Sunteți pe pagina 1din 68

Instrucţiuni de montaj şi VIESMANN

service
pentru personalul de specialitate

Vitotronic 100
Tipul KC4
Automatizare electronică a circuitului cazanului

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOTRONIC 100

5845 702 RO 2/2005 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor daune pentru per- & hotărârile asociaţiilor profesionale.

soane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale


DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF şi VDE
! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,
ÖVGW-TRF şi ÖVE
riale şi daune pentru mediul c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,
înconjurător. SWKI şi VKF

Indicaţie Măsuri ce trebuie luate în caz de


Informaţiile trecute sub denumirea de miros de gaz
indicaţie conţin informaţii suplimen-
tare. Pericol
Emanarea de gaz poate con-
Persoanele cărora se adresează duce la explozii care pot avea
aceste instrucţiuni ca urmări accidentări grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Aceste instrucţiuni se adresează în chis şi formarea de scântei.


mod exclusiv personalului de speciali- Nu aprindeţi niciodată lumina
tate autorizat. şi nu conectaţi aparatele
& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- electrice.
buie executate numai de către insta- & Deschideţi ferestrele şi uşile.

latori autorizaţi de DISTRIGAZ. & Închideţi robinetul de gaz.

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi & Scoateţi instalaţia de încăl-

executate numai de electricieni cali- zire din funcţiune.


ficaţi. & Evacuaţi persoanele din

& Prima punere în funcţiune se va zona de pericol.


face de către executantul instalaţiei & Respectaţi măsurile de sigu-

sau de un specialist desemnat de ranţă înscrise de DISTRIGAZ


acesta. pe contorul de gaz.
& Informaţi firma de speciali-

Normative tate din afara clădirii.


5845 702 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pune în
intoxicaţii care pun însăşi viaţa pericol funcţionarea sigură a
în pericol. instalaţiei.
& Scoateţi instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Aerisiţi încăperea de ampla- nale de la firma Viessmann.
sare a instalaţiei.
& Închideţi uşile spre încăperile Componente suplimentare, piese
de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& Se deconectează instalaţia de la


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
reţea şi se verifică dacă este între- verificate împreună cu instala-
ruptă alimentarea electrică (de ţia pot influenţa funcţionarea
exemplu de la siguranţa separată instalaţiei. Montajul unor com-
sau de la un întrerupător principal). ponente neomologate ca şi
& Se asigură instalaţia împotriva unei efectuarea unor modificări
reconectări accidentale. neautorizate pot periclita sigu-
& În cazul combustibilului gazos tre- ranţa şi restrânge acordarea
buie închis robinetul de gaz şi asi- serviciilor de garanţie.
gurat împotriva deschiderii În cazul înlocuirii unor piese se
accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.
5845 702 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Schema instalaţiei de încălzire.................................................................... 6

Etapele de montaj
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 7
Schema conexiunilor electrice .................................................................... 8
Montajul şi fixarea cablurilor cu elemente de descărcare de tracţiune .......... 9
Modificarea reglajului termostatului de siguranţă (dacă este necesar) ......... 10
Modificarea reglajului termostatului de lucru (dacă este necesar) ................ 12
Conectarea fişei de codare a cazanului ....................................................... 14
Racorduri de joasă tensiune........................................................................ 15
Conectarea pompelor ................................................................................. 15
Conectare externă la conectorul‎ „X12” ........................................................ 17
Conectarea arzătorului ............................................................................... 17
Racordarea la reţea .................................................................................... 21

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea .................................. 23

Punerea în funcţiune
Elemente de afişaj şi comandă.................................................................... 23
Verificarea termostatului de siguranţă ......................................................... 24
Adaptarea adreselor de codare ................................................................... 25
Verificarea ieşirilor (releelor) şi a senzorilor ................................................. 25

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service .................................................. 26
Informare pe scurt....................................................................................... 26
Parametrii regimului de funcţionare ............................................................. 27

Remedierea avariilor
Citirea şi anularea mesajelor de avarie........................................................ 29
Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii).................... 33
Avarii nesemnalizate pe afişajul unităţii de comandă ................................... 34

Descrierea funcţionării
Reglajul temperaturii apei din cazan............................................................ 37
Automatizarea circuitului de încălzire .......................................................... 39
Reglajul temperaturii apei din boiler ............................................................ 40
5845 702 RO

Codări
Accesarea nivelului de codare .................................................................... 43

4
Cuprins

Cuprins (continuare)

Revenirea la codările din starea de livrare ................................................... 43


Privire de ansamblu a codărilor ................................................................... 44
Histerezis de pornire-oprire arzător ............................................................. 49

Scheme
Schema circuitului electric .......................................................................... 51

Elemente componente
Termostat de ambianţă Vitotrol 100, tip UTD................................................ 53
Fişa de codare a cazanului ......................................................................... 53
Instalaţie secundară de aerisire Vitoair........................................................ 54
Elemente componente din lista de piese componente.................................. 55

Liste de piese componente....................................................................... 60

Date tehnice .............................................................................................. 63

Reglaje şi dotare ....................................................................................... 64

Index alfabetic .......................................................................................... 66


5845 702 RO

5
Pregătirea montajului

Schema instalaţiei de încălzire

Schema instalaţiei

Un circuit de încălzire racordat direct fără vană de amestec

A Cazan cu Vitotronic 100 sÖ Pompa circuitului de încălzire


(şi Vitogas 100, tip GS1A, 72- (accesoriu)
144 kW) sA Pompa de circulaţie pentru încăl-
B Boiler pentru preparare de apă zirea apei din boiler (accesoriu)
caldă menajeră fÖ Alimentare de la reţea (230 V/
C Circuit de încălzire fără vană de 50 Hz)
amestec fA Arzător, treapta 1
lÖ Arzător, treapta 2
Conectori cu fişă a-D Termostat de ambianţă Vito-
§ Senzorul pentru temperatura trol 100, tip UTD (accesoriu)
apei din cazan a:A Extensie pentru arzător în două
% Senzorul pentru temperatura a.c. trepte
m. din boiler

Codare necesară
02:1 Pentru arzător în două trepte
(este necesară extensia pentru arzător în două trepte)
5845 702 RO

Modificare automată
00:2 cu boiler pentru preparare a.c.m.

6
Etapele de montaj

Deschiderea carcasei automatizării

Montaj
5845 702 RO

7
Etapele de montaj

Schema conexiunilor electrice

A Termostat de lucru

Conectori 230 V~ Conectori de joasă tensiune


sÖ Pompa circuitului de încălzire § Senzorul pentru temperatura
(accesoriu) apei din cazan
sA Pompa de circulaţie pentru încăl- % Senzorul pentru temperatura a.c.
zirea apei din boiler (accesoriu) m. din boiler
fÖ Alimentarea de la reţea a-D Termostat de ambianţă Vito-
fA Arzător, treapta 1 trol 100, tip UTD (accesoriu)
X12 Pornire externă a arzătorului a:A Extensie pentru arzător în două
(treapta 1) trepte
5845 702 RO

8
Etapele de montaj

Schema conexiunilor electrice (continuare)

Pentru racordarea contactelor respec- La toate componentele puse la dispo-


tiv a componentelor externe la fişele ziţie de instalator (inclusiv PC/Laptop)
de joasă tensiune ale automatizării se trebuie să se asigure o separare elec-
respectă normele de protecţie ale cla- trică eficientă conform normativelor în
sei de protecţie II, adică 8,0 mm dis- vigoare.
tanţe aeriene şi de conturnare,
respectiv 2,0 mm grosimea izolaţiei
faţă de componentele aflate sub ten-
siune.

Montajul şi fixarea cablurilor cu elemente de descărcare de trac-

Montaj
ţiune
5845 702 RO

9
Etapele de montaj

Modificarea reglajului termostatului de siguranţă (dacă este necesar)

Trecere la 100 °C la fabricat EGO şi fabricat JUMO

Termostatul de siguranţă este reglat în starea de livrare la 110 °C.

Indicaţie
Revenirea la reglajul iniţial nu mai este posibilă la fabricat EGO!
La trecerea la 100 °C, termostatul de lucru nu se va regla la peste 75 °C.

5845 702 RO

10
Etapele de montaj

Modificarea reglajului termostatului de siguranţă . . . (continuare)

Montaj
A Şurub cu cap crestat la fabricat B Şurub cu cap crestat la fabricat
EGO JUMO

Modificarea reglajului la 100 °C bei fabricat T&G

Termostatul de siguranţă este reglat în starea de livrare la 110 °C.

Indicaţie
La trecerea la 100 °C, termostatul de lucru nu se va regla la peste 75 °C.
5845 702 RO

11
Etapele de montaj

Modificarea reglajului termostatului de siguranţă . . . (continuare)

Modificarea reglajului termostatului de lucru (dacă este necesar)

Modificarea reglajului la 87 °C/ 95 °C

Locul de montaj, vezi pag. 8.


Termostatul de lucru este reglat în starea de livrare la 75 °C.

Indicaţie
Termostatul de lucru nu se va regla la peste 75 °C, dacă termostatul de sigu-
ranţă a fost reglat la 100 °C.
5845 702 RO

12
Etapele de montaj

Modificarea reglajului termostatului de lucru . . . (continuare)

Montaj
1. Se trage butonul rotativ „R” în 3. Butonul rotativ „R” se montează
afară şi se extrage. astfel încât marcajul să se afle între
„75” şi „90” respectiv „95”. Se
2. Cu un cleşte cu cioc se rup camele roteşte butonul rotativ „R” la
de la discul opritor, marcate în dreapta până la limită.
figură, între „75” şi „90” respectiv
„95”.
! Atenţie
Valori prea ridicate ale tempe-
raturii apei calde menajere pot
provoca avarii la boilerul pen-
tru preparare de apă caldă
menajeră.
În cazul funcţionării cu un boi-
ler pentru preparare de apă
caldă menajeră este interzisă
depăşirea temperaturii maxime
admise pentru apa caldă
5845 702 RO

menajeră. Dacă este necesar,


se va monta un element de
siguranţă corespunzător.

13
Etapele de montaj

Conectarea fişei de codare a cazanului

Se va utiliza numai fişa de codare a cazanului care se află în ambalajul cu acce-


soriile pentru cazan (vezi tabel).

Se introduce prin degajarea din placa


de acoperire fişa de codare a cazanu-
lui în priza „X7”.

Cazan Fişa de codare Nr. com.


Vitogas 100, tip GS1A
& de la 11 până la 60 kW F0 7818 914
& de la 72 până la 144 kW C6 7818 917
Vitola 100, tip VC1A F1 7818 916
Vitola 111, tip VE1A F1 7818 916
Vitorond 200, tip VR2A E1 7818 915

5845 702 RO

14
Etapele de montaj

Racorduri de joasă tensiune

Montaj
A Senzor pentru temperatura apei B Senzor pentru temperatura a.c.m.
din cazan din boiler
C Termostat de ambianţă Vito-
trol 100, tip UTD
Se îndepărtează puntea între bor-
nele „1” şi „3” la conectorul a-D.
Cablu cu două fire 0,75 mm 2 ,
max. 30 m.

Instrucţiuni de montaj Vito-


trol 100, tip UTD

Conectarea pompelor

Fişe disponibile pentru pompe:


sÖ Pompa circuitului de încălzire
sA Pompa de circulaţie pentru încăl-
zirea apei din boiler
5845 702 RO

15
Etapele de montaj

Conectarea pompelor (continuare)

Pompe 230 V~ Pompe 400 V~

Pentru comanda releului


contactor A:
Tensiune nomina- 230 V~
lă:
Intensitate nomina- 4(2) A~ Intensitate nomi- 4(2) A~
lă: nală:
Cablu recomandat H05VV-F3G Cablu recoman- H05VV-F3G
pentru conectare: 0,75 mm 2 dat pentru conec- 0,75 mm 2
sau tare: sau
H05RN-F3G H05RN-F3G
0,75 mm 2 0,75 mm 2

Indicaţie
În cazul conectării ambelor pompe
intensitatea nominală pentru ambele
pompe împreună este limitată la 4 A.
5845 702 RO

16
Etapele de montaj

Conectare externă la conectorul‎ „X12”

! Atenţie
Contactele cu diferenţă de potenţial conduc la producerea unui scurtcir-
cuit sau la defectarea generatorului astfel încât două faze intră în con-
tact.
Conectarea externă trebuie să fie liberă de potenţial.

În cazul contactului închis se por-


neşte arzătorul în treapta 1 şi tempe-
ratura apei din cazan este reglată de
termostatul de lucru.

Tensiune nomina-

Montaj
lă: 230 V~
Intensitate nomi-
nală: 6 A~
Cablu recoman-
A Conectare de la un aparat extern dat pentru conec- H05VV-F3G
(contact liber de potenţial) tare: 0,75 mm 2
Conectarea arătorului de la un aparat
extern (treapta 1): Funcţionare în regim provizoriu
Se conectează prin contact liber de Se instalează puntea între bornele 1
potenţial. şi 2.
Porneşte treapta 1 a arzătorului şi
temperatura apei din cazan este limi-
tată de termostatul de lucru.

Conectarea arzătorului

Arzător cu insuflare pe combustibil lichid/gazos

Conectarea arzătorului se va face conform STAS.


Cablurile arzătorului sunt incluse în setul de livrare al cazanului.
Putere max. absorbită 4 (2) A.
5845 702 RO

17
Etapele de montaj

Conectarea arzătorului (continuare)

Marcarea bornelor
L1 Fază prin termostatul de sigu-
ranţă de la arzător
PE Conductor de protecţie la
arzător
N Nulul la arzător
T1, T2 Circuit de reglaj
S3 Racord avarie la arzător
B4 Racord contor ore de funcţio-
nare
~ Direcţia de deplasare a sem-
nalului:
automatizare → arzător
| Direcţia de deplasare a sem-
nalului:
arzător → automatizare

Marcarea aparatelor
STB Termostatul de siguranţă al
automatizării
TR Termostatul de lucru al automati-
zării
H1 Semnal de avarie la arzător
A La automatizare BZ Contor ore de funcţionare
B La arzător

Arzător fără conector


Se montează contrafişa de la firma
Viessmann sau de la producătorul
arzătorului; se leagă cablul arzătoru-
lui.

Arzător atmosferic

Cablurile arzătorului sunt incluse în setul de livrare al cazanului.


Putere max. absorbită 4 (2) A.
5845 702 RO

18
Etapele de montaj

Conectarea arzătorului (continuare)

Cablu cu 5 fire pentru arzător Cablu cu 6 fire pentru arzător

Montaj
A La automatizare A La automatizare
B La arzător B La arzător
BK → B4 BK1 → T1
BU → N BK2 → N
BK* → S3 BK3 → T2
BN → T2 BK4 → S3
BK5 → B4

Marcarea bornelor Marcaj prin culori conform DIN IEC


L1 Fază prin termostatul de sigu- 60757
ranţă de la arzător BK negru
PE Conductor de protecţie la BK* negru cu imprimare
arzător BN maro
N Nulul la arzător BU albastru
T1, T2 Circuit de reglaj
S3 Racord avarie la arzător
B4 Racord contor ore de funcţio-
nare
5845 702 RO

19
Etapele de montaj

Conectarea arzătorului (continuare)

Extensie arzător în două trepte

Această extensie de funcţii se livrează cu cazanul.


Putere max. absorbită: 1 (0,5) A

Indicaţie
Se ţine cont de adresele de codare „02” şi de la „10” până la „12” (vezi privirea
de ansamblu).

Marcarea bornelor
T6, T8 Circuit de reglaj „Treapta 2 a
arzătorului” (prin regulator în
două puncte)
T6 de la arzător
T8 Treapta 2 pornită
~ Direcţia de deplasare a sem-
nalului:
automatizare → arzător
| Direcţia de deplasare a sem-
nalului:
arzător → automatizare

Marcaj prin culori conform DIN IEC


60757
BK negru
BN maro
BU albastru

A La automatizare
B La arzător
C Cutia de racordare cu releu
K1 şi K2
5845 702 RO

20
Etapele de montaj

Racordarea la reţea

Normative
Racordarea la reţea şi măsurile de protecţie (de exemplu circuitul FI) se vor rea-
liza conform condiţiilor tehnice de racordare impuse de ELECTRICA şi respec-
tând normativele internaţionale! Cablul de alimentare pentru automatizare
trebuie să fie prevăzut cu o siguranţă de max. 16 A.

Condiţii ce trebuie îndeplinite de întrerupătorul principal (dacă este nece-


sar)
La instalaţiile de încălzire trebuie ca întrerupătorul principal montat de instalator
să îndeplinească condiţiile impuse de STAS şi de normativele internaţionale.
Întrerupătorul principal trebuie montat în afara încăperii de amplasare a cazanu-
lui şi în acelaşi timp trebuie separate toate cablurile nelegate la masă, cu o des-

Montaj
chidere de contact de minimum 3 mm.

Cablu recomandat pentru alimenta-


rea de la reţea
Cablu cu trei fire din următorul sorti-
ment:
& H05VV-F3G 0,75 mm 2

& H05RN-F3G 0,75 mm 2


5845 702 RO

21
Etapele de montaj

Racordarea la reţea (continuare)

1. Se verifică dacă cablul de alimen-


tare al automatizării este asigurat
cu max. 16 A.

2. Se leagă cablul de alimentare de la


reţea la cutia de racordare (pusă la
dispoziţie de instalator).

Pericol
Atribuirea incorectă a firelor
poate conduce la acciden-
tări grave şi deteriorări ale
aparatelor.
Firele „L1” şi „N” nu sunt
inversabile:
L1 maro
N1 albastru
PE verde/galben

3. Conectorul fÖ se conectează la
automatizare.

Marcaj prin culori conform DIN IEC


60757
BN maro
A Tensiune de reţea 230 V~ BU albastru
B Siguranţă (max. 16 A~) GNYE verde/galben
C Întrerupător principal, bipolar (de
la instalator)
D Cutia de racordare (de la instala-
tor)
5845 702 RO

22
Punerea în funcţiune

Elemente de afişaj şi comandă

A Semnalizator de avarie (roşu) D Siguranţa F1


B Semnalizator de funcţionare E Comutator pornit-oprit
(verde) F Deblocare termostat de siguranţă
C Elemente de comandă:
O Temperatura apei din
cazan - valoare reglată
F Temperatura apei calde
menajere - valoare
reglată
O+F Funcţia de testare-verifi-
care
(numai pentru persona-
lul de specialitate)
K Regim deconectat
L Numai apă caldă
G Încălzire şi apă caldă
b/a Reglajul valorilor
d Confirmare
c Informare
e Reglaj de bază (reset)
Service
5845 702 RO

23
Punerea în funcţiune

Verificarea termostatului de siguranţă

A Termostat de lucru (vezi pag. 8) B Clemă


C Punte

1. Puntea se fixează în cleme şi se 3. Se porneşte instalaţia de încălzire.


porneşte instalaţia de încălzire.
Termostatul de lucru este şuntat. 4. Se aşteaptă până când tempera-
Dacă temperatura apei din cazan tura apei din cazan coboară cu cca
atinge temperatura de siguranţă, 15 până la 20 K sub temperatura
termostatul de siguranţă opreşte de siguranţă reglată.
arzătorul.
5. Se deblochează termostatatul de
2. Se opreşte instalaţia de încălzire şi siguranţă prin apăsarea tastei „E”.
se îndepărtează puntea.
5845 702 RO

24
Punerea în funcţiune

Adaptarea adreselor de codare

Automatizarea trebuie să fie reglată Etapele pentru efectuarea codării şi


corespunzător dotării instalaţiei. privirea de ansamblu a adreselor de
codare, vezi pag. 43

Verificarea ieşirilor (releelor) şi a senzorilor

Realizarea testului pentru relee

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a/b se comandă ieşirile


2 s. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

Pot fi acţionate următoarele ieşiri de relee:


Afişaj pe display Explicaţie
1 Arzător „pornit”
2 Arzător treapta 1 + 2 „pornit” (dacă este conectată extensia
pentru arzător în două trepte)
3 Pompa circuitului de încălzire „pornită”
4 Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler „porni-
tă”

Verificarea senzorilor

1. Se apasă tasta c. 2. Cu a/b se accesează tempera-


Accesarea parametrilor de funcţio- turile efective.
Service

nare este activată (vezi pag. 27).


3. Se apasă tasta d.
Informarea s-a încheiat.
5845 702 RO

25
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Informare K şi G se apasă simul- d 26
tan cca 2 s
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d 25
cca 2 s
Regim de funcţionare c se apasă d se apasă 27
Anularea mesajului de d se apasă – 29
avarie
Accesarea mesajului de d se apasă cca 3 s d se apasă 29
avarie anulat
Istoric avarii G şi d se apasă simul- d se apasă 33
tan cca 2 s
Nivel de codare L şi G se apasă simul- L şi G se 43
tan cca 2 s apasă simul-
tan cca 1 s
Revenirea la codările din L şi G se apasă simul- – 43
starea de livrare tan cca 2 s
e se apasă
Funcţia de testare-verifi- O şi F se apasă simul- O şi F se 56
care tan cca 2 s apasă simul-
tan cca 1 s
respectiv au-
tomat după
24 h

Informare pe scurt

1. K şi G se apasă simultan cca 3. d se apasă.


2 s. Informarea s-a încheiat.

2. Cu a/b se selectează informa-


rea dorită.
5845 702 RO

26
Informare pentru service

Informare pe scurt (continuare)

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe display

(semnali-
zează in-
termitent)
3 Temperatura apei din cazan-valoare
reglată
4 Schema Versiune Versiune
instalaţiei software software
(vezi adre- unitatea automatiza-
sa de co- de coman- re
dare „00”) dă
5 Temperatura a.c.m. din boiler - va-
loare reglată (dacă există un senzor
pentru temperatura apei din boiler)
C Fişa de codare a cazanului (vezi pag. 14)

Parametrii regimului de funcţionare

Informare cu privire la parametrii regimului de functionare

2. Cu a/b se selectează informa-


rea dorită.

3. Se apasă tasta d.
Informarea s-a încheiat.
Service

1. Se apasă tasta c.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe dis- Explicaţie
play
3 65 °C Temperatura cazanului - valoare efectivă
5845 702 RO

5 50 °C Temperatura a.c.m. din boiler - valoare efectivă (dacă există


un senzor pentru temperatura apei din boiler)

27
Informare pentru service

Parametrii regimului de funcţionare (continuare)

Afişaj pe dis- Explicaţie


play
P Ore de funcţionare arzător treapta 1 (numai valori aproxima-
000571 h tive)
PP Ore de funcţionare arzător treapta 2 (numai valori aproxima-
000042 h tive)
PPP Porniri arzător
004085

Revenirea la valorile iniţiale ale contorului pentru orele de


funcţionare şi numărul de porniri ale arzătorului

1. Se apasă tasta c. 4. Pentru a seta şi alte valorile la


valoarea iniţială se repetă punctele
2. Cu a/b se selectează valoarea 2 şi 3.
dorită.
5. Se apasă tasta d.
3. Se apasă tasta e.
Valoarea selectată se setează la
„0”.

5845 702 RO

28
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Structura semnalizării de avarie

A Semnalizarea de avarii C Cod de avarie


B Numărul avariei D Simbol pentru semnalizarea ava-
riilor

Semnalizatorul roşu de avarie lumi- În cazul unei semnalizări de avarie,


nează intermitent la fiecare avarie. pe displayul unităţii de comandă este
afişat intermitent codul de avarie şi
simbolul avariei.

Căutarea şi anularea avariei

2. Cu d se anulează toate semnali-


zările de avarie.
1. Cu a/b pot fi accesate şi alte Semnalizarea de avarie dispare de
coduri de avarie. pe display, led-ul roşu de avarie
semnalizează în continuare inter-
mitent. Service

Indicaţie
În cazul în care o avarie anulată nu
este remediată până la ora 7.00 a
zilei următoare, avaria este semna-
lizată din nou pe display.

Accesarea mesajelor de avarie anu- 2. Cu a/b se selectează avaria


late anulată.

1. d se apasă cca 3 s.
5845 702 RO

Mesajul de avarie este afişat.

29
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de avarie Comportarea Cauza avariei Măsură


instalaţiei
30 & Cu boiler Scurtcircuit la sen- Se verifică senzorul de
pentru pre- zorul de tempera- temperatură al cazanului
parare de tură al cazanului (vezi pag. 58)
apă caldă
menajeră:
Pompa de
încărcare a
boilerului
„pornită”,
temperatura
reglată pen-
tru apa din
cazan =
temperatura
reglată pen-
tru apa din
boiler,
comanda
pentru pre-
parare prio-
ritară de apă
caldă mena-
jeră este
anulată
& Fără boiler

pentru pre-
parare de
apă caldă
menajeră:
Temperatura
apei din
cazan este
reglată de
termostatul
de lucru
5845 702 RO

30
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de avarie Comportarea Cauza avariei Măsură


instalaţiei
38 & Cu boiler Întrerupere la sen- Se verifică senzorul de
pentru pre- zorul de tempera- temperatură al cazanului
parare de tură al cazanului (vezi pag. 58)
apă caldă
menajeră:
Pompa de
încărcare a
boilerului
„pornită”,
temperatura
reglată pen-
tru apa din
cazan =
temperatura
reglată pen-
tru apa din
boiler,
comanda
pentru pre-
parare prio-
ritară de apă
caldă mena-
jeră este
anulată
& Fără boiler

pentru pre-
parare de
apă caldă
menajeră:
Service

Temperatura
apei din
cazan este
reglată de
termostatul
de lucru
5845 702 RO

31
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de avarie Comportarea Cauza avariei Măsură


instalaţiei
50 Pompa de în- Scurtcircuit la sen- Se verifică senzorul pen-
cărcare a boi- zorul de tempera- tru temperatura apei din
lerului „porni- tură al apei din boiler
tă”: boiler (vezi pag. 58)
Temperatura
reglată pentru
apa din boiler
= temperatura
reglată pentru
apa din cazan,
comanda pen-
tru preparare
prioritară de
apă caldă me-
najeră este
anulată
58 Pompa de în- Întrerupere la sen- Se verifică senzorul pen-
cărcare a boi- zorul de tempera- tru temperatura apei din
lerului „porni- tură al apei din boiler
tă”: boiler (vezi pag. 58)
Temperatura
reglată pentru
apa din boiler
= temperatura
reglată pentru
apa din cazan,
comanda pen-
tru preparare
prioritară de
apă caldă me-
najeră este
anulată
b1 Funcţionare Eroare de comuni- Se verifică legăturile,
comandată de care la unitatea de eventual se înlocuieşte
automatizare comandă unitatea de comandă
b4 Funcţionare în Eroare internă Se verifică placa de cir-
regim de tes- cuite integrate
tare/verificare
5845 702 RO

b5 Funcţionare Eroare internă Se verifică placa de cir-


comandată de cuite integrate
automatizare

32
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de avarie Comportarea Cauza avariei Măsură


instalaţiei
b6 Funcţionare în Comandă hardwa- Se verifică placa electro-
regim con- re nevalabilă nică de bază
stant
b7 Temperatura Eroare la fişa de Se conectează fişa de
apei din cazan codare a cazanului codare a cazanului sau
este reglată dacă este defectă se în-
de termostatul locuieşte
de lucru
b9 Funcţionare Eroare internă Se anulează eroarea, se
comandată de repetă introducerea pa-
automatizare rametrilor
d1 Cazanul se ră- Avarie la arzător Se verifică arzătorul
ceşte

Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii)

Ultimele 10 avarii apărute sunt memo- 1. G şi d se apasă simultan cca


rate şi pot fi accesate. 2 s.
Avariile sunt ordonate în funcţie de
apariţia lor, ultima avarie apărută 2. Cu a/b se accesează succesiv
având numărul 1. codurile de avarii.

3. Indicaţie
Cu e pot fi şterse codurile de ava-
rii salvate. Service

d se apasă.
5845 702 RO

33
Remedierea avariilor

Avarii nesemnalizate pe afişajul unităţii de comandă

Cazanul este rece, arzătorul nu porneşte

Activarea funcţiei de testare-verificare:


Tastele O şi F se apasă simultan

Pompele nu pornesc

Verificarea tensiunii de lucru:


Întrerupătorul principal, cablul de alimentare de la reţea, conectorul fÖ, comu-
tatorul pornit-oprit, siguranţele F1 T6,3 A şi F2 T4 A
Siguranţa F1 sau F2 defectă?
Da Nu
1. Scoateţi toate conectoarele de 230 Pompa defectă.
V. Dacă este necesar, se înlocuieşte.
2. Se înlocuieşte siguranţa.
3. Pentru depistarea aparatului defect
se conectează pe rând aparatele ce
se leagă la 230 V, până ce se
găseşte cel defect.

Pompele funcţionează

Există tensiune la conectorul cu fişă fA între L1 şi N?


Da Nu

5845 702 RO

34
Remedierea avariilor

Avarii nesemnalizate pe afişajul unităţii de . . . (continuare)

Defecţiunea este probabil în zona de conectare a Se verifică conectorul cu


arzătorului sau însuşi la arzător: fişă fA, cablul de conec-
Există tensiune la conectorul cu fişă fA la borna T1 tare al arzătorului şi ter-
când acesta este conectat? mostatul de siguranţă ca
Da Nu şi celelalte elemente cu
Se instalează puntea în Se verifică elementele funcţie de limitare (dispo-
clemele pentru testare existente la arzător (si- zitivul de siguranţă împo-
ale termostatului de sigu- guranţe, presostate etc.) triva lipsei de apă,
ranţă STB (pag. 24). limitatorul de presiune
Arzătorul trebuie să por- etc.)
nească după timpul co-
respunzător de aşteptare
(de exemplu pentru pre-
încălzirea combustibilului
lichid). Dacă arzătorul tot
nu porneşte, trebuie re-
luate verificările deja
executate. S-ar putea ca
unul din aparatele supli-
mentare să fie defect şi
acesta să împiedice por-
nirea arzătorului.

Apa din cazan este destul de caldă, dar pompa circuitului de


încălzire nu este în funcţiune

Activarea funcţiei de testare-verificare:


Tastele O şi F se apasă simultan

Pompa este în funcţiune


Service

Pompa nu obţine comanda de pornire:


se verifică valorile reglate, regimul de
funcţionare, reglajele, telecomanda,
dacă este eventual activată prepara-
rea prioritară de apă caldă menajeră
faţă de încălzire

Pompa nu este în funcţiune


5845 702 RO

Există tensiune la conectorul cu fişă sÖ între L1 şi N?


Da Nu

35
Remedierea avariilor

Avarii nesemnalizate pe afişajul unităţii de . . . (continuare)

1. Se verifică racordarea pompei şi Se verifică siguranţa F2.


pompa. Dacă siguranţa este defectă:
2. Se verifică şi celelalte dispozitive de 1. Se scoate conectorul de la pompă
conectare (de exemplu termostatul 2. Se înlocuieşte siguranţa F2
de maxim) 3. Pentru depistarea aparatului defect,
se reconectează pe rând aparatele
4. Dacă siguranţa F2 rămâne intactă,
dar la punctul de conectare al pom-
pei nu există tensiune, se repetă
verificarea. Dacă este necesar se
înlocuieşte placa electronică de
bază

5845 702 RO

36
Descrierea funcţionării

Reglajul temperaturii apei din cazan

Pe scurt
& Reglajul temperaturii apei din cazan & La încălzirea apei din boilerul pen-
se face prin pornirea şi oprirea arză- tru preparare de apă caldă mena-
torului. jeră se reglează o valoare pentru
& Valoarea histerezisului de pornire- temperatura apei din cazan care
oprire este în starea de livrare ±2 K este cu 20 K peste valoarea tempe-
faţă de valoarea reglată în acel raturii reglate pentru apa din boiler
moment. (se poate modifica prin adresa de
& Valoarea reglată pentru temperatura codare „60”).
apei din cazan depinde de cazanul & Valorile care pot fi reglate pentru

existent şi de dotarea instalaţiei de temperatura apei din cazan sunt


încălzire şi a automatizării. limitate de termostatul de lucru.
& Adresele de codare care au

influenţă asupra reglajului tempera-


turii apei din cazan:
de la 00 până la 04, 06, de la 10
până la 12, 28.
Pentru descriere, vezi privirea de
ansamblu a codărilor.

Funcţii

Printr-o teacă de imersie multiplă, Valorile superioare ale domeniului de


temperatura apei din cazan este înre- reglaj:
gistrată de trei sonde separat: & Termostatul de siguranţă STB 110/

& Termostatul de siguranţă STB (dila- 100/95 ºC


tarea lichidului) & Termostatul de lucru TR 75/87/

& Termostatul de lucru TR (dilatarea 95 ºC


lichidului) & Limitare electronică a temperaturii
Service

& Senzorul de temperatură al cazanu- maxime:


lui KTS (modificarea rezistenţei Pt – Domeniul de reglaj: de la 20 ºC
500) până la 130 ºC
– Modificare prin adresa de codare
"06"
– Limitarea acţionează numai în
domeniul de reglaj al automatizării
(nu în cazul încălzirii apei din boi-
ler)
5845 702 RO

37
Descrierea funcţionării

Reglajul temperaturii apei din cazan (continuare)

Valorile inferioare ale domeniului de Circuite suplimentare:


reglaj: & Arzător în două trepte:

& Cazan de temperatură joasă până Se poate conecta o extensie pentru


la 69 kW: comanda unui arzător în 2 trepte.
Reglează la funcţionare în regim & Conector „X12” pentru conectarea

normal şi la funcţionare în regim de externă a arzătorului (vezi pag. 17).


protecţie la îngheţ temperatura apei
din cazan la 35/42 ºC.
& Cazan de temperatură joasă de la

70 kW:
Reglează la funcţionare în regim
normal şi la funcţionare în regim de
protecţie la îngheţ temperatura apei
din cazan la 43/55 ºC.

Cum se face reglajul


& Cazanul se răceşte
(valoare reglată -2 K)
Semnalul pentru pornirea arzătoru-
lui se reglează la valoarea reglată
pentru temperatura apei din cazan -
2 K şi arzătorul declanşează pro-
priul său program de supraveghere.
În funcţie de volumul circuitelor
suplimentare şi de tipul instalaţiei
de aprindere, pornirea arzătorului
poate întârzia câteva minute.
& Cazanul se încălzeşte

(valoare reglată +2 K)
Arzătorul se opreşte.
5845 702 RO

38
Descrierea funcţionării

Automatizarea circuitului de încălzire

Pe scurt
& Termostatul de lucru pentru tempe-
ratura apei din cazan asigură o tem-
peratură constantă.
& Cu termostat de ambianţă Vito-

trol 100, tip UTD:


Reglajul circuitului de încălzire se
face de la Vitotrol 100.
Telecomanda Vitotrol 100 porneşte
şi opreşte, în funcţie de codarea
existentă, pompa circuitului de
încălzire şi arzătorul.
& Adresele de codare care au

influenţă asupra reglării circuitului


de încălzire:
01, A2, F6, F7.
Pentru descriere, vezi privirea de
ansamblu a codărilor.

Funcţii

Circuitul de încălzire depinde de tem- Comanda arzătorului şi a pompei cir-


peratura apei din cazan şi de limitele cuitului de încălzire:
de reglaj ale acesteia. & Termostat de ambianţă Vitotrol 100,

Singurul element de reglaj este tip UTD la conectorul a-D:


pompa circuitului de încălzire. – Arzătorul este pornit şi oprit prin
& Prepararea de apă caldă menajeră Vitotrol 100, tip UTD, pompa cir-
prioritară faţă de încălzire: cuitului de încălzire este în perma-
Pompa circuitului de încălzire se nenţă în funcţiune (codare 01:0)
Service

opreşte. – Arzătorul şi pompa circuitului de


& Prepararea de apă caldă menajeră încălzire sunt pornite şi oprite prin
are prioritate faţă de încălzire: Vitotrol 100, tip UTD, pompa cir-
Pompa circuitului de încălzire cuitului de încălzire cu funcţionare
rămâne în funcţiune. prelungită (codare 01:1)
Temperatura apei din cazan pentru
încălzirea apei din boiler este
aceeaşi cu cea pentru circuitul de
încălzire.
5845 702 RO

39
Descrierea funcţionării

Automatizarea circuitului de încălzire (continuare)

& Conectarea externă a arzătorului


prin conectorul „X12”:
Pompa circuitului de încălzire por-
neşte numai, dacă arzătorul se por-
neşte prin comandă de la un aparat
extern
Pompa circuitului de încălzire cu
funcţionare prelungită (codare 01:2)

Reglajul temperaturii apei din boiler

Pe scurt
& Reglajul temperaturii apei din boiler & În timpul încălzirii apei din boiler se
este un reglaj constant. El se reali- opreşte încălzirea (opţional
zează prin pornirea şi oprirea pom- comandă prioritară pentru prepa-
pei de circulaţie pentru încălzirea rare a.c.m faţă de încălzire).
apei din boiler. & Adresele de codare care au

Valoarea histerezisului de pornire- influenţă asupra reglajului tempera-


oprire este ±2,5 K. turii apei din boiler:
& La încălzirea apei din boilerul pen- 55, 56, 58, de la 60 până la 63, A2.
tru preparare de apă caldă mena- Pentru descriere, vezi privirea de
jeră se reglează o valoare pentru ansamblu a codărilor.
temperatura apei din cazan care
este cu 20 K peste valoarea tempe-
raturii reglate pentru apa din boiler
(se poate modifica prin adresa de
codare „60”).

Funcţii

Funcţia de protecţie la îngheţ: Funcţie suplimentară pentru prepara-


& Dacă temperatura apei calde mena- rea de apă caldă menajeră:
jere scade sub 10 ºC, se încălzeşte & Funcţia se activează prin reglarea la

apa din boiler la 20 ºC. adresa de codare „58” a unei a doua


valori pentru temperatura apei calde
menajere şi prin adresa de codare
„63” se activează prepararea apei
5845 702 RO

calde menajere.

40
Descrierea funcţionării

Reglajul temperaturii apei din boiler (continuare)

Temperatura a.c.m. reglată: Comandă prioritară pentru preparare


& Temperatura pentru apa caldă a.c.m. faţă de încălzire
menajeră se poate regla între 10 ºC & Cu comandă prioritară pentru pre-

şi 60 ºC. parare de apă caldă menajeră


& Prin adresa de codare „56” poate fi (codare „A2:2”):
mărit intervalul de reglaj pentru tem- În timpul încălzirii apei din boiler
peratură până la 95 ºC. valoarea reglată pentru temperatura
& Valoarea reglată pentru temperatura pe tur se setează la 0 °C.
apei calde menajere se poate seta Pompa circuitului de încălzire se
de la unitatea de comandă a auto- opreşte.
matizării. & Fără comandă prioritară pentru pre-

pararea de apă caldă menajeră faţă


de încălzire:
Pompa circuitului de încălzire
rămâne în funcţiune.
Temperatura apei din cazan pentru
încălzirea apei din boiler este
aceeaşi cu cea pentru circuitul de
încălzire.

Cum se face reglajul

Apa din boilerul pentru preparare de Pompa pornită:


apă caldă menajeră se răceşte: & Pornirea pompei de circulaţie pentru

& valoare reglată -2,5 K încălzirea apei din boiler, în funcţie


& Temperatura reglată pentru apa din de temperatura apei din cazan
cazan se fixează cu 20 K peste tem- (codare „61:0”):
peratura reglată pentru apa caldă Pompa de circulaţie porneşte, dacă
menajeră (se reglează prin adresa temperatura apei din cazan este cu
de codare „60”). 7 K mai mare decât temperatura
Service

apei calde menajere.


& Pornirea imediată a pompei de cir-

culaţie pentru încălzirea apei din


boiler (codare „61:1”).

Apa din boilerul pentru preparare de


apă caldă menajeră este caldă:
& valoare reglată +2,5 K

& Valoarea nominală a temperaturii


5845 702 RO

apei din cazan se readuce la valoa-


rea nominală reglată.

41
Descrierea funcţionării

Reglajul temperaturii apei din boiler (continuare)

Funcţionare prelungită a pompei: Încălzire controlată a boilerului:


& După încălzirea apei din boiler & Codarea „55: 1”

pompa de circulaţie mai funcţio- & La încălzirea controlată a apei din

neazză după cum urmează: boiler se ţine cont de viteza de creş-


– Pompa mai funcţionează până ce tere a temperaturii la prepararea de
diferenţa dintre temperatura apei apă caldă menajeră.
din cazan şi temperatura apei & Se ţine cont de asemenea, dacă

calde menajere este sub 7 K cazanul mai trebuie să dea căldură


sau după încălzirea apei din boiler sau
– pompa mai funcţionează până ce dacă surplusul de căldură va fi des-
temperatura nominală a apei cărcat de la cazan la boiler.
calde menajere se depăşeşte cu Automatizarea stabileşte în mod
5 K. corespunzător timpul pentru oprirea
sau arzătorului şi al pompei de circula-
– pompa mai funcţionează până ce ţie, pentru ca după încălzirea apei
se atinge timpul reglat pentru din boiler să nu fie depăşită semnifi-
funcţionarea prelungită a pompei cativ temperatura reglată pentru
(adresa de codare „62”) apa caldă menajeră.
& Fără funcţionare prelungită a pom-

pei (codare 62:0)

5845 702 RO

42
Codări

Accesarea nivelului de codare

1. L şi G se apasă simultan cca 3. Cu d se confirmă.


2 s. valoarea este afişată intermitent.
Se intră în nivelul de codare.
4. Cu a/b se modifică valoarea.

5. Cu d se confirmă.
După cca 2 s adresa de codare
este afişată din nou intermitent.

6. Pentru reglajul altor valori se


repetă punctele de la 2 până la 5.
2. Cu a/b se alege limba dorită.
Adresa este afişată intermitent. 7. L şi G se apasă simultan cca
1 s.
Se iese din nivelul de codare.

Revenirea la codările din starea de livrare

1. L şi G se apasă simultan cca 2. e se apasă.


2 s. Apare afişajul de bază (afişarea
Se intră în nivelul de codare. temperaturii apei din cazan).

Service
5845 702 RO

43
Codări

Privire de ansamblu a codărilor

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:va-
Adresă:va- loare
loare
Schema instalaţiei
00:1 Un circuit de încălzire 00:2 Un circuit de încălzire cu
fără preparare de apă preparare de apă caldă
caldă menajeră menajeră
Cazan/Arzător
01:0 Comanda arzătorului 01:1 Comanda arzătorului şi a
prin termostatul de am- pompei circuitului de în-
bianţă Vitotrol 100, călzire prin termostatul
tip UTD (conector a-D), de ambianţă Vitotrol 100,
pompa circuitului de în- tip UTD (conector a-D),
călzire funcţionează pompa circuitului de în-
permanent călzire cu funcţionare
prelungită
01:2 Conectorul a-D fără
funcţie, pompa circuitului
de încălzire funcţionează
numai când arzătorul
este pornit de la un dspo-
zitiv extern prin conecto-
rul „X12”, pompa
circuitului de încălzire cu
funcţionare prelungită
02:0 Funcţionare cu arzător 02:1 Funcţionare cu arzător în
cu 1 treaptă 2 trepte
03:0 Nu se modifică!
04:0 Histerezis de pornire- 04:1 Histerezis de pornire-
oprire 4 K oprire, comandat de ne-
(vezi pag. 49) cesarul de căldură (vezi
pag. 49)
Funcţia ERB50 (valori de
la 6 până la 12 K)
04:2 Funcţia ERB80 (valori de
la 6 până la 20 K)
5845 702 RO

44
Codări

Privire de ansamblu a codărilor (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:va-
Adresă:va- loare
loare
06:85 Limitarea valorii maxi- 06:20 Limitarea valorii maxime
me a temperaturii apei până la a temperaturii apei din
din cazan este reglată 06:130 cazan
la 85 ºC de la 20 până la 130 ºC
0b:0 Nu se modifică!
10:20 Conectare întârziată 10:0 Conectarea întârziată
pentru deblocarea trep- până la poate fi reglată de la 0
tei 2 (la treapta 1) în 10:199 până la 25472 Ks
timpul regimului de în- 1 gradaţie de reglaj ≙
călzire, (integrala) = 128 Ks
2560 Ks
11:20 Conectare întârziată 11:0 Conectarea întârziată
pentru deblocarea trep- până la poate fi reglată de la 0
tei 2 (la treapta 1) în 11:199 până la 25472 Ks,
timpul regimului de în- 1 gradaţie de reglaj ≙
călzire, (integrala) = 128 Ks
2560 Ks
12:20 Deconectare întârziată 12:0 Conectarea întârziată
pentru blocarea treptei până la poate fi reglată de la 0
1 (la treapta 2), (inte- 12:199 până la 25472 Ks
gral) = 2560 Ks 1 gradaţie de reglaj ≙
128 Ks
13:6 Nu se modifică!
15:15 Nu se modifică!
1C:120 Compensarea decalării 1C:1 Domeniu de reglaj de la Service
semnalului pentru con- până la 1 până la 199 s
torizarea orelor de func- 1C:199 Acest interval de timp se
ţionare scade la fiecare pornire a
Timpul de la apariţia arzătorului din timpul de
semnalului de pornire a funcţionare.
arzătorului la T2 (co-
nector fA) până la des-
chiderea electrovalvei.
La fiecare pornire a ar-
zătorului se scad 120 s
5845 702 RO

din timpul de funcţiona-


re.

45
Codări

Privire de ansamblu a codărilor (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:va-
Adresă:va- loare
loare
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 După 5 h arzătorul este
arzătorului pornit forţat pentru 30 s
8A:175 Nu se modifică!
Apă caldă menajeră
55:0 Încălzirea apei din boi- 55:1 Încălzirea controlată a
ler, histerezis ± 2,5 K apei din boiler în funcţie
de necesar este activată
(se ţine cont şi de viteza
de creştere a temperaturii
apei din boiler la prepara-
rea de apă caldă menaje-
ră)
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la 60 °C la 95 °C

Indicaţie
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
pentru apa caldă mena-
jeră.
Se modifică reglajul ter-
mostatului de lucru „R”.

58:0 Fără funcţie suplimen- 58:1 Introducerea unei a doua


tară pentru prepararea până la valori nominale pentru
de apă caldă menajeră 58:95 apa caldă menajeră; se
poate seta între 1 şi
95 °C (se va ţine cont de
adresa de codare „56” şi
„63”)
5845 702 RO

46
Codări

Privire de ansamblu a codărilor (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:va-
Adresă:va- loare
loare
60:20 În timpul preparării de 60:10 Diferenţa dintre tempera-
apă caldă menajeră până la tura apei din cazan şi
temperatura apei din 60:50 temperatura reglată pen-
cazan este cu maximum tru apa caldă menajeră
20 K mai mare decât poate fi reglată între 10 şi
temperatura reglată 50 K
pentru apa caldă mena-
jeră
61:0 Pompa de circulaţie 61:1 Pompa de circulaţie por-
porneşte comandată de neşte imediat
temperatura apei din
cazan
62:10 Pompa de circulaţie cu 62:0 Pompa de circulaţie fără
funcţionare prelungită funcţionare prelungită
de max. 10 min 62:1 Timpul maxim de funcţio-
până la nare prelungită a pompei
62:15 poate fi reglat între 1 şi
15 min
63:0 Nu există un interval 63:1 Funcţie suplimentară
fixat pentru funcţia su- pentru prepararea apei
plimentară pentru pre- calde menajere, 1 x zilnic
pararea de apă caldă 63:2 La fiecare 2 până la
menajeră până la 14 zile
63:14
63:15 2 x zilnic Service
Generalităţi
80:1 Avaria este semnaliza- 80:0 Semnalizarea avariei are
tă, dacă avaria durează loc imediat
min. 5 s 80:2 Semnalizarea avarie se
până la produce cu un decalaj,
80:199 reglabil între 10 şi 995 s;
1 gradaţie de reglaj ≙ 5 s
88:0 Unitate de temperatură 88:1 Unitate de temperatură °
°C F
92:0 Nu se modifică!
5845 702 RO

47
Codări

Privire de ansamblu a codărilor (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:va-
Adresă:va- loare
loare
Circuitul cazanului
A2:2 Cu comandă prioritară A2:0 Fără comandă prioritară
pentru preparare a.c.m pentru preparare a.c.m.
faţă de pompa circuitu- faţă de pompa circuitului
lui de încălzire de încălzire
F5:12 Pompa circuitului de în- F5:0 Pompa circuitului de în-
călzire cu funcţionare călzire fără funcţionare
prelungită de 12 min prelungită
F5:1 Funcţionarea prelungită
până la se poate regla între
F5:20 1 şi 20 min
F6:25 În regimul de funcţiona- F6:0 Pompa circuitului de în-
re „Numai apă caldă călzire oprită
menajeră”: Pompa cir- F6:1 Pompa circuitului de în-
cuitului de încălzire până la călzire va fi pornită de la
funcţionează perma- F6:24 1 până la 24 x zilnic pen-
nent tru 10 min
F7:25 În regimul de funcţiona- F7:0 Pompa circuitului de în-
re „Regim deconectat”: călzire oprită
Pompa circuitului de în- F7:1 Pompa circuitului de în-
călzire funcţionează până la călzire va fi pornită de la
permanent F7:24 1 până la 24 x zilnic pen-
tru 10 min
5845 702 RO

48
Codări

Histerezis de pornire-oprire arzător

Histerezis de pornire-oprire 4 (codarea „04:0”)

Histerezis de pornire-oprire comandat în funcţie de necesa-


rul de căldură

Funcţia ERB50 (adresa de codare „04:1”)

Se stabilesc, în funcţie de necesarul de căldură, valori între 6 bis 12 K.

Funcţia ERB50 (adresa de codare „04:2”)


Service

Se stabilesc, în funcţie de necesarul de căldură, valori între 6 bis 20 K.


5845 702 RO

49
Codări

Histerezis de pornire-oprire arzător (continuare)

Histerezisul de pornire-oprire coman- În funcţie de necesarul de căldură


dat de necesarul de căldură ţine momentan variază histerezisul de
seama de gradul de încărcare al pornire-oprire, adică timpul de funcţio-
cazanului. nare a arzătorului.

5845 702 RO

50
Scheme

Schema circuitului electric

Service
5845 702 RO

51
Scheme

Schema circuitului electric (continuare)

A1 Placa electronică de bază fÖ Racordare la reţea, 50 Hz


A2 Placa pentru blocul de alimen- fA Arzător pe combustibil lichid/
tare de la reţea gazos
A3 Placa de circuite integrate X12 Pornirea externă a arzătorului
A5 Unitatea de comandă (treapta 1)
A6 Fişa de codare a cazanului
A11 Placa electronică Optolink Conectori de joasă tensiune
X... Interfeţe electrice § Senzorul pentru temperatura
F1, F2 Siguranţă apei din cazan
F6 Termostat de siguranţă „E” % Senzorul pentru temperatura a.c.
110 °C (100 °C) m. din boiler (dacă există boiler)
F7 Termostat de lucru R 75 °C a-D Termostat de ambianţă Vito-
(87 °C, 95 °C) trol 100, tip UTD
K1-K3 Releu a:A Extensie pentru arzător în două
S1 Comutator pornit-oprit „8” trepte
V1 Semnalizator de avarie (roşu)
V2 Semnalizator de funcţionare A Testare STB (limitator de tempe-
(verde) ratură pentru apa din boiler):
Se conectează puntea (vezi
Conectori 230 V∼ pag. 24)
sÖ Pompa circuitului de încălzire
(accesoriu)
sA Pompa de circulaţie pentru încăl-
zirea apei din boiler (accesoriu)

5845 702 RO

52
Elemente componente

Termostat de ambianţă Vitotrol 100, tip UTD

Nr. de comandă 7179 059


Termostatul de ambianţă Vitotrol 100 porneşte şi opreşte arzătorul între tempe-
ratura reglată pentru temperatura apei din cazan şi limita inferioară a domeniu-
lui de reglaj (temperatura minimă). Prin modificarea adresei de codare „01”
(vezi Privirea de ansamblu a codărilor), telecomanda Vitotrol 100 poate acţiona
asupra arzătorului şi pompei.

Indicaţie
conectare, vezi pag. 15.

Reglaje: Tensiune nomina- 3 V–


& Temperatura de confort şi tempera- lă:
tura pentru regimul redus Sarcină nominală
& Funcţionarea în regim de protecţie a contactului liber
la îngheţ de potenţial:
& Programul de vacanţă & max.: 6(1) A, 230 V~
& Regimul economic şi de petrecere & min.: 1 mA, 5 V–
& 2 programe orare fixate Temperatura ad-
& 1 program orar reglabil individual misă a mediului
ambiant
& la funcţionare: de la 0 până la +
40 ºC
& la depozitare şi de la -20 până la
transport: +65 ºC
Tipul de protecţie: IP 20
Modul de acţiona- RS tip 1B
re al deconectării
Baterii de rezervă:
& baterii alcaline 2 x 1,5 V, tip LR6/AA

Cabluri admise:
Service

& cabluri masive, cu un singur fir,

până la max. 2,5 mm 2


& cabluri masive, cu un singur fir,

până la max. 1,5 mm 2

Fişa de codare a cazanului


5845 702 RO

Pentru adaptarea modului de lucru al automatizării la cazan (vezi pag. 14).

53
Elemente componente

Instalaţie secundară de aerisire Vitoair

Nr. de comandă 7338 725 şi 7339 703

A La arzător B La automatizare

Marcaj prin culori conform DIN IEC


60757
BK negru
GN/YE verde/galben

Verificarea funcţionării
& Arzătorul este deblocat de automati-
zare ⇒
Butonul rotativ trebuie să se depla-
seze pe direcţia „3”.
& Arzătorul este oprit ⇒

Butonul rotativ trebuie să se depla-


Butonul rotativ de la motor se apasă şi seze pe direcţia „5”.
5845 702 RO

în acelaşi timp se roteşte în poziţia de


mijloc.

54
Elemente componente

Instalaţie secundară de aerisire Vitoair (continuare)

Funcţionare în regim provizoriu

Butonul rotativ C de la motor se apasă


şi se roteşte la dreapta trecând prin
poziţia „3” până la limită.

Elemente componente din lista de piese componente

Placa electronică de bază

Placa electronică de bază conţine: & Fişele pentru alimentarea de la


& Releu pentru comanda pompelor şi reţea, pompa circuitului de încălzire
a arzătorului şi arzător
& Fişe pentru conectarea senzorilor & Fişa pentru racordarea termostatu-

lui de ambianţă Vitotrol 100, tip UTD


& Siguranţă F2, T4 A

Placa de circuite integrate

Se prelucrează toate datele şi se


comandă ieşirile (releelor).

Placa pentru blocul de alimentare de la reţea

Placa pentru blocul de alimentare de


la reţea conţine alimentarea cu ten-
siune joasă pentru întregul sistem
Service

electronic.

Placa electronică Optolink

Placa electronică conţine:


& semnalizatorul de stand-by

& semnalizatorul de avarii

& interfaţa de comunicare Optolink


5845 702 RO

Laptop

55
Elemente componente

Elemente componente din lista de piese . . . (continuare)

Siguranţe
& F1:
T6,3 A, 250 V,
Putere disipată max. ≤ 2,5 W, pentru
asigurarea întregului aparat, a arză-
torului, a pompelor şi a sistemului
electronic
& F2:

T4 A, 250 V,
Putere disipată max. ≤ 1,6 W, pentru
asigurarea pompelor

Unitatea de comandă

Reglaje: – Reglarea temperaturii apei din


& regimul de funcţionare cazan prin termostatul de lucru
& valori nominale „R”
& adrese de codare

& Funcţia de testare/verificare pentru Indicaţie


măsurarea valorilor de gaze arse cu Funcţia de testare/verificare se
temperatură ridicată pentru scurt deconectează automat după 24 ore.
timp a apei din cazan
Prin apăsarea simultană a tastelor Afişarea:
O şi F se declanşează următoa- & temperaturilor

rele funcţii: & regimurilor de funcţionare

– Pornirea arzătorului (poate fi întâr- & avariilor

ziată de preîncălzirea combustibi-


lului lichid sau de instalaţia
secundară de aerisire Vitoair)
– Pornirea tuturor pompelor
5845 702 RO

56
Elemente componente

Elemente componente din lista de piese . . . (continuare)

Termostat de siguranţă
& Tip STB 56.10525.570, fabricat & Sigur; în caz de capilare neetanşe
EGO, DIN STB 10602000 sau temperaturi de ambianţă sub -
sau 10 ºC se produce de asemenea blo-
Tip 971.112X6.01A, fabricat T&G, carea
DIN STB 98103 & Limitează temperatura apei din

sau cazan la valoarea maximă admisă


Tip 602031, fabricat JUMO, prin oprire şi blocare
DIN STB 116904 & Fixare centrală M 10, tub capilar

& În starea de livrare este reglat la 1600 mm lungime, sonda 7 3 mm,


110 ºC, se poate regla la 100 ºC 180 mm lungime
(vezi pag. 10) & Verificare electrică conform

& Comutator electromecanic de tem- VDE 0701


peratură, pe principiul dilatării flui- & Verificarea funcţiei, vezi pag. 24

dului cu blocare

Termostat de lucru
& Tip TR 55.18015.050, fabricat EGO, & Întrerupător electromecanic de tem-
DIN TR 110302 peratură, pe principiul dilatării lichi-
sau dului
tip 711.X32X6.01A, fabricat T&G, & Reglează temperatura max. a apei

DIN TR 96803 din cazan (de exemplu la funcţio-


sau nare în regim de testare/verificare)
tip 602030, fabricat JUMO, & Axa de reglaj 6 mm subţiată, capul

DIN TR 116804 de reglaj în carcasă


& În starea de livrare este reglat la & Tub capilar 1600 mm lungime,

75 ºC, se poate regla la 87 şi 95 ºC sonda 7 3 mm, 180 mm lungime


(vezi pag. 12) & Verificare electrică conform
Service

VDE 0701
Indicaţie & Verificarea funcţionării cu funcţia de

Valoarea inferioară trebuie să fie cu testare/verificare (vezi pag. 56)


min. 20 K peste temperatura apei
calde menajere, valoarea supe-
rioară cu min. 15 K sub temperatura
reglată pentru termostatul de sigu-
ranţă.
5845 702 RO

57
Elemente componente

Elemente componente din lista de piese . . . (continuare)

Cabluri de conectare pentru azător

Pentru cazane cu următoarele arză-


toare:
& arzător cu insuflare pe combustibil

lichid/gazos,
conectare, vezi pag. 17.
& Arzător atmosferic,

conectare, vezi pag. 18.

Senzor pentru temperatura apei din cazan şi senzor pentru


temperatura a.c.m. din boiler

Indicaţie 1. Se scoate conectorul § respectiv


conectare, vezi pag. 15. %.

Verificarea senzorului 2. Se măsoară rezistenţa senzorului


la bornele „1” şi „2” ale conectoru-
lui.

3. Rezultatul măsurării se compară cu


temperatura efectivă (accesare,
vezi pag. 27).
La abateri mari, se verifică monta-
jul şi la nevoie se înlocuieşte sen-
zorul.

Tip de protecţie: IP 32
Temperatura
admisă a mediu-
lui ambiant
& la funcţionare:

Senzorul de de la 0 până la
temperatură al + 130 °C
apei din
cazan:
Senzor pentru de la 0 până la
temperatura +90 °C
apei din boiler:
& la depozitare şi
5845 702 RO

de la -20 până
transport: la +70 °C

58
Elemente componente

Elemente componente din lista de piese . . . (continuare)

Conector „X12”

Conexiune pentru pornirea externă a


arzătorului (treapta 1), vezi pag. 17.

Service
5845 702 RO

59
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici
A) ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese compo-
nente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

Componente 071 Cablu de conectare cu 5 fire pen-


004 Disc tampon pentru termostatul tru arzător cu conector cu fişă fA
de lucru (pentru cazan cu sistem intermi-
005 Dop de acoperire pentru termos- tent de aprindere)
tatul de siguranţă 072 Cablu de conectare cu 6 fire pen-
007 Mască frontală tru arzător cu conector cu fişă fA
010 Carcasă, parte frontală (pentru cazan cu sistem intermi-
011 Element de comandă tent de aprindere)
014 Suport termostat de lucru 074 Cablu de legătură
016 Carcasă, parte inferioară 090 Siguranţă T 4 A/250 V∼
017 Carcasă, parte posterioară 091 Siguranţă T 6,3 A/250 V∼
018 Unitatea de comandă 092 Suport siguranţă
023 Suport siguranţă intensităţi mici 098 Pungă cu elemente de fixare
de curent pentru cabluri
024 Capac filetat siguranţă pentru
intensităţi mici de curent Componente nereprezentate în
030 Termostat de siguranţă desen
031 Termostat de lucru 081 Instrucţiuni de utilizare
033 Buton rotativ termostat de lucru 082 Pe scurt
036 Comutator, cu 2 poli 084 Instrucţiuni de montaj şi service
(comutator pornit-oprit) 099 Pungă cu şuruburi de fixare
042 Senzor de temperatură al caza- 100 Conector pentru senzori (3
nului cu conector § bucăţi)
043 Senzor pentru temperatura apei 101 Conector pentru pompe (3
din boiler cu conector % bucăţi)
050 Placă de circuite integrate 104 Conector pentru alimentarea de
051 Placă electronică Optolink la reţea fÖ (3 bucăţi)
052 Placă electronică de bază 105 Conector pentru alimentarea de
054 Placăa pentru blocul de alimen- la reţea „X12” (3 bucăţi)
tare de la reţea 107 Conector a-D (4 bucăţi) şi aBJ
065 Cablu de conectare pentru arză- 109 Conector pentru arzător fA, lÖ,
tor cu conector cu fişă fA (pentru aBA şi a:A
cazan cu arzător cu insuflare pe
combustibil lichid/gazos)
5845 702 RO

60
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 702 RO

61
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 702 RO

62
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomina- 230 V∼ Sarcină nominală la ieşirea releelor


lă: la 230 V∼:
Frecvenţă nomi- 50 Hz & Pompele circui-
nală: tului de încăl-
Intensitate nomi- 6 A∼ zire sÖ: 4 (2) A∼ * 1
nală: & Pompa de circu-
Putere absorbită: 5W laţie pentru
Clasa de protec- I încălzirea apei
ţie: din boiler sA: 4 (2) A∼ * 1
Tipul de protecţie:IP 20 D conform & Conector pentru
EN 60529, de rea- arzător fA: 4 (2) A∼
lizat prin montaj & Conector pentru
pe/în arzător lÖ (în 2
Mod de acţionare: Tip 1 B conform trepte): 1 (0,5) A∼
EN 60730-1 & Total max. 6 A∼
Temperatura ad-
misă a mediului
ambiant
& la funcţionare: de la 0 până la
+40 °C
Utilizare în încă-
peri de locuit şi în
centrale termice
(condiţii normale
de mediu am-
biant)
& la depozitare şi de la -20 până la
transport: +65 °C

Service
5845 702 RO

*1 Total:max. 4 A∼
63
Reglaje şi dotare

Reglaje şi dotare

Funcţiile modificate se vor bifa.

Funcţia în starea de livrare Funcţie modificată


Termostat de siguranţă „E” reglat la = Modificat la ...........ºC
110 ºC
Termostat de lucru „R” reglat la = Modificat la ...........ºC
75 ºC
Limitare electronică a temperatu- = Modificat la ...........ºC
rii maxime
Pompa circuitului de încălzire
În regimul de funcţionare „Încălzire = Fără timp de funcţionare prelungită
şi apă caldă menajeră”: = Timp de funcţionare prelungită
Pompa circuitului de încălzire func- ...........min
ţionează permanent
În regimul de funcţionare „Numai = Pompa circuitului de încălzire oprită
apă caldă menajeră”: = Pompa circuitului de încălzire por-
Pompa circuitului de încălzire func- neşte de ........... x zilnic pentru
ţionează permanent 10 min
În regimul de funcţionare „Regim de- = Pompa circuitului de încălzire oprită
conectat”: = Pompa circuitului de încălzire por-
Pompa circuitului de încălzire func- neşte de ........... x zilnic pentru
ţionează permanent 10 min
Histerezis de pornire-oprire
Histerezisul de pornire-oprire pentru = Funcţia ERB50
arzător este 4 K = Funcţia ERB80
Instalaţie de încălzire cu prepara-
re de apă caldă menajeră:
& Cu comandă prioritară pentru pre- = Fără comandă prioritară pentru pre-
parare a.c.m. parare a.c.m.
& Domeniu de reglaj pentru tempe- = Domeniu de reglaj pentru tempera-
ratura a.c.m. de la 10 până la tura a.c.m. de la 10 până la 95 °C
60 °C
& Pompa de circulaţie pentru încăl- = Pompa de circulaţie porneşte ime-
zirea apei din boiler porneşte în diat
clipa în care temperatura apei din
cazan este cu 7 K mai mare decât
temperatura efectivă a apei calde
menajere
5845 702 RO

64
Reglaje şi dotare

Reglaje şi dotare (continuare)

Funcţia în starea de livrare Funcţie modificată


& După încălzirea apei din boiler, = La încălzirea apei din boiler se
pompa de circulaţie pentru apa opreşte pompa de circulaţie pentru
caldă menajeră mai funcţionează apa caldă menajeră atunci când se
max. 10 minute atinge temperatura reglată pentru
apa caldă menajeră
= Timp de funcţionare prelungită
...........min
& Fără încălzire controlată a boileru- = Cu încălzire controlată a boilerului
lui
& Fără funcţie suplimentară pentru = Cu funcţie suplimentară pentru pre-
prepararea de apă caldă menajeră pararea de apă caldă menajeră, re-
glarea unei a 2-a valori de
temperatură de ...........ºC
Accesorii conectate
= Termostat de ambianţă Vitotrol 100,
tip UTD acţionează asupra arzătoru-
lui
= Termostat de ambianţă Vitotrol 100,
tip UTD acţionează asupra arzătoru-
lui şi pompei circuitului de încălzire
= Extensie pentru arzător în două trep-
te sau cu modulaţie
= Vitoair

Service
5845 702 RO

65
Index alfabetic

Index alfabetic

A F
Accesarea semnalizării de avarie . . 33 Fişa de codare a cazanului . . . . . . . . . . . 53
Accesarea temperaturilor . . . . . . . . . . . . . . 26 Funcţia de testare/verificare . . . . . . . . . . 56
Anularea unei semnalizări de avarie . Funcţie suplimentară pentru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 prepararea de apă caldă menajeră 40
Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 , 46
Arzător în două trepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Funcţionare în regim provizoriu 17, 55
Arzător
& Cabluri de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 H
& Histerezis de pornire-oprire . . 44, 49 Histerezis de pornire-oprire . . . . . . . . . . . 49
Automatizarea circuitului de încălzire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Î
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Încălzire controlată a apei din boiler . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

C Încălzire controlată a boilerului . . . . . . 42


Codări
& Accesarea nivelului de codare . . . . 43 I
& Privire de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Indicaţii de valabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
& Revenirea la codările din starea de Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Informare cu privire la parametrii
Comandă prioritară pentru preparare regimului de functionare . . . . . . . . . . . . . . . 27
a.c.m faţă de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Informare pe scurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Conectare de la un aparat extern . . . 17 Instalaţie secundară de aerisire
Conectare întârziată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vitoair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Conector X12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 33

D L
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Lampă (diodă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Deconectare întârziată . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Limitarea valorii maxime a
Dotarea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 temperaturii apei din cazan . . . . . . . . . . . 45
Lista de piese componente . . . . . . . . . . . 55
E
Elemente componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 M
Elemente de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Memoria de avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Elemente de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Extensie arzător în două trepte . . . . . 20
N
Nivele de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

O
5845 702 RO

Optolink/Placă electronică . . . . . . . . . . . . 55

66
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

P Ş
Parametrii regimului de funcţionare . . Ştecher X12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Placă de circuite integrate . . . . . . . . . . . . 55 S


Placă electronică de bază . . . . . . . . . . . . . 55 Structura semnalizării de avarie . . . . 29
Placa pentru blocul de alimentare de Suprimarea unei semnalizări de
la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Preparare de apă caldă menajeră . . 40
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 T
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 53
R Temperatura a.c.m. reglată . . . . . . . . . . . 41
Racordarea la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Temperatura apei calde menajere -
Racorduri de joasă tensiune . . . . . . . . . 15 valoare reglată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Reglaje şi dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Temperatura apei din cazan - valoare
Reglajul temperaturii apei din boiler . . reglată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Termostat de ambianţă . . . . . . . . . . . 15, 53
Reglajul temperaturii apei din cazan . Termostat de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Termostat de siguranţă . . . . . . 10, 24, 57
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Testul pentru relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Revenirea la valorile iniţiale ale
contorului pentru numărul de porniri U
ale arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Unitatea de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Revenirea la valorile iniţiale ale
contorului pentru orele de funcţionare V
28 Verificarea senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vitoair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
S
Schema circuitului electric . . . . . . . . . . . . 51
Schema de cablare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Schema instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schema instalaţiei de încălzire . . . . . . . 6
Senzor pentru temperatura a.c.m. din
boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Senzor pentru temperatura apei din
cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 58
Senzor pentru temperatura de
ambianţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 53
Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Siguranţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5845 702 RO

67
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Indicaţie de valabilitate

Informaţii privind produsul/Indica-


ţie de valabilitate
Vitotronic 100, tip KC4
Numai pentru montaj în combinaţie cu
un cazan Viessmann.
Valabil pentru automatizarea:
Nr. de comandă 7186 569

Viessmann S.R.L.
5845 702 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.com

68