Sunteți pe pagina 1din 433

SECTIUNEA B - CAIET DE

SARCINI

SECTIUNEA B - CAIET DE SARCINI

Proiectarea si executia rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale


din otel sudate

Cod: Pag 1 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va
elabora Oferta sa, respectiv Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara, documente care
vor deveni parte integranta a Acordului cadru.

Informatiile din aceasta sectiune trebuie citite si interpretate in corelatie cu:


informatiile prezentate in toate celelalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire;
orice eventuale amendamente emise de catre Autoritatea Contractanta;
raspunsurile emise de catre Autoritatea Contractanta la eventualele solicitari de clarificare
primite de la potentialii Ofertanti.

Obiectivul acestui Caiet de Sarcini este de a furniza suficiente informatii cu privire la


lucrarile si serviciile accesorii lucrarilor ce urmeaza a fi achizitionate in scopul de a permite
Ofertantilor sa-si pregateasca ofertele intr-un mod eficient si precis.
Pentru a indeplini cerintele acestui Caiet de Sarcini, Ofertantii trebuie sa citeasca cu atentie
si sa inteleaga Documentul impreuna cu informatiile suplimentare oferite conform
Anexelor la acest Caiet de Sarcini.

Nota Generala:
A se retine ca prezentul Caiet de sarcini face referire pe parcursul continutului si la alte
documente OMV Petrom pentru toate conditiile generale care trebuie respectate.

Destinatia Rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel sudate

Rezervoarele atmosferice cilindrice verticale din otel sudate la care se refera prezentul caiet
de sarcini sunt destinate stocarii si tratarii produselor petroliere din parcuri, depozite, statii
compresoare, investitii noi sau aflate in exploatare in sectoarele petroliere ale OMV
PETROM SA.
In continuare vor fi denumite Rezervoare .

Cod: Pag 2 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

CUPRINS
1. Informatii generale despre procedura de atribuire ...................................... 5
2. Obiectul si obiectivele Acordului Cadru, respectiv al Contractelor
Subsecvente.................................................................................................................18
3. Durata Acordului cadru .................................................................................19
4. Fluxul activitatilor de proiectare si executie rezervoarelor atmosferice
cilindrice verticale din otel sudate .............................................................................19
5. Informatii generale referitoare la activitatile ce se vor derula pe Locatiile
OMV Petrom ................................................................................................................20
6. Planificarea si mecanismul de atribure a Contractelor Subsecvente in baza
prevederilor fiecarui Acord cadru...............................................................................20
7. Legislatie aplicabila in legatura cu Lucrarile si/sau Serviciile ce urmeaza a
fi efectuate in baza Contractelor Subsecvente ..........................................................22
8. Standarde tehnice aplicabile.........................................................................24
9. Ipoteze si riscuri ce trebuie luate in considerare la pregatirea Ofertei ......24
10. Responsabilitatile Contractantului ...............................................................26
10.1. Responsabilitatile cu caracter general ....................................................... 26
10.2. Responsabilitati referitoare la executia Lucrarilor si/sau Serviciilor in
cadrul Contractelor Subsecvente .............................................................................. 31
10.3. Responsabilitati asociate serviciilor de proiectare .................................... 32
10.3.1. Procedura de revizuire a proiectului........................................................... 33
10.3.2. Cerinte Privind Managementul Datelor in Proiectele E&P ........................ 34
10.3.2.1. Managementul Documentelor .................................................................. 34
10.3.2.2. Topografie si GIS ....................................................................................... 35
10.3.2.3. Format ........................................................................................................ 36
10.3.2.4. Documente de referinta............................................................................. 36
10.4. Responsabilitati asociate serviciilor privind obtinerea Autorizatiei de
Construire/Desfiintare, a permiselor, acordurilor si a Certificatului de Urbanism 36
10.5. Responsabilitati asociate prefabricarii Rezervoarelor ............................... 37
10.6. Responsabilitati asociate serviciilor de livrare la Locatie ......................... 37
10.6.1. Livrarea la Locatie. ....................................................................................... 37
10.6.2. Marcare, ambalare, transport, depozitare si documente de livrare ......... 37
10.6.3. Detalii de logistica si destinatia livrarii la Locatie ..................................... 38
10.7. Responsabilitati asociate montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv
Organizare de santier) ................................................................................................ 39
10.7.1. Responsabilitati asociate pregatirii inceperii activitatii la Locatie ........... 39
10.7.2. Responsabilitati privind indeplinirea obligatiilor stabilite prin legislatia
specifica pentru inceperea si derularea lucrarilor pe Locatie - obtinerea permiselor
de lucru si a permiselor de acces .............................................................................. 40
10.7.3. Responsabilitati asociate pregatirii unei Locatii ........................................ 40
10.7.4. Responsabilitati asociate organizarii de santier ........................................ 41
10.7.4.1. Mobilizarea si demobilizarea organizarii de santier ............................... 42
10.7.5. Responsabilitati asociate montajului Rezervoarelor ................................. 42
10.8. Responsabilitati asociate serviciilor de Examinare, Inspectie, Testare si
Certificare .................................................................................................................... 43
10.9. Responsabilitati asociate inchiderii proiectului ......................................... 43

Cod: Pag 3 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

10.10. Responsabilitati referitoare la perioada de executie a lucrarilor la Locatie


44
10.11. Termenul de executie propus ..................................................................... 45
10.12. Responsabilitati referitoare la planul HSSE pe Locatie ............................. 46
10.13. Responsabilitati referitoare la planul de asigurare si control al calitatii.. 47
11. Personalul Ofertantului/ Contractantului.....................................................47
11.1. Responsabilitatile Managerului de contract. ............................................. 48
11.2. Responsabilitatile Sefului de Santier........................................................... 48
11.3. Responsabilitatile Responsabilului Tehnic cu Executia (RTE).................... 49
12. Echipamentele/Utilajele/Instalatiile Ofertantului/Contractantului ............51
13. Resurse ...........................................................................................................51
14. Managementul Contractului Subsecvent si raportarea in cadrul
Contractului Subsecvent .............................................................................................52
14.1. Intalniri pentru controlul progresului activitatilor ..................................... 54
14.2. Prezentarea documentelor .......................................................................... 55
15. Monitorizarea performantei Contractantului intr-un Contract Subsecvent
56
16. Finalizarea si receptia Lucrarilor si/sau Serviciilor ......................................56
16.1. Receptia pe faze de executie....................................................................... 56
16.2. Receptia la terminarea Lucrarilor si/sau Serviciilor................................... 56
16.3. Receptia finala la expirarea perioadei de garantie de buna executie....... 57
17. Plata activitatilor ............................................................................................57
18. Anexe ..............................................................................................................58

Cod: Pag 4 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

1. Informatii generale despre procedura de atribuire


In cadrul acestei Documentatii de atribuire sunt aplicabile urmatoarele definitii:

Documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde informatiile legate de obiectul


fiecarui Acord Cadru si al Contractelor Subsecvente atribuite in temeiul Acordurilor cadru
respective, precum si regulile si cerintele aplicabile pe durata procedurii de Licitatie
deschisa, inclusiv Caietul de sarcini;

Procedura de achizitie Licitatie deschisa;

Licitatia deschisa - procedura de achizitie publica aplicabila pentru atribuirea Acordurilor


cadru avand ca obiect "Proiectare si executie rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale
din otel sudate";

Procedura prezenta Procedura de achizitie, aplicabila pentru semnarea Acordului Cadru


avand ca obiect Proiectare si executie rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel
sudate;

Acordul Cadru acord scris intre Autoritatea Contractanta si Operatorul Economic


desemnat castigator al prezentei proceduri cu scopul de a stabili elementele esentiale/
termenii care vor guverna Contractele Subsecvente care urmeaza a fi atribuite intr-o
perioada stabilita, in special cu privire la pret si dupa caz, activitatile luate in considerare;

Autoritate Contractanta/ OMV Petrom /Beneficiar - Autoritatea Contractanta pentru


aceasta Procedura de Achizitie, respectiv OMV Petrom;

Contract Subsecvent - Contract atribuit ofertantului castigator cu care s-a semnat Acordul
cadru ce rezulta din aceasta procedura, in baza acceptarii unei oferte solicitate de catre
OMV Petrom in conditiile precizate pentru atribuirea respectivului Contract Subsecvent.
Contractul Subsecvent permite Contractantului sa execute in baza si in conditiile Acordului
Cadru;

Ofertant oricare Operator Economic sau Asociere de Operatori Economici care a/au
depus o oferta, in cadrul acestei Proceduri;

Oferta act juridic prin care un Operator economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic in contractul de achizitie publica (Acordul Cadru); Oferta este
compusa din Propunere Tehnica si Propunere Financiara asa cum sunt acestea solicitate
prin Documentatia de atribuire;

Contractor Operatorul economic ofertant, a carui Oferta a fost declarata castigatoare si cu


care OMV Petrom a semnat contractul de achiztie (Acordul Cadru), subiect al prezentei
Proceduri. Contractorul este parte a Acordului cadru in conditiile legii si poate deveni parte
Cod: Pag 5 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

in Contractele Subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza Acordului Cadru;

Operator economic - oricare executant de lucrari si servicii, persoana fizica sau juridica, de
drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata
executia Lucrarilor si Serviciilor care reprezinta obiectul prezentei proceduri de atribuire;

Propunere financiara / tehnica parte a Ofertei, transmisa de catre un Ofertant in baza


formularului specific din Documentatia de atribuire. Acest formular va fi pus la dispozitia
Ofertantilor de catre Achizitor;

Locatie /Santierul de constructie, Santier - locatia specifica Proiectului unde urmeaza sa fie
ridicat rezervorul pe fundatia definita.

Proiect - operatiunile de achizitie, serviciile de proiectare, lucrari de prefabricare, livrare,


ridicare la locatie, incercare si dare in exploatare a unui rezervor specificat (fara a se limta
de ex. la marimea rezervorului, data livrarii, pretul acestui rezervor, locatia de ridicare,
numarul racordurilor suplimentare, cerinte suplimentare de acoperire, etc).

Servicii - totalitatea activitatilor de proiectare accesorii Lucrarilor, astfel cum sunt acestea
descrise in prezentul Caiet de sarcini, pe care Contractantul trebuie sa le realizeze la
solicitarea OMV Petrom, in baza unui Contract Subsecvent, in conformitate cu prevederile
legislatiei aplicabile, prevederile prezentului Caiet de sarcini, solicitarile exprese inaintate
de catre autoritatile competente si/sau OMV Petrom, pentru intocmirea si punerea la
dispozitia Beneficiarului a Documentatiei tehnice de executie, a Autorizatiei de
Construire/Desfiintare, a permiselor, acordurilor si a Certificatului de Urbanism;

Lucrari - totalitatea activitatilor, astfel cum sunt acestea descrise in prezentul Caiet de
sarcini, pe care Contractantul trebuie sa le realizeze in baza unui Contract Subsecvent, in
conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, prevederile prezentului Caiet de sarcini,
Documentatie tehnica de executie, Autorizatia de Construire/Desfiintare, solicitarile exprese
inaintate de catre autoritatile competente si/sau OMV Petrom;

Documentatia tehnica de executie - inseamna ansamblul elementelor si cerintelor (parti


scrise si/sau desenate) cu privire la specificitatile unei anumite Locatii pe baza carora
Contractantul trebuie sa execute Lucrarile si Serviciile. Aceasta documentatie tehnica de
executie va fi elaborata pentru fiecare Locatie de catre Contractor, specialisti ai
Beneficiarului sau Prestatori ai OMV Petrom (dupa caz) si va fi pusa la dispozitia
Contractantului fie in procesul de semnare a unui Contract Subsecvent, fie la momentul
emiterii Ordinului de Incepere a Lucrarilor pentru respectivei Locatii sau dupa caz,
Contractantul trebuie o livreze la solicitarea OMV Petrom, in baza unui Contract
Subsecvent;

Prestator OMV Petrom - orice entitate (Proiectant, Diriginte de santier, etc) care desfasoara
activitati pe Locatia/ si/sau in legatura cu Lucrarile si/sau Serviciile altul decat Contractantul;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) - desemneaza sistemul informatic de


utilitate publica, accesibil prin internet la adresa www.e-licitatie.ro utilizat in scopul
realizarii publicitatii procedurii si comunicarii intre Autoritatea Contractanta si potentialii
Ofertanti pe durata derularii procedurii;

Cod: Pag 6 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Termenul "in scris" - orice comunicare in forma scrisa, indiferent de modalitatea de


transmitere (fax, posta/curierat, e-mail), transmisa cu confirmare de primire;

Zi - inseamna zi calendaristica, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres ca sunt zile


lucratoare;

In situatia in care in Documentatia de atribuire se regasesc definitii care nu sunt mentionate


in prezenta sectiune, acestea sunt explicitate in celelalte sectiuni si /sau in alte documente,
inclusiv in Acordul Cadru si vor avea acelasi inteles in cadrul tuturor sectiunilor in care sunt
mentionate, cu exceptia cazului in care se prevede expres altceva.
Cu exceptia cazului in care contextul impune altfel, cuvintele la singular includ si
semnificatia de plural si, de asemenea, cuvintele care indica pluralul includ si semnificatia
de singular.

1.2. Continutul Documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire trebuie sa fie citita in coroborare cu orice amendament emis de


catre Autoritatea Contractanta si cu raspunsurile la solicitarile de clarificare emise de OMV
Petrom. De asemenea, informatiile cuprinse intr-una din sectiunile Documentatiei de
atribuire se completeaza cu cele cuprinse in celelalte sectiuni ale Documentatiei de
atribuire.
Orice anexa, aferenta vreunei sectiuni a prezentei Documentatiei de atribuire, reprezinta
parte integranta a acelei sectiuni si implicit a Documentatiei de atribuire.

1.3. Acceptarea continutului Documentatiei de atribuire de catre Ofertanti

Prin depunerea unei Oferte, Ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile
prezentei proceduri de atribuire, initiate pentru semnarea unui Acord cadru, cu maximum 3
Ofertanti, indiferent de propriile sale conditii de executie a Lucrarilor si Serviciilor, la care
renunta prin depunerea Ofertei. Daca Ofertantul nu furnizeaza in Oferta sa toate informatiile
solicitate sau prezinta o Oferta care nu include toate documentele solicitate, aceasta se va
face pe propriul risc al Ofertantului.
OMV Petrom isi asuma responsabilitatea exclusiv pentru Documentatia de atribuire si
eventualele modificari, adaugiri si clarificari numai in cazul in care acestea sunt obtinute de
catre orice potential Ofertant direct de la OMV Petrom (prin intermediul Operatorului SEAP,
utilizandu-se pagina de internet www.e-licitatie.ro).
Ofertantii trebuie sa transmita o Oferta completa pentru toate activitatile ce reprezinta
obiectul Acordului cadru si al Contractelor Subsecvente, potrivit Documentatiei de
atribuire. Nu vor fi acceptate Oferte pentru activitati si cantitati incomplete.
In plus, prin trimiterea unei Oferte, se considera ca Ofertantul are cunostinta de toate actele
normative si reglementarile relevante atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii
Europene, care pot afecta in orice fel Lucrarile si/sau Serviciile care reprezinta obiectul
acestei proceduri ce se va finaliza cu semnarea unui Acord cadru.

1.4. Amendamente la Documentatia de atribuire

Orice amendament emis de OMV Petrom va fi parte integranta a Documentatiei de


atribuire si va fi comunicat tuturor celor ce au obtinut pana la momentul respectiv

Cod: Pag 7 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Documentatia de atribuire (prin accesarea acesteia in mod direct in SEAP) prin intermediul
www.e-licitatie.ro.
In situatia emiterii de amendamente, OMV Petrom va proceda in conformitate cu
prevederile legale aplicabile.

1.5. Clarificari la Documentatia de atribuire

OMV Petrom considera ca prezenta Documentatie de atribuire ofera suficiente informatii in


ceea ce priveste:
i. descrierea obiectului Acordului cadru in detalii suficiente pentru a permite
identificarea naturii si complexitatii acestuia;
ii. Lucrarile si/sau Serviciile ce urmeaza a fi executate in baza Contractelor
subsecvente aferente Acordului cadru;
iii. informatiile ce trebuie prezentate in cadrul Ofertei, pentru a putea oferi fiecarui
Operator economic posibilitatea de a decide in raport cu participarea la aceasta
procedura de atribuire, fara a afecta asumarea riscurilor conform Capitolului
Ipoteze si riscuri.

Cu toate acestea, in cazul in care un potential Ofertant doreste clarificari cu privire la


continutul Documentatiei de atribuire, acesta poate solicita clarificari in conformitate cu
prevederile legale, care reglementeaza materia achizitiilor publice.
Orice solicitare de clarificare trebuie trimisa in scris (prin posta, fax sau email), cu
specificarea numarului anuntului de participare, publicat in SEAP (www.e-licitatie.ro) si a
titlului Acordului Cadru si trebuie adresata doar catre punctul de contact specificat in
Sectiunea I.1 din Sectiunea A Fisa de Date a Achizitiei".
OMV Petrom nu va fi responsabil pentru reclamatii ulterioare rezultate din
nerespectarea acestei instructiuni.
La eventualele solicitari de clarificare, OMV Petrom va raspunde in conformitate cu
prevederile legale.

1.6. Operatori economici

Aceasta procedura de atribuire este deschisa in conditii de egalitate tuturor Operatorilor


economici persoane fizice si juridice sau asocieri de persoane fizice si/sau juridice, ce
functioneaza in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
OMV Petrom isi rezerva dreptul de a verifica toate informatiile prezentate de Ofertanti in
cadrul Ofertei lor si de a solicita clarificari cu privire la aceste informatii direct de la
autoritatile competente.

1.7. Documentele solicitate de la Ofertant

Documentele ce trebuie transmise catre OMV Petrom sunt urmatoarele:


i. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (daca e cazul);
ii. Propunerea Tehnica;
iii. Propunerea Financiara;
iv. Garantia de participare la licitatie;
v. Imputernicire scrisa de semnare si depunere a Ofertei, autorizand pe semnatarul
Ofertei sa angajeze in mod legal respectivul Ofertant in prezenta procedura de
atribuire - se va prezenta in original in conformitate cu formularul recomandat ce

Cod: Pag 8 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

se regaseste in Sectiunea D - Formulare de transmitere a Ofertei" din prezenta


documentatie de atribuire;
vi. Toate formularele si documentele solicitate pentru dovedirea indeplinirii
cerintelor minime de calificare privind situatia personala, capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea
tehnica si profesionala, standardele de asigurare a calitatii si a protectiei mediului;
vii. Acordul de asociere sau documentul din care rezulta intentia de asociere, daca
este cazul.

Oferta trebuie sa fie insotita de un document care sa ateste dreptul de reprezentare al


persoanei semnatare a Ofertei (ca de exemplu: extras din actul constitutiv al Ofertantului
si/sau certificat constatator emis de registrul comertului sau orice entitate asimilata
acestuia si/sau o imputernicire scrisa, astfel cum se precizeaza mai sus), prin care persoana
semnatara a Ofertei este autorizata sa angajeze in mod legal respectivul Ofertant in
procedura de atribuire a Acordului cadru.
O traducere autorizata in limba romana va insoti orice document redactat intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat Oferta, autorizata sa angajeze Ofertantul in
procedura de atribuire, trebuie sa fie imputernicita de toti reprezentantii legali/imputerniciti
ai membrilor asocierii. In acest sens, se vor atasa imputernicirile semnate de catre
reprezentantii legali/imputerniciti ai membrilor asocierii.
Toate aceste documente vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi insotite de un opis
care sa aiba indicat numarul paginii unde se afla respectivul document, conform
informatiilor furnizate in Sectiunea D - Formulare de transmitere a Ofertei a prezentei
Documentatii de atribuire.

1.8. Limba in care se deruleaza procedura de atribuire

Orice document referitor la aceasta procedura (de exemplu: orice document emis de un
potential Ofertant, orice document emis de orice autoritate a statului, precum si orice
corespondenta derulata intre OMV Petrom si potentialii Ofertanti) trebuie redactat/tradus in
limba romana.

1.9. Pregatirea ofertelor

Ofertantul are obligatia de a elabora Oferta in conformitate cu prevederile Documentatiei


de atribuire.
Oferta trebuie sa raspunda tuturor cerintelor din Documentatia de atribuire. In caz contrar,
in conformitate cu prevederile legale aplicabile, aceasta va fi considerata
inacceptabila/neconforma, situatie in care respectiva Oferta va fi respinsa. Formularele
cuprinse in Sectiunea D a prezentei Documentatii de atribuire trebuie utilizate in formatul in
care sunt prezentate si nu vor fi rescrise, cu exceptia formularelor privind Garantie de
participare la licitatie" si Imputernicirea scrisa de semnare si depunere a Ofertei (formulare
recomandate de OMV Petrom).
Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul
Acordului cadru, adica la executia tuturor Lucrarilor si Serviciilor aferente numarului maxim
de Locatii, cu luarea in considerare a cantitatilor maxime estimate, astfel cum au fost
acestea determinate de catre OMV Petrom pentru scopul evaluarii Ofertelor. Nu se accepta
Propuneri tehnice si/sau financiare care se refera numai la o parte din obiectul Acordului
cadru.

Cod: Pag 9 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Ofertantul isi asuma raspunderea pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor


prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.
Toate costurile aferente pregatirii si prezentarii Ofertei sunt suportate exclusiv de catre
Ofertant si nu vor fi rambursate de catre OMV Petrom niciunui Ofertant.

1.10. Valabilitatea Ofertei

Ofertele vor ramane valabile 120 (osutadouazeci) de zile calendaristice de la termenul limita
de primire a Ofertelor. Valabilitatea Ofertelor expira in a 120 a zi de la termenul limita de
primire a Ofertelor si se calculeaza incepand cu ziua stabilita drept termen limita de primire
a Ofertelor. Oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa de catre OMV
Petrom.
In conditii exceptionale, care nu tin doar de administrarea procesului de evaluare, OMV
Petrom va solicita Ofertantilor in scris sa prelungeasca perioada de valabilitate a Ofertelor
si/sau a Garantiei de participare la licitatie cu o perioada suplimentara specificata.
Raspunsurile Ofertantilor la solicitarea OMV Petrom vor fi realizate de asemenea, in scris.
Un Ofertant poate refuza sa raspunda solicitarii OMV Petrom de prelungire a perioadei de
valabilitate a Ofertelor si/sau a Garantiei de participare la licitatie fara a pierde Garantia de
participare la licitatie initial depusa.
Solicitarea OMV Petrom de prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertelor si/sau a
Garantiei de participare la licitatie nu va impacta in niciun fel Oferta depusa, astfel incat
Ofertantului care va da curs solicitarii OMV Petrom nu i se va permite sa modifice Oferta
depusa, cu exceptia prelungirii perioadei de valabilitate.

1.11. Garantia de participare la licitatie

Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada de


valabilitate astfel cum a fost prevazut in Fisa de date a achizitiei (Sectiunea A a prezentei
documentatii de atribuire).
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Orice Oferta care nu este insotita de o Garantie de
participare la licitatie in original va fi respinsa de OMV Petrom.
Nu este acceptata si va fi considerata ca inexistenta o Garantie de participare la licitatie
constituita de catre o entitate juridica care nu participa cu Oferta in cadrul prezentei
proceduri.
Garantia pentru participare la licitatie va fi restituita de OMV Petrom Ofertantilor in
conditiile art. 88 din H.G. nr. 925/2006.
Garantia de participare la licitatie va fi retinuta de OMV Petrom in conditiile art. 87 din H.G.
nr. 925/2006.

1.12. Forma Ofertei si semnarea Ofertei

Ofertantul va pregati urmatoarele documente ale Ofertei:


a) pe suport hartie:
- un exemplar original al documentelor ce alcatuiesc Oferta, marcat cu mentiunea
"ORIGINAL";
- una copie a Ofertei, marcate cu mentiunea "COPIE";
b) pe suport electronic (CD, DVD)
- intr-o copie, in format pdf., toate informatiile prezentate pe suport hartie in original;
in format EXCEL, editabil, Lista cu cantitatile de lucrari si servicii FIN 1 in format

Cod: Pag 10 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

"docx", documentul "Opisul/Cuprinsul documentelor transmise in cadrul Ofertei", ce va fi


utilizat in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, pentru indeplinirea cerintei referitoare la
consemnarea listei documentelor depuse de fiecare Ofertant in parte.

In eventualitatea vreunei discrepante intre documente, documentul ce poarta mentiunea


ORIGINAL va prevala.
Originalul si toate copiile Ofertei vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de
reprezentantul legal/imputernicit, care are capacitatea de a reprezenta si de a angaja
raspunderea Ofertantului in procedura pentru atribuirea Acordului cadru.
Toate paginile Ofertei unde au fost facute amendamente, inainte de transmiterea acestora,
vor fi semnate si stampilate de reprezentantul legal/persoana imputernicita/persoanele
imputernicite sa semneze Oferta si implicit sa angajeze in mod legal Ofertantul in prezenta
procedura de atribuire.
Ofertele prezentate vor fi indosariate pentru a se evita pierderea sau amestecarea
documentelor, iar paginile vor fi numerotate.
Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de fiecare categorie de cerinte din
Documentatia de atribuire.
Daca Ofertantul foloseste prescurtari in textul Ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau
alte notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa.
Stersaturile sau adaugirile sunt valabile numai in cazul in care acestea sunt semnate sau
stampilate de catre persoana care semneaza Oferta.

1.13. Informatii suplimentare ce vor fi obtinute de la institutii publice

Informatii suplimentare cu privire la taxele aplicabile, protectia mediului, masuri de


siguranta si sanatate etc., in conformitate cu prevederile legislatiei din Romania si care
trebuie respectate pe durata derularii Acordului cadru/Contractelor subsecvente, pot fi
obtinute de catre Ofertanti de la urmatoarele institutii publice:

Ministerul Finantelor Publice - Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Romania,
E-mail:publicinfo@mfinante.gov.ro
Tel/Fax: 00 40 21 410 34 00/ 00 40 21 410 35 50/ 00 40 21 410 50 24/00 40 21 312 25 09

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti,
Romania, E-mail: srp@mmediu.ro
Tel: 00 40 21 316 02 15

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice Str. Dem. I.


Dobrescu 2-4, Sector 1, Bucuresti, Romania, E-mail: relatiicupublicul@mmssf.ro Tel: 00
40 21 313 62 67

1.14. Propunerea Tehnica

Ofertantul trebuie sa transmita Propunerea Tehnica in forma specificata in Sectiunea D


"Formulare de transmitere a Ofertei".
Propunerea Tehnica prezentata de un Ofertant trebuie intocmita pentru intregul obiect al
Acordului cadru, respectiv pentru toate activitatile mentionate in Documentia de atribuire.
Propunerea Tehnica va include toate informa iile tehnice necesare dar fara a se limita la cel

Cod: Pag 11 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

pu in urm toarele informatii referitoare la:


i. Proiectare/ fabricatie / Productie / Program de livrare.
ii. Descrierea detaliat a: Materialelor, Tratamente, inspec ie, Teste, Grosime si
Greutate.
iii. Dimensiuni preliminare si greutate transport Rezervoare.
iv. Subcontractori.

Daca este aplicabil, Ofertantii pot specifica in cadrul Propunerii Tehnice si/sau Financiare
care sunt informatiile pe care acestia le considera ca fiind confidentiale si care nu pot fi
divulgate catre terte parti.

In cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie sa includa informatii cu privire la modul in


care acesta:
i. se obliga sa tina cont de prevederile legislative referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii care sunt aplicabile la nivel national, precum si modul de
respectare a acestora pe durata derularii Acordului cadru si a Contractelor
Subsecvente;
ii. se obliga sa respecte in totalitate practicile de sanatate si securitate in munca
existente la nivelul OMV Petrom;
iii. se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia mediului, incluzand,
fara a se limita la legislatia specifica in domeniul executiei lucrarilor de refacere a
mediului geologic, gestionarii deseurilor etc.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si care se
refera la conditiile de munca, securitate si sanatate in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Propunerea Tehnica va fi completata in conformitate cu Formularele prezentate in
Sectiunea D "Formulare de transmitere a Ofertei" (respectiv Formularul de Propunere
Tehnica si Formularul Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii) si va include cel putin urmatoarele informatii:

1.15. Aspecte de securitate si sanatate in munca

Ofertantul va prezenta metodologia si modul de abordare pentru indeplinirea cerintelor de


sanatate si securitate in munca, aparare impotriva incendiilor si a altor incidente care pot
aparea, inclusiv o descriere a modului in care Ofertantul devenit Contractant se va asigura
ca in timpul derularii unui Contract subsecvent toate cerintele legate de securitate si
sanatate in munca sunt indeplinite permanent. Ofertantul va respecta in acest sens atat
cerintele legislatiei specifice cat si Cerintele HSSE ale OMV Petrom.

1.16. Propunerea Financiara

Propunerea Financiara va cuprinde urmatoarele formulare din Sectiunea D "Formulare de


transmitere a ofertei", astfel cum sunt solicitate:
- Formularul de Oferta;
- Lista cu cantitatile de lucrari si servicii – FIN 1
Propunerea Financiara va include si exemplarul de Acord cadru si de Contract Subsecvent,
semnate si stampilate, prin care Ofertantul va demonstra adeziunea la conditiile
contractuale fara niciun fel de obiectiuni.

Cod: Pag 12 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Preturile unitare si pretul total al Ofertei depuse, trebuie sa fie exprimate in Lei, fara TVA.
Toate activitatile descrise in Propunerea Tehnica trebuie acoperite prin preturile unitare
exprimate in Propunerea Financiara - Lista cu cantitatile de lucrari si servicii – FIN 1. Se
considera ca toate activitatile descrise in Propunerea Tehnica in conformitate cu cerintele
din Caietul de sarcini sunt incluse in toate preturile precizate de catre Ofertant in
Propunerea Financiara. Propunerea Financiara va include toate cheltuielile necesare pentru
executia Lucrarilor si Serviciilor (materiale, manopera, utilaj, transport), impozitele pe
manopera datorate conform legii, cheltuieli indirecte si cota de profit, precum si orice alte
cheltuieli.
Pentru determinarea pretului total al Ofertei, la pretul Lucrarilor si Serviciilor se va adauga
cuantumul aferent procentului de 10% pentru Lucrarile si Serviciile diverse si neprevazute.
Astfel, fiecare Ofertant trebuie sa aiba in vedere faptul ca pretul total al Ofertei trebuie sa
contina, ca element constitutiv distinct, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de
10%, aferent Lucrarilor si Serviciilor diverse si neprevazute.
Pretul care va face obiect al evaluarii financiare de catre comisia de evaluare este pretul
total al Ofertei (respectiv pretul care are inclus si cuantumul aferent procentului pentru
lucrari diverse si neprevazute).
In cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala.
Pretul care urmeaza a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Formularul
de Lista cu cantitatile de lucrari si servicii FIN 1 si trebuie sa fie exprimat in lei (fara TVA).
Preturile unitare cotate de Ofertant nu vor putea fi supuse ajustarii pe perioada derularii
Acordului cadru si a Contractelor subsecvente. Aceste preturi sunt ferme si nerevizuibile pe
intreaga perioada contractuala.
Ofertantii au obligatia de a preciza fiecare pret unitar cu maximum 2 (doua) zecimale
exacte.
Oferta va fi intocmita pentru cantitatea maxima estimata de Lucrari si Servicii (aferenta
numarului maxim de Locatii), astfel cum a fost aceasta determinata de catre OMV Petrom
pentru fiecare Acord cadru.
Preturile unitare cuprinse in Formularul de Propunere Financiara trebuie sa includa toate
resursele necesare pentru realizarea respectivei activitati: materiale, manopera,
echipament/utilaj, transport, cheltuieli indirecte si profitul Ofertantului.
La stabilirea preturilor unitare cotate in cadrul Propunerii Financiare, Ofertantul va avea in
vedere urmatoarele categorii de cheltuieli, dar fara a se limita la acestea:
i. costurile cu materialele (toate materialele necesare pentru executia de lucrari,
inclusiv materialele marunte aferente executiei), care includ toate costurile de
achizitionare, transport (inclusiv incarcare si descarcare, cantarire la incarcare
si descarcare, testare si certificare a materialelor, daca este cazul), manipulare
(inclusiv depozitare temporara, daca este cazul) etc. pana la punerea in opera a
acestora in cadrul executiei de Lucrari si Servicii la Locatii;
ii. costurile cu manopera, care vor acoperi toate costurile cu personalul propriu al
Contractantului si/sau al subcontractantilor (daca este cazul), incluzand toate
costurile salariale, inclusiv taxele si impozitele pe salarii (atat ale salariatului, cat si
ale angajatorului) in conformitate cu prevederile legale, costurile cu
mobilizarea/demobilizarea/cazarea/transportul personalului si in general orice
costuri acoperite de Contractant si/sau subcontractantii acestuia pentru executia
de Lucrari si Servicii pe Locatie in baza Contractelor Subsecvente;
iii. costurile cu echipamentele/utilajele/instalatiile, care includ orice
costuri pentru mobilizarea/demobilizarea acestora la/de la Locatie, operarea,

Cod: Pag 13 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

intretinerea si folosirea acestora in vederea executiei de Lucrari si Servicii la


Locatie, in baza Contractelor Subsecvente;
iv. costurile pentru transport includ toate costurile de intretinerea a mijloacelor de
transport, cu combustibilul, taxele de autorizare, asigurari, licente, etc.
Transportul materialelor/prefabricatelor aferente rezervorului, pana si de la
Locatie este constituit ca pret unitar separat, exprimat in Lei / (to x km), indiferent
de distanta. Pretul unitar respectiv trebuie sa contina toate costurile dus - intors
(inclusiv costurile de incarcare si descarcare, manipulare, cantarire la incarcare si
descarcare etc.) referitoare la transportul materialelor/prefabricatelor aferente
rezervorului, la Locatia la care se executa Lucrarile si Serviciile (inclusiv costuri de
depozitare temporara, daca este cazul), precum si cheltuielile indirecte si profitul
Contractantului.
v. toate costurile cu consumabile, echipamentele necesare desfasurarii activitatii
personalului sau, care vor fi puse la dispozitia personalului de catre Contractant;
vi. costuri generate de cazare si diurna pentru personalul propriu;
vii. costurile pentru echipamentul individual de protectie pentru personalul implicat in
executia Lucrarilor si Serviciilor;
viii.cheltuieli aferente comunicarii necesare pe durata executiei de Lucrari si Servicii,
inclusiv comunicarea intre Contractant si OMV Petrom, Contractant si Prestatori ai
OMV Petrom, Contractant si alte entitati implicate in executia Lucrarilor;
ix. polite de asigurare pentru personalul implicat in executia Lucrarilor si Serviciilor;
x. orice alte costuri asociate cu executia Lucrarilor si Serviciilor de catre Contractant
in cadrul Contractelor Subsecvente.

1.17. Informatii privind sigilarea si marcarea Ofertelor

Ofertantul va sigila originalul si cele doua copii ale Ofertei in plicuri separate si marcate
corespunzator cu mentiunile "ORIGINAL" si "COPIE". Aceste plicuri interne continand
originalul si copiile vor fi introduse intr-un plic exterior/colet.
Plicul exterior/coletul va fi inscriptionat cu:
1. adresa de depunere a Ofertelor;
2. denumirea prezentei proceduri de atribuire;
3. numele si adresa Ofertantului;
4. sa fie adresat OMV Petrom, asa cum a fost indicat in aceasta Documentatie de
atribuire;
5. avertismentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE LA
DATA DE ___________.ORA___. (data si ora sedintei de deschidere a ofertelor (conform
datei si orei mentionate in anuntul de participare).
Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat conform celor de mai sus, OMV Petrom nu-si
va asuma nicio responsabilitate pentru pierderea/deschiderea Ofertei inainte de data si ora
limita stabilite prin anuntul de participare.

1.18. Informatii privind transmiterea si depunerea Ofertelor

Riscurile transmiterii Ofertei, inclusiv forta majora ce a facut imposibila depunerea


Ofertelor, cad in sarcina Ofertantilor.
Plicul/coletul ce contine originalul si copiile Ofertei poate fi transmis prin posta cu scrisoare
recomandata cu confirmare de primire sau curier sau poate fi depus direct de catre un
reprezentant al Ofertantului inainte de data si ora limita de depunere a Ofertelor indicate in

Cod: Pag 14 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

anuntul de participare cu primirea unei confirmari semnate de catre persoana de contact,


nominalizata la Sectiunea I.1) din fisa de date a achizitiei, la adresa:
OMV PETROM SA, Petrom City, Infinity Building,
Registratura, strada Coralilor nr . 22, Bucuresti, sectorul 1, cod postal RO-013329,
in atentia: d-nei Aura Mihaela Marinescu.

La transmiterea ofertelor se va tine cont ca programul de lucru cu publicul al Registraturii


Petrom City este urmatorul:
luni-joi intre orele 10.00 - 14.00 si vineri intre orele 10.00-13.00.
Se vor lua in considerare numai Ofertele depuse pe suport hartie si suport electronic in
interiorul datei si orei limita de depunere a Ofertelor mentionate in anuntul de participare,
luand in considerare programul de lucru cu publicul al registraturii OMV Petrom.

1.19. Oferte depuse la o alta adresa sau Oferte intarziate

Ofertele depuse si/sau primite dupa data si ora limita de depunere (conform mentiunilor
din anuntul de participare) vor fi declarate intarziate si vor fi returnate nedeschise
Ofertantilor. Ofertele depuse la o alta adresa decat cea specificata in fisa de date a achizitiei
nu vor fi luate in considerare si vor fi returnate nedeschise, impreuna cu Garantia pentru
participarea la licitatie in masura in care acestea ajung in posesia OMV Petrom.
OMV Petrom nu va fi tinut raspunzator pentru returnarea cu intarziere a Ofertelor.

1.20. Retragerea, substituirea si modificarea Ofertelor

Ofertantul poate modifica, inlocui sau retrage Oferta sa prin notificare scrisa,
semnata de catre reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, inainte de expirarea
datei limita de depunere a Ofertelor. Notificarea scrisa trebuie sa mentioneze faptul ca
Ofertantul doreste inlocuirea sau modificarea Ofertei depuse anterior cu Oferta ce insoteste
aceasta notificare scrisa.
Retragerea unei Oferte, dupa data limita pentru depunere a Ofertelor va avea drept
consecinta retinerea automat a garantiei pentru participarea la licitatie.

1.21. Oferta comuna

In cazul in care o Oferta comuna, depusa de o asociere de operatori economici este


declarata castigatoare, OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii,
anterior semnarii Acordului cadru, daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara
pentru buna indeplinire a Acordului-Cadru. In aceasta situatie Asocierea, in calitate de
Ofertant castigator, are obligatia de a se conforma cerintei OMV Petrom.
In cazul unei Oferte comune, Acordul de asociere sau documentul din care rezulta intentia
de asociere, care trebuie sa prevada in mod expres cel putin urmatoarele aspecte:
a) toti asociatii vor fi solidar raspunzatori pentru derularea Acordului cadru si a
Contractelor Subsecvente;
b) unul dintre asociati, respectiv liderul asocierii, va fi desemnat ca autorizat sa
preia responsabilitatile (inclusiv plata) si sa primeasca instructiunile de la OMV
Petrom pentru si in numele oricarui si tuturor membrilor asocierii;
c) cel putin activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al asocierii,
precum si procentele ce reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat in Acordul
cadru si Contractele Subsecvente.

Cod: Pag 15 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

1.22. O singura Oferta

Un Operator economic trebuie sa depuna doar o singura Oferta, fie individual fie ca asociat
intr-o asociere de Operatori economici.
Un Operator economic care depune sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din
procedura, conform prevederilor legale.
Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca subcontractanti/terti sustinatori in cadrul unei
Oferte nu au dreptul de a depune Oferta si in nume propriu si in cadrul altor asocieri.

1.23. Sedinta de deschidere a Ofertelor

Nicio Oferta nu va fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere a Ofertelor, cu exceptia


Ofertelor care au fost depuse dupa data si ora limita de primire a Ofertelor stabilite in
anuntul de participare sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare,
precum si a celor care nu sunt insotite de garantia pentru participare la licitatie in
cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de
atribuire.
Plicurile marcate "RETRAGERE" sunt deschise si citite iar plicul cu Oferta corespunzatoare
nu se deschide, ci se returneaza Ofertantului.
Plicurile marcate "INLOCUIRE" sunt deschise si citite si schimbate cu Oferta
corespunzatoare de inlocuire, iar Oferta inlocuita nu se deschide, ci se returneaza
Ofertantului.
Plicurile marcate "MODIFICARE" sunt deschise si citite impreuna cu Oferta corespondenta.
Numai Ofertele deschise si citite la deschiderea Ofertelor sunt luate in considerare in
procesul de evaluare.

1.24. Confidentialitatea procesului de evaluare

Nicio informatie cu privire la evaluarea Ofertelor nu va fi facuta publica Ofertantilor si nici


altor persoane care nu sunt implicate oficial in acest proces pana cand nu se transmit
participantilor la procedura comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire.
Din momentul deschiderii Ofertelor si pana in momentul comunicarii rezultatului
procedurii, Ofertantii care au depus Oferta nu trebuie sa contacteze OMV Petrom si/sau
comisia de evaluare cu privire la orice aspect legat de procesul de evaluare a Ofertelor.
Totusi, in cazul in care un Ofertant doreste sa contacteze OMV Petrom cu privire la orice
aspect legat de aceasta procedura de atribuire, o poate face in scris, adresandu-se exclusiv
punctului de contact mentionat la Sectiunea I.1. din Sectiunea A "Fisa de Date a
Achizitiei".

1.25. Clarificari asupra continutului Ofertelor

Pe perioada de evaluare a Ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari


in conformitate cu prevederile legislatiei achizitiilor publice.
Orice clarificare prezentata de catre un Ofertant si care nu este primita ca raspuns la o
solicitare emisa de catre comisia de evaluare nu va fi luata in considerare. Solicitarile de
clarificare emise de comisia de evaluare a Ofertelor, precum si raspunsurile aferente se vor
efectua numai in scris.

Cod: Pag 16 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

In cazul in care un Ofertant nu transmite clarificarile cu privire la Oferta, pana la data si ora
stabilita de comisia de evaluare in solicitarea de clarificare sau acestea nu sunt
concludente, Oferta sa va fi respinsa in conformitate cu prevederile legale.

1.26. Criteriul de atribuire

OMV Petrom va atribui Acordul-Cadru pe baza aplicarii criteriului de atribuire "pretul cel
mai scazut" aferent cantitatii maxime de Lucrari si/sau Servicii estimate in scopul evaluarii,
exprimat in lei, (fara TVA). Astfel, Acordul cadru se va semna cu maximum 3 Ofertanti,
respectiv cu cei clasati pe primele 3 locuri.

1.27. Comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire

Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei si dupa intocmirea raportului


procedurii de atribuire, OMV Petrom va transmite comunicarile privind acceptarea
Ofertelor castigatoare catre Ofertantii ale caror Oferte au fost declarate castigatoare si, in
acelasi timp, va transmite comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire catre toti
ceilalti Ofertanti.
Pana la semnarea Acordului cadru, pentru fiecare dintre Ofertantii ale caror Oferte au fost
declarate castigatoare, Comunicarea privind acceptarea Ofertei castigatoare se va constitui
intr-un document cu caracter obligatoriu.

1.28. Dreptul OMV Petrom de a accepta/respinge orice Oferta

Se considera ca prin depunerea de Oferte, Ofertantii accepta in mod explicit limitarea


raspunderii OMV Petrom, in cea mai larga masura permisa de lege.
In conditiile stabilite prin legislatia in vigoare, OMV Petrom isi rezerva dreptul:
- de a accepta sau respinge orice Oferta;
- de a anula procedura de atribuire a Acordului cadru;
- de a respinge toate Ofertele,
in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, oricand inainte de comunicarea
privind rezultatul procedurii, fara ca prin aceasta sa atraga asupra sa vreo obligatie fata de
Ofertantul sau Ofertantii afectati (cu exceptia returnarii garantiei de participare la licitatie).
In cazul anularii procedurii, OMV Petrom isi rezerva dreptul de a initia o noua procedura de
atribuire.

1.29. Practici de afaceri

OMV Petrom doreste sa isi faca clare intentiile sale si anume ca relatiile de afaceri sunt
caracterizate de onestitate si lipsa inselaciunilor si a intentiei de frauda si considera orice
comportament lipsit de etica drept inacceptabil. Ofertantii trebuie sa ia toate masurile
necesare pentru a nu aduce atingeri procedurii de atribuire si pentru a o mentine libera de
orice forma de practici ilegale sau coruptie.
Daca Ofertantilor le sunt oferite sau intra in posesia unor informatii ce sugereaza ca
procedura de atribuire ar putea fi corupta, nu vor face uz de astfel de informatii altfel decat
in conformitate cu prevederile legale si vor informa imediat pe doamna Ingrid VASILE,
Director al Departamentului de Achizitii Operationale din cadrul Diviziei CEO a OMV
Petrom.
In cazul unor astfel de circumstante, OMV Petrom va trata aceste informatii cu

Cod: Pag 17 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

confidentialitate, dar isi rezerva dreptul de a folosi aceste informatii pentru a reduce
pericolul traficului de informatii.

2. Obiectul si obiectivele Acordului Cadru, respectiv al Contractelor


Subsecvente
Obiectivul Acord cadru ce rezulta din aceasta procedura de atribuire este acela de a asigura
accesul OMV Petrom la resursele necesare pentru realizarea Lucrarilor si Serviciilor
aferente "Proiectarii si executiei rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel
sudate" pe toata durata Acordului cadru ce rezulta din aceasta procedura de atribuire
Pentru scopul prezentei proceduri, obiectul Acordului cadru, atribuit prin aceasta
procedura de achizitie publica include, in principal, urmatoarele categorii de Lucrari si
Servicii accesorii Lucrarilor, enuntate cu titlu exemplificativ si nelimitativ, dupa cum
urmeaza:
i. Servicii de proiectare
ii. Servicii de obtinere Autorizatiei de Construire/Desfiintare, a permiselor,
acordurilor si a Certificatului de Urbanism
iii. Lucrari si servicii pentru prefabricarea Rezervoarelor
iv. Servicii de livrare la Locatie
v. Lucrari si servicii pentru montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv Organizare
de santier)
vi. Servicii de Examinare, Inspectie, Testare si Certificare
vii. Servicii de inchidere a proiectului.
Lucrarile si Serviciile enumerate in cadrul acestui capitol vor fi realizate cu respectarea
Documentatiilor tehnice de executie (puse la dispozitie de catre Contractor sau OMV
Petrom dupa caz) a legislatiei specifice si a cerintelor autoritatilor competente, respectiv ale
OMV Petrom.
Este responsabilitatea Contractantului sa respecte toate cerintele emise de autoritatile
competente, in sensul bunei indepliniri a obligatiilor sale contractuale.
Contractantul are intreaga responsabilitate pentru realizarea corecta/corespunzatoare a
tuturor activitatilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini.
OMV Petrom face cunoscut tuturor potentialilor Ofertanti ca este responsabilitatea lor sa se
asigure ca toate Lucrarile si Serviciile propuse de catre acestia in cadrul Propunerii Tehnice
asigura indeplinirea necesitatilor comunicate de OMV Petrom prin intermediul Caietului de
sarcini.

Cerintele din prezentul Caiet de sarcini reprezinta:


i. temeiul in baza caruia operatorii economici interesati trebuie sa elaboreze Oferta
(respectiv Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara);
ii. descrierea continutului activitatilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul unui
Contract Subsecvent, atribuit in baza Acordului cadru ce rezulta din aceasta
procedura de atribuire, astfel incat derularea Contractelor Subsecvente sa se
realizeze:
a. in conditiile planificarii de timp agreate in procesul de atribuire a
Contractelor Subsecvente, in functie de specificul Lucrarilor si Serviciilor
ce trebuie efectuate in Contractul Subsecvent in cauza;
b. in conditii de utilizare eficienta a resurselor puse la dispozitia OMV Petrom
de catre Contractant;
Cod: Pag 18 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

c. cu respectarea prevederilor legislatiei specifice aplicabile precum si a


regulilor OMV Petrom de HSSE si calitate.

Contractele Subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in conformitate cu prevederile Acordului


cadru cuprind cel putin urmatoarele aspecte:
i. tipurile de Lucrari si Servicii ce urmeaza a se executa pe Locatie;
ii. preturile unitare cotate pentru categoriile/articolele de Lucrari si Servicii, ce sunt
evidentiate in prezenta Documentatie de atribuire;

Obiectivul Acord cadru ce rezulta din aceasta procedura de atribuire este acela de a asigura
accesul OMV Petrom la resursele necesare pentru realizarea Lucrarilor si Serviciilor
aferente "Proiectarii si executiei rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel
sudate" pe toata durata Acordului cadru ce rezulta din aceasta procedura de atribuire.

Fiecarui Contract Subsecvent, ce urmeaza a fi atribuit in baza Acordului cadru incheiat, ii


corespund oricare sau toate din Lucrarile si, daca ese cazul, cu titlu accesoriu, unul, mai
multe sau toate Serviciile prezentate cu titlu exemplificativ si nelimitativ, in continuare:
i. Servicii de proiectare
ii. Servicii de obtinere Autorizatiei de Construire/Desfiintare, a permiselor,
acordurilor si a Certificatului de Urbanism
iii. Lucrari si servicii pentru prefabricarea Rezervoarelor
iv. Servicii de livrare la Locatie
v. Lucrari si servicii pentru montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv Organizare
de santier)
vi. Servicii de Examinare, Inspectie, Testare si Certificare
vii. Servicii de inchidere a proiectului

In vederea atribuirii Contractelor Subsecvente, incheiate in baza fiecarui Acord cadru ce


rezulta din aceasta procedura de achizitie publica, o invitatie la ofertare poate include
solicitarea OMV Petrom de a se indeplini de catre Contractant oricare sau toate Lucrarile si,
daca este cazul, cu titlu accesoriu, unul, mai multe sau toate Serviciile descrise mai sus.

3. Durata Acordului cadru


OMV Petrom a stabilit ca durata Acordului cadru ce rezulta din aceasta procedura de
achizitie publica va fi de 48 luni de la data intrarii in vigoare a Acordului cadru.

4. Fluxul activitatilor de proiectare si executie rezervoarelor


atmosferice cilindrice verticale din otel sudate
Pe parcursul procesului de "Proiectare si executie a rezervoarelor atmosferice cilindrice
verticale din otel sudate", Contractantul va efectua unele Lucrari si Servicii independent de
alti prestatori de servicii/executanti de lucrari, iar altele in interdependenta cu alti prestatori
de servicii/executanti de lucrari.
Realizarea efectiva a activitatilor de catre Contractant se va realiza conform planificarii OMV
Petrom, asa cum va fi aceasta agreata cu Contractantul si luand in considerare secventa
cronologica de desfasurare a activitatilor pe Locatie, in functie de specificul procesului
de "Proiectare si executie a rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel sudate".

Cod: Pag 19 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

5. Informatii generale referitoare la activitatile ce se vor derula pe


Locatiile OMV Petrom
Activitati aferente fiecarei Locatii vor fi realizate de catre Contractant in ordinea acceptata
de OMV Petrom si vor fi detaliate in Documentatia tehnica de executie.
Pentru fiecare Locatie, Contractantul trebuie sa execute Lucrarile in baza unui grafic de
executie (care va fi prezentat ca atasament al invitatiei la ofertare pentru atribuirea unui
Contract Subsecvent).
Vizitarea Locatiei / Locatiilor nu este necesara si obligatorie pe durata procedurii de
atribuire a Acordului cadru. Vizitarea fiecarei Locatii se va realiza in conformitate cu
precizarile din Invitatia la ofertare ce va fi transmisa in vederea semnarii fiecarui Contract
Subsecvent.

6. Planificarea si mecanismul de atribure a Contractelor Subsecvente


in baza prevederilor fiecarui Acord cadru
OMV Petrom estimeaza ca cel putin la un interval de 3 luni pe parcursul derularii Acordului
cadru, urmeaza sa lanseze o invitatie pentru semnarea unui Contract Subsecvent.
Estimarea cu privire la intervalul in care se lanseaza o invitatie la ofertare pentru semnarea
unui Contract Subsecvent este indicativa. Nelansarea unei astfel de invitatii in acest termen
nu conduce in nicio situatie la eliberarea semnatarului Acordului cadru de obligatiile sale.
Contractantul, in cadrul unui Contract Subsecvent, va primi comanda ferma, in baza careia
va desfasura executia de Lucrari si Servicii la Locatie. Contractantul trebuie sa isi
mobilizeze echipa in termenul ce va fi specificat in comanda lansata de OMV Petrom in
baza Contractului Subsecvent.
OMV Petrom are dreptul sa solicite executarea de Lucrari si Servicii in baza Acordului cadru
atribuit si a Contractelor Subsecvente ce vor fi incheiate in temeiul acestuia.
Elementele care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea Contractelor
Subsecvente sunt:
- Termenul de executie;
- Preturile unitare inscrise in Acordul Cadru ce corespund limitei maxime de la care
Ofertan ii deveni i semnatari ai Acordului Cadru vor începe imbunatatirea ofertei transmise
in cadrul invita iei pentru reluarea competitiei in scopul atribuirii unui Contract Subsecvent.
Toate celelalte elemente/conditii inscrise in Acordul Cadru r mân neschimbabile pe
întreaga durata a Acordului Cadru.
Orice Contract Subsecvent se va atribui de catre OMV Petrom cu reluarea competitiei intre
semnatarii Acordului cadru, pe baza pretului cel mai scazut si respectarea urmatorilor pasi:

Cod: Pag 20 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

i. ori de cate ori OMV Petrom intentioneaza sa atribuie un Contract Subsecvent,


acesta va trimite in scris o Invitatie la ofertare tuturor Contractantilor semnatari
ai Acordului Cadru, in cuprinsul careia va indica cel putin urmatoarele
informatii:
a. Locatia pe care OMV Petrom o va include in respectivul Contract
Subsecvent indicand aria geografica unde sunt amplasate
rezervoarele, prin referire la zacamintele/ zonele de productie;
b. Termenul de executie al Lucrarilor si/sau Serviciilor aferente Locatiei din
respectivul Contract Subsecvent, astfel cum a fost acesta stabilit de catre
OMV Petrom prin documentele aferente Invitatiei la Ofertare in vederea
incheierii unui Contract Subsecvent;
c. Termenul de raspuns la Invitatia la ofertare, care se va situa in intervalul
minimum 3 si maximum 5 zile lucratoare de la primirea Invitatiei la
ofertare de catre toti Contractantii;

ii. Fiecare Contractant semnatar al Acordului Cadru poate :


a. sa accepte in scris solicitarea OMV Petrom pana la data stabilita prin
Invitatia la ofertare, caz in care se va incheia respectivul Contract
Subsecvent cu primul cel mai bine clasat Contractant dintre Contractantii
care au raspuns la Invitatia la ofertare, care accepta sa execute toate
Lucrarile si Serviciile solicitate cu respectarea Termenului de executie si
care a prezentat cea mai bun ofert , ca urmare a aplicarii criteriului de
atribuire precizat în documenta ia de atribuire (pretul cel mai scazut);
b. sa refuze in scris solicitarea OMV Petrom pana la data stabilita prin Invitatia
la ofertare, din cauza faptului ca nu poate executa toate Lucrarile si
Serviciile solicitate de OMV Petrom cu respectarea Termenului de executie,
caz in care prevederile punctului iii) de mai jos se vor aplica in mod
corespunzator;
c. sa propuna OMV Petrom un alt Termen de executie, caz in care prevederile
punctului iv) de mai jos se vor aplica in mod corespunzator;

Cod: Pag 21 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iii. in situatia in care cel putin unul dintre Contractanti nu transmite/transmit


raspunsul sau in scris catre OMV Petrom astfel cum s-a mentionat mai sus, sau
prin raspunsul sau refuza solicitarea OMV Petrom, atunci acesta din urma are
dreptul de a incheia Contractul Subsecvent cu primul cel mai bine clasat
Contractant dintre Contractantii care au raspuns la Invitatia la ofertare, care
accepta sa execute toate Lucrarile si Serviciile solicitate cu respectarea
Termenului de executie si care a prezentat cea mai bun ofert , ca urmare a
aplicarii criteriului de atribuire precizat în documenta ia de atribuire (pretul cel
mai scazut);
iv. in situatia in care cel putin unul dintre Contractanti apreciaza ca poate executa
toate Lucrarile solicitate dar in alt Termen de executie decat cel solicitat de
OMV Petrom, acesta/acestia are/au dreptul numai o singura data de a propune,
in cadrul raspunsului la Invitatia la ofertare, un alt Termen de executie. In urma
analizei propunerii/propunerilor, OMV Petrom are dreptul:
a. de a agreea un nou Termen de executie (care va putea fi mai mic sau cel
mult egal cu cel mai mare Termen de executie propus de
Contractant/Contractanti). In acest caz, OMV Petrom va transmite o noua
Invitatie la ofertare conform prevederilor punctului i), continand noul
Termen de executie. Contractul Subsecvent se va incheia cu primul cel mai
bine clasat Contractant dintre Contractantii care au raspuns la noua
Invitatie la ofertare, care accepta sa execute toate Lucrarile si Serviciile
solicitate cu respectarea noului Termen de executie si care a prezentat cea
mai bun ofert , ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire precizat în
documenta ia de atribuire (pretul cel mai scazut);
b. de a nu agreea un nou Termen de executie. In acest caz, OMV Petrom are
dreptul de a incheia Contractul Subsecvent cu primul cel mai bine clasat
Contractant dintre Contractantii care au raspuns la Invitatia la ofertare, care
accepta sa execute toate Lucrarile si Serviciile solicitate cu respectarea
Termenului de executie si care a prezentat cea mai bun ofert , ca urmare
a aplicarii criteriului de atribuire precizat în documenta ia de atribuire
(pretul cel mai scazut).

7. Legislatie aplicabila in legatura cu Lucrarile si/sau Serviciile ce


urmeaza a fi efectuate in baza Contractelor Subsecvente

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si
reglementarile aplicabile la nivelul Uniunii Europene (dupa caz). Pe perioada realizarii
tuturor activitatilor din cadrul fiecarui Contract Subsecvent, Contractantul este responsabil
pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene precum si cu procedurile interne
ale OMV Petrom, in particular procedura de HSSE.
In acest sens, Contractantul va respecta pe intreaga durata a relatiei contractuale pe care o
va avea cu OMV Petrom toate prevederile legale aplicabile pentru indeplinirea obiectivelor
stabilite prin intermediul Contractelor Subsecvente.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, in
executarea Lucrarilor prevazute in Caietul de Sarcini, urmand sa raspunda fata de OMV
Cod: Pag 22 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Petrom, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.
OMV Petrom nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi
legale sau normative aplicabile.
In cazul existentei de schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa OMV
Petrom cu privire la consecintele asupra activitatilor ce fac obiectul unui Contract
subsecvent si de a-si adapta activitatea, astfel incat sa se asigure deplina conformitate cu
noile prevederi legale, fara a fi indreptatit la compensatii suplimentare celor stabilite pentru
executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice, indicate mai jos, nu mai sunt in
vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca
regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
Ofertantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei
sale.

Personalul Contractantului va trebui sa aiba toate autorizatiile si sa indeplineasca toate


conditiile cerute de legislatia romana in vigoare pentru efectuarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor specifice solicitate prin prezentul Caiet de sarcini.
Urmatoarele prevederi legislative considerate relevante trebuie cunoscute si implicit avute
in vedere de Contractant, pe toata perioada derularii executiei Lucrarilor si/sau Serviciilor,
actele normative mentionate in cele ce urmeaza avand un caracter indicativ si nelimitativ,
acestea fiind specificate cu titlu de referinta:

i. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata in


Monitorul Oficial nr933 din 13 octombrie 2004 , cu modificarile si completarile
ulterioare;
ii. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial nr.
12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
iii. Hotararea nr 273/14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, publicata in Monitorul
Oficial nr 193 din 28 iulie 1994 , cu modificarile si completarile ulterioare;
iv. Legea 608/2001 privind evaluarea conformit tii produselor sau echivalentul;
v. Alte documente de referinta prezente in Specificatia tehnica.

Legislatia referitoare la securitatea si sanatatea in munca

Cod: Pag 23 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

i. Legea nr. 319/2006, respectiv Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in


Monitorul Oficial646 din 26-iul-2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Hotararea Guvernului nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, publicata in Monitorul
Oficial 252 din 21-mar-2006 cumodificarile si completarile ulterioare;
iii. Hotararea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca, publicata la data de 12
iulie 2007 in Monitorul Oficial 470 din 12-iul-2007 cu modificarile si completarile
ulterioare;
iv. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
publicata la data de 30 octombrie 2006 in Monitorul Oficial 882 din 30-oct-2006
cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Standarde tehnice aplicabile


Pe perioada efectuarii Lucrarilor, Contractantul va raporta activitatea sa la standardele
nationale recunoscute si aprobate, in combinatie cu cele corespunzatoare la nivelul Uniunii
Europene si care sunt aplicabile.
Pe durata desfasurarii activitatii sale, Contractantul se va raporta la continutul standardelor
nationale cunoscute si aprobate, asa cum sunt acestea publicate de ASRO
(http://www.asro.ro) si aplicabile obligatiilor sale.
Daca pe parcursul derularii Acordului cadru vor aparea reglementari noi, modificari,
amendamente la reglementarile legislative existente, sau noi standarde vor intra in vigoare
care sa permita criterii tehnice mai putin stricte si/sau termeni sau conditii mai putin stricte
ale contractului, Contractantul se va raporta la cerintele initiale cu exceptia cazului cand
OMV Petrom aproba in scris - pentru activitatea acestuia sau activitatile ce sunt subiect al
unui Contract Subsecvent - aplicarea unor standarde sau reglementari inferioare.
i. ISO/IEC Ghid 51 – Aspecte legate de securitate – Principii directoare pentru
includerea in standarde;
ii. ISO 1052 – Oteluri pentru constructii mecanice de uz general;
iii. ISO 1182 – Incercari la comportarea la foc a produselor pentru constructii –
Incercari de incombustibilitate;
iv. ISO 1716 – Incercari la comportarea la foc a produselor pentru constructii –
Determinarea temperaturii de aprindere;
v. ISO 6508-1 – Materiale metalice – Incercarea la duritate Rockwel – Partea 1:
Metoda de incercare (scalele A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T);
vi. SR EN ISO 9001 – Sisteme de management al calitatii;
vii. STAS 7222 – Acoperiri metalice. Acoperiri de zinc si cadmiu;
viii.SR EN 1090-1 Executarea structurilor de o el i structurilor de aluminiu. Partea. 1:
Cerin e pentru evaluarea conformit ii elementelor structurale.

9. Ipoteze si riscuri ce trebuie luate in considerare la pregatirea


Ofertei
In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile si
ipotezele descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, Ofertantul trebuie sa ia in considerare la intocmirea Ofertei activitatile,
resursele necesare si costurile aferente acestora (incluzand, fara limitare, costurile de
Cod: Pag 24 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

personal, transport, echipament si materiale) care ar putea rezulta din aparitia de


schimbari sau complexitati ulterioare semnarii Acordului cadru si/sau Contractelor
Subsecvente. OMV Petrom nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din
Propunerea Financiara si/sau Tehnica.
Ipotezele considerate in momentul initierii procedurii de atribuire a Acordului cadru sunt:
i. Lucrarile si/sau Serviciile ce urmeaza a fi efectuate in cadrul unui Contract
Subsecvent sunt descrise - din punct de vedere al continutului acestora - in cadrul
prezentului Caiet de sarcini si se vor indica, pentru fiecare Locatie in parte, la
momentul incheierii Contractelor Subsecvente; durata si conditiile specifice de
realizare a acestora, vor fi specificate in mod concret in cadrul fiecarei invitatii la
ofertare transmisa in vederea semnarii unui Contract subsecvent;
ii. nu se prevad intarzieri in atribuirea Contractelor Subsecvente si in
predarea/preluarea Locatiei, la care urmeaza a se executa Lucrari si/sau Servicii in
cadrul Contractelor Subsecvente;
iii. nu se prevad intarzieri in executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor de catre
Contractant;
iv. datele si documentatia relevanta si disponibile pentru executia Lucrarilor si/sau
Serviciilor pe fiecare Locatie, vor fi puse la dispozitia Contractantului de catre
OMV Petrom, in masura in care sunt la dispozitia OMV Petrom;
v. buna cooperare intre toate partile implicate: OMV Petrom, Contractant, Prestatori
OMV Petrom care presteaza diverse servicii pe respectiva Locatie sau in legatura
cu acesta, autoritati competente si orice alte parti implicate.

Riscurile cele mai probabile in derularea Acordului cadru, identificate de OMV Petrom, pot
consta in:
i. potentiale disfunctionalitati in procesul de comunicare/colaborare intre diferitele
parti prezente pe Locatie la un anume moment pe perioada executiei Lucrarilor
si/sau Serviciilor;
ii. tentative de sustragere de catre terti a elementelor din metale
feroase/neferoase, parti componenete ale instalatiilor dezafectate;
iii. desfasurarea activitatilor in zone izolate si greu accesibile unde pot exista
tentative de patrundere neautorizata, din partea tertilor, in perimetrul lucrarii
pentru sustragerea echipamentelor, uneltelor si oricaror altor bunuri;
iv. aspecte problematice in legatura cu situatia juridica a terenului pe care este situat
santierul, care pot conduce la intarzieri in executia Lucrarilor si/sau Serviciilor sau,
in unele cazuri, la suspendarea executiei acestora pe respectivul santier pana la
momentul la care nu mai sunt incidente motivele care au condus la aceasta
suspendare;
v. situatii in care OMV Petrom este obligat sa intervina de urgenta la anumite locatii
si Contractantul este nevoit sa intrerupa executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor;
vi. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ permiselor/ avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la
dispozitie de catre Contractor sau OMV Petrom, dupa caz;
vii. prezenta necunoscuta pe santier a unor parti de echipamente sau conducte care
nu au fost indepartate din subteran;
viii.modificari/schimbari ale cadrului institutional si legal care pot afecta major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Acordului cadru si a Contractelor
Subsecvente inclusiv pot face oneroasa executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor;

Cod: Pag 25 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

ix. eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferite parti implicate


si anume: Contractant, autoritatile competente, OMV Petrom, Prestatori OMV
Petrom, proprietari ai Locatiilor si/ sau proprietari invecinati Locatiilor;
x. solicitarile specifice ale autoritatilor competente referitoare la un santier, inclusiv
situatia in care parametri stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat
estimarile Contractantului;
xi. eventuale solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente. Daca in
derularea unui Contract Subsecvent este incidenta o astfel de situatie,
Contractantul are obligatia indeplinirii solicitarilor, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile si ale Acordului cadru si ContractuluiSubsecvent.
xii. alti factori care pot afecta executia Lucrarilor si/sau Serviciilor (de exemplu,
conditii meteo nefavorabile, cazuri de forta majora, orice alte riscuri care pot fi
identificate de catre OMV Petrom si/sau Contractant, pe perioada derularii fiecarui
Contract Subsecvent, specificatii legate de diferente intre modul de lucru ale
autoritatilor publice competente in zona Locatiilor etc), succesiunea de realizare a
Lucrarilor si/sau Serviciilor in cadrul unui Contract Subsecvent pentru Locatia din
respectivul Contract Subsecvent, sa poata fi adaptata.

OMV Petrom isi rezerva dreptul de a mentiona in Invitatia la ofertare pentru incheierea
Contractului Subsecvent Locatia la care se vor realiza Lucrari si Servicii, iar Contractantului
ii revine obligatia sa dimensioneze resursele (materiale si umane), astfel incat, in raspunsul
elaborat ca urmare a Invitatiei la ofertare, sa se regaseasca informatii concrete despre
respectivele resurse si alocarea lor astfel incat sa se respecte Termenul de executie
stabilit pentru Locatia ce face obiectul respectivului Contract Subsecvent.
Masurile propuse de Ofertant pentru diminuarea/eliminarea riscurilor mentionate si a
oricaror alte riscuri identificate de acesta cat si a efectelor acestora, trebuie prezentate si
detaliate in Propunerea Tehnica. Din Propunerea Tehnica trebuie sa rezulte explicit faptul
ca respectivul Ofertant isi insuseste toate riscurile identificate de OMV Petrom in prezentul
Caiet de Sarcini, precum si orice alte riscuri care pot sa apara in derularea unui Contract
Subsecvent.
Ofertantii trebuie sa aiba in vedere ca planificarea resurselor se realizeaza cu luarea in
considerare a necesitatii de flexibilitate in derularea Acordului cadru.
De asemenea, OMV Petrom considera ca lucrarile pot fi executate de Contractant in paralel,
pentru mai multe Locatii, astfel incat sa se reuseasca derularea Contractelor Subsecvente
in conditii cat mai eficiente de timp. In cadrul Propunerii Tehnice, Contractantul trebuie sa
includa o propunere referitoare la optimizarea executarii acestor lucrari, in sensul reducerii
timpului necesar si al minimizarii costurilor OMV Petrom.
Masurile propuse de Ofertant pentru diminuarea efectelor/eliminarea riscurilor
mentionate, trebuie prezentate in Propunerea Tehnica. De asemenea, Ofertantul va trebui
sa prezinte si propuneri in vederea optimizarii lucrarilor in sensul reducerii timpului necesar
si al minimizarii costurilor OMV Petrom.

10. Responsabilitatile Contractantului


10.1. Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru realizarea Acordului cadru si, implicit a fiecarui
Contract Subsecvent, Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

Cod: Pag 26 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

i. transmiterea fara intarziere catre OMV Petrom a raspunsului la toate


Invitatiile la ofertare transmise de catre OMV Petrom pentru semnarea de
Contracte Subsecvente, in termenele precizate in acestea;
ii. semnarea Contractului Subsecvent atribuit in interiorul perioadei de valabilitate a
Acordului cadru, cu respectarea prevederilor generale ce guverneaza Acordul
cadru semnat, in termenul solicitat de OMV Petrom;
iii. asigurarea tuturor resurselor necesare, inclusiv a personalului, atat personal cheie
cat si personal de executie, precum si personal suport, pentru derularea in bune
conditii si in termenele prevazute a executiei Lucrarilor si Serviciilor, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractelor Subsecvente, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor OMV
Petrom. De asemenea, Contractantul va asigura personal atestat/certificat
necesar pentru efectuarea si verificarea activitatilor ce constituie obiectul
Acordului cadru, in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila. Intarzierile
si costurile cauzate de inlocuirea personalului sunt suportate de Contractant.
iv. asigurarea unui grad de flexibilitate ridicat, astfel incat la orice moment sa existe
toate resursele necesare finalizarii Lucrarilor si/sau Serviciilor in termenul de
executie prevazut si, dupa caz, in functie de necesitatile obiective ale OMV
Petrom la orice moment in derularea unui Contract Subsecvent, inclusiv
posibilitatea executarii Lucrarilor si/ Serviciilor pe mai multe Locatii simultan -
maximum 3 Locatii;
v. asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor, atestatelor, certificatelor etc.
(atat pentru Contractant/subcontractantii acestuia, daca este cazul) care sunt
necesare conform legislatiei aplicabile in vigoare in ceea ce priveste: organizatia
sa, utilajele, personalul utilizat, activitatile ce reprezinta obiectul Acordului cadru;
vi. prezentarea unui grafic de executie detaliat pe Locatie si per total pe Contract
Subsecvent, bazat pe graficul de executie propus de OMV Petrom, astfel incat sa
se asigure:
o respectarea termenelor propuse de OMV Petrom;
o corespondenta dintre Lucrarile si Serviciile ce vor fi executate si cantitatile
aferente cu cele prevazute in documentatia tehnica de executie.
o Respectarea termenelor conform graficelor de executie si solicitarilor
autoritatilor competente si/sau ale OMV Petrom. Contractantul este
responsabil sa notifice OMV Petrom si Dirigintele de santier in cazul
observarii de intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limita de timp. Graficul de executie detaliat
va fi actualizat de catre Contractant ori de cate ori va fi necesar pe durata
de executie a Lucrarilor si Serviciilor pe Locatia din Contractul Subsecvent
si va fi transmis spre aprobare OMV Petrom, in functie de progresul real al
Lucrarilor si/sau Serviciilor executate.
vii. preluarea raspunderii totale asupra Locatiei si asupra obiectelor care se gasesc pe
respectivul santier, indiferent de proprietarul acestora (rezervoare, pompe si alte
echipamentele de suprafata care apartin OMV Petrom precum si materiale si
echipamente care apartin Contractantului si care vor fi folosite pentru executia
de lucrari) si asigurarea pazei propriilor utilajele/echipamente/instalatii;
viii.asigurarea masurilor de securitate necesare pentru protectia personalului si
prevenirea sustragerii oricaror bunuri, echipamente, instalatii, parti

Cod: Pag 27 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

componente ale instalatiilor existente pe Locatia unde se defasoara diversele


categorii de lucrari si/sau servicii;
ix. cooperarea cu specialistii locali de securitate ai OMV Petrom pentru identificarea
pericolelor si nivelului de risc pentru producerea unui incident de securitate;
x. efectuarea unei evaluari a riscului pentru producerea incidentelor de securitate si
stabilirea si implementarea in consecinta masurile de prevenire a producerii
incidentelor de securitate;
xi. mobilizarea si demobilizarea echipamentelor/utilajelor si personalului, in
conformitate cu solicitarile OMV Petrom, astfel incat sa se asigure realizarea in
bune conditii a activitatilor, fara costuri suplimentare pentru OMV Petrom si cu
optimizarea timpului necesar realizarii acestora;
xii. orice membru al personalului Contractantului trebuie sa dispuna de mijloace de
comunicare suficiente si corespunzatoare, puse la dispozitie de catre Contractant,
pentru a comunica imediat orice potential pericol, inclusiv unul de securitate si
sanatate in munca sau de mediu;
xiii. toate incidentele/accidentele (inclusiv poluarile accidentale) produse pe durata
executiei Lucrarilor si/sau Serviciilor pentru OMV Petrom (inclusiv cele produse in
timpul deplasarii la/de la Locatie la sediul Contractantului) soldate cu deces ori
pierderea capacitatii de munca sau cu daune aduse mediului vor fi raportate in
prealabil OMV Petrom astfel incat sa poata fi respectate toate si orice termene
prevazute de lege/ actele de reglemetare/ prezenta documentatie de atribuire/
solicitarile exprese ale autoritatilor competente. Ulterior raportarii catre OMV
Petrom, Contractantul trebuie sa raporteze astfel de incidente/ accidente
autoritatilor competente in timp util si in conformitate cu cerintele legale;
xiv.de a comunica la timp OMV Petrom necesitatea prezentarii unui reprezentant al
sau in vederea efectuarii demersurilor la autoritatile competente (Contractantul
trebuie sa comunice aceasta necesitate cu cel putin 5 zile lucratoare anterioare
datei propuse pentru prezentare si trebuie sa specifice scopul prezentei, eventuale
calificari necesare pentru reprezentant si/sau documentatii necesare pentru
participare din partea OMV Petrom etc);
xv. de a utiliza in relatia cu autoritatile competente formularele standard emise de
catre acestea si/sau formularele standard reglementate prin acte normative (daca
exista);
xvi.asigurarea unei bune colaborari cu autoritatile competente si alti Prestatori OMV
Petrom care presteaza servicii pe Locatia pe care Contractantul executa Lucrari
si/sau Servicii;
xvii.participarea la orice intalniri de lucru care au legatura cu Lucrarile si/sau
Serviciile executate, oricand OMV Petrom considera ca este necesar si in locatia
indicata de acesta;
xviii. de a solicita la timp, cat mai curand posibil dupa incheierea unui
Contract Subsecvent, documentele ce trebuie furnizate de OMV Petrom,
referitoare la fiecare Locatie din Contractul Subsecvent respectiv, pentru a se evita
intarzieri in executia Lucrarilor si/sau Serviciilor, cu precizarea exacta a
documentelor solicitate si argumentarea necesitatii lor;
xix.Contractantul are obligatia de preda Dirigintelui de santier toate documentele
necesare intocmirii Cartii tehnice a proiectului pentru fiecare Locatie, astfel incat
sa se asigure conformitatea acesteia (din punct de vedere al formei si
continutului) cu prevederile reglementate prin HG nr. 273/1994 privind aprobarea

Cod: Pag 28 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente


acestora;
xx. prezentarea la incheierea Contractului Subsecvent si a devizului, in conformitate
cu propunerea financiara aferenta Acordului cadru;
xxi.prezentarea situatiilor de plata, care din punct de vedere al formei si al
continutului (respectiv activitati si preturi incluse) trebuie sa fie identice cu Oferta
Financiara. Situatiile de plata se prezinta individual pentru fiecare Locatie.
Situatiile de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative, care sa
certifice Lucrarile si/sau Serviciile real executate si acceptate. Situatiile de plata
trebuie sa includa cantitatile efectiv realizate si sa fie confirmate prin semnatura
de catre Dirigintele de santier si OMV Petrom. Cantitatile vor fi masurate si
prezentate in rapoarte zilnice de catre Contractant, fiind confirmate de catre
Dirigintele de santier. Situatiile de plata vor fi prezentate in maximum 10 zile
lucratoare de la finalizarea Lucrarilor;
xxii.supunerea la eventualele verificari realizate de OMV Petrom si/sau de orice
autoritate competenta in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor sale
aferente Contractelor Subsecvente, avand obligatia de a prezenta, la cerere,
oricare si toate documentele justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii. Documentele justificative in legatura cu indeplinirea obligatiilor sale
contractuale se pastreaza in conformitate cu prevederile legale, cel putin pana la
expirarea Perioadei de garantie a Lucrarilor si/sau Serviciilor, dar nu mai putin de
perioada de valabilitate a Acordului cadru;
xxiii. prezentarea progresului cantitativ si valoric al Lucrarilor si/sau Serviciilor
executate pentru fiecare activitate in parte si per total Locatie, precum si per total
Contract Subsecvent.
xxiv. Contractantul este responsabil de faptul ca, pe toata perioada de executie a
activitatilor pe Locatie, ia toate masurile necesare pentru a impiedica poluarea
factorilor de mediu.
xxv.Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Totodata, Contractantul are
obligatia de a colecta deseurile in conformitate cu legislatia aplicabila. De
asemenea, Contractantul este obligat sa nu amestece deseurile periculoase
intre ele si nici deseurile periculoase cu alte categorii de deseuri, substante sau
materiale.
xxvi. Contractantul este raspunzator pentru orice incident/accident de mediu
generat in incinta Locatie, sau in imediata vecinatate a acestuia, ca
urmare a gestionarii necorespunzatoare a deseurilor sau a substantelor
periculoase si trebuie sa informeze imediat OMV Petrom.
xxvii. in situatia in care, in timpul executiei Lucrarilor si/sau Serviciilor, se
produce o poluare, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent
OMV Petrom despre situatia aparuta, de a consemna in registrul de activitati
respectiva poluare si de a lua masurile necesare ce se impun pentru a remedia, si
in subsidiar, a limita efectele poluarii. Pentru evitarea oricarui dubiu,
Contractantul este deplin raspunzator pentru poluarea produsa in legatura cu
executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor.
xxviii. Contractantul trebuie sa asigure colectarea, incarcarea, transportul si
gestionarea corespunzatoare a oricaror deseuri periculoase si nepericuloase
care sunt identificate ca fiind gasite pe Locatie si/sau rezultate din executia

Cod: Pag 29 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Lucrarilor si/sau Serviciilor aferente Locatiei respectiv, cu respectarea


prevederilor legale aplicabile si a principiului ierarhiei deseurilor. Este
interzisa depozitarea deseurilor/materialelor/echipamentelor, de catre Contractant,
pe proprietatea unui tert fara acordul prealabil scris al acestuia si altfel decat
in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
xxix. Contractantul va raspunde pe deplin, va despagubi integral si va apara OMV
Petrom de orice raspundere, indiferent de forma acesteia, pentru orice
incalcare a obligatiilor sale sau ale Subcontractantilor sai, precum si pentru
orice reclamatii, plangeri, actiuni si pretentii (indiferent daca acestea sunt facute
in fata instantelor de judecata/pe cale extrajudiciara/ in fata organelor competente
sau doar in mass-media) formulate de catre terti vatamati in orice fel prin
executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor sau prejudiciati in orice alt fel (ex. prin
migrarea unei poluari produsa in executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor, etc.);
xxx.Contractantul va fi in mod direct si neconditionat raspunzator si va despagubi
integral si va apara OMV Petrom de orice raspundere, indiferent de forma
acesteia, pentru orice dauna cauzata OMV Petrom sau tertilor (inclusiv un
prejudiciu cauzat de o eventuala poluare) de actele sau omisiunile Personalului
Contractantului si ale Subcontractantilor sai sau de lucrurile aflate sub paza sa, a
Personalului Contractantului ori a Subcontractantilor
xxxi. daca OMV Petrom este tinut raspunzator de orice autoritate publica sau va
primi orice sanctiuni pentru motive legate de maniera in care Lucrarile si/sau
Serviciile au fost executate, ori pentru consecintele acestora, Contractantul va
rambursa OMV Petrom, imediat si neconditionat, valoarea penalitatilor, costurilor,
daunelor si orice alte cheltuieli impuse de autoritatile publice, in cadrul
termenelor de plata specificate in documentele emise de respectivele
autoritati publice. Nerespectarea termenelor respective va atrage pentru
Contractant penalitati si dobanzi in cuantumul datorat in baza legii aplicabile,
precum si plata oricaror alte daune suferite de OMV Petrom ca urmare a acestor
sanctiuni;
xxxii. Contractantul va fi raspunzator, indiferent de forma de raspundere (ex:
civila, administrativa etc) si va despagubi OMV Petrom pentru orice poluare
determinata de executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor, indiferent ca aceasta
poluare a fost determinata de Contractant, de oricare din Subcontractanti sau de
un tert. De asemenea, Contractantul va fi raspunzator, indiferent de forma de
raspundere (ex: civila, administrativa, etc) fata de autoritatile publice competente
si/ sau fata de terti pentru orice poluare cauzata pe amplasamente apartinand
acestora din urma.
xxxiii. Contractantul are obligatia de a executa Lucrarile si/sau Serviciile in
conformitate cu cerintele prezentului Caiet de sarcini, prevederile
documentatiilor tehnice de executie, obligatiile contractuale asumate,
solicitarile autoritatilor competente si/sau ale OMV Petrom, indicatiile
Proiectantului (daca este cazul) si/sau Dirigintelui de santier;
xxxiv. respectarea oricarui act normativ, standard, STAS, autorizatii, avize etc.
aflate in interdependenta cu obiectul Acordului cadru si, implicit, al Contractelor
Subsecvente, pe toata durata acestora;
xxxv. cooperarea si punerea la dispozitia OMV Petrom/Prestatorului OMV Petrom
responsabil pentru activitatea de coordonare in materie de securitate si sanatate a
tuturor informatiilor necesare elaborarii Planului de securitate si sanatate si luarea
masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan, acolo unde este aplicabil;

Cod: Pag 30 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

xxxvi. efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantul OMV


Petrom/Prestatorului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de coordonare in
materie de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate si sanatate, acolo unde este aplicabil;
xxxvii. stabilirea impreuna cu reprezentantul OMV Petrom /Prestator OMV Petrom
responsabil pentru activitatea de coordonare in materie de securitate si sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier;
xxxviii. respectarea legislatiei in vigoare care reglementeaza, fara a se limita la,
domeniul securitatii si sanatatii in munca, cat si cerintele si reglementarile
specifice de securitate si sanatate in munca ale OMV Petrom. Contractantul
trebuie sa prezinte Planul propriu privind sanatatea, securitatea, siguranta si
mediul (HSSE), elaborat in baza planurilor intocmite de Proiectant (daca este
cazul) si cu luarea in considerare a prevederilor legislatiei aplicabile. Personalul
implicat in activitatile de teren va trebui sa participe la o intalnire (inainte de
inceperea executiei Lucrarilor si/sau Serviciilor pe o Locatie) la care va fi instruit
cu privire la procedurile referitoare la protectia mediului si la sanatatea,
securitatea si siguranta muncii pe toata durata executiei de Lucrari si/sau Servicii
pe Locatie. Contractantul este direct responsabil de respectarea planului de
securitate si sanatate in munca de catre personalul propriu si/sau al
subcontractantilor sai. Pentru informarea Contractantului, nu va fi permis lucrul
pe timp de noapte;
xxxix. actionarea in interesul OMV Petrom pe intreaga durata de executie a
Lucrarilor si/sau Serviciilor. Interactiunea cu alte entitati implicate in derularea de
activitati pe Locatii se va realiza in conditiile si in limitele descrise in
Documentatia de atribuire si cu respectarea legislatiei aplicabile;

Contractantul este responsabil fata de OMV Petrom pentru indeplinirea


corespunzatoare a tuturor responsabilitatilor referitoare la executia de Lucrari si/sau
Servicii pentru fiecare Locatie.
Aprobarea de catre OMV Petrom a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificate de reprezentantul OMV Petrom nu il elibereaza pe Contractant
de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in fiecare Contract Subsecvent.
Contractantul va notifica reprezentantul OMV Petrom, cu cel putin 3 zile lucratoare
inainte, privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor precum si a receptiei finale a lucrarilor pentru fiecare Locatie, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari.
In cazul in care Contractantul utilizeaza Subcontractanti in efectuarea activitatilor ce
constituie obiectul Acordului Cadru, Contractantul nu este exonerat de raspunderea fata de
OMV Petrom pentru executia Lucrarilor si/sau Serviciilor.

10.2. Responsabilitati referitoare la executia Lucrarilor si/sau Serviciilor in cadrul


Contractelor Subsecvente

Contractantul este responsabil sa aplice cerintele/informatiile din Documentatia tehnica de


executie. Totodata, Contractantul este responsabil sa implementeze orice eventuala
solicitare a autoritatilor competente sau a OMV Petrom.

Cod: Pag 31 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Termenul de executie aferent Lucrarilor si/sau Serviciilor pentru o Locatie din cadrul unui
Contract Subsecvent va incepe de la data ulterioara semnarii fiecarui Contract subsecvent
cand Contractorul va incepe prestarea serviciilor accesorii Lucrarilor si va dura conform
conform dispozitiilor contractuale.
Privitor la echipamentele de ridicat ce vor fi utilizate pentru executarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor pe Locatii, Contractantul va elabora si actualiza un registru al tuturor
echipamentelor purtatoare de sarcina si de ridicat inclusiv: chingi si tachelaj, maini de fier,
chei de tachelaj, bene, cosuri, "cadre in A", cabluri de vinci, troliuri, stalpi centrali si scripete
folosite pentru realizarea Lucrarilor si/sau Serviciilor. Registrul trebuie sa includa detalii
despre sarcina maxima admisibila, numarul de identificare, certificatul de inregistrare (cu
data expirarii) si locatia precisa a fiecarui echipament inregistrat. Sarcina maxima
admisibila si diagramele de raza (daca este cazul) trebuie sa fie clar marcate pe
echipamentul de ridicat.
Niciun echipament de ridicat nu trebuie sa fie folosit la Locatie inainte de obtinerea unui
certificat de inspectare si aprobare de la autoritatile relevante pentru acel echipament.
Copii ale tuturor rapoartelor de testare aplicabile, rapoartelor de inspectie, certificatelor de
intretinere pentru fiecare echipament de ridicat si o copie a autorizatiei ISCIR a
macaragiului trebuie sa fie pastrate de Contractant si sa fie puse la dispozitia OMV Petrom,
la cererea acestuia.

10.3. Responsabilitati asociate serviciilor de proiectare

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru realizarea serviciilor de proiectare de detaliu a rezervoarelor si a fundatiei
de beton, constituind Documentatia tehnica de executie, asa cum este mentionat in Anexa
1 Specificatie tehnica rezervoare, Anexa 2 -Cerinte de documentatie pentru proiectele de
rezervoare si respectiv in prevederile prezentului caiet de sarcini cap 10.3.1. Contractantul
trebuie sa aiba in vedere, in faza de executie a serviciilor de proiectare de detaliu a
rezervoarelor si urmatoarele caracteristici si conditii generale referitoare la mediul in care
vor fi exploatate rezervoarele:

a)Caracteristicile mediului de utilizare


Rezervoarele sunt destinate s functioneze în exterior.

b) Conditii climaterice
Rezervoarele vor functiona în urm toarele conditii:
- Temperatura mediu ambiant : min. -29ÊC, max. +44ÊC;
- Umiditate relativ : max. 80% la 20 ÊC;

c) . Caracteristici de protectie seismic


Acceleratia la nivelul solului:
Acceleratia terenului pentru proiectare/conditii seismice: ag= 0,4 g (P100/2013);

d) . Conditii de amplasare:
- conditii de poluare care nu dep sesc gradul II – mediu conform ( EN 60071)
- mediu lipsit de gaze, vapori sau depuneri electroconductoare sau active din punct de
vedere chimic.
- vor fi construite s functioneze în arii f r pericol de explozie.

Cod: Pag 32 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

- Altitudinea maxim : 1000 m

e) Conditii de fiabilitate pentru rezervoare


- Durata de viata pentru rezervoare: min. 30 ani

Contractorul este responsabil de furnizarea documentatiei tehnice necesare pentru


mentinerea în stare de functionare a instalatiilor la parametrii nominali, în conditii de
sigurant a personalului de exploatare, a echipamentului, cât si a procesului tehnologic,
conform legislatiei în vigoare.
Constructiv si ca structur de suprafat , rezervorul va fi realizat pentru a r spunde
caracteristicilor nominale si pentru a preveni orice fel de deformare la transport si
exploatare.
Contractorul este responsabil de asigurarea asistentei tehnice/supervizarea lucrarilor de
executie a fundatiei rezervorului.
Proiectul de detaliu va contine toate livrabilele specificate la Anexa 2 -Cerinte de
documentatie pentru proiectele de rezervoare.

10.3.1. Procedura de revizuire a proiectului

Documentatia tehnica produsa de Contractor va fi verificata, analizata si aprobata de


persoane competente din cadrul organizatiei Contractorului inainte de a fi transmisa spre
aprobare catre OMV Petrom. La cererea OMV Petrom, Contractorul va furniza inregistrari
ale activitatilor de verificare si analiza a proiectarii.

In cel mult 10 zile lucratoare de la primirea livrabilelor, OMV Petrom va transmite


comentariile sale sub forma unei Note de Verificare. De asemenea, iIn vederea verificarii si
aprobarii documentatiei tehnice, OMV Petrom va aloca fiecare livrabil unei categorii in
conformitate cu urmatoarea clasificare:
- Clasa 1, pentru Aprobare (livrabile cheie). Implementarea comentariilor si/sau
aprobarea de catre OMV Petrom este obligatorie pentru continuarea activitatii.
- Clasa 2, pentru Analiza. Contractorul poate continua daca nu primeste comentariile
OMV Petrom in perioada specificata
- Clasa 3, pentru Informare. OMV Petrom isi rezerva dreptul de a comenta, dar
Contractorul poate continua imediat activitatea

Contractorul este solicitat sa implementeze comentariile si sa retransmita documentatia


revizuita in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea comentariilor. Contractorul poate
solicita clarificari in vederea grabirii procesului.

Urmatoarele coduri vor fi folosite pentru a indica semnificatia si criticalitatea fiecarui


comentariu:
Cod Semnificatie Actiuni necesare

A Acceptat fara comentarii Document aprobat


B Acceptat cu comentarii Contractorul va incorpora
comentariile. Nu este necesara o alta

Cod: Pag 33 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

verificare, elaborarea documentelor


subsecvente poate continua
C In asteptare pina la implementarea Documentul are problem majore.
comentariilor Contractorul va revizui documentul si
il va resupune spre aprobare
D Respins Contractorul va reface documentul si
il va resupune spre verificare si
aprobare
E In asteptare, document emis in Documentul va fi revizuit atunci cind
afara secventei logice informatiile necesare verificarii
(inclusiv documentele premergatoare)
vor fi disponibile

Toate modificarile fata de versiunea initiala vor fi clar identificate in vederea unei
identificari rapide. Impreuna cu livrabilele revizuite, Contractorul va transmite si
raspunsurile la comentariile OMV Petrom, folosind aceeasi Nota de Verificare.

OMV Petrom va furniza aprobarea documentatiei revizuite in cel mult 5 zile lucratoare. In
cazul in care aprobarea nu poate fi acordata datorita omisiunilor, erorilor, neimplementarii
corespunzatoare a comentariilor, etc., OMV Petrom va solicita imediat o sedinta de
clarificare, pe parcursul careia vor fi solutionate toate aspectele restante. Contractorul va
emite documentele astfel revizuite in cel mult 5 zile de la sedinta de clarificare.

OMV Petrom va furniza comentariile cu un nivel de detaliere adecvat pentru descrierea cu


claritate a problemelor identificate si pentru a permite Contractorului sa efectueze rapid
corectiile necesare. In acest scop, comentariile pot fi insotite de liste de verificare
completate sau de comentarii marcate direct pe documente si desene.
Verificarea si analiza proiectarii efectuata de OMV Petrom nu limiteaza in nici un fel
indatoririle si responsabilitatile Contractorului referitoare la proiectare, asa cum sunt ele
stabilite de lege. Aprobarea de catre OMV Petrom are semnificatia unui acord cu privire la
continuarea lucrarilor si nu a eliberarii Contractorului de obligatiile sale contractuale.

10.3.2. Cerinte Privind Managementul Datelor in Proiectele E&P

10.3.2.1. Managementul Documentelor

Toate documentele intocmite de Contractor vor respecta procedura: Sistem de


management al documentelor pentru proiecte (Anexa 11) si reviziile ulterioare ale acestei
proceduri. Acest document ofera instructiuni in vederea realizarii unui sistem de
management al documentelor aferente proiectelor emise sau primite de catre echipele de
proiect din Divizia E&P OMV Petrom SA si include procesele pentru activitatile de:
Planificare & Elaborare, Numerotare, Revizuire, Aprobare, Transmitere, Stocare, Distribuire
si Arhivare a documentelor aferente proiectelor, in vederea asigurarii unei practici comune,
ce are drept scop controlul documentelor.

Cod: Pag 34 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

10.3.2.2. Topografie si GIS

Contractorul va respecta atunci cand realizeaza activitatile de topografie si GIS cerintele


reglementate in procedura Cerinte Standard pentru Lucrarile de Topografie GIS (Anexa 8),
si reviziile ulterioare ale acestei proceduri.

Conform procedurii si in conformitate cu cerintele fiecarui Contract subsecvent,


Contractorul va fi intocmi, realiza si / sau preda catre OMV Petrom:

In faza de recunoastere a amplasamentului se vor intocmi:


i. Raport de Recunoastere a Amplasamentului.
ii. Plan de amplasare in zona in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism.
iii. Plan Formalitati de teren in vederea demararii actiunii de contractare a terenului.

In faza de proiectare se vor realiza:


i. Reteaua topografica de sprijin, materializata prin minimum 3 borne topografie
standard(FENO);
ii. Descriere si schita de reperaj borne topografice.
iii. Identificarea obstacolelor ingropate si de la suprafata de pe culoarul de lucrul
iv. Planul de situatie cu ridicarea topografica si obiectivul proiectat, in coordonate
proiectia Stereografica 1970 si planul de referinta Marea Neagra 1975, in formaT
AutoCAD(*.dwg).
v. Plan Topografic de situatie cu aviz OJCPI/ANCPI in format hartie si scanare .pdf;
vi. Baza de date standard GIS OMV Petrom care va cuprinde toate detaliile din planul
de situatie(inclusiv conductele care intersecteaza culoarul de lucru la suprafata
sau ingropate, date Cadastrale, Linii Electrice, Facilitati, Sonde,Arii de protectie,
Culoarul de lucru, Arii adiacente prezentate in structura de layere GIS, dupa caz ,
bornele topografice standard utilizate la ridicarea topografica pentru proiectare.
vii. Pentru obiectivele ce reprezinta platforme de foraj sonde va trebui introdusa si
suprafata ce se va retine pentru exploatarea sondei.
viii.Plan de Formalitati de teren actualizat introdus in baza de date standard GIS
Petrom, feature class-ul Cadastral Data;
ix. Planuri de executie pe obiective principale si componente;
x. Tabel de coordonate pe obiective;
xi. Marcarea pe teren, utilizand echipamente si metode topografice, la Predarea de
Amplasament a punctelor critice din proiect prin tarusi (plecare, sosire, schimbari
de directie; schimbari de directie ax drum; amplasare facilitate,echipamente, sau
alte puncte solicitate de beneficiar).

In faza de Constructie se vor realiza:


i. Participarea la predarea de amplasament a reprezenatantilor Companiei de
Constructie cat si cei ai Companiei de Inginerie, insotiti, fiecare, de cate o echipa
topografica care va verifica si valida, utilizand metode si echipamente topografice,
coordonatele bornelor topografice furnizate de catre Compania de Inginerie;
ii. Planul de trasare a elementelor din proiect in format Autocad(*dwg) si aplicarea
lui pe teren utilizand metode si echipamente topografice.
iii. Plan de Formalitati de teren actualizat incluzand culoarul de lucru folosit pentru
executie in format Autocad(*dwg).

Cod: Pag 35 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iv. Plan de Situatie “ as built “ cu obiectivul construit, incluzand: suduri, ventile,


borne de directie, prize de potential, protectii catodice, camine de vizitare, guri de
aerisire,sonde, elementele echipare, elementele drumului, linii electrice, puncte
de transformare, careu de productie, etc. in format AutoCAD (*.dwg).
v. Baza de date standard GIS OMV Petrom (.mdb) care va cuprinde toate obiectivele
dupa constructie inclusiv conductele care intersecteaza culoarul de lucru la
suprafata sau ingropate, date Cadastrale, Linii Electrice, Facilitati, Sonde,Arii de
protectie, Culoarul de lucru, Arii adiacente prezentate in structura de layere GIS,
dupa caz , bornele topografice standard utilizate la ridicarea topografica, etc).
vi. Baza de date standard GIS OMV Petrom (.mdb) trebuie actualizata de catre
Compania de Inginerie conform cu datele As Built in (.dwg) primite de la
Compania de Constructii.
10.3.2.3. Format

Documentatiile topografice intocmite de Companiile de Proiectare vor fi realizate in format


analogic si digital - Autocad (*.dwg) si GIS (*.mdb.)
Documentatiile intocmite de Companiile de Constructie vor fi realizare in format analogic si
digital – Autocad (*.dwg).
In anumite cazuri Compania de Constructii poate preda si format GIS (*.mdb).
Toate lucrarile vor utiliza Sistemul National de Coordonate Stere 70 si Planul National de
Referinta Marea Neagra 1975.
10.3.2.4. Documente de referinta

Anexa 8_Cerinte_Standard_pentru_Lucrarile_de_Topografie_GIS
Anexa 9 Procedura_de_Predare-Primire_a_Amplasamentului
Anexa 10 Descriere structurii bazei de date GIS pentru proiecte
Anexa 11 Sistem de management al documentelor pentru proiecte

10.4. Responsabilitati asociate serviciilor privind obtinerea Autorizatiei de


Construire/Desfiintare, a permiselor, acordurilor si a Certificatului de
Urbanism

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru realizarea activitatii de obtinere a permiselor, acordurilor, certificatului de
urbanism si autorizatiei de construire.
Contractantul va obtine si pune la dispozitia OMV Petrom permisele, acordurile, certificatul
de urbanism si Autorizatia de Construire (inclusiv va face demersurile necesare pentru
inchiderea Autorizatie de Construire si regularizare). Contractantul va reprezenta OMV
Petrom in relatia cu Autoritatile si toate taxele pentru obtinerea permiselor, acordurilor,
certificatului de urbanism si Autorizatiei de Construire vor fi platite de OMV Petrom
(costurile cu taxele pentru autorizatie nu vor fi incluse in pretul ofertei).

Contractantul va elabora (pe cheltuiala lui) si va obtine toate autorizatiile, certificatele si


permisele solicitate de Autoritati pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Cod: Pag 36 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

10.5. Responsabilitati asociate prefabricarii Rezervoarelor

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru prefabricarea elementelor constructive ale rezervoarelor, asa cum este
mentionat in Anexa 1 Specificatie tehnica rezervoare.

10.6. Responsabilitati asociate serviciilor de livrare la Locatie

10.6.1. Livrarea la Locatie.

Fiecare rezervor va fi livrat la Locatie impreuna cu urmatoarele documente:


- Fisa de date a produsului;
- Declaratie de conformitate care sa includa prevederile Legii 608/31.10.2001;
- Certificat de calitate;
- Certificat de garantie.

10.6.2. Marcare, ambalare, transport, depozitare si documente de livrare

Marcarea echipamentului se va face vizibil si durabil, pe o plac indicatoare montat la


exterior pe ambalaj si va cuprinde urm toarele date pentru identificare:
- Numarul comenzii;
- Numarul produsului;
- Data fabricatiei;
- Furnizor;
- Emitent comanda;
- Numele furnizorului;
- Numarul de serie al furnizorului;
- Certificat de calitate.
Manipularea echipamentelor se va face în conformitate cu instructiunile produc torului,
evitându-se aruncarea sau trântirea.
Depozitarea echipamentelor se va face pe rampa, la temperatur cuprins între -29°C si
+44°C, umiditate medie relativ a aerului de maxim 80% la 20°C, ferite de agenti corosivi.

Transportul produselor trebuie s se fac cu vehicule cu platforma sau alte mijloace de


transport, luându-se m suri contra deterior rii mecanice. Piesele cu proeminente sensibile
vor fi protejate impotriva deformarii mecanice. Toate deschiderile (guri de vizitare,
racorduri) vor fi inchise etans.

De asemenea dimensiunile exterioare nu trebuie sa necesite transport special, agabaritic.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca, pentru activitatea de transport sunt


asigurate, printre altele si urmatoarele conditii:
i. este folosit numai personal profesionist, instruit, care poate dovedi calificarile
si care este familiarizat cu actele normative relevante, aplicabile in acest domeniu
(de exemplu: codul rutier, legea privind vehiculele cu motor etc).
ii. soferii sunt apti din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor
periodice;
iii. soferii au practica si experienta in conducerea autovehiculului si sunt posesori ai
permisului de conducere de categorie corespunzatoare;
Cod: Pag 37 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iv. soferii nu au antecedente grave (din culpa dovedida a acestora) privind circulatia
pe drumurile publice
v. sunt verificate capacitatile de munca ale soferilor inainte de inceperea activitatii
de transport, respectiv alcooltest.

În cazul în care Contractorul recomanda aceasta, dispozitivele sensibile / instrumentele de


protectie sau monitorizare trebuie s fie impachetate si transportate separat inainte de
asamblarea echipamentului. Acele piese vor fi marcate corespunzator pentru a fi
identificate cu usurinta in cadrul intregii furnituri si, de asemenea, pentru o reasamblare
usoara.

Echipamentele si piesele care urmeaz s fie demontate în scopul expedierii trebuie s fie
poansonate cu un marcaj permanent care sa indice ansamblul din care face parte, date
privind pozitia si ordinea de montare. Contractorul va pune la dispozitie o list detaliat de
ambalare, indicând continutul fiec rui ambalaj.

Fiecare tip de rezervor va fi insotit de BOM (Lista materialelor) si de lista pieselor de schimb
(daca este cazul). Atât BOM cât si lista pieselor de schimb vor contine pe fiecare reper
minim denumirea produsului, descriere, cod produc tor, cod produc tor reper, fila catalog
produc tor.

10.6.3. Detalii de logistica si destinatia livrarii la Locatie

Beneficiarul serviciilor solicitate, pentru care a fost întocmit prezentul caiet de sarcini, este
compania OMV PETROM S.A. structurat pe urm toarele Zone de Productie (Asset-uri),
repartizate geografic astfel:

- Asset I – CRISANA-BANAT
- Asset II – OLTENIA
- Asset III – MUNTENIA VEST
- Asset IV – MOESIA SUD
- Asset V – MOESIA NORD
- Asset VI – MUNTENIA CENTRAL
- Asset VII – MUNTENIA EST
- Asset VIII – MOLDOVA NORD
- Asset IX – MOLDOVA SUD
- Asset X – PETROMAR

Cod: Pag 38 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Nota: Locatiile unde vor fi instalate rezervoarele apartin celor 10 (zece) Zone de Productie
(Asset-uri) vor fi indicate in fiecare Contract Subsecvent.

10.7. Responsabilitati asociate montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv


Organizare de santier)

10.7.1. Responsabilitati asociate pregatirii inceperii activitatii la Locatie

Responsabilitatile asociate pregatirii inceperii activitatii pe Locatia din cadrul unui Contract
Subsecvent includ (fara a se limita la):
i. Indeplinirea obligatiilor stabilite prin legislatia specifica pentru inceperea si
derularea lucrarilor pe Locatie;
ii. Pregatirea Locatiei pentru executia lucrarilor;
iii. Organizarea de santier, acolo unde este aplicabil.

In scopul indeplinirii responsabilitatilor specifice etapei pregatitoare a executiei lucrarilor,


Contractantul trebuie sa:
i. viziteze Locatie din cadrul Contractul Subsecvent; Vizitarea Locatiei se va realiza
in conformitate cu precizarile din Invitatia la ofertare ce va fi transmisa in vederea
semnarii fiecarui Contract Subsecvent.
ii. asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la orice intalnire va fi necesara inainte
de demararea activitatii pe Locatie;
iii. asigure o buna coordonare cu toate celelalte parti implicate (OMV Petrom, alti
Prestatorii OMV Petrom, autoritati competente etc) in vederea bunei desfasurari a
activitatii.
Cod: Pag 39 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iv. intocmeasca si sa depuna planul detaliat HSSE si sa respecte obligatiile


referitoare la implementarea acestuia, sa intocmeasca si sa depuna Planul de
management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, acolo unde este
aplicabil), parte integranta a Planului HSSE. Planul de Management al deseurilor
trebuie sa contina-fara a se limita la - urmatoarele date si informatii: lista
subcontractantilor pe tipuri de deseuri gestionate, evidenta gestiunii deseurilor
conform. HG nr. 856/2002 (tip deseu/cod/mod gestionare/cantitati);

10.7.2. Responsabilitati privind indeplinirea obligatiilor stabilite prin


legislatia specifica pentru inceperea si derularea lucrarilor pe Locatie -
obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren, Contractantul trebuie sa obtina toate permisele
de lucru in conformitate cu procedurile OMV Petrom HSSE (Standardul OMV Petrom EP -
Sistemul permiselor de lucru), in special "Permisul de lucru fara foc", "Permis de lucru cu
foc" si "Proces-Verbal de PredarePrimire" in vederea transferarii provizorii a Locatiei de la
OMV Petrom la Contractant pe toata durata de realizare a activitatilor la Locatie respectiva.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de OMV Petrom inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuta de OMV Petrom, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
Aceste permise sunt necesare pentru realizarea efectiva a activitatilor la Locatie.

10.7.3. Responsabilitati asociate pregatirii unei Locatii

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent si de caracteristicile Locatiei din cadrul


unui Contract Subsecvent, Contractantul este responsabil de pregatirea Locatiei ceea ce
poate implica cel putin urmatoarele activitati, ce trebuie realizate inainte de demararea
efectiva a Lucrarilor si/sau Serviciilor pe Locatie:
i. Reprezentantii OMV Petrom si ai Contractantului vor participa la identificarea
tuturor instalatiilor/structurilor ramase pe Locatie. In eventualitatea ca unele parti
ale structurilor de pe Locatie pot fi reutilizate, acestea vor trebui sa fie
transportate in zonele indicate de OMV Petrom. Restul eventualelor parti ale
structurilor identificate pe Locatie, care nu pot fi reutilizate, trebuie gestionate in
conformitate cu prevederile legislatiei specifice din domeniul deseurilor.
ii. Reprezentantii OMV Petrom si ai Contractantului vor participa la identificarea si
marcarea retelelor de conducte si a utilitatilor functionale;
iii. Contractantul este responsabil pentru adresarea solicitarii de realizare a izolarii
tehnologice (deconectarea de la sursele de alimentare cu energie electrica,
conducte tehnologice si de alimentare cu apa) catre OMV Petrom in locatiile unde
se impune acest lucru ca masura de siguranta;
iv. Contractantul este responsabil pentru realizarea de masuratori in vederea
verificarii nivelului si concentratiilor de gaz exploziv si/sau toxic in zona Locatiei,
anterior inceperii executiei si pe intreaga durata de executie. Trebuie determinata
prezenta gazelor explozive si/sau toxice in structurile Locatiei, in subsol si
respectiv, in aer.
v. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la

Cod: Pag 40 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Limita Inferioara de Explozie (LEI) si a celor toxice pana la concentratia maxim


admisa (CMA) consemnate in raportul de lucrari;
vi. Contractantul este responsabil pentru identificarea tuturor tipurilor de deseuri
periculoase si nepericuloase care rezulta din activitatile de pregatire a locatiei,
inclusiv deseurile menajere si deseurile generate de activitatea Contractantului
(gestiunea deseurilor trebuie sa respecte legislatia in vigoare, documentele
aferente urmand a fi predate/raportate OMV Petrom);
vii. Contractantul este responsabil pentru pregatirea accesului temporar la Locatie
precum si orice alte activitati de pregatire a Locatiei (de ex. inlaturarea altor
deseuri, inlaturarea vegetatiei, arbustilor, stabilizarea locatiei in cazul existentei
pantelor sau zonelor mlastinoase).

Contractantul va gestiona deseurile in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru


gestionarea tuturor deseurilor rezultate ca urmare a executarii Lucrarilor si/sau Serviciilor,
indiferent de faza de executie.

10.7.4. Responsabilitati asociate organizarii de santier

Contractantul este responsabil pentru efectuarea tuturor amenajarilor necesare


(infrastructura, forta de munca, efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea si functionarea lor) pe perioada derularii lucrarilor in cadrul unui
Contract Subsecvent, dar si pentru dezasamblarea acestora la finalul activitatilor.
In acest capitol sunt incluse, ca indicative, urmatoarele responsabilitati:
i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor
temporare ale Contractantului, incluzand - acolo unde este aplicabil - birouri,
spatii de locuit, spatii pentru vestiare, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.
ii. Asigurarea Locatiei pe intreaga perioada in care Contractantul executa
Lucrari si/sau Servicii pe respectiva Locatie, inclusiv delimitare Locatie si
constructie panouri de informare.
iii. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente pentru desfasurarea in bune conditii
a activitatilor pe locatia respectiva, cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului. OMV Petrom nu garanteaza
asigurarea conectarii la utilitati, chiar si in situatiile in care acestea exista pe
Locatie. De asemenea, OMV Petrom informeaza ca eventualele conexiuni
existente la locatie nu sunt considerate folosibile din motive de siguranta.
iv. Asigurarea consumului de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele
v. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile).
vi. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la realizarea
activitatilor (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe Locatie, operarea, mentinerea si
repararea acestora) precum si a personalului Contractantului implicat in derularea
de activitati pe Locatie in conformitate cu instructiunile OMV Petrom.
vii. Curatarea Locatiei (Curatare suprafete de radacini si arbusti sau/si curatarea
Locatiei de vegetatie);

Cod: Pag 41 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

viii.Gestionarea deseurilor provenite din activitatile realizate potrivit capitolului


privind organizarea de santier, inclusiv deseuri menajere existente pe Locatie sau
generate de Contractant. Aceasta activitate va fi in sarcina si pe cheltuiala
Contractantului.
ix. In conditiile in care Amplasamentele sunt apropiate, Contractantul, la solicitarea
OMV Petrom, va realiza pentru mai multe Amplasamente invecinate o singura
organizare de santier. Contractantul va amenaja caile de acces necesare in
vederea asigurarii accesului catre Locatie cu respectarea indicatiilor OMV Petrom,
daca acestea nu exista sau, daca acestea exista, va respecta indicatiile OMV
Petrom cu privire utilizarea acestora. Activitatile de organizare de santier si
pregatirea Locatiei se vor realiza cu respectarea legislatiei aplicabile, inclusiv cu
respectarea tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca si a legislatiei
specifice pentru a nu pune in pericol sanatatea si integritatea fizica a lucratorilor si
tertilor, stabilitatea cladirilor adiacente, a constructiilor, a rezervoarelor etc. (de
exemplu: risc de alunecare de teren). De asemenea, activitatile de organizare de
santier si pregatirea Locatiei se vor realiza cu respectarea legislatiei de mediu
aplicabile pentru a nu pune in pericol factorii de mediu.

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile, inclusiv infrastructura, necesare


organizarii de santier si pregatirea Locatiei, forta de munca, precum si pentru efectuarea
activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si
dezasamblarea lor la finalul activitatilor. Inainte de mobilizarea pentru activitatile din
Locatie, Contractantul are obligatia sa solicite permisele de lucru ce vor fi eliberate/puse la
dispozitie de OMV Petrom in conformitate cu procedurile de securitate si sanatate in
munca ale OMV Petrom (Standardul OMV Sistemul permiselor de lucru), Anexa 4 Sistemul
permiselor de lucru si cu prevederile legale aplicabile.

10.7.4.1. Mobilizarea si demobilizarea organizarii de santier

Mobilizarea si demobilizarea echipamentelor, containerelor, baracilor utilajelor si a tuturor


resurselor necesare pentru mobilizarea/demobilizarea organizarii de santier la Locatia la
care se executa Lucrarile si/sau Serviciile (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe Locatie,
operarea, mentinerea si repararea acestora), in conformitate cu instructiunile OMV Petrom,
este parte integranta a organizarii de santier.

10.7.5. Responsabilitati asociate montajului Rezervoarelor

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru montajului Rezervoarelor pe Locatie, asa cum este mentionat in Anexa 1
Specificatie tehnica rezervoare.
Fundatia de beton (pe baza datelor tehnice oferite de Contractor) va fi construita de
Contractor.

Cod: Pag 42 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Montarea echipamentului
Rezervoarele trebuie s permit montarea pe fundatia de beton si trebuie s fie prev zute
cu ochiuri de ridicare nedetasabile.
Profilele din tabla ale rezervorului pentru manta, fund si capac vor fi prefabricate in ateliere
si vor fi montate in locatie.

10.8. Responsabilitati asociate serviciilor de Examinare, Inspectie, Testare si


Certificare

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru realizarea activitatii de Examinare, Inspectie, Testare si Certificare, asa
cum este mentionat in Anexa 1 Specificatie tehnica rezervoare.

Ofertantul trebuie sa detina Certificatul de control al productiei in fabrica (sau orice alt
document echivalent conform legii din tara de rezidenta a Ofertantului) emis conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 si EN 1090-1 Executarea structurilor de o el
i structurilor de aluminiu.
Ofertantul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere care certifica:
• fie ca detine Certificatul de control al productiei in fabrica, emis conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 si EN 1090-1, sau a unui asemenea
document echivalent din tara de rezidenta a Ofertantului, valabil la data de depunere
a Ofertei sale si care ii permite aplicarea marcajului CE;
• fie ca a demarat procedura de obtinere a Certificatului de control al productiei in
fabrica, sau a unui asemenea document echivalent din tara de rezidenta a
Ofertantului, care ii permite aplicarea marcajului CE si ca il va obtine inainte de data
intrarii in vigoare a Acordului cadru.

10.9. Responsabilitati asociate inchiderii proiectului

In functie de obiectul unui Contract Subsecvent, Contractantul va fi responsabil, in


principal, pentru realizarea activitatii de inchidere a Proiectului, asa cum este mentionat in
Anexa 1 Specificatie tehnica rezervoare.
Pentru a se putea realiza Receptia la Terminarea Lucrarilor, Contractorul trebuie sa predea
OMV urmatoarele documente:
- Schitele;
- Rapoartele de inspectie;
- Document de calibrare;
- Rapoartele de testare;
- Documente de trasabilitate;
- Procedura de realizare a testului de performanta;
- Manualul de operare;
- Manualul de intretinere;
- Instruirea personalului de operare si intretinere.

Cod: Pag 43 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

10.10. Responsabilitati referitoare la perioada de executie a lucrarilor la Locatie

In procesul de atribuire a unui Contract Subsecvent, Contractantul are responsabilitatea


prezentarii unui grafic de realizare activitati detaliat, bazat pe durata de executie propusa de
OMV Petrom care sa asigure:
i. respectarea termenelor propuse de OMV Petrom / pentru activitatea de
proiectare,obtinere a permiselor, acordurilor si autorizatiei de construire si a
duratei de executia a intregului proiect;
ii. minimalizarea numarului zilelor de stand-by si demobilizare-mobilizare.

In cazul intreruperii lucrarilor, din motive obiective, Contractantul va notifica in prealabil


OMV Petrom. In caz contrar, Contractantul poate suporta costurile platite de OMV Petrom
pentru serviciile aflate in interdependenta cu Lucrarile si/sau Serviciile executate
Graficul de executie detaliat actualizat, daca este cazul, trebuie prezentat de catre
Contractant spre aprobarea reprezentantului OMV Petrom in functie de progresul real al
Lucrarilor si/sau Serviciilor executate.
Contractantul trebuie sa prezinte un grafic detaliat atat individual pe Locatie, cat si per
total, pentru fiecare Contract subsecvent.
In Propunerea Tehnica, Ofertantul va prezenta un grafic detaliat pentru proiectare si
executie rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel sudate.

Graficul detaliat (nivel IV cu resurse alocate) va fi elaborat in Primavera, Excel (sau similar),
trebuie sa fie actualizat lunar, la sfarsitul fiecarei luni pe toata durata de derulare a
proiectului, va fi folosit ca mijloc de analiza a progresului si va permite monitorizarea
performantei Contractantului in Contractul Subsecvent in conformitate cu Anexa 7
Indicatori de performanta.

Graficul va contine cel putin urmatoarele activitati:


i. Servicii de proiectare:
• Proiectare Fundatie;
• Proiectare Rezervor;
ii. Servicii de obtinere a:
• Certificatului de Urbanism (inclusiv permiselor, acordurilor, avizelor
necesare);
• Autorizatiei de Construire si/sau Desfiintare (daca este cazul),
iii. Lucrari si servicii pentru prefabricarea Rezervoarelor:
• Achizitia elementelor constructive importante;
• Activitati de prefabricare;
iv. Servicii de livrare la Locatie;
v. Lucrari si servicii pentru montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv Organizare
de santier);
vi. Servicii de Examinare, Inspectie, Testare si Certificare;
vii. Servicii de inchidere a proiectului

De asemenea urmatoarele jaloane cheie vor fi prezentate in grafic:

i. Sedinta de incepere a Proiectului;


ii. Finalizarea proiectarii fundatiei;
Cod: Pag 44 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iii. Finalizarea proiectarii rezervorului;


iv. Finalizarea prefabricarii rezervorului;
v. Inceperea/ finalizarea Lucrarilor si serviciilor pentru montajului rezervorului la
Locatie;
vi. Inchiderea proiectului.

10.11. Termenul de executie propus

Termenul de executie propus se refera la toate activitati ale Proiectului:

i. Servicii de proiectare:
• Proiectare Fundatie;
• Proiectare Rezervor;
ii. Servicii de obtinere a:
• Certificatului de Urbanism (inclusiv permise, acorduri, avize necesare);
• Autorizatiei de Construire si/sau Desfiintare (daca este cazul),
iii. Lucrari si servicii pentru prefabricarea Rezervoarelor:
• Achizitia elementelor constructive importante;
• Activitati de prefabricare;
iv. Servicii de livrare la Locatie;
v. Lucrari si servicii pentru montajului Rezervoarelor la Locatie (inclusiv Organizare
de santier);
vi. Servicii de Examinare, Inspectie, Testare si Certificare;
vii. Servicii de inchidere a proiectului

Astfel, in tabelul de mai jos se regasesc termenele de executie propuse aferente fiecarui tip
de rezervor (conform Anexa 5 - Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si
Termenul de executie propus):

Cod: Pag 45 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Termene de executie propuse (zile


lucratoare)
Activitatile Proiectului R100 R200 R500 R1000 R2000 R3000
Sedinta de incepere a Proiectului
i Proiectare
i 1 Proiectare fundatie
i 2 Proiectare rezervor
ii Obtinere avize/ autorizatii
ii 1 Certificat de Urbanism
(inclusiv permise, acorduri, avize
necesare)
ii 2 Autorizatii de Constructie
si/sau Desfiintare
iii Lucrari si servicii pentru
prefabricarea Rezervoarelor: 60 62 65 70 80 90
iii 1 Achizitia elementelor
constructive importante
iii 2 Activitati de prefabricare
iv Servicii de livrare la Locatie
v Lucrari si servicii pentru montajul
Rezervoarelor la Locatie (inclusiv
OS)
vi Servicii de Examinare, Inspectie,
Testare si Certificare

vii Servicii de inchidere a proiectului

In Propunerea Tehnica, Ofertantul va transmite graficul de executie al Proiectului, separat


pentru fiecare tip de rezervor, respectand recomandarile din Anexa 5 - Graficul de executie,
JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de executie propus.

10.12. Responsabilitati referitoare la planul HSSE pe Locatie

Contractantul trebuie sa prezinte in scris Planul propriu privind sanatatea, securitatea,


siguranta si mediul (Health, Safety, Security and Environment - HSSE) raportat la nivelul de
risc implicat in lucrari. Acest Plan detaliat trebuie elaborat de Contractant pentru fiecare
Locatie pe care va executa lucrari, in conformitate cu Anexa 6 a si b Cerinte minime privind
HSEQ si Contractantii.
Planul propriu va fi pus la dispozitia reprezentantului HSSE al OMV Petrom din
Asset/Contractantului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de coordonare in
materie de securitate si sanatate, daca acesta exista.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina minim urmatoarele:
i. numele si adresa Contractantului/Subcontractantului;

Cod: Pag 46 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

ii. numarul lucratorilor pe santier;


iii. numele persoanei desemnate sa conduca executarea Lucrarilor si/sau Serviciilor
, daca este cazul;
iv. durata Lucrarilor si/sau Serviciilor, indicand data inceperii acestora;
v. analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si
securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;
vi. evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate,
de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului;
vii. masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice
Lucrarilor si/sau Serviciilor pe care Contractantul/Subcontractantul le executa pe
santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala.

Inainte de inceperea Lucrarilor si/sau Serviciilor pe santier de catre Contractant, planul


propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie avizat de catre Responsabilul HSSE al OMV
Petrom si se va face instruirea colectiva a personalului precum si instruirea in domeniul
permiselor de lucru.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul si va
fi intocmit in limba romana.
Pentru informarea Contractantului, nu va fi permis lucrul pe timpul noptii intre orele 22,00-
6,00 sau individual decat in situatii exceptionale, care impun, in regim de urgenta,
realizarea anumitor lucrari (ex: pentru combaterea unor manifestari eruptive sau
diminuarea/combaterea poluarii solului cauzate de surse aparute la o locatie cu lucrari in
derulare) si numai dupa obtinerea aprobarii prealabile din partea OMV Petrom. In situatiile
in care se impune lucrul de noapte, Contractantul va asigura iluminatul corespunzator
pentru efectuarea activitatilor in conditii de siguranta.
Tot personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna planului
de securitate si sanatate referitor la siguranta pe Locatie.

10.13. Responsabilitati referitoare la planul de asigurare si control al calitatii

Contractantul va fi responsabil de intocmirea, depunerea spre aprobare de catre OMV


Petrom, precum si de implementarea planului detaliat de asigurare si control al calitatii
pentru executia de lucrari, in conformitate cu cerintele legale ale acestui Caiet de sarcini si
Anexa 3 Cerinte minime privind Asigurarea si Controlul Calitatii pentru contractori.

11. Personalul Ofertantului/ Contractantului


Ofertantul/Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea tuturor resurselor
necesare de personal (cheie, de executie, suport), pentru derularea in bune conditii a
executiei lucrarilor, conform legii numarul 440/2002 si OG nr 95/1999 (sau altor legislatii
similare) privind calitatea de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale.

Responsabilitatile personalului cheie ce trebuie asigurat de catre Contractor:

Cod: Pag 47 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

11.1. Responsabilitatile Managerului de contract.

Printre responsabilitatile principale ale Managerului de contract se numara cel putin


urmatoarele:
i. este responsabil pentru organizarea si coordonarea intregii activitati a
Contractantului;
ii. este responsabil pentru derularea si gestionarea proiectului, asigura alocarea
resurselor corespunzatoare si realizarea obiectivelor in termen si conditii de
calitate si cu respectarea prevederilor legale si/sau standardelor si procedurilor
aplicabile;
iii. ofera instructiuni generale personalului implicat in derularea si implementarea
proiectului;
iv. este responsabil pentru intregul proiect si se asigura ca se depun toate diligentele
necesare realizarii proiectului in conditiile stabilite initial de catre tot personalul
implicat in derularea proiectului;
v. este responsabil pentru analizarea si evaluarea stadiului proiectului si progresului
real in raport cu planificarea initiala si pentru propunerea de masuri pentru
optimizare, implicit pentru informarea OMV Petrom cu privire la orice devieri
si/sau decalaje, situatie in care justifica motivele eventualelor diferente fata de
planificarea initiala si propune masuri de remediere;
vi. asigura respectarea standardelor tehnice relevante;
vii. este responsabil pentru facilitarea comunicarii intre toate partile implicate;
viii.participa la diferite sedinte si intalniri pe toata perioada de derulare a proiectului,
fiind factor decizional din partea Contractantului;
ix. este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizational si
conceptual;
x. asigura pastrarea confidentialitatii asupra datelor proiectului;
xi. stabileste sarcinile si responsabilitatile echipei de proiect in functie de
competentele acesteia;
xii. raspunde pentru rezolvarea prompta a problemelor ce apar in cadrul activitatilor
proiectului.

11.2. Responsabilitatile Sefului de Santier.

Printre responsabilitatile principale ale Sefului de Santier se numara cel putin urmatoarele:
i. este responsabil pentru organizarea si implementarea corespunzatoare a
documentatiei tehnice de executie pe Locatie;
ii. este responsabil ca executia Lucrarilor si/sau Serviciilor sa se efectueze in
conformitate cu legislatia aplicabila, standardele si procedurile aplicabile;
iii. este responsabil pentru supervizarea si coordonarea permanenta a executiei
Lucrarilor si/sau Serviciilor pe Locatie si in legatura cu acesta si a personalului
Contractantului implicat in executia Lucrarilor si/sau Serviciilor ;
iv. este obligat sa se asigure de existenta si valabilitatea autorizatiilor/permiselor
reglementate de legislatie pentru executia Lucrarilor si/sau Serviciilor , cat si
pentru personalul si echipamentele care sunt implicate in executia Lucrarilor
si/sau Serviciilor atat in ceea ce priveste personalul si echipamentele
Contractantului, cat si in ceea ce priveste personalul si echipamentele tuturor
Subcontractantilor acestuia implicati in derularea Lucrarilor si/sau Serviciilor ;

Cod: Pag 48 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

v. este obligat sa fie permanent prezent pe Locatie pe intreaga perioada de executie


a Lucrarilor si/sau Serviciilor;
vi. ofera indicatii si indrumari personalului de executie;
vii. poarta responsabilitatea pentru Lucrarile executate si raspunde in fata OMV
Petrom si/sau a Contractantului OMV Petrom responsabil cu activitatea de
supervizare, dupa caz.

11.3. Responsabilitatile Responsabilului Tehnic cu Executia (RTE)

Printre responsabilitatile principale ale Responsabilului Tehnic cu Executia se numara cel


putin urmatoarele:
i. este responsabil sa verifice ca execu ia Lucrarilor si/sau Serviciilor respecta
cerin ele de calitate precizate in Proiectul tehnic/documentatia de execu ie si ca
aceste Lucrari si/sau Servicii sunt realizate in conformitate cu normativele si legile
in vigoare;
ii. urm re te si verifica întocmirea documentelor care atesta calitatea execu iei
Lucrarilor si/sau Serviciilor;
iii. se asigura de conformitatea Lucrarilor si/sau Serviciilor si in situa ia in care
acestea nu sunt conforme cu condi iile de calitate specificate in documenta ia
tehnica de execu ie, sa anun e de indata OMV Petrom. In aceste situa ii propune
oprirea execu iei Lucrarilor si/sau Serviciilor, intocmind un raport in care se vor
preciza neconformitatile si se face analiza cauzelor neconformilatior împreuna cu
Dirigintele de antier si Proiectantul (daca e cazul);
iv. in urma analizei calitatii Lucrarilor si/sau Serviciilor executate, confirma prin
semn tura ca Lucrarilor si/sau Serviciilor au respectat calitatea in construc ii astfel
cum este reglementata de legisla ie si prev zuta in documentatia tehnica de
execu ie si sunt conforme cu acestea;
v. autorizeaza continuarea Lucrarilor si/sau Serviciilor numai dupa remedierea
neconformitatilor.

In acord cu prevederile EN 1090-1 Executarea structurilor de o el i structurilor de aluminiu,


Contractorul trebuie sa asigure, pe parcursul derularii Acordului Cadru si a Contractelor
subsecvente, un Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) calificat si atestat. Contractorul este
obligat sa asigure prezenta continua a Responsabilului Tehnic cu Sudura (RTS) atat in
etapa de prefabricare a rezervorului cat si constructie a acestuia in santier, pana la
inchiderea proiectului.
Printre responsabilitatile principale ale Responsabilului tehnic cu sudura se numara cel putin
urmatoarele:

i. Planificarea produc iei si a for ei de munca;


ii. Preg tirea fabrica iei;
iii. Respectarea tehnologiilor (sudare, control defectoscopic, preg tirea suprafe elor
etc);
iv. Mentenan a utilajelor, repara ii si recondi ion ri;
v. Activitatea de instalare si montare de structuri metalice pe antier, prelucr ri
mecanice;

Cod: Pag 49 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

vi. Monitorizarea activit ilor de sudare in conformitate cu procedurile si


instruc iunile de lucru din Manualul de Asigurare a Calit ii, certific ri de sisteme
de management conform SR EN ISO 3834;
vii. Avizarea din punct de vedere tehnic a produselor sudate;
viii.Implementarea procedeelor de sudare omologate;
ix. Elaborarea documenta iei tehnologice si verificarea conformit ii documenta iei
de execu ie cu prescrip iile aplicabile in vigoare (planuri de opera ii si control,
calificarea procedurilor de sudare prin WPS-uri(specificatia procedurii de sudare),
WPAR-uri (proces verbal de calificare a procedurii de sudare), elaborarea
instruc iunilor de lucru, stabilirea condi iilor pentru inspec ia si încercarea
sudurilor);
x. Omologarea procedeelor de sudare.

Reprezentantul OMV Petrom va fi anuntat si va aproba orice inlocuitor propus pentru


personalul cheie doar daca acesta indeplineste cel putin cerintele solicitate prin
Documentatia de atribuire.
In cazul in care reprezentantul OMV Petrom solicita Contractantului sa excluda o persoana
care face parte din personalul acestuia, justificand obiectiv aceasta solicitare, acesta din
urma se va asigura ca persoana respectiva paraseste locatia imediat si ca nu va mai avea
vreo implicare in lucrarile ce reprezinta obiectul Contractului subsecvent respectiv.
Pe parcursul derularii unui Contract Subsecvent, daca va fi necesar, Contractantul va asigura
orice alta categorie de personal (experti cheie, personal de executie, personal suport) pentru
indeplinirea in conditii corespunzatoare a Lucrarilor si/sau Serviciilor in conformitate
legislatia specifica aplicabila si in conformitate cu prevederile Documentatiei tehnice de
executie. Astfel, Ofertantul/Contractantul trebuie sa-si dimensioneze numarul de personal in
vederea realizarii in bune conditii, conform graficului de lucrari a activitatilor ce reprezinta
obiectul Acordului Cadru.
Orice categorie de personal va fi alocata fara costuri suplimentare pentru OMV Petrom
(costurile acestora fiind incluse in activitatea respectiva astfel cum este specificata in
formularul de Propunere Financiara.
Categoriile de personal utilizate de Contractant in executarea lucrarilor trebuie sa fie
autorizate/calificate sa execute aceste tipuri de Lucrari si/sau Servicii in conformitate cu
prevederile legislatiei aplicabile. In aceste categorii de personal, se pot regasi specializari cu
titlu de exemplu (indicativ si nelimitativ): mecanici-lacatusi; sudori autogen (cu teste
disponibile EN 287-1, pentru procedura de testare WIG) si sudori electric (cu teste
disponibile EN 287-1); prelucratori prin aschiere; macaragii; buldoexcavatoristi/ buldozeristi;
legatori de sarcina. Intarzierile si costurile cauzate de inlocuirea personalului sunt suportate
de Contractant.
Pe toata durata de executie a lucrarilor, Contractantul va fi complet responsabil de toate
aranjamentele si costurile implicate de cazarea, transportul si orice alte costuri aferente
acestora, necesare pentru personalul sau (personal cheie, personal implicat in executie si
personal suport).
Contractantul trebuie sa puna la dispozitie personalului implicat in realizarea activitatilor
echipamente care sa asigure:
i. deplasarea si protectia personalului (ca de exemplu: mijloace de transport,
adecvate si pentru accesul pe teren accidentat, destinate acoperirii distantelor de
la sediul Contractantului la Locatie si retur; echipamente de lucru si de protectie

Cod: Pag 50 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

personala (PPE) conform legislatiei in vigoare in materie de sanatate si securitate


a muncii etc)
ii. comunicarea intre personalul Contractantului implicat in executia lucrarilor si
OMV Petrom si/sau alti Contractanti OMV Petrom (ca de exemplu: computer
portabil; telefon mobil; fax etc)
iii. copierea si imprimarea diferitelor documente emise/primite de Contractant in
legatura cu executia lucrarilor (ca de exemplu: copiator, scanner, imprimanta)
Ofertantul/Contractantul trebuie sa-si dimensioneze numarul personalului necesar
in vederea realizarii in bune conditii a lucrarilor ce reprezinta obiectul Acordului
cadru/Contractelor Subsecvente.

12. Echipamentele/Utilajele/Instalatiile Ofertantului/Contractantului


In cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantii vor prezenta informatii cu privire la
echipamentele/utilajele/instalatiile propuse pentru a fi utilizate la executia Lucrarilor si/sau
Serviciilor si a activitatilor ce decurg din acestea, in vederea implementarii fiecarui Acord
cadru. Din informatiile prezentate trebuie sa rezulte modul de alocare a acestora in corelare
cu categoriile de personal propuse astfel incat sa fie posibila indeplinirea corespunzatoare
a obiectului Acordului cadru. Ofertantul/Contractantul trebuie sa-si dimensioneze
numarul echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare in vederea realizarii in bune
conditii, conform graficului de lucrari a activitatilor ce reprezinta obiectul Acordului cadru.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru disponibilitatea echipamentelor,
instalatiilor si utilajelor necesare in vederea realizarii activitatilor.
Orice tip de echipamente/utilaje/instalatii necesar va fi alocat fara costuri suplimentare
pentru OMV Petrom (costurile acestora fiind incluse in activitatea respectiva astfel cum este
specificata in formularul de Propunere Financiara).
In vederea asigurarii indeplinirii in bune conditii a obiectului Acordului cadru, OMV Petrom
are dreptul de a verifica in orice moment respectarea obligatiilor asumate de catre
Contractant privind procedurile de lucru si starea legala, in conformitate
cu legislatia aplicabila in vigoare, a echipamentelor/utilajelor/instalatiilor.
Pentru utilajele/instalatiile/echipamentele utilizate in efectuarea lucrarilor,
Ofertantul/Contractantul, trebuie sa asigure ca acestea au autorizarile necesare, in
conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare (ex. indicativ si nelimitativ: omologari,
autorizari, licente valabile, ITP-uri valabile, autorizari ISCIR valabile, dupa caz etc. )
Niciun echipament/utilaj/instalatie ce urmeaza a fi utilizat in totalitate sau partial pentru
executia lucrarilor descrise in prezentul Caiet de sarcini nu va fi achizitionat in numele OMV
Petrom.

13. Resurse
Resursele necesare desf sur rii activit tii de proiectare, executie si reparatii in termen de
garantie la instalatiile la care face referire prezentul caiet de sarcini sunt repartizate astfel:

Resurse asigurate de Ofertant/Contractant:


Pe perioada executarii lucrarilor, Ofertantul/Contractantul are urmatoarele obligatii:
i. sa asigure asistenta tehnica/supervizarea lucrarilor de executie a fundatiei
rezervorului si constructia fundatiei asa cum a fost solicitata de OMV Petrom;
ii. sa asigure organizarea de santier;
Cod: Pag 51 of 58 Limba: Romana
Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

iii. sa asigure toate echipamentele (inclusiv materiale, piese de schimb,


consumabile) si resursele umane necesare pentru proiectarea, executia,
amplasarea la locatie, asamblarea si demararea lucrarilor, inclusiv interventii la
echipamente pe perioada de garantie;
iv. sa asigure documentatie tehnic , desene si certific ri;
v. sa asigure montarea tuturor schelelor si platformelor de acces pe perioada
executarii lucrarilor in conformitate cu legile aplicabile si reglementarii interne
OMV Petrom Anexa 4 Sistemul permiselor de lucru, inclusiv paravane de protectie
anti-scantei (unde este cazul);
vi. sa asigure mijloace de transport, inclusiv macara la locatie;

Resurse asigurate de OMV Petrom:


i. asistent tehnic conform procedurilor si reglementarilor OMV Petrom;
ii. specificatia tehnico-functional a instalatiei racordata la rezervor;
iii. Spatiul/terenul pentru organizarea de santier acolo unde pot fi asigurate;
iv. utilitatile (energia electrica, apa menajera, inclusiv apa de testare) in cazul in care
rezervorul se afla in interiorul unui parc de productie sau grup de rezervoare, unde
OMV Petrom le poate asigura. Costurile vor fi suportate de catre Contractant.

14. Managementul Contractului Subsecvent si raportarea in cadrul


Contractului Subsecvent
Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul Propunerii Tehnice modalitatea de abordare a
managementului in cadrul Contractelor Subsecvente.

Pe durata executiei Lucrarilor si/sau Serviciilor, Contractantul va trebui sa furnizeze


rapoarte, astfel cum este detaliat mai jos si cu luarea in considerare a solicitarilor ulterioare
ale OMV Petrom .Aceste rapoarte se vor transmite oficial, incarcate in sistemul electronic
ce va fi pus la dispozitie de OMV Petrom si dedicat exclusiv Proiectului aferent Locatiei, in
format .pdf si nativ (exemplu: format Primavera pentru graficul de executie (sau similar),
format Excel (sau similar) pentru Project Master Document Register (PMDR), curbele S
pentru progres, fisierul de action tracker) si nu vor exonera Contractorul de a raporta
prompt orice ar putea afecta finalizarea lucrarilor.

Aceste rapoarte vor fi obligatoriu verificate si semnate de catre OMV Petrom. Indicativ,
raportarea se va realiza atat individual pe Locatie, cat si per total pe Contract Subsecvent, la
solicitarea OMV Petrom, dupa cum urmeaza:

Registrul activitatilor va fi intocmit zilnic si va contine cel putin urmatoarele informatii care
sa fie inregistrate cu exactitate de catre Contractant:
i. numarul exact al persoanelor prezente la locul de executie a Lucrarilor si/sau
Serviciilor, utilajele utilzate;
ii. activitatile executate;
iii. cantitatea reala pentru fiecare activitate desfasurata pe Locatie;
iv. detalii referitoare la orice activitate a carui rezultat este refuzat de Reprezentantul
OMV Petrom;
v. detalii referitoare la orice tip de intarziere precum si cauzele ce au generat
intarzierea unor activitati, acolo unde este cazul;

Cod: Pag 52 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

vi. detalii referitoare la orice perioade de timp suplimentare, solicitate de


Contractant pentru finalizarea anumitor activitati, insa fara a afecta data de
finalizare a Lucrarilor si/sau Serviciilor.

Raport de progres, intocmit pentru fiecare Contract Subsecvent cu o frecventa ce va fi


stabilita in procesul de semnare a fiecarui Contract Subsecvent;

In raportul de progres trebuie relevat:


i. statusul proiectului;
ii. o parte descriptiva;
iii. progresul real, masurabil, al Lucrarilor si/sau Serviciilor in raport cu graficul de
executie initial. In situatia unor decalari de termen fata de graficul de executie initial,
in raportul de progres se vor justifica motivele care au condus la aceasta decalare
(atasand orice document justificativ in acest sens) si in mod obligatoriu se vor face
propuneri de recuperare a decalajelor de timp fata de planificarea initiala;
iv. activitatile planificate pentru urmatoarea perioada;
v. Graficul pentru urmatoarele 30 de zile;

Raportul de progres va avea 3 sectiuni principale:


1. Centralizator, ce va contine
a) Elementele principale pentru perioada de raportare: o parte descriptiva
b) Jaloanele proiectului si jaloanele de plata realizate
c) Principalele intaliniri avute si deciziile luate
d) Progresul actual comparat cu planul si riscurile potentiale

2. Raportul detaliat ce va contine minim urmatoarele:

a) Statusul proiectului
a) Proiectare: status si probleme,
b) Procurare: status si probleme,
c) Constructii: status si probleme,
d) Commissioning and Start-Up: status si probleme,
e) Realizarile principale din perioada de raportare
f) Grafic: analize si detalii,
g) Costuri: prognoza, modificari si deviatii fata de contract,
h) Potentiale probleme si masuri corrective,
i) Sedinte planificate
j) Curba S de progres
b) HSE
a) KPI si Potentiale probleme
c) Proiectare
a) Status detaliat
d) Procurare
a) Status detaliat
e) Constructii
a) Status detaliat
b) Permise
c) Main milestones accomplishment planned for next month
f) Grafic

Cod: Pag 53 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

a) Graficul actualizat .pdf si nativ


b) Fotografii/ poze de progres.
g) Costuri
a) Status detaliat al raportului de costuri
h) QA/QC
a) Status detaliat – actiuni realizate si planificate
b) Audituri , Note de neconformitate.
3. Anexe

a) Raport de costuri
b) Raportul/ planul/ statusul de achizitii (planul de achizitii actualizat)
c) Registrul de Probleme Tehnice
d) Grafic actualizat
e) PMDR actualizat
f) Registrul de schimbari in proiect

Raport ad-hoc, oricand la cererea OMV Petrom. Aceste rapoarte vor fi solicitate pentru a se
adresa unui subiect specific (ex: plan de actiuni pentru a preintampina o potentiala
intarziere si actiunile pentru recuperarea unor intarzieri), in conformitate cu masurile
propuse de Contractor in Capitolul 9 Ipoteze si riscuri ce trebuie luate in considerare la
pregatirea Ofertei . Rapoartele mai sus mentionate vor fi obligatoriu verificate si semnate
de catre OMV Petrom.
OMV Petrom nu impune un anumit format al rapoartelor, insa isi rezerva dreptul de a
solicita ulterior un anume format, pentru satisfacerea cerintelor interne (de ex. de
monitorizare costuri, audit etc).
Contractantul este responsabil sa asigure acces imediat, direct si nerestrictionat oricarui
reprezentant al OMV Petrom care a fost desemnat in scopul verificarilor aflate in
interdependenta cu derularea Contractului subsecvent respectiv.
Contractantul si reprezentantul OMV Petrom trebuie sa verifice atat scriptic cat si pe teren
cantitati sau orice alte inregistrari justificative, iar Contractantul trebuie sa furnizeze copii
ale acestor inregistrari, reprezentantului OMV Petrom. Contractantul trebuie sa se asigure
ca paginile originale ale registrului sunt pastrate la loc sigur.

Rapoarte de incercari
Contractorul va realiza toate testele cerute si in conformitate cu EN 14015.
Pentru testele de captusire interna si vopsire, vor fi aplicabile prevederile din specificatia
tehnica, conform EN 12944, ISO 2808.
Dupa testarea reusita a rezervorului, Contractorul va prezenta OMV Petrom toate
documentele cu rapoartele de incercare, asa cum se mentioneaza mai sus si se va demara
procedura de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

14.1. Intalniri pentru controlul progresului activitatilor

In cadrul fiecarui Contract Subsecvent, la solicitarea reprezentantului OMV Petrom,


Contractantul va participa la sedintele stabilite pentru evaluarea progresului activitatilor.
Daca nu este altfel convenit cu OMV Petrom sau cu reprezentantul acestuia, intalnirile de
urmarire a evolutiei executarii Lucrarilor si/sau Serviciilor se vor desfasura in limba romana.

Cod: Pag 54 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

Sedintele pentru stabilirea stadiului Lucrarilor si/sau Serviciilor vor include cel putin
urmatoarele puncte (in functie de necesitatile de moment, orice alte teme care sunt
considerate adecvate vor fi adaugate):
i. recapitularea progresului activitatii;
ii. remarci referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in perioada
urmatoare;
iii. probleme care ar putea intarzia planul de lucru si modalitati de solutionare a
acestora;
iv. coordonarea planurilor de lucru;
v. respectarea normelor HSSE si a planului de securitate si sanatate;
vi. identificarea oricaror propuneri de modificare cu efect asupra planului de lucru si
asupra datei de finalizare a Lucrarilor si/sau Serviciilor executate. Continutul
Registrului activitatilor va fi discutat si finalizat in timpul sedintelor lunare pentru
stabilirea stadiului activitatilor din respectivul Contract Subsecvent.
Contractantul va prezenta ca suport pentru plata Lucrarilor si/sau Serviciilor prezentate ca
realizate pe Locatie, documentatia necesara, verificata si certificata de responsabilul OMV
Petrom sub aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerintele OMV Petrom (astfel cum sunt
descrise si detaliate in prezentul caiet de sarcini), in ceea ce priveste:
i. Activitatile (articolele de Lucrari si/sau Servicii) real executate;
ii. Cantitatile prezentate ca executate;
iii. Respectarea prevederilor documentatiei tehnice de executie aferente Locatiei;
iv. Preturile unitare pentru articolele de lucrari, in conformitate cu cerintele OMV
Petrom;
v. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea
lucrarilor, protectia mediului, sanatatea, siguranta si protectia muncii;
vi. Orice alte cerinte ale OMV Petrom.

14.2. Prezentarea documentelor

Inainte de prezentarea fiecarei facturi pentru plata, Contractantul trebuie sa predea OMV
Petrom toate documentele justificative descrise in Anexa 5 Graficul de executie,
JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de executie propus, referitoare la respectiva
Locatie.
De asemenea, facturile se vor emite dupa ce toate documentele justificative descrise in
Anexa 5 Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de executie propus
(inclusiv documentar fotografic ce prezinta Locatie inainte de inceperea Lucrarilor si/sau
Serviciilor, in timpul si la finalizarea acestora, care sa ateste atat cantitatile de materiale real
utilizate cat si Lucrarile si/sau Serviciile efectuate prezentate sub forma solicitata de catre
OMV Petrom) au fost acceptate si receptionate.
Contractantul este responsabil de prezentarea situatiilor de plata.
Contractantul va prezenta situatiile de plata care din punct de vedere al formei si al
continutului (respectiv activitati si preturi incluse) trebuie sa fie identice cu oferta.
Situatiile de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative descrise in Anexa 5
Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de executie propus, care sa
certifice Lucrarile si/sau Serviciile real executate si acceptate. Situatiile de plata trebuie sa
fie confirmate prin semnatura de catre reprezentantul OMV Petrom.
Activitatile si cantitatile vor fi prezentate in rapoarte zilnice de catre Contractant, fiind
confirmate de catre reprezentantul OMV Petrom.

Cod: Pag 55 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

15. Monitorizarea performantei Contractantului intr-un Contract


Subsecvent
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii fiecarui Contract subsecvent
de catre reprezentantul OMV Petrom, in conformitate cu Anexa 7 Indicatori de performanta:
i. Indicator privind livrarea Lucrarilor si/sau Serviciilor:
ii. Indicator privind calitatea Lucrarilor si/sau Serviciilor:
iii. Indicator privind respectarea normelor de protectia muncii pe parcursul derularii
Lucrarilor si/sau Serviciilor.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a


obligatiilor asumate prin Acordul Cadru si prin Contractele Subsecvente atribuite in temeiul
acestuia, in conditiile legislatiei aplicabile, OMV Petrom va emite document constatator
negativ.

16. Finalizarea si receptia Lucrarilor si/sau Serviciilor


16.1. Receptia pe faze de executie

Receptia pe faze de executie se realizeaza la solicitarea OMV Petrom si va fi constatata


printr-un proces verbal de receptie a lucrarilor pe faze de executie. La receptie participa:
reprezentantul OMV Petrom si responsabilul OMV Petrom cu activitatea de supervizare,
dupa caz, Contractantul, Proiectantul, dupa caz, reprezentantii autoritatilor competente,
prilej prin care se va constata si confirma realizarea respectivei faze de executie (inclusiv
activitati si cantitati real executate).

16.2. Receptia la terminarea Lucrarilor si/sau Serviciilor

Finalizarea Lucrarilor si/sau Serviciilor la timp reprezinta o cerinta esentiala a fiecarui


Contract Subsecvent. Cerinta este ca Lucrarile si/sau Serviciile sa se desfasoare fara
intreruperi, indiferent de schimbarile sezoniere.

OMV Petrom va considera Lucrarile si/sau Serviciile efectuate si finalizate in momentul in


care sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
i. cerintele cuprinse in prezentul Caiet de sarcini au fost indeplinite corespunzator,
in conformitate cu documentatiile tehnice de executie, aferente Locatiei si in
conformitate cu actele de reglementare emise de autoritatile competente,
solicitarile acestora, precum si solicitarile OMV Petrom;
ii. toate activitatile executate pe Locatie au fost complet realizate de catre
Contractant si confirmate de catre reprezentantul OMV Petrom;
iii. toata documentatia justificativa a respectivului Contract Subsecvent a fost primita
si aprobata de catre reprezentantul OMV Petrom;
iv. autoritatile competente (primarii, ISC, consilii judetene, etc.) au confirmat
indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia tehnica de executie pentru
respectiva Locatie si/sau au emis documentele care atesta acest aspect;

Receptia la terminarea Lucrarilor si/sau Serviciilor va fi constatata printr-un proces - verbal


de receptie la terminarea lucrarilor de catre reprezentantul OMV Petrom, Contractantul

Cod: Pag 56 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

OMV Petrom responsabil de proiectare (unde este cazul), reprezentantii autoritatilor


competente (daca este cazul), alte entitati la solicitarea OMV Petrom.
Perioada de garantie va fi de minim 48 de luni.
Garantia va acoperi in mod neconditionat indeplinirea oricaror si tuturor obligatiilor
Contractantului asumate prin Acordul cadru si Contractele Subsecvente incheiate in baza
acestuia, precum si a intregii documentatii aferente acestora (incluzand fara limitare acest
Caiet de sarcini).
Pe perioada de garantie, Contractantul are obligatia de a remedia orice defecte constatate,
pe cheltuiala sa si in conformitate cu toate cerintele OMV Petrom si/sau autoritatilor
competente. Neremedierea sau remedierea necorespunzatoare dau dreptul OMV Petrom
de a efectua remedierea oricaror defecte pe cheltuiala sa si de a deduce costul acestora din
garantia de buna executie care este la dispozitia sa.
Pe perioada de garantie OMV Petrom poate solicita Contractantului orice documente
legate de autorizarea, proiectarea, executia si receptia lucrarilor.
Contractantul trebuie sa asigure reparatia în termenul de garantie (ateliere proprii pentru
reparatii, contracte cu alte firme pentru reparatii etc.);
Pe perioada de garantie, Contractantul va fi prezent la constatarea eventualelor avarii in
maxim 12 ore de la raportarea lor de catre OMVPetrom. Ofertantul trebuie sa dispuna de
mijloacele necesare de comunicare in regim 24 de ore/7 zile din din 7;
Reparatiile vor incepe imediat dupa agrearea reciproca a procedurii de reparatii si vor fi
incheiate in termenii programului de executare convenit.

16.3. Receptia finala la expirarea perioadei de garantie de buna executie

La expirarea perioadei de garantie, se va efectua receptia finala, totodata incheindu-se


procesul-verbal de receptie finala.
In cazul in care la data intrunirii comisiei de receptie finala se vor constata incalcari/executii
necorespunzatoare ale obligatiilor Contractantului, in termen de 30 zile calendaristice se va
intruni o noua comisie de receptie finala. In cadrul aceluiasi termen de 30 de zile, se va
proceda de catre Contractant la remedierea oricaror deficiente pe cheltuiala acestuia. La
receptie participa: reprezentantul OMV Petrom , Contractantul, Proiectantul (dace este
cazul, dupa caz, reprezentantii autoritatilor competente.

17. Plata activitatilor


Pe masura finalizarii executiei Lucrarilor si Serviciilor ce fac obiectul unui Contract
Subsecvent, OMV Petrom va efectua platile in conformitate cu jaloanele de plata definite si
descrise in Anexa 5 Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de
executie propus, pentru Lucrarile si/sau Serviciile executate aferente Locatiei si acceptate.
In acest scop, Contractantul va transmite OMV Petrom cel putin urmatoarele documente:
i. registrul de activitati efectuate insotit de toate documentele justificative aferente;
ii. situatiile de plata (inclusiv anexele acestora), cu recapitulatie si centralizatoare
cumulative pentru situatiile de plata anterioare;
iii. procesul verbal de Acceptare la plata a Lucrarilor si/sau Serviciilor (in original);
iv. toate documentele justificative care sa ateste Lucrarile si/sau Serviciile executate
si acceptate;
v. atasamentul de Lucrari si/sau Servicii executate (defalcat pe tipuri de
lucrari/servicii, cu specificatia spatiilor unde au fost efectuate);

Cod: Pag 57 of 58 Limba: Romana


Revizie:
SECTIUNEA B - CAIET DE
SARCINI

vi. certificatele de calitate si de conformitate pentru materialele utilizate in executia


Lucrarilor si/sau Serviciilor;
vii. procesele verbale pentru lucrari ascunse, daca este aplicabil;
viii.orice alte documente in conformitate cu solicitarile OMV Petrom;
ix. procesele verbale atestand finalizarea unor faze determinante ale Lucrarilor si/sau
Serviciilor (daca este cazul);
x. orice alte procese verbale de receptie cantitativa si calitativa (daca este cazul);
xi. raport asupra stadiului gestionarii deseurilor si documentele corespunzatoare,
(daca este cazul);

Pe baza documentelor mai sus mentionate, ulterior semnarii de catre OMV Petrom a
Procesului Verbal de Acceptare, se emite factura care va contine mentiuni cu privire la:
i. numarul Acordului cadru, al Contractului Subsecvent si al comenzii
ii. datele de emitere si de scadenta ale facturii
iii. informatii despre garantia de buna executie, in cazul in care aceasta se constituie
prin retineri succesive;

Contractantul va prezenta OMV Petrom, situatiile de plata, efectiv realizate, in conformitate


cu Anexa 5 Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de executie
propus, impreuna cu documentele justificative. Situatiile de plata vor fi vizate de Dirigintele
de Santier, verificate si, in cazul in care sunt corect intocmite, acceptate in decurs de
maxim 10 Zile lucratoare de la primirea acestora de catre OMV Petrom.

In plus, OMV Petrom SA ofera Contractantilor sai posibilitatea accesarii unui instrment
financiar numit Supplier Finance. In cazul in care Ofertantul castigator, devenit semnatar al
Acordului Cadru este interesat, este rugat sa solicite informatiile necesare referitoare la
acest instrument financiar.

18. Anexe
- Anexa 1 - Specificatia Tehnica;
- Anexa 2 – Cerinte de documentatie pentru proiectele de rezervoare
- Anexa 3 – Cerinte minime de asigurarea si controlul calitatii pentru Contractor;
- Anexa 4 - Sistemul Permiselor de lucru
- Anexa 5 - Graficul de executie, JALOANELE PENTRU PLATI si Termenul de
executie propus
- Anexa 6a – Cerinte minime privind HSSE pentru Contractele EPCC;
- Anexa 6b – Cerinte minime privind HSSE pentru toti Contractorii;
- Anexa 7- Indicatori de performanta;
- Anexa 8 - Cerinte_Standard_pentru_Lucrarile_de_Topografie_GIS
- Anexa 9 - Procedura_de_Predare-Primire_a_Amplasamentului
- Anexa 10 Descriere structurii bazei de date GIS pentru proiecte
- Anexa 11 - Sistem de management al documentelor pentru proiecte

Cod: Pag 58 of 58 Limba: Romana


Revizie:
Anexa 1 - Specificatia Tehnica;
Specificatia tehnica a rezervoarelor atmosferice cilindrice verticale din otel sudate

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 1 din 50
Revizia:
Continut
1. Introducere si scopul propus al reglementarii ............................................... 4
1.1. Scopul documentului ........................................................................................ 4
1.2. Definitii ............................................................................................................... 5
1.3. Unitati de masura .............................................................................................. 5
1.4. Limbaj ................................................................................................................. 6
2. CRITERII DE PROIECTARE SI EXECUTIE ........................................................ 6
2.1. Generalitati ......................................................................................................... 6
2.2. Conditii de mediu si proiectare ......................................................................... 7
2.2.1. Presiunea de proiectare ................................................................................. 7
2.2.2. Temperatura de proiectare ............................................................................ 7
2.2.3. Instructiuni referitoare la capacitati si dimensiuni obisnuite ....................... 7
2.2.4. Cerinte specifice proiectarii ........................................................................... 8
2.3. Materiale............................................................................................................. 9
2.4. Protectia la coroziune / Adaosul de coroziune ................................................. 9
2.5. Protectia exterioara si interioara ..................................................................... 10
2.6. Protectie catodica interioara ........................................................................... 14
2.7. Scopul livrarii ................................................................................................... 14
2.7.1. Descrierea echipamentului .......................................................................... 14
2.7.2. Elemente specifice aplicabile fiecarui contract subsecvent in parte ......... 15
2.7.3. Limite si excluderi ........................................................................................ 15
2.7.4. Excluderi ....................................................................................................... 16
2.8. Proiectarea rezervorului................................................................................... 16
2.8.1. Calculul grosimii ........................................................................................... 16
2.8.2. Materiale ....................................................................................................... 17
2.8.3. Proiectarea capacului ................................................................................... 18
2.8.4. Proiectarea fundului ..................................................................................... 18
2.8.5. Proiectarea mantalei .................................................................................... 19
2.8.6. Cerinte de racorduri ..................................................................................... 20
2.8.7. Elemente interne ale rezervorului ................................................................ 20
2.8.8. Proiectarea izolatiei termice ......................................................................... 20
2.8.9. Proiectarea fundatiei .................................................................................... 20
2.8.10. Abateri acceptabile dupa instalare .............................................................. 21
2.8.11. Cornierul de la imbinarea manta-capac ...................................................... 21
2.8.12. Deschiderile mantalei................................................................................... 21
2.8.13. Conexiuni cu conductele .............................................................................. 21
2.8.14. Fitinguri si atasamente ................................................................................. 22
2.8.15. Guri de vizitare.............................................................................................. 23
2.8.16. Racorduri de intrare si iesire ........................................................................ 23
2.8.17. Amplasarea scurgerilor (scurgeri centrale sau laterale) ............................. 23
2.8.18. Impamantarea .............................................................................................. 23
2.8.19. Conexiuni pentru spuma aeromecanica ..................................................... 24
2.8.20. Conexiuni pentru prelevare probe ............................................................... 24
2.8.21. Stabilitatea .................................................................................................... 24
2.8.22. Ventilarea ...................................................................................................... 24
2.8.23. Inele de rigidizare la vant ............................................................................. 25
2.8.24. Cutremure ..................................................................................................... 25

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 2 din 50
Revizia:
2.8.25. Presiunea hidrostatica de test ..................................................................... 25
2.8.26. Incarcari de proiectare ................................................................................. 26
2.8.27. Placa de timbru............................................................................................. 27
2.9. Fabricarea ......................................................................................................... 27
2.9.1. Roluire, stantare si forjare ............................................................................ 27
2.9.2. Pregatirea marginilor ................................................................................... 28
2.9.3. Sudarea ......................................................................................................... 28
2.9.4. Instructiuni .................................................................................................... 28
2.10. Constructia in teren ...................................................................................... 29
2.11. Piese de schimb si instrumente speciale .................................................... 30
2.11.1. Piese de schimb............................................................................................ 31
2.11.2. Instrumente speciale .................................................................................... 31
2.12. Inspectia NDT, testare si certificare ............................................................. 32
2.12.1. Generalitati ................................................................................................... 32
2.12.2. Inspectare/Auditare ...................................................................................... 32
2.12.3. Sistemul de calitate al furnizorului .............................................................. 33
2.12.4. Examinarea radiografica .............................................................................. 34
2.12.5. Examinare cu particule magnetice .............................................................. 34
2.12.6. Inspectia cu lichide penetrante .................................................................... 34
2.12.7. Examinarea ultrasonica a imbinarilor sudate ............................................. 34
2.12.8. Incercarea la presiune / Incercarea hidrostatica ......................................... 35
2.12.9. Rapoarte finale si registru date producatori ............................................... 35
2.13. Documente necesare ................................................................................... 36
2.13.1. Documentatie depusa in faza de licitatie .................................................... 36
2.13.2. Documentatie care trebuie depusa pe perioada executiei proiectului ...... 36
3. Legislatie .........................................................................................................37
4. Standarde .......................................................................................................38
5. Termeni si Abrevieri .......................................................................................43
6. Cuvinte cheie/ Criterii de Cautare ..................................................................43
7. Apendix 1 ........................................................................................................43
7.1. Tabel 2: Lista racordurilor................................................................................ 43
7.2. Imperfectiuni de sudura .................................................................................. 46
7.3. Subansambluri Tipice ...................................................................................... 48
7.4. Model de fise de date ale rezervorului............................................................ 50
7.5. Desen PE-D-DJ1784-CS-DWG-009-F0-E.......................................................... 50

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 3 din 50
Revizia:
1. Introducere si scopul propus al reglementarii
Nevoia standardizarii cerintelor pentru rezervoarele de stocare folosite in
operatiunile de teren ale OMV Petrom UPSTREAM a fost determinata de
diversitatea si tipurile de echipamente si de solutiile propuse, de imbunatatire a
fiabilitatii si integritatii, de reducere a costurilor. In orice caz, aceasta initiativa va
aduce si alte beneficii, dupa cum urmeaza:
Alinierea descrierii materialelor / caietelor de sarcini cu standardele actuale
interna ionale, europene, române ti i documentele tehnice interne ale companiei,
mic orând astfel riscul aprovizion rii cu produse neconforme;
Optimizarea costurilor interne in lan ul de aprovizionare prin reducerea diversit ii
elementelor;
Alegerea cu u urin a a elementelor i o planificare mai bun a opera iunilor de
între inere.
Aceast standardizare vizeaza elementele legate de activitatea de baz a companiei
- industria extrac iei de petrol.
Condi iile opera ionale sunt contextuale la aceast propunere de standardizare
acoper 83 - 92% din sistemului de operare UPSTREAM, Romania.
Dac exist vreun conflict între oricare dintre standardele de referin i acest
document, se aplic cele mai severe dintre cerin e.
Prezenta specificatie defineste OMV Petromele tipuri de rezervoare cilindrice
fabricate in santier din table de otel sudate cu capac fix pentru stocare din cadrul
proiectelor OMV UPSTREAM si va fi folosita la alegerea noilor rezervoare utilizate
atat pentru stocare (titei, apa de zacamant, apa sarata, apa dulce, etc.) cat si ca
mijloc de separare a titeiului (cum ar fi rezervoarele de separare). Aceasta
specificatie evidentiaza OMV Petrom cerinte pentru rezervoarele de apa sarata, apa
dulce, titei brut si rezervoarele de amestec al acestor substante, intrucat acestea
sunt fluidele intalnite in mod obisnuit la Proiecte UPSTREAM.

1.1. Scopul documentului

Prezenta specificatie defineste cerintele generale de management al proiectului,


proiectare, achizitie, constructie, QA/QC, testare, livrare, punere in functie, operare
si inspectie la rezervoarele atmosferice care urmeaza a fi instalate in zonele de
productie OMV Petrom din Romania.
Rezervoarele utilizate la presiune atmosferica vor fi proiectate, fabricate,
inspectate, testate si livrate in conformitate cu aceasta specificatie si standardele si
codurile nationale si internationale aplicabile, precum si cele ale OMV Petrom la
care se face referire.
Aceasta specificatie trebuie aplicata impreuna cu fisa de date specifica proiectului,
ultima revizie.
Furnizorul trebuie sa faca dovada posibilitatilor de livrare a rezervoarelor utilizate la
presiune atmosferica conform prezentei specificatii, orice abatere de la aceasta
specificatie si toate documentele de referinta aplicabile enumerate la Sectiunea 6
vor fi enuntate in mod clar.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 4 din 50
Revizia:
1.2. Definitii

Definitiile urmatoare vor fi utilizate in cadrul acestui document fara a fi necesare


explicatii suplimentare:

Autoritate Contractanta/ OMV Petrom /Beneficiar - Autoritatea Contractanta


pentru aceasta Procedura de Achizitie, respectiv OMV Petrom;

Contractor Operatorul economic ofertant, a carui Oferta a fost declarata


castigatoare si cu care OMV Petrom a semnat contractul de achiztie (Acordul
Cadru), subiect al prezentei Proceduri. Contractorul este parte a Acordului cadru in
conditiile legii si parte in Contractele Subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza
Acordului Cadru;

Contract: “Acordul cadru de Proiectare si executie rezervoarelor atmosferice


cilindrice verticale din otel sudate” ca baza pentru Contracte Subsecvente.

Contract Subsecvent: Contract atribuit ofertantului castigator cu care s-a semnat


Acordul cadru ce rezulta din aceasta procedura, in baza acceptarii unei oferte
solicitate de catre OMV Petrom in conditiile precizate pentru atribuirea
respectivului Contract Subsecvent. Contractul Subsecvent permite Contractantului
sa presteze servicii in baza si in conditiile Acordului Cadru;

Acordul Cadru: acord scris intre Autoritatea Contractanta si Operatorul Economic


desemnat castigator al prezentei proceduri cu scopul de a stabili elementele
esentiale/ termenii care vor guverna Contractele Subsecvente care urmeaza a fi
atribuite intr-o perioada stabilita, in special cu privire la pret si dupa caz, activitatile
luate in considerare;

Procedura: prezenta Procedura de achizitie, aplicabila pentru semnarea Acordului


Cadru avand ca obiect Proiectare si executie rezervoarelor atmosferice cilindrice
verticale din otel sudate;

Proiect: operatiunile de achizitie, prefabricare, livrare, construire la locatie,


incercare si dare in exploatare a unui rezervor specificat (fara a se limta de ex. la
marimea rezervorului, data livrarii, pretul acestui rezervor, locatia de ridicare,
numarul racordurilor suplimentare, cerinte suplimentare de acoperire, etc) pe baza
Contractului Cadru din Proiectele de Petrol la care este aplicabila aceasta
specificatie tehnica.

Locatia/Santierul de constructie, Santier: locatia specifica proiectului unde


urmeaza sa fie construit rezervorul pe fundatia definita.

1.3. Unitati de masura

Va fi utilizat Sistemul International (SI) de masurare. Acolo unde este necesar


pentru o aplicatie specifica, pot fi utilizate unitati de masura alternative indicate in
paranteza in spatele unitatilor din SI.
Toate schitele prezentate, calculele, corespondenta si placutele indicatoare vor
utiliza numai unitati din Sistemul International de masurare.
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 5 din 50
Revizia:
1.4. Limbaj

Limbajul general (scris si vorbit) va fi in limba Romana pe durata executarii


proiectului.
Toate documentele mentionate mai jos vor fi redactate atat in limba Engleza, cat si
in limba Romana. In privinta PED, urmatoarele reglementari sunt valabile:

Declaratie de Conformitate Romana si Engleza


Certificat de Conformitate Romana si Engleza
Placute de identificare Romana si Engleza
Romana si Engleza
Marcaje si avertizari de siguranta (de ex. “Nu atingeti”):
Instructiuni de operare si intretinere Romana si Engleza
Oricare alta documentatie TBD1

Traducerile in limba Romana vor avea aceeasi paginatie, aranjament in pagina


(schite, aliniere, paragrafe) ca documentatia si specificatiile originale.
1
A se defini pentru fiecare proiect specific

2. CRITERII DE PROIECTARE SI EXECUTIE


2.1. Generalitati

Rezervoarele utilizate la presiune atmosferica vor fi instalate intr-o zona clasificata


mentionata in Fisele de date ale rezervoarelor aferente proiectului (vezi Sectiunea
8.4). Aceste Fise de date ale rezervorului sunt parte ale fiecarei comenzi ulterioare
care se bazeaza pe conditiile Contractului Cadru.

Toate rezervoarele mentionate in aceasta specificatie vor fi proiectate tinand cont


de urmatoarele cerinte:

Nivelul estimat de apa, titei (si amestecurile lor), continutul de cloruri


si/sau chimicale, H2S, CO2, etc.. Caracteristicile fluidelor stocate trebuiesc
avute in vedere in conformitate cu fisele de date specifice fiecarui rezervor;
Cerintele de operare estimate stabilite in fisele de date specifice;
Cerintele minime de interventie pentru intretinere si operare;
Durata mare de exploatare fara a fi nevoie de lucrari de mentenanta
neprogramate;
Oricare cerinte specifice proiectului.

Contractorul va fi raspunzator de proiectarea in detaliu conform


cerintelor/specificatiei aferente proiectului (definite in Contractul Subsecvent ) si
codurilor si standardelor aplicabile, de livrarea rezervorului (rezervoarelor) conform
cu cerintele acestei specificatii, QA/QC, incercarile, darea in exploatare si
documentele de proiect aferente. Acest proces va include toate echipamentele si
accesoriile care trebuie sa indeplineasca performantele stabilite in fisele de date
ale rezervorului. Definitia mentionata mai sus are scopul de a indica filozofia si
cerintele minime si nu degreveaza Contractorul de intreaga lui responsabilitate in
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 6 din 50
Revizia:
ceea ce priveste proiectul de detaliu, calculul static conform tuturor cerintelor,
fabricarea, livrarea, construirea in locatie, testarea, performanta si siguranta in
exploatare a tuturor echipamentelor definite ca parte a acestui proces.

2.2. Conditii de mediu si proiectare

Rezervoarele atmosferice vor fi corespunzatoare conditiilor de lucru din teren


specificate in Fisa de date si conditiilor climatice specifice pentru locatia
mentionata in fiecare Contract Subsecvent (conditii specifice Santierului).

Presiunea de proiectare
Limitele obisnuite ale presiunii de proiectare sunt descrise in EN 14015 - Tabel 3.
Valori mai ridicate ale presiunii (in orice caz << 0,5 barg) sunt luate in considerare
ca urmare a procedeului de perna de gaz utilizat pentru a elimina patrunderea
oxigenului sau vaporizarea produsului stocat. Aceasta specificatie ia in considerare
o presiune de proiectare egala sau mai mica de 0.5 barg si o presiune de proiectare
egala sau mai mare de -0.02 barg (-0.02barg £ DP £ 0.5barg.

Temperatura de proiectare
Temperatura de proiectare a echipamentelor supuse prezentului standard trebuie
sa respecte valorile definite de Fisa de date a rezervorului. Temperatura de
proiectare trebuie sa fie sub valoarea “celei mai joase temperaturi ambientale
dintr-o singura zi”. Pentru valoarea maxima de temperatura, tebuiesc luate in
considerare atat temperature maxima de operare (in special cand rezervorul e
doatat cu sistem de incalzire), cat si temperatura ambientala maxima. (vezi
Sectiunea 2.2.4.)

Instructiuni referitoare la capacitati si dimensiuni obisnuite


Scopul acestui document este de a defini rezervoarele standardizate utilizate in
cadrul proiectelor OMV Petrom. Rezervoarele definite vor avea capacitatile descrise
mai jos in Tabelul 1, care acopera toate cerintele de proces din instalatii.

Tabel 1: Rezervoare obisnuite


5)
Dimensiuni (m) Material
Volum
Capacitate Foi 4) (capac,
Tip 3 Nr. (Brutto ) Observatii
(m ) D H Virole metalice/ 3 carcasa,
virole/latime
1) m 2)
Course
3) baza)

T100 100 4,78 6 3 3x2m 2,5 »107,5 S235J2


T200 200 6,69 6 3 3x2m 2,5 »210,56 S235J2
3x2m +
T500 500 9,55 7,5 4 5 »537,15 S235J2
1x1,5m

T1000 1000 13,37 8 4 4x2m 7 »1123,00 S235J2

4x2m +
T2000 2000 15,28 11 6 8 »2016,82 S235J2
2x1,5m

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 7 din 50
Revizia:
6x2m +
T3000 3000 17,19 13,5 7 9 »3132,64 S235J2
1x1,5m

1) Tablele metalice vor fi de 1,5 si/sau 2 metri inaltime si 6 metri lungime. Alte
dimensiuni trebuiesc sa fie supuse aprobarii si informarii OMV Petrom; din
considerente economice vor fi folosite numai foi metalice intregi (6m) sau la
jumatate de dimensiune (3m) pentru realizarea virolelor. Alte dimensiuni ale foilor
metalice sunt propuse de Contractor, aprobate de OMV Petrom si nu vor influenta
in nici un fel pretul definit al rezervorului.
2) Pentru exploatarea in mediu acid materialul trebuie sa fie conform cu
reglementarile NACE MR-0175/ISO15156;
3) Din considerente economice vor fi folosite numai foi metalice intregi de 6m sau
jumatati de 3m pentru virole. Alte variante vor fi puse in practica numai cu
aprobarea OMV Petrom;
4) Nivelul maxim de operare al al rezervorului trebuie sa fie pana la 300 mm sub
inaltimea foii metalice. Aceasta dimensiune trebuie luata in considerare la alegerea
inaltimii la care se monteaza racordul de preaplin;
5) Aceste dimensiuni sunt considerate aproximative si nu tin cont de tolerantele de
sudura, distantarea pentru sudura, etc.

Cerinte specifice proiectarii


Indiferent de parametri zonali mentionati in Fisa de date a proiectului specific sau
orice alta reglementare in vigoare, vor fi luate in considerare urmatoarele date.
Conditiile si parametri de mai jos au fost luati in considerare tinand seama de cele
mai restrictive valori intalnite in toate zonele din Romania.

Acceleratia terenului pentru proiectare/conditii seismice: ag= 0,4 g


(P100/2013)
Perioada de control: Tc= 1,6 s (P100/2013)
Sarcina la incarcarea din actiunea zapezii: s= 3 kPa (1991-1-3 and CR-1-1-3)
Sarcina utila: L= 2,5 kPa
Viteza vantului: vb= 35 m/s
Presiunea vantului: qb=0.7 kPa
Viteza rafalei de vant la 3 sec. vw= 45 m/s (EN14015)
Temperatura minima in aer Tmin= -29 °C
Temperatura maxima in aer Tmax= 44 °C
Densitatea fluidului stocat la temperatura de stocare r= 1015 Kg/m3

Rezervoarele de stocare vor fi proiectate pentru sarcini adecvate scopului si altor


conditii rezonabile predictibile. In mod particular, vor fi luati in considerare
urmatorii factori:

Presiunea interna/externa,
Temperaturile ambientale si de operare,
Presiunea statica si masa continutului in conditii de operare si de testare,
Sarcini de trafic, vant, cutremur, zapada si gheata,
Forte si momente reactive care rezulta din suporti, elemente atasate, tevi,
care vor fi definite in Fisa de date a rezervorului sau/si in documente aditionale
Coroziune si eroziune, oboseala, etc.,
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 8 din 50
Revizia:
Sarcini de transport.

2.3. Materiale

Selectia materialelor se va realiza cu scopul de a micsora costurile de exploatare


pe durata utilizarii produsului.
Materialul utilizat pentru fundul rezervorului, manta, capac, structura de rezistenta
si alte componente de otel carbon vor fi minim S235J2, insotite de certificate 3.1 in
conformitate cu SR EN 10204.
Aceasta cerinta cu privire la calitatea materialului va fi aduditata de catre OMV
Petrom. Ofertantul va informa OMV Petrom cu doua saptamani inainte de sosirea
materialului la locul prefabricarii. Daca rezultatul auditarii nu a fost satisfacator,
costurile de cazare vor fi platite de catre Contractor.
Pentru toate componentele interioare, cum ar fi: sisteme de separare, racorduri de
intrare/iesire, va fi utilizatat otel inoxidabil S316/S316L. Nu este permisa sudarea
componentelor de otel inoxidabil direct pe rezervor. Sunt permise doar legaturile
facute cu ajutorul suruburilor, utilizand kit-uri de izolare adecvate pentru a preveni
coroziunea galvanica.
Cand se folosesc sisteme de strangere pentru componente captusite (lining
interior) (de ex. coliere/cleme de sustinere) se vor asigura garnituri din Teflon sau
din alt material similar pentru a preveni deteriorarea captuselii (lining-ului).

2.4. Protectia la coroziune / Adaosul de coroziune

2.4.1 Adaosul de coroziune


Pentru protectia la coroziune a rezervoarelor care fac obiectul prezentei specificatii
tehnice, urmatoarele indicatii vor fi luate in considerare:
- 3 mm adaos de coroziune pentru fundul rezervorului si manta;
- 1,5 mm adaos de coroziune pentru capac si structura lui de otel (daca e cazul). In
cazul in care va fi vopsita soprafata inferioara a capacului, este permis 1mm adaos
de coroziune;
- la toate elementele interne (conducte interioare, separatoare, structuri, suporti,
etc.) care nu sunt fabricate din CRA (aliaje rezistente la coroziune), impreuna cu
structura capacului, daca exista, toleranta la coroziune va fi luata in calcul pentru
toate suprafetele expuse;

2.4.2 Protectia la coroziune


- captusirea interioara (lining) ( de ex. captusire/acoperire epoxidica definite la
Sectiunea 2.5) dupa cum urmeaza:
In intregime pe fundul si mantaua rezervorului pentru rezervoarele care contin
apa, apa sarata, apa de zacamant, alte amestecuri apoase care pot actiona ca un
electrolit.
In intregime pe fundul rezervorului si la o inaltime de 1.5 m pe manta pentru
rezervoarele care contin titei.
- vopsirea exterioara a mantalei, capacul si toate accesoriile rezervorului din cadrul
limitelor rezervorului, inclusiv (scari, platforme, suporti etc.);
- protectie catodica interioara cu anozi de sacrificiu pentru rezervoarele la care
fluidul continut este un electrolit (apa, apa sarata, apa de zacamant, apa de injectie,
etc.).
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 9 din 50
Revizia:
In orice caz, daca se estimeaza un grad ridicat de coroziune, protectia va fi agreata
impreuna cu OMV Petrom.
Protectia la coroziune interioara poate fi aplicata numai dupa ce au fost executate
testul de impermeabilitate si hidrotestul, dar inainte de calibrarea rezervorului.
Protectia exterioara la coroziune, cu ajutorul sistemului de curent indus poate fi
prevazuta si propusa ca optiune daca este anticipat un inalt grad de coroziune
pentru partea inferioara a fundului.

2.5. Protectia exterioara si interioara

Curatarea si calitatea executiei


Suprafetele de otel, exteriorul si manopera trebuie sa indeplinesca cerintele din EN
14879-1 in conformitate cu compozitia si grosimea stratului protector care urmeaza
a fi aplicat. Lucrarile de pregatire a suprafetelor interioare ale rezervorului care va fi
captusit vor respecta cerintele ISO 16961.
Toate materialele utilizate pentru protectia anticoroziva a rezervoarelor trebuiesc sa
indeplineasca normele de protective a mediului in vigoare.
Inainte de sablare, suprafata de otel va fi curatata, daca e necesar, cu apa fierbinte,
abur sau cu ajutorul detergentilor. Suprafata care urmeaza a fi protejata la
coroziune, trebuie sa nu aiba substante uleioase si unsori, substante solubile in apa
care favorizeaza coroziunea si orice fel de materie reziduala.
Dupa procesul de curatare, suprafata trebuie controlata si in vederea aplicarii unor
straturi protectoare in etapele urmatoare (inspectie vizuala).
Suprafetele care nu indeplinesc cerintele vor fi reprelucrate.
Toate suprafetele de otel vor fi spalate cu apa dulce curata si apoi curatate prin
sablare. Curatarea prin sablare (conf. ISO 8504-2) a suprafetelor trebuie sa fie cel
putin de nivel SA 3 (conform ISO 12944-4).
Suprafata sablata care urmeaza sa fie acoperita cu un strat protector trebuie sa fie
curate, fara praf, ulei, unsoare, saruri solubile si alte impuritati si sa aiba rugozitatea
si gradul de curatare specificat (fara nicio urma de rugina) pana ce va fi aplicat
primul strat protector.
Curatenia si calitatea suprafetelor curatate prin sablare vor fi aprobate (in scris) de
catre OMV Petrom - departamentul QA/QC inainte de acoperirea cu strat protector.
Materialul de curatare prin sablare va fi certificat, fara impact asupra mediului si fara
continut de siliciu. Trebuie facuta dovada unui certificat de atestare conform cu ISO
11124 si/sau ISO 11126.
Mai mult, trebuie dovedit ca respectivul material nu favorizeaza coroziunea sau nu
reduce aderenta (in mod particular pentru zgurile de cupru sau nichel).

Vor fi respectate conditiile ambientale adecvate pe perioada desfasurarii lucrarilor.


Umiditatea in aer nu trebuie sa depaseasca 55%, altfel va aparea formarea peliculei
de rugina.
Datele ambientale trebuie masurate, evaluate si inregistrate. Vor fi respectate
urmatoarele limite (in interiorul rezervoarelor):
temperatura suprafetei de otel: minim 10°C;
temperatura aerului in interior: minim 10°C, maxim 40°C;
umiditatea relativa in interior: maxim 60% pe perioada sablarii, 80% pe
perioada acoperirii cu strat protector;
punctul de roua: pana la minim 5 °C.
Vor fi luate masuri adecvate de aerisirie si/sau ventilare, atunci cand e necesar
pentru stabilirea conditiilor de lucru cerute.
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 10 din 50
Revizia:
In functie de conditiile meteo preconizate, poate fi necesara instalarea unor
copertine/corturi de protectie.
Toate sudurile cu asperitati vor fi finisate si toti stropii de la sudura vor fi indepartati
inainte de vopsire.

Suprafetele prelucrate care vor fi expuse conditiilor atmosferice pe perioada


transportului si a depozitatii ulterioare vor fi protejate corespunzator cu un strat
protector usor de indepartat de consistenta adecvata. Altceva decat acest strat, nu
se va aplica vopses sau unsori, decat daca se specifica in mod expres.
Legaturile prin flanse care sunt expuse vor fi protejate cu capace de lemn, iar
legaturile filetate (daca sunt) vor fi protejate cu dopuri sau capace de plastic.

Protectie exterioara
Daca nu exista altfel de cerinte impuse de proiect, vopseaua va fi de tip epoxidic,
culoare Alb Aluminiu RAL9006, rezistent la UV.
Sistemul de vopsire si grosimea straturilor de vopsea pentru fiecare aplicatie/proiect
individual vor fi alese conform SR EN ISO 12944-5, tinand seama de categoria de
corozivitate C3 (mediu);
Sistemul de vopsire exterior va fi compus din:
Doua straturi: unul de grund si unul de vopsea, pentru rezervoarele neizolate;
Un strat de grund, pentru rezervoarele izolate. Daca exista posibilitatea aparitiei
fenomenului de coroziune sub izolatie, atunci poate fi aplicat un al doilea
strat de grund, la solicitarea OMV Petrom.
Suprafata exterioara a tablei (convexa) decapata sau sablata va fi data cu grund
pastrand o limita de 50mm de la margini. Tablelor metalice li se va aplica stratul de
grund numai dupa ce vor fi roluite.
Vor fi luate in considerare tabelele de la Anexa A din SR EN ISO 12944-5 care contin
exemple de sisteme de vopsire pentru cateva medii inconjuratoare. Vopselele
utilizate pentru toate aceste sisteme trebuie sa fie adecvate celui mai agresiv mediu
coroziv dintre gradele de coroziune date.

Trebuie avuta in vedere vopseaua de tip epoxidic (EP), iar NDFT(grosimea nominala
a peliculei uscate) din sistem trebuie sa fie de cel putin 160 m. Fiecare strat de
grund trebuie sa fie de cel putin 80 m.

Cerintele pentru un sistem specific de acoperire depind de diversele solicitari


datorate expunerii la chimicale sau conditiilor de mediu dificile, conform EN14879-2.
Impactul poate fi datorat urmatoarelor cauze:
mediul de expunere (solicitari chimice);
tipul si frecventa incarcarii cu fluid;
incarcarea termica;
variatii de temperature;
incarcarea mecanica;
influente climatice;
cerinte suplimentare.

Toate rezervoarele vor fi dotate cu inscrisuri de identificare, scrise cu majuscule, in


RAL 9005 culoare (Jet black), dupa cu urmeaza:
Text-ul continand nr. rezervorului cu inaltimea fontului de 200mm;
Capacitatea nominala, fluidul stocat si temperatura normala de stocare, in °C,
ambele cu font de 150mm, imediat sub numele rezervorului.
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 11 din 50
Revizia:
In functie de diametrul rezervorului, aceste inscrisuri vor fi aplicate cel putin de doua
ori, la unghiuri egale si la inaltimea de cel putin 2m, masurata de la TOF, in zonele
cele mai vizibile.
Daca rezervorul este captusit pe interior, atunci pe partea exterioara a mantalei (sau
pe izolatie, daca este cazul) trebuie amplasata o inscriptionare: “ECHIPAMENT
CAPTUSIT IN INTERIOR (LINING). NU SUNT PERMISE TEMPERATURI RIDICATE!”.
Aceasta inscriptionare se va face cu majuscule, peste o banda cu latimea de 120mm,
de culoare RAL1026 (Luminous yellow). In functie de diametrul rezervorului, va fi
aplicata de cel putin 3 ori, la unghiuri egale, la cel putin 1,8m inaltime de la TOF si in
cele mai vizibile zone.
Logo-ul OMV Petrom (aplicat cu vopsea pe manta/izolatie) va fi aplicat la solicitarea
OMV Petrom. Logo-ul va fi conform ultimei editii a Manualului Corporativ de
Proiectare disponibil pe website-ul OMV Petrom.

Captusirea/acoperirea interioara (lining)

Sistemul de captusire va fi conform ISO 16961, iar sistemul ales va fi de tipul


pelicula subtire epoxidica (vezi specificatia de la puntul 6.13 a acestui normativ).
Captuseala aleasa va avea durata de viata aliniata cu elementul pe care este destinat
sa-l protejeze.
Captuselile interioare ale rezervoarelor vor fi aplicate, de asemenea, pe racordurile
de legatura pana la si excluzand suprafata de etansare a flansei acestuia.

Adaosul de coroziune nu va fi redus datorita aplicarii captuselii interioare. In cazul


apei sarate, se va tine cont de continutul de cloruri. Vor fi luate in considerare toate
celelalte caracteristici ale fluidului stocat, cum ar fi Ph si continutul de H 2S, CO2.
Sistemul de captusire trebuie sa fie un strat epoxidic de inalta performanta care sa
formeze o pelicula solida, rezistenta la abraziune si durabila. Aceasta trebuie sa aiba
o aderenta puternica la suprafetele de otel neacoperite, acoperite si la suprafetele
grunduite cu silicat de zinc anorganic de pe constructiile noi. Trebuie sa aiba, de
asemenea, o buna aderenta la suprafetele de vopsea intacte si fara rugina si sa
asigure o bariera impotriva coroziunii; trebuie sa asigure si o buna protectie la
solicitarile chimice (mediu agresiv).
Sistemul de captusire nu trebuie sa puna in pericol sanatatea utilizatorului; trebuie
sa aiba o aplicare usoara prin diverse metode pentru a obtine o pelicula neteda, cu
uscare rapida si trebuie sa fie adecvat atat pentru un mediu de apa sarata, cat si de
apa dulce cu temeperaturi de pana la 60°C.

Cerinte legate de materialele de acoperire


Vor fi alese sisteme de acoperire fiabile, cu proprietati recunoscute, potrivite
scopului si care au o experienta extinsa de aplicare.
In cazuri exceptionale, cand sunt intalnite inovatii tehnice propice, pot fi sugerate si
sisteme de acoperire alternative. Cu toate acestea, trebuie demonstrate testarea si
certificarea de terta parte (vezi mai sus) inainte de prima utilizare.
Grosimile peliculei indicate in respectivele sisteme de acoperire reprezinta grosimile
nominale ale peliculei uscate. Aspectul final al NDFT al sistemului de captusire nu va
fi mai mic de 400 m. Vor fi aplicate urmatoarele criterii de acceptare:
 media aritmetica a tuturor grosimilor de pelicula uscata trebuie sa fie egala
cu sau mai mare decat grosimea nominala de pelicula uscata (NDFT);
 toate grosimile individuale de pelicula uscata trebuie sa fie egale sau peste
80% din NDFT;
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 12 din 50
Revizia:
 grosimile individuale de pelicula uscata intre 80% din NDFT si NDFT sunt
acceptabile numai daca numarul acestor masuratori este mai mic decat 20%
din numarul total al masuratorilor individuale luate;
 toate grosimile de pelicula uscata trebuie sa fie mai mici sau egale cu
grosimea maxima de pelicula uscata specificata de producator a sistemului
de acoperire si/sau de trei ori cea nominala;
 criteriile de acceptare asa cum au fost definite mai sus se vor aplica grosimii
totale de pelicula uscata, precum si grosimii de pelicula uscata a tuturor
straturilor individuale ale sistemului de acoperire specificata;
Grosimea de pelicula uscata trebuie testata in conformitate cu ISO 2808. Calibrarea
instrumentului trebuie realizata pe o suprafata neteda de otel. Ajustarile rezultatelor
datorita rugozitatii suprafetei de otel, asa cum e definit de ISO 12944, partea 5, si/sau
ISO 19840 nu vor fi aplicate.
Acoperirile vor fi continue, fara intreruperi.
Daca masurarea electro-fizica (slofec) a intreruperilor nu poate fi realizata la aceste
acoperiri, inacest caz, suprafata acoperita trebuie supusa unei inspectii vizuale.
Testarea distructiva a aderentei (ISO 4624) va fi realizata pe esantioane de referinta
in paralel cu lucrarea de acoperire. In orice caz, o forta de testare a aderentei de 10
MPa trebuie realizata dupa procedura si in conformitate cu ISO 16961.
Trebuie prevazuta testarea duritatii, metoda de incercare si limitele aplicabile, daca e
necesar. Testarea duritatii va fi realizata pe esantioane de referinta produse in
paralel cu lucrarea de captusire in desfasurare.
Incercarea Barcol a duritatii va fi efectuata conform ASTM D2583.
Incercarea catodica de aderenta va fi facuta conform ASTM G42 la 60°C si nu va fi
mai mare de 15mm.
Continutul de solide va fi incercat conform ISO3233 si va fi de minim 70%.
Rezistenta la impact va fi incercata conform ASTM5420 si stratul nu va avea
intreruperi.
Rezistenta chimica va fi incercata conform ISO 2812-1, Method B si ASTM C868-02.
Incercarea de flexibiliatate va fi efectuata conform ASTM D790.
Rezistenta la abraziune va fi incercata conform ASTM D4060 (1000 cycles, CS17
wheel).
Absorptia apei va fi incercata conform ASTM D870.
Alungirea va fi incercata conform ASTM D412.

Acoperirile aplicate nu vor fi sensibile la modificari de temperatura de lunga durata.


Incalzirea datorata conditiilor meteo si/sau unei incalziri de scurta durata la
temperaturi ridicate (+30°C) cauzate de mediu sau de operatiunile de curatare nu
trebuie sa duca la nciun fel de deteriorare a acoperirii.
Substratul de otel (de ex. fundul de otel al rezervoarelor) trebuie supus inspectiilor
periodice prin metoda de testare MFE (Magnet Flux Exclusion) si/sau prin metoda de
testare SLOFEC (Saturated Low Frequency Eddy Current). Acoperirea aplicata nu va
interfera cu aceste metode.
Acoperirile interioare trebuie sa fie rezistente la Ph, cloruri, chimicale si alte conditii
impuse de fluidul stocat. Rezistenta trebuie demonstrata printr-o certificare de terta
parte ( de ex. aprobarea rezistentei chimice fata de diverse grupe de fluide, conform
cu EN 14879 partea 2, anexa F).
Acoperirile interioare (captusiri/lining) ale rezervoarelor vor fi rezistente la curatirile
generale si masurile de ventilare a gazelor.
Instructiuni de selectare a materialelor de acoprire:

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 13 din 50
Revizia:
Coroziunea si alte solicitari si sarcini neincluse vor fi luate, cu toate acestea, in
considerare si pot duce la selectarea diverselor tipuri de sisteme de acoperire.
Produsele cu o denumire/brand recunoscut si aplicabilitate demonstrata, cu
proprietati bine cunoscute si cu o experienta extinsa in aplicarea lor sunt
considerate acceptate.,.

2.6. Protectie catodica interioara

In cazul unei deteriorari locale a acoperirii/captuselii interioare, trebuiesc luate


masuri de prevenire a coroziunii de tip pitting. Pentru protectia catodica, vor fi
utilizati anozi de sacrificiu pentru prevenirea coroziunii suprafetelor interioare ale
rezervoarelor (fund si manta) atunci cand fluidul stocat in rezervor poate actiona ca
electrolit. Anozii de sacrificiu trebuiesc fixati direct pe suprafata interioaraa
fundului/mantalei. Anozii suspendati pe cablu vor fi utilizati numai cu aprobarea
OMV Petrom.
Metalele folosite pentru protectia rezervoarelor de stocare din otel carbon sunt
zincul sau magneziul datorita pretului si potentialelor fata de otelul carbon.
Impuritatile de plumb si cadmiu pot cauza pasivarea suprafetei anozilor de zinc si
deci numai zincul de inalta puritate 99.99% poate fi folosit, dupa cum e specificat in
ASTM B418-95a.
Vor fi utilizate numai materiale nepericuloase pentru mediu la fabricarea anozilor de
sacrificiu.

2.7. Scopul livrarii

Descrierea echipamentului
Contractorul va fi raspunzator de livrarea rezervorului/rezervoarelor in conformitate
cu cerintele comenzii ulterioare si a specificatiei definite aici, cu documentele
aferente proiectului si codurile si standardele aplicabile.
Livrarea include toate echipamentele si accesoriile care trebuie sa indeplineasca
performantele definite in fisa de date a rezervorului, in cadrul limitei fiecarui
rezervor (battery limit).
Definitia inclusa este destinata in primul rand indicarii filozofiei si a cerintelor
minime si nu degreveaza Contractorul de intreaga lui responsabilitate legata de
proiectare, fabricare, performanta si siguranta a tuturor echipamentelor ce sunt
parte a acestei livrari.
Echipamentele si materialele ce urmeaza a fi furnizate trebuie sa includa
urmatoarele elemente majore:

 Rezervorul/rezervoarele conform cu fisa de date a proiectului (fundul,


mantaua, capacul si structura de rezistenta, toate accesoriile obligatorii ale
rezervorului, cum ar fi inelele de rigidizare, profilele, scaunele de ancorare,
(daca e cazul);
 Toate accesoriile interioare obligatorii (suporturi pentru accesul la gurile de
vizitare, anozii si sistemele de fixare a anozilor etc.);
 Toate piesele exterioare obligatorii sudate pe rezervor (inclusiv toti suportii
pentru scari si pasarele, suportii conductelor, placile de rigidizare pentru
racorduri, balustrade, etc);
 Scarile si platformele asa cum e indicat in fisa de date specifica;
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 14 din 50
Revizia:
 Toate suruburile, piulitele si garniturile, blindele;
 Manlocuri si balamale pentru capacele gurilor de vizitare, suporti si brate de
sustinere (unde e cazul);
 Urechi de ridicare pentru ridicarea componentelor;
 Suportul placutei de identificare si placuta de otel inoxidabil (conform cu
EN14015).
 Racorduri, dupa cum este mentionat in Tabelul 4;
 Legaturi de impamantare (minim 2 buc.);
 Proiectare, prefabricare, transportare, ridicare;
 Vopsire si acoperire/captusire, conform Sectiunii 2.5, plus material de rezerva
pentru imbinari in scopul finalizarii lucrarii;
 Rezervorul/rezervoarele vor fi livrate in conformitate cu cerintele
Regulamentului *UE) 305/2011, respectiv marcaj CE si declaratie de
performanta conform SR EN 1090-1. Declaratia de performanta trebuie sa fie
elaborate conform cerintelor din Regulamentul Delegat (UE) 574/2014.
 Marcaje conform prezentei specificatii;
 Documentatie conform Sectiunii 2.13 din aceasta specificatie;
 Activitati de testare si inspectare, teste de functionare si darea in exploatare
conform planului aplicabil QA/QC;
 Ambalare si lista de ambalare;
 Fisele de Securitate (SDS) pentru reperele aplicabile.

Elemente specifice aplicabile fiecarui contract subsecvent in parte


Scopul livrarii pentru reperele de mai jos vor fi definite in fiecare contract
subsecvent:
 Documentatia tehnica de executie / Documentatie suplimentara detaliata de
proiectare, cum ar fi calcule FEA pe baza cerintelor specifice, simulari CFD,
alte studii, etc.;
 Manuale de operare si intretinere;
 Piese de schimb conform Sectiunii 2.11;
 Izolatie termica;
 Racorduri suplimentare, de marimile specificate in Tabelul 3;
 Sistem de luat probe (vezi Nota 5 de la Apendix 1);
 Captusire/lining conform Sectiunii 2.5 plus material de finisaj de rezerva
pentru finalizarea lucrarii;
 Logo-ul OMV Petrom, vopsit pe manta (conf. sectiunii 2.5);
 Sistem de protectie catodica interna (conf. Sectiunii 2.6);
 Platforme/scari suplimentare; Suporti suplimentari pentru interiorul si
exteriorul rezervorului (inclusiv suporti pentru conducte); distribuitori de
intrare sau iesire; sistem de separare; dispozitiv plutitor de aspiratie pentru
iesirea rezervorului;
 Calibrarea rezervorului;

Limite si excluderi
Limitele echipamentului (Battery limit)
Mecanice / Civile / Conducte:
 Flanse (organele de asamblare, garnituri si flanse oarbe incluse);
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 15 din 50
Revizia:
 Conexiuni de impamantare;
 Fundatia inclusiv (Proiectul de ancorare a rezervorului si fundatiei incluse) si
aprovizioanrea cu suruburi inclusa. Suruburile de ancorare si materialele
necesare executarii fundatiei vor fi aprovizionate inaintea restului
prefabricatelor, conform programului de realizare a fundatiei rezervorului.
Masurarea preliminara dupa pre-instalarea suruburilor de ancorare in
fundatie este in scopul Contractorului. Responsabilitatea Contractorului este
verificarea fiecarei pozitii/locatiia suruburilor de ancorare cu privire la
Proiectul de Rezervor al Contractorului.. Contractorul va furniza proiectul de
executie a fundatiei si detaliile de ancorare a rezervorului. Cerintele de
desen/schite (dispunerea suruburilor si calculele) sunt incluse in Sectiunea
2.8.9 si 2.13.

Excluderi

 Conductele din afara rezervorului (de incarcare/descarcare, etc.)


 Lucrarile civile care ies din scopul proiectarii si executiei fundatiei, cum ar fi:
canalizare, cuva/zid de retentie, etc.
 Toate echipamentele de masura si control
 Toate instalatiile electrice in afara sistemului intern de protectie catodica
conectat la rezervor
 Instalatii de stingere incendii (daca este cazul)
 Sistemul/centura de impamantare pana la conexiunea prin suruburi de
platbanda sudata pe rezervor
 Lucrari de demolare si/sau rerutare a elementelor de constructii ingropate
pre-existente

2.8. Proiectarea rezervorului

Presiunile necesare de proiectare, temperaturile, dimensiunile, capacitatile si alte


date de proiectare sunt prezentate la Sectiunea 2.2.
Proiectarea, construirea, inspectarea si testarea rezervoarelor atmosferice trebuie sa
fie in conformitate cu SR EN 14015, cu aceasta specificatie si cu alte coduri
aplicabile) atat in Romania, cat si in UE.
Integritatea structurala si functionala a rezervorului va fi luata in considerare pe baza
celor mai restrictive combinatii ale conditiilor de sarcina, asa cum e specificat de EN
14015 Clauza 7.
Toate elementele atasate rezervorului vor fi proiectate si construite astfel incat sa
previna retinerea apei de ploaie si formarea de condens. Ele vor fi drenate in mod
natural.

Calculul grosimii
Grosimea mantalei va fi calculata si verificata conform cu Sectiunea 9.2 de la SR EN
14015, EN 1993-4-2 si cu conditiile de proiectare mentionate mai sus.
Toleranta la coroziune (definita la Sectiunea 2.4) specificata pentru componentele
sudate, ne-supuse presiunii la interior va fi inclusa in calculul proiectului astfel incat
componentele vor ramane in buna stare de functionare in starea corodata.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 16 din 50
Revizia:
Este necesara testarea mecanica pentru toate materialele structurale ale
rezervorului, inclusiv capacul si placile de fund, cu exceptia acelor materiale
structurale pentru care grosimea este determinata din motive practice, si nu din
considerente de solicitari. In astfel de cazuri, aceasta trebuie demonstrata printr-un
calcul static detaliat.
Un calcul static si de solicitare complet conform normelor specificate mai sus trebie
sa fie parte a documentatiei.

Daca e necesar, pe baza optionala, va fi efectuat un calcul de solicitare specific.

Materiale
Toate materialele utilizate la fabricarea pieselor vor fi noi si vor detine un certificat
de material eliberat de catre otelarie, in care sunt specificate analizele chimice si
testele mecanice, in conformitate cu standardele aplicabile.
Vor fi prezentate, de asemenea, certificate care atesta examinarile suplimentare si
testele solicitate de catre OMV Petrom.
In cazul materialelor folosite la fabricarea componentelor ce nu sunt sub presiune,
nu vor mai fi prezentate certificate de material eliberate de otelarie sau o declaratie
de conformitate pentru rezervor.
Certificatele de material vor fi in conformitate cu SR EN 10204, Type 3.1 pentru
tablele metalice de fund/capac/manta. Structurile metalice vor fi in conformitate cu
SR EN 10204, Type 2.2 (cel putin) dupa cum e specificat la Sectiunea 6 din SR EN
14015.
Contractorul va pastra copiile originale ale certificatelor mentionate anterior, care
trebuie sa specifice codul de identificare marcat pe produsele semifabricate.
O copie a acestor certificate va fi prezentata OMV Petrom inainte de inceperea
fabricarii.
Materialul de constructie va fi ales din cele specificate la Sectiunea 6.1 din SR EN
14015. Cerintele suplimentare specificate la Anexa F pentru materialele din otel
carbon pot fi applicate daca este solicitat in mod expres de catre OMV Petrom.
Vor fi aplicate cerintele de impact energetic din SR EN 14015 Sectiunea 6.1.6.
Toate materialele din otel carbon utlizate la structura de rezistenta a
fundului/acoperisului/mantalei vor fi normalizate. Normalizarea va consta in
executarea unui tratament termic separat de catre producatorul materialului. Toate
materialele de otel carbon vor fi fabricate in cuptoare cu arc electric sau cu oxigen.
Tevile utilizate pentru corpul racordurilor vor fi tuburi fara sudura (cu exceptia
gurilor de vizitare, la care pot fi utilizate tuburi sudate longitudinal) in conformitate
cu cerintele de la SR EN 10216 sau SR EN 10217.
Numai daca nu se solicita altfel, elementele atasate vor fi fabricate din material de
aceeasi calitate ca mantaua pe care sunt atasate.
Cu privire la rugozitatea foilor metalice, vor fi respectate valorile din EN 29-81, Tabel
5 “Abateri minore” si atestate de un certificat de incercare al fabricantului conf. EN
10204-2.3.
Certificatul de incercare al fabricantului va fi prezentat inainte de transportarea
tablelor metalice. Dupa ce acestea au fost livrate la locatia de constructie, OMV
Petrom va face o verificare prin sondaj pentru a se asigura ca sunt indeplinite
standardele mai sus mentionate. Inainte de efectuarea testului de proba, va fi facuta
o inspectie vizuala pentru a evalua “curbarea sau incretirea” din foaia metalica a
fundului. Inspectia vizuala se va repeta dupa testul de proba.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 17 din 50
Revizia:
No se vor folosi material echivalente fara aprobare.
Utilizarea materialelor refolosite este interzisa.
Nu se vor folosi componente turnate fara aprobare.

Proiectarea capacului
Structura de sprijin a capacului va fi proiectata in conformitate cu SR EN 14015
Sectiunea 10.
Capacul conic fix auto-portant va avea un unghi de 15 (+/-3) grade. Grosimea
tablelor capacului va fi conforma cu EN 14015. Vor fi fixate pe capac una sau mai
multe placi de rupere, in functie de marimea rezervorului. Suprafata totala a placii de
rupere (membranele de rupere) trebuie sa fie de aproximativ 20% din suprafata
capacului, dar nu mai putin de 5% din suprafata totala. Daca volumul rezervorului cu
capac fix este de 100m3, sudura de rupere va fi amplasata in asa fel incat intregul
capac sa fie ridicat. Suprafata de rupere va fi compusa din sectiuni individuale care
sunt cat mai mari posibil si amplasate cat mai departe de racordurile de intrare a
spumei (daca e cazul). Electrozii de sudura utilizati pentru sudurile de rupere trebuie
sa aiba o rezistenta mai redusa deca a celor utilizati pentru sudarea panourilor
capacului.
Daca nu este solicitat altfel de catre OMV Petrom, tablele capacului vor fi imbinate
prin suprapunerea marginilor cu sudura de colt exterioara. Spuprapunerea minima
acceptata trebuie sa fie de 25mm. Este recomandat modelul de imbinare tip sindrila
inversa, care previne acumularea de condens intre table. Acest model are varful
marginii orizontale inferioare al placii de suprapunere de sus sub marginea
inferioara a partii de sus a placii inferioare.
Daca este anticipat un grad de coroziune ridicat, atunci placile acoperisului vor fi
sudate cap la cap. Aceasta procedura poate fi aplicata rezervoarelor pana la 200 m 3.
Placile capacului de pe rezervor mai mici de 8m in diametru vor fi in forma radiala.
Placile capacului de pe rezervor care sunt intre 8 si 12.5 m in diametru pot fi ori de
forma radiala, ori de forma dreptunghiulara.
Stalpii centrali vor fi utilizati numai cu acordul OMV Petrom.

Proiectarea fundului

Placile de fund si placile inelare


Fundul rezervorului va fi proiectat in conformitate cu SR EN 14015 Sectiunea 8. In
plus, fundul rezervorului va fi proiectat cu urmatoarele grosimi minime ale placii:
 Rezervoarele cu un diametru de pana la 12,5m si incluzand aceasta
dimensiune: Placile de fund vor fi de cel putin 6mm grosime si placile inelului
marginal de cel putin 8mm plus adaosul de coroziune specificata.
 Rezervoarele care depasesc 12,5m in diametru: Placile de fund vor fi de cel
putin 6mm grosime si placile inelului marginal de cel putin 10mm grosime
plus adaosul de coroziune specificata.
Adaosul coroziune a placii inelare va fi de cel putin 3mm. Latimea va fi, de
asemenea, de cel putin 600mm.
Inelul marginal va avea aceeasi rezistenta minima specificata la curgere ca si prima
virola, de care este sudat.
Daca rezervorul are elemente interioare (precum racorduri de intrare/iesire, etc)
sprijinite pe fund, trebuie luata in calcul deplasarea fundului rezervorului datorita
tasarii in timp a stratului elastic de nisip.
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 18 din 50
Revizia:
Podeaua rezervorului va fi concava cu inclinatie de la cetru inspre margini.
Trebuie prevazut un unghi de inclinare de 1:100. Fundul va fi proiectat astfel incat sa
poata fi compensate eventualele tasari ale stratului elastic in timp. Valorile tasarilor
stratului elastic vor fi considerate de catre Contractor.
Vor fi utilizate table cu latimea de 1500 si/sau 2000 mm si o grosime conforma cu SR
EN 14015. Placile fundului vor fi sudate prin suprapunerea marginilor, evitandu-se
subtaierea. Dupa ce a fost incheiata operatiunea de sudare, vor fi indepartati toti
stropii de sudura ramasi. Toate marginile placilor de baza vor fi rotunjite la o raza de
cel putin 3mm.
Tablele utilizate la fabricarea inelului marginal al rezervorului vor fi imbinate prin
sudura cap-la-cap cu penetrare totala si fuziune completa. Tablele inelului marginal
alrezervorului si placile fundului pot fi sudate prin suprapunere. Trebuie luate in
calcul atat grosimea primei virole, cat si presiunea hidrostatica la alegerea grosimii
nominale a placilor structurii inelare.

Placi de ranforsare (sa/pad)


Placile de ranforsare vor fi fixate la fundul rezervorului sub toti suportii pentru
conducte si alte elemente interioare.
Forma preferata pentru placa de baza este cea circulara; daca sunt utilizate placi
patrate sau dreptunghiulare, acestea vor avea colturile rotunjite si vor fi cu sudate pe
toata circumferinta/conturul.
Grosimea minima a placilor de baza va fi egala cu grosimea palcilor de fund,
excluzand orice toleranta de coroziune.
Placile si inelele de ranforsare sudate pe manta vor fi din acelasi material ca
mantaua si vor fi prevazute cu orificii filetate M10/M6 pentru ventilare. Aceste orificii
vor fi etansate dupa hidrotest. Suportii de tip trunion trebuie sa fie prevazuti cu
suficiente gauri pentru a asigura drenajul fluidului/condensului.
Placile de baza care se suprapun pe oricare cordon de sudura de la
fund/manta/acoperis vor fi evitate.

Proiectarea mantalei
Grosimea de perete ale virolelor va fi calculata conform SR EN 14015 Sectiunea 9.
Pe langa aceasta, se va tine cont de grosimea minima de perete a mantalei
specificata in Tabelul 16, SR EN 14015 pentru fiecare dimensiune a diametrului.
In orice caz, 5 mm vor fi luati ca grosime minima de perete a virolei.
Toate tablele vor fi sudate cap-la-cap.
In cazul in care rezervorul are elemente interioare grele sprijinite de manta (racorduri
de intrare, sisteme de separare, etc.) va fi efectuata o analiza locala a solicitarilor
pentru proiectare. Sarcinile de incarcare si combinatiile lor utilizate la aceste calcule
vor fi aceleasi cu cele folosite la calculul rezervorului. Atat sarcinile maxime
admisibile, cat si combinatiile lor vor fi aceleasi ca la calcularea rezervorului (conf.
EN 14015). Pentru a indeplini aceasta cerinte, trebuie ajustata grosimea de virola
pentru astfel de cazuri.
Sudura dintre prima virola si tabla laterala a fundului va fi executata pe amble parti.
Pentru a asigura o calitate superioara a sudarii, este indicat a se utiliza un procedeu
mecanizat.
Inelele vor fi netezite din exterior. Suprafata interioara a mantalei trebuie sa aiba un
aspect neted. Imbinarile verticale pe doua virole amplasate unul deasupra fiecaruia
trebuie sa fie la o distanta minima care totalizeaza de trei ori grosimea virolei.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 19 din 50
Revizia:
Imbinarile longitudinale si verticale nu trebuie intrerupte de niciun racord/niplu sau
alte decupaje.

Cerinte de racorduri
Toate cerintele privitoare la racorduri sunt definite la Sectiunea 8.1.

Elemente interne ale rezervorului


Toate elementele interne ale rezervorului vor fi din otel inoxidabil. Nu este permisa
sudarea acestor elemente direct pe manta, fund, acoperis sau orice alta component
din CS a rezervorului. Pentru conductele de interior, vor fi utilizate numai imbinari
prin flansa intre CS si SS. Pentru suportii unde vin in contaxct materiale metalice
diferite, va fi asigurat un strat de PTFE sau acoperire electroizolanta similara a
suprafetei care sa previna coroziunea galvanica intre acestea.

Proiectarea izolatiei termice


Izolatia poate fi optionala. Pretul izolatiei include toate materialele izolante (definite
calitativ mai jos), suporti, lucrari de ridicare, tabla de protectie (definite calitativ mai
jos), etc. Toate materialele de izolare trebuie sa fie fara azbest.
Exista doua optiuni pentru izolatia rezervorului:
 Vata minerala
 Spuma poliuretanica
Cerinte pentru izolarea cu vata minerala:
Acest sistem de izolare va respecta cerintele din EN14303.
Densitatea vatei minerale va fi intre 120 si 140 Kg/m3.

Cerinte pentru izolarea cu spuma poliuretanica:


Acest tip de izolare va fi livrat in sectiuni prefabricate si va fi conform cu EN14707.
Densitatea spumei poliuretanice va fi intre 35 si 50 Kg/m3.
Pentru manta, sistemul de prindere va consta in benzi orizontale. Acelasi concept
poate fi utilizat pentru capac. Acest sistem de sustinere va fi, de asemenea, utilizat
pentru fixarea tablelor de protectie.
Pentru acest sistem vor fi utilizate foi de tabla din aluminiu sau tabla galvanizata in
grosime de 0.35mm. Tabla ondulata din aluminiu poate fi folosita in cazul in care
este mai adecvata din punct de vedere functional/constructiv, grosimea tablei fiind
de cel putin 0.8mm.

In orice caz, sistemul de izolatie trebuie sa fie construit astfel incat apa de
ploaie/zapada topita sa nu poata patrunde sub izolatie, chiar si in conditii de
vant/ploaie/ninsoare puternica.

Proiectarea fundatiei
Proiectul fundatiei rezervorului va urmari folosirea detaliilor si materialelor
prezentate in desenul tip PE-D-DJ1784-CS-DWG-009-F0-E precum si caracteristicile
de rezistenta si stabilitate ale terenului de fundare. Modificarea oricaror detalii din
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 20 din 50
Revizia:
desenul tip vor fi agreate impreuna cu OMV Petrom pe baza unor justificari tehnice
si economice, inainte de inceperea proiectarii efective a fundatiei.

Fundatia va fi dimensionata pentru a asigura stabilitatea si conditiile tehnice


necesare exploatarii in parametrii de functionare ai rezervorului (tasari admisibile)
atat sub actiuni tehnologice cat si sub actiunile factorilor de mediu (vant, zapada)
sau actiunii seismice stabilite in reglementarile aplicabile in vigoare.

Contractorul va intocmi proiectul fundatiei in conformitate cu cerintele legislative in


vigoare si va obtine aprobarea proiectului de catre verificatori de proiect atestati
conform HG 925/1995 pentru indeplinirea cerintelor esentiale din legea 10/1995.

Se recomanda ca inaltimea fundatiei (TOG) sa fie de 300mm, dar nu este permis mai
mult de 400mm peste nivelul solului. Primul strat de unplutura, in contact cu fundul
rezervorului, va fi de nisip bituminous, cu o granulatie adecvata, capabil s sus in
sarcina neta a rezervorului i sa asigure o asezare adecvat . Funda ia rezervorului
trebuie s aib un sistem de drenaj. Alt tip de fundatie va fi utilizat numai cu acordul
OMV Petrom.

Abateri acceptabile dupa instalare


Abaterile in verticalitatea rezervorului trebuie sa fie in conformitate cu Sectiunea 16
din SR EN 14015. Verticalitatea trebuie sa fie verificata dupa umplerea rezervorului
cu apa. Racordurile, scarile si toate celelalte instalatii trebuiesc sa fie verificate.
O verificare trebuie efectuata pentru a se asigura ca zgura de sudura a fost
indepartata din barele de ghidaj, estacade etc.
Toti parametrii verificati trebuiesc raportati in scris si vor fi parte a documentatiei
lucrarii executate.

Cornierul de la imbinarea manta-capac


Ultima virola a rezervoarelor va fi imbinata cu capacul prin duduri de colt, cu
ajutorul unui inel de rigidizare confectionat din cornier, conform Sectiunii 10.5 din
SR EN 14015. Pentru rezervoarele cu diametru mai mare de 12,5m, frangibilitarea
imbinarii se va verifica in conformitate cu Anexa K a SR EN 14015.

Deschiderile mantalei
Gurile de vizitare ale mantalei si racordurile vor fi proiectate conform SR EN 14015
Sectiunea 13. Gurile de vizitare de DN900 sau mai mari pot fi executate optional.
Metoda de ranforsare locala a mantalei (SR En 14015 Sect.13.1.4) este preferata la
utilizarea racordurilor de tip teava (SR EN 14015 Sect. 13.1.15).
PWHT se efectueaz pentru gama de grosimi afisate in Tabelul 28, SR EN 14015.

Conexiuni cu conductele
Toate flansele trebuie sa fie cu gat (Welding Neck), EN 1092-1 PN16, Tip B2.
Toate garniturile pentru hidrotest si cele din interiorul rezervorului (daca exista) vor
fi conform SR EN 1514-1, garnituri ne-metalice plate de tip IBC, grafit expandat cu
insertie.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 21 din 50
Revizia:
Toate sudurile racordurilor si gurilor de vizitare prevazute cu inele de ranforsare, atat
intre gatul si mantaua rezervorului, cat si intre gat si inelul de ranforsare, trebuie sa
aiba penetratie completa.
Intregul sistem de conducte din interiorul rezervorului (daca exista) va fi proiectat,
fabricat, testat si inspectat in conformitate cu EN 13480, daca nu este specificat
altfel.
Tevile utilizate pentru racorduri sunt conform SR EN 10216-3 Clasa P275NL1, Grup
1.1 Capete plane DN£ 40, Capete tesite DN ³50.
Organele de asamblare trebuie sa fie conform STAS 8121/2-84 si sa fie 42CrMo4 QT,
SR EN 10269.
Toate pozitiile racordurilor cu flanse trebuie sa respecte 8.3.1 of EN13480-4.
Incarcarile care provin din greutatea tevilor, ventilelor si altor elemente atasate
rezervorului si sarcinile care provin din asezarea suportilor elementelor
independente aferente fundatiei rezervorului trebuie incluse in proiect. Conductele
vor fi proiectate astfel incat sa micsoreze sarcinile la care este supus rezervorul.
Daca sunt folosite, placile de ranforsare a racordurilor (gusee/eclise) nu vor fi sudate
de flanse.
Racordurile pentru indicatorii de nivel de tip radar vor fi plasate la o distanta
suficienta de manta sau de alte tevi de otel, conform specificatiilor de
instrumentatie.
Toate racordurile trebuie sa indeplineasca cerintele de sarcina incarcare statica.
In toate cazurile, proiectarea racordurilor se va face conform SR EN 14015,
Sectiunea 13.

Fitinguri si atasamente

Scari si cai de acces


Sc rile i caile de acces trebuie s fie proiectate i construite în conformitate cu SR
EN14015-Sectiunea-13.11.
Sc rile elicoidale externe vor fi prevazute cu o l ime minim de 800 mm.
Sc rile, caile de acces, platformele i balustradele trebuie s fie proiectate conform
EN 14122 serie Securitatea ma inilor.
Toate rezervoarele trebuiesc prevazute cu o platforma pe capac si cu o scara
elicoidala de acces. Platforma va include toate racordurile de pe capac. Forma si
marimea platformei va fi cat mai ergonomica posibil. Vezi Subansamble tipice
(Orientarea racordurilor pe capacul rezervorului) ca referinta.
Pe capac, racordurile/stuturile nu vor fi plasate in afara platformei. Aceste racorduri
vor fi grupate in scopul de a nu interfera cu calea de evacuare catre scara elicoidala.
Conexiunile pe manta i capac nu trebuie s fie sudate direct pe mantaua
rezervorului, ci pe placute de rigidizare adecvate.
Daca racordurile/stuturile sunt amplasate pe mantaua rezervorului la o inaltime mai
mare de 2.1m, si ventilele sau alte echipamente sunt plasate pe ele, atunci vor fi
prevazute platforme locale pentru acces. Scarile verticale vor fi incluse pentru acces.
În cazul în care rezervoarele au izolatie exterioara, sc rile exterioare trebuie s fie la
o distanta de mantaua rezervorului egala cu grosimea izola iei, plus 50mm.

Scari verticale
Sc rile verticale fixe trebuiesc s fie construite din o el carbon i complet sprijinite
de mantaua rezervorului, cu capetele ajungand la funda ia rezervorului.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 22 din 50
Revizia:
Capatul superior al scarilor verticale va fi prevazut cu un sistem de prevenire a
caderii (suport) conform EN14122.
Scarile care dep esc 4,0 m în lungime trebuie s fie prev zute cu cusca de
siguran (safety cage).

Guri de vizitare
În cazul în care racordurile de intrare sunt folosite ca guri de vizitare, acestea trebuie
s aib un diametru interior de cel pu in 600 mm. Gura de lumina de pe capacul
rezervorului trebuie sa aiba un diametru interior de minim 500 mm.
Gurile de vizitare cu diametrul ³ 600 mm trebuie sa fie echipate cu suport cubalama
de sustinere. Acesta tebuie sa fie prevazut pentru toate capacele care cantaresc mai
mult de 25 kg. Deasupra manlocurilor laterale, in interiorul rezervorului, trebuiesc
prevazute manere, sudate pe manta, pentru a facilita accesul in rezervor.
Trebuiesc prev zute trepte interioare la pentru manlocurile care au axa situate la mai
mult de 1200 mm fata de orice suport. Treptele trebuie s impiedice alunecarea
piciorului la capatul treptei.
Deschiderile de inspectie trebuie sa aiba ansamblurile lor de sustinere testate pentru
libertatea de operare la deschidere si inchidere. Vor fi prevazute seturi suplimentare
de garnituri si suruburi pentru instalare.
Toate gurile de vizitare trebuie sa fie prevazute cu manere si trepte interioare pentru
a facilita accesul in rezervor.
Materialele pentru acestea trebuie sa fie aceleasi ca si materialul elementelor pe
care sunt sudate.
Toate gurile de vizitare vor fi dimensionate tinand cont de elementelor interne
detasabile in vederea operatiunilor de intretinere.

Racorduri de intrare si iesire


Dimensiunile tuturor racordurilor de intrare si iesire va fi asa cum este specificat la
Tabelul 2 a cestui document

Amplasarea scurgerilor (scurgeri centrale sau laterale)


Rezervoarele trebuie s aib posibilitatea de a fi drenate i sa permita un control
intern rezonabil si in siguranta. Basa de scurgere trebuie s fie proiectata conform
dispozi iilor din SR EN 14015 i situata cât mai aproape posibil de o gur de vizitare
a mantalei pentru un acces usor la cur are.

Impamantarea
Terminalele de legare la p mânt trebuie s fie sudate de mantaua rezervorului la
intervale de maxim 25 m. Aceste terminale se conecteaz la reteaua de
impamantare.
Se furnizeaz nu mai pu in de dou conexiuni de legare la p mânt.
Benzile de împ mântare trebuie s fie realizate din platbanda de o el laminat la cald
cu margini standard în conformitate cu DIN 1544 i un strat de zinc de cel pu in 70
m.

Codul: Limba de Referinta: Romana


Page 23 din 50
Revizia:
Conexiuni pentru spuma aeromecanica
Acolo unde fisele de date specifice, vor fi furnizat conexiuni pentru sistemul de
spuma.
Deversoarele de spum ale instala iilor fixe sau semifixe trebuie s fie uniform
distribuite pe conturul rezervoarelor. Distan a dintre deversoare pe contur nu trebuie
s dep easc 30m.
La rezervoarele cu diametru mai mic de 24m, trebuie prevazut cel putin un deversor
de spuma aeromecanica. Daca se cere prin fisa de date a generatorului de spuma,
racordul de intrare a spumei va fi prevazut cu un dispersor care este inclus in lista de
aprovizionare a rezervorului.
La rezervoarele izolate cu materiale ignifuge, nu sunt luate in calcul sisteme de
racire.

Conexiuni pentru prelevare probe


Daca este specificat în fi ele de date relevante, conexiunile de prelevare probe
trebuie s fie prev zute în apropiere de scara elicoidala. Aceste conexiuni se
flan eaza.
Pentru rezervoarele cu echipament de gaz inert (blanketing), daca e cerut, un
dispozitiv etan , anti-exploziv se va folosi la racordul de prelevare probe. Acesta
trebuie s fie instalat în a a fel încât în timpul prelevarii probelor, gazul inert este
împiedicat sa iasa din perna de gaz situata deasupra. Etansarea si functia
dispozitivului nu trebuie sa fie afectata de condensare sau inghet.
Dac este necesar, trebuie s fie amplasate racorduri de prelevare probe pe manta,
dupa cum s-a convenit cu OMV Petrom. O tav de scurgere trebuie plasata sub
racorduri. Tava de scurgere trebuie s fie situata destul de departe, sub racordul de
prelevare probe si sa permita accesul unei sticle de prob de un litru.

Stabilitatea
Ancorarea rezervorului trebuie s fie proiectata în conformitate cu SR EN 14015,
Art12.

Ancorarea rezervorului este necesara in cazul in care exista posibilitatea ca acesta sa


se ridice de pe fundatie in urmatoarele conditii:
 Ridicarea unui rezervor gol din cauza vantului contracarat de greutatea
efectiva a capacului, mantalei si anexelor permanente;
 Ridicarea din cauza presiunii interne in combinatie cu vantul contracarate de
greutatea efectiva a capacului, mantalei si anexe, plus greutatea efectiva a
produsului este considerat ca fiind sarcina acumulata care actioneaza
impotriva sarcinii de ridicare de la presiunea interna.
 Activitati seismice.
Ca regula generala, ancorarea este asigurata daca raportul momentului de rezistenta
la momentul de rasturnare este mai mic de 1.5.

Ventilarea

Supape de respiratie si guri de aerisire


Vor fi selectate ventile actionate cu contragreutate mai degraba decat ventile
actionate cu arc, daca nu este specificat altfel de catre OMV Petrom.
Codul: Limba de Referinta: Romana
Page 24 din 50
Revizia:
Numarul si dimensiunile de supape de respiratie si guri de aerisire libere/supape de
siguranta se indica in proiect in urma unui calcul adecvat si tinand seama de
fluxurile de intrare/iesire, anotimpuri, proces, schimbare de temperatura zi/noapte.
Presiunea de proiectare operationala a rezervorului este egala cu presiunea la care
supapele de aerisire sunt complet deschise.
Atunci cand se decide cu privire la numarul de guri de aerisire libere necesare,
capacitatea lor deschise complet va fi considerata la o presiune de 10 mbar si un
vacuum de 5 mbar.

Se va tine cont de urmatoarele conditii, cel putin, la determinarea cauzelor posibile a


suprapresiunii sau vacuumului in interiorul rezervorului:
 Miscarea lichidului care intra sau care iese din rezervor
 Respiratia rezervorului datorata schimbarilor meteo (de ex. schimbari de
presiune si temperatura)
 Expunere la foc
 Alte circumstante care rezulta din defectiuni ale echipamentelor sau din erori
de operare

Racorduri pe capac
Racordul de aerisire trebuie s fie la acela i nivel cu partea inferioar a tablelor de
pe capac. Un racord conic permite un flux mai mare prin supapa decât o unul drept.
Plasa de sârm din deschiderile gurilor de aerisire libere i supapelor de respiratie
(de exemplu, a a cum este utilizat pentru a preveni formarea de cuiburi de p s ri)
trebuie s aib ochiuri de cel pu in 10 mm patrati si o aparatoare de ploaie.
Amplasarea cea mai buna este in zona cea mai inalta a capacului.
Stingatorul va fi utilizat pentru ventile deschise pentru a asigura capacitatea de
ventilatie a rezervoarelor care contin un spatiu cu vapori inflamabili.

Inele de rigidizare la vant


Cerin a