Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Mihail Kogălniceanu nr.

1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.27
Fax: 0264-59.19.06
e-mail: math@math.ubbcluj.ro
http://www.cs.ubbcluj.ro
Nr._______/________________

CAT R E
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ UBB
DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Subsemnatul(a) _______________________________________________________(numele,
iniţiala tatălui, prenumele) CNP ______________________________, admis pentru anul universitar
2019/2020 la Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea ________________________
________________________________________________, limba de predare _____________________
Nivel licenţă/master ___________________________________, solicit returnarea primei rate a taxei de
şcolarizare pe care am plătit-o la confirmarea locului cu taxă, în sesiunea de admitere din iulie 2019.
Solicitarea este motivată de redistribuirea/glisarea /retragerea de pe un loc bugetat/cu taxă.
Anexez chitanţa în original, copie după CI şi extras de cont vizat de banca cu contul IBAN.

Pot fi contactat la nr. de telefon __________________, adresa de email:________________________


___________________________________________.

Cluj-Napoca, Semnătura,
Data _______________

AVIZ FAVORABIL,
Decan, Administrator şef facultate,
Prof.dr. Adrian Petruşel Liliana Pop

S-ar putea să vă placă și