Sunteți pe pagina 1din 164

Ghid metodologic

pentru implementarea curriculumului


modular în învăţămîntul
profesional tehnic secundar
Meseria: 742235 – “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”

Componenta de instruire profesională

Chişinău, 2015
Punctele de vedere exprimate în prezenta lucrare sînt cele ale autorilor şi nu angajează în nici un fel instituţiile
de care aceştia aparţin, tot aşa cum nu reflectă poziţia instituţiei care a finanţat elaborarea sau care a asigurat
managementul proiectului.

Acest Ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în
domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu
Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece
pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC
str. Armenească nr. 13, mun. Chișinău, MD-2012 str. Maria Cebotari nr. 28, mun. Chișinău, MD-2012
tel.: (022) 54 25 56, fax: 54 41 99 tel./fax: (022) 88 70 01
e-mail: prodidactica@prodidactica.md web page: www.atic.md

Director de proiect: Rima BEZEDE, Centrul Educațional PRO DIDACTICA


Coordonatori: Octombrina MORARU, Centrul Educațional PRO DIDACTICA
Ana CHIRIȚA, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC
Autori:
Anatol Gremalschi doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei – coordonator
Valentin Bîrsan grad didactic superior, Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi
Irina Ciobanu grad didactic superior, Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Recenzent:
Liuba Obadă grad didactic superior, Colegiul de Informatică din Chișinău

Colecţia Biblioteca Pro Didactica


Seria Aici şi Acum

Lector: Mariana VATAMANU-CIOCANU


Copertă şi procesare computerizată: Nicolae SUSANU
Tipar: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”

© Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Toate drepturile rezervate.


______________________________________________________________________________
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Cuprins
Introducere ................................................................................................................... 5

Modulul 1. Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale.............................................. 7

1.1. Administrarea modulului................................................................................................ 7


1.2. Conținuturi recomandate și noţiuni-cheie...................................................................... 8
1.3. Proiectarea didactică de lungă durată.......................................................................... 16
1.4. Proiectarea lecţiilor teoretice....................................................................................... 21
1.5. Proiectarea lecţiilor practice......................................................................................... 24
1.6. Sugestii de evaluare....................................................................................................... 27
1.6.1. Organizarea activităţilor de evaluare.................................................................. 27
1.6.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator..................................... 28
1.6.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază.............. 30
1.6.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............... 33
1.7. Resurse didactice........................................................................................................... 36

Modulul 2. Întreţinerea calculatoarelor personale.................................................................. 37

2.1. Administrarea modulului.............................................................................................. 37


2.2. Proiectarea didactică..................................................................................................... 37
2.2.1. Proiectarea de lungă durată................................................................................ 37
2.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice............................................................................. 46
2.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator.......................................................... 49
2.3. Sugestii de evaluare....................................................................................................... 52
2.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare.................................................................. 52
2.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator..................................... 53
2.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază.............. 55
2.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............... 58
2.4. Resurse didactice........................................................................................................... 60

Modulul 3. Instalarea şi depanarea reţelelor de calculatoare personale............................... 62

3.1. Administrarea modulului.............................................................................................. 62


3.2. Proiectarea didactică..................................................................................................... 62
3.2.1. Proiectarea de lungă durată................................................................................ 62
3.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice............................................................................. 66
3.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator.......................................................... 69
3.3. Sugestii de evaluare....................................................................................................... 72
3.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare.................................................................. 72
3.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator..................................... 73
3.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază.............. 75
3.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............... 78
3.4. Resurse didactice........................................................................................................... 80

Modulul 4. Întreţinerea reţelelor de calculatoare personale.................................................. 81

4.1. Administrarea modulului.............................................................................................. 81


4.2. Proiectarea didactică..................................................................................................... 81
4.2.1. Proiectarea de lungă durată................................................................................ 81
4.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice............................................................................. 86
4.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator.......................................................... 89
4.3. Sugestii de evaluare....................................................................................................... 92
4.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare.................................................................. 92
4.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator..................................... 92
4.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază.............. 95
4.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............... 97
4.4. Resurse didactice......................................................................................................... 100

Modulul 5. Instalarea și configurarea produselor-program.................................................. 101

5.1. Administrarea modulului............................................................................................ 101


5.2. Proiectarea didactică................................................................................................... 101
5.2.1. Proiectarea de lungă durată.............................................................................. 101
5.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice........................................................................... 108
5.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator........................................................ 112
5.3. Sugestii de evaluare..................................................................................................... 115
5.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare................................................................ 115
5.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator................................... 116
5.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază............ 117
5.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............. 120
5.4. Resurse didactice......................................................................................................... 122

Modulul 6. Întreţinerea produselor-program........................................................................ 124

6.1. Administrarea modulului............................................................................................ 124


6.2. Proiectarea didactică................................................................................................... 124
6.2.1. Proiectarea de lungă durată.............................................................................. 124
6.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice........................................................................... 128
6.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator........................................................ 132
6.3. Sugestii de evaluare..................................................................................................... 134
6.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare................................................................ 134
6.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator................................... 135
6.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază............ 137
6.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............. 139
6.4. Resurse didactice......................................................................................................... 142

Modulul 7. Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc........... 143

7.1. Administrarea modulului............................................................................................ 143


7.2. Proiectarea didactică................................................................................................... 143
7.2.1. Proiectarea de lungă durată.............................................................................. 143
7.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice........................................................................... 147
7.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator........................................................ 150
7.3. Sugestii de evaluare..................................................................................................... 155
7.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare................................................................ 155
7.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator................................... 156
7.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază............ 158
7.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice............. 160
7.4. Resurse didactice......................................................................................................... 163
Introducere
“Strategia naţională de dezvoltare Moldova – 2020”, aprobată de Parlamentul Re-
publicii Moldova prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, stabileşte ca prioritate pentru ţara
noastră “racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în sco-
pul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie”.

Prevederile Strategiei naţionale se regăsesc în “Strategia de dezvoltare a învăţămîntu-


lui vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 97 din 1 februarie 2013. Conform acestui document de politici educaţionale,
în învăţămîntul profesional tehnic secundar se preconizează elaborarea şi implementarea
curricula modulare, bazate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor. În scopul creşterii
atractivităţii învăţămîntului profesional secundar şi al racordării acestuia la cerinţele sec-
torului real al economiei naţionale, se preconizează elaborarea documentelor curriculare
în strînsă colaborare cu reprezentanţii mediului de afaceri.

Conform Codului Educaţiei nr. 152, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova pe


data de 17 iulie 2014, curricula în învățămîntul profesional tehnic este organizată pe
module/discipline. În cazul învăţămîntului profesional tehnic secundar, componenta
instruire profesională, organizarea curricula pe module este recunoscută ca fiind cea
mai indicată, întrucît se asigură o concordanţă mult mai strînsă a finalităţilor de instrui-
re cu cerințele statuate în standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti.

Pornind de la prevederile documentelor strategice de politici educaţionale nomi-


nalizate mai sus, în baza analizei necesităţilor de formare iniţială şi continuă a cadrelor
cu studii profesionale tehnice, formulate de instituţiile, întreprinderile şi companiile ce
activează în domeniul TIC, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Aso-
ciaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor, sub îndrumarea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi Comunicaţiilor, a elaborat Curriculumul modular pentru meseria “Operator pentru
suportul tehnic al calculatoarelor”. Meseria în cauză a fost introdusă recent în Clasifi-
catorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 3 martie 2014.

Curriculumul modular propus pentru implementare este orientat spre asigurarea


calificării profesionale de nivelul trei. Această calificare presupune că persoana este
responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate
grupului din care face parte, avînd atribuţii de coordonare şi control. Munca presupune
o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate. Cunoş-
tinţele, abilităţile şi competenţele nivelului trei de calificare au fost formulate conform
Cadrului European al Calificărilor. Competenţele profesionale specifice pe care trebuie
să le formeze şi să le performeze deţinătorul calificării în cauză au fost stabilite în baza
rezultatelor unui vast studiu de analiză a necesităţilor pieţei muncii. La elaborarea lis-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 


tei de competenţe profesionale specifice s-a ţinut cont de faptul că, conform Codului
ocupaţiilor din Republica Moldova, Grupa de bază 7422, “muncitorii în tehnologia in-
formaţiei şi comunicaţiilor se ocupă cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamen-
telor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor
şi conductorilor, precum şi cu repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor”. În
consecinţă, pentru meseria “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, în
Curriculum au fost statuate următoarele competenţe profesionale specifice:
1. Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale.
2. Întreţinerea calculatoarelor personale.
3. Instalarea şi depanarea reţelelor de calculatoare personale.
4. Întreţinerea reţelelor de calculatoare personale.
5. Instalarea şi configurarea produselor-program.
6. Întreţinerea produselor-program.
7. Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc.

Fiecărei competenţe profesionale specifice îi corespunde un modul: în total, şapte.


În Curriculum, modulele au o structură identică, constînd din:
− o repartizare orientativă a orelor pe unităţi de învăţare;
− o descriere a procesului de învăţare.
Întrucît procesul de învăţare este axat pe formarea şi dezvoltarea de competenţe,
descrierea acestuia include:
− formularea competenţelor de bază ce trebuie formate şi dezvoltate pe parcur-
sul unei unităţi de conţinut (rezultatele preconizate ale învăţării);
− unităţile de conţinut propriu-zise;
− abilităţile pe care trebuie să le aibă viitorul muncitor pentru a aduce la îndepli-
nire sarcini și pentru a rezolva probleme.

Cunoştinţele din componenţa unităţilor de conţinut sînt selectate în aşa mod încît
să contribuie direct la formarea şi dezvoltarea competenţei în cauză. Prin urmare, în
procesul de instruire profesională, cunoştinţele teoretice vor fi predate şi învăţate în
momentele de timp în care ele devin necesare pentru formarea şi dezvoltarea compe-
tenţei profesionale de bază.

Scopul acestui Ghid constă în facilitarea procesului de implementare a curriculu-


mului modular, oferind cadrelor didactice sugestii metodologice privind proiectarea
de lungă şi de scurtă durată, organizarea activităţilor de instruire, de evaluare a com-
petenţelor în bază de produse. De asemenea, pentru fiecare modul, Ghidul conţine şi
o listă de resurse didactice, recomandate pentru a fi utilizate în procesul de instruire
profesională la meseria în cauză.

Ghidul este destinat cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de predare-învă-


ţare-evaluare în procesul instruirii profesionale la meseria 742235 − “Operator pentru
suportul tehnic al calculatoarelor”.

 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Modulul 1. Asamblarea şi depanarea
calculatoarelor personale
1.1. Administrarea modulului
Organizarea procesului de instruire se va baza pe unități de învățare. Fiecărei com-
petenţe de bază îi corespunde o unitate de învățare.

Unitatea de învăţare reprezintă o secvenţă de lecții, care formează o structură di-


dactică deschisă şi flexibilă, avînd următoarele proprietăţi:
− este coerentă în raport cu competenţele;
− are caracter tematic unitar;
− are desfăşurare continuă pe o perioadă de timp;
− operează prin intermediul unor modele de predare-învăţare-evaluare;
− subordonează lecţia, ca element operaţional;
− se finalizează cu o evaluare a rezultatelor învăţării.

Ghidul pentru modulul în cauză are următoarea structură:


1. Unități de învățare și repartizarea orientativă a orelor;
2. Conținuturi recomandate și noţiuni-cheie;
3. Exemplu de proiect didactic pentru o unitate de învățare;
4. Exemplu de proiect didactic pentru o lecție teoretică;
5. Exemplu de proiect didactic pentru o lecție practică/de laborator;
6. Sugestii de evaluare bazate pe referențialul de evaluare a competențelor de bază;
7. Sugestii de evaluare bazate pe referențialul de evaluare a competențelor specifice;
8. Resurse didactice.

Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor

Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Pregătirea locului de muncă 6 6 12

2 Asamblarea şi dezasamblarea 14 18 32
unităţilor centrale

3 Instalarea şi dezinstalarea echipa- 10 18 28


mentelor periferice

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 


4 Depistarea defectelor 14 18 32

5 Înlocuirea componentelor defec- 10 16 26


te

6 Diagnosticarea surselor de ali- 6 8 14


mentare

7 Diagnosticarea echipamentelor 10 12 22
de stocare a datelor

8 Diagnosticarea dispozitivelor de 4 8 12
introducere a datelor

9 Diagnosticarea dispozitivelor de 6 12 18
extragere a datelor

Total 80 116 196

1.2. Conținuturi recomandate și noţiuni-cheie


Conținuturi Noţiuni-cheie

1. Pregătirea locului de muncă

Protecţia muncii în activi- − Proceduri înainte, în timpul și la terminarea lucrului;


tăţile de asamblare şi de- − stingător de incendiu disponibil;
panare a calculatoarelor − trusă de prim ajutor;
personale − trasare securizată a cablurilor;
− ajustarea hainelor largi;
− deconectarea echipamentului înainte de revizie;
− acoperirea marginilor ascuțite;
− deschiderea surselor de alimentare și a monitoarelor –
strict interzisă;
− atingerea zonelor fierbinți ale imprimantelor – strict interzisă;

Protecția echipamentelor − pericole;


electronice și electrotehni- − dispozitive de protecție;
ce din componența calcula- − dispozitive de protecție de tensiuni înalte;
toarelor personale − interferența electromagnetică (EMI);
− urmările influenței factorilor de climă asupra echipamen-
telor;

 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Deşeuri ce apar în procese- − deșeuri toxice (cadmiu, plumb sau mercur);
le tehnologice de asambla- − Fișă pentru Siguranța Materialelor și a Datelor (FSMD);
re şi depanare a calculatoa- − reguli și măsuri la utilizarea, manipularea, transportarea și
relor personale depozitarea substanțelor periculoase (FTS);

Instrumente pentru asam- − şurubelniţe cu cap plat, în cruce, torx, hexagon;


blarea şi depanarea calcu- − pensetă;
latoarelor personale − cleşte;
− cleşte pentru mufarea cablului cu fire torsadate, coaxial,
cu fibră optică;
− sfic;
− magnet;
− lanternă;
− aparate pentru testarea reţelei;
− aparate pentru diagnosticarea calculatoarelor portabile;
− aparate pentru testarea dispozitivelor mobile;
− staţii şi accesorii de lipire a conductorilor;
− aparate de sudură a fibrelor optice.

2. Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale


Schema funcţională și de − Dispozitivul de intrare;
structură a calculatorului − memoria;
personal − dispozitivul central de comandă;
− dispozitivul aritmetic și logic;
− dispozitivul de ieșire;
− memorie internă;
− procesor;
− magistrală;
− controlere;
− memorie externă;
Clasificarea calculatoarelor − de birou;
personale − portabile;
− de tip tabletă;
Dispozitivele din compo- − carcasa;
nenţa unităţilor centrale − sursa de alimentare;
− sistemul de răcire;
− placa de bază;
− procesorul;
− memoriile ROM şi RAM;
− dispozitivele de extensie (video, sunet, reţea, conexiuni
fără fir, porturi);
− dispozitivele de conexiune (cabluri de date, cabluri de pu-
tere, conectori, fante);

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 


Tehnologiile de asamblare − verificarea componentelor;
și dezasamblare a unităţilor − deconservarea componentelor;
centrale ale calculatoarelor − instalarea componentelor;
personale − instalarea şi dezinstalarea sursei de alimentare;
− instalarea şi dezinstalarea procesorului;
− instalarea şi dezinstalarea unităţii de răcire a procesoru-
lui;
− instalarea şi dezinstalarea memoriilor;
− instalarea şi dezinstalarea plăcii de bază în carcasă;
− instalarea şi dezinstalarea plăcilor de extensie (video, su-
net, reţea);
− instalarea şi dezinstalarea unităţilor adiţionale de racire;
− montarea şi demontarea cablurilor;
− conectarea şi deconectarea cablurilor;
− configurarea setărilor plăcii de bază;
− conservarea şi depozitarea componentelor unităţilor cen-
trale;

Montarea, demontarea, − conexiunea plăcii de bază;


conectarea și deconecta- − conexiunea AUX;
rea cablurilor − conector de alimentare SATA;
− conector de alimentare MOLEX;
− conector de alimentare BERG;
− conectorul de alimentare a ventilatorului;
− conectorul de date PATA pentru placa de bază;
− conectorul de date PATA pentru unitatea optică;
− conectorul de date SATA pentru placa de bază;
− conectorul de date SATA pentru hard disk;
− conectorul de date al dischetei pentru placa de bază;
− conectorul de date al dischetei pentru unitatea de dische-
tă.

3. Instalarea şi dezinstalarea echipamentelor periferice

Purtători externi de − Discuri magnetice (hard disk, flopy disk);


informație − discuri optice (DVD, ROM, RW);
Unități de intrare-ieșire − stic (USB);
− cartele de memorie solidă (SSD);
− cartele inteligente (PIN);

10 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Dispozitive de intrare-ieșire − monitorul;
a datelor − imprimanta;
− difuzorul;
− ecranul tactil;
− proiectorul multimedia;
− cititorul de documente;
− desenatorul de grafice;

Conectori şi cabluri pentru − video port DVI;


conectarea echipamente- − DISPLAYPORT;
lor periferice − video porturi și cabluri RCA, DB-15, BNC, RJ15, MINIHDMI,
HDMI, DVI, VGA, RGB;
− COMPOZIT, S-VIDEO, COXIAL, ETHERNET;
− cablu de modem și conector RJ-11;
− cablu USB și conector;
− cabluri FIREWIRE și conectori;
− cablu paralel și conector;
− cabluri SCSI cu 50 de pini și conectori;
− cablu PS/2 și ESATA și conectori;
− MINIJASK 3,5, SPD/IF cablu optic;

Conectarea și deconecta- − proceduri de pregătire a echipamentelor periferice;


rea echipamentelor peri- − proceduri de pregătire a calculatorului pentru conectare;
ferice − proceduri de conectare a echipamentelor periferice;
− regulile de siguranță pentru deconectarea unităților peri-
ferice;

Configurarea iniţială a cal- − configurarea setărilor driverelor unităților periferice;


culatorului

Sistemul de bază de intra- − dezactivarea dispozitivelor;


re-ieşire (BIOS) − ordinea pornirii;
− virtualizare.

4. Depistarea defectelor

Diagnosticări tehnice − Depistarea eventualelor refuzuri ale plăcilor de bază;


− depistarea eventualelor refuzuri ale memoriilor;

Refuzurile componentelor − căderi;


de bază ale calculatoarelor − erori;
personale − funcţionare improprie;

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 11


Cauzele refuzurilor − configurări neadecvate;
− lipsă de consumabile;
− defecte ale echipamentelor;
− lipsa conexiunilor cu reţelele externe;
− căderi ale reţelelor externe;

Documentarea procesului − descrieri tehnice;


de depanare a calculatoa- − instrucţiuni de exploatare;
relor personale − manuale ale producătorului;
− ghiduri de depanare;
− jurnale de reparaţie;

Dispozitive şi aparate de − sonde electrice;


diagnosticare tehnică a cal- − sonde logice;
culatoarelor personale − voltmetre;
− ampermetre;
− termometre;

Produse-program destina- − Aida64;


te diagnosticării tehnice a
plăcilor de bază

Produse-program destina- − Mmtest368;


te diagnosticării tehnice a − PC-doctor;
memoriilor

Produse-program destina- − programe de testare elaborate de producători;


te diagnosticării tehnice
a conexiunilor cu echipa-
mentele periferice

Produse-program destina- − Ping;


te diagnosticării tehnice − Tracetroute;
a conexiunilor cu reţelele
externe

Produse-program de depis- − Jurnal sobytii;


tare a refuzurilor echipa- − Sandra Lite;
mentelor periferice

12 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Diagnosticarea tehnică a − standuri specializate de diagnostică;
calculatoarelor personale − analiza situației refuzului;
la nivelul componentelor − testarea;
de bază − reparația;
− testarea după reparație;
− restabilirea configurației lucrătoare;

Documentarea operaţiuni- − măsurile luate;


lor de depanare a calcula- − componente folosite la reparație;
torului personal − timpul utilizat.

5. Înlocuirea componentelor defecte

Înlocuirea componentelor − Înlocuirea carcaselor;


defecte − înlocuirea surselor de alimentare;
− înlocuirea sistemelor de răcire;
− înlocuirea plăcilor de bază;
− înlocuirea procesoarelor;
− înlocuirea memoriilor ROM şi RAM;
− înlocuirea dispozitivelor de extensie (video, sunet, reţea,
conexiuni fără fir, porturi);
− înlocuirea dispozitivelor de conexiune (cabluri de date, ca-
bluri de putere, conectori, fante);

Documentarea operaţiuni- − fixarea denumirii și a mărcii componentei;


lor efectuate și depozitarea − fixarea timpului operației efectuate;
componentelor extrase − depozitarea componentelor extrase.

6. Diagnosticarea surselor de alimentare

Defectele posibile ale sur- − Nu se conectează;


selor de alimentare − nu produce voltajul preconizat;

Instrumente de diagnosti- − sonde electrice;


care tehnică a surselor de − voltmetre;
alimentare − ampermetre;
− multimetre;
− termometre;
Produse-program destina- − Aida 64;
te diagnosticării tehnice a − BIOS PC health;
surselor de alimentare
Diagnosticarea tehnică a − Multimetru;
surselor de alimentare − SA tester;

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 13


7. Diagnosticarea tehnică a unităţilor externe de stocare a datelor

Defectele frecvent întîlnite − Defectele suprafeței magnetice;


ale discurilor magnetice − defectele plăcii magnetice;
− erori de programare;

Defectele frecvent întîlnite − murdărirea părții optice;


ale discurilor optice − defectele plăcii de control;
− erori de programare;

Defectele frecvent întîlnite − defectele suprafeței magnetice;


ale cartelelor magnetice

Defectele frecvent întîlnite − defectele memoriei;


ale cartelelor de memorie − defectele controlerelor de scriere;
solidă − probleme de conexiune;

Dispozitive şi aparate des- − calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnostica-


tinate diagnosticării tehni- re;
ce a unităţilor externe de − unităţi etalon de stocare a datelor;
stocare a datelor − purtători cu date etalon;
− purtători de probă;

Mijloace de program desti- − Victoria (hard discurile);


nate diagnosticării tehnice − Nero speed drive;
a unităţilor externe de sto-
care a datelor

Proceduri de diagnosticare − standuri specializate;


tehnică a unităţilor externe − regim autonom de testare.
de stocare a datelor

8. Diagnosticarea dispozitivelor de introducere a datelor

Defectele frecvent întîlnite − Defectele şoricelului;


ale dispozitivelor de intro- − defectele tastaturii;
ducere a datelor − defectele ecranului tactil;
− defectele scannerului;
− defectele microfonului;
− defectele camerei digitale de luat vederi;
− defectele camerei digitale video;

14 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Dispozitive şi aparate desti- − calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnostica-
nate diagnosticării tehnice re;
a dispozitivelor de introdu- − dispozitive etalon de introducere a datelor;
cere a datelor − purtători cu datele de testare, pentru a fi introduse;
− purtători cu datele etalon, pentru a fi comparate cu cele
introduse de facto;

Mijloace de program desti- − Keytest;


nate diagnosticării tehnice − utilitare Windows;
a dispozitivelor de introdu-
cere a datelor

Proceduri de diagnosticare − standuri specializate;


tehnică a dispozitivelor de − seturi specializate de teste.
introducere a datelor

9. Diagnosticarea dispozitivelor de extragere a datelor

Defectele frecvent întîlnite − Defectele monitorului;


ale dispozitivelor de extra- − defectele imprimantei;
gere a datelor − defectele difuzorului;
− defectele proiectorului multimedia;
− defectele desenatorului de grafice;

Dispozitive şi aparate desti- − calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnostica-


nate diagnosticării tehnice re;
a dispozitivelor de extrage- − dispozitive etalon de extragere a datelor;
re a datelor − purtători cu datele de testare, de extras;
− purtători cu datele etalon, de comparat cu cele extrase de
facto;

Mijloace de program desti- − CheckIt;


nate diagnosticării tehnice − NDiags;
a dispozitivelor de extrage- − Sandra.
re a datelor

Resurse didactice deschise:


1. https://www.youtube.com/watch?v=Letyp6fsei4
2. https://www.youtube.com/watch?v=MdUHbjNHosk
3. https://www.youtube.com/watch?v=Jncb_5sRvqw
4. http://www.ajutor-it.ro/2011/10/montarea-unei-placi-de-baza-pas-cu-pas.
html
5. https://www.youtube.com/watch?v=NJjfubmMj2w

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 15


6. https://www.youtube.com/watch?v=e-KQdwIovaw
7. https://www.youtube.com/watch?v=EAbDNTlm0xQ
8. https://www.youtube.com/watch?v=WFAdOHhLlUw
9. http://www.paginata.com/paginata/tag/taste-defecte
10. http://www.microsoft.com/hardware/ro-ro/help/support/troubleshooting/
mouse/mouse
11. http://www.passmark.com/products/keytest.htm
12. http://www.referatbank.ru/referat/preview/8722/kursovaya-osobennosti-pro-
yavleniya-diagnostiki-neispravnostey-sredstv-vychislitelnoy-tehniki.html
13. http://bourabai.kz/hardware/testing.htm

1.3. Proiectarea didactică de lungă durată


Prezentăm în calitate de exemplu proiectul didactic pentru unitatea de învățare
Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale.

Obiectivele unității de învățare. La sfîrșitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice destinaţia dispozitivelor de bază din componenţa unităţilor centrale
ale calculatoarelor personale;
− să enumere caracteristicile dispozitivelor de bază din componenţa unităţilor
centrale ale calculatoarelor personale;
− să verifice completitudinea setului de componente de instalat;
− să deconserveze componentele de instalat;
− să instaleze şi să dezinstaleze sursele de alimentare;
− să instaleze şi să dezinstaleze microprocesoarele;
− să instaleze şi să dezinstaleze unităţile de răcire a procesoarelor;
− să instaleze şi să dezinstaleze memoriile interne;
− să instaleze şi să dezinstaleze plăcile de bază;
− să instaleze şi să dezinstaleze plăcile de extensie (video, sunet, reţea);
− să instaleze şi să dezinstaleze unităţile adiţionale de răcire;
− să monteze, demonteze, conecteze şi deconecteze cablurile de date şi de pute-
re;
− să configureze setările plăcilor de bază conform specificului componentelor in-
stalate.

16 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Desfășurarea demersului didactic
Nr. Detalieri conţinut Activităţi didactice Resurse (materiale, procedurale, de timp)
1 Schema funcţională EVOCARE. Părțile principale ale unui calculator – conversație. 2 ore – teorie
și schema de struc- REALIZARE A SENSULUI. Expunerea materialului teoretic referi- 2 ore – practică
tură a calculatorului tor la schemele funcționale și de structură ale calculatoarelor. 1. Prezentarea 1. Schema funcţională a
personal Vizionarea unui film referitor la evoluția structurii calculatoare- calculatorului.
lor. 2. Prezentarea 2. Schema structurală a cal-
Destinaţia şi carac- Descrierea componentelor unității centrale a unui calculator culatorului.
teristicile de bază utilizînd o prezentare cu imaginile componentelor proiectate pe 3. Film: https://www.youtube.com/
ale dispozitivelor din ecran, precum și componentele dezasamblate ale unei unități watch?v=JLCojSveELE
componenţa unităţi- centrale. 4. Componentele unității centrale a unui
lor centrale ale cal- REFLECȚIE. Profesorul le propune elevilor să aleagă din organi- calculator dezasamblate.
culatorului personal zatorul cu componentele unității centrale cîte o componentă, să 5. Prezentarea 3. Componentele unității
o descrie și să formuleze destinația acesteia. centrale.
EXTINDERE. De alcătuit o listă de componente compatibile pen-
tru a asambla o unitate centrală.
2 Instalarea și dezin- EVOCARE. Componentele de bază ale unității centrale. 2 ore – teorie
stalarea: sursei de REALIZARE A SENSULUI. Tehnologiile de instalare și dezinstalare 6 ore – practică
alimentare, proce- a sursei de alimentare. Metoda de predare: vizionarea unui tu- 1. Calculatoare dezasamblate.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


sorului, unității de torial în care se demonstrează instalarea și dezinstalarea corectă 2. Componentele unității centrale dezinsta-
răcire, memoriilor, a sursei de alimentare. Ulterior, profesorul demonstrează elevi- late: carcasa, sursa de alimentare, pro-
plăcii de bază lor cum se instalează sursa de alimentare utilizînd componente- cesorul, cooler-ul, memoria operativă,
le în prealabil pregătite. placa de bază, placa de conectare I/O la
Aceeași metodologie de predare se utilizează și la instalarea placa de bază, hard disk-ul, unitatea opti-
și dezinstalarea procesorului, cooler-ului, memoriei operative, că.
plăcilor de extensie și a plăcii de bază. 3. Instrumente și materiale: trusa cu scule,
REFLECȚIE. Se formează grupuri din 2-3 elevi. Fiecare elev va pastă termică, păhărele pentru șuruburi,
asambla și dezasambla componentele unității centrale conform etichete.

17
fișelor tehnologice.
18
Profesorul monitorizează procesul și evaluează corectitudinea 4. Tutoriale de instalare și dezinstalare a
asamblării și dezasamblării unităților centrale de către fiecare unităților centrale.
elev, precum și organizarea locului de lucru. 5. Fișe tehnologice de asamblare a unităților
EXTINDERE. Găsiţi în Internet materiale referitoare la instalarea centrale.
şi dezinstalarea componentelor de bază ale unităților centrale 6. Fișe tehnologice de dezasamblare a
ale laptopurilor. unităților centrale.
3 Instalarea și dezin- EVOCARE. Elevii demonstrează instalarea și dezinstalarea com- 2 ore – teorie
stalarea dispoziti- ponentelor unităților centrale ale laptopurilor. 4 ore – practică
velor de extensie: REALIZARE A SENSULUI. Instalarea și dezinstalarea dispoziti- 1. Laptopuri.
video, sunet, rețea, velor de extensie. Metoda de predare: vizionarea tutorialului. 2. Calculatore cu plăcile de bază deja insta-
conexiuni fără fir, Ulterior, profesorul demonstrează elevilor cum se instalează fie- late.
porturi care dispozitiv aparte. 3. Dispozitive de extensie:
REFLECȚIE. Se formează grupuri din 2-3 elevi, care instalează și − plăcile video, de sunet, de rețea, conexi-
Instalarea şi dezin- dezinstalează dispozitivele de extensie și unităţile adiţionale de uni fără fir;
stalarea unităţilor răcire. Fiecare elev va instala și dezinstala dispozitivele de exten- − dispozitive adiționale de răcire.
adiţionale de răcire sie şi unităţile de răcire conform fişelor tehnologice. 4. Instrumente:
Profesorul monitorizează procesul și evaluează corectitudinea − trusa cu scule;
instalării și dezinstalării dispozitivelor de extensie şi a unităţilor − păhărele pentru șuruburi, etichete.
adiţionale de răcire de către fiecare elev, precum și organizarea 5. Tutoriale de instalare și dezinstalare
locului de lucru. a dispozitivelor de extensie și a celor
Elevilor care vor termina lucrul mai devreme li se vor propune adiționale de răcire.
dezasamblarea și asamblarea unităților centrale ale laptopuri- 6. Fișe tehnologice de instalare și dezinsta-
lor. lare a dispozitivelor de extensie și a celor
EXTINDERE. Găsiţi în Internet materiale referitoare la instalarea adiționale de răcire.
şi dezinstalarea dispozitivelor de extensie şi a unităţilor de răcire
ale laptopurilor.
4 Montarea, demonta- EVOCARE. Elevii prezintă un rezumat al procedurilor de instalare și 2 ore – teorie
rea, conectarea şi de- dezinstalare a componentelor unităților centrale ale calculatoarelor 4 ore – practică
conectarea cablurilor de tip desktop. Un elev demonstrează operaţiile în cauză.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


REALIZARE A SENSULUI. Operaţii de montare, demontare, co- 1. Calculatoare de tip desktop pentru dez-
nectare și deconectare a cablurilor. Metoda de predare: viziona- instalarea și instalarea componentelor
rea tutorialelor. Ulterior, profesorul demonstrează elevilor cum unităților centrale.
se instalează și dezinstalează cablurile interne. 2. Calculatoare cu plăcile de bază deja in-
REFLECȚIE. Se formează grupuri din 2-3 elevi, care montează şi stalate.
demontează cablurile de putere, cablurile de date, conectoare- 3. Componente:
le. Fiecare elev va monta și demonta cablurile interne conform − plăci video, de sunet, de rețea, conexiuni
fișelor tehnologice pregătite. fără fir;
Profesorul monitorizează procesul și evaluează corectitudinea − dispozitive adiționale de răcire;
conectării cablurilor interne de către fiecare elev. − cabluri de date;
EXTINDERE. De elaborat un rezumat al operaţiilor de conectare − cabluri de putere;
şi deconectare a cablurilor în contextul asamblării şi dezasam- − conectori, fante.
blării unităţilor centrale. 4. Instrumente:
− trusa cu scule;
− păhărele pentru șuruburi, etichete.
5. Tutoriale despre montarea şi demonta-
rea cablurilor interne.
6. Fișe tehnologice de montare şi demonta-
re a cablurilor interne.
5 Asamblarea calcula- EVOCARE. Tehnologii integrate de asamblare a componentelor 2 ore – teorie

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


torului unității centrale, schiţate de elevi. 2 ore – practică
REALIZARE A SENSULUI. Se demonstrează tehnologia de asam- 1. Calculatoarele asamblate de către elevi
blare a unităților centrale: la lecțiile precedente.
1. Ataşarea panourilor laterale ale carcasei. 2. Fișe tehnologice de instalare a unităților
2. Fixarea panourilor laterale de carcasă cu şuruburi. periferice.
3. Ataşarea cablului monitorului la portul video. Securizarea ca- 3. Fișe tehnologice pentru configurarea
blului prin strîngerea şuruburilor de pe conector. componentelor instalate.
4. Conectarea cablului tastaturii în USB sau la portul tastaturii PS/2.
5. Conectarea cablului şoricelului la USB sau la portul PS/2 pen-

19
tru şoricel.
20
6. Conectarea cablului hub-ului USB în oricare port USB.
7. Conectarea cablului USB al imprimantei în oricare port USB al
hub-ului.
8. Conectarea cablului Ethernet în portul Ethernet.
9. Conectarea antenei reţelei fără fir la conectorul pentru antenă.
Profesorul demonstrează pas-cu-pas fiecare operaţie.
În continuare, profesorul demonstrează configurarea setărilor
plăcii de bază folosind opţiunile comune ale meniului de setare
al BIOS-ului:
− Principal – Configurare de bază a sistemului;
− Avansat – Setări avansate ale sistemului;
− Pornire – Opţiuni ale pornirii dispozitivelor şi ordinea pornirii;
− Securitate – Setări ale securităţii;
− Alimentare – Configurări avansate ale managementului ali-
mentării;
− JUSTw00t! – Setări avansate ale voltajului şi ale ceasului;
− Ieşire – Opţiuni de ieşire ale BIOS-ului şi încărcarea setărilor
implicite.
REFLECȚIE. Elevii vor finisa asamblarea calculatoarelor la care
au lucrat şi vor configura setările plăcii de bază conform compo-
nentelor instalate.
Profesorul monitorizează procesul și evaluează corectitudinea
operațiilor efectuate de către elevi.
EXTINDERE. În baza materialelor găsite în Internet, elevii vor
schiţa o fișă tehnologică de asamblare și dezasamblare a lap-
topului.
6 Evaluarea Elevii vor susţine un test administrat pe calculator şi vor prezen- 4 ore
ta o demonstrare a procesului de dezasamblare şi asamblare a
unui calculator personal (desktop, notebook sau laptop).

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


1.4. Proiectarea lecţiilor teoretice
Prezentăm în calitate de exemplu proiectul didactic al unei lecţii teoretice din uni-
tatea de învăţare Instalarea și dezinstalarea componentelor unităţilor centrale ale cal-
culatoarelor personale.

Tipul lecţiei: De comunicare şi de însuşire de noi cunoştinţe

Competența specifică: Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale

Competența de bază: Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale ale calcula-


toarelor personale

Obiectivele operaționale:
1. Instalarea şi dezinstalarea microprocesorului.
2. Instalarea şi dezinstalarea unităţii de răcire a microprocesorului.
3. Instalarea şi dezinstalarea memoriilor.
4. Instalarea şi dezinstalarea plăcii de bază.

Tehnologii didactice:
Metode: Expunerea, demonstrația conversația euristică, învățarea prin descoperire,
învățarea activă, autoinstruire

Forme de organizare: Frontală, individuală

Surse de documentare:
1. Sala de calculatoare cu căști audio și conectate la Internet
2. Test de actualizare a cunoștințelor
3. O carcasă în care vom instala placa de bază
4. Model de placă de bază cu cusocket pentru pini
5. Model de placă de bază cu cusocket fără pini
6. Procesor cu pini și procesor fără pini
7. Diferite modele de coolere
8. Tutorial Instalarea procesorului
9. Tutorial Instalarea cooler-ului
10. Tutorial Instalarea plăcii de bază
11. Prezentare Tema și obiectivele lecţiei
12. Pe suprafața de lucru se va afla fișierul PlacaDeBază.docx
13. Sarcini pentru lucrul de acasă

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 21


Scenariul lecției teoretice

Strategia didactică
Tehnologia realizării şi conţinuturi
vizate Metode și Forme de Resurse
procedee organizare procedurale

EVOCARE (20 min.)


Moment organizatoric (3 min.) Conversație Frontală Registrul
Pregătirea pentru desfășurarea lecției. Calculatorul

Actualizarea cunoștințelor preliminare ne- Conversație Frontală


cesare pentru trecerea la realizarea sensu-
lui.
Î.: Care sînt componentele interne ale cal-
culatorului?
R.: Placa de bază, procesorul, sistemul de
răcire, ROM, RAM, plăcile și sloturile de
extensie, dispozitivele de stocare, cablurile
interne.

Le propun elevilor să îndeplinească o sarci- Evaluare elec-


nă pentru actualizarea cunoștințelor. tronică
Pe suprafața de lucru se află fișierul Placa-
DeBază.docx, în care sînt așezate, în tabel,
imagini cu elemente de pe placa de bază și
imagini cu procesoare și locașe.
Elevii trebuie să introducă în dreptul imagi-
nii denumirea elementului vizat de aceasta.

După ce termină sarcina, fiecare elev expe- Actualizare


diază fișierul completat pe adresa electro- frontală
nică indicată de profesor.
În continuare, pe ecranul mare, rezolvăm
sarcina cu toți elevii.

REALIZARE A SENSULUI și REFLECȚIE (60 min.)


Afișez pe ecran tema în studiu Instalarea și Expunere Frontală Prezentarea
dezinstalarea componentelor unităţilor cen-
trale ale calculatoarelor personale.
Formulez obiectivele lecției și le afișez pe
ecran.
Elevii își notează tema în caiete.

22 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Instalarea procesorului. Reamintesc cei Demonstrare Frontală Placa de bază
mai renumiți producători de procesoare Setul de in-
(Intel și AMD), avantajele și dezavantajele strumente
fiecărei familii de procesoare. Tutorialul
1. Explic tehnologia instalării unui proce-
sor. Sînt procesoare cu pini și cu con-
tacte. Demonstrez elevilor tehnologia
instalării procesorului cu pini și apoi
tehnologia instalării peocesorului fără
pini. Le atrag atenția la regulile de pla-
sare a procesorului în socket.
2. Elevii vor viziona tutorialul Instalarea
procesorului.
3. În baza vizionării tutorialului, elevii
alcătuiesc în Word lista operaţiilor de
instalare a procesorului.
4. În continuare, un elev dă citire teh-
nologiei elaborate de el, iar colegii o
completează.
5. Fișierul cu lista operaţiilor este salvat
pentru lucrul practic.

Instalarea cooler-ului este o tehnologie Demonstrare Individuală Placa de bază


standard, care diferă de la caz la caz prin Coolere
metoda de fixare a cooler-ului. Învățare ac- Setul de instru-
Aplic aceeași metodologie de învățare: tivă mente
1. Demonstrez practic cum se efectuează Tutorialul
instalarea cooler-ului în prealabil pre- Învățare prin
gătit, utilizînd placa mamă cu proceso- descoperire
rul deja instalat în etapa precedentă.
2. Propun elevilor să lanseze tutorialul
video Instalarea cooler-ului.
3. În baza vizionării tutorialului, elevii al-
cătuiesc într-un fişier Word tehnologia
instalării cooler-ului.
4. În continuare, un elev dă citire teh-
nologiei elaborate de el, iar colegii o
completează.
5. Fișierul cu tehnologia elaborată este
salvat pentru lucrul practic.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 23


Instalarea plăcii de bază Demonstrare Frontală Placa de bază
Aplic aceeași metodologie de învățare: Setul de instru-
1. Demonstrez practic cum se instalează Învățare ac- Individuală mente
placa de bază cu procesorul și cooler- tivă Tutorialul
ul deja instalate în etapele preceden-
te. Învățare prin
2. Propun elevilor să lanseze tutorialul descoperire
video Instalarea plăcii de bază.
3. În baza vizionării tutorialului și a celor
expuse la început de către profesor,
elevii elaborează în scris tehnologia
instalării plăcii de bază într-un fișier
Word.
4. În continuare, un elev dă citire teh-
nologiei elaborate de el, iar colegii o
completează.
5. Fișierul cu tehnologia stabilită se sal-
vează pentru lucrul practic.

EXTINDERE (10 min.)

Profesorul notează elevii activi. La lecția Învățare ac- Individuală Conexiune In-
următoare, vor fi anunțate și rezultatele tivă ternet
corectării lucrărilor individuale din fişierele
UnitățileCentrale.docx. Învățare prin
Lucrul pentru acasă: descoperire
1. De creat trei prezentări: Instalarea
procesorului, Instalarea cooler-ului,
Instalarea plăcii de bază.
2. De găsit în Internet și de elaborat o lis-
tă a operaţiilor de instalare a plăcilor
de extensie.

1.5. Proiectarea lecţiilor practice


Prezentăm în calitate de exemplu proiectul didactic pentru unitatea de învăţare In-
stalarea și dezinstalarea componentelor unităţilor centrale ale calculatoarelor perso-
nale.

Tipul lecţiei: De exersare


Competența specifică: Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale
Competența de bază: Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale ale calcula-
toarelor personale

24 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Formele de desfășurare: Instuire colectivă și individuală
Mediul de desfășurare: Laboratorul cu calculatoare

Obiectivele operaționale:
1. Instalarea sursei de alimentare.
2. Instalarea procesorului.
3. Instalarea unităţii de răcire a procesorului.
4. Instalarea memoriilor.
5. Instalarea plăcii de bază în carcasă.
6. Instalarea plăcilor de extensie (video, sunet, reţea).
7. Instalarea unităţilor adiţionale de răcire.
8. Montarea, demontarea, conectarea şi deconectarea cablurilor.

Metode de instuire: Explicația, conversația, demonstrația, efectuarea lucrărilor


practice, exercițiul, observația dirijată

Resurse: Calculatoare dezasamblate de elevi la lecţia practică precedentă, trusă cu


instrumente, testul-trenajor CISCO, fișe cu sarcini, tabel pentru notare

Criteriile de realizare a obiectivelor: Elevii trebuie să asambleze calculatorul și să îl


pornească. La evaluare, se va lua în considerație timpul asamblării. Alocarea punctaje-
lor se va face invers proporțional cu durata asamblării.

Scenariul lecției de instruire practică

Organizarea grupei (5 min.)


− Controlul prezenței și a ținutei.
− Verificarea gradului de pregătire a locurilor de muncă.

Instructaj introductiv
− Care este ordinea de asamblare a calculatorului?
− Ce măsuri de protecție trebuie luate?
− Cum se fixează o brățară antistatică?
− Cum se împămîntează un covor antistatic?
− Care sînt regulile de muncă în siguranţă?

Comunicarea subiectului activității (5 min.)


− Vom asambla calculatorul, avînd la îndemînă toate componentele dezasamblate.
− Elevii cunosc tehnologiile de instalare de la orele teoretice.
− Respectînd ordinea de asamblare a calculatorului, fiecare elev va asambla calculatorul
de la zero.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 25


Demonstrație sub îndrumarea cadrului didactic (15 min.)
Instalarea sursei de alimentare
Un elev va expune și demonstra cum se instalează o sursă de alimentare. Cadrul didactic
monitorizează și completează răspunsul.

Instalarea procesorului pe placa de bază


Demonstrează un alt elev. Cadrul didactic amintește regulile de plasare a procesorului în
locaș (socket).

Instalarea cooler-ului
Demonstrează un alt elev. Cadrul didactic atrage atenţia elevilor la momentele dificile ce
pot crea dificultăţi la fixarea cooler-ului.

Instalarea memoriei operative


Un alt elev va demonstra instalarea memoriei operative. Cadrul didactic aduce exemple
de instalări incorecte frecvent întîlnite.

Instalarea plăcii de bază în carcasă


Cadrul didactic demonstrează cum se fixează panoul din spate pentru placa de bază (din
interior). Fixarea plăcii de bază de carcasă este demonstrată de cadrul didactic sau de un
elev.

Instalarea plăcilor de extensie


Va fi demonstrată de un elev sau de cadrul didactic.

Instalarea unităţilor adiţionale de răciere


Cadrul didactic demonstrează fixarea ventilatorului pe carcasă. Instalarea ventilatorului
pe placa video și în sursa de alimentare se va face la altă lecţie.

Conectarea cablurilor
Cadrul didactic demonstrează conectarea cablurilor de alimentare și a cablurilor de date.
Atrage o atenție deosebită conectării cablurilor pentru indicatori.
Pentru o mai bună consolidare a ordinii operațiilor, cadrul didactic (sau un elev) utilizează
un trenajor de asamblare CISCO, afişînd imaginile pe un ecran mare, însoţindu-le cu co-
mentariile respective.

Activități practice (50 min.)


Elevii vor activa, fiecare la locul său de lucru, avînd la dispoziție componentele calcula-
torului dezasamblat și înstrumentele necesare. Cadrul didactic va fixa durata executării
sarcinii practice de către fiecare elev.
Cadrul didactic:
− îndrumează elevii;
− supraveghează îndeplinirea sarcinilor și respectarea normelor de siguranță;

26 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


− răspunde la întrebările elevilor;
− sugerează idei și îi ajută pe elevi să iasă din impas;
− notează durata de îndeplinire a sarcinii de către fiecare elev.

Totalizare (10 min.)


Cadrul didactic totalizează rezultatele activităţilor fiecărui elev în baza următoarelor cri-
terii:
– buna funcţionare a calculatorului asamblat;
– durata procesului de asamblare;
– gradul de autonomie în executarea sarcinii;
– starea locului de muncă după încheierea lucrărilor;
– gradul de respectare a regulilor de muncă în siguranţă.
Cadrul didactic anunță notele, comentînd în mod obligatoriu eventualele greşeli ale ele-
vilor.

Surse de documentare:
1. https://www.youtube.com/watch?v=fB87RMcyLxE
2. https://www.youtube.com/watch?v=NJjfubmMj2w
3. http://tutoriale.pcwebschool.com/cum-se-monteaza-placa-de-baza-in-carca-
sa-calculatorului/
4. https://www.youtube.com/watch?v=Jncb_5sRvqw
5. http://tutoriale.pcwebschool.com/cum-se-monteaza-un-calculator-de-la-zero-
videotutorial/
6. https://www.youtube.com/watch?v=e-KQdwIovaw

1.6. Sugestii de evaluare


1.6.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi realizate în scopul estimării nivelului de formare a competen-


ţelor-cheie cu care vine elevul din învăţămîntul general. Aceste competenţe constituie
o bază şi o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. Lipsa
unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de performanţă în demonstrarea anumitor
competenţe-cheie, de exemplu, în comunicarea în limba maternă, în matematică, şti-
inţe şi tehnologie, în domeniile acţional-strategice etc., sporesc gradul de dificultate
în formarea competenţelor profesionale. Rezultatele evaluărilor iniţiale vor fi folosite
pentru racordarea demersului didactic la nivelul de pregătire al elevilor. Pentru efectu-
area evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asistate de calculator, rezol-
varea situaţiilor simulate de problemă.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 27


Evaluările curente/formative au drept scop informarea elevilor despre nivelul indi-
vidual de performanţă, creşterea nivelului de motivare şi de implicare în procesele de
formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale. Totodată, rezultatele evaluărilor
curente/formative reprezintă un feedback continuu, pe care cadrul didactic trebuie să
îl utilizeze la corectarea operativă a proceselor de predare-învăţare.

Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: testări asistate


de calculator, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii
elevului, discuţia/conversaţia, demonstrarea de către elevi a procesului de pregătire a
locului de muncă, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se va realiza la finele modulului în baza simulării în atelier a


unei situaţii de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenţei profesiona-
le. Metodele folosite în procesul de evaluare vor evidenţia cunoştinţele şi deprinderile
necesare pentru efectuarea activităţilor de muncă şi, mai ales, capacitatea candidatu-
lui de a obţine rezultatele practice aşteptate. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin
care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului
de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi stabilite explicit indicatorii şi descriptorii
de performanţă ai proceselor şi/sau produselor realizate de elevi.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

1.6.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de cal-


culator.

28 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 1.

În lista de mai jos sînt prezentate cîteva afirmaţii despre modul de utilizare a bră-
ţărilor antistatice. Selectaţi afirmaţia adevărată.

 O brățară antistatică nu trebuie să fie utilizată împreună cu un covor antistatic.


 Împămîntarea este corectă în cazurile în care clipul este ataşat de o parte vopsită
a carcasei calculatorului.
 Partea metalică a brăţării nu trebuie să aibă contact cu pielea operatorului.
 Brățară antistatică nu trebuie purtată atunci cînd se repară surse de alimentare.

Itemul 2.

Mai jos sînt prezentate cîteva tipuri de conectori. Două din ele se utilizează pentru
conectarea unităţilor externe. Alegeţi prin bifare aceste tipuri.

 EIDE  PS/2  Molex  USB  PATA

Itemul 3.

Înscrieţi în cîmpul de mai jos tipul conectorului destinat conectării cablului de ali-
mentare a unităţilor optice de tipul PATA.

Denumirea tipului de conector: ______________________

Itemul 4.

În coloana A a tabelului de mai jos sînt prezentate imagini de unelte, iar în coloana
B – denumiri de unelte. Asociaţi prin tehnica de cursor trage-şi-lasă uneltele din co-
loana A cu denumirile lor din coloana B.

A B

Dezizolator

Sertizor

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 29


Imbusuri

Perforator

Extractor

Itemul 5.

Selectaţi denumirile corecte de interfeţe.

 SATA  PATA

 SATA  PATA

1.6.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

30 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profe-
sionale de bază Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale ale calculatoarelor
personale

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea nivelului


de formare a competenţei

• Operează cu denumirile componen- • Teste electronice rezolvate.


telor unității centrale. • Locul de muncă pregătit.
• Operează cu denumirile de unelte • Setul de unelte pregătit.
pentru asamblarea şi dezasamblarea • Concluzie referitoare la completitudinea se-
unităţilor centrale. tului de unelte formulată.
• Explică necesitatea respectării regu- • Componentele de bază ale unității centrale
lilor de protecţie a muncii în activită- identificate.
ţile de asamblare și dezasamblare a • Sursa de alimentare a calculatorului instalată/
unităţilor centrale. dezinstalată.
• Instalează și dezinstalează sursa de • Microprocesor instalat/dezinstalat.
alimentare. • Sistem de răcire a procesorului instalat/dezin-
• Instalează și dezinstalează procesorul. stalat.
• Instalează și dezinstalează sistemul • Placa de bază instalată/dezinstalată.
de răcire a procesorului. • Sistemul adițional de răcire instalat/dezinsta-
• Instalează și dezinstalează placa de lat.
bază. • Plăcile de extensie instalate/dezinstalate.
• Instalează și dezinstalează sistemul • Unitățile de stocare a datelor instalate/dezin-
adițional de răcire. stalate.
• Instalează și dezinstalează plăcile de • Cablurile interne montate/demontate.
extensie. • Cablurile interne conectate/deconectate.
• Instalează și dezinstalează unitățile • Componentele unității centrale configurate.
de stocare a datelor. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
• Conectează și deconectează cablurile asamblarea corectă a componentelor unității
interne. centrale formulată.
• Configurează în BIOS componentele • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
instalate. dezasamblarea corectă a componentelor
• Conservează și depozitează compo- unității centrale formulată.
nentele unităților centrale. • Componenta unităţii centrale deconservată.
• Verifică buna pregătire a locului de • Componenta unităţii centrale conservată și
muncă. depozitată.

De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-


tic va elabora descriptorii pe care se va fundamenta notarea nivelului de formare a
competenţelor în cauză. Notarea va lua în calcul gradul de autonomie (de sine stătător,
sub îndrumare) şi responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu de
descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 31


Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de
bază Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale ale calculatoarelor personale

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de pregătire pentru asamblarea/dezasamblarea
unității centrale.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare din cele necesare pentru asam-
blarea/dezasamblarea unităţii centrale.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru asamblarea/
dezasamblarea unităţii centrale.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Instalează (dezinstalează) doar unele componente ale unității centrale, cu ine-
xactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt
efectuate doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşi-
rea semnificativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt
efectuate doar sub îndrumare, fără greșeli, cu depăşirea semnificativă a tim-
pului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt
efectuate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt
efectuate autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt efec-
tuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

32 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.
• Operaţiile de instalare/dezinstalare a componentelor unității centrale sînt
efectuate autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul
adaptînd ordinea de efectuare a operaţiilor la particularităţile modelelor de
unităţi centrale.

1.6.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− componentă a unității centrale instalată;
− componentă a unității centrale dezinstalată;
− echipament periferic instalat;
− echipament periferic dezinstalat;
− componentă de bază defectă depistată;
− componentă de bază înlocuită;
− funcţionarea necorespunzătoare a sursei de alimentare depistată;
− sursă de alimentare înlocuită;
− funcţionarea necorespunzătoare a unității externe de stocare a datelor depistată;
− unitate externă de stocare a datelor înlocuită;
− funcţionarea necorespunzătoare a unităţii de introducere a datelor depistată;
− unitate de introducere a datelor înlocuită;
− funcţionarea necorespunzătoare a unităţii de extragere a datelor depistată;
− unitate de extragere a datelor înlocuită;
− operațiile de verificare a bunei funcţionări a calculatorului documentate;
− sistem de calcul configurat/reconfigurat;
− formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produsele din tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea ni-


velului de formare a competenţei

• Instalează/dezinstalează unitățile cen- • Test electronic rezolvat.


trale ale calculatorului personal. • Loc de muncă pregătit.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 33


• Instalează/dezinstalează echipamen- • Concluzie în bază de dovezi a compatibilității
tele periferice ale calculatorului per- componentelor unităților centrale ale calcu-
sonal. latoarelor formulată.
• Configurează BIOS-ul conform com- • Componentă a unității centrale a calculatoru-
ponentelor calculatorului asamblat. lui deconservată și instalată.
• Verifică buna funcționare a calcula- • Echipamentul periferic instalat.
torului personal după operațiile de • Sistemul intrare-ieșire BIOS configurat con-
asamblare a calculatorului. form componentelor calculatorului.
• Verifică buna funcţionare a surselor • Sistem de operare al sistemului de calcul con-
de alimentare. figurat.
• Înlocuieşte sursele de alimentare. • Concluzie în bază de dovezi a stării tehnice a
• Verifică buna funcţionare a compo- sursei de alimentare formulată.
nentelor unităților centrale. • Placa de bază înlocuită.
• Înlocuieşte componentele unităţilor • Concluzie referitoare la buna funcționare a
centrale. plăcii de bază formulată.
• Verifică buna funcţionare a unităților • Memoria operativă verificată.
externe de stocare a datelor. • Memoria operativă înlocuită.
• Înlocuieşte unitățile externe de sto- • Concluzie referitoare la buna funcționare a
care a datelor. microprocesorului formulată.
• Verifică buna funcţionare a unităţilor • Microprocesor înlocuit.
de introducere a datelor. • Concluzie referitoare la buna funcționare a
• Înlocuieşte unităţile de introducere a unităţilor externe de stocare a datelor formu-
datelor. lată.
• Verifică buna funcţionare a unităţilor • Unități externe de stocare a datelor înlocui-
de extragere a datelor. te.
• Înlocuieşte unităţile de extragere a • Concluzie referitoare la buna funcționare a
datelor. unităţilor de intrare-ieşire formulată.
• Actualizează sistemul de bază de in- • Unităţi de intrare-ieşire înlocuite.
trări-ieşiri BIOS conform noilor confi- • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
gurări ale sistemului de calcul. buna funcționare a sistemului de calcul for-
• Reconfigurează sistemul de calcul mulată.
după înlocuirea componentelor. • Act de executare a lucrărilor întocmit.
• Documentează operaţiile efectuate.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

34 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.
• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a compo-
nentelor calculatoarelor personale sînt efectuate doar sub îndrumare, cu ine-
xactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componen-
telor calculatoarelor personale sînt efectuate doar sub îndrumare, fără greşeli,
cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a compo-
nentelor calculatoarelor personale sînt efectuate autonom, cu depăşirea sem-
nificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a compo-
nentelor calculatoarelor personale sînt efectuate autonom, fără depăşirea
timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a compo-
nentelor calculatoarelor personale sînt efectuate autonom, meticulos, cu per-
severenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componen-
telor calculatoarelor personale sînt efectuate autonom, cu perseverenţă, fără
depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd ordinea de efectuare a operaţiilor la
particularităţile modelelor de calculatoare personale.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 35


1.7. Resurse didactice
Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. Învăţămîntul profesional şi tehnic în domeniul TIC, Proiect cofinanţat din Fondul
Social European în cadrul POS DRU 2007-2013, Beneficiar: Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic.
2. Dabija G. Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare. Material
de predare – partea I, Domeniul: Electronică automatizări, Calificarea: Tehnician
operator tehnică de calcul, Nivel 3.
3. Popescu C.-M., Ciobanu M.-V. Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare, Mate-
rial de predare. Domeniul: Informatică. Calificarea: Analist programator. Nivelul
3 avansat.
4. Mihăescu L. Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afa-
cerilor. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2009.
5. Cisco Networking Academy. IT Essentials: PC Hardware and Software. IT Essen-
tials Data Sheet / Cisco Systems, 2010.
6. Cisco Networking Academy. IT Essentials: PC Hardware and Software. Curs de
lecţii electronice interactive. Versiunea 4.0. / Cisco Systems, 2008.
7. http://tutoriale.pcwebschool.com/cum-se-monteaza-placa-de-baza-in-carca-
sa-calculatorului/
8. http://tutoriale.pcwebschool.com/cum-se-monteaza-un-calculator-de-la-zero-
videotutorial/
9. http://www.ajutor-it.ro/2011/10/montarea-unei-placi-de-baza-pas-cu-pas.
html
10. http://www.microsoft.com/hardware/ro-ro/help/support/troubleshooting/
mouse/mouse
11. http://www.paginata.com/paginata/tag/taste-defecte
12. http://www.passmark.com/products/keytest.htm
13. http://www.referatbank.ru/referat/preview/8722/kursovaya-osobennosti-pro-
yavleniya-diagnostiki-neispravnostey-sredstv-vychislitelnoy-tehniki.html
14. http://www.tvet.ro/
15. https://www.youtube.com/watch?v=EAbDNTlm0xQ
16. https://www.youtube.com/watch?v=e-KQdwIovaw
17. https://www.youtube.com/watch?v=fB87RMcyLxE
18. https://www.youtube.com/watch?v=Jncb_5sRvqw
19. https://www.youtube.com/watch?v=Letyp6fsei4
20. https://www.youtube.com/watch?v=MdUHbjNHosk
21. https://www.youtube.com/watch?v=NJjfubmMj2w
22. https://www.youtube.com/watch?v=WFAdOHhLlUw
23. http://bourabai.kz/hardware/testing.htm

36 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Modulul 2. Întreţinerea calculatoarelor personale

2.1. Administrarea modulului

Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare De instruire De instruire
Total
teoretică practică
1 Documentarea măsurilor de în- 4 4 8
treţinere a calculatoarelor

2 Pregătirea locului de muncă


pentru operaţiile de întreţinere a 6 6 12
calculatoarelor

3 Verificarea stării tehnice a com- 14 24 38


ponentelor calculatorului

4 Deservirea tehnică a componen- 20 24 44


telor calculatorului

5 Îmbunătăţirea performanţelor 8 18 26
tehnice ale calculatorului

Total 52 76 128

2.2. Proiectarea didactică


2.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la Modulul 2 poate fi realizată


împărțind materiile acestuia în cinci unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază îi
corespunde o unitate de învăţare. Evident, divizarea propusă și repartizarea orelor este
orientativă. Totodată, menţionăm faptul că formarea competențelor de documentare
a măsurilor de întreţinere a calculatoarelor personale şi a echipamentelor periferice și
de pregătire a locului de muncă pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere a cal-
culatoarelor personale şi a echipamentelor periferice se realizează în timpul studierii
fiecărei a dintre unitățile de învățare ale modulului în cauză.

Prezentăm, în calitate de model, proiectul didactic pentru unitatea de învăţare De-


servirea tehnică a componentelor sistemelor de calcul.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 37


Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Operatorul pentru supor-
tul tehnic al calculatoarelor efectuează lucrări de întreţinere a calculatoarelor personale.
Aceste activități sînt foarte importante, întrucît, de-a lungul timpului, sistemele de venti-
lare ale calculatorului personal atrag în interiorul carcasei mult praf. Praful, dacă nu este
înlăturat la timp, scurtează durata de viață a componentelor aflate în mișcare ale venti-
latoarelor și afectează productivitatea lor, ceea ce conduce la micșorarea performanțelor
componentelor sistemului de calcul. Încărcarea electrostatică și menținerea unui cîmp
electrostatic în interiorul carcasei afectează funcționarea componentelor electronice.

Pentru a nu deteriora componentele fragile din sistem, întreținerea calculatoarelor


trebuie să fie făcută de persoane bine pregătite. În plus, activitățile de întreținere se
fac, în mare măsură, cu substanțe și cu unelte special concepute pentru deservirea sis-
temelor componente electronice. Abilitățile de utilizare corectă a acestor instrumente
se formează anume în cadrul unității de învățare respective.

Condiţii prealabile:
− Elevii pot explica noţiunile: clasificarea plăcilor de extensie, clasificarea porturi-
lor de conectare, clasificarea fantelor de expansiune, unitățile de stocare, clasi-
ficarea cablurilor interne.
− Elevii pot identifica componentele unităţilor centrale ale calculatoarelor personale.
− Elevii pot clasifica componentele unităţilor centrale în funcție de tipul de acces la ele.
− Elevii pot clasifica componentele unităţilor centrale în funcție de modul de co-
nectare.
− Elevii pot instala și dezinstala carcasele, sursele de alimentare, sistemele de ră-
cire, plăcile de bază, procesoarele, memoriile ROM şi RAM, dispozitivele de ex-
tensie (video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, porturi), dispozitive de conexiune
(cabluri de date, cabluri de putere, conectori).
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.

Obiective operaţionale. La sfîrșitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice noțiunile: activități de întreținere a calculatoarelor personale,
protecție împotriva cîmpului electrostatic și împotriva curentului electric de ten-
siune înaltă, unelte speciale destinate întreținerii și clasificarea lor;
− să descrie normele generale de exploatare a calculatoarelor personale, condițiile
generale de siguranță;
− să identifice: operațiunile generale de întreținere a calculatoarelor personale;
procedurile de siguranță la locul de muncă; procedurile de protejare a echipa-
mentului; procedurile de protejare a mediului înconjurător de contaminare;
− să aplice procedurile de dezasamblare şi de curățare a componentelor hard-
ware: îndepărtarea prafului, curățarea plăcilor de cablaj imprimat, curățarea
conectoarelor şi a contactelor, reaşezarea microcircuitelor în socluri, verificarea
securităţii cablurilor.

38 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare
Nr.
Abilitățile de format Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Tipul lecţiei Lucrul pe acasă
lecţiei
1 Respectarea regulilor Regulile de protecţie a − Să explice noțiunea: activități de Teoretică Repetați/învățați:
de protecţie a muncii în muncii în activităţile de întreținere a calculatoarelor personale. clasificarea plăcilor
activităţile de întreținere întreținere a calculatoare- − Să descrie regulile de protecție împo- de extensie, a portu-
a calculatoarelor perso- lor triva cîmpului electrostatic și împotriva rilor de conectare, a
nale curentului electric de tensiune înaltă. fantelor de expansi-
Regulile de protecţie a echi- − Să descrie normele generale de exploa- une, a unităților de
Respectarea regulilor de pamentelor din componen- tare a calculatoarelor personale. stocare, a cablurilor
protecţie a echipamen- ţa calculatoarelor personale − Să descrie condițiile generale de interne.
telor din componenţa siguranță în exploatare a calculatoare-
calculatoarelor persona- Regulile de stocare a deşeu- lor personale.
le rilor din procesele tehnolo- − Să identifice operațiunile generale de
gice de întreținere a calcu- întreținere a calculatoarelor personale.
Stocarea regulamenta- latoarelor personale
ră a deşeurilor din pro-
cesele tehnologice de
întreținere a calculatoa-
relor personale

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


2 Verificarea completitu- Uneltele și materialele de − Să clasifice uneltele speciale destinate Teoretică Alcătuiți harta con-
dinii setului de unelte de curățare a echipamentelor activităților de întreținere. ceptuală pornind
întreţinere digitale − Să verifice completitudinea setului de de la noțiunea
unelte de întreţinere. curățarea echipa-
Verificarea completitudi- − Să verifice completitudinea setului de mentelor digitale.
nii setului de consumabi- consumabile pentru întreţinere.
le pentru întreţinere − Să utilizeze corect denumirile uneltelor
și ale materialelor de curățare.

39
40
3 Curățarea dispozitivelor Uneltele și materialele − Să identifice procedurile de siguranță la Teoretică Completați harta
electromecanice de curățare a dispozitive- locul de muncă. conceptuală por-
lor electromecanice din − Să identifice procedurile de protejare a nind de la noțiunea
componența unităților cen- echipamentului. curățarea dispozi-
trale − Să identifice procedurile de protejare a tivelor electrome-
mediului înconjurător de contaminare. canice.
4 Curățarea dispozitivelor Proceduri de deservire teh- − Să execute procedurile de deservire Practică Analizați fișa teh-
electromecanice nică a surselor de alimenta- tehnică a surselor de alimentare. nologică și descrieți
re pe pași procedurile
de deservire teh-
nică a surselor de
alimentare.
5 Documentarea operaţiu- Evidenţa lucrărilor de între- − Să înregistreze operaţiunile de întreţi- Practică Repetați clasifica-
nilor de deservire tehni- ţinere a calculatoarelor per- nere a surselor de alimentare. rea componentelor
că a surselor de alimen- sonale unităţilor centrale
tare din componența în funcție de tipul
unităților centrale de acces și modul
de conectare.

6 Curățarea dispozitivelor Uneltele și materialele de − Să identifice componentele sistemului Teoretică Schițați o hartă
electromecanice curățare a sistemelor de de răcire. conceptuală por-
răcire din componența − Să explice importanța funcționării adec- nind de la noțiunea
unităților centrale vate a sistemelor de răcire. sistemul de răcire.
− Să clasifice componentele sistemului de
răcire în funcție de destinația acestora.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


7 Curăţarea dispozitivelor Procedurile de deservire − Să verifice completitudinea setului de Practică Explicaţi noțiunile
electromecanice tehnică a sistemelor de ră- unelte pentru deservirea tehnică a sis- de bază din fișa de
cire temelor de răcire. suport teoretic.
− Să verifice completitudinea setului de
consumabile pentru deservirea tehnică
a sistemelor de răcire.
8 Curăţarea dispozitivelor Procedurile de deservire − Să execute procedurile de deservi- Practică Descrieți pașii de
electromecanice tehnică a sistemelor de ră- re tehnică a sistemelor de răcire din deservire tehnică
cire componența unităților centrale. a sistemelor de
răcire.
9, 10 Curăţarea dispozitivelor Procedurile de deservire − Să verifice completitudinea setului de Practice Scrieți o argumen-
electronice tehnică a procesoarelor unelte pentru deservirea tehnică a pro- tare a importanței
cesoarelor. sistemului de răcire
− Să verifice completitudinea setului de a procesorului.
consumabile pentru deservirea tehnică
a procesoarelor.
− Să execute procedurile de deservire
tehnică a procesoarelor.
11, 12 Reaşezarea microcircui- Procedurile de reașezare a − Să opereze corect cu denumirile com- Practice Analizați fișa teh-
telor în socluri microcircuitelor în socluri ponentelor deservite și ale uneltelor nologică și descrieți

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


utilizate. pe pași procedurile
− Să verifice completitudinea setului de de reașezare a chi-
unelte pentru reașezarea chipurilor în purilor în socluri.
socluri.
− Să aplice procedurile de reașezare a
chipurilor în socluri.
13 Documentarea operaţiu- Evidenţa lucrărilor de între- − Să înregistreze operaţiunile de întreţi- Teoretică, de Repetați materiile
nilor de deservire tehni- ţinere a calculatoarelor per- nere a sistemelor de răcire. totalizare şi din lecţiile 1-12.
că a sistemelor de răcire sonale − Test de evaluare curentă. evaluare

41
42
14 Curățarea plăcilor cu ca- Uneltele și materialele de − Să identifice plăcile cu cablaj imprimat. Teoretică Schițați o hartă
blaj imprimat curățare a echipamentelor − Să identifice uneltele de curățare a plă- conceptuală por-
digitale cilor cu cablaj imprimat. nind de la noțiunea
− Să identifice materialele de curățare uti- plăcile cu cablaj
lizate pentru plăcile cu cablaj imprimat. imprimat.
− Să opereze corect cu denumirile com-
ponentelor deservite și ale uneltelor
utilizate.
15 Curățarea plăcilor cu ca- Procedurile de deservire − Să clasifice plăcile cu cablaj imprimat în Teoretică, Analizați fișa teh-
blaj imprimat tehnică a echipamentelor funcție de modul de conectare. de formare nologică și descrieți
digitale din componenţa − Să identifice procedurile de deservire a capacității pe pași procedu-
unităţilor centrale: plăcile tehnică a plăcilor cu cablaj imprimat. de a înțelege rile de curățare a
de bază; memoriile ROM şi cunoștințe plăcilor de bază; a
RAM; dispozitivele de ex- noi memoriilor ROM şi
tensie (video, sunet, reţea, RAM; a dispozitive-
conexiuni fără fir, porturi) lor de extensie (vi-
deo, sunet, reţea,
conexiuni fără fir,
porturi).
16 Curățarea plăcilor cu ca- Procedurile de deservire − Să execute procedurile de deservire Practică Descrieți pe pași
blaj imprimat tehnică a plăcilor de bază tehnică a plăcilor de bază. procedura de
curățare a plăcii de
bază.
17 Curățarea plăcilor cu ca- Procedurile de deservire − Să execute procedurile de deservire Practică Descrieți pe pași
blaj imprimat tehnică a memoriilor ROM tehnică a memoriilor ROM și RAM. procedura de
şi RAM; a dispozitivelor de − Să execute procedurile de deservire curățare a memo-
extensie (video, sunet, re- tehnică a dispozitivelor de extensie riilor ROM și RAM;
ţea, conexiuni fără fir, por- (video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, a dispozitivelor de
turi) porturi). extensie.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


18 Documentarea operaţi- Evidenţa lucrărilor de între- − Să generalizeze operațiunile de deser- Teoretică, de Repetați noțiunile
unilor de deservire teh- ţinere a calculatoarelor per- vire tehnică a plăcilor cu cablaj impri- totalizare de bază din lecțiile
nică a plăcilor cu cablaj sonale mat. Test de evalu- 14-17.
imprimat − Să înregistreze operaţiunile de întreţi- are formativă
nere a plăcilor cu cablaj imprimat.
19 Curățarea contactelor şi Uneltele și materialele de − Să identifice dispozitivele de conexiu- Teoretică Analizați fișa tehno-
a conectoarelor curățare a echipamentelor ne. logică și evidențiați
digitale − Să verifice completitudinea setului de 3-4 motive care de-
unelte pentru deservirea tehnică a dis- termină importanța
pozitivelor de conexiune. curățării contacte-
− Să verifice completitudinea setului de lor și a conectoa-
consumabile pentru deservirea tehnică relor .
a dispozitivelor de conexiune.
20, 21 Curățarea contactelor şi Procedurile de deservire − Să execute procedurile de deservire Practice
Descrieți pe pași
a conectoarelor tehnică a dispozitivelor de tehnică a dispozitivelor de conexiune. procedurile de
conexiune (cabluri de date, curățare a contac-
cabluri de putere, conec- telor și a conectoa-
tori, fante) relor.
22 Documentarea operaţi- Evidenţa lucrărilor de între- − Să înregistreze operaţiunile de întreţi-Teoretică, de Repetați procedu-
unilor de deservire teh- ţinere a calculatoarelor per- nere a dispozitivelor de conexiune. totalizare rile de montare și

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


nică a dispozitivelor de sonale demontare a uni-
conexiune tăţilor externe de
stocare a datelor.
23, 24 Curățarea unităţilor ex- Procedurile de deservire − Să opereze corect cu denumirile com- Practice Descrieți pe pași
terne de stocare a date- tehnică a unităţilor externe ponentelor deservite și ale uneltelor procedurile de
lor de stocare a datelor utilizate. curățare a unităţi-
lor externe de sto-
care a datelor.

43
44
− Să identifice uneltele și materialele
consumabile necesare activităților de
întreținere a unităților externe de sto-
care a datelor.
− Să execute procedurile de deservire
tehnică a unităților externe de stocare
a datelor pe discuri şi cartele magne-
tice, pe cartele de memorie solidă, pe
cartele inteligente.
25, 26 Curățarea dispozitivelor Procedurile de deservire − Să execute procedurile de deservire Practice Descrieți pe pași
optice şi optico-electro- tehnică a unităţilor externe tehnică a unităților externe de stocare procedurile de
nice de stocare a datelor pe dis- a datelor pe discuri optice. curățare a unităţi-
curi optice lor externe de sto-
care a datelor pe
discuri optice.
27 Documentarea operaţiu- Evidenţa lucrărilor de între- − Să înregistreze operaţiunile de întreţi- Teoretică, de
nilor de deservire tehni- ţinere a calculatoarelor per- nere a unităților externe de stocare a totalizare
că a dispozitivelor exter- sonale datelor pe discuri optice.
ne de stocare a datelor
28, 29, Curățarea pieselor de lu- Procedurile de lubrifiere − Să explice necesitatea lubrifierii. 28 – teore- Descrieți pe pași
30 brifiat − Să identifice piesele ce trebuie lubrifia- tică procedurile de lu-
te. 29 – practică brifiere.
Lubrifierea dispozitivelor − Să opereze corect cu denumirile piese- 30 – teore-
lor de lubrifiat și ale uneltelor dedica- tică
Documentarea operaţiu- te.
nilor de lubrifiere − Să identifice uneltele și materialele
consumabile pentru lubrifiere.
− Să execute procedurile de lubrifiere a
dispozitivelor.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


31 Deservirea tehnică a dis- Procedurile de deservire − Să efectueze operații de deservire teh- Practică Descrieți proceduri-
pozitivelor de introduce- tehnică a dispozitivelor de nică a şoricelului, tastaturii, ecranului le de deservire teh-
re a datelor introducere a datelor tactil, scannerului, microfonului, came- nică a dispozitivelor
rei digitale de luat vederi, camerei digi- de introducere a
tale video. datelor.
32 Deservirea tehnică a dis- Procedurile de deservire − Să efectueze operațiile de deservire Practică Descrieți procedu-
pozitivelor de extragere tehnică a dispozitivelor de tehnică a monitorului, imprimantei, rile de deservire
a datelor extragere a datelor difuzorului, proiectorului multimedia, tehnică a dispoziti-
desenatorului de grafice. velor de extragere
a datelor.
33, 34 Alimentarea dispozitive- Procedurile de alimentare a − Să identifice dispozitivele periferice cu 33 – teore- Repetați procedu-
lor periferice cu consu- dispozitivelor periferice cu consumabile. tică rile de deservire
mabile consumabile − Să respecte la locurile de muncă toate 34 – practică tehnică a compo-
regulile de securitate și ergonomice. nentelor sistemelor
− Să aplice procedurile de protejare a de calcul.
echipamentului.
− Să execute procedurile de protejare a
mediului înconjurător de contaminare.
− Să alimenteze dispozitivele periferice
cu consumabile.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


35 − − Evaluare sumativă Testare −
36 Probă prac-
− − Evaluare sumativă −
tică

45
2.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

Conform paradigmei de instruire modulară, în procesul de formare şi de dezvoltare


a competenţelor profesionale cunoştinţele teoretice sînt predate şi învăţate în momen-
tele în care ele sînt necesare pentru executarea anumitor lucrări. De obicei, predarea
şi învăţarea cunoştinţelor teoretice se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este im-
portant ca aceste cunoştinţe să fie în legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul
de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare De-


servirea tehnică a componentelor sistemelor de calcul.

Tema lecţiei teoretice: Uneltele și materialele de curățare a echipamentelor digitale

Conţinutul: Uneltele și materialele de curățare a echipamentelor digitale

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi. Poate fi realizată prin metoda hărților mentale, cunoscută şi
ca metoda ciorchinelui.

Elevii completează harta cu noțiuni care se asociază cu cele indicate pe hartă. Profe-
sorul anunță inițial doar noțiunea unitatea centrală. În timpul completării, se urmărește
corectitudinea asocierilor. Formele de lucru pot varia: frontal sau în grupuri mici.

Exemplu de hartă mentală


Conectori Memoriile
interni și externi Procesor ROM și RAM
precum și diferite porturi
(seriale. paralele, USB)
Conectori

Placa de
Sloturi de bază
extensie Chip-set

Sursa
de Unitatea
alimentare centrală Dispozitivele
conține: de extensie

Sistemele Carcasa
de răcire

46 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


REALIZARE A SENSULUI
• Lectură individuală (10 min.)

În calitate de suport pot fi utilizate fișe de documentare sau pagini web/manuale


electronice. Profesorul folosește atît sursele propuse în Ghid, cît şi cele identificate prin
explorarea spaţiului virtual.

Exemplu de fişă de documentare

Întreținerea ventilatoarelor. Funcţionarea optimă a sistemului de calcul depin-


de, în mare măsură, de capacitatea diferitelor ventilatoare de a înlătura căldura de-
gajată de componentele calculatorului. Randamentul ventilatorului scade odată cu
trecerea timpului. Principala cauză de scădere a randamentului ventilatorului este
acumularea de praf pe palele elicei. Îndepărtarea prafului de pe pale se face fie cu
flux de aer comprimat, fie cu un șervețel uscat, fie cu o pensulă fină.

Întreținerea răcitorului procesorului. Funcţionarea la capacitate maximă a pro-


cesorului depinde și de capacitatea răcitorului de a disipa căldura degajată de pro-
cesor. Principala cauză de scădere a randamentului răcitorului este acumularea de
praf pe sistemul de răcire.

Praful influențează negativ performanța răcitorului prin două mecanisme. El se


depune pe palele ventilatorului, făcînd ca acestea să se rotească mai greu, și pe
structura lamelară a radiatorului, ceea ce îngreunează schimbul de căldură dintre
aceasta şi mediul exterior. Radiatorul se curăţă uşor de praf folosind un șervețel
uscat şi subţire care nu lasă scame. Șervețelul se introduce cu grijă în spaţiile dintre
lamelele radiatorului şi se mişcă într-o parte şi în alta. Putem folosi şi o pensulă fină
pentru a curăţa de praf anumite zone ale radiatorului. Curățarea ventilatorului se
efectuează în modul descris în secţiunea Întreţinerea ventilatoarelor.

Întreținerea procesorului. Procesorul se demontează doar în cazul în care trebu-


ie să vă convingeți că transferul de căldură între el şi radiator este maxim. Transferul
termic este asigurat de pasta termoconductoare, care, supusă la temperaturi mari,
treptat degradează. Acest fapt poate avea consecințe negative asupra funcţionării
procesorului. Pentru a înlocui pasta termoconductoare, va trebui să ştergeți pasta
veche de pe suprafaţa procesorului şi a bazei radiatorului. Se utilizează inițial un
șervețel uscat, apoi se curăţă ambele suprafeţe cu ajutorul unui șervețel înmuiat
în alcool izopropilic. În final, ambele suprafeţe se şterg bine cu un șervețel uscat.
Atenție: nu apăsați tare pe procesor în timpul operaţiei de curățare.

Montați procesorul în soclu şi aplicați o picătură de pastă termoconductoare pe


suprafaţa lui. Împrăştiați picătura de pastă într-un strat omogen pe suprafaţa proce-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 47


sorului cu ajutorul degetului arătător. Procedura se efectuează în mănuși de cauciuc
sau de polietilenă. Nu ajungeți la marginile procesorului. Îndepărtați pasta care iese
în afara marginilor. Montați răcitorul peste procesor.

Întreținerea plăcii video. Performanţa generală a calculatorului depinde de


performanța plăcii video. Plăcile video moderne au procesoare grafice puternice,
care degajă multă căldură. Înlăturarea căldurii se efectuează cu ajutorul unor radia-
toare și ventilatoare.

Placa video se demontează ușor, ceea ce face ca întreţinerea ei să nu fie difici-


lă. Ventilatorul plăcii video este fixat prin nişte şuruburi pe radiatorul procesorului
grafic. Pentru a le deşuruba, trebuie să alegeți corect şurubelniţa. După deşurubare,
deconectați cablul de alimentare al ventilatorului, care este fixat într-un conector de
pe placa video. Suflați placa video pe ambele părţi cu aer comprimat, pentru a înde-
părta praful de pe ea. Porţiunile pe care a mai rămas praf pot fi curățate cu ajutorul
unei pensule.

Modul de curățare a radiatorului se aseamănă cu cel descris în secțiunea


Întreținerea răcitorului procesorului. Curățarea postamentului radiatorului (porţiu-
nea care acoperă procesorul grafic) trebuie realizată cu delicateţe, fără a apăsa tare,
pentru a nu deteriora procesorul. Curățarea ventilatorului se face în modul descris
în secţiunea Întreţinerea ventilatoarelor.

Exemplu de listă de resurse Web

1. Curățarea ventilatorului de pe placa video. https://www.youtube.com/


watch?v=vannWryjFcc
2. Curățarea ventilatorului de pe procesor. https://www.youtube.com/
watch?v=l7xyrEStrQU
3. Întreţinerea ventilatoarelor. http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-in-
tretinere-pc-2.htm#INTRETINEREA VENTILATOARELOR

• Demonstrație (15 min.)

Profesorul demonstrează utilizarea corectă a uneltelor disponibile din laborator


destinate activităților de întreținere (de ex., tubul cu aer comprimat, aspirator special
etc.)

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii sînt rugaţi să completeze tabelul cu descrierea procedurilor de întreţinere
a componentelor unităţilor centrale.

48 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Exemplu de tabel cu descrierea procedurilor de întreţinere, propus elevilor pentru a
fi completat

Nr. Componenta Consumabilele pentru Operaţiuni de deservire Periodicitatea


unității cen- întreținere de efectuare
trale a întreținerii

1. Ventilatorul − Tub cu aer comprimat 1. Îndepărtarea prafului O dată la 6


microproce- − Pensulă fină de pe palele elicei. luni
sorului − Şervețel moale care nu 2. Lubrifierea axului ven-
lasă scame tilatorului. O dată la 12
− Ulei folosit în mecani- luni
ca fină

2. Placa de bază − Aspirator special 1. Eliberarea plăcii de ca- O dată la 3


− Tub cu aer comprimat bluri și de plăci cu ca- luni
− Pensulă fină blaj imprimat.
− Şervețel moale care nu 2. Dezasamblarea.
lasă scame 3. Suflarea prafului de pe
ambele părți.
4. Curățarea sloturilor și a
altor zone greu de ajuns
cu o pensulă fină.

… … … … …

EXTINDERE
Teme pentru acasă:
– Dezvoltați noțiunea deservirea tehnică a echipamentelor digitale din componența
unităților centrale și completați harta mentală.
– Continuați completarea tabelului cu descrierea procedurilor de întreţinere.

2.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie să
ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul execu-
tării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterităţilor şi a
abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi încurajaţi
să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a se asigura
că înainte de a începe lucrul au toate seturile de unelte şi de consumabile necesare
intervenţiei tehnice preconizate.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 49


Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de
învăţare Deservirea tehnică a componentelor sistemelor de calcul.

Tema lecţiei practice: Curățarea dispozitivelor electromecanice

Lucrare practică exersată: Curățarea de praf a ventilatoarelor din componenţa uni-


tăţii centrale a calculatorului personal

Conţinutul: Procedurile de dezinstalare, curățare şi reinstalare a ventilatoarelor din


componenţa unităţilor centrale ale calculatoarelor personale

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea regulilor de protecţie a muncii în activităţile de întreținere a cal-
culatoarelor personale.
• Reactualizarea regulilor de utilizare a uneltelor pentru efectuarea operaţiilor de
întreţinere a calculatoarelor personale și a consumabilelor pentru întreţinerea
calculatoarelor personale.

REALIZARE A SENSULUI
• Formularea sarcinii practice.
• Distribuirea fişelor-suport.
• Lucrul elevilor în perechi.

Exemplu de Fişă-suport pentru lecţia practică Curățarea de praf a ventilatoarelor


din componenţa unităţii centrale a calculatorului personal

Echipamentul necesar:
• Calculator personal în stare bună de funcţionare
• Set de șurubelnițe
• Tub cu aer comprimat
• Pensulă fină
• Aspirator (opțional)

Sarcini de lucru:
1. Inventarierea ventilatoarelor.
2. Dezinstalarea ventilatoarelor.
3. Curățarea de praf a ventilatoarelor.
4. Instalarea ventilatoarelor curăţate.
5. Verificarea bunei funcţionări a ventilatoarelor.
6. Documentarea lucrărilor efectuate.

50 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Etapele de realizare:
1. Deschiderea carcasei.
2. Deconectarea cablurilor, dezinstalarea sursei de alimentare, curățarea de praf
a ventilatorului, reinstalarea sursei de alimentare.
3. Deconectarea cablurilor, dezinstalarea ventilatorului de pe procesor, curățarea
de praf a ventilatorului și a sistemului de răcire a procesorului, reinstalarea
ventilatorului.
4. Dezinstalarea plăcii video (dacă aceasta dispune de ventilatoare), curățarea
de praf a ventilatoarelor, reinstalarea plăcii video.
5. Conectarea cablurilor eliberate, verificarea conexiunilor.
6. Verificarea bunei funcţionări a fiecărui ventilator.
7. Închiderea carcasei.
8. Verificarea funcționării calculatorului.
9. Documentarea lucrărilor efectuate.

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii documentează lucrările de întreținere efectuate, prezintă raportul pentru
verificare.

EXTINDERE
Temă de recapitulare pentru acasă: Unităţile externe de stocare a datelor pe discuri
magnetice, discuri optice, cartele magnetice, cartele de memorie solidă, cartele inte-
ligente.

Notă: În procesul de pregătire şi de desfăşurare a lecţiilor practice şi de laborator,


cadrul didactic va acorda o atenţie deosebită condiţiilor de protecţie a mediului şi mun-
cii în siguranţă.

Astfel, înainte de începerea lucrului propriu-zis, cadrul didactic va verifica dacă:


− elevii au urmat instructajul la locul de muncă;
− uneltele, mesele de lucru sînt în stare bună de funcţionare;
− echipamentul de protecţie pentru fiecare loc de muncă repartizat elevilor este
în stare bună, sînt respectate în volum complet toate măsurile de siguranţă pre-
scrise de normele de protecţie a muncii.

Pe durata activităţilor practice, cadrul didactic va verifica dacă elevii:


− respectă regulile ergonomice şi de securitate a muncii;
− urmează procedurile de protejare a echipamentelor;
− urmează procedurile de protejare a mediului înconjurător de contaminare.

După terminarea lucrărilor practice, cadrul didactic se va asigura că:


− echipamentele de calcul au fost deconectate de la prizele de curent alternativ;
− locurile de muncă au fost curățate;

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 51


− uneltele au fost strînse şi puse la loc.

Cadrul didactic le va reaminti elevilor că ei sînt obligaţi să raporteze imediat orice


accident, orice încălcare a regulilor de protecţie a muncii, orice utilizare necorespunză-
toare a echipamentelor pe care le observă.

2.3. Sugestii de evaluare


2.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi realizate în scopul estimării nivelului de formare a competen-


ţelor-cheie cu care vine elevul din învăţămîntul general. Aceste competenţe constituie
o bază şi o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. Lipsa
unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de performanţă în demonstrarea anumitor
competenţe-cheie, de exemplu, în comunicarea în limba maternă, în matematică, şti-
inţe şi tehnologie, în domeniile acţional-strategice etc., sporesc gradul de dificultate
în formarea competenţelor profesionale. Rezultatele evaluărilor iniţiale vor fi folosite
pentru racordarea demersului didactic la nivelul de pregătire al elevilor. Pentru efectu-
area evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asistate de calculator, rezol-
varea situaţiilor simulate de problemă.

Evaluările curente/formative au drept scop informarea elevilor despre nivelul de


performanţă deținut, creşterea nivelului de motivare şi de implicare în procesele de
formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale. Totodată, rezultatele evaluărilor
curente/formative reprezintă un feedback continuu, pe care cadrul didactic trebuie să-l
utilizeze pentru corectarea operativă a proceselor de predare-învăţare.

Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: testările asista-


te de calculator, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii
elevului, discuţia/conversaţia, demonstrarea de către elevi a procesului de pregătire a
locului de muncă, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se va realiza la finele modulului, în baza simulării în atelier a


unei situaţii de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenţei profesiona-
le. Metodele folosite în procesul de evaluare vor evidenţia cunoştinţele şi deprinderile
necesare pentru efectuarea activităţilor de muncă şi, mai ales, capacitatea candidatu-
lui de a obţine rezultatele practice aşteptate. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin
care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului

52 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi stabilite explicit indicatorii şi descriptorii
de performanţă ai proceselor şi/sau produselor realizate de elevi.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstrația structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

2.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm, în calitate de exemplu, modele de itemi pentru testarea asistată de cal-


culator.

Itemul 1.

Care dintre elementele chimice utilizate la producerea componentelor calculato-


rului pot contamina mediul înconjurător dacă deșeurile nu sînt stocate în mod cores-
punzător? (Bifaţi două opţiuni.)

 Carbon  Mercur  Plumb  Argint

Itemul 2.

În compania în care activați un utilizator a raportat următoarele: calculatorul său


a început să facă un zgomot puternic și programele se încarcă greu. Care dintre com-
ponentele calculatorului este pe cale să cedeze?

 Procesorul  Discul magnetic  Placa de bază  Unitatea de disk optic

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 53


Itemul 3.

Două dintre dispozitivele de mai jos pot fi reparate fără a utiliza unelte antistatice.
Bifați-le.

 Procesorul  Discul magnetic  Placa de bază  Unitatea de disk optic

Itemul 4.

Două dintre dispozitivele de mai jos se repară fără utilizarea uneltelor antistatice.
Bifați-le.

 Monitorul  Discul magnetic  Procesorul  Sursa de alimentare

Itemul 5.

Care este pericolul de risc atunci cînd efectuați acțiuni de întreținere a sursei de
alimentare?

 Riscul de contaminare  Riscul de electrocutare


 Riscul de arsură chimică  Riscul de arsură termică

Itemul 6.

În compania în care activați a fost schimbat mediul de transmisie a datelor prin re-
ţea. S-ar putea ca unele calculatoare să nu poată fi conectate la noul mediu, fiind ne-
cesare intervenţii la nivelul plăcilor de bază. Care din caracteristicile plăcilor de bază
ar trebui luate în considerare la trecerea la un nou mediu de transmisie a datelor?

 Tipul de memorie  Tipul de disc magnetic  Disponibilitatea de co-


nectori pentru extensie

Itemul 7.

În timpul efectuării activităților de întreținere, operatorul a observat că placa de


rețea joacă în conectorul de extensie. Ce acţiuni trebuie de întreprins?

 Înlocuirea plăcii de rețea cu una nouă


 Fixarea plăcii în conector prin aplicarea pastei termoconductoare
 Strîngerea șuruburilor ce fixează conectorii
 Instalarea plăcii de reţea într-un alt conector

54 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 8.

Asociaţi prin tehnica de cursor trage-şi-lasă componentele unităților centrale din


coloana A cu materialele care se utilizează la Curățarea lor din coloana B.

A B

Carcasa Acetonă

Sistemul de răcire/ventilare Alcool izopropilic

Memoria RAM Aer comprimat

Contactele componentelor Soluție de curățare

Itemul 9.

Stabiliţi valoarea de adevăr pentru afirmaţiile de mai jos. Bifaţi valoarea corectă.

Praful creşte probabilitatea de străpungeri electrosta-  Adevărat  Fals


tice în interiorul calculatorului personal.

Utilizarea brățării antistatice nu este necesară în cazul  Adevărat  Fals


în care operatorul dezinstalează sistemul de răcire al
microprocesorului.

După înlăturarea prafului din interiorul unității centra-  Adevărat  Fals


le, operatorul trebuie să verifice conexiunile cablurilor
interne și externe.

2.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi a produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− formular/raport tehnic completat.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 55


Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesi-


onale de bază Pregătirea locului de muncă pentru efectuarea operaţiunilor de între-
ţinere a calculatoarelor personale şi a echipamentelor periferice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea


nivelului de formare a competenţei

• Operează cu denumirile de unelte pentru • Teste electronice rezolvate.


asamblarea şi depanarea calculatoarelor • Setul de unelte pregătit.
personale. • Concluzie referitoare la completitudi-
• Operează cu denumirile de consumabile nea setului de unelte de întreținere a
utilizate în întreținerea calculatoarelor per- calculatoarelor personale formulată.
sonale. • Setul de consumabile pregătit.
• Explică necesitatea respectării reguli- • Concluzie referitoare la completitu-
lor de protecţie a muncii în activităţile de dinea setului de consumabile pentru
întreținere a calculatoarelor personale. întreținerea calculatoarelor personale
• Formulează regulile de protecţie a muncii. formulată.
• Explică necesitatea respectării regulilor de • Cutii şi recipiente pentru stocarea de-
protecţie a echipamentelor din componența şeurilor pregătite.
calculatoarelor personale în activităţile de • Buna alimentare a locului de muncă cu
întreținere a acestora. energie electrică verificată.
• Identifică deşeurile ce apar în procesele • Concluzie referitoare la buna alimenta-
tehnologice de întreținere a calculatoarelor re cu energie electrică formulată.
personale. • Buna funcţionare a sistemului de venti-
• Verifică completitudinea setului de instru- lare verificată.
mente. • Concluzie referitoare la buna funcţiona-
• Verifică completitudinea setului de consu- re a sistemului de ventilare formulată.
mabile. • Buna funcţionare a sistemului de ilumi-
• Verifică buna alimentare cu energie electrică. nare a locului de muncă verificată.
• Verifică buna funcţionare a sistemului de • Concluzie referitoare la buna funcţio-
ventilare. nare a sistemului de iluminare a locului
• Verifică buna iluminare a locului de muncă. de muncă formulată.
• Stochează deşeurile conform regulilor pre- • Concluzie integratoare, bazată pe evi-
stabilite. denţe, referitoare la buna pregătire a
• Verifică buna pregătire a locului de muncă. locului de muncă formulată.

De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-


tic va elabora descriptorii în funcție de care se va efectua notarea nivelului de formare

56 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


a competenţelor în cauză. Notarea se va întemeia pe gradul de autonomie (de sine stă-
tător, sub îndrumare) şi pe responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exem-
plu de descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Pregătirea locului de muncă pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere a
calculatoarelor personale şi a echipamentelor periferice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de pregătire a locului de muncă.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare din cele necesare pentru a pre-
găti locul de muncă.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru a pregăti locul
de muncă.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Pregăteşte locul de muncă doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi
greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate doar sub îndrumare, cu
inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate doar sub îndrumare,
fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate autonom, cu depăşirea
semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate autonom, fără depăşi-
rea timpului alocat.
9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.
• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate autonom, cu perseve-
renţă, fără depăşirea timpului alocat.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 57


10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.
• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate autonom, cu perseve-
renţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd seturile de unelte şi con-
sumabile la particularităţile modelelor de calculatoare personale de deservit.

2.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− componentă de calculator deservită (curățată, lubrifiată, înlocuită, reinstalată,
verificată etc., după caz);
− dispozitiv periferic deservit (curăţat, lubrifiat, instalat, verificat, reîncărcat etc.,
după caz);
− sursă de alimentare deservită (curățată, verificată, înlocuită etc., după caz);
− formular de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− registru de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− sistem de calcul configurat/reconfigurat;
− date de pe purtătorul extern de informaţie reamplasate;
− formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produsele din tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea ni-


velului de formare a competenţei

• Documentează operaţiunile de între- • Test electronic rezolvat.


ţinere a calculatoarelor personale şi a • Loc de muncă pregătit.
echipamentelor periferice. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
• Verifică vizual cablurile, conectoarele de gradul de pregătire a locului de muncă
putere şi de date, dispozitivele electro- formulată.
mecanice. • Cabluri, conectoare şi conexiuni verifica-
• Verifică nivelul de tensiune a surselor de te.
alimentare permanentă. • Concluzie în bază de dovezi referitoare
• Verifică buna funcţionare a componen- la starea tehnică a cablurilor, conectoa-
telor sistemelor de calcul. relor şi conexiunilor formulată.

58 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Curăță dispozitivele electromecanice din • Surse de alimentare verificate.
componența unităților centrale. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
• Curăţă plăcile cu cablaj imprimat. starea tehnică a surselor de alimentare
• Curăţă contactele şi conectoarele. formulată.
• Curăţă unităţile externe de stocare a da- • Placa de bază verificată.
telor. • Concluzie întemeiată pe dovezi referitoare
• Curăță dispozitivele optice şi optico-elec- la starea tehnică a plăcii de bază formulată.
tronice. • Dispozitive periferice verificate.
• Lubrifiază dispozitivele ce conţin piese • Dispozitive periferice reîncărcate cu con-
mecanice. sumabile.
• Încarcă dispozitivele periferice cu consu- • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
mabile. starea tehnică a dispozitivelor periferice
• Reconfigurează sistemul de calcul prin formulată.
înlocuirea dispozitivelor indicate. • Componenta indicată curățată.
• Actualizează sistemul de bază de intrări- • Componenta indicată lubrifiată.
ieşiri conform noii configurări a sistemu- • Componenta indicată instalată.
lui de calcul. • Componenta indicată dezinstalată.
• Reamplasează datele pe purtătorii ex- • Componenta indicată înlocuită.
terni de informaţie conform configurări- • Date de pe purtătorii externi de informație
lor indicate. reamplasate.
• Formular/registru de evidență a opera­
țiunilor de întreținere completat.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 59


4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.
• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate doar sub
îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificativă a
timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate doar sub
îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate autonom,
cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate autonom,
fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate autonom,
meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de întreţinere a calculatoarelor personale sînt efectuate autonom,
meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd
procedurile de intervenţie la particularităţile modelelor de calculatoare perso-
nale de deservit.

2.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. Învăţămîntul profesional şi tehnic în domeniul TIC. Proiect cofinanţat din Fondul
Social European în cadrul POS DRU 2007-2013. Beneficiar: Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic.
2. Dabija G. Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare. Material
de predare – partea I. Domeniul: Electronică automatizări. Calificarea: Tehnician
operator tehnică de calcul. Nivel 3.
3. Popescu C.-M., Ciobanu M.-V. Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare. Mate-
rial de predare. Domeniul: Informatică. Calificarea: Analist programator. Nivelul
3 avansat.

60 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


4. Mihăescu L. Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afa-
cerilor. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2009.
5. Cisco Networking Academy. IT Essentials: PC Hardware and Software. IT Essen-
tials Data Sheet / Cisco Systems, 2010.
6. Cisco Networking Academy. IT Essentials: PC Hardware and Software. Curs de
lecţii electronice interactive. Versiunea 4.0. / Cisco Systems, 2008.
7. http://www.tvet.ro/

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 61


Modulul 3. Instalarea şi depanarea reţelelor de
calculatoare personale
3.1. Administrarea modulului
Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Pregătirea încăperilor şi a locului de muncă


al instalatorului/depanatorului de reţele de 2 2 4
calculatoare

2 Instalarea şi demontarea echipamentelor de 10 6 16


reţea

3 Instalarea şi demontarea cablurilor de date 8 6 14

4 Configurarea echipamentelor de reţea 10 8 18

5 Conectarea calculatoarelor personale la re- 8 4 12


ţelele de date

6 Depistarea defectelor reţelelor locale de cal- 4 4 8


culatoare la nivelul componentelor de bază

7 Înlocuirea componentelor defecte ale reţe- 6 4 10


lelor locale de calculatoare

8 Depanarea problemelor de conexiune ale re- 4 4 8


ţelelor locale

Total 52 38 90

3.2. Proiectarea didactică


3.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la acest modul poate fi reali-


zată împărțind conținuturile în opt unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază îi

62 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


corespunde o unitate de învăţare. Divizarea propusă și repartizarea orelor este orienta-
tivă. Formarea competențelor de documentare a măsurilor de instalare şi de depanare
a reţelelor de calculatoare personale, de pregătire a locului de muncă pentru efectuarea
operaţiunilor de instalare și depanare a rețelelor de calculatoare personale se realizează
în timpul studierii fiecăreia dintre unitățile de învățare ale modulului în cauză.

Prezentăm în calitate de model proiectul didactic pentru unitatea de învăţare Con-


figurarea echipamentelor de reţea.

Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Operatorul pentru su-


portul tehnic al calculatoarelor efectuează lucrări de configurare a echipamentelor de
rețea. Lucrările respective sînt complexe, de o mare responsabilitate, şi pot fi efectuate
cu succes doar în cazul în care muncitorul înțelege modul de funcţionare a echipamen-
telor de reţea şi are abilităţi de configurare a acestora.

Condiţii prealabile:
− Elevii pot explica noţiunile: rețea de calculatoare, reţele locale (LAN), reţele de
întindere mare (WAN), reţele fără fir (WLAN), semnale digitale şi semnale ana-
logice.
− Elevii pot identifica: criteriile de clasificare a rețelelor, avantajele şi dezavanta-
jele diferitelor tipuri de rețele, resursele ce pot fi partajate în cadrul unei reţele
de calculatoare, echipamentele de rețea, tipurile de linii de comunicație.
− Elevii pot instala și dezinstala echipamentele de reţea: modeme, concentratoa-
re, repetoare, comutatoare, rutere, puncte de acces prin conexiuni fără fir, dis-
pozitive multifuncţionale de reţea.
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.

Obiective operaţionale. La sfîrşitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice noțiunile: topologia reţelelor locale de calculatoare, tehnologia de
cooperare în rețea client-server, calculator-gazdă, tehnologia de cooperare în
rețea de la egal la egal, structura de comunicație, lăţime de bandă, pachet de
date, protocol de comunicație, standarde de conectare şi de comunicaţii, arhi-
tectura rețelelor locale;
− să descrie conceptele: reţele de la egal la egal (peer-to-peer), reţele client-ser-
ver, transmisie de date, modelul standard de comunicații OSI/ISO, adresarea
componentelor în reţelele de calculatoare;
− să identifice arhitecturile de rețele, protocoalele de rețea, clasele de adrese IP;
− să aplice procedurile de configurare a echipamentelor de rețea: modemelor,
concentratoarelor, comutatoarelor, repetoarelor, ruterelor, punctelor de acces
prin conexiuni fără fir, dispozitivelor multifuncţionale de reţea.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 63


Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare

64
Nr. lec- Abilitățile de for- Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Tipul Lucrul pe acasă
ţiei mat lecţiei
1 Configurarea mo- Topologia şi arhitec- - Să explice noțiunile: topologia și arhitectura Te o r e t i c ă , Dezvoltați noțiunea
demelor tura reţelelor locale reţelelor locale de calculatoare, tehnologia de formare arhitectura rețelelor
de calculatoare de cooperare. a capacități- locale de calculatoa-
- Să descrie conceptele: reţele de la egal la lor de a re și completați harta
Tehnologiile de bază egal (peer-to-peer), reţele client-server. înțelege conceptuală.
ale reţelelor de cal- - Să identifice arhitecturile de rețele. cunoștințe
culatoare - Să utilizeze corect termenii în cauză. noi
2 Configurarea mo- Standarde de co- - Să explice noțiunile: structura de comunicație, Teoretică Dezvoltați noțiunile
demelor nectare şi de comu- lăţime de bandă, standarde de conectare şi standarde de co-
nicaţii de comunicaţii. nectare şi standar-
- Să descrie conceptul de transmisie de date. de de comunicaţii și
- Să descrie modelul standard de comunicații completați harta con-
OSI/ISO. ceptuală.
3 Configurarea mo- Protocoale de reţea - Să explice noțiunile: pachet de date, protocol Teoretică Dezvoltați noțiunea
demelor de comunicație, adresă fizică, adresă logică protocoale de rețea și
Adresarea compo- statică și dinamică, mască de subrețea, adre- completați harta con-
nentelor în reţelele sarea componentelor în reţelele de calcula- ceptuală.
de calculatoare toare.
- Să identifice protocoale de rețea, clasele de
adrese IP.
4, 5 Configurarea mo- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a mo- Teoretică Descrieți pe pași pro-
demelor figurare a modeme- demelor. Practică cedura de configura-
lor - Să aplice procedurile de configurare a mode- re a modemelor.
melor.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


6, 7 Configurarea con- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a con- Practice Descrieți pe pași pro-
centratoarelor figurare a concen- centratoarelor. cedura de configurare
tratoarelor - Să aplice procedurile de configurare a con- a concentratoarelor.
centratoarelor.
8, 9 Configurarea repe- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a repe- Te o r e t i c ă Descrieți pe pași pro-
toarelor figurare a repetoa- toarelor. Practică cedura de configura-
relor - Să aplice procedurile de configurare a repe- re a repetoarelor.
toarelor.
10, 11 Configurarea co- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a co- Teoretică Descrieți pe pași pro-
mutatoarelor figurare a comuta- mutatoarelor. Practică cedura de configurare
toarelor - Să aplice procedurile de configurare a comu- a comutatoarelor.
tatoarelor.
12, 13 Configurarea rute- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a rute- Teoretică Descrieți pe pași pro-
relor figurare a ruterelor relor. Practică cedura de configura-
- Să aplice procedurile de configurare a rutere- re a ruterelor.
lor.
14, 15 Configurarea punc- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a punc- Teoretică Descrieți pe pași pro-
telor de acces prin figurare a punctelor telor de acces prin conexiuni fără fir. Practică cedura de configu-
conexiuni fără fir de acces prin cone- - Să aplice procedurile de configurare a punc- rare a punctelor de
xiuni fără fir telor de acces prin conexiuni fără fir. acces prin conexiuni

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


fără fir.
16 Configurarea dispo- Procedurile de con- - Să descrie procedurile de configurare a dis- Teoretică Descrieți pe pași pro-
zitivelor multifunc- figurare a dispoziti- pozitivelor multifuncţionale de reţea. Practică cedura de configu-
ţionale de reţea velor multifuncţio- - Să aplice procedurile de configurare a dispo- rare a dispozitivelor
nale de reţea zitivelor multifuncţionale de reţea. multifuncţionale de
reţea.
17 − − Evaluare sumativă Testare −
18 Probă prac-
− − Evaluare sumativă −
tică

65
3.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

Conform paradigmei de instruire modulară, în procesul de formare şi de dezvoltare


a competenţelor profesionale cunoştinţele teoretice sînt predate şi învăţate în momen-
tele în care ele sînt necesare pentru executarea anumitor lucrări. De regulă, predarea
şi învăţarea cunoştinţelor teoretice se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este im-
portant ca aceste cunoştinţe să fie în legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul
de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare Con-


figurarea echipamentelor de rețea.

Tema lecţiei teoretice: Standarde de conectare şi de comunicaţii

Conţinutul: Standarde de conectare şi de comunicaţii

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi. Poate fi realizată prin metoda hărților mentale.

Elevii completează harta cu noțiuni care se asociază cu cele indicate pe hartă. Pro-
fesorul indică inițial doar noțiunea arhitectura rețelelor locale. În timpul completării se
urmărește corectitudinea asocierilor. Formele de lucru pot varia: frontal sau în grupuri
mici.

Exemplu de hartă mentală

Structura de
comuicații
Standarde de
Protocol de conectare și de
comunicații comunicații

Tehnologia Arhitectura
de cooperare rețelelor Topologia
locale

66 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


REALIZARE A SENSULUI
• Lectură individuală (25 min.)

În calitate de suport pot fi utilizate fișe de documentare sau pagini web/manuale


electronice. Profesorul folosește atît sursele propuse în Ghid, cît şi cele identificate prin
explorarea spaţiului virtual.

Exemplu de Fişă de documentare

De problemele de standardizare ale tehnologiilor de rețea se preocupă două


organizații internaționale: ISO (International Standards Organisation) și IEEE (Institute
of Electric and Electronic Engineers). ISO a dezvoltat modelul de referință OSI, iar IEEE
a definit nivelurile inferioare (logice și fizice) ale modelului OSI.

Modelul OSI (Open Systems Interconnection) prezintă o abordare a comuni-


cării în/dintre rețele conform principiului divizării pe niveluri. Fiecare nivel al OSI
deservește partea sa din procesul de comunicație. Această divizare simplifică con-
lucrarea dispozitivelor fizice și a produselor-program, iar problemele de comu-
nicare se rezolvă prin oferirea metodelor concrete de interacțiune dintre com-
ponente. Modelul OSI divizează problema complexă a comunicării între două
sau mai multe sisteme în 7 straturi numite și niveluri distincte (în engleză layers:
Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data link, Physical), organiza-
te într-o arhitectură ierarhică (stivă). Fiecare strat (nivel) are funcții bine determinate
și comunică doar cu straturile adiacente, care sînt prezentate în următorul tabel.

Modelul standard de rețea OSI/ISO

Nivel OSI/ISO Destinație Unitate de


date

Aplicație Realizarea interfeței pentru aplicațiile care necesită Mesaj


acces la serviciile de rețea.

Prezentare Transformarea datelor în formate înțelese de struc- Mesaj


tura de comunicație și de aplicația care va recepționa
aceste date, realizarea compresiei datelor și crip-
tarea. Pe acest nivel funcționează un program de
redirecționare, care filtrează și redirecționează ce-
rerile care nu pot fi rezolvate local.

Sesiune Furnizarea controlului comunicației între aplicații. Mesaj


Stabilirea, menținerea, gestionarea și închiderea
conexiunii (sesiunii) între aplicații.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 67


Transport Transferul fiabil al informației între două Segment
sisteme terminale (end points) ale unei
comunicații; controlul erorilor și controlul flu-
xului de date între două puncte terminale.

Rețea Determinarea căii optime pentru realizarea Pachet


transferului de date într-o rețea constituită
din mai multe segmente, prin fragmentarea și
reasamblarea informației. La acest nivel adre-
sele logice se transformă în adrese fizice.

Legături de date Furnizarea unui transport sigur, fiabil, al date- Cadru


lor de-a lungul unei legături fizice; realizarea
controlului erorilor de comunicație, a fluxului
de date, a legăturii; sincronizarea la nivel de
cadru.

Fizic Transmiterea unui șir de biți pe un canal de Bit


comunicații. Se precizează modulații, codări,
sincronizări la nivel de bit.

Specificațiile IEEE 802

Specificațiile IEEE 802 (denumită 802 datorită datei apariției − anul 1980 și luna a
II-a) determină mecanismul prin care adaptorul de rețea are acces la cablul de rețea și
transmite datele. Practic, specificațiile IEEE 802 extind modelul OSI. Această extindere
are loc pe nivelurile de legături de date și fizic, la care se determină modul în care mai
multe calculatoare au acces la rețea și nu provoacă conflicte cu alte dispozitive din
rețea. Standardele IEEE 802 detaliază nivelul de legătură în două subniveluri: nivelul
de control al legăturii logice − LLC (Logical Link Control) (IEEE 802.2) și nivelul de con-
trol al accesului la dispozitive − MAC (Media Access Control).
Specificația IEEE 802.2 divizează nivelul de legătură de date al modelului OSI în
două subniveluri. Nivelul LLC răspunde de menținerea conexiunii în timpul transmisiei
de date prin rețea. Nivelul LLC oferă puncte de acces SAP (Service Access Points) la
servicii de rețea care permit comunicații la nivelurile inferioare ale stivei de rețea.
Specificația IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Col-
lision Detection – acces multiplu la rețea Ehternet cu controlul coliziunilor determină
standarde pentru rețelele Ethernet.
Specificația IEEE 802.4 determină standarde pentru rețelele locale Token Bus.
Specificația IEEE 802.5 determină standarde pentru rețelele locale Token Ring.

68 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


REFLECŢIE (10 min.)
• Elevii primesc sarcina să efectueze un scurt test de evaluare/autoevaluare cu-
rentă, eventual, asistat de calculator.

3.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie
să ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul
executării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterită-
ţilor şi abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi
încurajaţi să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a
se asigura că înainte de a începe lucrul au toate seturile de unelte şi de consumabile
necesare intervenţiei tehnice preconizate.

Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de


învăţare Instalarea şi demontarea cablurilor de date.

Tema lecţiei practice: Proceduri de sertizare a cablurilor de date


Lucrare practică exersată: Sertizarea cablurilor de date

Conţinuturi:
− Cabluri torsadate
− Instrumente de tăiere, presare şi sertizare a cablurilor de date
− Proceduri de sertizare a cablurilor de date

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea regulilor de protecţie a muncii în activităţile de instalare şi depa-
nare a reţelelor de calculatoare personale.
• Reactualizarea regulilor de utilizare a instrumentelor de taiere şi presare folosi-
te pentru sertizarea cablurilor.

REALIZARE A SENSULUI (25 min.)


• Formularea sarcinii practice.
• Distribuirea Fişelor-suport.
• Lucrul elevilor în perechi.

Exemplu de Fişă-suport pentru lecţia practică Proceduri de sertizare a cablurilor


de date

Echipamentul necesar:
• Două bucăți de cablu UTP, de 0.6-0.9 m, categoria Cat 5 sau Cat 5e

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 69


• Minimum patru conectori RJ-45
• Instrument de sertizare RJ-45
• Cleşte pentru tăierea cablurilor
• Cleşte pentru dezizolarea cablurilor
• Două calculatoare cu Windows 7, Windows Vista sau Windows XP

Sarcini de lucru:
1. Sertizarea cablului de reţea Ethernet torsadat neecranat (UTP) drept, con-
form standardelor pentru Ethernet TIA/EIA, T568A.
2. Sertizarea cablului de reţea Ethernet torsadat neecranat (UTP) inversat, con-
form standardelor pentru Ethernet TIA/EIA, T568A.
3. Testarea cablurilor sertizate.
4. Documentarea lucrărilor efectuate.

Indicaţii:
1. La cablul drept, culoarea firului folosit de pinul 1 la un capăt este aceeași ca
cea utilizată de pinul 1 la celălalt capăt și, în mod similar, pentru toți ceilalți
șapte pini. Pentru a determina culoarea firului utilizat, consultați Diagrama 1
de pe desen.
2. Cablurile drepte sînt, de regulă, utilizate pentru a conecta o stație de lucru di-
rect la un comutator/concentrator/repetor (sau un repetor/comutator/con-
centrator la ruter).
3. La cablul inversat, perechile a doua şi a treia de pe un conector RJ-45 de la un
capăt al cablului sînt inversate în celălalt capăt (Consultaţi Diagrama 2). Ieşirile
pentru cablu au la un capăt standardul T568A, iar la celălalt capăt – T568B.
Cablurile inversate sînt utilizate, de regulă, pentru a conecta un repetor și un
comutator sau pentru a conecta direct două stații de lucru în vederea creării
unei rețele simple.

Diagrama 1 (EIA/TIA-568B) Diagrama 2


Cablu drept (Straight-through) Cablu inversat (Crossover)

Mufa RJ45-1 Mufa RJ45-2 Mufa RJ45-1 Mufa RJ45-2

Alb/Verde Alb/Verde Alb/Verde Alb/Verde


Orange Orange Orange Verde
Alb/Verde Alb/Verde Alb/Verde Alb/Orange
Albastru Albastru Albastru Albastru
Alb/Albastru Alb/Albastru Alb/Albastru Alb/Albastru
Verde Verde Verde Orange
Alb/Maro Alb/Maro Alb/Maro Alb/Maro
Maro Maro Maro Maro

70 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Etapele de realizare a sertizării:
1. Dezizolarea cablului UTP. Cu ajutorul cleștelui de cablu, înlăturăm învelișul
exterior al cablului (izolația). Dezizolarea o vom face pe o suprafață mai mare,
pentru a avea loc de manipulare a firelor.
2. Organizarea firelor. Se despletesc firele din perechi, pentru a le vedea culoarea.
3. Se aranjează ordinea culorilor după cum urmează: alb-portocaliu, portocaliu,
alb-verde, albastru, alb-albastru, verde, alb-maro, maro.
4. Aranjarea firelor. Se aranjează apropiat firele în mînă, în ordinea stabilită la pa-
sul anterior. Le vom ține strîns la bază pentru a prevenii inversarea culorilor.
5. Tăierea firelor. Introducem firele în cleștele de sertizat și tăiem aproximativ 2
cm din capătul lor. Ideea de bază este ca în momentul sertizării, izolația cablu-
lui să fie prinsă în mufa RJ-45.
6. Introducerea firelor în mufă. Ținem firele strîns cu degetele pentru a prevenii
încălecarea lor și le introducem în mufa RJ-45. Mufa se va ține cu clipsul ori-
entat în jos. Vom împinge firele pînă în capătul mufei avînd grija ca firele să-și
păstreze ordinea. Verificăm dacă firele au ajuns pînă la contactele mufei.
7. Sertizarea mufei. Se introduce mufa RJ-45 în cleștele de sertizat (locașul des-
tinat mufei RJ-45) și se strînge cu clește.

Resursă Web:
http://www.diypedia.ro/tehnologie/calculatoare-si-it/409-mufare-cablu-utp

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii testează calitatea sertizării cablurilor prin conectarea cablurilor de date
sertizate la echipamentele de reţea.

EXTINDERE
Temă pentru acasă:
− Elevii primesc sarcina de a identifica cablurile prezentate în imagine (cablu tor-
sadat neecranat UTP, cablu torsadat ecranat STP, cablu torsadat în folie FTP) şi
de a completa tabelul cu descrierea proprietăţilor acestora.

Exemplu de tabel cu imagini de cabluri, propus elevilor pentru completare

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 71


3.3. Sugestii de evaluare
3.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi efectuate în scopul estimării nivelului de formare a com-


petenţelor de bază şi a celei specifice referitoare la pregătirea locului de muncă şi la
munca în siguranţă. De asemenea, evaluările iniţiale vor fi efectuate pentru a estima
nivelul de formare a competenţelor la Informatică cu care elevul vine din învăţămîntul
general. Pentru desfășurarea evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asis-
tate de calculator, rezolvarea situaţiilor simulate de problemă.

Evaluările curente vor stabili progresele înregistrate de elevi. Evaluările în cauză se


vor realiza prin diverse modalităţi: testări asistate de calculator, observarea comporta-
mentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, demon-
strarea de către elevi a procesului de executare a operaţiilor tehnologice, prezentarea
de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se va realiza la finele modulului în baza simulării în atelier sau în


încăperi special amenajate a unei situaţii de instalare, demontare, configurare a echi-
pamentelor de reţea, situaţie care solicită elevului demonstrarea competenţei profe-
sionale.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

72 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


3.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de cal-


culator.

Itemul 1.

La care dintre nivelurile OSI datele sînt transformate în formatul acceptat de


structura de comunicație?

 Transport  Sesiune  Prezentare  Aplicație

Itemul 2.

Care dintre nivelurile modelului OSI răspunde de controlul fluxului de date între
două puncte terminale și de corectarea erorilor de transmisie?

 Transport  Sesiune  Prezentare  Aplicație

Itemul 3.

Care dintre nivelurile modelului OSI stabilește calea de transfer de date între cal-
culatoarele care transmit și recepționează datele?

 Transport  Rețea  Prezentare  Fizic

Itemul 4.

La care dintre nivelurile modelului OSI se află subnivelul de control al accesului la


dispozitive din rețea?

 Transport  Rețea  Legături de date  Fizic

Itemul 5.

Care dintre specificațiile IEEE 802 detaliază funcționarea rețelei Ethernet?

 IEEE 802.2  IEEE 802.3  IEEE 802.4  IEEE 802.5

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 73


Itemul 6.

Distanța între două segmente de rețea este de 1000 m. Utilizarea cărui tip de
cablu ar asigura transmiterea datelor la această distanţă fără repetor?

 RJ-58 A/U  Fibra optică  Cat3 UTP  Cat5 UTP

Itemul 7.

Într-o companie există două rețele locale eterogene (realizate în bază de proto-
coale distincte). Trebuie să reuniți aceste rețele în una, dar nu doriți să configurați
protocoalele adiționale ale fiecăreia dintre ele. Care din echipamentele enumerate
mai jos pot rezolva această problemă?

 Repetorul  Ruterul  Comutatorul  Concentratorul

Itemul 8.

Într-o rețea locală se atestă: (a) un trafic încărcat de date și (b) o atenuare a sem-
nalului electric din cauza cablurilor prea lungi ce conectează calculatoarele din rețea.
Evident, pentru funcţionarea normală a reţelei se cere reducerea traficului prin fil-
trarea pachetelor transmise prin reţea şi a atenuării semnalelor.

Pentru remedierea problemelor (a) şi (b) se propune instalarea de repetoare


suplimentare între segmentele îndepărtate ale reţelei. Care vor fi efectele acestei
soluții?

 Soluția propusă permite remedierea ambelor probleme, (a) și (b)


 Soluția propusă permite doar remedierea problemei (a)
 Soluția propusă permite doar remedierea problemei (b)
 Soluția propusă nu permite remedierea problemelor (a) şi (b)

Itemul 9.

Care din nivelurile modelului de rețea OSI realizează transformarea formatului


de date?

 Transport  Rețea  Legături de date  Prezentare

74 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 10.

Pentru alegerea dinamică din mulţimea de căi active a unei căi optime se preco-
nizează utilizarea unui ruter. În care din topologiile de reţea enumerate mai jos acest
lucru ar fi posibil?

 Stea  Magistrală  Inel  Distribuită

Itemul 11.

În care tip de cablu, din cele enumerate mai jos, efectul de diafoniei(Crosstalk)
este cel mai pronunţat?

 STP  Fibra optică  Cat5 UTP  Coaxial

Itemul 12.

Calculatorul din cadrul unei reţele Internet de clasa C are următoarea adresă nu-
merică:
11000000000000110000100111010011

Formaţi din biţii acestei adrese 3 grupe, după cum urmează:


Clasă adrese: _________________
Adresă reţea: _________________
Adresă calculator: _____________

Exprimaţi adresa calculatorului în cadrul reţelei (ultimul octet) în formă zecima-


lă: ____________

3.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 75


Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesi-
onale de bază Instalarea şi demontarea echipamentelor de reţea

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea


nivelului de formare a competenţei

• Operează cu denumirile de unelte pentru • Teste electronice rezolvate.


operaţiile de instalare/demontare a echi- • Modem montat.
pamentelor de reţea. • Modem demontat.
• Explică necesitatea respectării regulilor de • Concentrator montat.
protecţie a muncii în activităţile de instala- • Concentrator demontat.
re/demontare a echipamentelor de reţea. • Repetor montat.
• Formulează regulile de protecţie a muncii • Repetor demontat.
în activităţile de instalare/demontare a • Comutator montat.
echipamentelor de reţea. • Comutator demontat.
• Explică necesitatea respectării regulilor • Ruter montat.
de protecţie a echipamentelor de reţea în • Ruter demontat.
procesul de instalare şi demontare a aces- • Punctul de acces prin conexiuni fără fir
tora. montat.
• Instalează şi demontează modemele. • Punctul de acces prin conexiuni fără fir
• Instalează şi demontează concentratoarele. demontat.
• Instalează şi demontează repetoarele. • Dispozitivul multifuncţional de reţea
• Instalează şi demontează comutatoarele. montat.
• Instalează şi demontează ruterele. • Dispozitivul multifuncţional de reţea
• Instalează şi demontează punctele de ac- demontat.
ces prin conexiuni fără fir.
• Instalează şi demontează dispozitivele
multifuncţionale de reţea.

De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-


tic va elabora descriptorii în temeiul cărora se va efectua notarea nivelului de formare
a competenţelor în cauză. Notarea se va baza pe gradul de autonomie (de sine stătător,
sub îndrumare) şi pe responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu de
descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Instalarea şi demontarea echipamentelor de reţea

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de instalare/demontare a echipamentelor de reţea.

76 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.
• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare din cele necesare pentru a in-
stala/demonta echipamentele de reţea.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru a instala/de-
monta echipamentele de reţea.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Operaţiile de instalare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semni-
ficativă a timpului alocat.
• Instalează/demontează echipamentul indicat doar la nivel de operaţii elemen-
tare, cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de instalare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semni-
ficativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de montare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de montare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de montare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de montare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de montare/demontare a echipamentelor de reţea sînt efectuate
autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd po-
ziţionarea corectă a dispozitivului montat la particularităţile reţelelor locale de
calculatoare personale de deservit.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 77


3.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− componentă de reţea instalată (elemente de cablaj, echipamente de reţea,
adaptor de reţea, după caz);
− componentă de reţea demontată (elemente de cablaj, echipamente de reţea,
adaptor de reţea, după caz);
− componentă de reţea înlocuită (elemente de cablaj, echipamente de reţea,
adaptor de reţea, după caz);
− dispozitiv de reţea configurat/reconfigurat;
− problemă de conexiune remediată;
− calculator personal, conectat la reţea;
− formular de evidenţă a lucrărilor de instalare/depanare a reţelelor de calcula-
toare personale completat;
− registru de evidenţă a lucrărilor de instalare/depanare a reţelelor de calculatoa-
re personale completat;
− formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, a proceselor şi produselor prezentate în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea


nivelului de formare a competenţei

• Documentează operaţiunile de instalare/de- • Test electronic rezolvat.


panare a reţelelor de calculatoare personale • Loc de muncă pregătit.
şi a echipamentelor de reţea. • Concluzie în bază de dovezi referi-
• Pregătește locul de muncă pentru operațiuni toare la gradul de pregătire a locului
de instalare şi depanare a reţelelor de calcu- de muncă formulată.
latoare personale. • Încăpere pregătită.
• Pregătește încăperile pentru operațiuni de • Concluzie în bază de dovezi referi-
instalare şi depanare a reţelelor de calcula- toare la gradul de pregătire a încă-
toare personale. perii formulată.
• Respectă regulile de protecţie a muncii în ac- • Echipamentul indicat de rețea mon-
tivităţile de instalare şi depanare a reţelelor tat.
de calculatoare personale.

78 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Respectă regulile de protecţie a echipamentelor • Echipamentul indicat de rețea
din componenţa reţelelor de calculatoare perso- demontat.
nale. • Cablaj de reţea date instalat.
• Stochează regulamentar deşeurile din procesele • Cablaj de reţea date demontat.
tehnologice de instalare şi depanare a reţelelor de • Echipament de rețea configurat/
calculatoare personale. reconfigurat.
• Instalează şi demontează echipamentele din com- • Componenta de rețea locală în-
ponenţa reţelelor de calculatoare personale. locuită.
• Configurează echipamentele din componenţa re- • Componenta defectă de rețea
ţelelor de calculatoare personale. locală depistată.
• Depistează eventualele refuzuri ale conexiunilor • Problema de conexiune a rețelei
de reţea. de calculatoare depistată.
• Depistează eventualele refuzuri ale echipamente- • Problema de conexiune a rețelei
lor din componenţa reţelelor de calculatoare per- de calculatoare remediată.
sonale. • Formular/registru de evidență a
• Înlocuiește elementele de cablaj. operațiunilor de întreținere a re-
• Înlocuiește echipamentele din componenţa reţe- ţelei de calculatoare completat.
lelor de calculatoare personale.
• Reface conexiunile reţelelor locale de date.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 79


5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt
efectuate doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşi-
rea semnificativă a timpului alocat.
6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt
efectuate doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a tim-
pului alocat.
7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt
efectuate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.
8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt
efectuate autonom, fără depăşirea timpului alocat.
• Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.
9
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt efec-
tuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.
• Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.
10
• Operaţiile de instalare/depanare a reţelelor de calculatoare personale sînt
efectuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alo-
cat, elevul adaptînd procedurile de intervenţie la particularităţile reţelelor de
calculatoare personale de deservit.

3.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. http://profadeinfo.xhost.ro/fisedelucru2/Retele2.pdf
2. http://elearning.usarb.md/moodle/course/view.php?id=117
3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_OSI
5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Protocol_de_control_al_transmisiei
6. http://www.scritub.com/stiinta/informatica/retele/Componentele-fizice-ale-
unei-r95719.php
7. http://telecom.etc.tuiasi.ro/telecom/staff/lscripca/discipline%20predate/rcso/
an6/CursRC_files/P_154167.pdf
8. https://www.youtube.com/watch?v=QWGwaXMUEKs
9. Tittel E., Hudson K., Stewart J. M. Networking Essentiales – Сертификационный
экзамен – экстерном. Питер Ком, 1999.

80 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Modulul 4. Întreţinerea reţelelor de calculatoare
personale
4.1. Administrarea modulului
Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Documentarea măsurilor de între-


ţinere a reţelelor de calculatoare 2 2 4
personale

2 Pregătirea încăperilor şi a locului


de muncă pentru efectuarea ope-
raţiunilor de întreţinere a reţele- 2 2 4
lor de calculatoare personale şi a
echipamentelor de reţea

3 Verificarea stării tehnice curente


a echipamentelor din componen- 4 4 8
ţa reţelelor de calculatoare perso-
nale

4 Deservirea tehnică a echipamen-


telor din componenţa reţelelor de 4 4 8
calculatoare personale

5 Îmbunătăţirea performanţelor
tehnice ale reţelelor de calcula- 4 4 8
toare personale

Total 16 16 32

4.2. Proiectarea didactică


4.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la acest modul poate fi reali-


zată împărțind conținuturile în cinci unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 81


îi corespunde o unitate de învăţare. Divizarea propusă și repartizarea orelor este ori-
entativă. Totodată, menţionăm faptul că formarea competențelor de documentare a
măsurilor de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale și de pregătire a locului
de muncă pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere a reţelelor de calculatoare
personale şi a echipamentelor de reţea se realizează în timpul studierii fiecăreia dintre
unitățile de învățare ale modulului în cauză.

Prezentăm în calitate de model proiectul didactic pentru unitatea de învăţare Verifi-


carea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor de calculatoare
personale.

Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Operatorul pentru supor-


tul tehnic al calculatoarelor efectuează lucrări de întreţinere a reţelelor de calculatoa-
rele personale. Aceste operațiuni asigură stabilitatea în funcționarea rețelelor locale de
calculatoare, protecţia datelor, fiabilitatea echipamentelor de rețea și reduc probabili-
tatea eventualelor căderi ale reţelelor.

Activitățile de întreținere a rețelelor de calculatoare personale se organizează și se


efectuează conform documentaţiei tehnice (ghiduri, instrucţiuni, norme de exploatare
a reţelelor de calculatoare personale şi a echipamentelor de reţea), precum și în baza
planurilor de întreţinere preventivă.

Acuratețea documentării rezultatelor diagnosticării tehnice a rețelelor locale de cal-


culatoare și a echipamentelor de rețea, evidenţa lucrărilor de întreţinere a reţelelor
de calculatoare personale este unul dintre indicatorii de atitudine profesională față de
obligațiunile de serviciu.

Condiţii prealabile:
− Elevii pot explică noţiunile: topologia reţelei locale de calculatoare, tehnologia
de cooperare în rețea client-server, calculator-gazdă, tehnologia de cooperare
în rețea de la egal la egal, structură de comunicație, lăţime de bandă, pachet de
date, protocol de comunicație, standarde de conectare şi de comunicaţii, arhi-
tectura rețelelor locale, protocoale de rețea, clasele de adrese IP.
− Elevii pot identifica refuzurile frecvent întîlnite ale echipamentelor de reţea și
cauzele acestora.
− Elevii pot identifica mijloacele tehnice şi de program destinate diagnosticării
tehnice a reţelelor locale și a echipamentelor de reţea.
− Elevii pot identifica mijloacele tehnice şi de program destinate verificării conexi-
unilor în reţelele locale de calculatoare.
− Elevii execută procedurile de verificare a conexiunilor între calculator şi reţea,
în interiorul reţelei locale, între reţea şi echipamentele furnizorului de servicii
Internet.
− Elevii execută procedurile de diagnosticare tehnică a reţelelor locale de calcula-

82 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


toare la nivelul echipamentelor de reţea.
− Elevii execută procedurile de refacere a conexiunilor.
− Elevii documentează rezultatele diagnosticării tehnice a reţelelor locale de cal-
culatoare.
− Elevii documentează operaţiunile de depanare a reţelelor locale de calculatoare.
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.

Obiective operaţionale. La sfîrşitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice noțiunile: eveniment, jurnal, mesaj de eroare, mesaj de avertizare;
− să verifice vizual integritatea cablurilor, a conectoarelor de putere şi de date;
− să verifice vizual funcționalitatea echipamentelor din componenţa reţelelor de
calculatoare personale;
− să verifice nivelurile de tensiune ale surselor de alimentare permanentă;
− să execute procedurile de verificare a stării tehnice curente a echipamentelor
din componenţa reţelelor de calculatoare personale;
− să verifice setările echipamentelor din componenţa reţelelor de calculatoare
personale.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 83


Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare

84
Nr. Abilitățile de format Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Tipul Lucrul pe acasă
lecţiei lecţiei
1, 2 Verificarea vizuală a Proceduri de verificare − Să verifice vizual integritatea cabluri- 1 − Teore-Descrieţi pașii pe care
cablurilor, a conectoa- vizuală a echipamente- lor. tică i-ați întreprins pentru
relor de putere şi de lor din componenţa re- − Să verifice vizual funcționalitatea co- 2 − Prac- a depista probleme de
date, a echipamentelor ţelelor de calculatoare nectoarelor de putere. tică conexiune simulate în
din componenţa reţele- − Să verifice vizual funcționalitatea co- clasă.
lor de calculatoare per- nectoarelor de date. Descrieţi pașii pe care
sonale − Să verifice vizual funcționalitatea echi- i-ați întreprins pentru a
pamentelor din componenţa reţelelor remedia problemele de
de calculatoare personale. conexiune.
3 Verificarea nivelurilor Instrumente de măsu- − Să explice efectele negative ale abate- Practică Descrieți pașii pe care
de tensiune ale surse- rare și proceduri de mă- rilor de tensiune. i-ați efectuat pentru a
lor de alimentare per- surare a nivelurilor de − Să verifice nivelurile de tensiune ale măsura nivelul de ten-
manentă tensiune ale surselor de surselor de alimentare permanentă. siune al surselor de ali-
alimentare permanentă mentare permanentă.
4, 5 Verificarea stării teh- Produse-program des- − Să explice noțiunile: evenimente, jur- 4 − Teore- Descrieţi pașii pe care
nice curente a echipa- tinate verificării stării nale, mesaje de eroare şi de avertiza- tică i-ați întreprins pentru
mentelor din compo- tehnice a echipamente- re. 5 − Practi- a testa starea tehnică
nenţa reţelelor de cal- lor din componenţa re- − Să interpreteze mesaje de eroare şi de că a echipamentelor din
culatoare personale ţelelor de calculatoare avertizare. componența rețelelor
personale − Să verifice cablajul. de calculatoare perso-
− Să verifice modemele. nale.
− Să verifice concentratoarele.
− Să verifice repetoarele.
− Să verifice comutatoarele.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


6 Verificarea stării teh- Produse-program des- − Să verifice ruterele. Practică Descrieţi pașii pe care
nice curente a echipa- tinate verificării stării − Să verifice punctele de acces prin co- i-ați întreprins pentru a
mentelor din compo- tehnice a echipamente- nexiuni fără fir. verifica starea tehnică
nenţa reţelelor de cal- lor din componenţa re- − Să verifice dispozitivele multifuncţio- a echipamentelor de
culatoare personale ţelelor de calculatoare nale de reţea. reţea.
personale
7 Verificarea setărilor Proceduri de verificare a − Să verifice setările echipamentelor din Practică Descrieţi pașii pe care
echipamentelor din setărilor echipamente- componența rețelelor de calculatoare i-ați întreprins pen-
componenţa reţelelor lor din componenţa re- personale. tru a verifica setările
de calculatoare perso- ţelelor de calculatoare echipamentelor din
nale personale componența rețelelor
de calculatoare perso-
nale.
8 − − Evaluare sumativă Probă −
practică

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


85
4.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

În procesul de formare şi de dezvoltare a competenţelor profesionale, cunoştin-


ţele teoretice sînt predate şi învăţate în momentele în care ele sînt necesare pentru
executarea anumitor lucrări. De obicei, predarea şi învăţarea cunoştinţelor teoretice
se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este important ca aceste cunoştinţe să fie în
legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare Ve-


rificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor de calcula-
toare personale.

Tema lecţiei teoretice: Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din com-
ponenţa reţelelor de calculatoare personale

Conţinutul: Aparate de măsură pentru monitorizarea performanţelor tehnice ale


reţelelor de calculatoare personale

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi. Poate fi realizată prin metoda hărților mentale.

Elevii completează harta cu noțiuni care se asociază cu cele indicate pe hartă. Pro-
fesorul indică inițial doar noțiunile din stînga. În timpul completării sau după ce expiră
timpul rezervat pentru această activitate, se analizează corectitudinea completărilor.
Formele de lucru pot varia: frontal sau în grupuri mici.

Exemplu de hartă mentală


• Cabluri cu filtre torsadate
Linii de
• Cabluri coaxiale
comunicație
• Cabluri optice
• Linii cu microunde

• Modeme
Echipamente • Concentratoare • Rutere
de rețea • Repetoare • Puncte de acces prin conexiuni fără fir
• Comulatoare • Dispozitive multifuncționale de rețea
• TCP/IP
Protocoale de • NetBEUI
rețea • HTTP
• SSH
• TELNET

86 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


REALIZARE A SENSULUI
• Lectură individuală (10 min.)

În calitate de suport pot fi utilizate fișe de documentare sau pagini web/manuale


electronice. Profesorul folosește atît sursele propuse în Ghid, cît şi cele identificate prin
explorarea spaţiului virtual.

Exemplu de fişă de documentare

Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor


de calculatoare personale
Verificarea stării tehnice a reţelelor locale se efectuează conform unor proceduri
bine stabilite. De regulă, problemele care apar nu provoacă întreruperea totală a
funcționării rețelei, ci doar funcționarea neadecvată a rețelei sau a unei parți a aces-
teia.
Pentru a depista problemele de acest tip, operatorul trebuie să fie dotat cu un set
de instrumente speciale.
Problemele în exploatarea rețelelor locale pot fi divizate în trei grupuri mari:
defecțiuni la nivel fizic, trafic supraîncărcat și erori la nivel de protocoale de rețea.
Erorile la nivel fizic sînt determinate de defecțiunile dispozitivelor electrice sau ale
componentelor de rețea.
Traficul supraîncărcat apare în cazul în care
unul sau mai multe dispozitive de rețea nu reușesc
să prelucreze cererile parvenite.
Erorile de protocol de comunicare produc
erori de interconectare a dispozitivelor de rețea.
Erorile la nivel fizic pot apărea în dispozitive
de rețea, în canale de transmisie sau în locurile
de conectare a dispozitivelor la mediul de trans-
misie. Acestea se depistează cel mai ușor. Loca-
lizarea lor este posibilă, de exemplu, cu ajutorul
testerelor de cablu.

Aceste dispozitive verifică funcționalitatea canalului într-o singură direcție (de


exemplu, de la tester la concentrator sau de la tester la placa de rețea). Dacă defectul
este în canalul de comunicare, el poate fi depistat cu ajutorul testerului de cablu.
Erorile flotante din cauza contactelor nesigure în conectoare se depistează mai
greu, dat testerul de cablu poate ajuta și în aceste cazuri.
Notă: Utilizarea materialelor de calitate pentru realizarea mediului de transmisie
și montarea lor profesionistă este principala modalitate de prevenire a defectelor de
acest tip.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 87


Erorile de trafic supraîncărcat au un caracter neregulat și se depistează mult mai
dificil. Testerele de rețea permit: măsurarea multor parametri, de exemplu, trafic de
vîrf și trafic mediu al rețelei, partea de trafic pe bandă largă, numărul de coliziuni;
identificarea adreselor de pachete cu erori CRC. Unele testere de rețea pot genera
trafic pentru a studia comportarea rețelei la un grad de încărcare ridicat. Altele pot
păstra rezultatele testării pentru ca acestea să fie prelucrate mai tîrziu cu ajutorul
aplicațiilor speciale pe calculator.
Unele modele de testere pot lucra ca
servere WEB, ceea ce permite ca progra-
mul de navigare să fie utilizat în calitate de
interfață.
Cele mai comode în utilizare sînt dispo-
zitivele care integrează funcțiile de tester
de rețea și tester de cablu. Dar aceste unel-
te nu sînt capabile să captureze și să deco-
difice pachete. În situațiile în care trebuie
analizate erorile la nivel de protocoale se
utilizează analizoare de protocoale. Prac-
tic, analizorul prezintă o tabletă cu una sau
mai multe interfețe de rețea și cu aplicații
speciale.

Există analizoare capabile să ”înțeleagă” sute de protocoale diferite. Aceste dispo-


zitive pot captura și filtra pachete în funcție de parametrii prestabiliți. În plus, anali-
zoarele fixează timpul de rutare a pachetului, adresele fizice și de rețea ale sursei și
ale destinatarului de pachet.

• Demonstraţia (10 min.)

Profesorul demonstrează utilizarea testerelor disponibile din laborator pentru a ve-


rifica corectitudinea sertizării cablurilor, a depista și a localiza scurtcircuitul sau ruptu-
ra, a determina lungimea cablului etc.

REFLECŢIE
• Simularea defecțiunilor (10 min.)

Profesorul pregătește cîteva situații de probleme de conexiune care pot fi depistate


cu ajutorul testerelor disponibile, de exemplu, conectarea necorespunzătoare a unui
cablu sau dezactivarea unui adaptor de rețea. Elevii, împărțiți în grupuri mici în funcție
de numărul de probleme simulate, de numărul și tipul de testere disponibile, depistea-
ză cauzele refuzurilor și restabilesc conexiunea.

88 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


EXTINDERE
Temă pentru acasă:
− Descrieţi pașii pe care i-ați întreprins pentru a depista problema de conexiune
simulată în clasă.
− Documentați pașii pe care i-ați întreprins pentru a remedia situaţia.

4.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie să
ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul exe-
cutării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterităţilor şi
abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi încurajaţi
să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a se asigura
că înainte de a începe lucrul au toate seturile de unelte şi de consumabile necesare
intervenţiei tehnice preconizate.

Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de


învăţare Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor
de calculatoare personale.

Tema lecţiei practice: Produsele-program pentru monitorizarea performanţelor


tehnice ale reţelelor de calculatoare personale

Conţinutul: Produsele-program pentru monitorizarea performanţelor tehnice ale


reţelelor de calculatoare personale

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor necesare pentru efectuarea lucrării practice: eve-
nimente, jurnale, mesaje de eroare şi de avertizare şi interpretarea lor, criterii
de performanţă.

Metoda utilizată poate fi interogarea orală sau sub formă de dictare: profesorul numește
noțiunea, iar elevul, timp de un minut, scrie o explicație scurtă a acestei noțiuni. Răspunsu-
rile corecte se analizează imediat după ce se termină dictarea, elevii se autoevaluează.

REALIZARE A SENSULUI (25 min.)


• Lucrare de laborator. Lucru în grupuri a cîte trei-patru elevi. Elevii au la dispoziție
Fișe-suport.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 89


Exemplu de Fişă-suport pentru lecţia practică Produsele-program pentru monito-
rizarea performanţelor tehnice ale reţelelor de calculatoare personale

Echipamentul necesar. Un calculator cu cerințe minime pentru sistem:


• CPU: 1000 Mhz
• Memoria operativă: 512 Mb
• Spațiul pe disc: 30 Mb pentru instalarea aplicației plus 1-5 Mb pentru salvarea rezul-
tatelor monitorizării
• Rețea: TCP/IP.Sistem de operare: Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, Win-
dows 2000 / Windows 2000 Server
• Aplicaţia TNT. Pentru a instala aplicația TNM (Total Network Monitor), accesați:
http://www.softinventive.com/products/total-network-monitor
• 2-3 calculatoare care, în funcție de sarcina de lucru, satisfac următoarele cerințe:
− Verificarea Internet: suportul protocolului corespunzător și disponibilitatea por-
tului TCP (ICMP, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet)
− Verificarea Windows: Windows NT4 / 2000 / XP Pro / Vista / 2000 Server / 2003
Server / 2008 Server / Windows 7; drepturi de administrator; resurse ipc$, ad-
min$
− Verificarea registrului de stare: “Remote registry” service
− Verificarea performanțelor sistemului: RPC protocol, open TCP port 135, ”Win-
dows management Instrumentation (WMI)” service
− Verificarea fișierelor: NetBIOS and SMB protocols, open TCP ports 139 and 445

Sarcini de lucru:
Crearea unui proiect de monitorizare a performanțelor rețelei de calculatoare/gru-
pului de dispozitive din rețea utilizînd aplicația TNM (Total Network Monitor).
Notă: Fiecare etapă se finalizează cu efectuarea capturii de ecran, care se salvează și
se include în raportul prezentat la sfîrșitul lucrării practice.

Etapele de realizare:
1. Scanarea rețelei de calculatoare, crearea grupului și adăugarea dispozitivelor de
rețea (Add Device), care se includ în proiectul de monitorizare.

90 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


2. Adăugarea operațiilor de monitorizare (în funcție de sarcină) (Add Monitor):

a) Internet probes: ICMP, TCP/IP, HTTP,


FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet;
b) Windows probes: Event log, Service
state, Registry state;
c) File probes: File existence, File size,
File count, File compare, Disk space,
File CRC32, File content.

3. Definirea acțiunilor (Actions).

Dacă se adaugă monitor de tip b) sau


c), apare fereastra de autorizare.

4. Salvarea proiectului și rularea


lui.
5. Editarea raportului
6. Transmiterea raportului profe-
sorului pentru verificare.

REFLECŢIE (10 min.)


• Prezentarea sub formă de capturi de ecran (screenshots) a etapelor de confi-
gurare a aplicației, pentru a monitoriza performanțele rețelei de calculatoare/a
unui grup de calculatoare. De exemplu, o astfel de aplicaţie poate fi produsul cu
licență EULA (http://www.softinventive.com/files/tnm-eula.pdf) Total Network
Monitor, compania Softinventive Lab). Raportul poate fi transmis profesorului
prin poşta electronică.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 91


EXTINDERE
Temă pentru acasă:
− Analizați rezultatele monitorizării efectuate la ora practică și formulaţi o conclu-
zie referitoare la necesitatea optimizării rețelei de calculatoare.

4.3. Sugestii de evaluare


4.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

4.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de cal-


culator.

Itemul 1.

În cazul lipsei de conectivitate este necesară inspectarea cablurilor.

 Adevărat  Fals

92 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 2.

Faptul că ledul adaptorului de reţea luminează nu semnifică lipsă de conectivitate.

 Adevărat  Fals

Itemul 3.

Testerul de cablu permite determinarea distanței pînă la locul exact de ruptură


sau de scurtcircuit.
 Adevărat  Fals

Itemul 4.

Timpul de răspuns al unui calculator din rețea se poate afla cu comanda:


 Ipconfig  Ping  Wincfg  Cmd

Itemul 5.

Mesajele de control şi de eroare către calculatoare şi servere se transmit cu pro-


tocolul:
 ICMP  IP  TCP  TCP/IP

Itemul 6.

Comanda PING 127.0.0.1 verifică dacă:

 Protocolul ICMP trimite mesaje de control


 Ruterul funcționează corect
 Firewall-ul este setat pe nivel maxim de securitate
 TCP/IP este instalat corect pe calculatorul local

Itemul 7.

Parametrul -a în cadrul comenzii PING indică:


 Numărul de “echo requests” solicitate
 IP-ul corespunzător numelui calculatorului-gazdă
 Ieşirea din modul de comandă
 Nu permite fragmentarea pachetelor

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 93


Itemul 8.

Comanda tracert vede:

 Ruta optimă
 Ruta actuală
 Distanța dintre stații
 Rețeaua locală

Itemul 9.

Utilitarul Nslookup trimite interogări pentru:

 Staţia utilizatorului
 Serverul DNS
 Site-ul producătorului
 Gateway

Itemul 10.

Comanda Nslookup este valabilă pentru sistemele:

 Numai Windows
 Numai Linux
 Linux și Windows
 MAC OS Leopard

Itemul 11.

Care conturi de utilizator sînt definite implicit în Windows 7 (poate fi indicat alt
sistem de operare)?
 Administrator
 Backup Operator
 Guest
 User

94 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 12.

Într-o rețea locală se atestă: (a) un trafic încărcat de date și (b) o atenuare a sem-
nalului electric din cauza lungimilor mari ale cablurilor ce conectează calculatoarele
din rețea. Evident, pentru funcţionarea normală a reţelei, se cere reducerea traficu-
lui prin filtrarea pachetelor transmise prin reţea şi a atenuării semnalelor.
Pentru remedierea problemelor (a) şi (b) se propune instalarea de repetoare
suplimentare între segmentele îndepărtate ale reţelei. Care vor fi efectele acestei
soluții?

 Soluția propusă permite remedierea ambelor probleme, (a) și (b)


 Soluția propusă permite doar remedierea problemei (a)
 Soluția propusă permite doar remedierea problemei (b)
 Soluția propusă nu permite remedierea problemelor (a) şi (b)

4.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi a produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profe-


sionale de bază Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa
reţelelor de calculatoare personale

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea


nivelului de formare a competenţei

• Operează cu denumirile de aparate de măsu- • Teste electronice rezolvate.


ră pentru verificarea stării curente a echipa- • Aparatele de măsură pregătite.
mentelor din componenţa reţelei. • Concluzie în bază de dovezi referi-
• Explică necesitatea utilizării doar a aparate- toare la starea tehnică a cablurilor şi
lor de măsură verificate. conectoarelor formulată.
• Formulează regulile de protecţie a muncii în
activităţile de verificare a echipamentelor re-
ţelei.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 95


• Explică necesitatea respectării regulilor de • Concluzie în bază de dovezi refe-
protecţie a muncii în activităţile de verificare a ritoare la starea tehnică a echipa-
echipamentelor din componenţa reţelei. mentelor din componenţa reţelei
• Operează cu denumirile de produse-program formulată.
destinate verificării echipamentelor de reţea. • Concluzie în bază de dovezi referi-
• Verifică vizual cablurile, conectoarele de pute- toare la starea tehnică a surselor de
re şi de date, echipamentele din componenţa alimentare permanentă formulată.
reţelelor de calculatoare personale. • Procedură de monitorizare a trafi-
• Verifică cu ajutorul aparatelor de măsură ca- cului de date din reţea efectuată.
blurile, conectoarele de putere şi de date, • Informaţii referitoare la starea teh-
echipamentele din componenţa reţelelor de nică a echipamentelor de reţea în-
calculatoare personale. registrate.
• Localizează întreruperile şi scurtcircuitele ca-
blurilor de reţea.
• Verifică nivelurile de tensiune ale surselor de
alimentare permanentă.
• Verifică setările echipamentelor din compo-
nenţa reţelelor de calculatoare personale.
• Utilizează produsele-program destinate verifi-
cării echipamentelor de reţea.
• Monitorizează traficul de date din reţea.
• Înregistrează rezultatele verificării stării tehni-
ce a echipamentelor din reţea.

Pentru fiecare competenţă profesională de bază, cadrul didactic va elabora descrip-


torii pe care se va fundamenta notarea nivelului de formare a competenţelor în cauză.
Notarea se va întemeia pe gradul de autonomie (de sine stătător, sub îndrumare) şi
pe responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu de descriptori este
prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor
de calculatoare personale

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de verificare a echipamentelor din componenţa
reţelei.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare din cele necesare pentru a ve-
rifica echipamentele din componenţa reţelei.

96 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.
• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru a verifica
echipamentele din componenţa reţelei.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Verifică echipamentele din componenţa reţelei doar la nivel de operaţii ele-
mentare, cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de verificare a echipamentelor din componenţa reţelei sînt efec-
tuate doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea
semnificativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de verificare a echipamentelor din componenţa reţelei sînt efectuate
doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de pregătire a locului de muncă sînt efectuate autonom, cu depăşi-
rea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de verificare a echipamentelor din componenţa reţelei sînt efectua-
te autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de verificare a echipamentelor din componenţa reţelei sînt efectua-
te autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de verificare a echipamentelor din componenţa reţelei sînt efectu-
ate autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd
seturile de unelte şi consumabile la particularităţile operaţiunilor planificate
de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale.

4.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− planul de măsuri de întreținere a reţelei alcătuit;
− cablajul de date verificat;

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 97


− cablajul de date reparat;
− conexiune de rețea verificată;
− conexiune de rețea reparată;
− echipament de rețea verificat;
− echipament de rețea înlocuit;
− performanţe ale reţelei măsurate;
− server de servicii de rețea reamplasat;
− formular de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− registru de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produsele prezentate în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea ni-


velului de formare a competenţei

• Pregătește locul de muncă pentru efectua- • Test electronic rezolvat.


rea operațiunilor de întreţinere a reţelelor • Loc de muncă şi încăperi pregătite.
de calculatoare personale şi a echipamen- • Concluzie în bază de dovezi referitoare
telor de reţea. la gradul de pregătire a locului de mun-
• Colectează de la utilizatori şi înregistrează că şi a încăperilor formulată.
informaţiile referitoare la funcţionarea re- • Măsuri de întreținere a rețelelor de cal-
ţelelor de calculatoare personale şi a echi- culatoare și a echipamentelor de rețea
pamentelor de reţea. ce derivă din starea tehnică curentă a
• Planifică măsurile de întreţinere conform echipamentelor de reţea planificate.
stării tehnice a reţelelor de calculatoare şi • Concluzie în bază de dovezi referitoare
a echipamentelor de reţea. la starea tehnică curentă a echipamen-
• Verifică starea tehnică curentă a echipa- telor din componența rețelelor de cal-
mentelor din componenţa reţelelor de cal- culatoare formulată.
culatoare personale. • Concluzie în bază de dovezi referi-
• Verifică setările echipamentelor din compo- toare la setările echipamentelor din
nenţa reţelelor de calculatoare personale. componența rețelelor de calculatoare
• Reface cablajul de date. personale formulată.
• Reface conexiunile de reţea. • Cablajul de date refăcut.
• Resetează echipamentele de reţea. • Conexiunile de rețea refăcute.
• Înlocuieşte echipamentele de reţea. • Echipamente de rețea resetate.
• Echipamente de reţea înlocuite.

98 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Reconfigurează reţelele de calculatoare • Rețele de calculatoare personale re-
personale prin recablare şi înlocuire a com- configurate prin recablare și înlocuire a
ponentelor indicate. componentelor indicate.
• Reamplasează serverele de servicii de reţea • Servere de servicii de rețea reamplasa-
conform configurărilor indicate. te conform configurărilor indicate.
• Documentează măsurile de întreținere a • Formular/registru de evidență a
echipamentelor de reţea şi a reţelelor în operațiunilor de întreținere completat.
ansamblu.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descri Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru: ptori. Nota respectivă va
fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semni-
ficativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alo-
cat.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 99


7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.
• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de întreţinere a reţelelor de calculatoare personale sînt efectuate
autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul
adaptînd procedurile de intervenţie la particularităţile modelelor de calcula-
toare personale de deservit.

4.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. http://elearning.usarb.md/moodle/course/view.php?id=117
2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
3. http://telecom.etc.tuiasi.ro/telecom/staff/lscripca/discipline%20predate/rcso/
an6/CursRC_files/P_154167.pdf
4. http://cndiptfsetic.tvet.ro/materiale/Materiale_de_predare/DC/
Modul%252013%2520ok.doc
5. http://www.softinventive.com/products/total-network-monitor/
6. Tittel E., Hudson K., Stewart J.M. Networking Essentiales – сертификационный
экзамен – экстерном. Питер Ком, 1999.

100 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Modulul 5. Instalarea și configurarea produselor-
program

5.1. Administrarea modulului


Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Instalarea sistemelor de operare 28 30 58

2 Configurarea sistemelor de ope- 20 22 42


rare

3 Instalarea şi configurarea aplicaţi- 10 18 28


ilor de securitate digitală

4 Instalarea şi configurarea progra- 38 32 70


melor de aplicaţii

Total 96 102 198

5.2. Proiectarea didactică


5.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la Modulul 5 poate fi reali-


zată împărțind materiile în patru unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază îi
corespunde o unitate de învăţare. Evident, divizarea propusă și repartizarea orelor este
orientativă. Totodată, menţionăm faptul că formarea competențelor de instalare şi
de configurare a produselor-program se realizează în timpul studierii fiecăreia dintre
unitățile de învățare ale modulului în cauză.

Prezentăm în calitate de model proiectul didactic pentru unitatea de învăţare Insta-


larea şi configurarea aplicaţiilor de securitate digitală.

Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Concomitent cu deservi-


rea echipamentelor, operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor efectuează și
lucrări ce au drept scop asigurarea securităţii datelor. Este cunoscut faptul că produse-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 101


le-program sînt permanent amenințate de atacatori, care, cu ajutorul unor softuri dedicate numite malware (programe răuvoitoa-

102
re), pot distruge datele de pe calculator sau obține date confidențiale, ce ulterior pot fi folosite contra utilizatorilor. Pentru a preveni
pierderile de date şi accesul neautorizat la ele, pe calculatoarele personale sînt instalate programe speciale ce asigură securitatea
acestora. În această unitate de învățare se formează competențele de protejare a datelor şi a programelor de pe calculatoarele
personale.
Deţinînd astfel de competenţe, operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor devine unul din cei mai solicitați specialiști
din domeniul informaticii.
Condiţii prealabile:
− Elevii explică noţiunile: sistem de operare, aplicație, program-pilot, virus.
− Elevii pot identifica produsele-program destinate protejării datelor.
− Elevii pot descrie pericolele digitale la care sînt expuse calculatoarele personale.
− Elevii pot clasifica produsele-program de protejare a datelor în funcţie de destinaţia acestora.
− Elevii pot instala și configura sistemele de operare şi programele-pilot.
− Elevii pot verifica buna funcţionare a sistemelor de operare.
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.
Obiective operaţionale. La sfîrșitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:
− să explice noțiunile: politici de securitate, securitate la nivel fizic, securitate la nivel logic, fișier de semnătură, amenințări la
nivel fizic, amenințări la nivel logic, tipuri de atac digital;
− să descrie noțiunile: program ce afişează publicitate nesolicitată (adware), program-spion (spyware), program din zona gri
(grayware), program de obţinere a datelor confidenţiale (phishing);
− să distingă virușii, viermii, troienii, programele de ascundere a activităţilor (rootkit-urile), programele de expediere a mesa-
jelor electronice nesolicitate (spam-urile), ferestrele ce afişează informaţie/publicitate nesolicitată (pop-up);
− să identifice atacurile asupra protocoalelor TCP/IP;
− să descrie normele generale şi condițiile de siguranță digitală;
− să instaleze şi să configureze programe anti-virus;
− să protejeze calculatorul personal la nivelul sistemului de intrări-ieşiri (BIOS), de autentificare, de rețea;
− să instaleze şi să configureze programele de tip “zid parafoc”;
− să instaleze şi să configureze programele de criptare şi decriptare a fișierelor și a discurilor;

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


− să depisteze şi să elimine conectările nesancţionate, atît la nivel fizic, cît şi la nivel logic.
Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare
Nr. Abilitățile de Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Tipul Lucrul pe acasă
lecţiei format lecţiei
1, 2 Configurarea Tipuri de amenințări de − Să explice noțiunile: amenințare la nivel fi- Teoretice Repetați/învățați:
setărilor de securitate zic, amenințare la nivel logic, atac ciberne- Clasificarea
securitate a Tipuri de atacuri la securi- tic, tipul de atac. amenințărilor de securi-
sistemelor de tatea datelor sistemelor de − Să descrie noțiunile: virus, vierme, spion, tate digitală.
operare calcul corespondenţă nedorită (spam).
Clasificarea metodelor de − Să explice metodele de protecție a siste-
protecţie a sistemelor de melor de calcul și a datelor.
calcul şi a datelor
3 Configurarea Mijloacele de protecţie a − Să clasifice mijloacele de protecţie a siste- Teoretică Repetați/învățați:
setărilor de datelor la nivel fizic melor de calcul şi a datelor. Mijloacele de protecţie a
securitate a Mijloacele de protecţie a − Să enumere mijloacele de protecţie a date- datelor la nivel fizic.
sistemelor de datelor la nivel logic lor la nivel fizic. Mijloacele de protecţie a
operare − Să enumere mijloacele de protecţie a date- datelor la nivel logic.
lor la nivel logic.
− Să argumenteze necesitatea instalării şi
configurării corecte a mijloacelor de pro-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


tecţie a sistemelor de calcul şi a datelor.
4, 5, 6 Instalarea şi Jetoane de autentificare − Să explice modul de utilizare a jetoanelor Practice Repetați/învățați:
configurarea şi dispozitive de citire a de autentificare. Restricţionarea accesu-
cititoarelor de acestora − Să explice procedurile de instalare și confi- lui fizic la calculatoare
jetoane de au- Programe-pilot pentru dis- gurare a cititoarelor de jetoane de autenti- cu ajutorul jetoanelor de
tentificare pozitivele de citire a jetoa- ficare. autentificare.
nelor de autentificare − Să instaleze şi să configureze cititoarele de Proceduri de instalare și
Proceduri de instalare şi jetoane digitale. configurare a cititoarelor
configurare a cititoarelor − Să verifice starea tehnică a cititoarelor de de jetoane de autentifi-

103
de jetoane de autentificare jetoane de autentificare. care.
7, 8, 9 Instalarea şi Cartele de autentificare − Să explice modul de utilizare a cartelelor de Practice Repetați/învățați:

104
configurarea şi dispozitive de citire a autentificare. Restricţionarea accesu-
cititoarelor de acestora − Să explice procedurile de instalare și confi- lui fizic la calculatoare
cartele de au- gurare a cititoarelor de cartele de autenti- cu ajutorul cartelelor de
tentificare Programe-pilot pentru dis- ficare. autentificare.
pozitivele de citire a carte- − Să instaleze şi să configureze cititoarele de Proceduri de instalare și
lelor de autentificare cartele digitale. configurare a cititoare-
− Să verifice starea tehnică a cititoarelor de lor de cartele de auten-
Proceduri de instalare şi cartele de autentificare. tificare.
configurare a cititoarelor
de cartele de autentificare
10, 11, Instalarea şi Dispozitive de citire a am- − Să explice modul de utilizare a cititoarelor Practice Repetați/învățați:
12 configurarea prentelor digitale de amprente digitale. Restricţionarea accesu-
cititoarelor de − Să explice procedurile de instalare și confi- lui fizic la calculatoare cu
amprente di- Programe-pilot pentru dis- gurare a cititoarelor de amprente digitale. ajutorul cititoarelor de
gitale pozitivele de citire a jetoa- − Să instaleze şi să configureze cititoarele de amprente digitale.
nelor de autentificare amprente digitale. Proceduri de instalare și
− Să verifice starea tehnică a cititoarelor de configurare a cititoarelor
Proceduri de instalare şi amprente digitale. de cartele de amprente
configurare a cititoarelor digitale.
de amprente digitale
13, 14, Instalarea şi Clasificarea produselor- − Să argumenteze necesitatea utilizării pro- 13 − Teo- Repetați/învățați:
15 configurarea program destinate protec- duselor-program destinate protecției siste- retică Protejarea sistemelor de
produselor- ţiei sistemelor de calcul şi melor de calcul şi a datelor la nivel logic. 14, 15 − calcul şi a datelor la nivel
program anti- a datelor la nivel logic − Să explice principiile de funcţionare a pro- Practice logic.
virus Produse-program de se- duselor-program destinate protecţiei siste- Clasificarea programelor
curitate digitală frecvent melor de calcul de viruşi. anti-virus.
utilizate

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Produse-program anti-vi- − Să clasifice produsele-program anti-virus.
rus − Să enumere principalele produse-program
Instalarea şi configurarea destinate protecţiei calculatorului de viruşi.
programelor anti-virus − Să descrie procedurile de instalare și confi-
Dezinstalarea programelor gurare a produselor-program anti-virus.
anti-virus − Să instaleze şi să configureze produsele-
Devirusarea calculatoare- program anti-virus.
lor − Să dezinstaleze produsele-program anti-vi-
rus.
− Să deviruseze calculatorul.
16, 17 Instalarea şi Clasificarea produselor- − Să argumenteze necesitatea utilizării pro- Practice Repetați/învățați:
configurarea program anti-spion duselor-program destinate depistării şi ne- Protejarea sistemelor de
programelor utralizării programelor-spion. calcul de programele-
anti-spion Produse-program anti-spi- − Să explice principiile de funcţionare a pro- spion.
onInstalarea şi configura- duselor-program destinate depistării şi ne- Clasificarea programelor
rea programelor anti-spion utralizării programelor-spion. anti-spion.
− Să clasifice produsele-program anti-spion.
Dezinstalarea programelor − Să enumere principalele produse-program
anti-spion destinate depistării şi neutralizării progra-
melor-spion.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Depistarea şi neutralizarea − Să descrie procedurile de instalare și confi-
programelor-spion gurare a produselor-program anti-spion.
− Să instaleze şi să configureze produsele-
program anti-spion.
− Să dezinstaleze produsele-program anti-
spion.
− Să depisteze şi să neutralizeze programele-
spion.

105
18, 19 Instalarea şi Pericolele digitale ce pot fi − Să argumenteze necesitatea utilizării pro- Practice Repetați/învățați:

106
configurarea evitate cu ajutorul mijloa- duselor-program de tip “zid parafoc”. Protejarea sistemelor de
programelor celor de tip ”zid parafoc” − Să explice principiile de funcţionare a pro- calcul cu ajutorul pro-
de tip “zid pa- duselor-program de tip “zid parafoc”. gramelor de tip “zid pa-
rafoc” Clasificarea produselor-pro- − Să clasifice produsele-program de tip “zid rafoc”.
gram de tip “zid parafoc” parafoc”. Clasificarea programelor
− Să enumere principalele produse-program de tip “zid parafoc”.
Produse-program de tip de tip “zid parafoc”.
“zid parafoc” − Să descrie procedurile de instalare și con-
figurare a produselor-program de tip “zid
Instalarea şi configurarea parafoc”.
programelor de tip “zid − Să instaleze şi să configureze produsele-
parafoc” program de tip “zid parafoc”.
− Să dezinstaleze produsele-program de tip
Dezinstalarea programelor “zid parafoc”.
de tip “zid parafoc” − Să verifice buna funcţionare a programelor
de tip “zid parafoc”.
Verificarea bunei funcţio-
nări a programelor de tip
“zid parafoc”
20, 21, Instalarea şi Clasificarea programelor − Să argumenteze necesitatea criptării şi de- Practice Repetați/învățați:
22 configurarea de criptare şi decriptare a criptării informaţiei stocate pe purtătorii Criptarea şi decriptarea
programelor purtătorilor externi de in- externi. datelor stocate pe pur-
de criptare a formaţie şi a fişierelor − Să clasifice produsele-program destinate tătorii externi de infor-
purtătorilor Instalarea şi configurarea criptării şi decriptării informaţiei stocate pe maţie.
externi de in- programelor de criptare şi purtătorii externi.
formaţie decriptare a purtătorilor
externi de informaţie şi a
fişierelor

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Instalarea şi Dezinstalarea programelor − Să explice necesitatea gestionării judicioa-
configurarea de criptare şi decriptare a se a parolelor.
programelor purtătorilor externi de in- − Să instaleze și să configureze produsele-
de criptare a formaţie şi a fişierelor program destinate criptării şi decriptării
fişierelor informației stocate pe purtători externi.
Gestionarea parolelor şi − Să genereze cheile de criptare şi decripta-
generarea cheilor de crip- re.
tare şi decriptare − Să cripteze şi să decripteze purtătorii ex-
terni de informație.
− Să cripteze şi să decripteze fișierele.
23, Configurarea Aplicaţii integrate destina- − Să descrie funcţiile aplicaţiilor integrate Practice Repetați/învățați:
24, 25 setărilor de te protecţiei sistemelor de de protecţie a sistemelor de calcul şi a Aplicaţii integrate desti-
securitate a calcul şi datelor datelor. nate protecţiei sisteme-
sistemelor de − Să configureze aplicaţiile integrate de pro- lor de calcul şi a datelor.
operare Interacţiunea aplicaţiilor tecţie a sistemelor de calcul şi a datelor. Pregătire către evalua-
de protecţie a sistemelor − Să verifice setările aplicaţiilor integrate de rea sumativă.
de calcul şi a datelor cu protecţie a sistemelor de calcul şi a date-
sistemul de operare lor.
− Să reconfigureze aplicaţiile integrate de
Impactul aplicaţiilor de protecţie a sistemelor de calcul şi a datelor

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


protecţie asupra perfor- conform setărilor propuse.
manţelor sistemelor de
calcul
26 − − Evaluare sumativă Testare −
Probe
27, 28 − − Evaluare sumativă −
practice

107
5.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

Conform paradigmei de instruire modulară, în procesul de formare şi de dezvoltare a


competenţelor profesionale cunoştinţele teoretice sînt predate şi învăţate în momentele
în care ele sînt necesare pentru executarea anumitor lucrări. De obicei, predarea şi învă-
ţarea cunoştinţelor teoretice se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este important ca
aceste cunoştinţe să fie în legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare In-


stalarea produselor-program.

Tema lecţiei teoretice: Instalarea şi configurarea sistemelor de operare


Conţinutul: Proceduri de instalare şi de configurare a sistemelor de operare

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi. Poate fi realizată printr-o discuție frontală cu elevii, punîn-
du-le următoarele întrebări de orientare:
− Care este destinaţia sistemului de operare al calculatorului?
− Ce funcții îndeplinește un sistem de operare?
− Care sînt factorii ce împun instalarea unui sistem de operare? De reinstala-
re? De configurare? De reconfigurare?
− Ce componente hardware trebuie racordate cu cerințele clientului?
− Ce înseamnă partiționarea discului?
− Ce partiții pot fi create?

REALIZARE A SENSULUI
• Explicarea procesului de instalare a unui sistem de operare (5 min.).
• Lectură individuală (5 min.)

În calitate de suport pot fi utilizate fișe de documentare sau pagini web/ manuale
electronice. Se recomandă ca materialul de citit să fie divizat în secvențe cît mai mici,
structurate în formă de operaţii tehnologice ce vor fi ulterior efectuate de către elev.
Profesorul folosește atît sursele propuse în Ghid, cît şi cele identificate prin explorarea
spaţiului virtual.

Exemplu de Fişă de documentare pentru lecţia teoretică Instalarea şi configurarea


sistemului de operare

Cum se instalează un sistem de operare


Înainte de a demara procesul de instalare, asiguraţi-vă ca aţi pregătit cheia ce se
conţine în licenţa sistemului de instalat.

108 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Instalarea unui sistem de operare poate fi efectuată:
− prin rețea de la un server sau de pe un hard disc local;
− de pe CD-uri sau DVD-uri;
− de pe USB utilizînd un flash special pregătit.

În cazul instalării de pe USB, va trebui să indicaţi acest lucru în setarile BIOS-ului.


Instalarea de la zero se efectuează în cinci etape:
− setarea BIOS-ului;
− partiţionarea şi formatarea hard disk-ului.
− instalarea efectivă a sistemului de operare;
− copierea pe hard disk-ul local a fişierelor necesare sistemului de operare;
− instalarea programelor-pilot.

Exemplu de listă de resurse Web

1. Setărea BIOS-ului în cazul instalării de pe un flash butabil. https://www.youtube.


com/watch?v=b0wBp5s1cMI%20.
2. Instalarea sistemului de operare Windows 7. https://www.youtube.com/watch?
v=gQagtorLCE8&feature=iv&src_vid=2y69_IUbxCo&annotation_id=annotation_
161923

• Demonstrație (30 min.)


Cadrul didactic demonstrează pas cu pas instalarea sistemului de operare.

Exemplu de Fişă-suport Instalarea sistemului de operare Windows 7

Pasul 1.
Introduceți DVD-ul de instalare Windows 7 în unitatea DVD-ROM sau conectaţi
unitatea flash USB într-un port USB.
După ce calculatorul se pornește, aşteptaţi mesajul “Apăsați orice tastă pentru a
porni de pe CD sau DVD.” (Press any key to boot from CD or DVD.).
Cum apare mesajul, apăsaţi orice tastă de pe tastatură pentru ca sistemul să por-
nească de pe DVD. Dacă nu apare niciun mesaj, calculatorul începe să încarce auto-
mat fișierele de pe DVD.
Calculatorul începe să încarce fișiere de pe DVD sau de pe unitatea flash USB (Win-
dows is loading files.).

Pasul 2.
Apare ecranul “Windows 7 porneşte”. (Starting Windows)

Pasul 3.
Se deschide fereastra Install Windows. (Instalaţi Windows.) Apăsați Next (Urmă-
torul), cu excepția cazului în care aveți nevoie să modificaţi setările implicite.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 109


Pasul 4.
Apăsați Install now (Instalaţi acum.) pentru a continua.

Pasul 5.
Începe Sesiunea de colectare de informaţii despre echipamentele calculatorului.
Apare ecranul Setup is starting (Configurarea începe...).
Apoi apare ecranul Please read the license terms (Vă rugăm să citiți termenii
licenței.). Citiți și confirmați că sînteți de acord cu licența prin selectarea casetei Ac-
cept the license terms (Accept termenii licenței.). Faceți clic pe Next (Următorul).

Pasul 6.
Apare ecranul Which type of installation do you want? (Ce tip de instalare do-
riţi?). Faceți clic pe Custom (advanced). (Particularizare (avansat))

Pasul 7.
Apare ecranul Where do you want to install Windows? (Unde doriți să instalați Win-
dows-ul?) Selectați unitatea hard disk sau partiția pe care va fi instalat Windows 7.
Faceți clic pe Next (Următorul) pentru a selecta Disk 0 Unallocated Space (Spaţiu
nealocat pentru Disc 0), care este setarea implicită.
Secțiunea Collecting information (Colectare de informaţii) a instalării se încheie.

Pasul 8.
Începe sesiunea de Instalare Windows.
Apare ecranul Installing Windows (Instalare Windows...). Configurarea Windows
7 poate dura pînă la 50 de minute.

Pasul 9.
Apare ecranul Windows needs to restart to continue (Windows-ul trebuie repor-
nit pentru a continua.). Calculatorul va reporni automat sau puteți da clic pe Restart
now (Repornire acum.).
Dacă primiți mesajul Press any key to boot from CD or DVD (Apăsați orice tastă
pentru a porni de pe CD sau DVD), nu apăsați nicio tastă și Windows-ul va porni de pe
hard disk pentru a continua instalarea.

Pasul 10.
Apare mesajul Setup is updating registry settings (Configurarea actualizează setă-
rilor registrului.).

Pasul 11.
Apare mesajul Setup is starting service (Configurarea porneşte serviciile.).

110 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Pasul 12.
Apare din nou ecranul Installing Windows (Instalare Windows ...). Windows poate
reporni de cîteva ori. Acest lucru poate dura cîteva minute.
Sesiunea de instalare Windows este finalizată.

Pasul 13.
Începe sesiunea Set Up Windows (Configurare Windows).
Tastați numele de utilizator (Type a user name) și numele calculatorului (Type a
computer name) oferite de instructor. Faceți clic pe Next (Următorul).

Pasul 14.
Apare ecranul Set password for your account (Setați o parolă pentru contul
dumneavoastră.). Tastați parola furnizată de către instructorul dumneavoastră.
Reintroduceți parola și introduceți indiciul parolei. Faceți clic pe Next (Următo-
rul).

Pasul 15.
Apare ecranul Type your Windows product key (Tastaţi cheia produsului dum-
neavoastră Windows.). Pe această pagină, tastați cheia de produs așa cum apare pe
carcasa DVD-ului cu Windows 7. Faceți clic pe Next (Următorul).

Pasul 16.
În ecranul Help protect your computer and improve Windows automatically
(Contribuiţi la protejarea calculatorului dumneavoastră și îmbunătățiţi în mod au-
tomat Windows-ul.), daţi clic pe Use recommended settings (Utilizare setări reco-
mandate).

Pasul 17.
În ecranul Review your time and date settings (Revizuiți setările de timp şi dată.),
configuraţi ceasul calculatorului pentru a se potrivi cu data, ora și fusul orar local.
Faceți clic pe Next (Următorul).

Pasul 18.
Apare ecranul Select your computer’s current location (Selectați locația curentă a
calculatorului dumneavoastră.). Selectați opțiunea indicată de instructor.

Pasul 19.
Apare ecranul Windows is finalizing your settings (Windows-ul finalizează setările.).
Sesiunea Set Up Windows (Configurare Windows) s-a terminat.

Pasul 20.
Apare mesajul Welcome (Bine ați venit.).

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 111


Pasul 21.
Apare mesajul Preparing your desktop (Pregătirea spațiul de lucru...).

Pasul 22.
Sînteți conectat la Windows 7 pentru prima dată.

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii vor viziona tutorialele Setările în BIOS pentru flash butabil și Instalarea
sistemului de operare Windows 7 și își vor documenta în caiete sau într-un fișier
pașii tehnologici pentru setările BIOS-ului și pentru instalarea sistemului de ope-
rare Windows 7.

EXTINDERE
Teme pentru acasă:
− Găsiţi pe Internet tutoriale destinate instalării programelor-pilot pentru dispo-
zitivele de intrare-ieşire ale calculatoarelor cu care este dotată şcoala voastră.
Învăţaţi modul de instalare a acestor programe.

5.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie să
ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul exe-
cutării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterităţilor şi
abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi încurajaţi
să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a se asigura că
înainte de a începe lucrul au toate seturile de instrucţiuni, tutoriale, manuale şi produ-
se-program necesare intervenţiei tehnice preconizate.

Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de


învăţare Instalarea şi configurarea programelor de aplicaţii.

Tema lecţiei practice: Instalarea și configurarea programelor de navigare în Internet

Lucrare practică exersată: Instalarea și configurarea programelor de navigare în


Internet

Conţinutul: Exersarea procedurilor de instalare și configurare a programelor de na-


vigare în Internet

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoştinţelor necesare pentru efectuarea lucrării practice: reţele

112 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


locale şi reţele globale de calculatoare, tehnologii client-server, reţeaua globală
Internet, adrese de reţea, protocoale de reţea.

REALIZARE A SENSULUI
• Formularea sarcinii practice: Instalarea şi configurarea programului de navigare
indicat în Fişa Sarcini de lucru de pe suprafaţa de lucru a calculatorului. Acest
fişier conţine zece sarcini de instalare şi configurare a unui program de navigare.
Pentru fiecare sarcină executată corect se vor aloca cîte două puncte.
• Distribuirea fişelor cu sarcini practice.
• Distribuirea fişelor-suport.
• Lucrul individual al elevilor.
• Acțiunile cadrului didactic:
– controlează corectitudinea îndeplinirii sarcinilor;
– face notările respective în fișele elevilor;
– fixează durata executării sarcinilor.

Fişa Sarcini de lucru pentru lecţia practică Instalarea și configurarea programelor


de navigare în Internet

Numele, prenumele elevului _______________________________________


Nr. Sarcina Punctaj
1. Gasirea, descărcarea, instalarea browserului solicitat.
2. Setarea browserului solicitat ca browser implicit.
3. Stocarea site-urilor ca prferințe.
4. Organizarea preferințelor în foldere.
5. Exportul și importul preferințelor.
6. Stabilirea paginii de pornire.
7. Gestionarea fișierelor cookie.
8. Deschiderea, închiderea şi comutarea filelor.
9. Redeschiderea sesiunii anterioare de navigare după că-
dere.
10. Resetarea setărilor programului de navigare.
Total

Barem de notare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0-4 5-10 11-19 20-30 31-44 45-60 61-75 76-86 87-94 95-100

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 113


Exemplu de Fişă-suport pentru lecţia practică Instalarea și configurarea progra-
melor de navigare în Internet

Echipamentul necesar:
• Calculator personal în stare bună de funcţionare
• Sistem de operare din familia Windows

Sarcina de lucru:
• Schimbarea paginii de pornire a programului de navigare Internet Explorer.
• Configuraţi paginile de pornire astfel încît, atunci cînd deschideţi Internet Explorer,
site-urile pe care le vizitaţi cel mai des să se deschidă în mod implicit.

Etapele de realizare:
1. Din meniul Start, lansați navigatorul Internet Explorer.
2. Accesaţi pagina pe care o doriţi, de exemplu edu.md.
3. Executați clic pe meniul Tools (Instrumente) sau clic pe butonul Tools de pe
bara de adrese și selectați Internet Options (Opţiuni internet). Pe ecran se va
afișa fereastra de dialog Internet Options.
4. Alegeți fila General. În compartimentul Page Home puteți instala în calitate de
pagină de pornire:
− pagina curentă (Clic pe butonul Use curent);
− pagina implicită (Clic pe butonul Use default);
− pagină nouă (Clic pe butonul Use blank)
5. Alegeți din secțiunea Startup una din variantele posibile:
− Start with tabs form the last session (Pornirea va începe cu ultima pagină
din seansul precedent);
− Start with home page (Pornirea va începe cu pagina personalizată).
6. După efectarea setăriolr alese, faceți clic pe Apply, apoi pe OK.
7. Cînd veți deschide o nouă sesiune de navigare, acest site şi orice alte site-uri
pe care le-aţi configurat ca pagini de pornire ce se vor încărca automat.

Pentru o înţelegere mai profundă a procedurilor de configurare a paginii de porni-


re, vizionaţi tutorialul https://www.youtube.com/watch?v=l8iH6bQe2-g

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii documentează lucrările de instalarea și configurare a programelor de na-
vigare în Internet, prezintă raportul pentru verificare.

EXTINDERE
• Elevii vor configura în acelaşi mod două programe diferite de navigare, de exem-
plu, Internet Explorer şi Google Chrome. Ei vor documenta setările într-un fişier
pe care, ulterior, îl vor prezenta cadrului didactic.

114 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


5.3. Sugestii de evaluare
5.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi desfășurate în scopul estimării nivelului de formare a com-


petenţelor-cheie cu care vine elevul din învăţămîntul general. Aceste competenţe con-
stituie o bază şi o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale.
Lipsa unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de performanţă în demonstrarea anu-
mitor competenţe-cheie, de exemplu, în comunicarea în limba maternă, în matema-
tică, ştiinţe şi tehnologie, în domeniile acţional-strategice etc., sporesc gradul de difi-
cultate în formarea competenţelor profesionale. Rezultatele evaluărilor iniţiale vor fi
folosite pentru racordarea demersului didactic la nivelul de pregătire al elevilor. Pentru
efectuarea evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asistate de calculator,
rezolvarea situaţiilor simulate de problemă.

Evaluările curente/formative au drept scop informarea elevilor despre nivelul pro-


priu de performanţă, creşterea nivelului de motivare şi de implicare în procesele de
formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale. Totodată, rezultatele evaluărilor
curente/formative reprezintă un feedback continuu, pe care cadrul didactic trebuie să
îl utilizeze pentru corectarea operativă a proceselor de predare-învăţare.

Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: testări asistate de


calculator, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevu-
lui, discuţia/conversaţia, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a


unei situaţii de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenţei profesiona-
le. Metodele folosite în procesul de evaluare vor evidenţia cunoştinţele şi deprinderile
necesare pentru efectuarea activităţilor de muncă şi, mai ales, capacitatea candidatu-
lui de a obţine rezultatele practice aşteptate. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin
care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului
de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi stabilite explicit indicatorii şi descriptorii
de performanţă ai proceselor şi/sau produselor realizate de elevi.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 115


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

5.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de calculator.

Itemul 1.

Alegeţi din lista de mai jos două proprietăţi ale partiției active a unui hard disk:

 Partiția activă trebuie să fie o partiție primară


 Pot fi marcate ca fiind active pînă la patru partiţii
 Unei partiţii active trebuie să i se atribuie litera C ca literă de unitate
 Sistemul de operare foloseşte partiţia activă pentru a porni sistemul
 Partiţia activă poate include partiţia de recuperare furnizată de producător

Itemul 2.

Care din instrumentele administrative ale sistemului de operare Windows oferă


utilizatorului posibilitatea să vizualizeze modul de utilizare a resurselor calculatorului?

 Servicii
 Vizualizatorul de Evenimente
 Serviciile Componentelor
 Monitorul de performanță

Itemul 3.

Care este numărul maxim de partiții primare ce pot fi create pe un hard disk?
Răspuns: __________

116 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Itemul 4.

Asociaţi prin tehnica de cursor trage-şi-lasă obiectele din coloana A cu denumirile


lor din coloana B.

A B

Tip de interfață care permite conectarea dispozitivelor IOS


externe fără a opri calculatorul

Sistem de operare frecvent utilizat pe dispozitive mobile SPYWARE

Utilitar ce furnizează informaţii complete despre fișierele PHISHING


corupte de date

Tip de atac în care de pe calculator se fură informațiile de CHKDSK


autentificare

USB

Itemul 5.

Bifaţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos.

Un sistem de operare este multiutilizator doar  Adevărat  Fals


atunci cînd poate executa concomitent mai multe
programe.

Modul de execuţie multifir constă în derularea con-  Adevărat  Fals


comitentă a mai multor fragmente ale unuia şi ace-
luiaşi program.

Managementul aplicațiilor este o funcție a siste-  Adevărat  Fals


mului de operare.

Sistemul FAT32 suportă fișiere de dimensiuni mai  Adevărat  Fals


mari decît ale celor suportate de sistemul NTFS.

5.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi produselor pentru modulul în cauză include:

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 117


− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− setări ale calculatorului şi configurări ale produselor-program ce corespund ce-
lor indicate în specificaţiile tehnice;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale de bază Instalarea şi configurarea aplicaţiilor de securitate digitală

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea ni-


velului de formare a competenţei

• Operează cu noţiunile de bază din dome- • Teste electronice rezolvate.


niul securităţii digitale. • Concluzie bazată pe dovezi referitoare
• Explică necesitatea utilizării mijloacelor de la starea tehnică a mijloacelor de pro-
securitate digitală. tecţiei a sistemului de calcul formulată.
• Operează cu denumiri de produse-pro- • Cititor de jetoane de autentificare insta-
gram destinate protecţiei sistemelor de lat și configurat.
calcul şi a datelor. • Cititor de cartele de autentificare insta-
• Verifică setările mijloacelor de protecţie lat și configurat.
digitală ale calculatoarelor personale. • Cititor de amprente digitale instalat și
• Instalează şi configurează dispozitivele de configurat.
autentificare a utilizatorilor. • Program anti-virus instalat şi configu-
• Instalează şi configurează produsele-pro- rat.
gram destinate protecţiei digitale a siste- • Program anti-spion instalat şi configu-
melor de calcul şi a datelor. rat.
• Generează şi gestionează parolele şi cheile • Program de tip “zid parafoc” instalat şi
utilizate de mijloacele de securitate digitală. configurat.
• Criptează şi decriptează fişiere şi purtători • Program de criptare şi decriptare a fi-
de informaţie. şierelor şi a purtătorilor de informaţiei
• Utilizează produsele-program destinate instalat şi configurat.
verificării stării tehnice a mijloacelor de • Date criptate.
securitate digitală. • Date decriptate.
• Devirusează calculatoarele personale. • Setări de securitate ale sistemului de
• Recuperează sistemele de operare. operare configurate.
• Recuperează fişierele. • Calculator devirusat.
• Documentează activităţile de protecţie di- • Sistem de operare recuperat.
gitală. • Fişiere recuperate.

118 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-
tic va elabora descriptorii pe care se va fundamenta notarea nivelului de formare a
competenţelor în cauză. Notarea se va întemeia pe gradul de autonomie (de sine stătă-
tor, sub îndrumare) şi pe responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu
de descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Instalarea şi configurarea aplicaţiilor de securitate digitală

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor pentru instalarea aplicațiilor de securitate digitală.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să execute doar unele operaţii elementare de instalare a aplicațiilor
de securitate digitală.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare de instalare a aplicațiilor de securitate
digitală cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută doar unele operaţii elementare de instalare a aplicațiilor de securitate
digitală cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de instalare a aplicațiilor de securitate digitală sînt efectuate doar
sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de instalare a aplicațiilor de securitate digitală sînt efectuate doar
sub îndrumare, fără greșeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de instalare și configurare a aplicațiilor de securitate digitală sînt
efectuate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de instalare și configurare a aplicațiilor de securitate digitală sînt
efectuate autonom, fără depăşirea timpului alocat.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 119


9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.
• Operaţiile de instalare și configurare a aplicațiilor de securitate digitală sînt
efectuate autonom, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de instalare și configurare a aplicațiilor de securitate digitală sînt
efectuate autonom, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd setările
produselor-program la particularităţile domeniilor în care sînt utilizate calcula-
toarele personale ale clienţilor.

5.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− sistemul de operare pentru instalare selectat corect;
− autenticitatea sistemului de operare verificată;
− sistemul de operare instalat;
− sistemul de operare configurat;
− programele-pilot instalate;
− programele-pilot configurate;
− conturi de utilizatori create;
− aplicația de securitate instalată;
− aplicația de securitate configurată;
− aplicațiile frecvent utilizate instalate;
− aplicațiile frecvent utilizate configurate;
− aplicațiile specializate instalate;
− aplicațiile specializate configurate.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produsele prezentate în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei


profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea nivelu-


lui de formare a competenţei

• Determină cerințele minime față de • Test electronic rezolvat.


echipamente în baza specificaţiilor • Concluzie bazată pe dovezi referitoare la
formulate de client. compatibilitatea echipamentelor şi a produ-
selor-program formulată.

120 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Verifică compatibilitatea sistemului • Sistem de operare ce corespunde specificaţi-
de operare dorit de client cu echipa- ilor tehnice propuse selectat.
mentele din componenţa sistemului • Sistem de operare instalat.
de calcul. • Sistem de operare configurat.
• Instalează sistemul de operare. • Concluzie bazată pe dovezi referitoare la
• Configurează sistemul de operare. buna funcţionare a sistemului de operare
• Creează şi gestionează conturile de formulată.
utilizatori. • Mijloace de protecţie fizică a sistemelor de
• Instalează programe de securitate calcul şi a datelor instalate şi configurate.
digitală. • Mijloace de protecţie logică a sistemelor şi a
• Configurează programele de securi- datelor instalate şi configurate.
tate digitală. • Programe de criptare şi decriptare a datelor
• Instalează și configurează programe- instalate și configurate.
le-pilot. • Sisteme de operare recuperate.
• Utilizează produse-program de ve- • Fişiere corupte recuperate.
rificare a modului de funcționare a • Concluzie în bază de dovezi referitoare la sta-
sistemelor de operare. rea tehnică a mijloacelor de protecţie a siste-
• Instalează și configurează programe mului de calcul şi a datelor formulată.
de aplicații frecvent utilizate. • Aplicațiile frecvent utilizate instalate.
• Verifică respectarea drepturilor de • Aplicațiile frecvent utilizate configurate.
autor. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la res-
pectarea drepturilor de autor formulată.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 121


4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.
• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de instalare şi configurare a produselor-program sînt efectuate doar
sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificati-
vă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de instalare şi configurare a produselor-program sînt efectuate doar
sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de instalare şi configurare a produselor-program sînt efectuate au-
tonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de instalare și configurare a produselor-program sînt efectuate au-
tonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de instalare, configurare, securizare și criptare a produselor-pro-
gram sînt efectuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea tim-
pului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de instalare, configurare, securizare, criptare, verificare a bunei
funcţionări a sistemului de operare, ameliorare a performanțelor sistemului
de calcul sînt executate cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

5.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. https://ru.scribd.com/doc/126429746/No%C5%A3iuni-de-program-%C5%9Fi-
produs-program
2. http://idsi.md/files/file/prezentari_practica_studenti/Licentiere_soft.pdf
3. http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Portal/S/RO/TOP/Top-trademarks.html
4. http://webhost.uoradea.ro/cpopescu/so/Cursul1.pdf
5. http://so-usb.blogspot.com/p/gestiunea-memoriei.html
6. https://ru.scribd.com/doc/20256880/Sisteme-de-Operare-in-Retea

122 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


7. http://www.competentedigitale.ro/it/it6.html
8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Linux
9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
10. http://ro.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
11. http://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)
12. http://www.it-asistenta.ro/instalari-componente-calculator
13. http://www.7tutoriale.ro/content/cum-se-creaza-elimina-conturile-utilizator
14. http://www.windowsfaralimite.ro/windows/windows-7-creeaza-si-gestionea-
za-conturi-de-utilizator/
15. http://sosiprogramespecifice.wikispaces.com/IV.2.+Instalarea+unui+sistem+de
+operare.Etape
16. https://www.youtube.com/watch?v=xWWjy6Y1hCY
17. https://www.youtube.com/watch?v=b0wBp5s1cMI
18. http://tutoriale.pcwebschool.com/instalare-a-unui-sau-mai-multe-sisteme-de-
operare-pe-acelasi-computer/
19. https://www.youtube.com/watch?v=w9-UdjIWce8
20. https://www.moodle.ro/preparandia/images/docs/retelebostan.pdf
21. http://allrefs.net/c28/408h5/?full
22. http://studopedia.net/13_16873_vibor-direktorii-razmeshcheniya-sistemnih-
faylov.html
23. http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Sisteme-Wireless12321182322.
php
24. http://storage.asm.md/docs/retele%20de%20calculatoare/teza_capitol3.pdf-
http://www.tvet.ro/

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 123


Modulul 6. Întreţinerea produselor-program

6.1. Administrarea modulului


Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Întreţinerea sistemelor de operare 8 8 16

2 Îmbunătăţirea performanţelor sis- 6 6 12


temelor de operare

3 Întreţinerea preventivă a progra- 2 2 4


melor de securitate digitală

4 Întreţinerea programelor de apli- 2 4 6


caţii frecvent utilizate

5 Întreţinerea programelor de apli- 2 4 6


caţii specializate

6 Depanarea problemelor de funcţi- 6 4 10


onare improprie a programelor

7 Depanarea problemelor de securi- 4 4 8


tate digitală

8 Comunicarea şi comportamentul
personal în cadrul procesele de de- 2 2 4
panare a echipamentelor digitale

Total 32 34 66

6.2. Proiectarea didactică


6.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la Modulul 6 poate fi realizată


împărțind materiile în opt unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază îi cores-

124 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


punde o unitate de învăţare. Divizarea propusă și repartizarea orelor este orientativă.
Totodată, menţionăm faptul că formarea competențelor de întreţinere a produselor-
program se realizează în timpul studierii fiecăreia dintre unitățile de învățare ale mo-
dulului în cauză.

Prezentăm în calitate de model proiectul didactic pentru unitatea de învăţare Între-


ţinerea preventivă a programelor de securitate digitală.

Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Operatorul pentru su-


portul tehnic al calculatoarelor asigură atît întreţinerea echipamentelor, cît şi in-
stalarea, configurarea și întreținerea produselor-program. Aceste lucrări sînt foarte
importante, întrucît sistemele de operare, programele-pilot, programele de aplicații
instalate pe calculator trebuie periodic verificate şi actualizate, iar, la solicitarea cli-
enţilor, reconfigurate. Totodată, unele atacuri la securitatea digitală ar putea să îşi
atingă ţinta, fapt ce impune devirusarea şi recuperarea produselor-program şi a da-
telor aferente.

Evident, un operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor trebuie să posede


cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care i-ar permite să efectueze eficient operaţiile de în-
treţinere preventivă a programelor de securitate digitală.

Condiţii prealabile:
− Elevii pot instala și configura sisteme de operare, programe-pilot, programe de
aplicații.
− Elevii pot identifica programele de securitate digitală instalate pe calculator.
− Elevii pot crea copii de siguranță.
− Elevii pot crea puncte de recuperare.
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.

Obiective operaţionale. La sfîrșitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice noțiunile: politici de securitate, programe de securitate, baze de date
ale programelor de securitate;
− să descrie normele generale ale unei politici de securitate digitală;
− să identifice procedurile de actualizare a programelor de securitate digitală;
− să efectueze procedurile de securitate digitală;
− să reinstaleze programele de securitate digitală;
− să reconfigureze programele de securitate digitală.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 125


Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare

126
Nr. lec- Abilitățile de format Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Tipul Lucrul pe acasă
ţiei lecţiei
1 Actualizarea programe- Politici de securitate di- − Să explice noțiunile: politici de se- Teoretică Repetați/învățați:
lor de securitate digitală gitală. curitate, manuale de securitate Politicile de securitate
Mecanisme de protec- digitală, proceduri de asigurare a digitală.
Reconfigurarea progra- ţie a calculatoarelor şi a protecţiei digitale. Manualele de securitate
melor de securitate di- datelor pe niveluri: BIOS, − Să explice mecanismele de protec- digitală.
gitală accesul la calculator, ac- ţie, implementate pe niveluri: BIOS,
cesul la reţele restricţionarea accesului la calcula-
tor, restricţionarea accesului la re-
Metode de automatizare sursele rețelei.
a proceselor de actua- − Să explice mecanismele de actua-
lizare a programelor de lizare automată a programelor de
securitate digitală securitate digitală.
2 Actualizarea programe- Actualizarea programe- − Să descrie procedurile de actualiza- Practică Repetați/învățați:
lor de securitate digitală lor de securitate digitală re a programelor de securitate digi- Actualizarea programe-
tală. lor şi a bazelor de date
Actualizarea bazelor de Planificarea proceselor − Să actualizeze programele de secu- de securitate digitală.
date ale programelor de de actualizare automată ritate digitală.
securitate digitală a programelor de securi- − Să descrie procedurile de actualiza-
tate digitală re a bazelor de date ale programe-
lor de securitate digitală.
Planificarea proceselor − Să actualizeze bazele de date ale
de actualizare automa- programelor de securitate digitală.
tă a bazelor de date ale − Să planifice măsurile de actualizare
programelor de securita- a programelor de securitate digita-
te digitală lă.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


3 Verificarea setărilor pro- Reinstalarea programe- − Să verifice setările de securitate Practică Repetați/ învățați:
gramelor de securitate lor de securitate digitală digitală a BIOS-ului, mijloacelor de Reconfigurarea setărilor
digitală acces la calculator şi la resursele re- de securitate digitală.
Documentarea măsurilor ţelei. Exersaţi:
Reinstalarea programe- de întreţinere a mijloace- − Să reconfigureze setările de securi- Reinstalarea programe-
lor de securitate digitală lor de securitate digitală tate digitală a BIOS-ului, mijloacelor lor de securitate digitală
de acces la calculator şi la resursele propuse de cadrul didac-
reţelei. tic
− Să gestioneze parolele de acces la
BIOS, calculator şi resursele reţelei.
− Să reinstaleze programele de secu-
ritate digitală.
− Să actualizeze planurile de actua-
lizare automată a programelor de
securitate digitală.
4 − − Evaluare sumativă Test, −
probă
practică

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


127
6.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

În procesul de formare şi de dezvoltare a competenţelor profesionale, cunoştin-


ţele teoretice sînt predate şi învăţate în momentele în care ele sînt necesare pentru
executarea anumitor lucrări. De obicei, predarea şi învăţarea cunoştinţelor teoretice
se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este important ca aceste cunoştinţe să fie în
legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare Îm-


bunătăţirea performanţelor sistemelor de operare.

Tema lecţiei teoretice: Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de operare

Conţinutul: Proceduri de îmbunătăţire a performanţelor sistemelor de operare

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi:
− De ce depinde performanța unui calculator? (De volumul memoriei operati-
ve, de capacitatea de prelucrare a procesorului)
− Cum putem afla performanța calculatorului? (Prin Ctrl+Alt+Del, Task Mana-
ger, Performance)
− Amintiţi-vă destinaţia registrului de sistem. (Memorarea stării curente, a
operațiilor și a schimbărilor ce se produc în configuraţia sistemului de cal-
cul)
− Cum ar putea fi îmbunătățită performanța calculatorului? (Elevii vor încerca
să identifice soluții.)

REALIZARE A SENSULUI
• Explicarea procesului de îmbunătăţire a performanţelor sistemelor de operare
(5 min.).
• Lectură individuală (5 min.)

În calitate de suport pot fi utilizate fișe de documentare sau pagini web/manuale


electronice. Se recomandă ca materialul de citit să fie divizat în secvențe cît mai mici,
structurate în formă de operaţii tehnologice ce vor fi ulterior efectuate de către elev.
Profesorul folosește atît sursele propuse în Ghid, cît şi cele identificate prin explorarea
spaţiului virtual.

128 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Exemplu de Fişă de documentare pentru lecţia teoretică Îmbunătăţirea perfor-
manţelor sistemelor de operare

Îmbunătăţirea performanţelor sistemului de operare se realizează prin:


− curăţarea registrelor de sistem;
− defragmentarea discurilor magnetice;
− mărirea volumului de memorie virtuală;
− ştergerea fişierelor temporare.

Curățarea registrelor și ștergerea fișierelor temporare pot fi efectuate manual,


însă acest proces va dura mult. O soluţie mai eficientă constă în utilizarea progra-
mului specializat Ccleaner, care curăță registrele și șterge fișierele temporare
în mod automat.

Programul Ccleaner este gratuit şi poate fi descărcat de pe adresa: http://


download.piriform.com/ccsetup505.exe.

Lucrul cu utilitarul Ccleaner poate fi studiat accesînd pagina: http://ro.vessoft.


com/software/windows/download/ccleaner.

Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței sistemului de operare pot fi consulta-


te accesînd pagina: http://www.601.ro/Sfaturi-pentru-imbunatatirea-performantei-
sistemului-de-operare-Microsoft-Vista.601

• Demonstrația (20 min.)

Profesorul demonstrează pas cu pas îmbunătăţirea performanței sistemului de ope-


rare. Elevii vor urmări procesul conducîndu-se de Fişa-suport special elaborată în acest
scop.

Exemplu de Fişă-suport Îmbunătăţirea performanțelor sistemului de operare

Pasul 1.
Descărcarea, instalarea şi lansarea în execuţie a programului Ccleaner. http://down-
load.piriform.com/ccsetup505.exe.

Pasul 2.
Structura ferestrei aplicației Ccleaner. Meniul principal:

Ștergere Registru Instrumente Setări

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 129


Pasul 3.
Analiza şi ştergerea obiectelor. Obiectele pentru curățare Windows și Applications.
Butoanele Analyze și Run Cleaner.
Alegem Cleaner. Bifăm obiectele care trebuie analizate/curățate și facem clic pe Ana-
lyze.
Pe ecran va apărea lista fișierelor care vor fi șterse. Clic pe Run Cleaner.

Pasul 4.
Curăţarea registrului. Alegem Registry. Alegem obiectele registrului și apoi executăm
clic pe Scan for Issuses. Executați clic pe Fix selected issuses.
Alegem Tools. Ștergerea programelor poate fi efectuată din:
− Startup (încărcarea automată);
− Disk Analyze ( Analiza discurilor);
− Dublicate Finder (Căutarea dublurilor);
− Drive Wiper (Ștergerea discurilor).
Capturile de ecran ce conţin instrucțiunile de utilizare a programului Ccleaner pot fi
descărcate din Internet.

Pasul 5.
Defragmentarea discurilor.
Clic dreapta pe Disk => Properties => Tools => Defragment now => Defragment disk.

Pasul 6.
Dezactivarea efectelor vizuale.
Clic dreapta My computer => Properties => Advansed system sttting => Advansed =>
Performance Setting => Visual Effects => Adjust for best performance.
Bifați căsuțele:

Bifarea următoarelor căsuțe va face posibilă mutarea ferestrei cu afișarea pe ecran


numai a conturului ferestrei:

Faceți clic pe Apply.

Pasul 7.
Mărirea volumului de memorie virtuală.
Clic dreapta My computer => Properties => Advansed system sttting => Advansed.
În momentul de față, pentru memoria virtuală sînt alocați 1934 MB.
Vom majora memoria virtuală la maximum.

130 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Pasul 8.
Ştergerea fişierelor temporare.
Lansarea programului Ccleaner. În Obiectul generic Cleaner bifați:

Faceți clic pe Analyze, analizați, apoi lansaţi Run Cleaner.

Pasul 9.

Dezactivarea efectelor vizuale.


Clic dreapta My computer => properties
=> Advansed system sttting => Advansed
=>
Performance – Setting => Visual Effects =>
Adjust for best performance.
Bifați căsuțele:

Bifarea următoarelor căsuțe va face posi-


bilă mutarea ferestrei cu afișarea pe ecran
numai a conturului ferestrei:

Faceți clic pe Apply.

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii vor executa de sine stătător toate procedurile explicate în etapa prece-
dentă, conform însemnărilor pe care și le-au făcut. Elevilor le vor fi propuse
următoarele sarcini:
− Descărcarea și instalarea programului Ccleaner.
− Ştergerea fişierelor temporare.
− Curățarea registrului.
− Defragmentarea discurilor.

EXTINDERE
Teme pentru acasă:
− Găsiţi pe Internet sau în Manualul de asistenţă a sistemului de operare şi studi-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 131


aţi următoarele proceduri:
• activarea şi dezactivarea serviciilor sistemului de operare;
• actualizarea listei de aplicații ce se lansează în mod automat la pornirea
sistemului de operare;
• setarea numărului de procesoare și a volumului de memorie disponibilă.

6.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie să
ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul exe-
cutării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterităţilor şi
abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi încurajaţi
să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a se asigura că
înainte de a începe lucrul au toate seturile de instrucţiuni, tutoriale, manuale şi produ-
se-program necesare intervenţiei tehnice preconizate.

Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de


învăţare Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de operare.

Tema lecţiei practice: Metode de îmbunătățire a performanțelor sistemelor de


operare

Lucrarea practică exersată: Îmbunătățirea performanțelor sistemului de operare


Windows

Conţinutul: Exersarea procedurilor de îmbunătăţire a performanțelor sistemului de


operare Windows

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoştinţelor necesare pentru efectuarea lucrării practice: siste-
me de operare, performanţe ale sistemelor de operare, metode de îmbunătăţi-
re a performanţelor sistemelor de operare, produse-program destinate monito-
rizării şi îmbunătăţirii performanţelor sistemelor de operare.

REALIZARE A SENSULUI
• Formularea sarcinii practice: Îmbunătățirea performanțelor sistemului de
operare Windows conform indicaţiilor din Fişa Sarcini de lucru de pe suprafa-
ţa de lucru a calculatorului. Acest fişier conţine zece sarcini de îmbunătățire a
performanțelor sistemului de operare. Pentru fiecare sarcină executată corect
se vor aloca cîte două puncte.

132 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Distribuirea fişelor cu sarcini practice.
• Distribuirea fişelor-suport.
• Lucrul individual al elevilor.
• Acțiunile cadrului didactic:
− controlează corectitudinea îndeplinirii sarcinilor;
− face notările respective în fișele elevilor;
− fixează durată executării sarcinilor.

Fişa Sarcini de lucru pentru lecţia practică Îmbunătățirea performanțelor sistemu-


lui de operare Windows

Numele, prenumele elevului _______________________________________

Gasiţi în Internet, descărcaţi şi instalaţi programul Ccleaner.


Nr. Sarcina Punctaj
1 Dezactivarea serviciului de protecție a fișierelor de sis-
tem
2 Dezactivarea serviciului de înștiințare în caz de modifica-
re a sistemului de operare
3 Dezactivarea componentelor sistemului de operare Win-
dows
4 Renunțarea la servicii
5 Modificarea listei de aplicații ce se încarcă în mod auto-
mat la lansarea în execuţie a sistemului de operare
6 Setarea numărului de procesoare și a volumului de me-
morie la încărcarea sistemului de operare
7 Curățarea registrelor sistemului de operare
8 Ștergerea fișierelor temporare
9 Extinderea memoriei virtuale
10 Dezactivarea efectelor vizuale
Total

Barem de notare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0-4 5-10 11-19 20-30 31-44 45-60 61-75 76-86 87-94 95-100

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 133


6.3. Sugestii de evaluare
6.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi realizate în scopul estimării nivelului de formare a competen-


ţelor-cheie cu care vine elevul din învăţămîntul general. Aceste competenţe constituie
o bază şi o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. Lipsa
unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de performanţă în demonstrarea anumitor
competenţe-cheie, de exemplu, în comunicarea în limba maternă, în matematică, şti-
inţe şi tehnologie, în domeniile acţional-strategice etc., sporesc gradul de dificultate
în formarea competenţelor profesionale. Rezultatele evaluărilor iniţiale vor fi folosite
pentru racordarea demersului didactic la nivelul de pregătire al elevilor. Pentru efectu-
area evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asistate de calculator, rezol-
varea situaţiilor simulate de problemă.

Evaluările curente/formative au drept scop informarea elevilor despre nivelul lor de


performanţă, creşterea nivelului de motivare şi de implicare în procesele de formare şi
dezvoltare a competenţelor profesionale. Totodată, rezultatele evaluărilor curente/for-
mative reprezintă un feedback continuu, pe care cadrul didactic trebuie să îl utilizeze
pentru corectarea operativă a proceselor de predare-învăţare.

Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: testări asistate de


calculator, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevu-
lui, discuţia/conversaţia, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a


unei situaţii de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenţei profesiona-
le. Metodele folosite în procesul de evaluare vor evidenţia cunoştinţele şi deprinderile
necesare pentru efectuarea activităţilor de muncă şi, mai ales, capacitatea candidatu-
lui de a obţine rezultatele practice aşteptate. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin
care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului
de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi stabilite explicit indicatorii şi descriptorii
de performanţă ai proceselor şi/sau produselor realizate de elevi.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:

134 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

6.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de calculator.

Itemul 1.

Cum se lansează programul Task Manager?


 Clic dreapta pe My Computer => Properties
 Executăm Run => msconfig
Apăsăm concomitent tastele Ctrl+Alt+Del
 Apăsăm concomitent tastele Shift+Alt+Del

Itemul 2.

Cum putem afişa pe ecran parametrii de performanţă ai sistemului de calcul?


Marcaţi două din opţiunile din lista de mai jos:

 Apăsăm concomitent Shift+Alt+Del=>Processes


 Apăsăm concomitent Ctrl +Alt+Del=> Performance
 Executăm Run => msconfig => Tools=>System Information
 Apăsăm concomitent Ctrl +Alt+Del=> Resourse Monitor
 Apăsăm concomitent Ctrl+Alt+Del=>Processes

Itemul 3.

Scrieţi în cîmpul de mai jos denumirea aplicaţiei cu ajutorul căreia putem curăța
registrele și șterge fișierele temporare:
________________

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 135


Itemul 4.

În coloana A sînt indicate denumiri de programe, iar în coloana B operaţii de


îmbunătățire a performanţelor sistemului de calcul. Asociaţi prin tehnica de cursor
trage-şi-lasă denumiri de programe din coloana A cu operaţiunile ce le corespund
din coloana B.

A B

msconfig Afişarea informațiilor complete despre hardware-


ul instalat

regedit Modificarea parametrilor sistemului de operare


prin registru

Programs and Features Configurarea de start a sistemului de operare

Aida 64 Afişarea informațiilor complete despre software-ul


instalat

Afişarea informaţiilor complete despre utilizatorii


activi din reţea

Itemul 5.

Bifaţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos.

În scopul afişării ferestrei de dialog pentru ges-  Adevărat Fals


tionarea programelor ce dispun servicii, se exe-
cută Start->Run services.msc

Programul de defragmetare a discului  Adevărat  Fals


restabilește fișierele corupte.

POST-Power-On Self Test este un program de au-  Adevărat  Fals


totestare care este lansat automat în execuţie la
fiecare punere sub tensiune a calculatorului.

EVEREST UE este un software destinat diagnos-  Adevărat  Fals


ticării doar a unităților periferice.

136 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


6.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− setări ale calculatorului şi configurări ale produselor-program ce corespund ce-
lor indicate în specificaţiile tehnice;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesi-


onale de bază Întreţinerea preventivă a programelor de securitate digitală

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea


nivelului de formare a competenţei

• Explică regulile, normele și listele de verifica- • Concluzie bazată pe dovezi referitoare


re ale politicilor de securitate digitală. la setările curente ale mijloacelor de
• Explică mecanismele de protecţie implemen- securitate digitală formulată.
tate la nivel de BIOS, calculator şi reţea. • Setările BIOS referitoare la restricţio-
• Explică procedurile de verificare a setărilor cu- narea accesului configurate conform
rente ale programelor de securitate digitală. specificaţiilor tehnice.
• Explică mecanismele de actualizare manuală • Setările calculatorului referitoare la
şi automată a programelor de securitate di- restricţionarea accesului configurate
gitală. conform specificaţiilor tehnice.
• Urmează indicaţiile din instrucţiunile şi ma- • Setările de reţea referitoare la restric-
nualele de protecţie digitală. ţionarea accesului configurate con-
• Actualizează programele de securitate digi- form specificaţiilor tehnice.
tală. • Actualizarea manuală a programelor
• Actualizează bazele de date ale programelor de securitate digitală efectuată.
de securitate digitală. • Actualizarea automată a programelor
• Reconfigurează programele de securitate di- de securitate digitală efectuată.
gitală. • Programele de securitate digitală ac-
• Reinstalează programele de securitate digi- tualizate.
tală. • Programele de securitate digitală re-
• Planifică măsurile de asigurare a protecţiei instalate.
digitale a sistemelor de calcul, a produselor- • Planurile de actualizare automată a pro-
program şi a datelor. gramelor de securitate digitală setate.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 137


De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-
tic va elabora descriptorii în temeiul cărora se va efectua notarea nivelului de formare
a competenţelor în cauză. Notarea se va baza pe gradul de autonomie (de sine stătător,
sub îndrumare) şi pe responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu de
descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Întreţinerea preventivă a programelor de securitate digitală

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de întreținere a programelor de securitate digitală.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare de întreținere a programelor
de securitate digitală.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare de întreținere a programelor de secu-
ritate digitală.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Face încercări de întreținere a programelor de securitate digitală doar la nivel
de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semni-
ficativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
autonom, fără depăşirea timpului alocat.

138 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.
• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de întreținere a programelor de securitate digitală sînt efectuate
autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat, elevul adaptînd se-
tările produselor-program la particularităţile domeniilor în care sînt utilizate
calculatoarele personale ale clienţilor.

6.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− actualizarea automată a produselor-program ale sistemelor de calcul efectua-
tă;
− actualizarea manuală a produselor-program ale sistemelor de calcul efectuată;
− actualizarea programelor-pilot efectuată;
− puncte de restaurare a sistemului de operare create;
− copii de siguranță ale sistemelor de operare create;
− sistemul de operare reinstalat;
− sistemul de operare restaurat;
− performanțe ale sistemelor de operare îmbunătățite;
− produsele-program de securitate digitală actualizate;
− bazele de date ale produselor-program de securitate digitală actualizate;
− produsele-program de aplicații actualizate;
− produsele-program de aplicații reconfigurate conform specificaţiilor clientului;
− problemele asociate cu setările parametrilor de configurare a produselor-pro-
gram soluționate;
− sistemul de calcul devirusat;
− operațiile de depanare a problemelor asociate de funcționarea improprie a pro-
duselor-program documentate;
− comunicare şi comportament profesional realizate;
− raport bazat pe dovezi privind starea tehnică a sistemului de calcul întocmit.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produselor prezentate în tabelul ce urmează.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 139


Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei
profesionale specifice

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea ni-


velului de formare a competenţei

• Actualizează sistemele de operare în • Sistem de operare actualizat în mod au-


mod automat. tomat.
• Actualizează sistemele de operare în • Sistem de operare actualizat în mod ma-
mod manual. nual.
• Planifică procesele de actualizare auto- • Programele-pilot actualizate.
mată a produselor-program. • Sistemul de operare restaurat.
• Creează puncte de restaurare a sistemu- • Sistemul de operare reinstalat.
lui de operare. • Raport de inventariere a produselor-pro-
• Creează copii de siguranță a sistemului gram instalate pe calculator întocmit.
de operare. • Performanțe ale sistemului de operare
• Restaurează sistemul de operare. îmbunătățite.
• Reinstalează sisteme de operare. • Produsele-program de securitate digita-
• Inventariază softurile instalate pe calcu- lă actualizate.
lator. • Produsele-program de aplicaţii instalate
• Îmbunătățește performanțele sisteme- pe calculator actualizate.
lor de operare. • Produsele-program de aplicaţii instalate
• Actualizează produsele-program de se- pe calculator reconfigurate conform spe-
curitate digitală. cificaţiilor clientului.
• Actualizează bazele de date ale produse- • Informațiile despre funcționarea impro-
lor-program de securitate digitală. prie a produselor-program colectată.
• Organizează menajamentul și monitori- • Problemele asociate cu conflictele dis-
zarea programelor de aplicații frecvent pozitivelor digitale soluționate.
utilizate. • Problemele asociate cu discul rigid
• Actualizează programele de aplicații in- soluționate.
stalate pe calculator. • Problemele asociate cu setările parame-
• Reconfigurează programele de aplicații trilor de configurare a produselor-pro-
conform specificaţiilor utilizatorului. gram remediate.
• Reconfigurează setările de securitate ale • Sistemul de calcul devirusat.
aplicațiilor frecvent utilizate. • Fișiere deteriorate recuperate.
• Colectează informațiile despre • Formular de documentare a operaţiilor
funcționarea improprie a produselor- de întreţinere a produselor-program în-
program. tocmit.
• Remediază problemele asociate cu conflic- • Raport referitor la starea tehnică a siste-
tele dispozitivelor sistemului de calcul. mului de calcul întocmit.
• Soluționează problemele asociate cu se- • Comunicare profesională cu clienţii.
tările parametrilor de configurare a pro- • Comportament profesional cu colegii şi
duselor-program. clienţii.

140 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


• Monitorizează respectarea regulilor de se-
curitate digitală de către utilizatorii produ-
selor-program.
• Devirusează sistemul de calcul.
• Recuperează fișierele de pe purtătorii ex-
terni de informaţie.
• Documentează operațiile de întreţinere a
produselor-program.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate doar sub îndru-
mare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificativă a timpu-
lui alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate doar sub îndru-
mare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate autonom, cu de-
păşirea semnificativă a timpului alocat.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 141


8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.
• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate autonom, fără
depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate autonom, meti-
culos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de întreţinere a produselor-program sînt efectuate autonom, me-
ticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat. Elevul dă dovadă de
cunoștințe și abilități din afara ariei curriculumului.

6.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. Cosovan O. Competenţa de comunicare: aspecte deformare profesională. În:
DIDACTICA PRO..., nr. 5-6 (87-88), Chişinău, 2014, pag. 42-46.
2. Mihai Ioan-Cosmin. Securitatea informaţiilor. Editura Sitech, 2012.
3. Thomas Tom. Primii paşi în securitatea reţelelor. Bucureşti: Corint, 2005.
4. http://ro.vessoft.com/software/windows/download/ccleaner
5. http://www.601.ro/Sfaturi-pentru-imbunatatirea-performantei-sistemului-de-
operare-Microsoft-Vista.601
6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Linux
7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)
10. http://sosiprogramespecifice.wikispaces.com/IV.2.+Instalarea+unui+sistem+de
+operare.Etape
11. http://tutoriale.pcwebschool.com/instalare-a-unui-sau-mai-multe-sisteme-de-
operare-pe-acelasi-computer/

142 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Modulul 7. Crearea unui mediu adecvat de muncă şi
remedierea situaţiilor de risc
7.1. Administrarea modulului
Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare
De instruire De instruire Total
teoretică practică

1 Organizarea locului de muncă 2 1 3

2 Protejarea echipamentelor de des­ 4 2 6


cărcări electrice

3 Protejarea echipamentelor de 4 2 6
fluctuaţii şi căderi de tensiune

4 Munca în siguranţă 2 1 3

5 Protecţia muncii la locul de lucru 2 1 3

6 Situaţiile de urgenţă 2 1 3

7 Situaţiile de incendiu 4 1 5

8 Riscurile de mediu 4 1 5

Total 24 10 34

7.2. Proiectarea didactică


7.2.1. Proiectarea de lungă durată

Proiectarea de lungă durată a procesului de instruire la Modulul 7 poate fi realizată


împărțind materiile acestuia în opt unități de învățare. Fiecărei competenţe de bază îi
corespunde o unitate de învăţare. Evident, divizarea propusă și repartizarea orelor este
orientativă. Totodată, menţionăm faptul că formarea competențelor de creare a unui
mediu adecvat de muncă şi de remediere a situaţiilor de risc se realizează în timpul
studierii fiecăreia dintre unitățile de învățare ale modulului în cauză.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 143


Prezentăm în calitate de model proiectul didactic pentru unitatea de învăţare Prote-
jarea echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune.

Motivaţia (De ce este important/necesar acest subiect). Ca şi în cazul altor echipa-


mente, fluctuaţiile şi căderile de tensiune influențează negativ starea tehnică a echipa-
mentelor digitale. Fluctuațiile de tensiune pot deteriora componentele sistemului de
calcul, iar căderile de tensiune pot duce la funcționarea improprie a dispozitivelor și, ca
urmare, la prelucrarea eronată a datelor. Dacă echipamentele digitale nu vor fi prote-
jate de acești factori negativi, rezultatele influenței lor asupra sistemului de calcul pot
deveni fatale. În procesul de lucru, operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor
trebuie să întreprindă măsuri atît curente, cît şi preventive de protejare a echipamen-
telor digitale de fluctuaţii şi căderi de tensiune, fapt ce impune cunoaşterea acestora.
Abilitățile de protejare a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune se formează
anume în cadrul acestei unități de învățare.

Condiţii prealabile:
− Elevii pot explica noţiunile: ergonomie, organizarea ergonomică a locului de
muncă, ambianţă fizică, factorii de ambianță fizică, factorii de ambianță psihică,
factorii igienico-sanitari, factorii de risc la locul de muncă, factorii de mediu.
− Elevii pot explica impactul descărcărilor electrostatice asupra echipamentelor
digitale.
− Elevii pot explica impactul factorilor de mediu asupra echipamentelor digitale.
− Elevii operează cu setul de accesorii destinat protejării componentelor calcula-
torului.
− Elevii cunosc măsurile de evitare a descărcărilor electrostatice.
− Elevii sînt obişnuiţi să pregătească temele date pentru acasă.

Obiective operaţionale. La sfîrșitul unităţii de învăţare, elevul va fi capabil:


− să explice noțiunile: ESD, EMI, fluctuații de tensiune, căderi de tensiune, spic,
exces de tensiune;
− să opereze cu noțiunile: dispozitive de suprapresiune, sursa de curent fără între-
ruperi (UPS), sursa de curent de rezervă;
− să utilizeze dispozitivele de protecţie de fluctuaţii şi căderi de tensiune în scopul
protejării echipamentelor digitale;
− să folosească brățările și covoarele electrostatice;
− să respecte regulile şi normele de siguranță electrică și electrostatică;
− să verifice tensiunile la tablourile de alimentare.

144 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Descrierea procesului de predare-învăţare-evaluare
Nr. Abilitățile Tipul lec-
Conţinuturi Obiective­ operaţi­onale Lucrul pe acasă
lecţiei de format ţiei
1 Protejarea Fluctuaţii şi căderi de − Să explice noțiunile: ESD, EMI, fluctuații de tensiune, Teoretică Repetați/învățați:
echipamen- tensiune: căderi de tensiune, spic, exces de tensiune. Fluctuaţii şi căderi
telor digita- − pana de curent − Să clasifice factorii ce provoacă fluctuații de tensiu- de tensiune.
le de fluctu- − căderea de tensiune ne. Urmările fluctuaţi-
aţii şi căderi − zgomotul − Să descrie urmările fluctuaţiilor şi căderilor de tensi- ilor şi căderilor de
de tensiune − vîrfuri de tensiune une asupra stării tehnice şi a bunei funcţionări a echi- tensiune.
− supratensiune tranzi- pamentelor digitale.
torie
Urmările fluctuaţiilor şi
ale căderilor de tensiu-
ne asupra echipamen-
telor digitale
2 Protejarea Metode şi echipamente − Să clasifice metodele de protecţie a echipamentelor Teoretică Repetați/învățați:
echipamen- de protecţie a dispoziti- digitale de fluctuaţii şi căderi de tensiune. Metode şi echipa-
telor digita- velor digitale de fluctua- − Să explice metodele de protecţie a echipamentelor mente de protecţie
le de fluctu- ţii şi căderi de tensiune digitale de fluctuaţii şi căderi de tensiune. a dispozitivelor di-

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


aţii şi căderi − Să clasifice echipamentele de protecţie a dispozitive- gitale de fluctuaţii şi
de tensiune lor digitale de fluctuaţii şi căderi de tensiune. căderi de tensiune.
− Să identifice echipamentele de protecţie a dispoziti- Elaboraţi:
velor digitale de fluctuaţii şi căderi de tensiune. Lista echipamente-
− Să enumere parametrii tehnici ai echipamentelor de lor de protecţie a
protecţie a dispozitivelor digitale de fluctuaţii şi că- calculatoarelor per-
deri de tensiune. sonale de fluctuaţii
şi căderi de tensiu-
ne.

145
3 Protejarea Surse permanente şi − Să explice destinaţia surselor permanente şi surselor Teoretică Repetați/învățați:

146
echipamen- surse de rezervă de cu- de rezervă de curent. Surse permanente
telor digita- rent − Să enumere parametrii tehnici ai surselor permanen- şi surse de rezervă
le de fluctu- te şi surselor de rezervă de curent. de curent.
aţii şi căderi − Să enumere regulile de protecţie de cîmpurile elec- Elaboraţi:
de tensiune trostatice ale surselor de curent de tensiune înaltă. Lista surselor per-
− Să enumere regulile de protecţie de curentul electric manente şi surse-
de tensiune înaltă. lor de rezervă de
− Să identifice sursele permanente de curent. curent.
− Să identifice sursele de rezervă de curent.
4 Verificarea Proceduri de verificare − Să verifice tensiunile la tablourile de alimentare. Practică Repetați/învățați:
tensiunilor la a tensiunilor la tablouri- − Să formuleze concluzii bazate pe dovezi referitoare la Punere şi scoatere
tablourile de le de alimentare starea tehnică a tablourilor de alimentare. de sub tensiune
alimentare − Să verifice tensiunile surselor permanente de curent. a calculatoarelor
Punerea şi Proceduri de punere şi − Să formuleze concluzii bazate pe dovezi referitoare la personale.
s c o a t e r e a scoatere de sub tensi- starea tehnică a surselor permanente de curent. Examinatorul de
de sub ten- une a calculatoarelor − Să verifice tensiunile surselor de rezervă de curent. surse de alimenta-
siune a cal- personale − Să formuleze concluzii bazate pe dovezi referitoare la re.
culatoarelor starea tehnică a surselor de rezervă de curent.
personale Măsuri de evitare a ris- − Să verifice starea tehnică a componentelor de conec-
Protejarea curilor provocate de tare şi deconectare la sursele de curent.
echipamen- fluctuaţii şi căderi de − Să formuleze concluzii bazate pe dovezi referitoare
telor digita- tensiune starea tehnică a componentelor de conectare şi de-
le de fluctu- conectare la sursele de curent.
aţii şi căderi − Să utilizeze Examinatorul de surse de alimentare.
de tensiune
5 −
6 − − Evaluare sumativă Test, probă −
practică

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


7.2.2. Proiectarea lecţiilor teoretice

Conform paradigmei de instruire modulară, în procesul de formare şi de dezvoltare


a competenţelor profesionale cunoştinţele teoretice sînt predate şi învăţate în momen-
tele în care ele sînt necesare pentru executarea anumitor lucrări. De obicei, predarea
şi învăţarea cunoştinţelor teoretice se efectuează în cadrul lecţiilor teoretice. Este im-
portant ca aceste cunoştinţe să fie în legătură directă cu specificul sarcinilor de la locul
de muncă.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie teoretică din unitatea de învăţare


Munca în siguranţă.

Tema lecţiei teoretice: Crearea condiţiilor de muncă în siguranţă

Conţinutul: Condiţii de muncă în siguranţă

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cunoștințelor anterioare necesare pentru recepționarea corectă
a cunoștințelor noi:
− Care sînt factorii de ambianță fizică a locului de lucru? (Iluminarea, microcli-
matul, zgomotul, timpul de afară)
− Care sînt factorii de ambianță psihică? (Climatul de muncă, coloritul, zgomo-
tul)
− Care sînt factorii de risc la locul de lucru? (Radiații, substanțe periculoase)
− Ce fenomene pot influența starea tehnică sau buna funcţionare a echipa-
mentelor digitale? (Descărcările electrostatice, descărcările electrice, căde-
rile de tensiune, pana de curent, vîrfurile de tensiune, supratensiunea)
− Ce accesorii pot fi utilizate pentru a proteja componentele calculatorului de
descărcări electrostatice? (Covoraşe electrostatice, covoraşe împămîntate,
brăţări antistatice)
− Ce reguli de muncă în siguranţă trebuie să respecte muncitorul? (Să utilizeze
în mod corect echipamentele, uneltele şi substanţele care au legătură cu ac-
tivitatea lui. Să utilizeze în mod corect echipamentul individual de protecţie.
Să evite deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate. Să semnaleze imediat orice situaţie de muncă care reprezintă un
pericol grav şi imediat.)

REALIZARE A SENSULUI (30 min.)


• Vizionarea a două filme în care sînt prezentate situații de încălcare a reguli-
lor de muncă în siguranță:
− Greșeala „electricianului": https://www.youtube.com/
watch?v=U3OGF68WUFs

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 147


− Sistem defect de răcire: https://www.youtube.com/watch?v=xL3f0oWpGA0
&index=2&list=PLodpRuySWdDVrPZU1GuxrWXBrTdIjLMZF
• Elevii sînt invitaţi să comenteze situaţiile de muncă în care apar pericole.
• Trecerea în revistă a pericolelor: tăiere, ardere, şocuri electrice sau leziuni ale
vederii.
• Expunerea şi explicarea regulilor de protecţie a muncii.
• Elevii sînt invitaţi să argumenteze necesitatea de a respecta fiecare regulă.
• Expunerea materialului referitor la influenţa factorilor climaterici asupra echi-
pamentelor digitale.
• Expunerea materiilor referitoare la echipamentele ce conţin substanţe pericu-
loase:
− bateriile din sistemele portabile, ce pot conține plumb, cadmiu, litiu, man-
gan alcalin și mercur;
− monitoarele, ce conțin sticlă, metal, plastic, plumb, bariu, și metale rare;
− imprimantele, ce conţin toner, lubrifianţi, sticlă, metal, plastic.
• Expunerea materiilor referitoare la siguranța împotriva incendiilor.

Exemplu de Fişă de documentare

Regulile ce trebuie respectate în atelierul de asamblare și dezasamblare a calcu-


latoarelor:
1. Ceasul și bijuteriile trebuie scoase.
2. Strîngeți hainele largi.
3. Înainte de a începe revizia, deconectați echipamentul din priză.
4. Acoperiţi marginile ascuțite dinăuntrul carcasei calculatorului cu bandă adezi-
vă.
5. Niciodată nu deschideți o sursă de alimentare sau un monitor de tip CRT.
6. Nu atingeți zone din imprimante care sînt fierbinți sau la care se folosește ten-
siune ridicată.
7. Asigurați-vă că imprimantele au avut suficient timp să se răcească înainte de a
le repara.
8. Învățați unde se află extinctorul și cum să-l folosiți.
9. Păstrați mîncarea și băuturile răcoritoare în afara spaţiului de lucru.
10. Păstrați locul de muncă curat și ordonat.
11. Pentru a evita accidentările, atunci cînd ridicați obiecte grele ţineți genunchii
flexați.

Reguli pentru protejarea vederii:


1. Utilizați filtru de protecţie pentru ecranul monitorului.
2. Folosiţi un monitor cu ecran plat, de preferat un monitor cu cristale lichide.
3. Plasaţi monitorul la o distanţă de 50-65 cm de ochi, iar latura superioară să fie
la nivelul ochilor sau puţin sub acest nivel.
4. Înclinaţi monitorul sub un unghi de 10-20 de grade.

148 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


5. Pentru a reduce strălucirea, plasaţi monitorul cu spatele la fereastră sau folo-
siţi jaluzelele.
6. Reduceţi iluminatul interior, folosind o lampă care să lumineze doar zona de
lucru. Sînt de preferat lămpile fluorescente, pentru că dau o lumină de intensi-
tate mai redusă şi uniformă.
7. Faceţi o pauză la fiecare 20 minute şi priviţi către un obiect situat la distanţă
pentru a vă relaxa muşchii oculari și părţile ochiului implicate în focalizare.
8. Alternaţi lucrul la calculator cu activităţi care nu implică solicitarea ochilor,
pentru a vă odihni vederea.

Reguli pentru prevenirea ESD:


1. Păstrați toate componentele în pungi antistatice pîna în momentul instalării.
2. Folosiți covoare antistatice pe birourile de lucru.
3. Folosiți covoare împămîntate în spațiile de lucru.
4. Folosiți brățări antistatice atunci cînd lucrați la calculatoare.
5. Nu purtați brățări antistatice atunci cînd reparați surse de curent sau monitoa-
re CRT.

Influenţa factorilor climaterici:


• Dacă temperatura mediului este prea ridicată, echipamentele se supraîncăl-
zesc.
• Dacă nivelul de umiditate este prea scăzut, șansele de apariție a ESD cresc.
• Dacă nivelul de umiditate este prea ridicat, pot apărea scurgeri de curent sau
scurtcircuite.

Reguli:
1. Nu blocați orificiile de ventilație sau fluxul de aer către componentele inter-
ne. Un calculator se poate supraîncălzi în cazul în care circulația aerului este
obstrucționată.
2. Păstrați temperatura camerei între 45 și 90 de grade Fahrenheit (7 pînă la 32
grade Celsius).
3. Păstrați nivelul de umiditate între 10 și 80 de procente.

Substanțele periculoase:
• Bateriile din sistemele portabile pot conține plumb, cadmiu, litiu, mangan al-
calin și mercur. Aceste metale nu degradează și rămîn în mediu pentru mulți
ani. Toate bateriile, inclusiv litiu-ion, nichel-cadmiu, nichel-metal hidrură, și
plumb-acid, trebuie să fie supuse unor proceduri de eliminare, care respectă
reglementările locale de mediu.
• Monitoarele conțin sticlă, metal, plastic, plumb, bariu și metale rare. Potrivit
US Environmental Protection Agency (EPA), monitoarele pot conține aproxi-
mativ 4 livre (1,8 kg) de plumb. Atunci cînd se aruncă un monitor, trebuie res-
pectate regulile de mediu.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 149


• Tonerele folosite și cartușele de imprimantă trebuie aruncate corespunzător
sau reciclate.
• Nu aruncați substanțe chimice sau solvenți într-o chiuvetă sau într-un bazin
care are legătură cu canalizarea publică.

Siguranța împotriva incendiilor:


1. Nu încercați niciodată să stingeți singur un foc care a scăpat de sub control
sau care nu este izolat.
2. Întotdeauna să aveți un plan de evacuare bine pus la punct înainte de a înce-
pe orice lucru.
3. Ieșiți din clădire cît mai repede.
4. Contactați serviciile de urgență pentru ajutor.
5. Localizați și citiți instrucțiunile de pe extinctoarele din spațiul de lucru înainte
de a fi nevoie să le folosiți.

Exemplu de listă de resurse Web

1. Greșeala unui „electrician – https://www.youtube.com/


watch?v=U3OGF68WUFs
2. Sistem defect de răcire – https://www.youtube.com/watch?v=xL3f0oWpGA0
&index=2&list=PLodpRuySWdDVrPZU1GuxrWXBrTdIjLMZF
3. Tipuri de stingătoare – https://www.youtube.com/watch?v=lfRRblGM7IM

REFLECȚIE (10 min.)


• Elevii vizionează filmul "Tipuri de stingătoare".
• Ulterior, elevii vor elabora o clasificare a tipurilor de stingătoare.

EXTINDERE (5 min.)
− Elevii vor finisa documentul despre clasificarea stingătoarelor.
− Elevii vor pregăti cîte o prezentare despre utilizarea stingătorului în caz de in-
cendiu.

7.2.3. Proiectarea lecţiilor practice/de laborator

Lecţiile practice/de laborator au un rol primordial în formarea competenţelor pro-


fesionale. Din acest considerent, proiectele didactice pentru astfel de lecţii trebuie să
ofere elevilor posibilităţi de exersare a tuturor operaţiunilor ce apar în procesul exe-
cutării sarcinilor de lucru. O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării dexterităţilor şi
abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginaţiei spaţiale. Elevii vor fi încurajaţi
să elaboreze planuri de intervenţie tehnică, să îşi formeze obişnuinţa de a se asigura
că înainte de a începe lucrul au toate seturile de unelte şi de consumabile necesare
intervenţiei tehnice preconizate.

150 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Prezentăm în continuare un exemplu de proiect de lecţie practică din unitatea de
învăţare Munca în siguranţă.

Tema lecţiei practice: Munca în siguranță

Lucrarea practică exersată: Crearea condiţiilor de muncă în siguranţă

Conţinutul: Consolidarea abilităţilor de respectare a regulilor de muncă în siguranţă


în procesul de dezasamblare a calculatoarelor personale

EVOCARE (10 min.)


• Momente de organizare.
• Reactualizarea cerinţelor faţă de locul de muncă.
• Reactualizarea regulilor de muncă în siguranţă.

REALIZARE A SENSULUI (35 min.)


• Formularea sarcinii practice.
• Distribuirea fişelor-suport. Fişa reprezintă un ghid de dezasamblare a calculato-
rului şi pune în evidenţă momentele ce ţin de organizarea locului de muncă şi
respectarea regulilor de siguranţă.
• Elevii dezasamblează calculatorul. În procesul dezasamblării elevii sînt rugaţi să
dea răspunsuri la întrebările inserate în fişă.
• Lucrul elevilor în perechi sau individual în funcție de numărul disponibil de cal-
culatoare.
• La finele lecției, fişele cu răspunsurile înscrise de elevi vor fi întoarse profesorului.

Exemplu de Fişă-suport pentru lecţia practică Munca în siguranţă


Instrumentele recomandate:
Brăţară antistatică, covor antistatic, șurubelniţe cu cap lat, șurubelniţe cu cap în
cruce, șurubelniţe torx, trusă compartimentată pentru componente, imbusuri, pungi
antistatice pentru părţile electronice
Materiale și echipamente auxiliare:
Organizatoare sau păhăruțe (cești), bandă de marcare

Pasul 1.
Deconectați calculatorul şi înlăturaţi alimentarea cu energie electrică.

Pasul 2.
Localizați toate șuruburile care fixează panourile laterale la partea din spate a cal-
culatorului. Pentru a îndepărta șuruburile panoului lateral, utilizați dimensiunea și
tipul de șurubelniță corecte. Nu scoateți șuruburile care fixează sursa de alimentare
la carcasă. Puneţi toate aceste șuruburi într-un singur loc, cum ar fi o ceașcă sau un
compartiment dintr-un organizator.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 151


Etichetați cupa sau compartimentul cu o bucată de bandă de mascare pe care ați
scris “Şuruburile de la panourile laterale”. Scoateți panourile laterale de la carcasă.
Întrebări:
• Ce tip de şurubelniţă aţi folosit pentru a îndepărta șuruburile? (Şurubelniţele
cu cap în cruce şi imbusurile) ______________________________________
• Cu cîte şuruburi erau fixate panourile laterale? (Între 1 şi 6) ______________
__________________________________________________________________

Pasul 3.
Puneţi-vă o brățară antistatică. Un capăt al conductorului trebui să fie conectat la
brăţara antistatică. Prindeţi celălalt capăt al conductorului de o parte metalică nevop-
sită a carcasei.
Dacă aveţi un covor antistatic, plasaţi-l pe suprafaţa de lucru şi puneţi carcasa cal-
culatorului pe el. Conectaţi covorul antistatic la o parte metalică nevopsită a carca-
sei.

Pasul 4.
Localizați hard disk-ul. Deconectați cu grijă alimentarea și cablul de date de la par-
tea din spate a hard disk-ului.
Întrebare:
• Ce tipuri de cablu de date aţi deconectat? (Răspunsul depinde de tipul cablului)
_______________________________________________________________

Pasul 5.
Localizați toate șuruburile care fixează hard disk-ul. Pentru a îndepărta șuruburile
hard disk-ului, utilizați dimensiunea și tipul de șurubelniță corecte. Puneţi toate aces-
te șuruburi într-un singur loc și etichetaţi-le.
Atenţie: Nu înlăturaţi şuruburile carcasei hard disk-ului!
Întrebări:
• Ce tipuri de şuruburi au fixat hard disk-ul la carcasă? (Şuruburi cu cap cruce)
_______________________________________________________________
• Cîte şuruburi au fixat hard disk-ul la carcasă? (Pînă la 4)__________________
_______________________________________________________________

Pasul 6.
Scoateți cu grijă hard disk-ul din carcasă. Plasaţi hard disk-ul într-o pungă antista-
tică.

Pasul 7.
Localizaţi unitatea de dischetă. Deconectaţi cu grijă cablul de alimentare şi de
date.

152 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Pasul 8.
Localizaţi și eliminaţi toate șuruburile care fixează unitatea de dischetă la carcasă.
Puneţi toate aceste șuruburi într-un singur loc și etichetaţi-le.
Plasaţi unitatea de dischetă într-o pungă antistatică.
Întrebare:
• Cu cîte şuruburi a fost fixată de carcasă unitatea de dischetă? (Numărul acestora
depinde de tipul echipamentului) ____________________

Pasul 9.
Localizaţi unitatea optică (CD-ROM, DVD etc.). Deconectaţi cu grijă cablul de alimen-
tare şi de date de la unitatea optică. Deconectaţi cablul audio de la unitatea optică.
Întrebări:
• Ce tipuri de cablu aţi deconectat?______________________________
• Există vreun conector detaşabil pe unitatea optică? Care este setarea conecto-
rului detaşabil? (Principal, Subordonat sau Selectare Cablu) ______________

Pasul 10.
Localizaţi și eliminaţi toate șuruburile care fixează unitatea optică la carcasă. Pu-
neţi toate aceste șuruburi într-un singur loc și etichetaţi-le. Plasaţi unitatea optică
într-o sacoşă antistatică.
Întrebare:
• Cu cîte şuruburi a fost fixată de carcasă unitatea optică? (Numărul acestora
depinde de tipul echipamentului)______________________________

Pasul 11.
Localizați sursa de alimentare. Găsiți conexiunea de putere la placa de bază.
Înlăturaţi cu grijă conectorii de alimentare din placa de bază.
Întrebări:
• Cîţi pini are conectorul plăcii de bază? (Numărul acestora depinde de tipul
echipamentului) __________________________
• Sursa de alimentare furnizează energie ventilatorului de pe microprocesor sau
de pe carcasă? __________
• Sursa de alimentare furnizează energie auxiliară plăcii video? ________
În funcţie de răspunsurile la întrebările precedente, deconectaţi, după caz, cablu-
rile de alimentare.

Pasul 12.
Localizaţi și eliminaţi toate șuruburile care fixează sursa de alimentare la carcasă.
Puneţi toate aceste șuruburi într-un singur loc și etichetaţi-le.
Întrebare:
• Cîte şuruburi sînt folosite pentru fixarea sursei de alimentare la carcasă?
Înlăturaţi cu grijă sursa de alimentare din carcasă. Aşezaţi sursa de alimentare îm-
preună cu celelalte componente ale calculatorului.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 153


Pasul 13.
Localizaţi toate plăcile de extensie instalate în calculator: placa video, placa de
reţea sau modemul. Localizaţi şi înlăturaţi şurubul ce fixează placa de extensie a car-
casei. Puneţi şuruburile de la plăcile de extensie într-un singur loc şi etichetaţi-le.
Înlăturaţi cu grijă placa de extensie din slot. Fiţi sigur că manevraţi placa de ex-
tensie de tăbliţa de montaj sau de margini. Plasaţi placa de extensie într-o pungă
antistatică.
Repetaţi acest proces pentru toate plăcile de extensie.
Întrebări:
• Ce plăci de extensie aţi extras? (Video, placă rețea, modem) _______________
_______________________________________________________________
• Care sînt tipurile de slot? (PCI, PCI-E sau ISA)

Pasul 14.
Localizați modulele de memorie pe placa de bază.
Înlăturaţi modulele de memorie pe de placa de bază. Fiţi sigur că aţi eliberat ori-
ce pîrghie de închidere ce poate fixa modulul de memorie. Manevraţi modulul de
memorie de margini şi ridicaţi-l cu grijă din slot. Puneţi modulele de memorie într-o
pungă antistatică.
Întrebări:
• Ce tipuri de module de memorie sînt instalate pe placa de bază?___________
_______________________________________________________________
• Cîte module de memorie sînt instalate pe placa de bază?_________________
_______________________________________________________________

Pasul 15.
Scoateți toate cablurile de date de la placa de bază. Asigurați-vă că rețineţi locul în
care conexiunea unui cablu s-a oprit.
Întrebare:
• Ce tipuri de cabluri au fost deconectate? ______________________________
_______________________________________________________________
Notă. Răspunsurile din paranteze sînt doar pentru cadrul didactic. Ele nu vor apă-
rea în Fişa-suport.

REFLECŢIE (10 min.)


• Elevii transmit formularele cu lurările de laborator maistrului instructor. Mais-
trul face o analiză generală despre mersul lucrării de laborator, indicînd locurile
slabe observate. Răspunsurile date de elevi și fixate în lucrarea de laborator vor
fi controlate de către maistru, iar rezultatele vor fi anunțate și analizate la lecția
următoare.

154 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


EXTINDERE
Temă pentru acasă:
– Tehnica de siguranță la asamblarea calculatorului.

Nota Bene. În procesul de pregătire şi de desfăşurare a lecţiilor practice şi de labo-


rator cadrul didactic va acorda o atenţie deosebită condiţiilor de protecţie a mediului
şi muncii în siguranţă.

Astfel, înainte de începerea lucrului propriu-zis, cadrul didactic va verifica dacă:


− elevii au urmat instructajul la locul de muncă;
− uneltele, mesele de lucru sînt în stare bună de funcţionare;
− echipamentul de protecţie pentru fiecare loc de muncă repartizat elevilor este
în stare bună, sînt respectate în volum complet toate măsurile de siguranţă pre-
scrise de normele de protecţie a muncii.

Pe durata activităţilor practice, cadrul didactic va verifica dacă elevii:


− respectă regulile ergonomice şi de securitate a muncii;
− urmează procedurile de protejare a echipamentelor;
− urmează procedurile de protejare a mediului înconjurător de contaminare.

După terminarea lucrărilor practice, cadrul didactic se va asigura că:


− echipamentele de calcul au fost deconectate de la prizele de curent alternativ;
− locurile de muncă au fost curăţate;
− uneltele au fost strînse şi puse la loc.

Cadrul didactic le va reaminti elevilor că ei sînt obligaţi să raporteze imediat orice


accident, orice încălcare a regulilor de protecţie a muncii, orice utilizare necorespunză-
toare a echipamentelor pe care le observă.

7.3. Sugestii de evaluare


7.3.1. Organizarea activităţilor de evaluare

În procesul predării şi învăţării modulului în cauză, cadrul didactic va efectua evalu-


ări iniţiale, curente/formative şi sumative.

Evaluările iniţiale vor fi realizate în scopul estimării nivelului de formare a competen-


ţelor-cheie cu care vine elevul din învăţămîntul general. Aceste competenţe constituie
o bază şi o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. Lipsa
unor competenţe-cheie sau nivelul scăzut de performanţă în demonstrarea anumitor
competenţe-cheie, de exemplu, în comunicarea în limba maternă, în matematică, şti-
inţe şi tehnologie, în domeniile acţional-strategice etc., sporesc gradul de dificultate

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 155


în formarea competenţelor profesionale. Rezultatele evaluărilor iniţiale vor fi folosite
pentru racordarea demersului didactic la nivelul de pregătire al elevilor. Pentru efectu-
area evaluărilor iniţiale, se recomandă folosirea testărilor asistate de calculator, rezol-
varea situaţiilor simulate de problemă.

Evaluările curente/formative au drept scop informarea elevilor despre nivelul in-


dividual de performanţă, creşterea nivelului de motivare şi de implicare în procesele
de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale. Totodată, rezultatele eva-
luărilor curente/formative reprezintă un feedback continuu, pe care cadrul didactic
trebuie să îl utilizeze pentru corectarea operativă a proceselor de predare-învăţare.

Evaluarea curentă/formativă se realizează prin diverse modalităţi: testări asistate de


calculator, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevu-
lui, discuţia/conversaţia, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a


unei situaţii de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenţei profe-
sionale. Metodele folosite în procesul de evaluare vor evidenţia cunoştinţele şi de-
prinderile necesare pentru efectuarea activităţilor de muncă şi, mai ales, capacitatea
candidatului de a obţine rezultatele practice aşteptate. Cadrele didactice vor elabora
sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstra-
rea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi stabilite explicit indicato-
rii şi descriptorii de performanţă ai proceselor şi/sau produselor realizate de elevi.

Metodele de evaluare vor include:


− teste electronice;
− observarea directă în situaţii de muncă sau simulate;
− simularea sau demonstraţia structurată.

Evaluarea proceselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− completitudine;
− corectitudine;
− productivitate;
− pertinenţă (comportament pe potrivă, adecvat);
− perseverenţă (asiduitate, insistenţă, stăruinţă, tenacitate);
− adaptabilitate;
− autonomie şi responsabilitate;
− capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.

Evaluarea produselor realizate de elev se va efectua în baza următoarelor criterii:


− corespunderea produsului specificaţiilor tehnice prestabilite;
− gradul de pregătire pentru utilizare.

156 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


7.3.2. Modele de itemi pentru testarea asistată de calculator

Prezentăm în calitate de exemplu modele de itemi pentru testarea asistată de cal-


culator.

Itemul 1.

Selectați prin bifare varianta corectă de răspuns.


Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie electrică poate fi efectuată de:

 operatorul suport tehnic calculatoare


 inspectorul de securitate a muncii
 inspectorul de securitate a muncii
 șeful atelierului de reparație
 personalul special autorizat în acest scop

Itemul 2.

Selectați prin bifare varianta corectă de răspuns.


Personalului de deservire a echipamentului de calcul i se interzice să intervină:

 la tablouri electrice
 la prize
 la instalaţii de climatizare
 la cordoane de alimentare

Itemul 3.

Care din regulile de mai jos au drept scop prevenirea descărcărilor electrostatice?

 Păstrați toate componentele în pungi antistatice pîna în momentul instalării.


 Atunci cînd lucrați la calculatoare, folosiți brățări antistatice.
 Folosiți stabilizatoarele.
 Verificați mijloacele şi instalaţiile de protecţie împotriva pericolului de electro-
cutare.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 157


Itemul 4.

Stabiliţi valoarea de adevăr pentru afirmaţiile de mai jos. Se interzice efectuarea


oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentelor de calcul.

 Adevărat  Fals

Conectarea pe un termen scurt a echipamentelor de calcul la prize fără legătură


la pămînt se permite.

 Adevărat  Fals

În cazul unui început de incendiu la echipamentele de calcul, se va acţiona cu


stingătorul cu praf total şi dioxid de carbon sau numai cu dioxid de carbon.

 Adevărat  Fals

Itemul 5.

Folosind tehnica trage-şi-lasă, aranjaţi imaginile de mai jos în ordinea efectuării


operaţiilor în cauză.

7.3.3. Evaluarea nivelului de formare a competenţelor profesionale de bază

Nivelul de formare a competenţelor de bază se va evalua în funcție de procese şi/sau


produse. Lista orientativă a proceselor şi produselor pentru modulul în cauză include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− formular/raport tehnic completat.

Cadrul didactic va elabora pentru fiecare din competenţele profesionale de bază din
componenţa modulului lista indicatorilor, proceselor şi produselor concrete destinate
măsurării nivelului de formare a competenţei în cauză. Un exemplu de indicatori, pro-
cese şi produse este prezentat în tabelul ce urmează.

158 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesi-
onale de bază Protejarea echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea nivelu-


lui de formare a competenţei

• Operează cu factorii ce influențează • Concluzie bazată pe dovezi referitoare la


asupra echipamentelor digitale și a starea tehnică a mijloacelor de protecţie de
datelor. fluctuaţii şi căderi de tensiune formulată.
• Identifică fluctuațiile și căderile de • Concluzie bazată pe dovezi referitoare la
tensiune. starea tehnică a mijloacelor de protecţie de
• Identifică echipamentele ce prote- cîmpuri electrostatice formulată.
jează echipamentele și datele de • Dispozitivele de protejare contra fluctuațiilor
fluctuațiile și căderile de tensiune. de tensiune instalate.
• Explică urmările ESD și EMI asupra • Măsurile de siguranță electrică implemen-
echipamentelor și a datelor. tate.
• Instalează echipamentele de protecție • Tensiunile la tablourile de alimentare verifi-
contra ESD. cate.
• Utilizează echipamentele de protecție • Concluzie bazată pe dovezi referitoare la
contra ESD. starea tehnică a tablourilor de alimentare
• Verifică starea tehnică a dispozitivelor formulată.
de protecție de fluctuații și căderi de • Punerea şi scoaterea de sub tensiune a cal-
tensiune. culatoarele personale.
• Verifică tensiunile la tablourile de ali- • Utilizarea corectă a mijloacelor de protecţie
mentare. contra fluctuaţiilor şi căderilor de tensiune.
• Pune şi scoate de sub tensiune calcu- • Utilizarea corectă a mijloacelor de protecţi-
latoarele personale. ei de cîmpuri electrostatice.

De asemenea, pentru fiecare din competenţele profesionale de bază, cadrul didac-


tic va elabora descriptorii în temeiul cărora se va efectua notarea nivelului de formare a
competenţelor în cauză. Notarea va lua în calcul gradul de autonomie (de sine stătător,
sub îndrumare) şi responsabilitatea în realizarea sarcinilor propuse. Un exemplu de
descriptori este prezentat în tabelul ce urmează.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale de


bază Protejarea echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi
de tensiune.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 159


2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.
• Încearcă să realizeze unele operaţii elementare din cele necesare pentru protec-
ţia echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru protecţia echi-
pamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută operaţii elementare din cele necesare pentru protecţia echipamentelor
de fluctuaţii şi căderi de tensiune, cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Execută operaţii elementare din cele necesare pentru protecţia echipamentelor
de fluctuaţii şi căderi de tensiune, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depă-
şirea semnificativă a timpului alocat.

6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.


• Execută operaţii elementare din cele necesare pentru protecţia echipamentelor
de fluctuaţii şi căderi de tensiune, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a tim-
pului alocat.

7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.


• Operaţiile de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune sînt
executate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Operaţiile de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune sînt
executate autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Operaţiile de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune sînt
executate autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Operaţiile de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune sînt
executate autonom, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat. Elevul
adaptează măsurile de protecţie a echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de ten-
siune în funcţie de specificul locurilor de muncă şi al încăperilor.

7.3.4. Evaluarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice

Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice se va evalua în bază de

160 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor include:
− teste electronice rezolvate;
− demonstraţie practică;
− loc de muncă pregătit;
− echipamente pentru protejarea de descărcări electrice verificate şi pregătite;
− reguli de muncă în siguranţă respectate;
− acţiuni conform planului de măsuri în situaţii de urgenţă efectuate;
− acţiuni conform planului de măsuri în situaţii de incendiu efectuate;
− măsuri de evitare a riscurilor de mediu implementate;
− reguli de protejare a mediului respectate;
− registru de urmare a instruirii la locul de muncă completat;
− formular de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− registru de evidenţă a lucrărilor de întreţinere completat;
− sistem de calcul configurat/reconfigurat;
− date de pe purtătorul extern de informaţie reamplasate;
− formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indi-


catorilor de competenţă, proceselor şi produsele prezentate în tabelul ce urmează.

Indicatori şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesio-


nale specifice Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc

Indicatori de competenţă Procese şi produse pentru măsurarea nivelu-


lui de formare a competenţei

• Organizează locul de muncă pentru di- • Test electronic rezolvat.


minuarea riscurilor de natură vizuală, • Loc de muncă pregătit.
mentală și posturală. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
• Aplică măsurile necesare de protecţie gradul de pregătire a locului de muncă for-
a echipamentelor digitale de descăr- mulată.
cări electrostatice. • Cabluri, conectoare şi conexiuni de putere
• Verifică tensiunile de la tablourile de verificate.
alimentare. • Concluzie în bază de dovezi referitoare la
• Pune şi scoate de sub tensiune calcu- starea tehnică a cablurilor, conectoarelor şi
latoarele personale. conexiunilor de putere formulată.
• Verifică conformitatea condiţiilor de la • Măsurile de diminuare a riscurilor de natură
locul de muncă normelor referitoare vizuală, mentală și posturală implementate.
la sănătatea și securitatea în muncă. • Măsurile de protecţie a echipamentelor
• Înlătură situaţiile de pericol la locul de digitale de descărcări electrostatice imple-
muncă. mentate.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 161


• Aplică mijloacele și echipamentele de • Tensiunile de la tablourile de alimentare ve-
protecție la protejarea echipamente- rificate.
lor digitale de fluctuaţii şi căderi de • Factorii de pericol la locul de muncă înlătu-
tensiune. raţi.
• Aplică măsurile de prim ajutor și eva- • Calculatoare personale puse sub tensiune în
cuare. mod regulamentar.
• Identifică și înlătură factorii de risc de • Calculatoare personale scoase de sub tensi-
incendiu. une în mod regulamentar.
• Semnalează despre incendiu persona- • Mijloacele și echipamentele de protecție de
lului specializat şi serviciilor de pompi- fluctuaţii şi căderi de tensiune instalate.
eri. • Factorii de risc de incendiu identificați și
• Realizează planul de evacuare. înlăturați.
• Comportament şi acţiuni conform planurilor
de măsuri în situaţii de urgenţă demonstrat.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din


tabelul de mai jos.

Descriptori pentru notarea nivelului de formare a competenţei specifice Crearea


unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc

Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1 • Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.


• Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii propuse.

2 • Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-10%.


• Încearcă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii
propuse.

3 • Test electronic rezolvat în proporţie de 11%-30%.


• Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea
sarcinii propuse.

4 • Test electronic rezolvat în proporţie de 31%-50%.


• Execută sarcinile doar la nivel de operaţii elementare de creare a unui mediu
adecvat de muncă şi de remediere a situaţiilor de risc, cu inexactităţi şi greşeli
esenţiale.

5 • Test electronic rezolvat în proporţie de 51%-60%.


• Creează mediul adecvat de muncă şi remediază situaţiile de risc doar sub în-
drumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea semnificativă a
timpului alocat.

162 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar


6 • Test electronic rezolvat în proporţie de 61%-70%.
• Creează mediul adecvat de muncă şi remediază situaţiile de risc doar sub în-
drumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.
7 • Test electronic rezolvat în proporţie de 71%-80%.
• Crearea mediului adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc sînt efec-
tuate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.

8 • Test electronic rezolvat în proporţie de 81%-90%.


• Crearea mediului adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc sînt efec-
tuate autonom, fără depăşirea timpului alocat.

9 • Test electronic rezolvat în proporţie de 91%-95%.


• Crearea mediului adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc sînt efec-
tuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat.

10 • Test electronic rezolvat în proporţie de 96%-100%.


• Crearea mediului adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc sînt efectu-
ate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără depăşirea timpului alocat. Ele-
vul adaptează măsurile de creare a mediului adecvat de muncă şi de remediere
a situaţiilor de risc în funcţie de specificul locurilor de muncă şi al încăperilor.

7.4. Resurse didactice


Se recomandă utilizarea următoarelor resurse didactice:
1. Bărbulescu D. Protecţia şi igiena muncii. Clasa a X-a. București: Editura Economi-
că, 2009.
2. Capcelea A. Noi şi mediul în care trăim: Ghid privind participarea publicului la
elaborarea şi implementarea Planurilor Locale de Acţiuni pentru Mediu. Chişi-
nău, 2000.
3. Gaspar H. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului. Auxiliar curricular.
Proiectul PHARE “Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţămînt profesio-
nal şi tehnic”, 2009.
4. Manual de formare pentru siguranță și sănătate ocupațională – directori și șefi
de departamente. Education and Culture Life Long Learning Programme Leonar-
do Da Vinci, InForAdaptZ Europe, 2006.
5. Basuc M. ş.a. Securitate şi sănătate în muncă − cerinţe legale şi bune practici.
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii, 2008.
6. Mohan Gh., Ardelean A. Ecologia şi protecţia mediului. (Manual preparator). Bucu-
reşti: Scaiul, 1993.
7. Năstoriu I. ABC-ul primului ajutor. București: Ceres, 1989.
8. Negulescu M. Protecţia mediului înconjurător. Bucureşti: Editura Tehnică, 1995.
9. Pece Şt., Dăscălescu A. ş.a. Protecţia muncii (pentru învăţămîntul preuniversi-
tar). București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar 163


164 Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profesional tehnic secundar