Sunteți pe pagina 1din 144

Instrucţiuni de service VIESMANN

pentru personalul de specialitate

Vitodens 300
Tipul WB3A, 49 şi 66 kW
Cazan în condensaţie pe combustibil gazos ca aparat mural
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITODENS 300

5675 550 RO 5/2004 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Lucrările la instalaţia electrică vor fi


executate numai de electricieni califi-
Pericol caţi.
Acest semn atrage atenţia asu- Prima punere în funcţiune se va face
pra unor daune pentru per- de către executantul instalaţiei sau de
soane. un specialist desemnat de acesta.

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
Normative

La efectuarea lucrărilor de service tre-


riale şi daune pentru mediul buie respectate
înconjurător. & normativele legale cu privire la pre-

venirea accidentelor,
Indicaţie & TRGI, TRF şi dispoziţiile speciale,

Informaţiile trecute sub denumirea de de exemplu cele ale BDH,


indicaţie conţin informaţii suplimen- & a ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF

tare. & c SVGW

& normativele legale cu privire la ocro-

Servicii de garanţie tirea mediului înconjurător,


& hotărârile asociaţiilor profesionale.

Serviciile de garanţie nu se acordă în


cazul în care nu se respectă informa-
ţiile cu privire la service.

Persoanele cărora se adresează


aceste instrucţiuni

Aceste instrucţiuni de service se adre-


sează în mod exclusiv personalului de
specialitate autorizat.
Intervenţiile la instalaţia de gaz tre-
buie executate numai de către instala-
tori autorizaţi de ROMGAZ.
Trecerea pe alt tip de gaz, decât cele
trecute pe plăcuţa cu caracteristici
pentru ţările de destinaţie, trebuie
realizată de către o firmă de instalaţii
5675 550 RO

de încălzire autorizată care solicită şi


omologarea conform legislaţiei în
vigoare în ţara respectivă.

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de În cazul înlocuirii, trebuie utilizate


miros de gaz piese originale de la firma Viessmann
sau piese echivalente, acceptate de
Pericol firma Viessmann.
Emanarea de gaz poate con-
duce la explozii care pot avea Lucrări de service la instalaţia de
ca urmări accidentări grave. încălzire
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

chis şi formarea de scântei. & Se deconectează instalaţia de la


& Nu aprindeţi niciodată lumina reţea şi se verifică dacă este între-
şi nu conectaţi aparatele ruptă alimentarea electrică (de
electrice. exemplu de la siguranţa separată
& Deschideţi ferestrele şi uşile. sau de la un întrerupător principal).
& Închideţi robinetul de gaz. & Se asigură instalaţia împotriva unei

& Evacuaţi persoanele din reconectări accidentale.


zona de pericol. & În cazul combustibilului gazos tre-

& Respectaţi măsurile de sigu- buie închis robinetul de gaz şi asi-


ranţă înscrise de ROMGAZ gurat împotriva deschiderii
pe contorul de gaz. accidentale.
& Informaţi firma de speciali-

tate din afara clădirii. Componente suplimentare, piese


de schimb şi piese supuse uzurii
Măsuri ce trebuie luate în caz de
miros de gaze arse

Pericol
! Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instala-
Gazele arse pot conduce la ţia de încălzire, montajul unor
intoxicaţii care pun însăşi viaţa piese de schimb neomologate
în pericol. şi efectuarea unor lucrări neau-
& Închideţi instalaţia de încăl- torizate de modificare pot
zire. cauza deteriorări ale instalaţiei
& Aerisiţi încăperea de ampla- de încălzire, pot influenţa defa-
sare a instalaţiei. vorabil funcţionarea acesteia şi
& Închideţi uşile spre încăperile pot limita acordarea garanţiei.
de locuit. În cazul unor modificări sau în
cazul înlocuirii unor piese se
Lucrările de remediere vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
sunt interzise la componentele cu piese de schimb aprobate de
funcţie de siguranţă. firma Viessmann.
5675 550 RO

3
Cuprins

Cuprins

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea


Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea.......... 5
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 7

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 41
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 46
Revenirea la codările din starea de livrare .................................................. 72

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service................................................... 73
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare pe scurt ..................... 74
Verificarea ieşirilor (test relee) .................................................................... 79
Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi senzori ........... 81

Remedierea avariilor
Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie .................................. 84
Accesarea codurilor de avarie actuale......................................................... 84
Citirea şi anularea mesajelor de avarie........................................................ 86
Remediere.................................................................................................. 99

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ......................... 109
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 110
Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) .............................................. 112
Funcţiile automatizării................................................................................. 116

Scheme
Schema circuitului electric – Conexiuni interne ........................................... 121
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 123

Liste de piese componente....................................................................... 125

Protocoale................................................................................................. 132

Date tehnice .............................................................................................. 138

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 140
Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV................................................. 141
5675 550 RO

Index alfabetic .......................................................................................... 142

4
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru,


vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune
Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• 01. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• 02. Aerisirea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• 03. Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• 04. Umplerea sifonului cu apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• 05. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• 06. Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• • 07. Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• • 08. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• 09. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 10. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• • • 11. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• • • 12. Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de
CO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• 13. Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire .................. 17
• • • 14. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• • • 15. Măsurarea caracteristicilor arzătorului (valorile se
trec în protocolul de măsurători de la pag. 132)
• 16. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 18
5675 550 RO

• • 17. Demontarea arzătorului şi verificarea garniturii


arzătorului (garnitura se va înlocui din 2 în 2 ani) . . . . 19

5
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune


Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • 18. Verificarea corpului de flacără al arzătorului . . . . . . . . . . . . . 20
• • 19. Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi
a electrodului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• • 20. Curăţirea camerei de ardere/suprafeţelor de
schimb de căldură şi montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • 21. Verificarea evacuării condensului şi curăţirea
sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• • 22. Verificarea echipamentului de neutralizare (dacă
există)
• • • 23. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie
• • • 24. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 25. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 26. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . . 24
• • • 27. Măsurarea curentului de ionizare .................................. 25
• • • 28. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 29. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire ... 26
• 30. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
• 31. Verificarea participanţilor (în combinaţie cu
sistemul LON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• 32. Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• 33. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• 34. Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ . . . . . . . . . . 39
5675 550 RO

6
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană.

2. Închideţi robinetul de gaz.

3.
! Atenţie
Apa de umplere cu proprie-
tăţi necorespunzătoare sti-
mulează depunerile şi
procesul de coroziune şi
poate provoca avarii la
cazan.
& Instalaţia de încălzire tre-

buie spălată bine înainte


de umplere.
& Se va folosi numai apă

care îndeplineşte condiţiile


de apă menajeră.
& Apa de umplere cu o duri-

tate peste 20 °dH trebuie


dedurizată. Agenţi indicaţi
pentru dedurizarea apei,
vezi Lista de preţuri Vito-
tec.
& Apei de umplere i se poate

adăuga un agent de pro-


tecţie la ingheţ indicat spe-
cial pentru instalaţii de
încălzire.

Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul A pentru umplerea şi
golirea cazanului. (presiunea
minimă în instalaţie > 0,8 bar).

4. Se închide robinetul de umplere şi


golire A.
5675 550 RO

7
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Aerisirea cazanului

1. Se închid robineţii pe circuitul


agentului termic.

2. Furtunul de evacuare se racor-


dează la robinetul B pentru
umplerea şi golirea cazanului.

3. Se deschid robineţii A şi B şi se
aeriseşte cazanul cu presiunea din
reţea, până când nu se mai aud
zgomote produse de aerul existent.

4. Se închid robineţii A şi B, se des-


chid robineţii de închidere pentru
agentul termic.

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se închide robinetul de gaz şi se 2. Programul de aerisire se activează


conectează automatizarea. prin adresa de codare „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 41.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 117.

3. Se verifică presiunea în instalaţie.


5675 550 RO

8
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Umplerea sifonului cu apă

1. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul A.

2. Sifonul se umple cu apă.

3. Se montează sifonul A şi se
fixează cu clema de fixare.

Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. c se apasă. 3. Cu d se confirmă.

2. Cu b se selectează limba dorită.

Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai la auto-


matizare comandată de temperatura exterioară

Indicaţie
La prima punere în funcţiune sau după o perioadă mai lungă de nefuncţionare,
se poate ca ora sau data să trebuiască reglate.

1. D se apasă. 4. Cu a/b se reglează data.

2. Cu a/b se reglează ora exactă. 5. Cu d se confirmă.

3. Cu d se confirmă; apare „Data“.


5675 550 RO

9
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea tipului de gaz

! Atenţie
Modelul pe gaz metan nu
se poate trece pe gaz lichefiet.

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Dacă datele nu corespund, trebuie


cele Wobbe (Wo) de la ROMGAZ, trecut arzătorul pe tipul de gaz
respectiv furnizorul de gaz liche- existent, corespunzător datelor
fiat. obţinute de la ROMGAZ, respectiv
furnizorul de gaz lichefiat.
Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vito- Vezi instrucţiunile separate
dens 300 este reglat pentru funcţio- de montaj pentru setul de
nare pe gaz metan specific trecere pe alt tip de combus-
reţelelor din Comunitatea Euro- tibil.
peană sau pe gaz lichefiat.
Modelul pe gaz metan specific După trecerea de pe
reţelelor din Comunitatea Euro- & gaz metan specific reţelelor din

peană: Comunitatea Europeană res-


Cazanul poate să funcţioneze în pectiv gaz lichefiat pe gaz
cazul indicelui Wobbe cuprins între metan obişnuit
12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi & Cazanul poate să funcţioneze în

58,0 MJ/m 3 ). cazul indicelui Wobbe cuprins


Model pe gaz lichfiat: între 10,0 şi 13,1 kWh/m 3 (între
Cazanul poate să funcţioneze în 36,0 şi 47,2 MJ/m 3 ).
cazul indicelui Wobbe cuprins între & gaz lichefiat pe gaz metan spe-

21,4 şi 22,5 kWh/m 3 (între 76,9 şi cific reţelelor din Comunitatea


81,0 MJ/m 3 ). Europeană
& Cazanul poate să funcţioneze în

2. Se compară tipul şi grupa de gaz cazul indicelui Wobbe cuprins


cu datele trecute pe autocolantul între 12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între
de pe blocul de ventile şi de pe car- 43,2 şi 58,0 MJ/m 3 ).
casă.
4. Tipul de gaz se reglează la adresa
de codare „1E“ la automatizare.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
5675 550 RO

pag. 41.

10
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

5. Se trece tipul de gaz în protocolul


de măsurători de la pag. 132.

Etapele de lucru şi avarii posibile

Pentru alte informaţii referitoare avarii, vezi 86

Afişaj pe display Măsură


Comandă de căl- nu Valoare reglată
dură de la auto-
matizare

da

Suflanta por- După cca 51 Se verifică cablu-


neşte nu secunde rile şi a legăturile
Avarie electrice cu fişe
F9

da

Senzorul pentru După cca 51 Se verifică cablu-


diferenţa de pre- nu secunde rile şi conectorii
siune permite Avarie cu fişe ai suflan-
pornirea (0,75 V E6 tei, se verifică
între bornele suflanta
„X8.5 “şi „X8.6“)

da

Aprindere nu Avarie Se verifică modu-


F4 lul de aprindere
(comandă 230 V
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“

da
5675 550 RO

11
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Blocul de ventile nu Avarie Se verifică blocul


de gaz se des- F4 de ventile de gaz
chide (comandă 230
V), se verifică
presiunea de
intrare la racordul
de gaz

da

Curentul de ioni- Avarie Se verifică regla-


zare se formează jul electrozilor şi
(peste 5 µA) nu se verifică dacă
Simbol A F4 există aer pe con-
ducta de gaz.

da

Arzătorul este în înainte


Se opreşte
de a se Se verifică etan-
funcţiune atinge tempera- şeitatea instala-
tura reglată pen- ţiei de evacuare a
tru apa din cazan gazelor de ardere
şi reporneşte ime- (recircularea
diat gazelor de
ardere), se veri-
fică presiunea
dinamică a gazu-
lui

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Emisiile ridicate de CO pot conduce la intoxicaţii.
Înainte şi după executarea de lucrări la aparatele ce funcţionează pe
gaz, trebuie efectuată măsurarea conţinutului de CO, pentru a exclude
periclitarea sănătăţii şi a asigura o stare ireproşabilă a instalaţiei.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


5675 550 RO

Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.

12
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Închideţi robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare „PE“ A de la blocul
de ventile, nu se scoate complet şi
se racordează manometrul.

3. Se deschide robinetul de gaz.

4. Se măsoară presiunea statică,


valoarea ar trebui să fie maximum
57,5 mbar. Se trece în protocol
valoarea măsurată.

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apara-
tul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 secunde se apasă tasta
„E“ pentru deblocarea arzătorului.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică),
ea trebuie să fie
& la gaz metan 20 mbar,

& la gaz lichefiat 50 mbar.

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii dina-
mice de alimentare cu gaz se vor
utiliza aparate de măsură cu o pre-
cizie de cel puţin 0,1 mbar.

Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
5675 550 RO

13
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de Măsuri


mentare (pre- alimentare (pre-
siunea dina- siunea dina-
mică) pentru gaz mică) pentru
metan gaz lichefiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va informa
firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de
gaz lichefiat.
17,4 - 57,5 mbar 42,5 - 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instalaţie
şi se reglează presiunea la 20 mbar pen-
tru gaz metan, respectiv la 50 mbar pen-
tru gaz lichefiat. Se informează firma
ROMGAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat.

7. Se opreşte cazanul, se închide


robinetul de gaz, se scoate mano-
metrul, se închide racordul de
măsurare A cu şurubul prevăzut.

8. Se deschide robinetul de gaz şi se


porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituiepericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.

Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de CO 2

Cazanul Vitodens 300 este reglat din fabricaţie pentru gaz metan specific reţe-
lelor din Comunitatea Europeanăsau gaz lichefiat. Modelul pe gaz metan speci-
fic reţelelor din Comunitatea Europeană poate fi adaptat pentru funcţionare pe
5675 550 RO

gaz metan obişnuit. Modelul pe gaz lichefiat poate fi adaptat cu ajutorul unui set
de trecere pe alt tip de combustibil pentru funcţionare pe gaz metan specific
reţelelor din Comunitatea Europeană sau gaz metan obişnuit.

14
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

La prima punere în funcţiune/întreţinere se efectuează controlul emisiei de CO 2


la racordul de gaze arse al cazanului.

Indicaţie
Arzătorul MatriX al cazanului Vitodens 300 este reglat din fabricaţie pentru
întreaga grupă de gaz. Nu este necesar un nou reglaj sau o corecţie a reglajului
arzătorului.

Conţinutul de CO 2 va fi cuprins, în funcţie de indicele Wobbe, în intervalul


& de la 6,6 până la 10,0% la gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Euro-

peană
& de la 7,0 până la 10,0% la gaz metan obişnuit şi

& cca 10,0% la gaz lichefiat.

Valoarea măsurată de CO 2 trebuie comparată cu valorile de CO 2 prevăzute mai


sus pentru fiecare grupă de gaz (se află grupa de gaz de la ROMGAZ respectiv
de la furnizorul de gaz lichefiat).
Dacă valoarea măsurată de CO 2 diferă faţă de intervalele menţionate cu peste
1% la gaz metan, respectiv 0,5% la gaz lichefiat, trebuie procedat după cum
urmează:
& Se controlează, dacă s-a folosit diafragma corectă pentru gaz.

& Se execută testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/admisie

aer, vezi pag. 18.


5675 550 RO

15
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Aparatul pentru analiza gazelor


arse se racordează la orificiul
"Gaze arse" A la flanşa de racor-
dare a cazanului.

2. Se deschide robinetul de gaz, se


porneşte arzătorul şi se declan-
şează comanda de căldură.

3. Se reglează puterea minimă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Tastele 9 şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „1“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Tastele 9 şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „Test


relee“.
& Cu a/b se alege „Sarcina

minimă“.

4. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la pag. 15
(dacă este necesar se înlocuieşte
arzătorul).

5. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.
5675 550 RO

16
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

6. Se reglează puterea maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină maximă“.

7. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la pag. 15
(dacă este necesar se înlocuieşte
arzătorul).

8. După verificare se apasă d.

9. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.

Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată puterea utilă maximă. Limitarea se
face prin domeniul de modulare.

1. Se porneşte cazanul. 3. Cu a/b se reglează în % valoa-


rea dorită din puterea nominală ca
2. Tastele K şi F se apasă simul- sarcină maximă.
tan, până când pe display apare
afişat intermitent „100“ (cores- 4. Cu d se confirmă valoarea
punde la 100% din valoarea nomi- reglată.
nală) şi apare „A“. La
automatizarea comandată de tem-
peratura exterioară apare în plus
5675 550 RO

„Sarcină maximă încălzire“.

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

5. Reglajul puterii maxime se mar- Indicaţie


chează prin plăcuţa cu caracteris- Pentru prepararea de apă caldă
tici care a fost alăturată menajeră poate fi de asemenea limi-
„documentaţiei tehnice“. Plăcuţa cu tată puterea. În acest scop se modi-
caracteristici suplimentară se fică adresa de codare „6F“ în nivelul
lipeşte lângă plăcuţa cu caracteris- de codare 2.
tici în partea superioară a cazanu-
lui.

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

În cazul aparatelor murale pe com-


bustibil gazos, verificate împreună cu
sistemul de evacuare gaze arse/admi-
sie aer, în unele ţări se admite renun-
ţarea la efectuarea testului de
etanşeitate (verificare la suprapre-
siune) de către serviciul competent la
punerea acestora în funcţiune.
În acest caz recomandăm ca la pune-
rea în funcţiune a instalaţiei, firma de
instalaţii de încălzire să efectueze un
test de etanşeitate simplificat. Pentru
aceasta este suficient să se măsoare
concentraţia de CO 2 din aerul de
A Rost de aerisire ardere în rostul inelar din tubulatura
de evacuare gaze arse/admisie aer.
Tubulatura de evacuare a gazelor
arse se consideră etanşă, dacă nu se
înregistrează în aerul de ardere o
concentraţie de CO 2 care depăşeşte
0,2 % sau o concentraţie a O 2 sub
20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.
5675 550 RO

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Demontarea arzătorului şi verificarea garniturii arzătorului


(garnitura se va înlocui din 2 în 2 ani)

1. Se închide comutatorul pornit-oprit


de la automatizare şi se deconec-
tează de la reţea.

2. Se închide robinetul de gaz şi se


asigură împotriva deschiderii acci-
dentale.

3. Se scot cablurile electrice de la


motorul suflantei A, senzorul pen-
tru diferenţa de presiune B, blocul
de ventile de gaz C, electrodul de
ionizare D, electrozii de aprindere
E şi cablul de legare la masă F.

4. Se desfac şuruburile de fixare şi se


deşurubează ţeava de racordare la
gaz G.

5. Se scot cele şase piuliţe H şi se


demontează arzătorul.

! Atenţie
Pentru a evita deteriorarea
plasei de sârmă,
nu se aşează arzătorul pe
tubul de flacără!

6. Se verifică dacă garnitura de la


arzător (vezi lista de piese compo-
nente) este deteriorată.
De regulă se înlocuieşte garnitura
la fiecare 2 ani.
5675 550 RO

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea corpului de flacără al arzătorului

Dacă plasa de sârmă prezintă deteriorări, se va înlocui tubul de flacără.

1. Se demontează electrozii A.

2. Se roteşte inelul termoizolant B în


sensul acelor de ceas şi se scoate.

3. Se scot cele şase şuruburi Torx C


şi apoi se demontează corpul de
flacără al arzătorului D.

4. Se scoate garnitura veche de la


corpul de flacără E.

5. Se montează noul tub de flacără cu


noua garnitură şi se fixează cu opt
şuruburi Torx.

Indicaţie
Cuplu de strângere: 4,5 Nm

6. Se montează inelul termoizolant


B.

Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi a electro-


dului de ionizare
5675 550 RO

A Electrod de ionizare B Electrozi de aprindere

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Se verifică dacă electrozii sunt 3. Se verifică dacă sunt respectate


uzaţi sau murdari. distanţele necesare. Dacă distan-
ţele nu sunt respectate sau dacă
2. Se curăţă electrozii cu o perie mică electrozii prezintă deteriorări, se
(nu perie de sârmă) sau cu hârtie înlocuiesc electrozii şi garniturile şi
abrazivă. se aşează în poziţia prevăzută. Se
strâng şuruburile de fixare a elec-

! Atenţie
Plasa de sârmă
nu se va deteriora!
trozilor cu un cuplu de strângere de
2 Nm.
5675 550 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Curăţirea camerei de ardere/suprafeţelor de schimb de căl-


dură şi montajul arzătorului

1. Dacă este necesar, se curăţă


camera de ardere A şi suprafeţele
de schimb de căldură B cu o perie
sau se spală cu apă.

! Atenţie
Zgârieturile la componentele
care vin în contact cu gazele
arse pot cauza coroziune.
Se vor folosi numai perii din
material plastic, în nici un
caz perii de sârmă!

Dacă persistă reziduurile de ardere


se vor utiliza detergenţi care nu
conţin solvenţi şi potasiu:
& Depunerile de funingine se înde-

părtează cu substanţe alcaline cu


adaos de tenzid (de exemplu
Fauch 600).
& Depunerile aderente şi petele de

pe suprafeţe (galben-maronii) se
îndepărtează cu detergenţi pe
bază de acid fosforic, uşor acizi şi
fără clor (de exemplu
Antox 75 E).
& Se spală bine cu apă.

Indicaţie
Produsele Fauch 600 şi Antox 75 E
sunt fabricate de firma
Hebro Chemie GmbH
Rostocker Straße 40
D41199 Mönchengladbach
cIntec Bassersdorf AG
Grindelstrasse 12
Postfach
5675 550 RO

CH-8303 Bassersdorf

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Se montează arzătorul şi se strâng


piuliţele în ordine diagonală cu un
cuplu de strângere de 4,5 Nm.

3. Se montează cu o nouă garnitură


îmbinarea filetată a conductei de
alimentare cu gaz.

4. Se verifică etanşeitatea racorduri-


lor pe circuitul primar.

Pericol
Scurgerea de gaz constituie-
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea
asamblării prin îmbinare file-
tată.

5. Se montează cablurile electrice la


componentele respective.

Verificarea evacuării condensului şi curăţirea sifonului

1. Se verifică dacă evacuarea con-


densului prin sifon se realizează
fără impedimente.

2. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul.

3. Se curăţă sifonul.

4. Se montează sionul şi se fixează


clema de prindere.
5675 550 RO

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Scurgerea de gaz constituie
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.

5675 550 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea curentului de ionizare

1. Se scoate cablul şi se conectează


aparatul de măsură.

2. Se reglează puterea maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină maximă“.

Indicaţie
Curentul minim de ionizare trebuie
să aibă deja la formarea flăcării
(cca 2-3 secunde după deschide-
rea blocului de ventile) o valoare de
A Cablu pentru adaptor (livrabil ca min. 5 µA.
accesoriu)
B Cablu la automatizare 3. Dacă curentul de ionizare < 5 µA
& Se verifică distanţa dintre elec-

trozi, vezi pag. 20.


& Se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

4. După măsurare se apasă d.

5. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
5675 550 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie adaptată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi pag. 41.

Schema de instalaţie 1

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec

! Senzor de temperatură exterioară sÖ Pompa circuitului de încălzire


(numai la automatizare pentru sA Pompa de circulaţie pentru încăl-
funcţionare comandată de tempe- zirea apei din boiler (conectare
ratura exterioară) prin extensia externă H1)
sau sK Pompa de circulaţie pentru încăl-
lH Vitotrol 100 (numai la automati- zirea apei din boiler (conectare
zare pentru funcţionare cu tempe- prin extensia internă H1 sau H2)
ratură constantă) A Extensie internă H1 sau H2
% Senzor pentru temperatura a.c.m. sau
5675 550 RO

din boiler Extensie externă H1

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţia releu a extensiei interne: Pompa de circulaţie pentru 53:3
încălzirea apei din boiler

Schema de instalaţie 2

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire cu vană


de amestec şi separarea circuitelor

! Senzor de temperatură exte- sK Pompa de circulaţie pentru încăl-


rioară zirea apei din boiler (conectare
? Senzor de temperatură pe tur prin extensia internă H1 sau H2)
% Senzor pentru temperatura a.c. lH Alimentarea de la reţea
m. din boiler aVG KM-BUS
sÖ Pompa circuitului de încălzire A Extensie internă H1 sau H2
sA Pompa de circulaţie pentru încăl- sau
zirea apei din boiler (conectare Extensie externă H1
5675 550 RO

prin extensia externă H1) B Set extensie pentru un circuit de


încălzire cu vană de amestec

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

C Limitator pentru temperatura E Pompa circuitului de încălzire


maximă (încălzire prin pardo- (pentru circuitul primar)
seală) F Schimbător de căldură pentru
D Pompa circuitului de încălzire separarea circuitelor
(pentru circuitul secundar) G Vas de expansiune

Codări necesare Adresa


Un circuit de încălzire cu vană de amestec
& cu boiler pentru preparare a.c.m. 00:4
& fără boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 00:3
Funcţia releu a extensiei interne: Pompa de circulaţie pentru 53:3
încălzirea apei din boiler

5675 550 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Schema de instalaţie 3

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu preselector hidraulic, un cir-


cuit de încălzire fără vană de amestec şi un circuit de încălzire cu vană de
amestec

! Senzor de temperatură exte- A Extensie externă H1


rioară B Preselector hidraulic
? Senzor de temperatură pe tur C Set extensie pentru un circuit de
% Senzor pentru temperatura a.c. încălzire cu vană de amestec
m. din boiler D Limitator pentru temperatura
sÖ Pompa circuitului de încălzire maximă (încălzire prin pardo-
respectiv pompa de circulaţie seală)
pentru circuitul cazanului E Pompa circuitului de încălzire cu
sA Pompa de circulaţie pentru încăl- vană de amestec
zirea apei din boiler (conectare F Pompa circuitului de încălzire
prin extensia externă H1) fără vană de amestec (racordare
lH Alimentarea de la reţea prin extensia externă H1)
5675 550 RO

aVG KM-BUS

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


— —

Schema de instalaţie 4

Cu/ fără preparare de apă caldă menajeră cu trei sau mai multe circuite de
încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic

! Senzor de temperatură exterioară sÖ Pompa circuitului de încălzire res-


? Senzor de temperatură pe tur pectiv pompa de circulaţie pentru
% Senzor pentru temperatura a.c.m. circuitul cazanului
5675 550 RO

din boiler sA Pompa de circulaţie pentru încăl-


zirea apei din boiler (conectare
prin extensia externă H1)

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

sK Pompa de circulaţie pentru încăl- B Preselector hidraulic


zirea apei din boiler (conectare C Vitotronic 050
prin extensia internă H1 sau H2) D Limitator pentru temperatura
fÖ Alimentarea de la reţea maximă (încălzire prin pardo-
gS Servomotorul vanei de amestec seală)
A Extensie internă H1 sau H2 E Pompa circuitului de încălzire
sau F Servomotorul vanei de amestec
Extensie externă H1

Codări necesare Adresa


Funcţia releu a extensiei interne: Pompa de circulaţie pentru 53:3
încălzirea apei din boiler
5675 550 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Schema de instalaţie 5

Instalaţie cu mai multe cazane cu/ fără preparare de apă caldă menajeră cu
mai multe circuite de încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic

! Senzor de temperatură exte- sÖ Pompa circuitului de încălzire


rioară respectiv pompa de circulaţie
? Senzor de temperatură pe pentru circuitul cazanului
turul circuitelor de încălzire sA Pompa de circulaţie pentru
?/§ Senzor pentru temperatura pe încălzirea apei din boiler
turul preselectorului hidraulic fÖ Alimentarea de la reţea
5675 550 RO

% Senzor pentru temperatura a. gS Servomotorul vanei de ames-


c.m. din boiler tec
aVG KM-BUS

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

A Preselector hidraulic D Pompa circuitului de încălzire


B Vitotronic 333 E Servomotorul vanei de ames-
C Limitator pentru temperatura tec
maximă (încălzire prin pardo-
seală)

Codări necesare Adresa


Instalaţie cu mai multe cazane cu Vitotronic 333 01:2

Indicaţie
Codări pentru instalaţia cu mai multe
cazane, vezi instrucţiunile de montaj
şi service pentru Vitotronic 333

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
pentru modulul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia informaţiilor prin sistemul LON poate dura 2-3 minute.

Setarea numărului participantului la sistemul LON

Numărul participantului se setează În cadrul unui sistem LON nu poate fi


prin adresa de codare „77“ (vezi mai atribuit acelaşi număr de două ori.
jos).

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

1. L şi d se apasă simultan cca 2. e se apasă. Lista participanţilor


5675 550 RO

2 secunde. S-a declanşat verifica- este actualizată după cca 2 minute.


rea participanţilor (vezi pag. 34 Verificarea participanţilor s-a
încheiat.

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300

Automatizarea Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circuitului caza-
nului
Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.
Codarea „77: 1“ Codarea „77: 10“ Codarea „77: 11“ 99
se setează
Automatizarea Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
este manager de este manager de este manager de manager de
erori * 1 erori * 1 erori * 1 erori
Codarea „79: 1“ Codarea „79: 0“ Codarea „79: 0“
Transmiterea orei Recepţionarea orei Recepţionarea orei Recepţionarea
prin sistemul LON prin sistemul LON prin sistemul LON orei prin siste-
Codarea „7b 1“ Codarea „81: 3“ Codarea „81: 3“ mul LON
se setează se setează
Transmiterea Recepţionarea Recepţionarea tem- —
temperaturii exte- temperaturii exte- peraturii exterioare
rioare prin siste- rioare prin sistemul prin sistemul LON
mul LON LON Codarea „97: 1“
Codarea „97: 2“ Codarea „97: 1“ se setează
se setează se setează
Supravegherea Supravegherea Supravegherea ero- —
erorilor pentru erorilor pentru par- rilor pentru partici-
participanţii LON, ticipanţii LON, panţii LON, codarea
codarea „9C: 20“ codarea „9C: 20“ „9C: 20“

Verificarea participanţilor (în combinaţie cu sistemul LON)

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor din instalaţie


5675 550 RO

care sunt legate la managerul de erori.


*1 Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager de erori
într-o instalaţie de încălzire.
34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului (vezi

pag. 33).
& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi pag. 33).

1. L şi d se apasă simultan cca


2 secunde. Verificarea participanţi-
lor este activată.

2. Cu a şi b se selectează partici-
pantul dorit.

3. Cu d se activează verificarea.
„Verificare“ este afişat intermitent,
A Numărul curent din listă până ce se încheie verificarea. Dis-
B Numărul participantului play-ul şi ledurile tastelor pentru
participantul selectat semnalizează
intermitent cca 60 secunde.
& În cazul comunicării între cele

două aparate apare „Verificare


OK“.
& În cazul în care comunicarea

între cele două aparate nu este


stabilită, apare „Eroare la verifi-
care“. Se verifică legătura LON.

4. Pentru verificarea celorlalţi partici-


panţi se procedează ca la punctele
2 şi 3.

5. L şi d se apasă simultan cca


1 secundă. Verificarea participanţi-
lor s-a încheiat.
5675 550 RO

35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire repre- În starea de livrare sunt reglate urmă-


zintă legătura între temperatura exte- toarele valori:
rioară şi temperatura apei din cazan & Înclinare = 1,4

respectiv temperatura agentului ter- & Nivel = 0

mic pe tur. Simplificat: cu cât este mai


scăzută temperatura exterioară, cu Înclinarea caracteristicii de încălzire
atât este mai ridicată temperatura se află în mod normal
apei din cazan respectiv temperatura & la încălziri prin pardoseală în

pe tur. De temperatura apei din cazan zona A,


respectiv temperatura pe tur depinde & la încălziri de temperatură joasă în

la rândul său temperatura de zona B.


ambianţă.

5675 550 RO

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Modificarea înclinării şi a nivelului

1. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „d3“ în
nivelul de codare 1 (vezi pag. 41).
Se poate regla o valoare cuprinsă
între 0,2 şi 3,5.

2. Nivelul caracteristicii se modifică


prin adresa de codare „d4“ în nive-
lul de codare 1 (vezi pag. 41).
Valoarea se poate regla între -13 şi
+40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului

Reglajul temperaturii de ambianţă nominale

Temperatura de ambianţă normală:

1. Se selectează circuitul de încălzire:


& a se apasă.

& „1r“ este afişat intermitent pe

display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


& d se apasă.

& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– – a se apasă.
– – „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– – d se apasă.
5675 550 RO

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“


se reglează valoarea nominală
pentru temperatura de zi.
După cca 2 secunde valoarea este
preluată automat.
Caracteristica de încălzire este
deplasată în lungul axei pentru
temperatura de ambianţă reglată în
mod corespunzător şi acest fapt
are ca rezultat modificarea regimu-
lui de pornire şi oprire al pompelor
circuitului de încălzire, atunci când
este activată optimizarea funcţionă-
Exemplul 1: Modificarea temperaturii rii pompelor circuitelor de încălzire.
de ambianţă normale de la 20 °C la
26 °C

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită

Temperatura de ambianţă redusă:

1. Se selectează circuitul de încălzire:


& a se apasă.

& „1r“ este afişat intermitent pe

display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


& d se apasă.

& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– – a se apasă.
– – „2r“ este afişat intermitent pe
5675 550 RO

display.
– – d se apasă.

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu E se accesează valoarea
nominală pentru temperatura de
noapte.

3. Cu a şi b se modifică valoarea.

4. Cu d se confirmă valoarea
reglată.

Exemplul 2: Modificarea temperaturii


de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C.

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“ se ating valorile limită stabilite, semnali-
zatorul de avarie semnalizează intermitent. Pe display-ul unităţii de comandă
apare afişat intermitent:
5675 550 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

& La automatizarea pentru funcţionare cu temperatură constantă, în funcţie de


reglaj, numărul de ore de funcţionare fixat sau intervalul de timp fixat şi simbo-
lul cu ceas.
& La automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

„Întreţinere“.

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrările de întreţinere, înainte de a apărea mesajul de
întreţinere, se setează adresa de codare „24:1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
în această situaţie contorizarea valorilor de întreţinere reglate pentru orele de
funcţionare şi intervalul de timp începe din nou de la 0.

1. c se apasă. După efectuarea întreţinerii


Informarea privind întreţinerea este
activată. 1. Codarea „24:1“ se setează din nou
la „24:0“.
2. Cu a sau b se accesează mesa- Semnalizatorul roşu de avarie se
jele privind întreţinerea. stinge.

3. d se apasă, la automatizare Indicaţie


comandată de temperatura exte- Dacă adresa de codare „24“ nu se
rioară se confirmă în plus mesajul readuce la valoarea iniţială, apare
„Anulare: Da“ se confirmă cu d. luni la ora 7.00 din nou mesajul
Mesajul „Întreţinere“ de pe display „Întreţinere“.
se stinge, semnalizatorul roşu de
avarie luminează intermitent în 2. Dacă este necesar:
continuare. & c se apasă.

& Contoarele pentru înregistrarea

Indicaţie orelor de funcţionare ale arzăto-


Mesajul anulat privind întreţinerea rului, a numărului de porniri ale
poate fi reafişat prin apăsarea tas- arzătorului şi a consumului se
tei d (cca 3 secunde). readuc la valorile iniţiale (vezi
pag. 81).
& c se apasă.
5675 550 RO

40
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

1. K şi L se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă. alte adrese de codare.

Indicaţie 4. K şi L se apasă simultan cca


La automatizarea pentru funcţio- 1 secundă.
nare comandată de temperatura
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. Codările care nu sunt rele-
vante datorită dotării instalaţiei sau
din cauza setării altor codări, nu
vor fi afişate.
5675 550 RO

41
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Privire de ansamblu

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Tipul 1 de instalaţie de 00 :2 Tipul 1 de instalaţie de
încălzire: încălzire:
1 circuit de încălzire 1 circuit de încălzire fără
fără vană de amestec vană de amestec A1, cu
A1, fără preparare a.c. preparare a.c.m.
m. 00 :3 Tipul de instalaţie de
încălzire 2, 4, 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Tipul de instalaţie de
încălzire 2, 4, 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Tipul 3 de instalaţie de
încălzire:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Tipul 3 de instalaţie de
încălzire:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
5675 550 RO

42
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Instalaţie cu unul şi cu mai multe cazane
01:1 * 1Instalaţie cu un singur 01:2 Instalaţie cu mai multe
cazan cazane cu Vitotronic 333
Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
cazanului respectiv
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionare pe gaz liche-
metan, reglaj prin fişa fiat, reglaj prin fişa de
de codare a cazanului codare a cazanului
Aerisire/Umplere
2F:0 Funcţia de aerisire nu 2F:1 Funcţia de aerisire acti-
este activată vată
2F:2 Funcţia de umplere acti-
vată
Nr. participant
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77:99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.
5675 550 RO

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


43
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Priorit. preparare a.c.m. A1
A2:2 Prioritate pentru prepa- A2:0 Fără prioritate pentru
rarea a.c.m. faţă de preparare a.c.m. faţă de
pompa circuitului de pompa circuitului de
încălzire şi vana de încălzire
amestec
Priorit. a.c.m. M2
A2:2 Prioritate pentru prepa- A2:0 Fără prioritate pentru
rarea a.c.m. faţă de preparare a.c.m. faţă de
pompa circuitului de pompa circuitului de
încălzire şi vana de încălzire şi vana de
amestec amestec
A2:1 Prioritate pentru prepa-
rare a.c.m. numai faţă de
vana de amestec
A2:3 Prioritate controlată boi-
până la ler
A2:15
Regim economic de vară A1
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Regim economic de vară M2
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Temp. min. tur A1
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
Temp. min. tur M2
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


44
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Temp. max. tur A1
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Temp. max. tur M2
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Înclinare A1
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pagina 36)
Înclinare M2
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,3 (vezi pagina 36)
Nivel A1
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pagina 36)
Nivel M2
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pagina 36)
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


45
Codări

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare

1. L şi G se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde; cu d se confirmă. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă, valoarea este afi- alte adrese de codare.
şată intermitent.
4. L şi G se apasă simultan cca
1 secunde.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a sau b domeniile sunt parcurse în ordine succesivă.

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00 şi 01
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă 56 - 73
Generalităţi de la 76 până la 9F
Circuit racordat direct (circuit de încălzire de la A0 până la F7
fără vană de amestec A1)
Circuit de încălzire cu vană de amestec de la A0 până la F7
(circuit de încălzire cu vană de amestec
M2)

Indicaţie
Codările care nu sunt relevante datorită dotării instalaţiei sau din cauza setării
altor codări, nu vor fi afişate.
La instalaţii de încălzire cu un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un cir-
cuit de încălzire cu vană de amestec se parcurg întâi adresele de codare de la
A0 la F7 pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec A1 şi apoi acelea
pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec M2.
5675 550 RO

46
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Tipul 1 de instalaţie de 00 :2 Tipul 1 de instalaţie de
încălzire: încălzire:
1 circuit de încălzire 1 circuit de încălzire fără
fără vană de amestec vană de amestec A1, cu
A1, fără preparare a.c. preparare a.c.m.
m. 00 :3 Tipul de instalaţie de
încălzire 2, 4, 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Tipul de instalaţie de
încălzire 2, 4, 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Tipul 3 de instalaţie de
încălzire:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Tipul 3 de instalaţie de
încălzire:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
01:1 * 1Instalaţie cu un cazan 01:2 Instalaţie cu mai multe
cazane cu Vitotronic 333
5675 550 RO

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


47
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
cazanului respectiv
07:1 * 1Numărul curent al 07:2 Numărul curent al caza-
cazanului la instalaţie până la nului 2-4 la intalaţie cu
cu mai multe cazane 07:4 mai multe cazane
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionare pe gaz liche-
metan, reglaj prin fişa fiat, reglaj prin fişa de
de codare a cazanului codare a cazanului
21:0 Fără mesaj de întreţi- 21:1 Numărul de ore de func-
nere până la ţionare ale arzătorului
Arzător 21:100 până la întreţinere poate
fi reglat între 100 şi
10000 ore (o gradaţie de
reglaj corespunde la 100
ore)
23:0 Fără interval de timp 23:1 Intervalul de timp reglabil
pentru întreţinerea până la între 1 şi 24 luni
arzătorului 23:24
24:0 Nu apare mesajul 24:1 Mesajul „Întreţinere“ pe
„Întreţinere“ display (adresa apare
automat şi trebuie schim-
bată manual după efec-
tuarea întreţinerii)
25:0 * 1Nu se recunoaşte 25:1 Recunoaşterea senzoru-
senzorul de tempera- lui de temperatură exte-
tură exterioară şi nici rioară şi a supravegherii
supravegherea avariilor avariilor
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 Arzătorul este aprins for-
arzătorului ţat o dată la 24 ore
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (se
setează automat la racor-
5675 550 RO

dare)

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


48
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
2F:0 Funcţia de aerisire nu 2F:1 Funcţia de aerisire acti-
este activată vată
2F:2 Funcţia de umplere acti-
vată
30:1 Pompă internă de circu- 30:0 Pompă internă de circula-
laţie cu turaţie reglabilă ţie fără turaţie reglabilă
(este setată automat) (de exemplu pentru func-
ţionare provizorie în caz
de service)
31:65 Turaţia nominală a 31:0 Turaţia nominală poate fi
pompei interne de circu- până la reglată de la 0 până la
laţie la funcţionare ca 31:100 100 %
pompă a circuitului
cazanului 65%, valoare
fixată prin fişa de
codare a cazanului
32:0 Semnal „Blocare 32:1 Semnal „Blocare externă“
externă“ care acţio- până la care acţionează asupra
nează asupra pompelor 32:15 pompelor de circulaţie:
de circulaţie: Toate vezi tabelul de mai jos
pompele funcţionează
comandate de automa-
tizare

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
0 Funcţio- Funcţionare Funcţionare Funcţionare
nare comandată comandată de comandată de
coman- de automati- automatizare automatizare
5675 550 RO

dată de zare
automati-
zare

49
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
1 Funcţio- Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
2 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
3 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
nare comandată
coman- de automati-
dată de zare
automati-
zare
4 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
nare comandată de comandată de
coman- automatizare automatizare
dată de
automati-
zare
5 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
nare comandată de
coman- automatizare
dată de
automati-
zare
6 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
nare comandată de
coman- automatizare
5675 550 RO

dată de
automati-
zare

50
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire Circuit de încăl- încălzirea apei
Circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
7 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
nare
coman-
dată de
automati-
zare
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare
comandată comandată de comandată de
de automati- automatizare automatizare
zare
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
comandată de comandată de
automatizare automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată de
automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
comandată de
automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5675 550 RO

51
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
34:0 Semnal „Solicitare 34:1 Semnal „Solicitare
externă“ asupra pompe- până la externă“ asupra pompe-
lor de circulaţie: Toate 34:23 lor de circulaţie: vezi
pompele funcţionează tabelul de mai jos
comandate de automa-
tizare

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
0 Funcţionare Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată comandată de automatizare
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
1 Funcţionare Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată comandată
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
2 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
tizare zare
3 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
4 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
5675 550 RO

tizare zare

52
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
5 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
6 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automa-
tizare
7 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automa-
tizare
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automati- de automati-
zare zare
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
5675 550 RO

comandată
de automati-
zare
53
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
Circuit de Circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automati- de automati-
zare zare
17 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
18 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
19 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5675 550 RO

54
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
50:0 Modalitatea de reglaj 50:1 Automatizare pentru
(se setează automat la funcţionare cu tempera-
recunoaşterea elemen- tură constantă
tului de comandă) 50:3 Automatizare comandată
de temperatura exte-
rioară
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 Cu senzor de tempera-
ratură pe tur pentru pre- tură pe tur pentru prese-
selectorul hidraulic lectorul hidraulic (se
setează automat atunci
când este recunoscut)
53:1 Funcţia releu 2 a exten- 53:0 Funcţia releu 2: Semnali-
siei interne: Pompa de zare de avarii
recirculare 53:2 Funcţia releu 2: Pompa
externă a circuitului de
încălzire (circuit de încăl-
zire fără vană de ames-
tec)
53:3 Funcţia releu 2: Pompa
de circulaţie externă pen-
tru încălzirea apei din
boiler
54:0 Fără automatizare pen- 54:1 Cu Vitosolic 100
tru instalaţia solară 54:2 Cu Vitosolic 200 (se
setează automat când
este recunoscută)
Apă caldă menajeră
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la 60 °C la 95 °C (numai la cazan
pentru încălzire, pe gaz)
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
pentru apa caldă mena-
5675 550 RO

jeră.

55
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
58:0 Fără funcţie suplimen- 58:1 Introducerea unei a doua
tară pentru prepararea până la valori nominale pentru
de apă caldă menajeră 58:95 apa caldă menajeră; se
poate seta între 1 şi
95 °C (se va ţine cont de
adresa de codare „56“)
59:0 Încălzirea apei din boi- 59:1 Punctul de conectare se
ler: până la poate regla între 1 şi 10 K
Punct de conectare - 59:10 sub valoarea nominală
2,5K
Punct de deconectare
+2,5K
5B:0 Aşezarea boilerului 5B:1 Boiler pentru preparare
pentru preparare de de apă caldă menajeră
apă caldă menajeră racordat după preselec-
racordat direct la cazan torul hidraulic
60:10 * 1În timpul preparării de 60:5 Diferenţa dintre tempera-
apă caldă menajeră până la tura apei din cazan şi
temperatura apei din 60:25 temperatura nominală
cazan este cu maximum pentru apa caldă mena-
20 K mai mare decât jeră poate fi reglată între
temperatura nominală 10 şi 50 K
pentru apa caldă mena-
jeră
62:2 Pompa de circulaţie cu 62:0 Pompa de circulaţie fără
funcţionare prelungită funcţionare prelungită
de 2 minute 62:1 Funcţionarea prelungită
până la se poate regla între 1 şi
62:15 15 minute
63:0 * 2Fără funcţie supli- 63:1 Funcţie suplimentară: 1 x
mentară pentru prepa- zilnic
rare a.c.m. 63:2 la fiecare 2 până la 14
până la zile
63:14
63:15 2 x zilnic
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


*2 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
56
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
65:... Informaţie cu privire la 65:0 Fără ventil de comutare
tipul ventilului de comu- 65:1 Ventil de comutare de la
tare (nu se va modifica firma Viessmann
reglajul) 65:2 Ventil de comutare de la
firma Wilo
65:3 Ventil de comutare de la
firma Grundfos
67:40 În combinaţie cu o auto- 67:0 Valoarea nominală pentru
matizare pentru instala- până la temperatura a.c.m. se
ţia solară Vitosolic: 3. 67:60 poate regla de la 0 până
valoare reglată pentru la 60 °C
temperatura a.c.m.
6C:100 Turaţia nominală a 6C:0 Turaţia nominală poate fi
pompei de circulaţie până la reglată de la 0 până la
interne la prepararea a. 6C:100 100 %
c.m. 100 %
6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
parare de apă caldă până la parare de apă caldă
menajeră 100 %, este 6F:100 menajeră poate fi reglată
fixată prin fişa de între 0 şi 100 %
codare a cazanului
71:0 * 1Pompa de recirculare 71:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: Pornită conform prima valoare nominală
programării orare pen- 71:2 Pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: Aprins rii de apă caldă menajeră
la prima valoare nomi-
nală
72:0 * 1Pompa de recirculare 72:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: Pornită conform a 2-a valoare nominală
programării orare 72:2 pornită în timpul prepară-
rii de apă caldă menajeră
la a 2-a valoare nominală
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


57
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
73:0 * 1Pompa de recirculare 73:1 În timpul programării
pentru apa caldă mena- până la orare pompa porneşte
jeră: Pornită conform 73:6 1dată/oră pentru 5
programării orare minute
până la 6 ori/oră pentru
5 minute pornită
73:7 În permanenţă în func-
ţiune
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON LON; este recunoscut
automat
76:2 Cu modul de comunicare
KM-BUS/cascadă; se
recunoaşte automat
77 :1 Numărul participantului 77 :2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77 :99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:1 Automatizarea este 79:0 Automatizarea nu este


manager de erori manager de erori
*1
7b:1 Transmiterea orei prin 7b:0 Ora nu se transmite prin
sistemul LON sistemul LON
*1
7E:0 * 2fără cascadă pentru 7E:1 Cu cascadă pentru eva-
5675 550 RO

evacuarea gazelor arse cuarea gazelor arse


*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
*2 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
58
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
7F:1 * 1Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
tamente
Este posibil reglajul
separat al programului de
vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Cu întârziere de 5 80:0 Fără întârziere
secunde pentru semna- 80:2 Întârzierea semnalizării
lizarea de avarie; sem- până la avariei poate fi reglată
nalizarea se realizează, 80:199 între 10 şi 995; 1 gradaţie
dacă avaria s-a produs de reglaj = 5 s
de min. 5 secunde
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
este recunoscută auto-
mat
81:3 Ora este preluată de la
sistemul LON
88 :0 Afişarea temperaturilor 88 :1 Afişarea temperaturilor în
în grade °Celsius grade Fahrenheit
90:128 Constantă de timp pen- 90:0 Corespunzător valorii
tru calculul temperaturii până la reglate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 ore adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
1 gradaţie de reglaj =
10 min.
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


59
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
91:0 * 1Nu există posibilitatea 91:1 Comutarea externă a
unei comutări externe a regimului de funcţionare
regimului de funcţionare acţionează asupra circui-
prin extensie externă tului de încălzire fără
vană de amestec
91:2 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
cuitului de încălzire cu
vană de amestec
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 este
recunoscută automat
97:0 * 1Temperatura exte- 97:1 Temperatura exterioară
rioară măsurată la sen- este preluată prin LON-
zorul conectat la BUS
automatizare este folo- 97:2 Temperatura exterioară
sită intern măsurată la senzorul
conectat la automatizare
este folosită intern şi
transmisă prin LON-BUS
la automatizarea Vitotro-
nic 050 dacă aceasta
este conectată
98:1 Nr. instalaţiei Viess- 98:1 Numărul instalaţiei poate
mann (în combinaţie cu până la fi fixat între 1 şi 5
sistemul de suprave- 98:5
ghere a mai multor
5675 550 RO

instalaţii prin Vito-


com 300)
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
60
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
9b:70 Temperatură minimă 9b:1 Temperatura se poate
reglată pentru apa din până la regla între 1 şi 127 °C
cazan la solicitare 9b:127
externă
9C:20 * 1Supravegherea parti- 9C:0 Fără supraveghere
cipanţilor la LON 9C:5 Timpul se poate regla
Dacă un participant nu până la între 5 şi 60 minute
răspunde la accesare, 9C:60
rămân timp de 20 minute
valorile interne de reglaj
fixate. Numai după
aceea va apărea un
mesaj de avarie.
9F:8 * 1Diferenţa de tempera- 9F:0 Diferenţa de temperatură
tură 8 K; numai în com- până la poate fi reglată între 0 şi
binaţie cu un circuit cu 9F:40 40 K
vană de amestec
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 * 1Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este
recunoscută automat)
A0:2 Cu Vitotrol 300 (este
recunoscută automat)
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


61
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A2:2 Cu comandă prioritară A2:0 Fără comandă prioritară
pentru preparare de pentru preparare de apă
apă caldă menajeră faţă caldă menajeră faţă de
de pompa circuitului de pompa circuitului de
încălzire şi vana de încălzire şi vana de
amestec amestec
A2:1 Cu comandă prioritară
pentru preparare de apă
caldă menajeră faţă de
vana de amestec: Pe
durata încălzirii apei din
boiler, vana de amestec
este închisă, pompa cir-
cuitului de încălzire este
pornită * 1
A2:3 Prioritate restrânsă pen-
până la tru preparare de apă
A2:15 caldă menajeră faţă de
vana de amestec; adică
circuitului de încălzire i
se furnizează o cantitate
de căldură redusă * 1
5675 550 RO

*1 Se poate regla numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec M2.


62
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A3:2 * 1Temperatură exte- A3:-9 Pompa circuitului de
rioară sub 1 °C: Pompa până la încălzire pornită/oprită
circuitului de încălzire A3:15 (vezi tabelul următor)
pornită
Temperatura exterioară
peste 3 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
oprită

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C
există pericolul de
îngheţ al conductelor
care nu sunt protejate
de termoizolaţia clădirii.
Trebuie să se acorde o
atenţie deosebită func-
ţionării în regim deco-
nectat, de exemplu în
timpul concediului.

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
5675 550 RO

1 0 °C 2 °C

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


63
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
2 1 °C 3 °C
- -
15 14 °C 16 °C

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 * 1Cu protecţie la îngheţ A4:1 Nu există protecţie la
îngheţ, reglaj posibil,
numai în cazul codării
„A3: -9“.

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C există
pericolul de îngheţ al
conductelor care nu sunt
protejate de termoizolaţia
clădirii. Trebuie să se
acorde o atenţie deose-
bită funcţionării în regim
deconectat, de exemplu
în timpul concediului.

A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-


ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de până la nării pompelor circuitelor
încălzire se opreşte, A5:15 de încălzire: Pompa cir-
atunci când tempera- cuitului de încălzire
tura exterioară (TE) oprită, dacă (vezi tabelul
este cu 1 K mai mare următor)
decât temperatura de
ambianţă reglată
(TA regl.)
5675 550 RO

TE > TA regl. +1 K
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
64
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru adresa A5 Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor


.... de încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită,
dacă
1 TE > TA regl. +5 K
2 TE > TA regl. +4 K
3 TE > TA regl. +3 K
4 TE > TA regl. +2 K
5 TE > TA regl. +1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. -1 K
-
15 TE > TA regl. -9 K

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 * 1Extensia regimului A6:5 Regimul economic extins
economic nu este acti- până la este activat, adică la o
vată A6:35 valoare a temperaturii ce
se poate regla între 5 şi
35 °C plus 1 °C, se
opreşte arzătorul şi
pompa circuitului de
încălzire şi se închide
vana de amestec. Ca
bază de calcul se folo-
seşte temperatura exte-
rioară amortizată,
compusă din temperatura
exterioară efectivă şi o
constantă de timp, care
ţine seama de răcirea
unei clădiri obişnuite.
5675 550 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


65
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A7:0 * 1Fără funcţie econo- A7:1 Cu funcţie economică
mică pentru vana de pentru vana de amestec
amestec (extinderea optimizării
funcţionării pompei cir-
cuitului de încălzire):
Pompa circuitului de
încălzire poate fi în mod
suplimentar oprită, dacă
vana de amestec este
închisă de mai mult de 20
minute. Pompa circuitului
de încălzire porneşte,
& dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
& sau

& după o încălzire a apei

din boiler (timp de


20 min)
& sau

& la pericol de îngheţ

A8:1 * 1Circuitul de încălzire A8:0 Circuitul de încălzire M2


M2 (circuit cu vană de (circuit cu vană de ames-
amestec) declanşează tec) nu declanşează
comanda asupra pom- comanda asupra pompei
pei interne de circulaţie interne de circulaţie
A9:7 * 1Cu timp de staţionare A9:0 * 1Fără timp de staţionare
a pompei: Pompa cir- a pompei
cuitului de încălzire A9:1 Cu timp de staţionare a
este oprită la modifica- până la pompei, se poate regla
rea valorii nominale A9:15 între 1 şi 15
(prin schimbarea regi-
mului de funcţionare
sau modificarea tempe-
raturii nominale de
5675 550 RO

ambianţă)

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


66
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
b0:0 * 1Cu telecomandă: b0:1 Regim de încălzire:
Regim de încălzire/ comandat de tempera-
regim redus: comandat tura exterioară
de temperatura exte- Regim redus: cu funcţio-
rioară * 2 nare comandată de tem-
peratura de ambianţă
b0:2 Regim de încălzire: cu
funcţionare comandată
de temperatura de
ambianţă
Regim redus: comandat
de temperatura exte-
rioară
b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare
comandată de tempera-
tura de ambianţă
b2:8 Cu telecomandă şi pen- b2:0 Fără influenţa ambianţei
tru circuitul de încălzire b2:1 Factorul de influenţă a
trebuie să fie codat regi- până la ambianţei poate fi reglat
mul de funcţionare b2:64 între 1 şi 64
comandat de tempera-
tura de ambianţă: coefi-
cient de influenţă a
ambianţei 8 * 2
b5:0 * 1Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
funcţie de optimizare a până la pompei circuitului de
funcţionării pompei cir- b5:8 încălzire, vezi tabelul
cuitului de încălzire următor
comandată de tempera-
tura de ambianţă * 2

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


5675 550 RO

*2 Codarea se modifică numai pentru circuitul fără vană de amestec A1 sau pentru circuitul
de încălzire cu vană de amestec M2, atunci când telecomanda acţionează asupra aces-
tui circuit de încălzire.
67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor de


adresa b5 .... încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită, dacă
1: activ TA efect. > TA regl. +5 K; pasiv TA efect. < TA regl. +4 K
2: activ TA efect. > TA regl. + 4 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 3 K
3: activ TA efect. > TA regl. +3 K; pasiv TA efect. < TA regl. +2 K
4: activ TA efect. > TATregl. + 2 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 1 K
5: activ TA efect. > TA nom. + 1 K; pasiv TA efect. < TA nom.
6: activ TA efect. > TA regl.; pasiv TA efect. < TA regl. - 1 K
7: activ TA efect. > TATregl. -1 K; pasiv TA efect. < TA regl. -2 K
8: activ TA efect. > TATregl. -2 K; pasiv TA efect. < TA regl. -3 K

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
C5:20 * 1Limitarea electronică C5:1 Limitarea valorii minime
a valorii minime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
C6:74 * 1Limitarea electronică C6:0 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur 74 °C C6:127 până la 127 °C
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,5 (vezi pagina 36)
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
pagina 36)
d5:0 * 1Regimul de funcţio- d5:1 Regimul de funcţionare
nare se comută de la un se comută de la un dispo-
dispozitiv extern pe zitiv extern pe „Regim de
„Regim de funcţionare funcţionare permanent cu
permanent cu tempera- temperatură de ambianţă
tură de ambianţă normală“
redusă“
E1:1 * 1Cu telecomandă: E1:0 Valoarea nominală de zi
5675 550 RO

Valoarea nominală pen- se poate regla între 3 şi


tru temperatura de zi se 23 °C
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
poate regla de la teleco- E1:2 Valoarea nominală de zi
mandă între 10 şi 30 °C se poate regla între 17 şi
37 °C
E2:50 * 2Cu telecomandă şi E2:0 Corectarea afişării -5 K
pentru circuitul de încăl- până la sau
zire trebuie să fie codat E2:49 Corectarea afişării -0,1 K
regimul de funcţionare E2:51 Corectarea afişării +0,1 K
comandat de tempera- până la sau
tura de ambianţă: Fără E2:99 Corectarea afişării +4,9 K
corectarea afişării tem-
peraturii de ambianţă
efective
E5:0 * 2Fără pompă de circu- E5:1 Cu pompă de circulaţie
laţie cu turaţie reglabilă cu turaţie reglabilă; este
recunoscută automat
E6:65 * 2Turaţia maximă a E6:0 Turaţia maximă se poate
pompei cu turaţie regla- până la regla între 0 şi 100 % din
bilă este 65 % din tura- E6:100 turaţia maximă
ţia maximă la
funcţionare în regim
normal
E7:30 * 2Turaţia minimă a E7:0 Turaţia minimă se poate
pompei cu turaţie regla- până la regla între 0 şi 100 % din
bilă este 30 % din tura- E7:100 turaţia maximă
ţia maximă
E8:1 * 2Turaţia minimă cores- E8:0 Turaţia corespunde valo-
punde valorii stabilite la rii stabilite la adresa de
adresa de codare „E9“ codare „E7“
E9:45 * 2Turaţia pompei cu E9:0 Turaţia se poate regla
turaţie reglabilă este 45 până la între 0 şi 100 % din tura-
% din turaţia maximă în E9:100 ţia maximă
regim redus
Circuit cu vană de amestec
F1:0 Funcţia de uscare a F1:1 Funcţia de uscare a par-
pardoselii nu este acti- până la doselii după cinci dia-
5675 550 RO

vată F1:5 grame temperatură-timp


*2 ce pot fi selectate (vezi
*2 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
pag. 118)

Indicaţie
Se vor respecta datele
producătorului pardoselii.

Se vor respecta normati-


vele internaţionale. Pro-
tocolul care trebuie
completat de specialistul
în instalaţii de încălzire
va conţine următoarele
date privind procesul de
încălzire:
& parametrii privind încăl-

zirea cu temperaturile
respective pe tur
& temperatura max.

atinsă pe tur
& regimul de funcţionare

şi temperatura exte-
rioară la predare
După o întrerupere a
curentului electric sau
după deconectarea auto-
matizării, funcţia va fi
continuată la revenirea
curentului respectiv
conectarea automatizării.
Dacă funcţia de uscare a
pardoselii s-a încheiat
sau adresa a fost reglată
manual la 0, atunci se
conectează automat regi-
mul de funcţionare
„rw“.
5675 550 RO

F1:6 Permanent temperatură


până la pe tur 20 °C

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
F1:15
F2:8 * 3Limitare ca timp pen- F2:0 Fără limitare ca timp a
tru regimul de petrecere funcţionării în regim de
8 ore sau comutarea petrecere
externă a regimului de F2:1 Limitarea timpului se
funcţionare cu tasta * 4 până la poate regla între 1 şi
F2:12 12 ore * 4* 4
F5:12 Timp de funcţionare F5:0 Nu există timp de funcţio-
prelungită a pompei nare prelungită a pompei
interne de circulaţie la interne de circulaţie
regim de încălzire F5:1 Timpul de funcţionare
până la prelungită a pompei
F5:20 interne de circulaţie
poate fi reglat între 1 şi
20 minute
F6:0 * 5Pompa internă de cir- F6:1 Pompa internă de circula-
culaţie este oprită în până la ţie porneşte în regimul de
permanenţă în regimul F6:24 funcţionare „Numai apă
de funcţionare „Numai caldă“ între 1 şi 24 ori pe
apă caldă“ zi pentru câte 10 minute.
F6:25 Pompa internă de circula-
ţie este în permanenţă în
funcţiune în regimul de
funcţionare „Numai apă
caldă“
F7:0 * 5Pompa internă de cir- F7:0 Pompa internă de circula-
culaţie este oprită în ţie este oprită în perma-
permanenţă în regimul nenţă în regimul de
de funcţionare „Regim funcţionare „Regim deco-
deconectat“ nectat“
F7:1 Pompa internă de circula-
până la ţie porneşte în regimul de
F7:24 funcţionare „Regim deco-
nectat“ între 1 şi 24 ori pe
*3 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
5675 550 RO

*4 Funcţionarea în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „rw“automat


o dată cu comutarea pe încălzire cu temperatură de ambianţă normală.
*5 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.

71
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
zi pentru câte 10 minute.
F7:25 * 6Pompa internă de cir-
culaţie este în perma-
nenţă în funcţiune în
regimul de funcţionare
„Regim deconectat“

Revenirea la codările din starea de livrare

1. L şi G se apasă simultan cca 2. e se apasă.


2 secunde. „Reglaj de bază? Da“ se confirmă
cu d.
Cu a sau b se poate selecta
„Reglaj de bază? Da“ sau „Reglaj
de bază? Nu“.

5675 550 RO

*6 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


72
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de K şi G se apasă simul- d se apasă 74
codare a cazanului şi tan cca 2 secunde
informare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 79
cca 2 secunde
Putere max. (regim de K şi F se apasă simul- d se apasă 17
încălzire) tan cca 2 secunde
Regim de funcţionare c se apasă c se apasă 81
Informare pentru întreţi- c (când luminează inter- d se apasă –
nere mitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi b se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi a se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Istoric avarii G şi d se apasă simul- – –
tan cca 2 secunde
Verificarea participanţilor L şi d se apasă simultan – –
(în combinaţie cu siste- cca 2 secunde
mul LON)
Funcţia pentru regim de F şi E se apasă simul- F şi E se –
testare/verificare „S“ tan cca 2 secunde apasă simul-
tan
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan K şi L se 41
codare 1 cca 2 secunde apasă simul-
Afişaj textual tan
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- L şi G se 46
codare 2 tan cca 2 secunde apasă simul-
Afişaj numeric tan
Putere max. (regim de K şi F se apasă simul- K şi F se 17
încălzire) tan cca 2 secunde apasă simul-
tan
5675 550 RO

73
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare pe scurt

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. În cazul în care există două circuite 2. K şi G se apasă simultan cca


de încălzire – se alege circuitul de 2 secunde.
încălzire:
& a se apasă. 3. Cu a şi b se selectează informa-
& „1r“ este afişat intermitent pe rea dorită.
display.
& Se alege circuitul de încălzire A1 4. d se apasă.
(circuitul fără vană de amestec):
& d se apasă.

& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– – a se apasă.
– – „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– – d se apasă.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la următoarele


valori:

& Înclinare A1 – Nivel A1


& Înclinare M2 – Nivel M2
& Temp.ext.amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
& Temp. ext. efect. rioară amortizată la temperatura exterioară
efectivă.
& Temp. cazan regl.
& Temp. cazan efect.
& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. pe tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec


& Temp. pe tur efect. Circuit de încălzire cu vană de amestec
& Temp. comună pe tur nom. Preselector hidraulic
& Temp. comună pe tur efect. Preselector hidraulic
& Fişa codare cazan

& Info 1
5675 550 RO

& -

& Info 8

74
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

Fişa nealocat nealocat X X X X


codare
cazan
1 Versiune software Stare revizie Stare revizie
Automatizare cazan (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
2 Schema de instala- Număr Temperatura de solicitare max.
ţie de la 1 până la 6 partici-
Afişajul conform panţi la
schemei KM-BUS
3 nealocat Versiune Versiune Versiune Versiune Versiune
software software software software software
Unitatea set automati- sistem extensie
de extensie zare LON ext.
comandă pentru instalaţie
vana de solară
amestec
4 Versiune software Tip Tipul aparatului
Automat aprindere Automat aprindere
5675 550 RO

75
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

5 0: nu 0: Nu nealocat Conectare externă 0 până la


există există 10 V
solicitare blocare Afişare în %
externă ext.
respectiv 1: Temp.
comuta- nom. de
rea regi- ambianţă
mului de externă
funcţio- există
nare
1: Temp.
nom. de
ambianţă
ext. res-
pectiv
comuta-
rea regi-
mului de
funcţio-
nare
există
6 Număr participanţi la Versiune Putere maximă
sistemul LON software Valoarea este dată în %
Foreign-
Control-
ler
Circuit de încălzire 1 Circuit de încălzire 2
(circuitul cazanului (circuit cu vană de
A1) amestec M2)
7 nealocat nealocat Teleco- Versiune Teleco- Versiune
manda software manda software
0: fără Teleco- 0: fără Teleco-
1: Vito- manda 1: Vito- manda
trol trol
200 200
2: Vito- 2: Vito-
trol trol
5675 550 RO

300 300

76
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

Pompa internă de Pompa de circulaţie Pompa circuitului de


circulaţie a circuitului cazanu- încălzire circuit cu
lui A1 vană de amestec M2
8 Pompă Versiune Pompă Versiune Pompă Versiune
cu turaţie software cu tura- software cu tura- software
reglabilă pompă ţie regla- pompă cu ţie regla- pompă cu
0: fără cu turaţie bilă turaţie bilă turaţie
1: Wilo reglabilă 0: fără reglabilă 0: fără reglabilă
2: Grun- 1: Wilo 1: Wilo
dfos 2: Grun- 2: Grun-
dfos dfos

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


2 secunde. rea dorită.
Informarea este activată.
3. d se apasă.
Informarea s-a încheiat.

Afişaj pe display
Informare

0 Schema de Versiune software Versiune


instalaţie, Automatizare software
afişaj con- Unitate de
form sche- comandă
mei
1 Versiune Versiune software Versiune Versiune
software Automat aprindere software software
modul extensie modul reglaj
solar extensie în cascadă
ext.
5675 550 RO

77
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

E 0: nu 0: Nu Conectare externă 0 până la 10 V


există soli- există blo- Afişare în %
citare care ext.
externă 1: Temp.
respectiv nom. de
comutarea ambianţă
regimului externă
de funcţio- există
nare
1: Temp.
nom. de
ambianţă
ext. res-
pectiv
comutarea
regimului
de funcţio-
nare există
3 Temperatura nominală a apei din
cazan la senzorul de temperatură al
cazanului
A Temperatura max. de solicitare
4 Tipul automatului de Tipul aparatului
aprindere
5 Valoarea nominală a temperaturii a.c.
m. din boiler la senzorul pentru tem-
peratura a.c.m. din boiler (valoare
efectivă)
b Putere maximă în %
C Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)
c Stare revizie Stare revizie
aparat (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
5675 550 RO

78
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

d Pompă cu Versiune
turaţie software
reglabilă pompă cu
0: fără turaţie
1: Wilo reglabilă
2: Grund-
fos

Verificarea ieşirilor (test relee)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
Sarcina minimă Modulare arzător sarcină minimă
Sarcina maximă Modulare arzător sarcină maximă
Ventil încălzire Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
Ventil poz. intermed. Ventilul de comutare în poziţie intermediară
(umplere)
Ventil a.c.m. Ventilul de comutare în poziţia preparare a.c.m.
Pompă int. pornită Pompă int./ieşire 20. con.
V. amestec închis Extensie vană de amestec
V. amestec deschis Extensie vană de amestec
Pompa circ.încălz. M2 por- Extensie vană de amestec
nită
Ieşire int. Extensie internă
5675 550 RO

Pompa circ.încălz. A1 por- Temp. nom. de ambianţă extensie ext.


nită

79
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (test relee) (continuare)

Afişaj Explicaţie
Pompă a.c.m.pornită Temp. nom. de ambianţă extensie ext.
Pompă recirc. pornită Temp. nom. de ambianţă extensie ext.
Semnalizarea de avarii Temp. nom. de ambianţă extensie ext.
Aprins
Pompa circ. solar pornită Vitosolic

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
1 Modulare arzător sarcină minimă
2 Modulare arzător sarcină maximă
3 Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
4 Ventil în poz. de mijloc
5 Ventilul în poziţia preparare a.c.m.
6 Pompă int. / ieşire 20 con.
10 Ieşire sK extensie internă
11 Pompa externă a circuitului de încălzire A1 exten-
sie externă
12 Pompa a.c.m. extensie externă
13 Pompa de recirculare extensie externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă
5675 550 RO

80
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi senzori

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. Se selectează circuitul de încăl- 2. c se apasă.


zire:
& a se apasă. 3. Cu a sau b se alege informarea
& „1r“ este afişat intermitent pe cu privire la parametrii regimului de
display. functionare dorit.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec): 4. c se apasă.


& d se apasă.

& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– – a se apasă.
– – „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– – d se apasă.

Circuite de încălzire A1 şi M2
Afişarea stării de funcţio- Explicaţie
nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
programul de vacanţă Se afişează numai dacă a fost codat programul
de vacanţă.
Zi plecare Data
Zi revenire Data
Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare reglată
temperatura de ambianţă,
... °C
temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. nom. de ambianţă ext., dacă există un element pentru conectare
5675 550 RO

... °C externă
Temp. a.c.m., ... °C Temperatura a.c.m. - valoare efectivă

81
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de fun . . . (continuare)

Afişarea stării de funcţio- Explicaţie


nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Temp. a.c.m. circ. solar, Valoare efectivă
... °C
Temperatura la colector, Valoare efectivă
... °C
Temp. com. pe tur, ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector
hidraulic
Arzător, ...h * 1 Ore de funcţionare
Porniri ale arzătorului, ... * 1* 1 Valoare efectivă
Energie solară Afişaj în kW/h
Ora
Data
Arzătorul oprit respectiv por-
nit
Pompa int. oprită respectiv Ieşire 20
pornită
Ieşire int. decon. respectiv Extensie internă
con.
pompa circ. de încălzire Extensie externă sau există un set extensie
oprită respectiv pornită pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
tec
Pompa a.c.m. oprită respec- Se afişează numai, dacă există o extensie
tiv pornită externă
Pompa recirculare oprită res- Se afişează numai, dacă există o extensie
pectiv pornită externă
Semnalizarea de avarii Se afişează numai, dacă există o extensie
decon. respectiv con. externă
Vană de amestec sau vană Se afişează numai, dacă există un set extensie
de amestec deschisă sau pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
vană de amestec închisă tec
Pompa circuitului solar oprită Se afişează numai dacă există Vitosolic
respectiv pornită
Pompa circ. solar ...h Ore de funcţionare
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor
5675 550 RO

*1 Orelede funcţionare, numărul de porniri ale arzătorului se reiniţializează după efectua-


rea întreţinerii. Cu e se poate readuce la „0“ fiecare valoare în parte.
82
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de fun . . . (continuare)

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. c se apasă. 3. c se apasă.

2. Cu a sau b se alege informarea


cu privire la parametrii regimului de
functionare dorit.

Afişarea stării de funcţionare (în Explicaţie


funcţie de dotarea instalaţiei)
0 01 Numărul curent al aparatului la instala-
ţiile cu mai multe cazane
1 15 °C/°F * 1 Senzor de temperatură exterioară -
valoarea efectivă (numai dacă este
conectat un senzor de temperatură
exterioară)
3 65 °C/°F * 1 Senzorul de temperatură al cazanului -
valoare efectivă
5 50 °C/°F * 1 Senzor pentru temperatura a.c.m. din
boiler - valoare efectivă
5□ 45 °C/°F * 1 Temperatura a.c.m. pentru circuitul
solar valoare efectivă
6 70 °C/°F * 1 Senzor de temperatură la colector
valoare efectivă
263572 h Ore de funcţionare ale arzătorului
030529 Porniri arzător
001417 h Pompa circ. solar ore de funcţionare
002850 Energie solară în kW/h
5675 550 RO

*1 Afişaj în °F la codare corespunzătoare şi cu a 4-a cifră pe display


83
Remedierea avariilor

Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie

Ultimele 10 avarii apărute sunt memorate şi pot fi accesate.

1. G şi d se apasă simultan cca


2 secunde.

2. Cu a sau b se accesează succe-


siv codurile de avarii.

Ordinea cronolo- Cod de avarie


gică a codurilor
de avarii apărute
1 Cod de avarie cel
. mai recent
. .
. .
10 .
10. Al 10-lea cod
de avarie (de la
cel mai recent)

Cu e pot fi şterse codurile de ava-


rii salvate.

3. d se apasă.

Accesarea codurilor de avarie actuale

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă
apare mesajul „Avarie“ afişat intermi-
tent.

În cazul unei avarii la automatul de


aprindere pe display apare „E“.
5675 550 RO

84
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

Avarii la automatizare

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
şează din nou pe display mesajul
de avarie.

Avarii la automatul de aprindere

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
5675 550 RO

şează din nou pe display mesajul


de avarie.

85
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

4. „E“ indică pe display blocarea


automatului de aprindere. După
remedierea avariei se apasă tasta
de deblocare „E“ pentru anulare.

Structura semnalului de avarie Afişajul textual al avariilor


& Automat aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor temp. tur

& Senzor cazan

& Senzor comun tur

& Senzor boiler

& Senzor gaze arse

& Senzor a.c.m.

& Senzor ambianţă

& Senzor colector

A Simbol pentru semnalizarea ava- & Senzor a.c.m. solar

riilor & Telecomanda

B Mesaj de avarie afişat textual


(numai la automatizare pentru
funcţionare comandată de tempe-
ratura exterioară)
C Numărul avariei
D Cod de avarie

1. Accesarea mesajului de avarie 2. Cu a sau b se selectează avaria


anulat anulată.
d se apasă timp de cca 3
secunde. Mesajul de avarie este
afişat.

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă este
5675 550 RO

afişat intermitent un cod de avarie.


Automatizare pentru funcţionare Cu a sau b pot fi accesate şi alte
comandată de temperatura exterioară coduri de avarie existente.

86
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Indicaţie
Cu d poate fi anulat mesajul de ava-
rie. Mesajul de avarie dispare de pe
display, semnalizatorul roşu de avarie
„U“ semnalizează în continuare inter-
mitent. În cazul în care o avarie anu-
Automatizare pentru funcţionare cu lată nu este remediată până în
temperatură constantă dimineaţa următoare, se afişează din
nou pe display mesajul de avarie.

Accesarea mesajului de avarie anu-


lat
d se apasă pentru cca 2 secunde,
cu a sau a se selectează avaria
anulată.

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
0F X X Funcţio- Întreţinere Se efec-
nare tuează întreţi-
comandată nerea. După
de auto- întreţinere se
matizare setează
codarea
„24:0“.
10 X X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nare zorul de tempera- senzorul de
comandată tură exterioară temperatură
de temp. exterioară
ext. 0°C (vezi pag.
99)
18 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură exterioară
5675 550 RO

87
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
20 X X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nează fără zorul de tempera- senzorul pre-
senzor de tură pe tur al selectorului
tempera- instalaţiei hidraulic (vezi
tură pe tur pagina 101)
(prese-
lector
hidraulic)
28 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură pe tur al
instalaţiei
30 X X Arzător Scurtcircuit la sen- Se verifică
blocat zorul de tempera- senzorul de
tură al cazanului temperatură
al cazanului
(vezi pag.
101)
38 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură al cazanului
40 X Vana de Scurtcircuit la sen- Se verifică
amestec zorul de tempera- senzorul de
se închide tură pe tur al temperatură
circuitului de încăl- pe tur
zire M2
48 X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură pe tur al
circuitului de încăl-
zire M2
50 X X Nu se pre- Scurtcircuit la sen- Se verifică
pară apă zorul de tempera- senzorul pen-
caldă tură al apei din tru tempera-
menajeră boiler tura apei din
boiler (vezi
5675 550 RO

pag. 101)

88
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
58 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură al apei din
boiler
51 X X Nu se pre- Scurtcircuit la sen- Se verifică
pară apă zorul 2 pentru tem- senzorul pen-
caldă peratura apei calde tru tempera-
menajeră menajere din boiler tura apei din
boiler (vezi
pag. 101)
59 X X Întrerupere la sen-
zorul 2 pentru tem-
peratura apei din
boiler
92 X X Funcţio- Solar: Întrerupere Verificarea
nare la senzorul de tem- senzorului
comandată peratură la colector
de auto-
matizare
9A X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură la colector
93 X X Funcţio- Solar: Scurtcircuit Verificarea
nare la senzorul S3 senzorului
comandată
de auto-
matizare
9B X X Întrerupere la sen-
zorul S3
94 X X Funcţio- Solar: Scurtcircuit Verificarea
nare la senzorul de tem- senzorului
comandată peratură al apei din
de auto- boiler
matizare
9C X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
5675 550 RO

tură al apei din


boiler

89
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
9F X X Funcţio- Mesaj de eroare Vezi instruc-
nare automatizare pen- ţiunile de ser-
comandată tru instalaţia solară vice pentru
de auto- automatiza-
matizare rea instalaţiei
solare
A7 X Funcţio- Elementul de Se înlo-
nare comandă defect cuieşte ele-
comandată mentul de
de auto- comandă
matizare
b0 X X Arzător Scurtcircuit la sen- Se verifică
blocat zorul pentru tempe- senzorul pen-
ratura gazelor arse tru tempera-
tura gazelor
arse (vezi
pag. 102)
b8 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură gaze arse
b1 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care la elementul conexiunile,
comandată de comandă eventual se
de auto- (internă) înlocuieşte
matizare unitatea de
comandă
b4 X X Funcţio- Eroare internă Se înlo-
nare în transductor analog cuieşte auto-
regim de matizarea
testare/
verificare
b5 X X Funcţio- Eroare internă Se înlo-
nare cuieşte auto-
comandată matizarea
de auto-
matizare
5675 550 RO

90
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
b7 X X Arzător Lipseşte fişa de Se conec-
blocat codare a cazanului, tează fişa de
este defectă sau nu codare a
este cea corectă cazanului sau
dacă este
defectă se
înlocuieşte
bA X Vana de Eroare de comuni- Se verifică
amestec care set extensie conexiunile şi
M2 pentru un circuit cu codarea setu-
reglează în vană de amestec lui extensie.
continuare M2” Se conec-
tează setul
extensie.
bC X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care telecomandă legăturile,
comandată Vitotrol, circuit de cablul şi
de auto- încălzire A1 adresa de
matizare codare „A0“ şi
fără tele- comutatorul
comandă de codare al
telecomenzii
bd X Funcţio- Eroare de comuni-
nare care telecomandă
comandată Vitotrol, circuit de
de auto- încălzire M2
matizare
fără tele-
comandă
bE X Funcţio- Codare incorectă la Se verifică
nare telecomanda Vito- poziţia comu-
comandată trol tatorului de
de auto- codare a tele-
matizare comenzii
bF X Funcţio- Modul de comuni- Se înlo-
nare care LON incorect cuieşte
5675 550 RO

comandată modulul de
de auto- comunicare
matizare LON

91
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
C2 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care la automatiza- conexiunile şi
comandată rea pentru adresa de
de auto- instalaţia solară codare „54“
matizare
C5 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa încor- codarea adre-
comandată sei „30“; se
porată a circuitului
de auto- de încălzire, cu verifică pozi-
matizare, turaţie reglabilă ţia comutato-
turaţie rului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
C6 X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa circui- adresa de
comandată tului de încălzire cu codare „E5“;
de auto- turaţie reglabilă, se verifică
matizare, circuitul de încăl- poziţia comu-
turaţie zire M2 tatorului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
C7 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa circui- adresa de
comandată tului de încălzire cu codare „E5“;
de auto- turaţie reglabilă, se verifică
matizare, circuitul de încăl- poziţia comu-
turaţie zire A1 tatorului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
5675 550 RO

92
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
Cd X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care Vitocom 100 conexiunile şi
comandată (KM-BUS) Vitocom 100
de auto-
matizare
CE X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care extensie ext. conexiunile şi
comandată adresa de
de auto- codare „2E“
matizare
CF X Funcţio- Eroare de comuni- Se înlo-
nare care modulul de cuieşte
comandată comunicare LON modulul de
de auto- comunicare
matizare LON
dA X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nare zorul de tempera- senzorul de
comandată tură de ambianţă, temperatură
de auto- circuitul de încăl- de ambianţă,
matizare zire A1 circuitul de
fără încălzire A1
influenţa
ambianţei
db X Scurtcircuit la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
circuitul de încăl- de ambianţă,
zire M2 circuitul de
încălzire M2
dd X Întrerupere la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
circuitul de încăl- de ambianţă,
zire A1 circuitul de
încălzire A1
5675 550 RO

93
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
dE X Întrerupere la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
circuitul de încăl- de ambianţă,
zire M2 circuitul de
încălzire M2
E4 X X Arzător Eroare tensiune de Se înlo-
blocat alimentare cuieşte auto-
matizarea
E5 X X Arzător Eroare internă Se verifică
blocat electrodul de
ionizare şi
cablurile de
legătură. Se
verifică etan-
şeitatea
instalaţiei de
evacuare a
gazelor arse.
„E“ se
apasă.
E6 X X Arzătorul Sistemul de eva- Se verifică
pe avarie cuare gaze arse/ sistemul de
admisie aer înfun- evacuare
dat gaze arse/
admisie aer.
Se verifică
senzorul pen-
tru diferenţa
de presiune.
„E“ se
apasă.
F0 X X Arzător Eroare internă Se înlo-
blocat cuieşte auto-
matizarea
5675 550 RO

94
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F1 X X Arzătorul Limitatorul pentru Se verifică
pe avarie temperatura gaze- nivelul de
lor arse a deconec- umplere al
tat instalaţiei. Se
aeriseşte
instalaţia.
Tasta de
deblocare
„E“ se apasă
cel mai
devreme
după 20
minute.
F2 X X Arzătorul Limitatorul de tem- Se verifică
pe avarie peratură a deco- nivelul de
nectat umplere al
instalaţiei. Se
verifică
pompa de cir-
culaţie. Se
aeriseşte
instalaţia. Se
verifică limita-
torul de tem-
peratură şi
cablurile de
legătură.
„E“ se
apasă.
F3 X X Arzătorul La pornirea arzăto- Se verifică
pe avarie rului există deja electrodul de
semnal de flacără. ionizare şi
cablul de
legătură.
„E“ se
apasă.
5675 550 RO

95
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F4 X X Arzătorul Nu există semnal Se verifică
pe avarie de flacără electrodul de
ionizare şi
cablul de
legătură, se
măsoară
curentul de
ionizare, se
verifică pre-
siunea gazu-
lui, se verifică
blocul de ven-
tile, aprinde-
rea, unitatea
de aprindere,
electrozii de
aprindere,
evacuarea
condensului.
„E“ se
apasă.
F7 X X Arzător Senzorul pentru Se verifică
blocat diferenţa de pre- senzorul pen-
siune defect tru diferenţa
de presiune şi
cablul de
legătură.
F8 X X Arzătorul Supapa pentru Se verifică
pe avarie combustibil închide blocul de ven-
cu întârziere tile. Se veri-
fică cele două
căi de
comandă.
„E“ se
apasă.
5675 550 RO

96
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F9 X X Arzătorul Turaţia suflantei la Se verifică
pe avarie pornirea arzătorului suflanta,
prea scăzută cablurile de
legătură la
suflantă, ali-
mentarea
electrică a
suflantei,
comanda
suflantei.
„E“ se apasă
.
FA X X Arzătorul Turaţia suflantei la Se verifică
pe avarie pornirea arzătorului suflanta,
prea ridicată cablurile de
legătură la
suflantă,
comanda
suflantei.
„E“ se
apasă.
5675 550 RO

97
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
Fd X X Arzător Eroare la automatul Se verifică
blocat de aprindere electrozii de
aprindere şi
cablurile de
legătură. Se
verifică dacă
există un
câmp pertur-
bator puternic
(EMV) în
apropierea
aparatului.
„E“ se apasă
Dacă pertur-
baţia nu se
remediază,
se înlocuieşte
automatiza-
rea.
FE X X Arzător Câmp perturbator Se înlătură
blocat puternic (EMW) în câmpul per-
apropiere sau fişa turbator
de codare a caza- EMW. Dacă
nului defectă sau aparatul nu
placa electronică intră din nou
de bază defectă în funcţiune,
se verifică
fişa de
codare a
cazanului,
eventual se
înlocuieşte
sau se înlo-
cuieşte auto-
matizarea.
5675 550 RO

98
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
FF X X Arzător Eroare internă Se înlătură
blocat câmpul per-
turbator
EMW. Dacă
aparatul nu
intră din nou
în funcţiune,
se verifică
fişa de
codare a
cazanului,
eventual se
înlocuieşte
sau se înlo-
cuieşte auto-
matizarea.

Remediere

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. Se extrage conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.
5675 550 RO

99
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1““ şi „X3.2“ la ştecherul scos şi
se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor.

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
temperatură exterioară.

5675 550 RO

100
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan , a


senzorului pentru temperatura apei din boiler sau a senzoru-
lui de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic

1. Senzorul de temperatură al apei din


cazan: Se scot cablurile de la sen-
zorul de temperatură al apei din
cazan A şi se măsoară rezistenţa.
pentru temperatura apei din boiler:
Se extrage ştecherul % din
mănunchiul de cabluri al automati-
zării şi se măsoară rezistenţa.
Senzor de temperatură pe tur: Se
5675 550 RO

extrage ştecherul „X3“ de la auto-


matizare şi se măsoară rezistenţa
între „X3.4“ şi „X3.5“.

101
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

2. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul de temperatură al
cazanului este imersat direct
în agentul termic(pericol de
opărire).
Înainte de a înlocui senzorul,
se goleşte cazanul.

Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse

În cazul în care temperatura gazelor arse depăşeşte valoarea admisă, senzorul


pentru temperatura gazelor arse blochează aparatul. Deblocarea poate fi anu-
lată cel mai devreme după 20 minute, prin apăsarea tastei de deblocare „E“.

Indicaţie
Prin întreruperea alimentării electrice, aparatul va fi blocat din nou pentru 20
minute.
5675 550 RO

102
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura gazelor arse A
.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.
5675 550 RO

103
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Se verifică întrerupătorul termoelectric

În cazul în care după o deconectare


de avarie, unitatea sa de comandă nu
poate fi deblocată, deşi temperatura
apei din cazan este mai mică de cca
90 °C:
& Se scot cablurile de la întrerupătorul

termoelectric A.
& Cu ajutorul unui aparat de măsură

universal se verifică dacă nu există


o întrerupere la întrerupătorul ter-
moelectric.
& Întrerupătorul termoelectric defect

se demontează.
& Se montează întrerupătorul termoe-

lectric nou.
& După punerea în funcţiune se apasă

tasta de deblocare „E“ de la auto-


matizare.

Verificarea şi înlocuirea senzorului pentru diferenţa de pre-


siune

În cazul unor mesaje de avarie care se referă la senzorul pentru diferenţa de


presiune, se verifică senzorul:
& dacă este corect montat

& conexiunea electrică

& poziţia corectă a garniturilor inelare din adaptor

& dacă niplurile de măsurare sunt închise cu dopuri.

Dacă apare şi în continuare mesajul de avarie, se înlocuieşte senzorul.


5675 550 RO

104
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea garniturilor inelare: 1. Se scoate conectorul cu fişă pentru


alimentarea electrică A.

2. Senzorul B se extrage vertical în


sus.

3. Se verifică dacă cele două garnituri


inelare C sunt corect aşezate în
ghidajele D ale adaptorului.

4. Se introduce senzorul cu niplurile


de conectare în adaptorul blocului
de ventile şi se apasă în jos până
se fixează pe poziţie.

5. Se conectează din nou conectorul


cu fişă pentru alimentarea electrică
a senzorului.
5675 550 RO

105
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea siguranţei

1. Se deconectează alimentarea de la 3. Se demontează masca de acope-


reţea. rire A.

2. Se desfac elementele laterale de 4. Se verifică siguranţa F1.


închidere şi se rabate spre faţă
automatizarea.
5675 550 RO

106
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

1. Comutatorul pornit-oprit de la ser-


vomotor se închide şi se deschide
din nou. Aparatul efectuează urmă-
torul test propriu:
& Vană de amestec închisă

(150 secunde)
& Pompă pornită (10 secunde)

& Vană de amestec deschisă

(10 secunde)
& Vană de amestec închisă

(10 secunde)
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
vomotorului vanei de amestec.
A Comutator pentru sensul de rota- Apoi se aduce vana de amestec
ţie manual în poziţia „Deschisă“.
B Comutator pornit-oprit „8“
Indicaţie
Senzorul de temperatură pe tur tre-
buie să sesizeze acum o tempera-
tură mai ridicată. Dacă temperatura
scade, atunci fie sensul de rotaţie
al servomotorului este incorect, fie
elementul din vana de amestec
este montat incorect.

Instrucţiuni de montaj pentru


vana de amestec
5675 550 RO

107
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se fixează sensul de rotaţie al ser-


vomotorului vanei de amestec
(dacă este necesar).
& Comutatorul în poziţia I pentru

returul circuitului de încălzire din


stânga (starea de livrare).
& Comutatorul în poziţia II pentru

returul circuitului de încălzire din


dreapta.

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin sistemul LON la automatizare. Pentru verificarea
legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automatizarea caza-
nului (vezi pagina 34).

5675 550 RO

108
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Regim de încălzire Preparare de apă caldă menajeră


La solicitare provenită de la cronoter- Prepararea de apă caldă menajeră se
mostatul comandat de temperatura de activează, dacă temperatura apei din
ambianţă, în cadrul regimului de func- boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
ţionare „încălzire şi apă caldă menaje- nominală a apei din boiler. Arzătorul şi
ră“G temperatura apei din cazan pompa de circulaţie a boilerului por-
este menţinută la temperatura nomi- nesc. Temperatura nominală a apei
nală. Dacă nu există nici o solicitare din cazan este reglată în starea de
de căldură, temperatura apei din livrare cu 20 K peste temperatura
cazan este menţinută la temperatura nominală a apei calde menajere (se
fixată pentru protecţia la îngheţ. reglează la adresa de codare „60“).
Dacă temperatura efectivă a apei din
boiler depăşeşte cu 2,5 K temperatura
nominală a apei din boiler, atunci se
opreşte arzătorul şi se activează
deconectarea întârziată a pompelor
de circulaţie pentru apa din boiler.

A Regimuri de funcţionare F Reglajul valorilor


B Funcţia de confort G Temperatura apei calde menajere
5675 550 RO

C Informare H Funcţia pentru regim de testare/


D Reglaj de bază verificare
E Confirmare K Temp. cazan

109
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Regim de încălzire Preparare de apă caldă menajeră


Cu ajutorul automatizării se determină Prepararea de apă caldă menajeră se
valoarea nominală a temperaturii apei activează, dacă temperatura apei din
din cazan, ţinând cont de temperatura boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
exterioară sau de temperatura de nominală a apei din boiler. Arzătorul şi
ambianţă (în cazul conectării unei pompa de circulaţie (pentru încălzirea
telecomenzi comandate de tempera- apei din boiler) pornesc. Temperatura
tura de ambianţă) şi de înclinarea/ nominală a apei din cazan este
nivelul caracteristicii de încălzire. reglată în starea de livrare cu 20 K
Valoarea determinată pentru tempera- peste temperatura nominală a apei
tura nominală a apei din cazan se din boiler. Dacă temperatura efectivă
transmite la unitatea de comandă a a apei din boiler depăşeşte cu 2,5 K
arzătorului. Unitatea de comandă a temperatura nominală a apei din boi-
arzătorului stabileşte gradul de modu- ler, atunci se opreşte arzătorul şi se
laţie în funcţie de temperatura nomi- activează deconectarea întârziată a
nală şi cea efectivă a apei din cazan pompelor de circulaţie pentru apa din
şi comandă în mod corespunzător boiler.
arzătorul. Temperatura apei din cazan Încălzire suplimentară a apei calde
este limitată de la unitatea de menajere
comandă a arzătorului: prin termosta- Funcţia pentru încălzire suplimentară
tul de lucru la 84 °C, prin termocupla va fi activată, dacă este reglat un
electronică la 82 °C. Întrerupătorul interval de conectare în intervalul al
termoelectric circuitului cu elemente patrulea de timp. Acest interval de
de siguranţă blochează unitatea de timp trebuie să fie în afara intervalelor
comandă a arzătorului atunci când de conectare pentru regimul normal
temperatura apei din cazan ajunge la de preparare de apă caldă menajeră,
100 °C. pentru ca semnalul să fie recepţionat
de automatizare. Valoarea nominală a
temperaturii pentru încălzirea supli-
mentară poate fi reglată prin adresa
de codare „58“.
5675 550 RO

110
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

A Programare orară circuit de încăl- G Regim economic


zire H Regim petrecere
B Programare orară a.c.m. K Reglaj de bază
şi recirculare (dacă este conec- L Confirmare
tată la automatizare) M Reglajul valorilor
C programul de vacanţă N Temperatura apei calde menajere
D Informare O Funcţia pentru regim de testare/
E Regimuri de funcţionare verificare
F Temperatura de ambianţă nor- P Temperatura de ambianţă redusă
mală R Ora/Data
5675 550 RO

111
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii)

Extensie internă H1

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea gD poate fi conectată
buie prin adresa de codare „53“: o supapă externă de siguranţă.
& Semnalizarea de avarii (codare

53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)


5675 550 RO

112
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea aBJ poate fi conectat
buie prin adresa de codare „53“: elementul de blocare pentru aparatele
& Semnalizarea de avarii (codare de evacuare a gazelor arse.
53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)


5675 550 RO

113
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie externă H1

Extensia externă va fi conectată prin aVD & Blocare externă


KM-BUS la automatizarea cazanului. & (bornele 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate sau & Solicitare externă

prelucrate următoarele funcţii: & (bornele 1 -2)

sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- & Comutarea externă a regimului

zire fără vană de amestec de funcţionare (bornele 1 - 2)


sA Pompa de circulaţie pentru încăl- aVF Valoare nominală externă 0 până
zirea apei din boiler la 10 V
sK Pompa de recirculare aVG KM-BUS
fÖ Alimentarea de la reţea Atribuirea funcţiei „Comutare externă
gÖ Semnalizarea de avarii a regimului de funcţionare“ se face
prin adresa de codare „91“.
5675 550 RO

114
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia externă va fi conectată prin aVD & Blocare externă


KM-BUS la automatizarea cazanului. & (bornele 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate sau & Solicitare externă

prelucrate următoarele funcţii: & (bornele 1 -2)

sK Pompa de recirculare & Comutarea externă a regimului

fÖ Alimentarea de la reţea de funcţionare (bornele 1 - 2)


aVG KM-BUS
Atribuirea funcţiei „Comutare externă
a regimului de funcţionare“ se face
prin adresa de codare „91“.
5675 550 RO

115
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutare externă a regimu-


lui de funcţionare“ se face prin adresa
de codare „aVD“. La adresa de codare
„91“ se poate fixa asupra căror cir-
cuite de încălzire să acţioneze comu-
tarea regimului de funcţionare:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
91:0 fără comutare
91:1 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec (A1)
91:2 circuitului de încălzire cu vană de amestec
(M2)
91:3 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec şi circuitului de încălzire cu vană de
amestec

La adresa de codare „d5“ poate fi


setat, pentru fiecare circuit de încăl-
zire, pe ce program să aibă loc comu-
tarea:

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
d5:0 comutării pe „Permanent regim redus“ res-
pectiv „Permanent regim deconectat“ (în
funcţie de valoarea nominală reglată)
d5:1 comutării pe „Permanent regim de încăl-
zire“

Durata de comutare a regimului de


funcţioare poate fi setată la adresa de
codare „F2“.

Codarea Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
F2:0 fără comutare a regimului de funcţionare
F2:1 până la durata comutării regimului de funcţionare
5675 550 RO

F2:12 între 1 şi 12 ore

116
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Comutarea regimului de funcţionare


este atât timp activă, cât timp contac-
tul este închis, dar cel puţin pentru
intervalul de timp setat la adresa de
codare „F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec- La adresa de codare „32“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta influenţa pe care semnalul „Soli-
externe. citare ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec- La adresa de codare „9b“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei regla temperatura nominală minimă a
externe. apei din cazan la solicitare externă
La adresa de codare „34“ se poate
seta influenţa pe care semnalul „Soli-
citare ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Program de aerisire

Indicaţie În timpul programului de aerisire arză-


La funcţionarea în program de aerisire torul este oprit.
robinetul de gaz trebuie închis. Programul de aerisire se activează
prin adresa de codare „2F:1“. După
În programul de aerisire pompa de cir- 20 minute programul va fi dezactivat
culaţie va fi alternativ pornită şi oprită automat şi adresa de codare va fi
câte 30 secunde timp de 20 minute. setată la valoarea „0“.

Programul de umplere

Indicaţie
5675 550 RO

La funcţionarea în program de
umplere robinetul de gaz trebuie
închis.

117
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie


umplută când automatizarea este în
funcţiune, se porneşte pompa la
adresa de codare „2F:2“. Dacă funcţia
se activează prin adresa de codare
„2F“, arzătorul se opreşte. După
20 minute programul va fi dezactivat
automat şi adresa de codare va fi
setată la valoarea „0“.

Funcţia de uscare a pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face Se pot regla diferite diagrame de tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peratură.
pardoseală. În fiecare caz trebuie res-
pectate indicaţiile producătorului par-
doselii.

Diagramă de temperatură: Diagrama 1 (DIN 4725 partea 4) codarea „F1:1“

5675 550 RO

118
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 2 (Asociaţia centrală pentru tehnici


de parchet şi alte pardoseli) codarea „F1:2“

Diagramă de temperatură: Diagrama 3 codarea „F1:3“

Diagramă de temperatură: Diagrama 4 codarea „F1:4“


5675 550 RO

119
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 5 codarea „F1:5“

Diagramă de temperatură: Reglaj din fabricaţie codarea „F1:6 până la


F1:15“

5675 550 RO

120
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne


5675 550 RO

A1 Placa electronică de bază § Senzor pentru temperatura apei


din cazan

121
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne (continuare)

% Senzor pentru temperatura a.c. fJ Termostat


m. din boiler gF Unitate de aprindere
aA Electrod de ionizare a-Ö Motor suflantă
aG Senzor pentru temperatura aNF Senzor pentru diferenţa de pre-
gazelor arse siune
dD Releu de control al debitului

5675 550 RO

122
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe


5675 550 RO

A1 Placa electronică de bază

123
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

A2 Element pentru alimentare de la sÖ Pompa internă de circulaţie


reţea (pompa circuitului de încălzire
A3 Optolink sau u pompa de circulaţie a
A4 Automat aprindere cazanului)
A5 Unitate de comandă sK Pompă de circulaţie sau semna-
A6 Fişă de codare lizarea avariilor
A7 Adaptor de conectare dD Releu de control al debitului
A8 Modulul de comunicare LON dG Electrovalvă magnetică pentru
A9 Extensie internă H1 gaz
S1 Comutator pornit-oprit fÖ Alimentarea de la reţea
S2 Tastă de deblocare gD Electrovalvă magnetică externă
! Senzor de temperatură exte- de siguranţă pentru gaz lichefiat
rioară lH Alimentare de la reţea accesorii
? Senzor pentru temperatura pe şi Vitotrol 100
tur la preselectorul hidraulic a-Ö Motor suflantă
% Senzor pentru temperatura a.c. aYA Presostat de gaz
m. din boiler aVG KM-BUS

5675 550 RO

124
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb!


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici)
ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese componente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

006 Arzător ( cu poz. 007, de la 009 034 Furtun pentru evacuarea con-
până la 019, 021, 022, 023 şi densului
046) 035 Robinet sferic
007 Tub de flacără al arzătorului 036 Prelungire pentru conducta de
008 Casetă electronică pentru retur
suflantă 037 Panou de protecţie cu cleme de
009 Suflantă prindere
012 Ţeavă de gaz (cu garnituri) 038 Profil pentru protecţia muchiilor
013 Set pentru trecere pe gaz metan 039 Panou frontal
specific reţelelor din CE (dia- 042 Suport pentru montaj pe perete
fragmă pentru gaz) 044 Manometru cu mufă
014 Set pentru trecere pe gaz metan 046 Senzor pentru diferenţa de pre-
obişnuit (diafragmă pentru gaz) siune
015 Set pentru trecere pe gaz liche- 047 Mufă de trecere
fiat (diafragmă pentru gaz) 048 Arce de siguranţă
016 Bloc ventile de gaz 049 Termocuplă
017 Aparat de aprindere 050 Senzor de temperatură
018 Ţeavă de gaz 052 Racord vas de expansiune
019 Inel termoizolant pentru arzător 054 Etrier de închidere
021 Garnitură pentru tubul de flacără, 055 Frână gravitaţională
mare 056 Senzor pentru temperatura gaze-
022 Garnitură profilată pentru arzător lor arse
023 Garnitură pentru tubul de flacără 057 Automatizare Vitodens
024 Schimbător de căldură 058 Placă acoperire posterioară
025 Racordul de gaze arse al caza- 059 Suport
nului 060 Clapetă
026 Garnitură de etanşare cu man- 061 Suport manometru
şetă j 150 062 Clemă
027 Garnitură de etanşare cu man- 063 Articulaţie
şetă j 100 064 Fişă de codare
028 Dop de închidere 065 Siguranţă
029 Aerisitor automat 066 Unitate de comandă pentru func-
030 Mufă de trecere ţionare cu temperatură constantă
031 Releu de control al debitului 067 Unitate de comandă pentru func-
032 supapă de siguranţă cu mem- ţionare comandată de tempera-
5675 550 RO

brană tura exterioară


033 Sifon

125
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

069 Senzor de temperatură exte- 041 Creion de retuş, vito-alb


rioară 045 Lubrifiant special
090 Microcomutator 051 Set garnituri
053 Pastă termoconductoare
Piese expuse uzurii 070 Dispozitiv pentru protecţia de
010 Electrod de aprindere acces
011 Electrod de ionizare 074 Adaptor de verificare pentru
măsurarea curentului de ionizare
Componente nereprezentate în 075 Arbore conductori „X8/X9“
desen 076 Cablu de alimentare pentru siste-
001 Instrucţiuni de utilizare pentru mul electronic al motorului
funcţionare cu temperatură con- 077 Cablu de conectare pentru motor
stantă 078 Cablu interior circuit electric al
002 Instrucţiuni de utilizare pentru electrodului de ionizare
funcţionare comandată de tem- 079 Conductori pentru legare la masă
peratura exterioară /54 /35
003 Instrucţiuni de service 080 Set de conductori ionizare/KM-
005 Instrucţiuni de montaj BUS
020 Set piese mici arzător A Plăcuţa cu caracteristici
040 Lac spray, vito-alb

5675 550 RO

126
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 550 RO

127
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 550 RO

128
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 550 RO

129
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 550 RO

130
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 550 RO

131
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Prima punere


în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 550 RO

132
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 550 RO

133
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 550 RO

134
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 550 RO

135
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 550 RO

136
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 550 RO

137
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomi- 230 V~ Temperatura admisă a mediului


nală: ambiant
Frecvenţă nomi- 50 Hz & la funcţionare: de la 0 până la
nală: +40 °C
Intensitate nomi- 6,3 A~ & la depozitare şi de la -20 până
nală: transport: la +65 °C
Clasa de protec- I
ţie: Reglajul termostatu- 81 °C
Tipul de protecţie: IP X 4 D gemäß lui electronic:
EN 60529 Reglajul limitatorului 100 °C (reglaj
de temperatură: fixat)
Siguranţă (reţea): max. 16 A

Putere el. absorbită


& arzător: max. 60 W
& automatizare: max. 10 VA

Cazan pe combustibil gazos, categoria II 2ELL3P


Putere nominală utilă la T tur/Tretur 50/30 °C kW de la 12,2 - 16,6 - 66
49
Putere nominală utilă kW 11,5 - 46,3 15,6 - 66,2
Consum de combustibil * 1
considerând puterea maximă
cu cu P ci
Gaz metan tip CE 9,45 kWh/m 3 m 3/ 4,90 6,58
34,02 MJ/m 3 h
Gaz metan obişnuit 8,13 kWh/m 3 m 3/ 5,69 7,65
29,25 MJ/m 3 h
Gaz lichefiat 12,79 kWh/m 3 m 3/ 3,62 4,86
46,04 MJ/m 3 h
Număr de identificare al produsului _-0085 BO 0338

*1 Acestevalori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de


5675 550 RO

exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru veri-
ficarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor făcute din fabricaţie,
valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste valori. Se consideră: 15°C,
1013 mbar.
138
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Parametrii caracteristici ai produsului (conform EnEV)


Putere nominală utilă kW 12,2 - 49 16,6 - 66
Randament la
& 100 % din puterea nominală % 97,2 97,3
& 30% din puterea nominală % 107,1 107,3
Pierderi de căldură prin stand-by q % 0,5 0,4
B,70 * 1
Putere electrică absorbită * 1 la
& 100 % din puterea nominală W 277 321
& 30 % din puterea nominală W 92 107
5675 550 RO

*1 Valoare limită max. conform EnEV


139
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru cazanul Vitodens 300

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul

Vitodens 300

corespunde următoarelor norme: Conform dispoziţiilor directivelor


DIN 4702-6 90/ 396/CEE
EN 297 89/ 336/CEE
EN 483 73/ 23/CEE
EN 625 92/ 42/CEE
EN 677
EN 50.165
EN 60 335 acest produs va fi marcat după cum
urmează:
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3 _-0085

Declaraţia de conformitate CE a unui serviciu autorizat conform EMVG Articolul


10.2 Număr de certificare: E9 02 08 1730.
Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul
(92/42/CEE) pentru: Cazan în condensaţie
La evaluarea energetică prevăzută de normativele în vigoare pentru instalaţiile
de încălzire şi cele de aerisire conform DIN V 4701–10 pot fi luaţi în calcul pen-
tru produsul Vitodens 300 parametrii stabiliţi în cadrul procesului pentru
omologarea CE conform Directivei cu privire la randament (vezi tabelul cu
Datele tehnice).

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 550 RO

140
Certificate

Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, confirmăm că
pentru următorul produs sunt respectate valorile limită de NO x prevăzute de
1. BImSchV § 7 (2):

Vitodens 300

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 550 RO

141
Index alfabetic

Index alfabetic

A Î
Accesarea temperaturilor . . . . . . . . . . . . . . 74 Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Înclinarea caracteristicii de încălzire .
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

B I
Blocare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informare cu privire la parametrii
regimului de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . 81
C Informare cu privire la senzori . . . . . . . 81
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 36 Informare pe scurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Căutarea avariei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Căutarea erorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Î
Certificat de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Întrerupător termoelectric . . . . . . . . . . . 104
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 104
Codare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 I
Codări la punerea în funcţiune . . . . . . 26 Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Comutarea regimului de funcţionare .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 L
Corpul de flacără al arzătorului . . . . . . 20 Lista de piese componente . . . . . . . . . 125
Curăţirea camerei de ardere . . . . . . . . . 22
Curăţirea suprafeţelor de schimb de M
căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 86
Curent de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Modul de comunicare LON . . . . . . . . . . . . 33
Montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
D
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 N
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . 140 Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nivelul caracteristicii de încălzire . . 37
Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . 109 Nivelul de codare 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Detergenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nivelul de codare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

E
Electrod de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Extensie
& externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 115

& internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 113


5675 550 RO

F
Funcţia de uscare a pardoselii . . . . . 118

142
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

P Ş
Parametrii caracteristici ai produsului Ştergerea codărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Presiune statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 T
Presiunea de alimentare cu gaz . . . . 13 Test relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Presiunea dinamică de alimentare cu Testul de etanşeitate al sistemului de
gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 evacuare gaze arse/admisie aer . . . . 18
Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . 7
Privire de ansamblu a nivelelor de U
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Program de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Uscarea pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Protocol de măsurători 132, 134, 136
V
R Verificarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Reglajul datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Verificarea ieşirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Reglajul orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Verificarea participanţilor la sistemul
Reglajul sarcinii pentru încălzire . . . . 17 LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reglajul temperaturii de ambianţă . 37 Verificarea senzorului pentru
Revenirea la codările din starea de diferenţa de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

S
Schema circuitului electric . . . . . . . . . . 121
Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . 26, 42
Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Senzor de temperatură exterioară . 99
Senzorul de temperatură al cazanului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Senzorul pentru temperatura apei


calde menajere din boiler . . . . . . . . . . . . 101
Senzorul pentru temperatura gazelor
arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Set extensie pentru circuitul de
încălzire cu vană de amestec . . . . . . 107
Setarea numărului participantului la
sistemul LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sifon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sistem LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5675 550 RO

Solicitare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

143
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

12,3 - 49 kW 16,6 - 66 kW
Model pe gaz metan Model pe gaz metan
de la nr. de fabricaţie de la nr. de fabricaţie
7176 778 3 00001 7176 779 3 00001
Model pe gaz lichefiat Model pe gaz lichefiat
de la nr. de fabricaţie de la nr. de fabricaţie
7176 780 3 00001 7176 781 3 00001

Viessmann S.R.L.
5675 550 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.ro

144