Sunteți pe pagina 1din 5

Tecnogen este o firma italian ă condusa cu succes din 1978 de catre preş edintele Paolo Gentili. Acesta far ă dispute, probleme legale sau fiscale, a reusit sa obtină brevete pentru multe companii cunoscute in lume cu care brevete s-a distins de cel ălalte companii prin produse de calitate superioară. Printre aceste produse brevetate este recunoscut ca cel mai bun produs în raport calitate-preț rezervorul spiralat. In 2014 Varzari Viorel a cerut domnului Gentili Paolo s ă-i vânda maş ina special ă de a produce rezervorul brevetat, dar ia fost negata vânzarea din partea domnului Gentili, care nu era intenț ionat sa cedeze invenț ia sa. Apoi Gentili a acceptat vânzarea domnului Varzari numai dupa ce a obtinut promisiunea unui contract de colaborare şi recunosterea redevenț elor in teritoriile unde Tecnogen nu opera. In plus contractul prevedea ca cea mai buna tecnologie sa fie in mainiile unei mici firme care atunci deț inea mai puț in de zece angajaț i, cu scopul de a împ ărț i oportunitaț iile posibile.

Fusese semnat un contract specific, conț inând anumite reguli de respectat ș i obligaț ii din parte firmei Molinart, care in definitiv nu au fost respectate. Abia mai târziu a devenit evident c ă scopul real al lui Viorel Varzari nu era o colaborare pe termen lung cu Tecnogen s.r.l., asadar am vrut în acest fel s ă legalizez maș ina care era deja in mod ilegal în mâinile sale. Când Paolo Gentili

a înț eles că Molinart nu era dispus s ă respecte condi ț iile contractuale, atunci Andrei Tranga s-a oferit ca partner a firmei Tecnogen prin holding austriac Anders Inox, convingânduse de totala lipsă de serietate a lui Varzari legat de

propriile experienț elor profesionale. Semnând un nou contract, Tranga nu numai deț inea o percentual ă din capital si una din facturatul holdingului, dar şi

o colaborare cu Paolo Gentili; chiar ş i in acest caz in doi ani de zile Paolo Gentili nu a caş tigat nici un singur euro. Pentru aceste motive mă consider o victimă, mi-a fost luat- ă tecnologia cu false promisiuni iar de cand am întreprins aceste

colaborări viaț a mea este un coș mar. Fiecare zi imi este insoportabil ă din cauza tentativelor de calomnie a tribunarilor ş i a avocațiilor. Sunt aproape pe ce s- ă dau demisia. Faptele spuse de jurnalistul Ion Bobeica sunt ultimele minciuni inventate de domnul Viorel Varzari.

În primul rând este o falsa ş i răut ăcioasa fantezie care sus ține ca Paolo Gentili ar fi cunoscut Karamalak ş i ca ar fi avut cu dânsul nu numai un raportur de înteres dar şi de prietenie. Paolo Gentili nu cunoaş ce şi nu a întalnit niciodata acest om: nici macar nu ş tie cu ce se ocupa. Este fals, deci, modul in care Paolo Gentili a fost paragonat cu aceast ă persoana. Chiar ş i reconstruc ția faptelor dintre Paolo Gentili ş i Viorel Varzari, care jurnalistul a vrut sa apere, sunt false. Jurnalistul nu ş i-a facut bine meseria, nu s-a documentat cum se cuvinea şi nu a luat informaț iile de la o adevarat ă sursă pentru a exprima o p ărere corect ă ş i obiectivă. Articolul reprezint ă o altră minciună a domnului Viorel Varzari cu argumente false ş i nefiabile. De altfel Viorel Varzari a încercat s- ă p ăc ăleasc ă procuratura având săvârș it fapte penale împotriva firmei Tecnogen s.r.l. ş i împotriva lui Paolo Gentili. Dar ar fi oportun s- ă spună adevărul in faț a Autori țăț ilor Judiciare fară a declara poveşț i numai pentru a fi publicate în ziare. Acesta este adevărul întâmplat. În primul rând în anul 2012 în sediul firmei Tecnogen s.r.l. în Italia a fost furat ă o maş ină pentru producț ia al rezervorului spiralat cu brevet internaț ional de nume TUBINOX 7000. În cursul unei investigaț ii la grani ț a cu Russia în Krasnodar, dup ă documentele preluate de poli ț ie ş i de anchetatorii ruş i, rezulta ca piesele acestei maş ini trecuseră vama în data de 20.06.2016, recunoscute în mod incorect ca piese de rezervoare ş i pasarele. Cea ce s-a întâmplat este uş or de explicat: maşina fusese vândut ă de catre Molinart Grup firmei rus ă Erdin s.r.l. care apoi a vandut-o catre Technoart s.r.l. Molinart Grup ş i Technoart s.r.l sunt firmele lui Viorel Varzari. Este evident ca acest domn a exportat ilegal maş ina TUBINOX 7000 in Rusia, trimi ț ând-o prin firma Erdin s.r.l. pentru a ajunge din nou in firma sa de referire. Comerț ul triunghiular ş i contrabanda la vamă intre cele doua firme identific ă pe Viorel Varzari ca acelaș i autor ş i ideator.

În schimb nu este de surprins c ă Viorel Varzari este investigat şi arestat pentru alte operaț ii de trufă internaț ionala, având comis operaț iuni similare si facând facturi false. Nu-i nicio îndoial ă atunci când încearcă s ă dea vina pe altii, documentele o resping obiectiv El încearc ă s ă creeze confuzie, să ne aduc ă ni ș te personaje necunoscute, prin intermediul jurnalistului care ordonă publicarea unei povestiri de fantezie pură, pentru c ă Paolo Gentili pe acest domn Karamalak nu l-a cunoscut niciodată ș i nici măcar nu a auzit de el. Sunt fanteziile calomnioase, care îns ă sunt u ș or ș i direct negate de documentele oficiale. Sunt fanteziile calomnioase, care îns ă sunt u ș or ș i direct negate de documentele oficiale. Iar documentele spun c ă exportul pieselor TUBINOX 7000 c ătre Rusia a fost operaț iunea sa personal ă. Sunt fanteziile calomnioase, care îns ă sunt u ș or ș i direct negate de documentele oficiale. Iar documentele spun c ă exportul pieselor TUBINOX 7000 c ătre Rusia a fost operaț iunea sa personal ă. Piesele originale ale TUBINOX 7000 furate de la Tecnogen s.r.l. în 2012 au fost recunoscute în Rusia cu câteva zile în urmă și în urma cu arestul pentru fapte legate direct de unii tehnicieni din Molinart, au fost apoi eliberaț i în urma pl ății unei cauț iuni împreună cu foaia de a părăsi teritoriul Rusiei. Dup ă multe declaraț ii false ale lui Varzari de a ascunde maș ina. Piesele maș inii au fost ascunse într-o p ădure, ș i pentru a le ascunde, chiar după ce a fost descoperit c ă a minț it, a declarat c ă au fost aruncate acolo din greșeal ă, în timp ce, de fapt, o persoană a fost pl ătit ă ca gardian. Persoana respectivă a negat declaraț iile lui Viorel. Ca s- ă revenim la Viorel Varzari. Aceast ă persoană a înțeles, între sfârș itul anului 2017 ș i începutul anului 2018, că au fost identificate urme la vama Rusiei ale trecerii maș inii furate ș i că documentele din vamă dovedesc exportul ilegal din Moldova în Rusia.

Chiar ș i Varzari, în denunț ul său calomnios, spune c ă a fost informat despre furtul lui Tubinox 7000 pe care Paolo Gentili l-ar fi simulat, de la un anumit domn Litcan, care pare s ă fie un infractor cunoscut în întreaga Europ ă, pe care Viorel la pl ătit cu suma de 5.000 de euro pentru a obț ine declaraț ia sa falsă. Este o încercare clară de a anula investigaț iile, printr-o calomnie rece. Viorel Varzari sus ț ine c ă Paolo Gentili ar fi înscris o primă de asigurare de 500.000 de euro pentru furtul maș inii, dar chiar și aceasta este o falsă, deoarece maș ina nu era deț inut ă de Tecnogen s.r.l., ci închiriat ă. Premiul a fost acordat companiei de leasing Fineco-Unicredit, dovedit de documente, iar furtul de c ătre Tecnogen s.r.l. a produs doar o pagubă de aproximativ 100.000 de euro, precum și oprirea producț iei din cauza eliminării maș inii, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a cifrei de afaceri pentru următorii doi ani. Trebuie spus c ă TUBINOX 7000 este o maș ină unic ă, comandat ă ș i asamblat ă de Tecnogen s.r.l. pentru activit ăț ile sale. Trebuie spus c ă în Moldova compania Molinart Grup a lui Viorel Varzari nu are capacitatea inginereasc ă ș i tehnologia de a reproduce integral o maș ină TUBINOX 7000; de fapt a modificat maș ina MASE 5000 vândută legal de Tecnogen în 2014 pentru a putea construi rezervoare cu diametrul de 7000 mm, caracteristici incredibili de identice cu masina furat ă: dac ă nu ar fi văzut masina furat ă de unde ar fi putut copia aceste caracteristici? Îi lipseș te personalul specializat ș i mașinile specifice pentru producț ie, în special mod piesele mai complexe din punct de vedere tehnologic, ș i ii lipsește, de asemenea, cuptoarele de temperare pentru finisarea produsului ș i piesele care intră în contact cu oț elul inoxidabil. În Italia nu exist ă nici o pies ă a acelei mașini, nici nu a fost niciodat ă g ăsit ă de procurorii italieni, aș a cum este declarat fals în articolul dictat de Viorel. Toate faptele arat ă în mod concret și fără îndoial ă că Viorel Varzari a intrat în posesia ilegal ă a mașinii TUBINOX 7000, a transferat-o în Moldova, unde prin Molinart Grup, una dintre companiile sale, a trimis-o în Rusia în 2016, prin comerț ul triunghiular cu firma Erdin srl.

Confirmarea final ă a adevărului despre aceste fapte este dat ă de reprezentanț ii

Erdin s.r.l. care, în faț a Curț ii de Arbitraj din Moscova, unde au fost chemaț i să răspund ă pentru activitatea ilegal ă pusă în practic ă, au declarat că piesele trecute din vama Krasnodar în 2016 sunt buc ăț i dintr-o singură mașină care produce rezervoare spirale vândute de Molinart Grup, firma lui Viorel Varzari. De asemenea, au solicitat ca, din acest motiv, firma Molinart Grup a lui Viorel Varzari a fost chemat ă principala responsabil ă în acel proces. Curtea de Arbitraj de la Moscova a dat în judecat ă Molinart Grup. Aceasta este o dovad ă cople ș itoare, care exclude orice implicare sau responsabilitate din partea lui Paolo Gentili. Dar trebuie ad ăugat c ă Viorel Varzari, împreună cu compania Molinart Grup, a

înc ălcat toate regulile de protec ț ie a brevetelor.

Este evident c ă Viorel Varzari până când a fost oprit pe bună dreptate ș i

arestat în producerea acestor rezervoare a încălcat orice lege ș i orice acord contractual.

El a făcut mai mult: folosind tehnologia Tecnogen s.r.l. împotriva oricărei reguli,

a produs daune foarte importante acestui lucru, chiar încercând s ă vând ă

produsele nu numai în Europa, ci și în Italia, crescând astfel ilegal structura care a trecut de la patru angajaț i ini ț iali la peste o sut ă cincizeci de angajaț i.

El nu a pl ătit nicio redevență c ătre Tecnogen s.r.l., pur ș i simplu a simț it c ă ar

putea s ă se comporte ca ș i cum ar fi inventatorul sistemului de producț ie, chiar

ș i pretinzând a fi el inventatorul pe site-uri, iar acum el încearc ă in mod

arogant s ă perpetueze o pozi ț ie nesustenabil ă ș i incontestabil ă. În concluzie, trebuie s ă ne gândim la faptul c ă în prezent exist ă două investigaț ii penale împotriva lui, în locurile în care Molinart Grup opereaz ă în Moldova ș i unde maș ina a fost exportat ă, adic ă în Rusia. Suntem siguri ș i încrez ători c ă autorit ăț ile judiciare moldovenești și ruseș ti vor putea s ă lucreze cu echilibru și obiectivitate, aducând la lumină greș elile acestei persoane, dezvăluind mul ț umit ă documentelor și dovezilor colectate până acum toate falsurile pe care le-a spus.