Sunteți pe pagina 1din 19

TESTUL PERSONALITĂŢII CATTELL (CHESTIONARUL 16 PF, NR.105).

Scop
Chestionarul dat este unul din cele mai populare mijloace de diagnostic-expres al
personalităţii. Se utilizează în toate situaţiile, când e nevoie cunoaşterea particularităţilor
individual psihologice ale personalităţii, pentru selecţia candidaţilor pentru serviciu în unităţile şi
subunităţile cu destinaţie specială, subunităţile destinate forţelor pentru menţinerea păcii, garda
de onoare, Departamentul trupelor de grăniceri, Departamentul trupelor de carabinieri, candidaţii
pentru instituţiile de învăţămînt militar.
El permite egalarea caracteristicii cantitative la un şir întreg de calităţi ale personalităţii.
Se utilizează pentru selecţia candidaţilor pentru serviciu în: unităţile şi subunităţile cu destinaţie
specială, subunităţile destinate forţelor pentru menţinerea păcii, garda de onoare, Departamentul
trupelor de grăniceri, Departamentul trupelor de carabinieri, candidaţii pentru instituţiile de
învăţămînt militar, se folosesc indicii cantitativi după factorii:
B (nivel intelectual); Q 2 (integrare sociala); Q 4 (rezistenta la frustrare); G
(conformism); O (depresivitate). Esenţa metodicii constă în aceea, că recrutul va da răspunsuri la
întrebările – afirmaţii din chestionar. Sînt posibile variante ale răspunsurilor la fiecare întrebare,
recruţii avînd răspunsul îl notează pe blanchetă.
Pentru efectuarea investigaţiei e necesar de avut chestionare, o planşă demonstrativă şi
fişe de înregistrare. Investigaţilor li se permite 2-3 min. ca să citească instrucţiunea din
chestionar. Pe urmă expertul răspunde la întrebările examinaţilor, dacă ele sînt şi apoi dă
comanda: „Atenţie: Începem”.
Analiza rezultatelor se face cu ajutorul „cheii “. Cifrele obţinute se transformă în X – note
cu ajutorul tăbliţei nr. 1. Chestionarul dat propune varianta prescurtată a chestionarului. Testul
conţine 105 întrebări. Timpul pentru testare este de 30 - 50 minute. Se aplică pentru persoanele
de la 13 ani. Testul se aplică individual sau în grup, în bloc cu alte metode sau izolat. Pentru
efectuarea investigaţiei e necesar de avut chestionare, o planşă demonstrativă şi fişe de
înregistrare.

Interpretarea factorilor
Factorul A – introversia – comunicarea.
I. Rezonanţă afectivă foarte scăzută, indiferentism social, spirit critic, scepticism.
II. Tonus afectiv scăzut, disponibilitate socială relativ redusă, înclinat spre atitudini
opozante.
III. Tonus afectiv mediu, disponibilitate socială medie.
IV. Rezonanţă afectivă foarte ridicată, exteriorizare a necontrolată a emoţiilor, sociabil,
relaţii numeroase dar superficiale.
V. Tonus afectiv bun, sociabil cooperant, amabil, adaptabil Ia condiţii variate,

Factorul B - inteligenţa.
I - nivel intelectual şi cultural foarte scăzut, gândire operaţional concretă, marcate în
procesul de învăţare.
II - Relativ deficit al nivelului intelectual şi cultural, capacitate de abstractizare
diminuată,
III - nivel intelectual şi cultural mediu
IV - bine dotat în plan cultural şi intelectual, capacitate mică de învăţare.
V - Foarte inteligent, cultură generală bogată, capacitate de abstractizare ridicată, uşurinţă
în învăţare.
Factorul C - forţa eu-lui, stabilitate emoţională, instabilitate emoţională.
I - tendinţa spre manifestări nevrotice, emoţii secundare, instabilitate emoţională ridicată,
toleranţa la frustrare foarte slabă.
II - Relativa instabilitate emoţională, comportament labil, influenţabil.
III - Stabilitate emoţională medie.
IV- Echilibru emoţional bun, tolerant la situaţii frustrate.
V - Eu-1 puternic inflexibil stabilitate emoţională ridicată, puternică toleranţă la frustrare.

Factorul E - supunere - dominare.


I - puternic, defensiv, afirmare proprie scăzută, modestie excesivă, lipsa de încredere e,
politicos retras.
II - Conformist, docil, pasiv, dependent, se tulbură uşor. lipsit de fermitate.
III - Afirmare proprie de nivel mediu.
IV - Sigur pe sine independent, necomformist, încăpăţînat,
V - Spirit dominator, exces de afirmare proprie, agresiv, dur, înclinat spre nesocotirea
autorităţii,

Factorul F - reţinere - expansivitate.


I. Comunicativitate redusă, prudenţă excesivă, puternic orientat spre instanţele interioare,
pesimist.
II.Prudent, serios, liniştit, introspective, rezervat, exteriorizare redusă.
III. Expresivitate de nivel mediu.
IV. Extravert, se manifestă fără reţineri, entuziast.
V. Caracter extravert puternic, reliefat, tumultos, impulsive, dispoziţie labilă!
mobil.

Factorul G - forţa eu-lui - supunerea sentimentelor - motivarea înaltă W


comportamentului.
I. Nematurizat, slab sentiment al responsabilităţii şa datoriei, participare redusă la viaţa
grupului, înclinaţii spre
devianţi.
II. Aderă în mică măsură la reguli şi norme, relaxat, neîngrijit, neglijent
III. Dezvoltare medie sub aspectul participării şi simţului de responsabilitate socială
IV. Conştiincios, perseverent, aderent la norme şi reguli,
V. Acut sentiment de responsabilitate, exigent cu sine şi cu ceilalţi, este omul datoriei.

Factorul H - prudenţa - îndrăzneala.


I. Excesiv de prudent, complex de inferioritate, slabă capacitate de contact social.
II. Timid, prudent, caută să treacă neobservat, interiorizat.
III Prudenţă medie, echilibru între timiditate şi îndrăzneală.
IV. Sociabil, întreprinzător, încrezător în forţele proprii.'
V. Sociabilitate menţinută, deosebit de îndrăzneţ, înclinat spre acţiuni riscante.

Factorul I – masculinitate – feminitate.


I. Spirit independent, pragmatic, suficient sieşi, interes scăzut pentru elaborările subiective
II. Spirit practice, independent, satisfăcut de sine, comportament masculinizat.
III. Maturizare afectivă medie, echilibru între masculinitate şi feminitate.
IV. Tandru, visător, introspective, imaginative, nerăbdător.
V. Turnură spirituală feminină, dependent afectiv, comportament rafinat, gust artistic,
scade moralul grupului

Factorul L – sinceritate – gelozie.


I. Deschis sincer, încrezător, lipsa sentimentului de gelozie, foarte adaptabil, spirit de
rivalitate foarte scăzut.
II. Adaptabil, sincer, spirit de rivalitate scăzut.
III. Dezvoltare medie între nivelul de încredere şi suspiciune.
IV. Tendinţa de egocentrism, distant, tendinţa de rivalitate, interpretare, ambiţios, suspicios.
V. Hiper- perseverenţa, dispreţuitor, bănuitor, rigid, înclinat spre gelozie, rivalizare,
circumspect în relaţiile sociale, suspicios, influenţează negativ echipa.

Factorul M - conformism- noncomformism.


I. Convenţionalism ridicat, foarte practice, siguranţă de sine, logică riguroasă în gândire,
II. Practic, conştiincios, convenţional, conformist la norme.
III. Convenţionalism mediu, echilibru între spirit conformist şi boem' u
IV. Interes scăzut pentru convenţie, centrat pe instanţele interioare, comportament libertin.
V. Spirit boem accentuat, noncomformist, comportament extravagant
saturat afectiv.

Factorul N - naivitate - clarviziune.


I. Foarte naiv, sentimental, lipsit de exigenţe, uşor de satisfăcut, deseori stângaci în
comportament.
II. Direct, natural, naiv, spontan, îngăduitor cu cei din jur.
III. Echilibru între spirit drept, naiv şi şiret, abil.
IV Perspicacitate, priveşte lucrurile fără sentimentalism, comportament şlefuit, cu pretenţii
intelectuale.
V. Spirit clarvăzător, ascuţit, viclean, raţionalism accentuat până la cinism.

Factorul O - încredere în sine - anxietate.


I. Puternic încrezător în sine, calm, placid.
II. Calm, reactivitate emoţională scăzută, crede în forţele sale.
III. Nivel mediu al încrederii în sine.
IV. Tendinţe depresive, susceptibil, bănuitor, neliniştit, tendinţe de culpabilitate
V. Nivel redus al încrederii în sine, anxietate ridicată, sentimente de culpabilitate, integrare
socială dificilă.

Factorul Q1 - conservatism - radicalism.


I. Spirit conservator.
II. Spirit critic redus, prudent faţă de ideile noi.
III. Echilibru între spirit conservator şi radical.
IV. Are gustul analizei critice, suportă bine schimbarea. .
V. Spirit critic ascuţit, adept spontan al ideilor ce infirmă tradiţia, liber cugetător,
radicalist.
Factorul Q2 - dependenţă - independenţă.
I. Puternic ataşat de valorile grupului, comportament gregar, dependent social.
II. Simte nevoie de a se sprijini de grup.
III Nivel mediu al aderării la grup.
IV. Suficient sieşi, caracter independent, se bizuieşte pe forţele proprii.
V. Puternic independent de grup, ia decizii personale.

Factorul Q3 - integrarea - autocontrol înalt - autocontrol scăzut.


I. Spirit necontrolat, dominat de conflicte interne, control scăzut al voinţei, adaptare
deficitară, conştiinciozitate scăzută.
II.Comportament dominat de impulsuri, respect diminuat faşă de exigenţele sociale
III. Nivel mediu al gradului de control şi integrare.
IV. Controlat, stăpân pe sine, ţine la reputaţie,
V. Control solid al emoţiilor şi comportamentului, formalist, tipic amor propriu ridicat.
Factorul

Q4 - tensiune energică - destindere - încordare.


I. Tensiune energică scăzută, nu resimte sentimentele frustrante, satisfăcut de sine.
II. Destins, calm, satisfăcut, nonşalant, fără stări interne conflictuale.
III. Tensiune energică de nivel mediu.
IV. Încordat, iritabil sentiment de insatisfacţie şi frustrare.
V. Tensiune energică ridicată, hiperexcitabil, surmenat, resimte acut stările conflictuale
interne, grad ridicat de insatisfacţie.

Factorul MD - auto aprecierea adecvată - cu cât punctajul asumat este mai mare cu atât
subiectul
are tendinţa de a-şi supraaprecia posibilităţile şi propria persoană. Pe baza analizei cantitative şi
calitative a conţinutului factorilor şi a înţelegerilor acestora pot fi evidenţiate blocurile
următoare:
- Capacităţi intelectuale: factorii B,M, Q 1.
- Particularităţile emoţional volitive: factorii C, G, 1, O, Q3, Q4.
- Particularităţi comunicative şi a relaţiilor interpersonale: A, H, F, E, Q2, N, L.
Repartizarea răspunsurilor conform factorilor este următoarea:
A (rezervat - deschis): 2, 19,36,53, 70, 87.
B (inteligenţa): 3,20,54,71,88, 104, 105.
C (stabilitate emoţională): 4,21,38,55, 72, 89.
E (umil- afirmativ): 5, 22, 39, 56, 73, 90.
F (moderat - impulsiv): 6,23,40,57, 74, 91.
G (nepăsător - conştiincios): 7,24,41,58, 75, 92
H (timid - îndrăzneţ): 8, 25, 42, 59, 76, 93.
I (dur-tandru): 9,26,43,60,77,94.
L (încrezător): 10,27,44,61, 78, 94.
M (practic - imaginativ): 11,28,45,62, 79, 96.
N (direct - subtil): 12,29,46,63,80,97.
O (calm - anxios): 13,30,47,64,81.
Q1 (conservatism – radicalism): 14, 31,48,65,82, 99.
Q2 (dependenţă – independenţă):15, 32, 49, 66, 83, 100.
Q3 (integrarea - autocontrol înalt - autocontrol scăzut): 16, 33, 50, 67, 84, ,101.
Q4 (tensiune energică - destindere – încordare): 17, 34, 51, 68, 85, 102.

Prelucrarea rezultatelor:
- pentru fiecare variantă de răspuns „a” şi „c” se acordă cîte două puncte pentru orice
coincidenţă;
- pentru varianta de răspuns „b” – 1 punct. Aceste puncte se acordă pentru toţi factorii în
afară de factorul „B” (inteligenţa).
- Pentru factorul „B” (inteligenţa) pentru fiecare coincidenţă se acordă un punct.
Tabel de transformare a datelor brute în valori standart
Valori brute (după factori) categor Valori
ia standart
M A B C E F G H I L M N O Q Q Q Q număr nivel
D 1 2 3 4 ul ul
de
puncte
0- 0 0-3 0- 0- 0- 0 0 0 0 0-4 0- 0- 0-
2 - 0 1 0 3 3 0 - - - - 2 2 1
1
4 - - - 1 3 1 1 I
2 2 3 Jos
3 5 - 4 2 - 4 4 4 2 - 2 2 5 3 3 2 2
4 6 3 5 3 3 5 5 5 - 4 3 3 6 - 4 3 3
II
5 7 - 6 4 4 6 6 6 3 5 4 4 - 4 5 4 4
8 4 7 5 5 7 7 7 4 6 5 5 7 5 6 5 5
Medi
7 - - 8 6 6 8 8 8 - 7 6 6 8 6 7 6- III
6 u
7
8 9 5 9 7 7 9 9 9 5 8 7 79 7 8 8 7
9 1 6 1 8 8 1 1 1 6 9 8 81 8 9 9 IV
8
0 0 0 0 0 0
10- 1 7 1 9 9 1 1 1 7 1 9 9 1 9 1 10
9
11 1 1 1 1 1 0 1 0 Înalt
12- 1 8 1 10 10 1 1 1 8- 11- 10- 1 10- 11- 11
V
14 2 2 - - 2 2 2 12 12 10 12 2 12 12 -
10
1 1 - 12
2 2 12
Numele, Prenumele______________________________ Vîrsta_________ Data__________
Fișa de răspuns
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

1 18 35 52 69 86 103
2 19 36 53 70 87 104
3 20 37 54 71 88 105
4 21 38 55 72 89
5 22 39 56 73 90
6 23 40 57 74 91
7 24 41 58 75 92
8 25 42 59 76 93
9 26 43 60 77 94
10 27 44 61 78 95
11 28 45 62 79 96
12 29 46 63 80 97
13 30 47 64 81 98
14 31 48 65 82 99
15 32 49 66 83 100
16 33 50 67 84 101
17 34 51 68 85 102

Numele, Prenumele______________________________ Vîrsta_________ Data__________


Fișa de răspuns
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

1 18 35 52 69 86 103
2 19 36 53 70 87 104
3 20 37 54 71 88 105
4 21 38 55 72 89
5 22 39 56 73 90
6 23 40 57 74 91
7 24 41 58 75 92
8 25 42 59 76 93
9 26 43 60 77 94
10 27 44 61 78 95
11 28 45 62 79 96
12 29 46 63 80 97
13 30 47 64 81 98
14 31 48 65 82 99
15 32 49 66 83 100
16 33 50 67 84 101
17 34 51 68 85 102
Tabel de calculare a rezultatelor:
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

1 X X 1 X X 3 X X 5 X X 6 X X 86 X X 10 X X
8 5 2 9 3

2 X X 1 X X 3 X X 5 X X 7 X X 87 X X 10 X
9 6 3 0 4

3 X 2 X 3 X 5 X 7 X 88 X 10 X
0 7 4 1 5

4 X X 2 X X 3 X X 5 X X 7 X X 89 X X
1 8 5 2

5 X X 2 X X 3 X X 5 X X 7 X X 90 X X
2 9 6 3

6 X 2 X X 4 X X 5 X X 7 X X 91 X X
3 0 7 4

7 X X 2 X X 4 X X 5 X X 7 X X 92 X X
4 1 8 5

8 X X 2 X X 4 X X 5 X X 7 X X 93 X X
5 2 9 6

9 X X 2 X X 4 X X 6 X X 7 X X 94 X X
6 3 0 7

1 X X 2 X X 4 X X 6 X X 7 X X 95 X X
0 7 4 1 8

1 X X 2 X X 4 X X 6 X X 7 X X 96 X X
1 8 5 2 9

1 X X 2 X X 4 X X 6 X X 8 X X 97 X X
2 9 6 3 0

1 X X 3 X X 4 X X 6 X X 8 X X 98 X X
3 0 7 4 1

1 X X 3 X X 4 X X 6 X X 8 X X 99 X X
4 1 8 5 2

1 X X 3 X X 4 X X 6 X X 8 X X 10 X X
5 2 9 6 3 0

1 X X 3 X X 5 X X 6 X X 8 X X 10 X X
6 3 0 7 4 1

1 X X 3 X X 5 X X 6 X X 8 X X 10 X X
7 4 1 8 5 2
TESTUL PERSONALITĂŢII CATTELL (chestionarul 16 PF, Nr.105)

Instrucţiune:
Dumneavoastră aveţi în faţă un şir de întrebări, care vor permite să de terminăm unele din
trăsăturile voastre de personalitate. Aici nu pot fi răspunsuri "corecte" sau "greşite". Oamenii
sunt diferiţi şi fiecare poate expune părerea sa. Stăruiţi-vă să răspundeţi cinstit. Cînd răspundeţi
la fiecare întrebare trebuie să alegeţi una din cele trei variante propuse-acea, care în cea mai mare
măsură corespunde cu părerea dumneavoastră despre sine. In pătratul corespunzător de pe foaia
de răspuns puneţi semnul X (pătratul din stânga corespunde cu răspunsul "a", cea din mijloc -
"b", pătratul din dreapta - "c". dacă ceva nu este clar întrebaţi de examinator. Nu trebuie să
pierdeţi mult timp pentru a vă gândi la răspuns. Daţi acel răspuns care vă trece prin minte primul.
Vă stăruiţi sa daţi cât mai puţine răspunsuri nedefinite de tipul "nu ştiu".

Întrebările testului:
l. Cred, că memoria mea este mai buna acum decât era mai înainte.
a) da b) greu de spus c) nu
2.As putea locui singur, departe de oameni.
a)da b) uneori c) nu
3. Daca aş zice, că cerul se afla "jos" şi că iarna e "cald", l-aş numi pe criminal.
a) bandit b ) sfânt c ) nour
4. Când merg la culcare, eu…
a) adorm repede b)ceva la mijloc c)adorm greu
5. Dacă aş conduce maşina pe şosea, unde sunt multe alte maşini, aş prefera:
a) să dau drumul înainte mai multor maşini b) nu ştiu c) să depăşesc toate maşinile ce
merg înaintea mea
6. În companii permit altora să glumească şi să povestească diferite istorii.
a) da b) uneori c) nu
7. E important pentru mine ca în tot ce mă înconjoară să nu fie dezordine.
a) correct b) greu de spus c) nu-i corect
8. Majoritatea oamenilor cu care mă aflu în companie, fără îndoială sunt bucuroşi să mă vadă.
a) da b) uneori c) nu
9. Mai degrabă m-aș ocupa cu
a) scrima şi dansuri b) mi-i greu sa spun c) luptă şi baschet
10. Mă amuză, că ceea ce fac oamenii nu seamănă deloc cu ceea ce povestesc apoi despre
aceasta.
a) da b) uneori c) nu
11.Citind despre o întâmplare eu mă interesez de toate amănuntele.
a) întotdeauna b) uneori c) rar
12.Când prietenii fac glume pe seama mea, de obicei râd împreună cu toţi şi nu mă supăr.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
13.Dacă cineva este brutal cu mine pot să uit repede acest fapt.
a) corect b) nu ştiu c ) nu - i corect
14. Îmi place mai mult să inventez noi metode de îndeplinire a unui lucru, decât să mă ghidez de
metode ştiute, verificate.
a) corect b) nu ştiu c) nu - i corect
15.Când îmi planific ceva prefer să fac acest lucru desinestătător, fără ajutorul cuiva.
a) corect b) uneori c) nu
16. Cred că sunt mai puţin sensibil şi uşor excitabil decât majoritatea oamenilor.
a) corect b) îmi vine greu să spun c) nu - i corect
17. Mă enervează oamenii care nu pot lua repede decizii.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
18. Uneori, pe puţin timp îmi apare totuşi senzaţia de iritare faţă de părinţii mei.
a) da b) nu ştiu c) nu
19. Mai degrabă mi-aş destăinui gândurile mele intime.
a) prietenilor mei cei buni b) nu ştiu c) zilnicului meu
20. Cred că cuvântul contrar după sens opusului cuvântului "imprecis' – este:
a) neglijent b) minuţios c) aproximativ
21. Întotdeauna am de ajuns energie când e nevoie.
a) da b) greu de spus c) nu
22. Mai mult mă irită oamenii care:
a) cu glumele lor stupide fac ca oamenii să roşească b) mi-e greu să spun
c) îmi creează incomodităţi întârziind la întâlnirea stabilită.
23. Îmi place mult să invit musafiri şi să-i distrez.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
24. Cred că:
a) nu tot lucru trebuie făcut la fel de minuţios b )greu de spus
c) orice lucru trebuie făcut minuţios dacă te-ai apucat de el
25. Întotdeauna trebuie să înfrâng jena.
a) da b) posibil c) nu
26. Prietenii mei mai des:
a) se sfătuiesc cu mine b) fac şi una şi alta în egală măsură c) îmi dau sfaturi
27. Dacă amicul mă amăgeşte în chestii mărunte, mai degrabă prefer să mă prefac că
n-am observat decât să-1 demasc.
a) da b) uneori c) nu
28. Îmi place prietenul:
a) interesele căruia au un caracter de lucru şi practic b) nu ştiu
c) care se deosebeşte prin opinii de viaţă bine gândite
29. Nu pot asculta indiferent, cum alte persoane spun idei opuse celor în care cred cu fermitate.
a) corect b) nu ştiu c)nu
30.Mă afectează, mă deranjează faptele şi greşelile mele din trecut.
a) da b) nu ştiu c) nu
31. Dacă la fel de bine aş putea face şi una şi alta atunci aş prefera:
a) să joc şah b) greu de spus c) să joc golf
32. Îmi plac persoanele comunicabile, bune de companii.
a) da b) nu ştiu c)nu
33. Sunt într-atât de atent şi practic încât cu mine se întâmplă mai puţine surprize neplăcute decât
cu alţi oameni.
a) da b) greu de spus c) nu
34. Pot uita de îndatoririle şi grijile mele atunci când de asta am nevoie.
a) da b)uneori c) nu
35. Îmi vine greu să recunosc că nu-am dreptate.
a) da b) uneori c) nu
36. La o întreprindere mi-ar fi mai interesant:
a) să lucrez cu maşini şi mecanisme, să particip la producţia de bază b) greu de spus
c)să discut cu oamenii, făcând lucrul obştesc
37. Care cuvânt nu are legătură cu altele doua:
a) pisica b) aproape c ) soare
38. Ceea ce într-o măsură oarecare îmi distrage atenţia:
a) mă irită b) ceva mijlociu c) nu mă deranjează deloc
39. Dacă aş avea mulţi bani atunci eu:
a) m-aş preocupa să nu stăpânesc invidia altora faţa de mine b) nu ştiu
c) aş trăi fără ca să duc lipsă de ceva
40. Cea mai rea pedeapsa pentru mine este:
a) lucru greu b) nu ştiu c) să stau închis în singurătate
41. Oamenii trebuie într-o măsură mai mare decât acum, să ceară respectarea legilor
morale.
a) da b) uneori c) nu
42. Îmi spuneau că copil fiind eram:
a) liniştit şi iubeam sa rămân singur b) nu ştiu c) vioi şi alert
43. Mi-ar plăcea un lucru practic de zi cu zi cu diferite maşini şi construcţii.
a) da b) nu ştiu c) nu
44. Cred, că majoritatea martorilor spun adevărul chiar daca acesta nu e simplu pentru ei.
a) da b) greu de spus c)nu
45. Uneori nu mă hotărăsc să-mi traduc ideile în viaţă, deoarece îmi par irealizabile.
a) corect b) greu de spus c) nu-i corect
46. Mă stărui să rîd de glume nu atât de tare cum o fac alţi oameni.
a) da b) nu ştiu c) nu - i corect
47. Eu niciodată nu mă simt atât de nefericit, încât să-mi vină să plâng.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
48. Ascultând muzică eu primesc plăcere de la:
a) marşuri în interpretarea orchestrei militare b) nu ştiu c) solo la vioară
49. Mai degrabă aş refera să petrec doua luni de vară:
a) la ţară împreună cu unu - doi prieteni de ai mei b) îmi vine greu să spun
c) conducînd un grup turistic în tabără.
50. Eforturile, cheltuite pentru alcătuirea planului:
a) niciodată nu sunt în plus b) greu de spus c) nu merită
51. Faptele şi cuvintele negândite adresate mie de câtre prietenii mei nu mă supară,
nu mă întristează.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
52. Când totul îmi reuşeşte consider, că aceste lucruri sunt simple.
a) întotdeauna b) uneori c) rareori
53. Mai degrabă aş prefera să lucrez:
a) la instituţie, unde aş fi nevoit să conduc alte persoane şi tot timpul să fiu printre ei
b) greu de spus
c) arhitect, care în camera liniştită îşi creează proiectele sale
54. Casa se referă la mine ca copacul la:
a) pădure b) plantă c) frunză
55. Ceea ce fac nu-mi reuşeşte:
a) rar b) uneori c) deseori
56. În majoritatea acţiunilor eu:
a) prefer riscul b) nu ştiu c) prefer să acţionez la sigur
57. Probabil că mulţi oameni consideră că eu prea mult vorbesc
a) mai degrabă e aşa b) nu ştiu c) cred că nu
58. Mai mult îmi place omul:
a) cu multă minte chiar dacă nu-i de nădejde şi schimbător b) greu de spus
c) capacităţi medii, dar care poare rezista la toate ispitele.
59. Iau decizii:
a) mai repede ca alţi oameni b) nu ştiu c) mai încet decât majoritatea oamenilor
60. Mă impresionează:
a) măiestria şi graţia b) greu de spus c) puterea şi forţa
61. Eu consider că sunt o persoană dispusă la colaborare.
a) da b) ceva mediu c) nu
62.Mai mult prefer sa discut cu persoane delicate, rafinate decât cu directe si deschise.
a) da b) nu ştiu c) nu
63. Eu prefer:
a) să rezolv singur problemele legate de mine b) îmi vine greu să răspund
c)să mă consult cu prietenii mei
64. Dacă omul nu-mi răspunde deodată după ce i-am spus ceva, atunci cred că i-am spus vre-o
prostie:
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
65. În anii de şcoală am primit mai multe cunoştinţe:
a) la lecţii b) greu de spus c) citind cărţi
66. Evit lucrul obştesc şi răspunderea legata de acesta.
a) corect b) uneori c) nu-i corect
67. Când întrebarea pe care trebuie s-o rezolv e foarte grea şi cere de la mine mult efort eu mă
strădui:
a) să mă ocup de alta întrebare b) îmi vine greu să răspund c) încă o dată încerc să rezolv
această întrebare.
68. Îmi apar emoţii puternice: nelinişte, furie, explozii de râs, parca fără nici un motiv
a) da b) uneori c) nu
69. Uneori gândesc mai rău ca de obicei.
a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect
70. Îmi pare bine să-i fac omului un bine,fiind de acord să stabilesc întîlnirea cu el în timpul
comod pentru el, chiar dacă asta nu-i comod pentru mine.
a) da b) uneori c)nu
71.Cred că numărul corect, care trebuie să continue şirul 1,2,3,6,5 - va fi:
a) 10 b) 5 c) 7
72.Uneori am acuze de vomă şi ameţeli fără o pricină anumită.
a) da b)nu ştiu c)nu
73. Prefer să refuz la comanda mea, decât să creez chelnerului deranj suplimentar.
a) da b) uneori c) nu
74. Eu trăiesc cu ziua de azi în mai mare măsură, decât alţi oameni.
a) corect b) greu de spus c) nu-i corect
75. La o serată îmi place:
a) să particip la o discuţie interesantă b) îmi vine greu să răspund
c) să mă uit cum se distrează lumea, si pur si simplu sa mă odihnesc singur.
76. Îmi expun părerea indiferent de ceea câte persoane pot s-o asculte.
a) da b) uneori, c) nu.
77. Daca aş putea să mă deplasez în trecut, aş prefera să mă întâlnesc cu:
a) Columb b) nu ştiu c) Eminescu
78. Trebuie să mă abţin de la ceea ca să rezolv problemele altora.
a) da b)uneori c)nu
79. Lucrănd la magazin aş prefera să:
a) aranjez vitrinele b) nu ştiu c) să fiu casier
80. Dacă oamenii gândesc rău despre mine, nu încerc să le modific părerea, continuu să mă
comport cum cred de cuviinţă.
a) da b) greu de spus c) nu
81. Daca vad ca vechiul meu prieten e rece cu mine si mă evita, eu de obicei:
a) deodată gândesc "Are dispoziţie proasta" b) nu ştiu c) mă neliniştesc in privinţa
faptei greşite pe care am comis-o
82. Toate nenorocirile se întâmpla de la oamenii
a) care încearcă să schimbe totul deşi există metode satisfăcătoare de rezolvare
întrebărilor acestea.
b) nu ştiu c) care resping propunerile noi
83.Eu primesc plăcere povestind noutăţile locale.
a) da b) uneori c) nu
84.Oamenii punctuali, exigenţi nu se împacă cu mine.
a) corect b) uneori c) nu-i corect
85. Mi se pare că sunt mai puţin iritat decât majoritatea oamenilor.
a) corect b) uneori c) nu-i corect
86. Eu pot mai uşor să nu fiu de acord cu alţi oameni decît ei cu mine.
a) corect b) uneori c) nu-i corect
87. Se întâmplă ca toată dimineaţa nu vreau cu nimeni să vorbesc.
a) deseori b) uneori c) nu-i corect
88. Dacă acele ceasornicului se întâlnesc peste fiecare 65 minute, măsurate după un ceas fix,
atunci la acest ceas:
a) rămâne în urmă b) merge corect c) se grăbeşte
89. Mă plictisesc:
a) deseori b) uneori c) rar
90. Oamenii spun că îmi place să fac totul după metoda mea originală.
a) corect b) uneori c) nu-i corect
91. Consider, că trebuie evitate emoţiile de prisos, pentru că sunt dăunătoare .
a) da b) uneori c) nu
92. Acasă în timpul liber eu:
a) vorbesc şi mă odihnesc b) îmi vine greu să răspund
c) mă ocup cu lucruri interesante pentru mine
93. Am o atitudine timidă şi atentă faţă de stabilirea relaţiilor cu persoane necunoscute.
a) da b)uneori c) nu
94. Consider că ceea ce oamenii spun prin versuri mai precis ar fi exprimat prin proză.
a) da b) uneori c) nu
95. Bănuiesc ca oamenii cu care sunt in relaţii de prietenie pot deveni neprieteni in spatele meu.
a) da in majoritatea cazurilor b) uneori c)nu rar
96. Cred că chiar şi cele mai dramatice evenimente peste un an nu mai lasă nici o urma în
sufletul meu
a) da b) uneori c) nu
97. Cred că ar fi mai interesant să fiu:
a) naturalist şi să lucrez cu plante b) nu ştiu c) agent de asigurări
98. Sunt supus fricii fără pricină şi dezgust faţă de anumite lucruri, de exemplu, faţă de unele
animale, locuri.
a) da b) uneori c) nu
99. Îmi place să reflectez despre aceea cum poate fi îmbunătăţită lumea.
a) da b) greu de spus c) nu
100.Prefer jocurile:
a) unde trebuie să joci în echipă sau să ai un partener, b) nu ştiu
c) unde fiecare joacă pentru sine
101.Noaptea visez vise fantastice sau lipsite de sens.
a) da b) uneori c) nu
102 Dacă rămân acasă singur peste un timp simt nelinişte şi frică.
a)da b) uneori c) nu
103. Pot prin atitudinea mea prietenească să induc lumea în eroare, deşi într-adevăr ei nu-o plac
a) da b) uneori c) nu
104. Care cuvânt nu se refera la altele doua
a) a gândi b) a vedea c) a auzi
105. Dacă mama Mariei este sora tatălui lui Alexandru, atunci cine este Alexandru fata de tatăl
Mariei?
a) verişor b) nepot c) unchi.
Testul personalității Cattel

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше.


a) да b) трудно сказать с) нет
2. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей.
a) да b) иногда с) нет
3. Если бы я сказал, что небо находится "внизу" и что зимой "жарко", я должен был бы
назвать преступника:
a) бандитом b) святым c) тучей
4. Когда я ложусь спать, я:
a) засыпаю быстро b) нечто среднее c) засыпаю с трудом
5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей, я предпочел бы:
a) пропустить вперед большинство машин b) не знаю
c) обогнать все идущие впереди машины
6. В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать всякие истории. a) да b)
иногда c) нет
7. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка.
a) верно b) трудно сказать c) неверно
8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады меня видеть.
a) да b) иногда c) нет
9. Я бы скорее занимался:
a) фехтованием и танцами b) затрудняюсь сказать с) борьбой и баскетболом
10. Меня забавляет, что то, что люди делают, совсем не похоже на то, что они потом
рассказывают об этом.
a) да b) иногда c) нет
11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями. a) всегда b)
иногда c) редко
12. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе со всеми и вовсе не
обижаюсь.
a) верно b) не знаю c) неверно
13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом.
a) верно b) не знаю с) неверно
14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой-либо работы,
чем придерживаться испытанных приемов.
a) верно b) не знаю c) неверно
15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без чьей-
либо помощи.
a) верно b) иногда c) неверно
16. Я думаю, что я менее чувствительный и легко возбуждаемый, чем большинство людей.
a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно
17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.
a) верно b) не знаю c) неверно
18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения по отношению
к моим родителям.
a) да b) не знаю c) нет
19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:
a) моим хорошим друзьям b) не знаю c) в своем дневнике
20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности слова
"неточный" - это:
a) небрежный b) тщательный c) приблизительный
21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо.
a) да b) трудно сказать c) нет
22. Меня больше раздражают люди, которые:
a) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску
b) затрудняюсь ответить
c) создают неудобства для меня, опаздывая на условленную встречу
23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их.
a) верно b) не знаю c) неверно
24. Я думаю, что:
a) не все надо делать одинаково тщательно b) затрудняюсь сказать
c)любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись
25. Мне всегда приходится преодолевать смущение.
a) да b) возможно c) нет
26. Мои друзья чаще:
a) советуются со мной b) делают то и другое поровну c) дают мне советы
27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю сделать вид, что не
заметил этого, чем разоблачить его.
a) да b) иногда c) нет
28. Мне нравится друг:
a) интересы которого имеют деловой и практический характер b) не знаю
c) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь
29. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи,
противоположные тем, в которые я твердо верю.
a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно
30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки.
a) да b) не знаю c) нет
31. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, то я бы предпочел:
a) играть в шахматы b) трудно сказать c) играть в городки
32. Мне нравятся общительные, компанейские люди.
a) да b) не знаю c) нет
33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше неприятных
неожиданностей, чем с другими людьми.
a) да b) трудно сказать c) нет
34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо.
a) да b) иногда c) нет
35. Мне бывает трудно признать, что я неправ.
a) да b) иногда c) нет
36. На предприятии мне было бы интереснее:
a) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве b) трудно
сказать c) беседовать с людьми, зани-маясь общественной работой
37. Какое слово не связано с двумя другими?
a) кошка b) близко c) солнце
38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:
a) раздражает меня b) нечто среднее c) не беспокоит меня совершенно
39. Если бы у меня было много денег, то я:
a) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависти
b) незнаю c) жил бы, не стесняя себя ни в чем
40. Худшее наказание для меня:
a) тяжелая работа b) не знаю c) быть запертым в одиночестве
41. Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требовать соблюдения законов
морали.
a) да b) иногда c) нет
42. Мне говорили, что ребенком я был:
a) спокойным и любил оставаться один b) не знаю c) живым и подвижным
43. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с различными установками и
машинами.
a) да b) не знаю c) нет
44. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это нелегко для них.
a) да b) трудно сказать c) нет
45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они кажутся мне
неосуществимыми.
a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно
46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей.
a) верно b) не знаю c) неверно
47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать.
a) верно b) не знаю c) неверно
48. В музыке я наслаждаюсь:
a) маршами в исполнении военных оркестров b) не знаю c) скрипичными соло
49. Я бы скорее предпочел провести два летних месяца:
a) в деревне с одним или двумя друзьями b) затрудняюсь сказать c) возглавляя группу в
туристском лагере
50. Усилия, затраченные на составление планов:
a) никогда не лишаи b) трудно сказать c) не стоят этого
51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не обижают и не
огорчают меня.
a) верно b) не знаю c) неверно
52. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими.
a) всегда b) иногда c) редко
51. Я предпочел бы скорее работать:
a) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время быть среди них b)
затрудняюсь ответить c) архитектором, который в тихой комнате разрабатывает свой
проект
54. Дом так относится к комнате, как дерево к:
a) лесу b) растению c) листу
55. То, что я делаю, у меня не получается:
a) редко b) иногда c) часто
56. В большинстве дел я:
a) предпочитаю рискнуть b) не знаю c) предпочитаю действовать наверняка
57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю.
a) скорее всего это так b) не знаю c) думаю, что нет
58. Мне больше нравится человек:
a) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен b) трудно сказать c) со средними
способностями, но зато умеющим противостоять всяким соблазнам
59. Я принимаю решения:
a) быстрее, чем многие люди b) не знаю
c) медленнее, чем большинство людей
60. На меня большее впечатление производят:
a) мастерство и изящество b) трудно сказать c) сила и мощь
61. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству.
a) да b) нечто среднее c) нет
62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, утонченными, чем с
откровенными и прямолинейными.
a) да b) не знаю c) нет
6c) Я предпочитаю:
a) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам
b) затрудняюсь ответить c) советоваться с моими друзьями
64. Если человек не отвечает сразу же, после того, как я что-нибудь сказал ему, то я
чувствую, что, должно быть сказал какую-нибудь глупость.
a) верно b) не знаю c) неверно
65. В школьные годы я больше всего получил знаний
a) на уроках b) трудно сказать c) читая книги
66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности.
a) верно b) иногда c) неверно
67. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много усилий, я
стараюсь:
a) заняться другим вопросом b) затрудняюсь ответить c) еще раз попытаться решить этот
вопрос
68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т.д. - казалось бы,
без определенной причины.
a) да b) иногда c) нет
69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно.
a) верно b) не знаю c) неверно
70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на
время, удобное для него, даже если это немного неудобно для меня.
a) да b) иногда c) нет
71. Я думаю, что в ряде 1, 2, 3, 6, 5, ... следующим числом будет:
а) 10 в) 5 с) 7
72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и головокружения без
определенной причины.
a) да b) не знаю c) нет
73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту или
официантке лишнее беспокойство.
a) да b) иногда c) нет
74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.
a) верно b) трудно сказать c) неверно
75. На вечеринке мне нравится:
a) принимать участие в интересной беседе
b) затрудняюсь ответить
c) смотреть, как люди отдыхают, и просто отдыхать самому
76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его услышать.
a) да b) иногда c) нет
77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел встретиться с:
a) Колумбом b) не знаю c) Пушкиным
78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела.
a) да b) иногда c) нет
79. Работая в магазине, я предпочел бы:
a) оформлять витрины b) не знаю c) быть кассиром
80. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубедить их, а продолжаю
поступать так, как считаю нужным.
a) да b) трудно сказать c) нет
81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно:
a) сразу же думаю: "У него плохое настроение" b) не знаю c) беспокоюсь о том, какой
неверный поступок я совершил
82. Все несчастья происходят из-за людей:
a) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существу-ют
удовлетворительные способы решения этих вопросов b) не знаю c) которые отвергают
новые, многообещающие предложения
83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости.
a) да b) иногда c) нет
84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной.
a) верно b) иногда c) неверно
85. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей.
a) верно b) не знаю c) неверно
86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной.
a) верно b) иногда c) неверно
87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать.
a) часто b) иногда c) никогда
88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отмеренных по точным
часам, то эти часы:
a) отстают b) идут правильно c) спешат
89. Мне бывает скучно:
a) часто b) иногда c) редко
90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом.
a) верно b) иногда c) неверно
91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они утомительны.
a) да b) иногда c) нет
92. Дома, в свободное время, я:
a) болтаю и отдыхаю b) затрудняюсь ответить
c) занимаюсь интересующими меня делами
93. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с новыми
людьми.
a) да b) иногда c) нет
94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно также точно выразить прозой.
a) да b) иногда c) нет
95. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношения, могут
оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной.
a) да, в большинстве случаев b) иногда c) нет, редко
96. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже не оставляют в моей
душе никаких следов.
a) да b) иногда c) нет
97. Я думаю, что было бы интереснее быть:
a) натуралистом и работать с растениями b) не знаю c) страховым агентом
98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к некоторым вещам,
например, к определенным животным, местам и т.д.
a) да b) иногда c) нет
99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир.
a) да b) трудно сказать c) нет
100. Я предпочитаю игры:
a) где надо играть в команде или иметь партнера b) не знаю c) где каждый играет за себя
101. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны.
a) да b) иногда c) нет
102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я ощущаю тревогу и страх.
a) да b) иногда c) нет
103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя на самом
деле они мне не нравятся.
a) да b) иногда c) нет
104. Какое слово не принадлежит к двум другим?
a) думать b) видеть c) слышать
105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр по
отношению к отцу Марии?
a) двоюродным братом b) племянником c) дядей