Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

Nr. Termenul de realizare a acțiunii, Descrierea acțiunii Autoritatea sau persoana Modalitatea de
crt. prevăzut de Legea nr. 33/2007 care realizează acțiunea realizare a acțiunii
privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European,
republicată, cu modificările
ulterioare, coroborat cu
termenele prevăzute de Legea nr.
208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările și
completările ulterioare
0 1 2 3 4
1. Cu cel puțin 90 de zile înaintea zilei Aducerea la cunoștință publică a zilei de Guvernul. Prin hotărâre,
de referință, cel mai târziu la data referință. publicată în
de: Monitorul Oficial al
26 februarie 2019 României, Partea I.

Art. 10 alin. (1) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 Cu două zile înainte de tragerea la Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la Președintele Înaltei Curți În scris și prin
. sorți, cel mai târziu la data de: sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de de Casație și Justiție. mass - media.
1 martie 2019 Casație și Justiție care vor face parte din Biroul
Electoral Central.
Art. 24 alin. (2) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

1
3 În termen de 5 zile de la aducerea la Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Președintele Înaltei Curți Prin tragere la sorți,
. cunoștință publică a zilei de Casație și Justiție in Biroul Electoral Central. de Casație și Justiție. dintre judecătorii în
referință, cel mai târziu la data de: exercițiu ai Înaltei
2 martie 2019 Curți de Casație și
Justiție.
Art. 24 alin. (2) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
4. În termen de 24 de ore de la Alegerea președintelui Biroului Electoral Central Judecătorii desemnați în Prin vot secret.
învestirea judecătorilor în Biroul și a locțiitorului acestuia. Biroul Electoral Central.
Electoral Central, cel mai târziu la
data de:
3 martie 2019

Art. 24 alin. (4) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
5. În termen de 24 de ore de la Completarea Biroului Electoral Central cu Președintele Biroului Proces-verbal.
alegerea președintelui Biroului președintele și vicepreședinții Autorității Electoral Central.
Electoral Central, cel mai târziu la Electorale Permanente și cu câte un reprezentant
data de: al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a
4 martie 2019 cetățenilor aparținând minorităților naționale
care au membri în Parlamentul European.
Art. 24 alin. (4) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
6 În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.
. expirarea termenului de constituire formare și componența Biroului Electoral organizațiile cetățenilor
a Biroului Electoral Central, cel Central. aparținând minorităților
mai târziu la data de: naționale, alianțele politice
6 martie 2019 sau electorale dintre
acestea, candidații
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. independenți.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

2
7 În termen de 48 de ore de la Depunerea la Biroul Electoral Central a Partidele politice În scris.
. înființarea Biroului Electoral protocolului de constituire a unei alianțe componente ale alianței.
Central, cel mai târziu la data de: electorale.
6 martie 2019

Art. 7 alin. (2) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
8 În termen de 24 de ore de la Admiterea sau respingerea protocolului de Biroul Electoral Central. Prin decizie
. înregistrarea protocolului, cel mai constituire a alianței electorale. pronunțată în ședință
târziu la data de: publică.
7 martie 2019

Art. 7 alin. (3) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
9 În termen de cel mult 2 zile de la Soluționarea contestațiilor formulate împotriva Înalta Curte de Casație și Prin hotărâre
. înregistrarea contestației, cel mai modului de formare și componenței Biroului Justiție. definitivă.
târziu la data de: Electoral Central.
7 martie 2019

Art. 32 alin. (2) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 În termen de 24 de ore de la Formularea de contestații împotriva hotărârii Orice persoană fizică sau În scris.
0 afișarea deciziei de admitere a Biroului Electoral Central de admitere a juridică interesată.
. protocolului de constituire a unei protocolului de constituire a unei alianțe
alianțe electorale, cel mai târziu la electorale.
data de:
8 martie 2019

Art. 7 alin. (4) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

3
1 În termen de 24 de ore de la Formularea de contestații împotriva hotărârii Semnatarii protocolului. În scris.
1 afișarea deciziei de respingere a Biroului Electoral Central de respingere a
. protocolului de constituire a unei protocolului de constituire a unei alianțe
alianțe electorale, cel mai târziu la electorale.
data de:
8 martie 2019

Art. 7 alin. (5) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 În termen de 24 de ore de la Soluționarea contestațiilor de admitere sau Înalta Curte de Casație și Hotărâre definitivă.
2 depunerea contestațiilor, cel mai respingere a protocolului de constituire a unei Justiție.
. târziu la data de: alianțe electorale.
9 martie 2019

Art. 7 alin. (6) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 În cel mult 15 de zile de la aducerea Stabilirea modelului declarației de acceptare a Autoritatea Electorală Prin hotărâre, care se
3 la cunoștință publică a zilei de candidaturii, a modelului listei de candidați, a Permanentă. publică în Monitorul
. referință modelului cererii de admitere a candidaturii Oficial al României,
12 martie 2019 independente, a modelului cererii de renunțare la Partea I.
candidatură, a modelului certificatului doveditor
Art. 66 alin. (2) din Legea nr. al alegerii.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 În termen de 30 de zile de la Stabilirea regulilor de desfășurare prin Consiliul Național al Prin decizie.
4 stabilirea zilei de referință, cel mai intermediul serviciilor de programe audiovizuale Audiovizualului
. târziu la data de: a campaniei electorale pentru alegerea
27 martie 2019 membrilor din România în Parlamentul
European.
Art. 39 din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările
ulterioare

4
1 Cu cel puțin 24 de ore înainte de Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la Președintele tribunalului. Prin publicare în
5 tragerea la sorți, cel mai târziu la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din presă.
. data de: biroul electoral județean, biroul electoral al
sectorului municipiului București și biroul
27 martie 2019 electoral pentru secțiile de votare din străinătate.

Art. 26 alin. (2) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 Până la desemnarea judecătorilor în Asigurarea sediului și dotarea birourilor Prefecții și președinții
6 birourile electorale județene, electorale județene, birourilor electorale ale consiliilor județene,
. birourile electorale ale sectoarelor sectoarelor municipiului București și biroului respectiv primarii
municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. împreună cu prefecții.
electoral pentru secțiile de votare Ministerul Afacerilor
din străinătate, cel mai târziu la Externe.
data de:
27 martie 2019 Instituirea măsurilor de pază și protecție la Ministerul Afacerilor
sediile birourilor electorale județene, birourilor Interne
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. electorale ale sectoarelor municipiului București
33/2007, republicată, cu și biroului electoral pentru secțiile de votare din
modificările ulterioare străinătate.
1 Cu cel puțin 60 de zile înaintea Depunerea cererilor de înscriere în listele Cetățenii cu drept de vot ai Cerere scrisă
7 zilei de referință, cel mai târziu la electorale speciale. statelor membre ale adresată primarului
. data de: Uniunii Europene, altele localității de
28 martie 2019 decât România, care au domiciliu sau de
domiciliul sau reședința în reședință.
Art. 12 alin. (1) din Legea nr. România.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
1 Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei Comunicarea către Biroul Electoral Central a Partidele politice, alianțele În scris.
8 de referință, cel mai târziu la data semnelor electorale. politice, alianțele electorale
. de: sau organizațiile cetățenilor
28 martie 2019 aparținând minorităților
naționale care participă la
Art. 43 alin. (1) din Legea nr. alegeri sau candidații
33/2007, republicată, cu independenți.
modificările ulterioare
5
1 Cel mai târziu cu 60 de zile înainte Depunerea și înregistrarea candidaturilor. Partidele politice, alianțele În scris la Biroul
9 de ziua de referință: politice și organizațiile Electoral Central.
. 28 martie 2019, ora 2400 cetățenilor aparținând
minorităților naționale
Art. 16 alin. (1) și (2) și art.17 alin. legal constituite, alianțele
(1) din Legea nr. 33/2007, electorale și candidații
republicată, cu modificările independenți.
ulterioare
2 Cu 60 de zile înainte de ziua de Desemnarea judecătorilor în biroul electoral Președintele tribunalului. În ședință publică,
0 referință județean, biroul electoral al sectorului prin tragere la sorți,
. 28 martie 2019 municipiului București și biroul electoral pentru direct pe funcții.
secțiile de votare din străinătate.
Art. 26 alin. (2) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În termen de 24 de ore de la Înaintarea către Consiliul Național pentru Biroul Electoral Central. În scris.
1 înregistrarea candidaturii, cel mai Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe
. târziu la data de: propria răspundere ale candidaților în sensul că
29 martie 2019 au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității
sau de colaboratori ai acesteia.
Art. 16 alin. (6) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În termen de 24 de ore de la Completarea biroului electoral județean, a Autoritatea Electorală Hotărâre.
2 constituirea biroului electoral biroului electoral al sectorului municipiului Permanentă
. 29 martie 2019 București și a biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate cu reprezentantul
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. Autorității Electorale Permanente.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

6
2 În termen de 24 de ore de la Aducerea la cunoștință publică a listelor de Biroul Electoral Central Prin afișare la sediul
3 înregistrarea candidaturilor, cel candidați și a candidaturilor independente Biroului Electoral
. mai târziu la data de: Central, la sediile
birourilor electorale
29 martie 2019 județene, ale
birourilor electorale
Art. 20 alin. (1) din Legea nr. ale sectoarelor
33/2007, republicată, cu municipiului
modificările ulterioare București și la sediul
biroului electoral
pentru secțiile de
votare din
străinătate, precum și
prin intermediul
Societății Române de
Televiziune și al
Societății Române de
Radiodifuziune.
2 În termen de 24 de ore de la Pronunțarea asupra admiterii sau respingerii Biroul Electoral Central. Prin decizie.
4 comunicarea semnelor electorale, semnelor electorale.
. dar nu mai târziu de

29 martie 2019

Art. 43 alin. (6) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În cel mult 24 de ore de la expirarea Formularea de contestații privind admiterea sau Persoanele interesate. În scris.
5 termenului prevăzut la art. 43 alin. respingerea semnelor electorale.
. (6) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările
ulterioare, cel mai târziu la data de:
30 martie 2019

Art. 43 alin. (7) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
7
2 În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.
6 expirarea termenului de constituire formare și componența biroului electoral organizațiile cetățenilor
. a biroului electoral, cel mai târziu județean, a biroului electoral al sectorului aparținând minorităților
la data de: municipiului București, respectiv a biroului naționale, alianțele politice
30 martie 2019 electoral pentru secțiile de votare din străinătate. sau electorale dintre
acestea, candidații
Art. 32 alin.(1) din Legea nr. independenți.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În cel mult două zile de la Soluționarea contestațiilor privind modul de Biroul Electoral Central. Prin decizie
7 înregistrarea contestației, cel mai formare și componența biroului electoral definitivă.
. târziu la data de: județean, a biroului electoral al sectorului
31 martie 2019 municipiului București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
Art. 32 alin. (2) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În cel mult două zile de la Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau Tribunalul București. Prin hotărâre
8 înregistrarea contestației, cel mai respingerea semnelor electorale. definitivă.
. târziu la data de:
31 martie 2019

Art. 43 alin. (7) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
2 În cel mult 24 de ore de la Comunicarea, către contestatari și Biroul Tribunalul București. În scris.
9 pronunțare, cel mai târziu la data Electoral Central, a hotărârii pronunțate asupra
. de: contestației împotriva deciziei Biroului Electoral
1 aprilie 2019 Central de admitere sau respingere a semnelor
electorale.
Art. 43 alin. (7) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

8
3 A doua zi după expirarea Aducerea la cunoștință publică a semnelor Biroul Electoral Central. Prin publicare pe
0 termenului prevăzut la art. 43 alin. electorale admise. pagina proprie de
. (6) sau, după caz, a termenului internet și în
prevăzut la. art. 43 alin. (7), cel mai Monitorul Oficial al
târziu la data de: României, Partea I.
30 martie 2019
sau, după caz,
1 aprilie 2019

Art. 43 alin. (8) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
3 În cel mult 10 zile de la data Comunicarea către solicitant a răspunsului la Primarii. În scris.
1 înregistrării cererii de înscriere în cererea de înscriere în lista electorală specială.
. lista electorală specială, cel mai
târziu la data de:
6 aprilie 2019

Art. 12 alin. (5) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
3 În termen de cel mult 10 zile de la Admiterea sau respingerea candidaturilor. Biroul Electoral Central. Prin decizie.
2 înregistrarea candidaturilor, cel
. mai târziu la data de:
6 aprilie 2019

Art. 19 alin. (2) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

9
3 În termen de 24 de ore de la Transmiterea către Autoritatea Electorală Biroul Electoral Central. În scris
3 admiterea candidaturii persoanei Permanentă a unui exemplar al dosarului de
. eligibile comunitar, cel mai târziu candidatură al persoanei eligibile comunitar.
la data de:
7 aprilie 2019

Art. 14 alin. (5) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
3 După primirea răspunsului la Formularea de întâmpinări privind refuzul Cetățenii cu drept de vot ai În scris, la primarul
4 cererea de înscriere în lista înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și statelor membre ale unității-administrativ
. electorală specială oricare alte erori din listele electorale speciale. Uniunii Europene, altele teritoriale.
decât România.
Art. 12 alin. (8) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
3 În cel mult 3 zile de la înregistrarea Soluționarea întâmpinărilor privind refuzul Primarii. Prin dispoziție.
5 întâmpinării înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și
. oricare alte erori din listele electorale speciale.
Art. 12 alin. (8) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
3 În termen de 5 zile de la Formularea de contestații cu privire la Cetățenii cu drept de vot ai În scris, la
6 comunicarea dispoziției primarului soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul statelor membre ale judecătoria în a cărei
. înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și Uniunii Europene, altele rază teritorială își are
Art. 12 alin. (9) din Legea nr. oricare alte erori din listele electorale speciale. decât România. domiciliul sau
33/2007, republicată, cu reședința cetățeanul
modificările ulterioare statului membru al
Uniunii Europene,
altul decât România.
3 În cel mult 3 zile de la înregistrarea Pronunțarea asupra contestațiilor privind Judecătoria. Prin hotărâre.
7 contestației soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul
. înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și
Art. 12 alin. (9) din Legea nr. oricare alte erori din listele electorale speciale.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

10
3 Până la împlinirea a 45 de zile Formularea de contestații privind admiterea sau Alegatorii resortisanți, În scris.
8 înainte de ziua de referință, cel mai respingerea candidaturilor. alegatorii comunitari,
. târziu la data de: partidele politice, alianțele
12 aprilie 2019 politice, alianțele
electorale, organizațiile
Art. 20 alin. (2) din Legea nr. cetățenilor aparținând
33/2007, republicată, cu minorităților naționale.
modificările ulterioare
3 În cel mult 2 zile de la înregistrarea Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau Tribunalul București. Prin hotărâre.
9 contestației, cel mai târziu la data respingerea candidaturilor.
. de:
13 aprilie 2019

Art. 20 alin. (3) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
4 În termen de 24 de ore de la Declararea apelului împotriva hotărârii Alegătorii resortisanți, În scris.
0 pronunțarea hotărârii de către Tribunalului București asupra contestațiilor alegătorii comunitari,
. Tribunalul București, cel mai târziu privind admiterea sau respingerea candidaturilor. partidele politice, alianțele
la data de: politice, alianțele electorale
14 aprilie 2019 și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
Art. 20 alin. (4) din Legea nr. naționale.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
4 În termen de 2 zile de la Soluționarea apelului asupra contestațiilor Curtea de Apel București. Prin hotărâre
1 înregistrarea cererii de apel, cel mai privind admiterea sau respingerea candidaturilor. definitivă.
. târziu la data de:
15 aprilie 2019

Art. 20 alin. (4) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

11
4 Până la data rămânerii definitive a Solicitarea de acordare a timpilor de antenă. Partidele politice, alianțele Solicitare scrisă
2 candidaturilor, cel mai târziu la data politice, alianțele adresată conducerii
. de: electorale, organizațiile serviciilor publice de
15 aprilie 2019 cetățenilor aparținând radiodifuziune și
minorităților naționale care televiziune.
Art. 38 alin. (1) din Legea nr. participă la alegeri, precum
33/2007, republicată, cu și candidații independenți.
modificările ulterioare
4 În termen de 24 de ore de la Rămânerea definitivă a candidaturilor. Biroul Electoral Central. Proces verbal.
3 expirarea termenelor prevăzute la Candidaturile
. art. 20 alin. (2) - (4), cel mai târziu definitive sunt aduse
la data de: la cunoștință publică
16 aprilie 2019 prin afișare la sediul
Biroului Electoral
Art. 20 alin. (5) din Legea nr. Central, la sediile
33/2007, republicată, cu birourilor electorale
modificările ulterioare constituite, precum și
prin intermediul
Societății Române de
Televiziune și al
Societății Române de
Radiodifuziune.
44. După constatarea rămânerii
Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele Biroul Electoral Central. Prin tragere la sorți.
definitive a candidaturilor, cel mai
de vot a partidelor politice, organizațiilor Candidații
târziu la data de: cetățenilor aparținând minorităților naționale, independenți se trec
17 aprilie 2019 alianțelor politice și alianțelor electorale care au la sfârșitul
depus liste de candidați, precum și a candidaților buletinului, în
Art. 20 alin. (6) din Legea nr. independenți. ordinea înregistrării
33/2007, republicată, cu candidaturilor.
modificările ulterioare

12
4 În termen de 2 zile de la rămânerea
Comunicarea către Biroul Electoral Central a Partidele politice, În scris.
5 definitivă a candidaturilor, cel mai
numelui și prenumelui reprezentanților partidelor organizațiile cetățenilor
. târziu la data de: politice, organizațiilor cetățenilor aparținând aparținând minorităților
17 aprilie 2019 minorităților naționale, alianțelor politice sau naționale, alianțele politice
electorale dintre acestea care participă la alegeri sau electorale dintre
Art. 24 alin. (6) din Legea nr. și care nu au membri în Parlamentul European, acestea care participă la
33/2007, republicată, cu care vor face parte din Biroul Electoral Central. alegeri și care nu au
modificările ulterioare membri în Parlamentul
European.
4 În termen de 24 de ore de la Completarea Biroului Electoral Central cu Președintele Biroului Prin tragere la sorți.
6 expirarea termenului în care se fac reprezentanții partidelor politice, organizațiilor Electoral Central.
. comunicările, cel mai târziu la data cetățenilor aparținând minorităților naționale,
de: alianțelor politice sau electorale dintre acestea
18 aprilie 2019 care participă la alegeri și care nu au membri în
Parlamentul European.
Art. 24 alin. (6) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
47. În 48 de ore de la rămânerea Stabilirea orarului pentru campania electorală și Societatea Română de
definitivă a candidaturilor, cel mai repartizarea timpilor de antenă pentru accesul Radiodifuziune și
târziu la data de: partidelor politice, organizațiilor cetățenilor Societatea Română de
18 aprilie 2019 aparținând minorităților naționale, alianțelor Televiziune.
politice, alianțelor electorale și al candidaților
Art. 38 alin. (4) din Legea nr. independenți la serviciile publice de radio și
33/2007, republicată, cu televiziune.
modificările ulterioare
48. În termen de 48 de ore de la Aducerea la cunoștință publică a declarațiilor de Biroul Electoral Central. Prin publicare pe
rămânerea definitivă a avere și de interese ale candidaților. pagina de internet
candidaturilor, cel mai târziu la data proprie.
de:
18 aprilie 2019

Art. 16 alin. (6) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

13
4 În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.
9 expirarea termenului de completare completare a Biroului Electoral Central cu organizațiile cetățenilor
. a Biroului Electoral Central, cel reprezentanții partidelor politice, organizațiilor aparținând minorităților
mai târziu la data de: cetățenilor aparținând minorităților naționale, naționale, alianțele politice
20 aprilie 2019 alianțelor politice sau electorale dintre acestea sau electorale dintre
care participă la alegeri și care nu au membri în acestea, candidații
Art. 32 alin.(1) din Legea nr. Parlamentul European. independenți.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
5 În termen de cel mult 2 zile de la Soluționarea contestațiilor formulate împotriva Înalta Curte de Casație și Prin hotărâre
0 înregistrarea contestației, cel mai modului de completare a Biroului Electoral Justiție. definitivă.
. târziu la data de: Central cu reprezentanții partidelor politice,
21 aprilie 2019 organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțelor politice sau electorale dintre
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. acestea care participă la alegeri și care nu au
33/2007, republicată, cu membri în Parlamentul European.
modificările ulterioare
5 După expirarea termenului de Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul Primarii. Prin dispoziție care
1 depunere a candidaturilor, dar până electoral. se aduce la
. la începerea campaniei electorale, cunoștință publică
cel mai târziu la data de: prin afișare la sediul
26 aprilie 2019 primăriei.

Art. 40 alin. (1) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
5 Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei Transmiterea către Autoritatea Electorală Primarii. În scris.
2 de referință, cel mai târziu la data Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere
. de: în listele electorale speciale, însoțite de copiile
27 aprilie 2019 documentelor de identitate

Art. 12 alin. (10) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

14
5 Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei Aducerea la cunoștință publică a delimitării și Primarii, cu sprijinul Prin publicații în
3 de referință, cel mai târziu la data numerotării secțiilor de votare, precum și a prefecților. care se indică și
. de: sediilor acestora. locul de desfășurare
Aducerea la cunoștință publică a numerotării a votării.
27 aprilie 2019 fiecărei secții de votare din străinătate, precum şi
a locurilor de desfăşurare a votării.
Art. 34 alin. (1) și (9) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu Ministrul Afacerilor
modificările ulterioare; art. 20 alin. Externe. Prin ordin.
(5) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările
ulterioare și art. 14 alin. (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 6/2019 privind unele măsuri
pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru
membrii din România în
Parlamentul European din anul
2019

5 Cu 30 de zile înainte de ziua de ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE.


4 referință
. 27 aprilie 2019

Art. 35 alin. (1) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
5 Cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei Stabilirea modelului proceselor-verbale de Guvernul, la propunerea Prin hotărâre, care se
5 de referință, cel mai târziu la data consemnare și centralizare a rezultatelor votării. Institutului Național de publică în Monitorul
. de: Statistică și cu avizul Oficial al României,
7 mai 2019 consultativ al Autorității Partea I.
Electorale Permanente.
Art. 66 alin. (4) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

15
5 Cu 48 de ore înainte de desemnarea Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în Autoritatea Electorală Prin orice mijloc de
6 președinților birourilor electorale care va avea loc tragerea la sorți a președinților Permanentă comunicare.
. ale secțiilor de votare și a birourilor electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora: locțiitorilor acestora.
10 mai 2019

Art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 şi
art. 15 alin. (2) din Legea nr.
208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
5 Până la completarea biroului Comunicarea către biroul electoral județean, Partidele politice, În scris.
7 electoral, cel mai târziu la data de: biroul electoral al sectorului municipiului organizațiile cetățenilor
. 11 mai 2019 București, respectiv către biroul electoral pentru aparținând minorităților
secțiile de votare din străinătate, a numelui și naționale, alianțele politice
Art. 26 alin. (3) din Legea nr. prenumelui reprezentanților care vor face parte sau electorale dintre
33/2007, republicată, cu din biroul electoral județean, biroul electoral al acestea care au membri în
modificările ulterioare sectorului municipiului București, respectiv din Parlamentul European și
biroul electoral pentru secțiile de votare din care participă la alegeri.
străinătate.
58. Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua Completarea biroului electoral județean, biroului Președintele biroului Proces-verbal.
de referință, cel mai târziu la data electoral al sectorului municipiului București, electoral.
de: respectiv a biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate, cu câte un reprezentant al
12 mai 2019 fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a
cetățenilor aparținând minorităților naționale,
Art. 26 alin. (3) din Legea nr. alianțe politice sau electorale dintre acestea care
33/2007, republicată, cu are membri în Parlamentul European și care
modificările ulterioare participă la alegeri.
5 Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de Prezentarea machetei buletinului de vot Regia Autonomă Proces-verbal.
9 referință, cel mai târziu înaintea membrilor Biroului Electoral Central. „Monitorul Oficial”
. datei imprimării buletinelor de vot:
12 mai 2019

Art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019

16
6 Cu 15 zile înainte de ziua de Desemnarea președinților birourilor electorale Autoritatea Electorală Prin tragere la sorți
0 referință ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor Permanentă
. 12 mai 2019 acestora.

Art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 şi
art. 15 alin. (2) din Legea nr.
208/2015, modificările şi
completările ulterioare.
6 În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.
1 expirarea termenului de completare completare a biroului electoral județean, biroului organizațiile cetățenilor
. a biroului electoral, cel mai târziu electoral al sectorului municipiului București, aparținând minorităților
la data de: respectiv a biroului electoral pentru secțiile de naționale, alianțele politice
14 mai 2019 votare din străinătate, cu câte un reprezentant al sau electorale dintre
fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a acestea, candidații
Art. 32 alin.(1) din Legea nr. cetățenilor aparținând minorităților naționale, independenți.
33/2007, republicată, cu alianțe politice sau electorale dintre acestea care
modificările ulterioare are membri în Parlamentul European și care
participă la alegeri.
62. Până la completarea biroului Comunicarea către biroul electoral județean, Partidele politice, În scris.
electoral, cel mai târziu la data de: biroul electoral al sectorului municipiului organizațiile cetățenilor
14 mai 2019 București, respectiv către biroul electoral pentru aparținând minorităților
secțiile de votare din străinătate, a numelui și naționale, alianțele politice
Art. 26 alin. (4) din Legea nr. prenumelui reprezentanților care vor face parte sau electorale dintre
33/2007, republicată, cu din biroul electoral județean, din biroul electoral acestea care participă la
modificările ulterioare al sectorului municipiului București, respectiv alegeri și care nu au
din biroul electoral pentru secțiile de votare din membri în Parlamentul
străinătate. European.
63. În cel mult 48 de ore de la tragerea Transmiterea, către biroul electoral județean sau, Autoritatea Electorală În scris.
la sorți, cel mai târziu la data de: după caz, către birourile electorale ale Permanentă
14 mai 2019 sectoarelor municipiului București, a listei
persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor
Art. 29 alin. (9) din Legea nr. electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai
33/2007, republicată, cu acestora.
modificările ulterioare

17
6 În cel mult 2 zile de la expirareaComunicarea către biroul electoral județean, Partidele politice, În scris, sub formă
4 termenului prevăzut la art. 29 alin.
respectiv biroul electoral al sectorului organizațiile cetățenilor de tabel.
. (9) din Legea nr. 33/2007, municipiului București, a listei reprezentanților aparținând minorităților
republicată, cu modificările
partidelor politice, organizațiilor cetățenilor naționale, alianțele politice
ulterioare, cel mai târziu la data de:
aparținând minorităților naționale, alianțelor sau electorale dintre
15 mai 2019 politice sau electorale dintre acestea care acestea care participă la
participă la alegeri în birourile electorale ale alegeri.
Art. 29 alin. (10) din Legea nr. secțiilor de votare.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

65. În termen de cel mult 2 zile de la Soluționarea contestațiilor formulate împotriva Biroul Electoral Central. Prin decizie
înregistrarea contestației, cel mai modului de completare a biroului electoral definitivă.
târziu la data de: județean, biroului electoral al sectorului
15 mai 2019 municipiului București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate,
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic,
33/2007, republicată, cu al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând
modificările ulterioare minorităților naționale, alianțe politice sau
electorale dintre acestea care are membri în
Parlamentul European și care participă la alegeri.
6 În termen de 5 zile de la expirarea Completarea biroului electoral județean, biroului Președintele biroului Prin tragere la sorți.
6 termenului prevăzut de art. 26 alin. electoral al sectorului municipiului București, electoral județean, sau al
. (3), cel mai târziu la data de: respectiv a biroului electoral pentru secțiile de biroului electoral al
16 mai 2019 votare din străinătate, cu câte un reprezentant al sectorului municipiului
fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a București, ori al biroului
Art. 26 alin. (4) din Legea nr. cetățenilor aparținând minorităților naționale, electoral pentru secțiile de
33/2007, republicată, cu alianțe politice sau electorale dintre acestea care votare din străinătate.
modificările ulterioare participă la alegeri și care nu are membri în
Parlamentul European.
6 Până cel mai târziu la data de: Asigurarea sediilor birourilor electorale ale Primarii, cu sprijinul
7 16 mai 2019 secțiilor de votare. prefecților.
.
Art. 67 alin. (2) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

18
6 În 48 de ore de la expirarea Completarea birourilor electorale ale secțiilor de Președintele biroului Proces-verbal.
8 termenului prevăzut la art. 29 alin. votare cu reprezentanții partidelor politice, electoral județean,
. (10) din Legea nr. 33/2007, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților respectiv președintele
republicată, cu modificările naționale, alianțelor politice sau electorale dintre biroului electoral al
ulterioare, cel mai târziu la data de: acestea. sectorului municipiului
17 mai 2019 București, în prezența
reprezentanților partidelor
Art. 29 alin. (11) din Legea nr. politice, organizațiilor
33/2007, republicată, cu cetățenilor aparținând
modificările ulterioare minorităților naționale,
alianțelor politice sau
electorale dintre acestea în
biroul electoral județean
sau în biroul electoral al
sectorului respectiv.
69. Până cel mai târziu cu 10 zile Punerea la dispoziția partidelor politice, Primarul. La cererea și pe
înaintea zilei de referință, dar nu alianţelor politice, alianţelor electorale şi cheltuiala
mai târziu de 24 de ore de la organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor competitorilor
solicitare: naţionale care participă la alegeri, a unui extras electorali, pe suport
17 mai 2019 din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din electronic sau suport
respectiva unitate administrativ-teritorială, hârtie.
Art. 49 alin. (4) din Legea nr. respectiv numele, prenumele, data naşterii şi
208/2015, cu modificările și domiciliul, precum şi secţia de votare la care au
completările ulterioare fost arondaţi, pe suport electronic sau hârtie.
70. Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua Imprimarea buletinelor de vot. Regia Autonomă
de referință, cel mai târziu la data „Monitorul Oficial”
de:
17 mai 2019

Art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019

19
7 Până cel mai târziu cu 10 zile Confecționarea ștampilelor cu menţiunea Regia Autonomă
1 înaintea zilei de referință: "VOTAT" "Monetăria Statului"
.
17 mai 2019

Art. 15 alin. (7) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019

7 Până cel mai târziu cu 10 zile Confecționarea timbrelor autocolante Compania Naţională
2 înaintea zilei de referință: „Imprimeria Naţională” -
. S.A.
17 mai 2019

Art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de


urgenţă a Guvernului nr. 6/2019

7 În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.


3 expirarea termenului de completare completare a biroului electoral județean, biroului organizațiile cetățenilor
. a biroului electoral, cel mai târziu electoral al sectorului municipiului București, aparținând minorităților
la data de: respectiv a biroului electoral pentru secțiile de naționale, alianțele politice
18 mai 2019 votare din străinătate, cu câte un reprezentant al sau electorale dintre
fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a acestea, candidații
Art. 32 alin.(1) din Legea nr. cetățenilor aparținând minorităților naționale, independenți.
33/2007, republicată, cu alianțe politice sau electorale dintre acestea care
modificările ulterioare participă la alegeri și care nu are membri în
Parlamentul European.
7 În termen de cel mult 2 zile de la Soluționarea contestațiilor formulate împotriva Biroul Electoral Central. Prin decizie
4 înregistrarea contestației, cel mai modului de completare a biroului electoral definitivă.
. târziu la data de: județean, biroului electoral al sectorului
19 mai 2019 municipiului București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate,
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic,
33/2007, republicată, cu al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând
modificările ulterioare minorităților naționale, alianțe politice sau
electorale dintre acestea care participă la alegeri
și care nu are membri în Parlamentul European.
20
7 Cu cel puțin 5 zile înainte de ziua Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile Autoritatea Electorală În scris.
5 de referință, cel mai târziu la data de votare din străinătate a tabelului cuprinzând Permanentă.
. de: cetățenii români care își exercită dreptul de vot la
22 mai 2019 alegerile pentru Parlamentul European în alt stat
membru al Uniunii Europene, precum și a
Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea tabelului cuprinzând alegătorii comunitari
nr. 33/2007, republicată, cu înscriși în listele electorale speciale.
modificările ulterioare
7 După primirea tabelului de la Transmiterea către birourile electorale ale Biroul electoral pentru În scris.
6 Autoritatea Electorală Permanentă secțiilor de votare din străinătate a tabelului secțiile de votare din
. cuprinzând cetățenii români care își exercită străinătate, prin
Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul intermediul Ministerului
33/2007, republicată, cu European în alt stat membru al Uniunii Afacerilor Externe.
modificările ulterioare Europene, precum și a tabelului cuprinzând
alegătorii comunitari înscriși în listele electorale
speciale.
7 În 2 zile de la expirarea termenului Comunicarea, către primari, a componenței Președintele biroului În scris.
7 de completare a birourilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. electoral județean, sau,
. electorale ale secțiilor de votare, cel după caz, al biroului
mai târziu la data de: electoral al sectorului
23 mai 2019 municipiului București,
prin intermediul
Art. 29 alin. (16) din Legea nr. prefecților.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare
78. În termen de 48 de ore de la Formularea de contestații cu privire la modul de Partidele politice, În scris.
expirarea termenului de constituire formare și componența birourilor electorale ale organizațiile cetățenilor
a birourilor electorale ale secțiilor secțiilor de votare. aparținând minorităților
de votare, cel mai târziu la data de: naționale, alianțele politice
24 mai 2019 sau electorale dintre
acestea, candidații
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. independenți.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

21
7 Până cel mai târziu cu 3 zile Întocmirea și tipărirea listelor electorale Primarii
9 înaintea zilei de referință, cel mai permanente, în două exemplare.
. târziu la data de:
24 mai 2019

Art. 11 alin. (1) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare și art. 49
alin. (1) și (5) din Legea nr.
208/2015, cu modificările și
completările ulterioare

80. Cel mai târziu cu 2 zile înaintea Distribuirea către președinții birourilor electorale Prefectul, împreună cu Pe bază de proces-
zilei de referință ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a președintele biroului verbal.
25 mai 2019 ștampilelor de control și a ștampilelor cu electoral.
mențiunea "VOTAT", a listelor electorale, a Ministerul Afacerilor
Art. 44 alin. (3) din Legea nr. formularelor pentru încheierea proceselor- Externe
33/2007, republicată, cu verbale, a formularelor listelor electorale
modificările ulterioare suplimentare și a celorlalte materiale necesare
desfășurării procesului electoral.
8 În preziua zilei de referință ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE.
00
1 25 mai 2019, ora 7
.
Art. 35 alin. (1) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

8 În termen de cel mult 2 zile de la Soluționarea contestațiilor formulate cu privire la Biroul electoral județean Prin decizie
2 înregistrarea contestației, cel mai modul de formare și componența birourilor sau biroul electoral al definitivă.
. târziu la data de: electorale ale secțiilor de votare. sectorului municipiului
25 mai 2019 București.

Art. 32 alin. (2) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

22
8 În preziua zilei de referință Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte Președintele biroului Proces-verbal.
3 25 mai 2019 unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de electoral.
. președintele biroului electoral județean, biroului
Art. 44 alin. (5) din Legea nr. electoral al sectorului municipiului București sau
33/2007, republicată, cual biroului electoral pentru secțiile de votare din
modificările ulterioare străinătate.
8 În ajunul zilei de referință Prezentarea președintelui biroului electoral al Președintele biroului Se încheie proces-
4 25 mai 2019, ora 1800 secției de votare, împreună cu membrii acestuia, electoral al secției de verbal.
. la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor votare, împreună cu
Art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.
necesare pentru asigurarea ordinii și membrii acestuia.
33/2007, republicată, cucorectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea
modificările ulterioare îndepărtării materialelor de propagandă
electorală de orice tip din și de pe sediul secției
de votare și fixarea posturilor de pază în jurul
localului de vot.
8 În ziua de referință Verificarea urnelor, a listelor electorale, a Președintele biroului Se încheie proces-
5 26 mai 2019, ora 600 buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, electoral al secției de verbal cu
. în procesul-verbal prevăzut la art. 49 din Legea votare, în prezența operațiunile
Art. 45 alin. (5) din Legea nr. nr. 33/2007, republicată, cu modificările celorlalți membri și, după efectuate și
33/2007, republicată, cu ulterioare, a numărului persoanelor înscrise în caz, a observatorilor. constatările făcute.
modificările ulterioare listele electorale permanente, listele electorale
speciale, precum și a numărului ștampilelor cu
mențiunea "VOTAT"; pe măsura deschiderii
pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control
pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din
acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin
aplicarea ștampilei de control.
8 În ziua de referință ÎNCEPEREA VOTĂRII.
00
6 26 mai 2019, ora 07
.
Art. 46 alin.(1) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

23
8 În ziua de referință ÎNCHIDEREA VOTĂRII. Alegătorii care la ora
7 2100 se află în sala
. 26 mai 2019, ora 2100 unde se votează pot
să își exercite dreptul
Art. 46 alin. (1) și art. 48 alin.(1) și de vot.
(2) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările
ulterioare
8 În termen de cel mult 24 de ore de Numărarea voturilor și încheierea proceselor- Președintele biroului Dosar sigilat și
8 la încheierea votării. verbale. electoral al secției de ștampilat, care se
. 27 mai 2019 Înaintarea către biroul electoral județean sau, votare, însoțit, la cerere, înaintează cu pază
după caz, către biroul electoral al sectorului de alți membri ai biroului înarmată.
Art. 49 alin. (8) din Legea nr. municipiului București, a dosarului conținând electoral respectiv.
33/2007, republicată, cu procesele-verbale, toate întâmpinările și
modificările ulterioare contestațiile privitoare la operațiunile electorale
ale biroului electoral al secției de votare,
buletinele de vot nule și cele contestate, însoţit
de listele electorale utilizate în secţia de votare.
8 În cel mult 24 de ore de la primirea Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile Misiunile diplomatice și Prin mijloace
9 de la birourile electorale ale de votare din străinătate a proceselor-verbale consulatele. electronice.
. secțiilor de votare din străinătate a întocmite de birourile electorale ale secțiilor de
proceselor-verbale votare din străinătate, însoțite de toate
întâmpinările și contestațiile privitoare la
Art. 49 alin. (9) din Legea nr. operațiunile electorale ale biroului electoral al
33/2007, republicată, cu secției de votare.
modificările ulterioare
9 În termen de cel mult 24 de ore de Formularea de cereri pentru anularea alegerilor Partidele politice, Cerere temeinic
0 la încheierea votării, cel mai târziu pe motiv de fraudă electorală. organizațiile cetățenilor motivată și însoțită
. la data de: aparținând minorităților de dovezile pe care
naționale, alianțele politice se întemeiază,
27 mai 2019, ora 2100 sau electorale dintre adresată Biroului
acestea, care au participat Electoral Central.
Art. 25 alin. (3) din Legea nr. la alegeri, precum și
33/2007, republicată, cu candidații independenți.
modificările ulterioare

24
9 În termen de 24 de ore de la Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces- Biroul electoral județean, Cu pază înarmată.
1 primirea dosarului, cel mai târziu la verbal întocmit de birourile electorale ale respectiv biroul electoral al
. data de: secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază sectorului municipiului
27 mai 2019 teritorială își desfășoară activitatea. București.
Transmiterea unei copii, contrasemnate și Biroul electoral pentru
Art. 49 alin. (10) din Legea nr. ștampilate, a fiecărui proces-verbal întocmit de secțiile de votare din
33/2007, republicată, cu birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate
modificările ulterioare străinătate, la Tribunalul București.
9 În termen de 48 de ore de la Înaintarea către Biroul Electoral Central a Biroul electoral județean Dosare sigilate și
2 primirea ultimului proces-verbal de procesului-verbal împreună cu întâmpinările, sau, după caz, biroul ștampilate, care se
. la birourile electorale ale secțiilor contestațiile și procesele-verbale primite de la electoral al sectorului înaintează cu pază
de votare: birourile electorale ale secțiilor de votare, ce municipiului București. înarmată.
29 mai 2019 formează un dosar, încheiat, sigilat și semnat de
membrii biroului electoral județean sau, după
Art. 50 alin. (3) din Legea nr. caz, ai biroului electoral al sectorului
33/2007, republicată, cu municipiului București.
modificările ulterioare coroborat cu
art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2019
9 În cel mult 48 de ore de la Soluționarea cererii de anulare a alegerilor pe Biroul Electoral Central. Prin decizie.
3 înregistrarea la Biroul Electoral motiv de fraudă electorală.
. Central a cererii de anulare a
alegerilor pe motiv de fraudă
electorală: cel mai târziu până la
publicarea rezultatelor alegerilor în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.
29 mai 2019, ora 2100

Art. 25 alin. (3) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

25
9 După primirea tuturor dosarelor de Calcularea pragului electoral și a coeficientului Biroul Electoral Central. Încheierea
4 la birourile electorale județene și electoral și stabilirea listei partidelor politice, procesului-verbal
. birourile electorale ale sectoarelor alianțelor politice, alianțelor electorale și după modelul stabilit
municipiului București. organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților prin hotărâre a
naționale și candidaților independenți cărora li se Guvernului.
Art. 52 alin. (1) - (3) și art. 25 alin. pot repartiza mandate.
(1) din Legea nr. 33/2007, Aducerea la cunoștință publică a listei partidelor Procesul-verbal se
republicată, cu modificările politice, alianțelor politice, alianțelor electorale semnează de
ulterioare și organizațiilor cetățenilor aparținând membrii Biroului
minorităților naționale care au întrunit pragul Electoral Central.
electoral și a candidaților independenți care au
întrunit coeficientul electoral.
Repartizarea mandatelor prin metoda d’Hondt.
Înmânarea certificatului constatator al alegerii
candidaților aleși.
9 După soluționarea cererilor de Validarea alegerilor și publicarea rezultatului Biroul Electoral Central.
5 anulare a alegerilor pentru fraudă acestora în Monitorul Oficial al României, Partea
. electorală și centralizarea I.
rezultatului alegerilor.

Art. 25 alin. (4) din Legea nr.


33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare

26