Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA GENERALA Cod: PG - 011

Data: ………… 2007


S.C. ZET CORPORATE S.R.L.
PLANIFICARE Pag. 1 din 3

Evidenta modificarilor:

Nr. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Observatii


crt. Versiunea curenta

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA


ELABORAT Director Calitate ………. 2007
VERIFICAT Director General ………. 2007
APROBAT Director General ………. 2007

Note:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. ZET CORPORATE S.R.L.
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice
procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

Cod: FPG-001-1/ 1.1

1. SCOP
1.1 Procedura defineste si documenteaza modul in care se desfasoara planificarea pentru managementul calitatii la toate
nivelurile S.C. ZET CORPORATE S.RL.
Versiunea: 1.1. Document: Original
PROCEDURA GENERALA Cod: PG - 011
Data: ………… 2007
S.C. ZET CORPORATE S.R.L.
PLANIFICARE Pag. 2 din 3

1.2 Procedura prezinta modul in care conducerea de la cel mai inalt nivel asigura planificarea SMC in scopul administrarii
eficiente a proceselor din S.C. ZET CORPORATE S.R.L. , in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO
9001:2001 „Sisteme de management al calitatii. Cerinte” si cu politica si obiectivele calitatii.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1 Se aplica proceselor si serviciilor din cadrul societatii.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001/ 2001, Sistemele de management al calitatii. Cerinte.
3.2. SR EN ISO 9000/ 2006: Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
3.3. SR EN ISO 9004/ 2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1 Definitii
4.1.1 Managementul calitatii = Activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
NOTA - In general, orientarea si controlul calitatii includ stabilirea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii, a
planificarii calitatii, a controlului calitatii, a asigurarii calitatii si a imbunatatirii calitatii
4.1.2 Produs = rezultat al unui proces.
4.1.3 Proces = ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire.
4.1.4 Contract = acord liber consimtit intre doua persoane juridice in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi
juridice rezultat al unor negocieri.
4.1.5 Inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor realizate.
4.1.6 Client = organizatie sau persoana care primeste un produs/ serviciu.
EXEMPLU: Consumator, cumparator, utilizator final, comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor.
NOTA – Un client poate fi din interiorul sau din exteriorul organizatiei.
4.2 Prescurtari:
DC = Directorul Calitatii
SMC = Sistemul de Management al Calitatii

5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

6. DESCRIEREA PROCEDURII
6.1 Generalitati
6.1.1 Principalele componente ale planificarii pentru managementul calitatii sunt:
a) planificarea activitatilor/proceselor SMC si a livrarii produselor;
b) planificarea strategica pentru satisfacerea obiectivelor afacerii;
c) planificarea pentru satisfacerea cerintelor contractuale, legale si de reglementare.

6.2 Planificarea proceselor SMC si a livrarii produselor


6.2.1 Planificarea proceselor SMC are la baza politica in domeniul calitatii declarata de managementusi obiectivele stabilite
tinand cont de strategia pe termen lung si mediu a S.C. ZET CORPORATE S.R.L.
6.2.2 Politica si obiectivele generale in domeniul calitatii sunt actualizate ori de cate ori este necesar, in functie de nevoile
SMC, modificarile organizatorice si noile cerinte aparute.
6.2.3 Periodic, de obicei anual, obiectivele in domeniul calitatii si politica sunt analizate de managementul de la cel mai inalt
nivel in cadrul Sedintelor de analiza a SMC, prin grija DC, pentru a urmari continua adecvare la structura SMC si in vederea
reactualizarii lor, dupa caz.
6.2.4 In cadrul sedintelor de analiza a SMC, desfasurate in conformitate cu PG-005, „Analiza efectuata de management” si in
conformitate cu obiectivelor generale stabilite prin politica in domeniul calitatii se stabilesc obiective specifice pentru
activitatile / procesele din cadrul SMC.
6.2.5 Obiectivele specifice sunt sustinute prin programe de masuri stabilite de functiile responsabile pentru sectoarele de
activitate/ procesele in cauza, transpunerea in practica a masurilor/ actiunilor urmand sa fie realizata de persoanele
nominalizate in acest sens. Eficienta actiunilor stabilite si rezultatele sunt urmarite de functiile responsabile, inclusiv de catre
DC prin audituri si sunt analizate in cadrul Sedintelor de analiza a SMC.
6.2.6 Planificarea aprovizionarii si interfetele acestui proces cu procesele de realizare a serviciilor sunt descrise in procedura
de aprovizionare (PG-014).
6.2.7 Planificarea livrarilor de produse se face pe baza comenzilor sosite in mod esalonat in conformitate cu prevederile
contractuale.

6.3 Planificarea strategica pentru satisfacerea obiectivelor organizatiei


6.3.1 Planificarea strategica are la baza strategiile pe termen scurt, mediu si lung stabilite si se bazeaza pe rezultatele
financiare.
6.3.2 Planificarea strategica include planificarea resurselor materiale si planificarea resurselor umane (procesul de instruire /
perfectionare, angajare, evaluare personal).
6.3.3 Din punctul de vedere al top managementului, planificarea strategica implica analiza si stabilirea oportunitatilor de
afaceri si performanta capitalului investit, iar din punctul de vedere al comunitatii, stabilitatea in mediul de afaceri, relatiile,
inclusiv protectia mediului.
6.3.4 Planificarea strategica privind resursele umane se desfasoara in conformitate cu prevederile procedurii PG-006
„Recutare, constientizare, instruire, motivare si dezvoltare resurse umane”, versiunea in vigoare, punandu-se accent pe
cunoasterea cerintelor si a asteptarilor angajatilor, inclusiv din punctul de vedere al dezvoltarii carierei acestora.
6.3.5. Se fac planificari privind incasarile si platile care trebuie efectuate.

Versiunea: 1.1. Document: Original


PROCEDURA GENERALA Cod: PG - 011
Data: ………… 2007
S.C. ZET CORPORATE S.R.L.
PLANIFICARE Pag. 3 din 3

6.4 Planificarea pentru satisfacerea cerintelor contractuale, legale si de reglementare include obiectivele si conditiile
referitoare la calitate stabilite de S.C. ZET CORPORATE S.R.L. pentru serviciile sale, in vederea satisfacerii cerintelor explicite
si implicite ale clientilor, cerintelor legale si de reglementare.
6.4.1 Toate contractele pentru furnizrea produselor sunt analizate inainte de a fi semnate, aspecte precizate in procedura PG-
008 „Procese referitoare la relatia cu clientul”, .
6.4.2 Analiza cererilor / comenzilor / contractelor asigura:
- identificarea cu claritate a cerintelor si modificarilor intervenite;
- identificarea, clasificarea si determinarea caracteristicilor produselor care se vor contracta.
6.4.3 In afara cerintelor clientilor sunt analizate si se tine cont la planificarea proceselor de livrare a produselora si de cerintele
legale si de reglementare.

7. RESPONSABILITATI
7.1 Director General
7.1.1 Stabileste strategia organizatiei, asigurandu-se ca sunt respectate continuu cerintele legale si de reglementare
aplicabile. 7.1.2 Stabileste politica si obiectivele generale in domeniul calitatii si aloca resursele necesare indeplinirii lor si
planificarii SMC.
7.1.3 Planifica SMC in scopul indeplinirii cerintelor referitoare la acesta, cerintelor clientilor privind calitatea serviciilor si
indeplinirii obiectivelor stabilite in domeniul calitatii.
7.1.4 Asigura cadrul organizatoric privind analiza politicii si obiectivelor in domeniul calitatii.
7.1.5 Analizeaza continua adecvare a politicii si obiectivelor in domeniul calitatii si realizarea lor la nivelul tuturor proceselor
din organizatie.
7.1.6 Stabileste obiectivele specifice pentru procesele SMC.
7.1.7 Coordoneaza planificarea proceselor SMC si urmareste, analizeaza impreuna cu conducerea executiva eficienta si
eficacitatea SMC.

7.2 Directorul Calitatii


7.2.1 Coordoneaza planificarea si operarea proceselor SMC.
7.2.2 Asigura comunicarea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, a cerintelor clientilor, a celor legale si de reglementare
aplicabile si a hotararilor interne.

8. MASURI PENTRU ASIGURAREA CALITATII


8.1. Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija Directorului Calitatii.
8.2. Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre Directorului Calitatii.
8.3. Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul de
desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris Directorului Calitatii care analizeaza modalitatea de
solutionare.

9. INREGISTRARI ALE CALITATII


9.1 Politica si obiectivele in domeniul calitatii.
9.2 Programe, strategii, documente de planificare (planificare bugete, planificare auditare, planificare instruiri etc).

10. ANEXE

Prezenta procedura nu contine anexe.

Versiunea: 1.1. Document: Original