Sunteți pe pagina 1din 2

COD: IL-09

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .1.. din ..2...
ROVINARI EXECUŢIA ZUGRAVELILOR ŞI EDITIA : 1
VOPSITORIILOR REVIZIA: 0

Scop:
Stabileşte modul în care se execuţia şi zugrăvelilor (interioare şi
exterioare) şi a vopsitoriilor pentru construcţii.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la executarea zugrăvelilor (interioare şi
exterioare) şi vopsitorii.

Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Definiţiile sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiile de
tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire, trebuie să fie
terminate.
De asemenea vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie,
etc.), exclusiv lustruirea.
În încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice,
zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcămintei pardoselii. La
executarea zugrăvelilor se vor lua măsuri pentru protejarea stratului suport al
îmbrăcămintei, pentru a-l feri de umiditate şi murdărie.
COD: IL-09
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .2.. din ..2...
ROVINARI EXECUŢIA ZUGRAVELILOR ŞI EDITIA : 1
VOPSITORIILOR REVIZIA: 0

Tâmplăria din lemn şi cea metalică trebuie să fie montate definitiv;


accesoriile metalice la tâmplărie trebuie să fie montate corect şi buna lor
funcţionare să fie verificată.
La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai după
terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţilor de
pardoseli (raşchetare, curăţire, lustruire), luându-se măsuri de protejare contra
murdăririi îmbrăcămintei pardoselilor.
În cazul suprafeţelor de zidărie netencuită, care urmează să fie zugrăvite
direct, se vor curăţa cu atenţie stropii şi resturile de mortar, şi se vor completa
rosturile care prezintă goluri în mortar.
Suprafeţele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet,
trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi sau fisuri: varul trebuie să aibă o
vechime de cel puţin 14 zile.
Toate fisurile, neregularităţile, se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se
şpăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie ca a gletului.
După uscarea porţiunilor reparate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit
(în cazul pereţilor începând de la partea superioară spre partea inferioară) după
care se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate.
Vopsitoriile vechi, degradate, de pe tâmplăria metalică sau de lemn, se
curăţă în mod similar ca de pe suprafeţele gletuite.
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o
temperatură a aerului, în mediul ambiant, de cel puţin +50C, în cazul zugrăvelilor
pe bază de apă şi cel puţin +150C, în cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu
polimeri.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic
de 2 ore de la încetarea ploii; de asemenea, se va evita lucrul la faţade în orele de
însorire maximă sau vânt puternic, pentru a evita uscarea accelerată şi crăparea
peliculelor.
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafeţele care se
vopsesc nu trebuie să fie mai mare de 60C, pentru a se evita condensarea vaporilor.
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit; acestea vor
putea fi folosite numai pentru verificarea şi confirmarea de către un laborator de
specialitate a păstrării caracteristicilor vopselelor în limitele prevăzute în
standardele şi normele interne de fabricaţie.

Data:

Întocmit, Aprobat,

S-ar putea să vă placă și