Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

.
Titlul lecţiei: Starea gazoasă. Legile gazelor
Clasa: a IX-a B
Data: 21.02.2022

Elemente de conţinut
 Definirea noţiunii de atmosferă
 Structura atmosferei
 Compoziţia aerului
 Parametri de stare
 Volum molar
 Ecuaţia de stare a gazelor ideale

Obiective operaţionale
La sfârşitul activităţii elevii trebuie:
O1 – Să identifice principalele gaze din compoziţia atmosferei şi pericolele la care este
supusă aceasta;
O2 – Să recunoască parametrii de stare ce caracterizează un gaz şi relaţia care există între
ei;
O3 – Să exprime noţiunile de "volum molar", "numărul lui Avogadro", "număr de moli"
şi să indice relaţia dintre ele;
O4 – Să stabilească ecuaţia de stare a gazelor ideale şi să exprime unităţile de măsură
pentru mărimile întâlnite;
O5 – Să utilizeze noţiunile însuşite în rezolvarea de exerciţii şi probleme.

Metode şi procedee didactice: învăţarea prin descoperire dirijată, conversaţia, explicaţia,


exerciţiul.

Materiale şi mijloace de învăţământ: fişe de instruire, fişe de exerciţii, text-suport,


calculator şi videoproiector, portofoliile elevilor.

Bibliografie:
1. Fătu, Sanda. 1998. Metodica predării chimiei în liceu, Ed. Corint, Bucureşti
2. Chiriac,A.,Isac, D., Iagher, R., Isacu, M., Pitulice L. 2002. Chimie-formare
iniţială şi continuă, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara
3. Vlădescu, L., Doicin, L.,Tărăbăşanu-Mihăilă, C. 2005. Chimie-manual pentru
anul de completare, Grup Editorial Art, Bucureşti
Scenariu didactic

I. Captarea atenţiei
În clasele mici, la "Cunoştinţe despre mediul înconjurător", iar mai târziu pe
parcursul orelor de chimie sau geografie, s-a vorbit despre atmosferă, structura ei şi
compoziţia aerului.
Prin dialog profesor-elevi se obţin informaţii referitoare la aceste noţiuni.
Se va prezenta materialul "Noţiuni generale despre atmosferă" în Power Point, cu
ajutorul calculatorului şi videoproiectorului.

II. Enunţarea obiectivelor


În această oră se vor discuta parametri de stare ce caracterizează starea fizică a
unui gaz şi legătura dintre ei, care se realizează prin ecuaţia de stare a gazelor ideale. Se
vor reactualiza cunoştinţe referitoare la volumul molar al unui gaz, numărul lui
Avogadro, transformări izoterme, izobare, izocore, noţiuni pe care elevii le-au întâlnit şi
în cadrul orelor de fizică, la capitolul "Termodinamică".

III. Prezentarea noului conţinut şi conducerea învăţării se va realiza cu ajutorul fişei


de lucru, distribuită fiecărui elev. Aceasta va cuprinde o serie de informaţii (ce vor fi
explicate pe parcurs de profesor) şi sarcini aplicative.
Textul fişei a fost structurat logic şi prezentat elevilor spre studiu în paşi mici,
astfel încât, după o informaţie urmează o sarcină de rezolvat, corelate în aşa fel încât să
aibă drept rezultat însuşirea corectă de către elevi a noţiunilor legate de parametri de
stare.
Pentru confirmarea sau infirmarea răspunsului dat de elevi se oferă la
videoproiector răspunsul corect, urmărind astfel să se elimine lacunele din pregătirea
elevilor.
Tema propusă se doreşte a fi o modalitate de cooperare între disciplinele chimie-
fizică-geografie.

Fişa de lucru
Parametri de stare. Ecuaţia generală a gazelor ideale

Informaţia 1
Starea fizică a unui gaz este caracterizată de mărimile fizice: presiune p, volum V,
temperatură T care se numesc parametri de stare (schema parametrilor de stare şi a
unităţilor de măsură va fi prezentată la videoproiector).
S-a arătat experimental că pentru o masă de gaz dată:
Dacă unul dintre parametri se menţine constant, se obţin expresiile matematice ale
legilor Boyle-Mariotte, Gay-Lussac şi Charles.

Sarcină aplicativă 1
Pornind de la relaţia dată şi apelând la cunoştinţele tale de la fizică, scrie
expresiile matematice ale celor trei legi.
R1(înainte de confruntare) R1(după confruntare)

(transformare izotermă)
= const
(transformare izobară)

(transformare izocoră)

Informaţia 2
Parametri de stare prin care se caracterizează un gaz aflat în condiţii normale
(c.n.) sunt V0, T0 (273 K), p0 (1 atm). Valoarea lor se calculează prin relaţia:
; p,V,T - valorile ce caracterizează gazul în anumite condiţii date

Sarcina aplicativă 2
La temperatura de 270C şi presiunea de 10 atm un gaz ocupă un volum de 15L.
De câte ori se măreşte volumul gazului, dacă aceste este adus în condiţii normale?
R2(înainte de confruntare) R2(după confruntare)
Datele Relaţii literale Relaţii de calcul
problemei
t=270C T=t+273 T=273+27=300K
p=10 atm
V=15 L
P0=1 atm
V0=136,5
T0=2730C

Informaţia 3
Experimental s-a determinat că, indiferent de natura gazului, un mol de gaz, în
condiţii normale de presiune şi temperatură, ocupă un volum de 22,4 L
Vm=22,4 L (volum molar)
În c.n. V0= , - nr. moli de gaz
; N – nr. total de molecule

(nr. lui Avogadro).

Sarcina aplicativă 3
Determină numărul de molecule conţinute în:
a) 4 L O2
b) 4 g O2
c) 4 moli O2
R3(înainte de confruntare) R3(după confruntare)
a)

molecule

b)

c)

Informaţia 4
Folosind relaţia se poate stabili ecuaţia de stare a gazelor ideale:

Dar ; R – constanta gazelor ideale

Întrucât presiunea se poate măsura şi în alte unităţi, R poate avea şi alte valori (şi
unităţi de măsură), conform tabelului:
Val. numerică 0,08206 8,314 8,314 62,36 1,987
Unitate de L· atm/mol· K m3 ·Pa/mol· K J/mol ·K L· mmHg/mol· K cal/mol ·K
măsură

Sarcina aplicativă 4
Calculează numărul de moli de He aflat într-un balon cu volumul de 3 L la
temperatura de 250C şi presiunea p=10 atm.
R4(înainte de confruntare) R4(după confruntare)
Datele Relaţii Relaţii de calcul
problemei literale
V=3 L T= t+ 273 T= 298K
t= 250C pv=νRT
p=10 atm

IV. Întărirea retenţiei şi asigurarea transferului se face cu ajutorul fişei de exerciţii


care poate cuprinde şi tema pentru acasă.

Fişă de exerciţii
1. Scrie cuvântul /cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre
afirmaţiile date:
a) Totalitatea gazelor care acoperă Pământul poartă numele de .......................(aer/
atmosferă).
b) 250C corespund unei temperaturi de...........grade Kelvin (225/298).
c) Parametri de stare prin care se caracterizează un gaz aflat în condiţii normale
sunt............... (p, V, T/ p0, V0, T0).
d) În condiţii normale temperatura este ..................(0 K/ 273 K).

2. Încercuieşte afirmaţia incorectă:


a) Un mol de gaz în condiţii normale de presiune şi temperatură, ocupă un volum
de 22,4 L.
b) Stratul din atmosferă cel mai apropiat de Pământ este stratosfera.
c) Presiunea în condiţii normale este 780 mm Hg
d) Numărul lui Avogadro, este o constantă egală cu 6,023·1023.

3. Numărul de atomi existenţi în 44,8 L NH3 este:


a) 2· 6,023 · 1023 atomi
b) 3· 6,023 · 1023 atomi
c) 4· 6,023 ·1023 atomi
d) 8· 6,023 · 1023 atomi

4. În condiţii normale într-o butelie cu volumul de 10 L se află H2. Calculează care va fi


presiunea gazului în butelie dacă se mai introduc 2 g H2, iar temperatura se menţine
constantă.

S-ar putea să vă placă și