stare revizie aparat Stare revizie automat


automatizare EEPROM de aprindere
EEPROM
5845 629 RO

88
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

2 Schema de instala- Număr Temperatura max. solicitată


ţie de la 1 până la 6 partici-
Afişaj conform sche- panţi la
mei KM-BUS
3 Stare Versiune Versiune Versiune Versiune Versiune
Flow software software software software software
Switch unitatea circuit cu modul sistem extensie
de vană de solar LON externă
comandă amestec
4 Versiune software Tip Tipul aparatului
automat de aprin- automat de aprin-
dere dere
5 Extensie Extensie nealocat Conectare externă 0 până la
externă externă 10 V
(intrare (intrare Afişare în %
143/1–2) 143/2-3)
0: fără 0: fără
solicitare blocare
externă externă
1: solici- 1: blo-
tare care
externă externă
6 Număr participanţi la Versiune Putere utilă max.
sistemul LON software Valoarea este dată în %
Foreign-
Control-
ler
Service

Cazan Circuit de încălzire Circuit de încălzire


1 (circuitul cazanu- 2 (circuit cu vană de
lui A1) amestec M2)
7 nealocat nealocat Teleco- Versiune Teleco- Versiune
manda software manda software
0 fără teleco- 0 fără teleco-
1 Vito- mandă 1 Vitotrol mandă
trol 200
200 2 Vitotrol
2 Vito- 300
5845 629 RO

trol
300

89
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

Pompa internă de Pompa circuitului


circulaţie de încălzire la
extensia de conec-
tare
8 Pompă Versiune Pompă Versiune Pompă Versiune
cu turaţie software cu tura- software cu turaţie software
reglabilă pompă ţie regla- pompă reglabilă pompă cu
0 fără cu turaţie bilă cu turaţie 0 fără turaţie
1 Wilo reglabilă 0 fără reglabilă 1 Wilo reglabilă
2 Grund- 1 Wilo 2 Grund-
fos 2 Grun- fos
dfos

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


2 secunde. rea dorită.
Informarea este activată.
3. d se apasă.
Informarea s-a încheiat.

Afişaj pe display
Informare

0 Stare Flow Schemele Versiune software Versiune


Switch de instala- automatizare software
ţie 1 sau 2, element de
afişaj con- comandă
form sche-
mei
1 Versiune Versiune software Versiune Versiune
software automat de aprindere software şi software
modul extensie modul reglaj
solar externă în cascadă
5845 629 RO

90
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

E Extensie Extensie Conectare externă în V


externă externă Afişare în %
intrare 1 intrare 2
(blocare (solicitare
ext.) ext. respec-
tiv comuta-
rea regimu-
lui de
funcţio-
nare)
3 Temperatura reglată pentru apa din
cazan la senzorul de temperatură al
cazanului
A Temperatura max. solicitată
4 Tipul automatului de Tipul aparatului
aprindere
5 Temperatura de confort reglată la sen-
zorul pentru funcţia de confort
(valoare actuală)
b Putere utilă max. în %
C Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)
c Stare revizie Stare revizie
aparat (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
d Pompă cu Versiune
turaţie software
reglabilă pompă cu
Service

0 fără turaţie
1 Wilo reglabilă
2 Grundfos
5845 629 RO

91
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (Test relee)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
Sarcina de bază Arzător modulaţie sarcina de bază
Sarcină nominală Arzător modulaţie sarcina nominală
Pompă circ. int. pornită Ieşire int. 20
Ventil încălzire Ventil de comutare
Ventil poziţia de mijloc Ventilul de comutare în poziţie de mijloc
(umplere)
Ventil a.c.m. Ventil de comutare
Pompa circ.încălz. M2 por- Extensie vană de amestec
nită
Vană de amestec deschisă Extensie vană de amestec
Vană de amestec închisă Extensie vană de amestec
Ieşire int. conectată Extensie internă
Pompa circ.încălz. A1 por- Extensie externă
nită
Pompa a.c.m.pornită Extensie externă
Pompa recirc. pornită Extensie externă
Semnalizarea de avarii Extensie externă
conectată
Pompa circ. solar pornită Vitosolic

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
5845 629 RO

Testul pentru relee s-a încheiat.

92
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (Test relee) (continuare)

Afişaj Explicaţie
1 Arzător modulaţie sarcina de bază
2 Arzător modulaţie sarcina nominală
3 Pompă int. / ieşire 20 con.
4 Ventil de comutare regim de încălzire
5 Ventil poziţia de mijloc
6 Ventil a.c.m.
10 Ieşire sK extensie internă
11 Pompa circuitului de încălzire A1 extensie
externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă

Accesarea parametrilor de funcţionare şi a senzorilor

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. Selectarea circuitului de încălzire: 2. c se apasă.


& a se apasă.

& „1r“ este afişat intermitent pe 3. Cu a sau b se alege informarea


display. cu privire la parametrii regimului de
& Selectarea circuitului de încălzire functionare dorit.
A1 (circuitul fără vană de ames-
tec): 4. c se apasă.
& d se apasă.

& Selectarea circuitului de încălzire

M2 (circuitul cu vană de ames-


tec):
– – a se apasă.
Service

– – „2r“ este afişat intermitent pe


display.
– – d se apasă.

Circuite de încălzire A1 şi M2
Afişarea parametrilor de Explicaţie
funcţionare (în funcţie de
dotarea instalaţiei)
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
5845 629 RO

Program de vacanţă Se afişează numai dacă a fost codat programul


de vacanţă.

93
Informare pentru service

Accesarea parametrilor de funcţionare şi a senzo . . . (continuare)

Afişarea parametrilor de Explicaţie


funcţionare (în funcţie de
dotarea instalaţiei)
Zi plecare Data
Zi revenire Data
Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare reglată
normală, ... °C
Temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. regl. ext. de ambianţă , Dacă există un element pentru conectare
... °C externă
Temp. a.c.m., ... °C Temp. a.c.m. - valoare efectivă
Temp. a.c.m. circ. solar, Valoare efectivă
... °C
Temperatura la colector, Valoare efectivă
... °C
Temp. tur com., ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector
hidraulic
Arzător, ...h * 1 Ore de funcţionare
Porniri ale arzătorului, ... * 1* 1 Valoare efectivă
Energie solară Afişaj în kW/h
Ora
Data
Arzătorul oprit respectiv por-
nit
Pompa int. oprită respectiv Ieşire 20
pornită
Ieşire int. decon. respectiv Extensie internă
con.
Pompa circ. de încălzire Extensie externă sau există un set extensie
oprită respectiv pornită pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
tec
Pompa a.c.m. oprită respec- Se afişează numai, dacă există o extensie
5845 629 RO

tiv pornită externă


*1 Orelede funcţionare, numărul de porniri ale arzătorului se reiniţializează după efectua-
rea întreţinerii. Cu e se poate readuce la „0“ fiecare valoare în parte.
94
Informare pentru service

Accesarea parametrilor de funcţionare şi a senzo . . . (continuare)

Afişarea parametrilor de Explicaţie


funcţionare (în funcţie de
dotarea instalaţiei)
Pompa recirculare oprită res- Se afişează numai, dacă există o extensie
pectiv pornită externă
Semnalizarea de avarii Se afişează numai dacă există o extensie
decon. respectiv con. externă
Vană de amestec sau vană Se afişează numai dacă există un set extensie
de amestec deschisă sau pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
vană de amestec închisă tec
Pompa circuitului solar oprită Se afişează numai dacă există Vitosolic
respectiv pornită
Pompa circ. solar ...h Ore de funcţionare
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. c se apasă. 3. c se apasă.

2. Cu a sau b se alege informarea


cu privire la parametrii regimului de
functionare dorit

Afişarea parametrilor de funcţio- Explicaţie


nare (în funcţie de dotarea instala-
ţiei)
1 15 °C/°F * 1 Senzor temp. ext. - valoare efectivă
3 65 °C/°F * 1 Senzorul de temperatură al cazanului -
Service

valoare efectivă
5 50 °C/°F * 1 Senzor funcţie de confort - valoare efec-
tivă
263572 h Ore de funcţionare ale arzătorului
030529 Porniri ale arzătorului
5845 629 RO

*1 Afişaj în °F la codare corespunzătoare şi cu a 4-a cifră pe display


95
Informare pentru service

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

După ce la adresele de codare „21“ şi „23“ au fost atinse valorile limită stabilite,
pe displayul unităţii de comandă apare afişat intermitent mesajul „Întreţinere“ şi
semnalizatorul roşu de avarie luminează intermitent.

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrări de întreţinere înainte de a apărea mesajul „Întreţi-
nere“, se setează adresa de codare „24_1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
parametrii de întreţinere reglaţi pentru orele de funcţionare şi intervalul de timp
încep din nou de la 0.

1. c se apasă. După efectuarea întreţinerii


Informarea privind întreţinerea este
activată. 1. Codarea „24:1“ se setează din nou
la „24:0“.
2. Cu a sau b se accesează mesa- Semnalizatorul roşu de avarie se
jele privind întreţinerea. stinge.

3. d se apasă, mesajul „Anulare: Indicaţie


Da“ cu d se confirmă. Dacă adresa de codare „24“ nu se
Mesajul „Întreţinere“ de pe display readuce la valoarea iniţială, luni la
se stinge, semnalizatorul roşu de ora 7.00 apare din nou mesajul
avarie luminează intermitent în „Întreţinere“.
continuare.
2. Dacă este necesar:
Indicaţie & c se apasă.

Mesajul anulat privind întreţinerea & Contoarele pentru înregistrarea

poate fi reafişat prin apăsarea tas- orelor de funcţionare ale arzăto-


tei d (cca 3 secunde). rului, a numărului de porniri ale
arzătorului şi a consumului de
combustibil se readuc la valorile
iniţiale (vezi pag. 93).
& c se apasă.
5845 629 RO

96
Remedierea avariilor

Citirea codurilor de avarii (istoric avarii)

Toate avariile care apar sunt salvate şi pot fi accesate.

1. G şi d se apasă simultan cca


2 secunde.

2. Cu a sau b se accesează succe-


siv codurile de avarii.

Ordinea cronolo- Cod de avarie


gică a codurilor
de avarii apărute
1 Ultimul cod de
. avarie (cel mai
. recent)
. .
10 .
Al 10-lea cod de
avarie (de la cel
mai recent)

Cu e pot fi şterse codurile de ava-


rii salvate.

3. d se apasă.

Service
5845 629 RO

97
Remedierea avariilor

Citirea codurilor de avarii (istoric avarii) (continuare)

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă
apare mesajul „Avarie“ afişat intermi-
tent.

1. Căutarea avariei 4. „E“ pe display indică blocarea


c se apasă. automatului de aprindere. După
remedierea avariei se apasă tasta
2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte de deblocare „E“ pentru anulare.
coduri de avarie.
Indicaţie
3. Anularea avariei După anularea avariei apare pe
Cu d poate fi anulat mesajul de display „E“, până când se anu-
avarie. Mesajul de avarie dispare lează blocarea automatului de
de pe display, led-ul roşu de aprindere.
avarie „U“ semnalizează în conti-
nuare intermitent. În cazul în care o
avarie anulată nu este remediată
până la ora 7.00 a zilei următoare,
mesajul de avarie se afişează din
5845 629 RO

nou pe display.

98
Remedierea avariilor

Citirea codurilor de avarii (istoric avarii) (continuare)

Structura semnalului de avarie Afişajul textual al avariilor


& Automat de aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor pe tur

& Senzor cazan

& Senzor tur comun

& Senzor funcţie confort

& Senzor a.c.m.

& Senzor ambianţă

& Telecomandă

A Simbol pentru semnalizarea ava-


riilor
B Afişaj textual al avariei
C Numărul avariei
D Cod de avarie

1. Accesarea mesajului de avarie 2. Cu a sau b se selectează avaria


anulat anulată.
d se apasă timp de cca
3 secunde. Mesajul de avarie este
afişat.

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
Service

pe displayul unităţii de comandă este


afişat intermitent un cod de avarie.
Automatizare pentru funcţionare Cu a sau b pot fi accesate şi alte
comandată de temperatura exterioară coduri de avarie existente.
5845 629 RO

99
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Indicaţie
Cu d poate fi anulat mesajul de ava-
rie. Mesajul de avarie dispare de pe
display, semnalizatorul roşu de avarie
„U“ semnalizează în continuare inter-
mitent. În cazul în care o avarie anu-
Automatizare pentru funcţionare cu lată nu este remediată până în
temperatură constantă dimineaţa următoare, mesajul de ava-
rie se afişează din nou pe display.

Accesarea mesajului de avarie anu-


lat
d se apasă pentru cca 2 secunde,
cu a sau a se selectează avaria
anulată.

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
0F X X Funcţio- Întreţinere Se efectuează
nare întreţinerea. După
comandată întreţinere se
de automa- setează codarea
tizare „24:0“.
10 X X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură
comandată temperatură exterioară (vezi
de temp. exterioară pag. 111)
ext. 0°C
18 X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură
comandată temperatură exterioară (vezi
de temp. exterioară pag. 111)
ext. 0°C
20 X X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nează fără senzorul de preselectorului
senzor de temperatură hidraulic (vezi
tempera- pe turul insta- pag. 112)
tură pe tur laţiei
5845 629 RO

(preselec-
tor hidrau-
lic)

100
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
28 X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nează fără senzorul de preselectorului
senzor de temperatură hidraulic (vezi
tempera- pe turul insta- pag. 112)
tură pe tur laţiei
(preselec-
tor hidrau-
lic)
30 X X Arzător Scurtcircuit la Se verifică senzorul
blocat senzorul de de temperatură al
temperatură al cazanului (vezi
cazanului pag. 112)
38 X X Arzător Întrerupere la Se verifică senzorul
blocat senzorul de de temperatură al
temperatură al cazanului (vezi
cazanului pag. 112)
40 X Vana de Scurtcircuit la Se verifică senzorul
amestec senzorul de de temperatură pe
se închide. temperatură tur.
pe turul circui-
tului de încăl-
zire M2
48 X Vana de Întrerupere la Se verifică senzorul
amestec senzorul de de temperatură pe
se închide. temperatură tur.
pe turul circui-
tului de încăl-
zire M2
Service

50 X X Nu se pre- Scurtcircuit la Se verifică senzorii


pară apă senzorul de (vezi pag. 112)
caldă temperatură al
menajeră apei din boiler/
senzorul de
confort/senzo-
rul acumulare
a.c.m.
5845 629 RO

101
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
58 X X Nu se pre- Întrerupere la Se verifică senzorii
pară apă senzorul de (vezi pag. 112).
caldă temperatură al
menajeră apei din boiler/
senzorul de
confort/senzo-
rul acumulare
a.c.m.
92 X X Funcţio- Solar: Scurt- Se verifică senzo-
nare circuit la sen- rul.
comandată zorul de la
de automa- colector
tizare
93 X X Funcţio- Solar: Scurt- Se verifică senzo-
nare circuit la sen- rul.
comandată zorul S3
de automa-
tizare
94 X X Funcţio- Solar: Scurt- Se verifică senzo-
nare circuit la sen- rul.
comandată zorul de
de automa- temperatură al
tizare apei din boiler
9A X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul de rul.
comandată temperatură la
de automa- colector
tizare
9B X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul S3 rul.
comandată
de automa-
tizare
9C X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul de rul.
comandată temperatură al
de automa- apei din boiler
5845 629 RO

tizare

102
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
9F X X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzo-
nare senzorul de rul.
comandată temperatură al
de automa- apei din boiler
tizare
A7 X Funcţio- Mesaj de Vezi instrucţiunile
nare eroare auto- de service pentru
comandată matizare pen- automatizarea
de automa- tru instalaţia instalaţiei solare
tizare solară
b1 X X Funcţiona- Eroare de Se verifică senzorul
rea arzăto- comunicare la pentru temperatura
rului elementul de gazelor arse,se
comandată comandă verifică conexiunile,
de automa- (internă) eventual se înlo-
tizare blo- cuieşte unitatea de
cată comandă.
b4 X X Funcţio- Eroare internă Se înlocuieşte auto-
nare în matizarea.
regim de
testare/
verificare
b5 X X Funcţio- Eroare internă Se înlocuieşte auto-
nare matizarea.
comandată
de automa-
tizare
b7 X X Arzător Lipseşte fişa Se conectează fişa
Service

blocat de codare a de codare a caza-


cazanului, nului sau dacă este
este defectă defectă se înlo-
sau nu este cuieşte.
cea corectă
bA X Vana de Eroare de Se verifică conexiu-
amestec comunicare nile şi codarea setu-
M2 set extensie lui extensie. Se
reglează în pentru un cir- conectează setul
5845 629 RO

continuare. cuit cu vană extensie.


de amestec
M2

103
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
bc X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile, cablul, adresa
comandată telecomandă de codare „A0“ şi
de automa- Vitotrol, circuit comutatorul de
tizare fără de încălzire A1 codare al teleco-
teleco- menzii.
mandă
bd X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile, cablul, adresa
comandată telecomandă de codare „A0“ şi
de automa- Vitotrol, circuit comutatorul de
tizare fără de încălzire codare al teleco-
teleco- M2 menzii.
mandă
bE X Funcţio- Codare inco- Se verifică poziţia
nare rectă a teleco- comutatorului de
comandată menzii Vitotrol codare a teleco-
de automa- menzii.
tizare
bF X Funcţio- Modul de Se înlocuieşte
nare comunicare modulul de comuni-
comandată LON incorect care LON.
de automa-
tizare
C2 X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare la nile şi adresa de
comandată automatizarea codare „54“.
de automa- pentru instala-
tizare ţia solară
C6 X Funcţio- Eroare de Se verifică adresa
nare comunicare de codare „E5“, se
comandată pompa circui- verifică poziţia
de automa- tului de încăl- comutatorului de
tizare, zire cu turaţie codare pentru
turaţie reglabilă, cir- pompa circuitului de
maximă a cuitul de încălzire.
pompei încălzire M2
5845 629 RO

104
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
C7 X X Funcţio- Eroare de Se verifică adresa
nare comunicare de codare „E5“, se
comandată pompa circui- verifică poziţia
de automa- tului de încăl- comutatorului de
tizare, zire cu turaţie codare pentru
turaţie reglabilă, cir- pompa circuitului de
maximă a cuitul de încălzire.
pompei încălzire A1
Cd X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile şi Vitocom 100.
comandată Vitocom 100
de automa- (KM-BUS)
tizare
CE X X Funcţio- Eroare de Se verifică conexiu-
nare comunicare nile şi adresa de
comandată extensie ext. codare „2E“.
de automa-
tizare
CF X Funcţio- Eroare de Se înlocuieşte
nare comunicare modulul de comuni-
comandată modulul de care LON.
de automa- comunicare
tizare LON
dA X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire A1.
tizare fără circuitul de
Service

influenţa încălzire A1
ambianţei
db X Funcţio- Scurtcircuit la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire M2.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire M2
ambianţei
5845 629 RO

105
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
dd X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire A1.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire A1
ambianţei
dE X Funcţio- Întrerupere la Se verifică senzorul
nare senzorul de de temperatură de
comandată temperatură ambianţă, circuitul
de automa- de ambianţă, de încălzire M2.
tizare fără circuitul de
influenţa încălzire M2
ambianţei
E4 X X Arzător Eroare ten- Se înlocuieşte auto-
blocat siune de ali- matizarea.
mentare
E5 X X Arzător Eroare internă Se verifică electro-
blocat dul de ionizare şi
cablurile de legă-
tură. Se verifică
etanşeitatea siste-
mului de evacuare a
gazelor arse.
„E“ se apasă.
E6 X X Arzătorul Sistemul de Se verifică sistemul
pe avarie evacuare gaze de evacuare gaze
arse/admisie arse/admisie aer.
aer înfundat Se verifică senzorul
pentru diferenţa de
presiune.
„E“ se apasă.
F0 X X Arzător Eroare internă Se înlocuieşte auto-
blocat matizarea.
5845 629 RO

106
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
F2 X X Arzătorul Limitatorul de Se verifică nivelul
pe avarie temperatură a de umplere al insta-
deconectat. laţiei. Se verifică
pompa de circulaţie.
Se aeriseşte insta-
laţia. Se verifică
limitatorul de tem-
peratură şi cablurile
de legătură.
„E“ se apasă.
F3 X X Arzătorul La pornirea Se verifică electro-
pe avarie arzătorului dul de ionizare şi
există deja cablul de legătură.
semnal de fla-
cără.
F4 X X Arzătorul Nu există Se verifică electro-
pe avarie semnal de fla- dul de ionizare şi
cără. cablul de legătură,
se măsoară curen-
tul de ionizare, se
verifică presiunea
gazului, se verifică
blocul de ventile,
aprinderea, unitatea
de aprindere, elec-
trozii de aprindere,
se apasă
„E“.
Service
5845 629 RO

107
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
F5 X X Unitatea Presostatul de Se verifică electro-
de aer nu este dul de ionizare şi
comandă a deschis la por- cablul de legătură,
arzătorului nirea arzătoru- se măsoară curen-
pe avarie lui sau nu se tul de ionizare, se
închide când verifică presiunea
se atinge tura- gazului, se verifică
ţia pentru sar- blocul de ventile,
cina de aprinderea, unitatea
aprindere. de aprindere, elec-
trozii de aprindere,
se verifică sistemul
de evacuare gaze
arse/admisie aer, se
verifică furtunurile
de la presostatul de
aer, presostatul de
aer şi cablurile de
legătură
F6 X X Unitatea Presostatul de Se verifică presos-
de gaz nu este tatul de gaz, presiu-
comandă a deschis la por- nea gazului şi
arzătorului nirea arzătoru- blocul de ventile.
pe avarie lui, respectiv
la sfârşitul pro-
cesului de sta-
bilizare a
flăcării nu este
închis.
F8 X X Arzătorul Ventilul pentru Se verifică blocul de
pe avarie combustibil ventile. Se verifică
închide cu cele două căi de
întârziere. comandă.
Se apasă „E“.
5845 629 RO

108
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
F9 X X Arzătorul Turaţia suflan- Se verifică suflanta,
pe avarie tei la pornirea cablurile de legă-
arzătorului tură la suflantă, ali-
prea scăzută mentarea electrică
a suflantei,
comanda suflantei.
Se apasă „E“.
FA X X Arzătorul Turaţia suflan- Se verifică suflanta,
pe avarie tei la pornirea cablurile de legă-
arzătorului tură la suflantă,
prea scăzută comanda suflantei.
Se apasă „E“.
FC X X Unitatea Comanda ven- Se verifică
de tilului de comanda ventilului
comandă a modulaţie este de modulaţie.
arzătorului defectă.
pe avarie
Fd X X Arzător Eroare la auto- Se verifică electro-
blocat matul de zii de aprindere şi
aprindere cablurile de legă-
tură. Se verifică
dacă există un
câmp perturbator
puternic (EMV) în
apropierea aparatu-
lui.
Se apasă „E“.
Dacă perturbaţia nu
Service

se remediază, se
înlocuieşte automa-
tizarea.
5845 629 RO

109
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de temp. com. Comporta- Cauza avariei Măsură


avarie pe cons- temp. rea insta-
display t. ext. laţiei
FE X X Arzător Câmp pertur- Se înlătură câmpul
blocat bator puternic perturbator EMW.
(EMW) în Dacă aparatul nu
apropiere sau intră din nou în
fişa de codare funcţiune, se veri-
a cazanului fică fişa de codare a
defectă sau cazanului, eventual
placa electro- se înlocuieşte sau
nică de bază se înlocuieşte auto-
defectă matizarea.
FF X X Arzător Eroare internă Se înlătură câmpul
blocat perturbator EMW.
Dacă aparatul nu
intră din nou în
funcţiune, se veri-
fică fişa de codare a
cazanului, eventual
se înlocuieşte sau
se înlocuieşte auto-
matizarea.

5845 629 RO

110
Remedierea avariilor

Remediere

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. Se scoate conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1“ şi „X3.2“ la ştecherul scos şi
se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor.

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
Service

temperatură exterioară.
5845 629 RO

111
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan , a


senzorului pentru temperatura apei din boiler sau a senzoru-
lui de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic

1. Senzorul de temperatură al apei din


cazan: Se scot cablurile de la sen-
zorul de temperatură A al cazanu-
lui.
Senzorul de temperatură pe tur
pentru preselectorul hidraulic: se
scoate ştecherul „X3“.

2. Se scoate senzorul pentru tempe-


ratura apei din boiler % de la setul
de conductori de la automatizare.

5845 629 RO

112
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

4. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul de temperatură al
cazanului este imersat direct
în agentul termic (pericol de
opărire).
Înainte de a înlocui senzorul,
se goleşte cazanul.

Service
5845 629 RO

113
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea limitatorului de temperatură

În cazul în care după o deconectare


de avarie, unitatea sa de comandă a
arzătorului nu poate fi deblocată, deşi
temperatura apei din cazan este mai
mică de cca 90 °C (pe display
apare „E“):
& Se scot cablurile de la limitatorul de

temperatură A.
& Cu ajutorul unui aparat de măsură

universal se verifică dacă nu există


o întrerupere la limitatorul de tem-
peratură.
& Limitatorul de temperatură defect se

demontează.
& Limitatorul nou de temperatură se

unge cu pastă termoconductoare şi


se montează.
& După punerea în funcţiune se apasă

tasta de deblocare „E“ de la auto-


matizare.

5845 629 RO

114
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea siguranţei

1. Se deconectează de la reţea. 3. Se demontează masca de acope-


rire A.
2. Se desfac elementele laterale de
închidere şi se rabate spre faţă 4. Se verifică siguranţa F1 (vezi
automatizarea. schema circuitului electric).
Service
5845 629 RO

115
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

1. Comutatorul pornit-oprit de la ser-


vomotor se închide şi se deschide
din nou. Aparatul efectuează urmă-
torul test propriu:
& Vană de amestec închisă

(150 secunde)
& Pompă pornită (10 secunde)

& Vană de amestec deschisă

(10 secunde)
& Vană de amestec închisă

(10 secunde)
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
A Comutator pentru sensul de rota- vomotorului vanei de amestec.
ţie Apoi se aduce vana de amestec
B Comutator pornit-oprit „8“ manual în poziţia „Deschisă“.

Indicaţie
Senzorul de temperatură pe tur tre-
buie să sesizeze acum o tempera-
tură mai ridicată. Dacă temperatura
scade, atunci fie sensul de rotaţie
al servomotorului este incorect, fie
elementul din vana de amestec
este montat incorect.

Instrucţiuni de montaj pentru


vana de amestec
5845 629 RO

116
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se reglează sensul de rotaţie al


servomotorului vanei de amestec
(dacă este necesar).
& Comutatorul în poziţia I pentru

returul circuitului de încălzire din


stânga (starea de livrare).
& Comutatorul în poziţia II pentru

returul circuitului de încălzire din


dreapta.

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin sistemul LON la automatizare. Pentru verificarea
legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automatizarea caza-
nului (vezi pag. 47).

Service
5845 629 RO

117
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Regim de încălzire Preparare de apă caldă menajeră


La solicitare provenită de la cronoter- Prepararea de apă caldă menajeră se
mostatul comandat de temperatura de activează, dacă temperatura apei din
ambianţă, în cadrul regimului de func- boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
ţionare încălzire şi apă caldă mena- reglată pentru apa din boiler. Arzăto-
jeră „G“ temperatura apei din cazan rul, pompa de circulaţie şi ventilul cu 3
este menţinută la temperatura reglată. căi vor fi pornite respectiv comutate.
Dacă nu există nici o solicitare de căl- Temperatura apei din cazan se
dură, temperatura apei din cazan este reglează în starea de livrare cu max.
menţinută la temperatura fixată pentru 20 K peste temperatura reglată pentru
protecţia la îngheţ. apa din boiler. Dacă temperatura
efectivă a apei din boiler depăşeşte
cu 2,5 K temperatura reglată pentru
apa din boiler, atunci se opreşte arză-
torul şi se activează deconectarea
întârziată a pompelor de circulaţie
pentru apa din boiler.

A Regimuri de funcţionare F Reglajul valorilor


B Fără funcţie G Temperatura apei calde menajere
5845 629 RO

C Informare H Funcţia pentru regim de testare/


D Reglaj de bază verificare
E Confirmare K Temperatura apei din cazan

118
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Regim de încălzire

Cu ajutorul automatizării se determină


valoarea ce se reglează pentru tem-
peratura apei din cazan, ţinând cont
de temperatura exterioară respectiv
de temperatura de ambianţă (în cazul
conectării unei telecomenzi coman-
date de temperatura de ambianţă) şi
de înclinarea/nivelul caracteristicii de
încălzire. Valoarea determinată pen-
tru temperatura apei din cazan se
transmite la unitatea de comandă a
arzătorului. Unitatea de comandă a
arzătorului stabileşte gradul de modu-
laţie în funcţie de temperatura reglată
şi cea efectivă a apei din cazan şi
comandă în mod corespunzător arză-
torul. Temperatura apei din cazan
este limitată de către unitatea de
comandă a arzătorului: prin termosta-
tul de lucru la 76°C, prin termocupla
electronică la 85 °C. Limitatorul de
temperatură al circuitului cu elemente
de siguranţă blochează unitatea de
comandă a arzătorului atunci când
temperatura apei din cazan ajunge la
100 °C.

Service
5845 629 RO

119
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

Preparare de apă caldă menajeră

Prepararea de apă caldă menajeră se


activează, dacă temperatura apei din
boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
reglată pentru apa din boiler. Arzăto-
rul şi pompa de circulaţie (pentru
încălzirea apei din boiler) pornesc.
Temperatura apei din cazan este
reglată în starea de livrare cu 20 K
peste temperatura reglată pentru apa
caldă menajeră (se reglează la
adresa de codare „60“). Dacă tempe-
ratura efectivă a apei din boiler depă-
şeşte cu 2,5 K temperatura reglată
pentru apa din boiler, atunci se
opreşte arzătorul şi se activează
deconectarea întârziată a pompelor
de circulaţie pentru apa din boiler.

Încălzire suplimentară a apei calde menajere

Funcţia pentru încălzire suplimentară


va fi activată, dacă este reglat un
interval de conectare în intervalul al
patrulea de timp. Acest interval de
timp trebuie să fie în afara intervalelor
de conectare pentru regimul normal
de preparare de apă caldă menajeră,
pentru ca semnalul să fie recepţionat
de automatizare. Temperatura pentru
încălzirea suplimentară poate fi
reglată prin adresa de codare „58“.
5845 629 RO

120
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

A Programare orară circuit de încăl- G Regim economic


zire H Regim petrecere
B Programare orară a.c.m. K Reglaj de bază
şi recirculare (dacă este conec- L Confirmare
tată la automatizare) M Reglajul valorilor
C Program de vacanţă N Temperatura a.c.m.
D Informare O Funcţia pentru regim de testare/
E Regimuri de funcţionare verificare
F Temperatura de ambianţă nor- P Temperatura de ambianţă redusă
mală R Ora/Data
Service
5845 629 RO

121
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii)

Extensie internă H1

Extensia internă se montează în car- & Semnalizarea de avarii (codare


casa automatizării. La ieşirea pentru 53:0)
relee sK se pot conecta alternativ & Pompa pentru circuitul de încălzire

următoarele funcţii. Funcţia se atri- fără vană de amestec (codare 53:2)


buie prin adresa de codare „53“: La conexiunea gD poate fi conectat
un ventil extern de siguranţă.
5845 629 RO

122
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia internă se montează în car- & Semnalizarea de avarii (codare


casa automatizării. La ieşirea pentru 53:0)
relee sK se pot conecta alternativ & Pompa pentru circuitul de încălzire

următoarele funcţii. Funcţia se atri- fără vană de amestec (codare 53:2)


buie prin adresa de codare „53“: La conexiunea aBJ poate fi conectat
elementul de blocare pentru aparatele
de aerisire. Service
5845 629 RO

123
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie externă H1

Extensia externă va fi conectată prin aVD & Blocare externă


KM-BUS la automatizarea cazanului. & (borna 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate sau & Solicitare externă

prelucrate următoarele funcţii: & (borna 1 - 2)

sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- & Comutarea externă a regimului

zire fără vană de amestec de funcţionare (borna 1 - 2)


fÖ Alimentarea de la reţea aVF Valoare reglată extern 0 până la
gÖ Semnalizarea de avarii 10 V
aVG KM-BUS
Atribuirea funcţiei „Comutare externă
a regimului de funcţionare“ se face
prin adresa de codare „91“.
5845 629 RO

124
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia externă va fi conectată prin aVG KM-BUS


KM-BUS la automatizarea cazanului. Atribuirea funcţiei „Comutare externă
Prin extensie pot fi comandate sau a regimului de funcţionare“ se face
prelucrate următoarele funcţii: prin adresa de codare „91“.
fÖ Alimentarea de la reţea
aVD & Blocare externă
Service

& (borna 2 - 3)

& Solicitare externă

& (borna 1 - 2)

& Comutarea externă a regimului

de funcţionare (borna 1 - 2)
5845 629 RO

125
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutare ext. a regimului de


funcţionare“ se conectează prin intra-
rea „aVD“ extensiei externe. La
adresa de codare „91“ se poate fixa
asupra căror circuite de încălzire să
acţioneze comutarea regimului de
funcţionare:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
91:0 fără comutare
91:1 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec (A1)
91:2 circuitului de încălzire cu vană de amestec
(M2)
91:3 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec şi circuitului de încălzire cu vană de
amestec

La adresa de codare „D5“ poate fi


setat, pentru fiecare circuit de încăl-
zire, pe ce program să aibă loc comu-
tarea:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
D5:0 comutării pe „Permanent regim redus“ res-
pectiv „Permanent regim deconectat“ (în
funcţie de valoarea reglată)
D5:1 comutării pe „Permanent regim de încăl-
zire“

Durata de comutare a regimului de


funcţioare poate fi setată la adresa de
codare „F2“.

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
F2:0 fără comutare a regimului de funcţionare
5845 629 RO

F2:1 până la duratei comutării regimului de funcţionare


F2:12 între 1 şi 12 ore

126
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Comutarea regimului de funcţionare


este atât timp activă, cât timp contac-
tul este închis, dar cel puţin pentru
intervalul de timp setat la adresa de
codare „F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec-


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei
externe. La adresa de codare „32“ se
poate seta ce influenţă să aibă sem-
nalul „Blocare externă“ asupra pom-
pelor de circulaţie conectate.

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec-


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei
externe. La adresa de codare „34“ se
poate seta ce influenţă să aibă sem-
nalul „Solicitare externă“ asupra pom-
pelor de circulaţie conectate. La
adresa de codare „9b“ se poate regla
temperatura minimă a apei din cazan
la solicitare externă.

Program de aerisire
Service

În programul de aerisire pompa de cir- Programul de aerisire se activează


culaţie va fi alternativ pornită şi oprită prin adresa de codare „2F:1“. După
câte 30 secunde timp de 20 minute. 20 minute funcţia va fi dezactivată
Ventilul de comutare trece alternativ automat şi adresa de codare va fi
pentru un anumit timp pe regim de setată la valoarea „0“.
încălzire şi prepararea de apă caldă
menajeră. În timpul programului de
aerisire arzătorul este oprit.
5845 629 RO

127
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Programul de umplere

În starea de livrare ventilul de comu- După aceea ventilul de comutare


tare este în poziţia de mijloc, astfel poate fi adus prin adresa de codare
încât instalaţia să poată fi umplută „2F:2“ în poziţia de mijloc. Dacă auto-
complet. După pornirea automatizării, matizarea se opreşte când ventilul
ventilul de comutare nu mai trece în este în această poziţie instalaţia
poziţia de mijloc. poate fi umplută complet.

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie


umplută când automatizarea este în
funcţiune, ventilul de comutare se
aduce prin adresa de codare „2F:2“ în
poziţia de mijloc şi pompa porneşte.
Dacă funcţia se activează prin adresa
de codare „2F“, arzătorul se opreşte.
După 20 minute funcţia va fi dezacti-
vată automat şi adresa de codare va fi
setată la valoarea „0“.

Funcţia pentru uscarea pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face Se pot regla diferite diagrame de tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peratură.
pardoseală. În fiecare caz trebuie res-
pectate indicaţiile producătorului par-
doselii.

Diagramă de temperatură: Diagrama 1 (DIN 4725 partea 4) codarea F1:1


5845 629 RO

128
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 2 (Asociaţia centrală pentru tehnici


de parchet şi alte pardoseli) codarea F1:2

Diagramă de temperatură: Diagrama 3 codarea F1:3

Diagramă de temperatură: Diagrama 4 codarea F1:4

Service
5845 629 RO

129
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 5 codarea F1:5

Diagramă de temperatură: Reglaj din fabricaţie codarea F1:6

5845 629 RO

130
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne – Schema circuitului electric

Service

§ Senzorul pentru temperatura dÖ Servomotor pas cu pas pentru


apei din cazan ventilul de comutare
5845 629 RO

aA Electrod de ionizare fJ Termocuplă


aG Senzor pentru temperatura gF Unitate de aprindere
gazelor arse a-Ö Servomotor pentru arzător

131
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne – . . . (continuare)

a-ÖA Comandă suflantă aCA Presostat de aer


aYS Presostat de gaz a:Ö Bobină de modulaţie

5845 629 RO

132
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe

Service
5845 629 RO

A1 Placă electronică de bază

133
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

A2 Element pentru alimentare de la ! Senzor de temperatură exte-


reţea rioară
A3 Optolink ? Senzor pentru temperatura pe
A4 Automatul de aprindere tur la preselectorul hidraulic
A5 Element de comandă % Senzor pentru temperatura a.c.
A6 Fişă de codare m. din boiler
A7 Adaptor de conectare sÖ Pompă internă de circulaţie
A8 Modul de comunicare LON (Vito- dG Electrovalvă magnetică pentru
tronic 200) gaz
Modul de comunicare cascadă fÖ Alimentarea de la reţea
(Vitotronic 100) lH Alimentare de la reţea accesorii
A9 Extensie internă H1 sau H2 şi Vitotrol 100
S1 Comutatorul pornit-oprit a-Ö Motor suflantă
S2 Tastă de deblocare aYA Presostat de gaz
aVG KM-BUS

5845 629 RO

134
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb!


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici)
ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese componente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

Funcţionare fără racord la coş: 031 Adaptor pentru conector plat


Componente 032 Furtune de legătură
001 Senzor de temperatură 033 Suport cablu
002 Termocuplă 034 Element pentru agăţarea panou-
003 Arzător lui
004 Colector gaze arse 035 Garnitură pentru capacul panou-
007 Vas de expansiune cu membrană lui posterior
008 Aerisitor automat 036 Capacul panoului posterior cu
009 Bloc ventile de gaz garnitură
010 Manometru 037 Furtun de compensare
011 Vizor 038 Rampa de distribuţie pentru gaz
012 Set garnituri metan tip CE
013 Elemente de asigurare 039 Rampa de distribuţie pentru gaz
014 Mufe de trecere metan obişnuit
015 Aparat de aprindere 040 Rampa de distribuţie pentru gaz
016 Panou de protecţie cu cleme de lichefiat
prindere 041 Element de adaptare pentru
017 Termoizolaţie frontală pentru tubulatura de gaze arse
camera de ardere 042 Motor liniar pas cu pas
018 Termoizolaţie posterioară pentru 043 Motor pompă
camera de ardere 047 Conductă de bypass
019 Termoizolaţie pentru camera de 048 Panou frontal
ardere dreapta şi stânga 049 Clemă de fixare
020 Schimbător de căldură gaze 080 Automatizare Vitopend
arse/apă 081 Placă acoperire posterioară
022 Suflantă 082 Suport
Service

023 Presostat 083 Clapetă


024 Garnitură profilată 084 Suport manometru
025 Flanşa pentru racordarea caza- 085 Clemă
nului 086 Articulaţie
026 Garnitura pentru flanşa pentru 087 Extensie de racordare internă
racordarea cazanului 088 Modul de comunicare LON
027 Presostat de gaz, gaz metan tip 089 Adaptor de racordare GK2
CE 090 Fişă de codare
028 Presostat de gaz, gaz lichefiat 091 Siguranţă
5845 629 RO

029 Element de racordare pentru pre- 092 Unitate de comandă pentru func-
sostatul de gaz ţionare cu temperatură constantă
030 Piuliţă

135
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

093 Unitate de comandă pentru func- 056 Set pentru trecere de la gaz
ţionare comandată de tempera- lichefiat pe gaz metan specific
tura exterioară CE
094 Unitate de comandă pentru func- 058 Instrucţiuni de montaj şi service
ţionare cu temperatură constantă 098 Set conductori X8/X9/pentru
cu ceas programabil masă
095 Etrier de închidere 099 Cablu de conectare pentru motor
110 Senzor de temperatură exte- liniar pas cu pas
rioară 100 Cablu pentru circuitul electrodu-
114 Dispozitiv pentru protecţia de lui de ionizare cu elemente de
acces fixare
101 Cablu interior circuit electric al
Piese expuse uzurii electrodului de ionizare
005 Electrod de ionizare 102 Cablu pentru conectarea electro-
006 Electrod de aprindere valvei magnetice
103 Cablu pentru conectarea suflan-
Componente nereprezentate în tei
desen 104 Adaptor pentru măsurarea curen-
021 Elemente de fixare tului de ionizare
050 Lac spray, vito-alb 153 Instrucţiuni de utilizare pentru
051 Creion de retuş, vito-alb funcţionare cu temperatură con-
052 Set pentru trecere de la gaz stantă
metan specific CE pe gaz metan 154 Instrucţiuni de utilizare pentru
obişnuit funcţionare cu temperatură con-
053 Set pentru trecere de la gaz stantă cu ceas programabil
lichefiat pe gaz metan obişnuit 155 Instrucţiuni de utilizare pentru
054 Set pentru trecere de la gaz funcţionare comandată de tem-
metan specific CE pe gaz liche- peratura exterioară
fiat
5845 629 RO

136
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 629 RO

137
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 629 RO

138
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 629 RO

139
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 629 RO

140
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Funcţionare cu racord la coş: 087 Extensie de racordare internă


Componente 088 Modul de comunicare LON
001 Senzor de temperatură 089 Adaptor de racordare GK2
002 Termocuplă 090 Fişă de codare
003 Arzător 091 Siguranţă
007 Vas de expansiune cu membrană 092 Unitate de comandă pentru func-
008 Aerisitor automat ţionare cu temperatură constantă
009 Bloc ventile de gaz 093 Unitate de comandă pentru func-
010 Manometru ţionare comandată de tempera-
011 Vizor tura exterioară
012 Set garnituri 094 Unitate de comandă pentru func-
013 Elemente de asigurare ţionare cu temperatură constantă
014 Mufe de trecere cu ceas programabil
015 Aparat de aprindere 095 Etrier de închidere
017 Termoizolaţie frontală pentru 110 Senzor de temperatură exte-
camera de ardere rioară
018 Termoizolaţie posterioară pentru 114 Dispozitiv pentru protecţia de
camera de ardere acces
019 Termoizolaţie pentru camera de
ardere dreapta şi stânga Piese expuse uzurii
033 Suport cablu 005 Electrod de ionizare
038 Rampa de distribuţie pentru gaz 006 Electrod de aprindere
metan tip CE
039 Rampa de distribuţie pentru gaz Componente nereprezentate în
metan obişnuit desen
040 Rampa de distribuţie pentru gaz 021 Elemente de fixare
lichefiat 050 Lac spray, vito-alb
042 Motor liniar pas cu pas 051 Creion de retuş, vito-alb
043 Motor pompă 052 Set pentru trecere de la gaz
044 Stabilizatorul de tiraj metan specific CE pe gaz metan
045 Senzor de temperatură NTC obişnuit
Service

046 Schimbător de căldură gaze 055 Set pentru trecere de la gaz


arse/apă metan specific CE pe gaz liche-
047 Conductă de bypass fiat
048 Panou frontal 057 Set pentru trecere de la gaz
049 Clemă de fixare lichefiat pe gaz metan specific
080 Automatizare Vitopend CE
081 Placă acoperire posterioară 058 Instrucţiuni de montaj şi service
082 Suport 098 Set de conductori X8/X9
083 Clapetă 099 Cablu de conectare pentru motor
5845 629 RO

084 Suport manometru liniar pas cu pas


085 Clemă
086 Articulaţie

141
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

100 Cablu pentru circuitul electrodu- 153 Instrucţiuni de utilizare pentru


lui de ionizare cu elemente de funcţionare cu temperatură con-
fixare stantă
101 Cablu interior circuit electric al 154 Instrucţiuni de utilizare pentru
electrodului de ionizare funcţionare cu temperatură con-
102 Cablu pentru conectarea electro- stantă cu ceas programabil
valvei magnetice 155 Instrucţiuni de utilizare pentru
104 Adaptor pentru măsurarea curen- funcţionare comandată de tem-
tului de ionizare peratura exterioară
109 Set de conductori masă/modul A Plăcuţa cu caracteristici
de aprindere

5845 629 RO

142
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 629 RO

143
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 629 RO

144
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 629 RO

145
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 629 RO

146
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 629 RO

147
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Prima punere


în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 629 RO

148
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 629 RO

149
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 629 RO

150
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 629 RO

151
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 629 RO

152
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 629 RO

153
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomi- 230 V~ Siguranţă (reţea): max. 16 A


nală: Putere absorbită incl.
Frecvenţă nomi- 50 Hz~ pompa de circulaţie
nală: cu racord la coş: max. 148 W
Intensitate nomi- 6 A~ fără racord la coş: max. 88 W
nală:
Clasa de protec- I Cazan pe combusti-
ţie: bil gazos
Tipul de protecţie: IP X 4 D conform Art B 11BS , B 22,
EN 60529 B 32,
C 12, C 12X, C 32,
Temperatura admisă a mediului C 32X, numai
ambiant b C 32S, C 42X
& la funcţionare: de la 0 până la , C52, C 62 în
+40 °C afară de b,
& la depozitare şi de la -20 până C 82, C 82X
transport: la +65 °C Categoria II 2H3P
b I 2ESP , I 3P
Reglajul termostatu- 84 °C f II 2ESP
lui electronic h II 2HS3P
Reglajul limitatorului 100 °C (reglaj PII 2ELsLw3P
de temperatură: fixat)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 29


Sarcina nominală în kW 12,1 12,5 13,7 17,0 20,2 23,5 26,7 32.3
focar
Consum de com-
bustibil * 1
considerând puterea
nominală
cu cu P ci
Gaz 9,45 kWh/ m 3/ 1,27 1,33 1,44 1,78 2,12 2,46 2,80 3,39
metan m3 h 21 22 24 29 35 41 47 56
tip CE 34,02 MJ/ l/
m3 min
Gaz 8,13kWh/ m 3/ 1,49 1,54 1,68 2,10 2,48 2,98 3,28 3,97
metan m3 h 25 26 28 35 41 48 55 66
obişnuit 29,25 MJ/ l/
m3 min
*1 Aceste
5845 629 RO

valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de


exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru veri-
ficarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor făcute din fabricaţie,
valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste valori.
154
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 29


Gaz 24,44 kWh/ kg/ 0,95 0,97 1,06 1,31 1,56 1,82 2,07 2,25
lichefiat m 3 h
88,00 MJ/
m3
Număr de identificare al _-0085 PB0200
produsului

Parametrii caracteristici ai produsului (conform EnEV)


Putere nominală la încălzire kW 10,5-24
Randament µ la
& 100 % din puterea nominală % 92,0
& 30% din puterea nominală % 91,3
Pierderi de căldură prin stand-by q B,70* 1 % 1,2
Putere electrică absorbită * 1 la
& 100 % din puterea nominală W 270
& 30 % din puterea nominală W 132

Service
5845 629 RO

*1 Valoare limită max. conform EnEV


155
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru Vitopend 100

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul

Vitopend 100

corespunde următoarelor norme: Conform dispoziţiilor directivelor


EN 297 90/ 396/CEE
EN 483 89/ 336/CEE
EN 50 165 73/ 23/CEE
EN 55.014 92/ 42/CEE
EN 60 335
EN 61 000-3-2 acest produs va fi marcat după cum
EN 61 000-3-3 urmează:
_-0085

Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul


(92/42/CEE) pentru:
Cazane de temperatură joasă (NT).
La evaluarea energetică conform DIN V 4701–10 pentru instalaţiile de încălzire
şi cele de aerisire pot fi luaţi în calcul pentru produsul Vitopend 100 parametrii
stabiliţi în cadrul procesului pentru omologarea CE conform Directivei cu
privire la randament (vezi tabelul cu Datele tehnice).

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5845 629 RO

156
Index alfabetic

Index alfabetic

A P
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Presiune statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Presiunea de alimentare cu gaz . . . . 25
B Presiunea dinamică de alimentare cu
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . 20
C Program de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 49 Programul de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 114 Protocol de măsurători 148, 150, 152
Curentul de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Putere inferioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Putere superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
D
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 R
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . 156 Reglajul datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . 34, 36 Reglajul orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

E S
Electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Extensie Senzor de temperatură exterioară 111
& externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 125 Senzorul de temperatură al cazanului
& internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Senzorul pentru temperatura apei


M calde menajere din boiler . . . . . . . . . . . . 112
Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 99 Set extensie pentru circuitul de
Modul de comunicare LON . . . . . . . . . . . . 46 încălzire cu vană de amestec . . . . . . 116
Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Sistem LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

T
Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

V
Vasul de expansiune cu membrană . .

................................................................... 20
Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5845 629 RO

157
158
5845 629 RO
5845 629 RO

159
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Indicaţie de valabilitate
Cazan pentru încălzire pe gaz,
Tip WHEA
Funcţionare cu racord sau fără racord la coş
de la 10,5 pâna la 24 kW
de la nr. de fabricaţie
7176 531 4 00001 ...
7176 532 4 00001 ...

Viessmann S.R.L.
5845 629 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.ro

160