Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

SUBIECTUL I (30 puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cloroplastele conțin substanța fundamentală numită ........................, în care sunt dispuse discuri
suprapuse care formează ................................

B 6 puncte
Numiți două faze ale meiozei, scrieți în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de
răspuns.
1. Factorii mutageni biologici sunt:
a) cofeina; c) radiatiile ultraviolete;
b) virusurile; d) antibioticele.

2. Maladie cromozomala autozomala ereditara este:


a) sindromul Down; c) daltonismul;
b) hemofilia; d) sindromul Turner.

3. Conţin enzime oxido-reducătoare:


a) centrozomii; c) vacuolele;
b) ribozomii; d) mitocondriile.

3. Prin meioză se formează:


a) embrionul; c) ovarul;
b) ovulul; d) zigotul.

4. Fusul de diviziune:
a) se formează în interfază; c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii;
b) este o structură permanentă a celulelor; d) este caracteristic diviziunii bacteriilor.

5. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt:


a) Aa, Cc, AC, ac, A, a, C, c; c) A, a, C, c;
b) Aa, Cc; d) AC, ac, Ac, aC.

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia
pentru ca aceasta să devină adevărată.Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Crossing over-ul are loc in anafaza I a meiozei.

2. Fusul de diviziune se formează în anafază și se dezorganizează în telofază.

3. Genotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari.


SUBIECTUL al II-lea ( 30 puncte)
A. 18 puncte
Mitoza şi meioza sunt tipuri de diviziune celulară indirectă.
a) Denumiţi organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune.
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între mitoză şi meioză.
c) Enumeraţi fazele mitozei şi caracterizaţi două dinte acestea.

B. 12 puncte
Se încrucişează un soi de iepuri cu blană albă (n) şi mătăsoasă (M) cu o rasă de iepuri cu blană negră (N)
şi aspră (m). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme
hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) genotipul şi fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 cu blană neagră şi aspră; genotipurile organismelor din F2 cu blană neagră şi
aspră.
d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte)


1. Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii.
a) Definiţi mutaţiile.
b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul stiinţific
adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– factori mutageni
– albinismul.

2. 16 puncte
Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.
a) Precizați denumirea și rolul plastidelor incolore.
b) Prezentați cloroplastele – trei componente structurale și pigmentul specific.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Constituenți celulari specifici plantelor“, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. În acest scop respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specific acestei teme;
- construirea cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind
corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.