Sunteți pe pagina 1din 26

Program Makis II

Modernising Agricultural Knowledge and Information


System

Tehnologii moderne în creşterea bovinelor şi


marketingul produselor din lapte şi carne

Prof.dr.ing. Grigore Onaciu


ProducŃie
profitabilă doar
cu vaci care
produc în
condiŃii de
confort!

O zi din viaŃa unei vaci!


LEGISLAłIE UE şi RO

Norma sanitară veterinară - Ordin 75/15.08.2005


Dir. Cons. privind protecŃia animalelor M. Of. 776/25.08.2005
98/58/CEE de fermă

Norma sanitară veterinară - Ordin 84/30.08.2005


Dec. Com. care stabileşte un Comitet M. Of. 829/14.09.2005
90/67/CE Consultativ privind protecŃia
animalelor utilizate în scopuri
experimentale şi alte scopuri
ştiinŃifice
Norma sanitară veterinară Ordin 180/11.08.2006
Dir. Cons. privind protecŃia animalelor în
M. Of. 721/23.08 2006
93/119/CEE timpul sacrificării sau uciderii
LEGISLAłIE UE şi RO

 ORDIN ANSVSA NR. 75/2005 –


“NORMA SANITARA VETERINARA
PRIVIND PROTECTIA SI BUNASTAREA
ANIMALELOR DE FERMA”

Norma sanitară veterinară Ordin 72/15.08.2005


Dir. Cons. ce stabileşte standarde M. Of.759/19.08.2005
91/629/CEE minime pentru protecŃia
viŃeilor
BUNĂSTAREA ANIMALELOR - TRANSPORT

Reg. Cons. Regulamentul Consiliului din 22 decembrie 2004


1/2005/CE privind protecŃia animalelor în timpul transportului
şi a operaŃiunilor conexe şi care modifică
Directivele 64/432/CEE şi 93/119/CE şi
Regulamentul 1255/97/CE.
Reg. Com. Regulamentul Comisiei 639/2003/CE din 9 aprilie
639/2003/CE 2003 ce stabileşte reguli detaliate conform
Regulamentului Consiliului nr. 1254/1999/CE cu
privire la cerinŃele pentru acordarea restituirii de
fonduri pentru export în ceea ce priveşte
bunăstarea speciilor de bovine vii în timpul
transportului
Bunăstarea ??

 TradiŃională – bazată pe starea de sănătate,


funcŃionalitatea biologică, creşterea şi
productivitatea acestuia
 Agricultura intensivă – asigurarea de condiŃii mai
aproape de condiŃiile naturale
 Starea afectivă a animalelor – emoŃii, sentimente
axate mai ales pe DURERE,RANIRE ŞI BOLI,
FOAME ŞI SETE, DISCONFORT, EXPRIMATE
COMPORTAMENT NORMAL
5 LIBERTĂłI ALE ANIMALULUI

 DURERE,RANIRE ŞI BOLI,
 FOAME ŞI SETE,
 DISCONFORT,
 EXPRIMAREA COMPORTAMENT NORMAL
 FRICĂ ŞI SIFERINłĂ
AtenŃie ??

 Ce este rutina de zi cu zi?


 Ce tratament trebuie aplicat animalelor
pentru a obŃine maxim de producŃie în
diferite condiŃii tehnologice
O zi din viaŃa unei vaci
 Mediu tehnologic
 Manevrare animale
 Rutină asimilată
 Aer, soare, iarbă de
calitate

Padoc plimbare sau păşune lângă adăpost (max. 1km)


Muls

 Muls frecvent
 Manipulare
 Linişte vă rog!
Sănătate

Şervet,
Moft sau
utilitate ?

 InspecŃie
 CurăŃenie
 Monitorizare
CurăŃare - Sanitatie – Vacuum

 FolosiŃi cuşete individuale


 Ce recomand ?
 AsistenŃă, NutriŃie şi
Management

 Stocare şi utilizare
dejecŃii
CurăŃare - Flush System

 Sistem utilizat în
adăposturi cu
stabulaŃie liberă:
 Reciclarea apei
 Separator dejecŃii
 Ce sistem recomand ?
Adăposturi cu stabulaŃie liberă

 Design adăpost
 Sistem de răcire, dacă
este cazul(vara):

Ce recomand ?
Adăposturi cu stabulaŃie liberă

 Controlate cu termostat
la temperaturi peste
limitele de confort, se
declanşează automat
sistemul de climatizare.
 Adăpost bun, se
sesizează, 2 min.
Ce recomand ?
înăuntru şi 5 afară
Adăpost pentru vaci înŃărcate

 Analiză în detalii
tehnologice:
toate vitele stau la
umbră
necesitate
umbrare

Ce recomand ?
ÎntreŃinerea la păşune

 Ce categorie de
animale ?
 CondiŃii păşunat
şi alte detalii
tehnice ce trebuie
avute în vedere
Apa

 Element esenŃial
pentru producŃia de
lapte
 SoluŃii tehnice
 Calitate apă din
adăpătoare
NutriŃia

 Calitatea furajelor:
 Specialist nutriŃie:
 Analiză furaje

MOD ADMINISTRARE FURAJE…

Ce recomand ?
Hrănire

Ce recomand ?

 Hrana, ce, cât, cum ?


 Amestec Furajer Unic
Medic veterinar

 Sănătate
 ReproducŃie
 Necesitate….
medic angajat sau
contract prestare
servicii

CONTROL SĂNĂTATE ANIMALE - INDIFERENT DE DIMENSIUNEA FERMEI


Boli ale copitelor, etc……
Să o înlocuim cu o copită
de Sură de stepă….

 ImportanŃă
 InfluenŃe
 Plan tratamente
 EvidenŃă tratamente
ReproducŃie

 Perioade esenŃiale?
 LactaŃie şi gestaŃie
 LactaŃie şi SP
 Repaus mamar
 Reluare ciclu productiv
Rolul Repausului Mamar

 ExplicaŃii necesare
înŃelegerii fenomenului de
către fermier
Cheia bunăstării animalelor

Calitatea de bun administrator, gospodar


CunoştinŃe tehnice despre creşterea
animalelor
Pricepere în creşterea animalelor
CalităŃile personale, înclinaŃie şi dragoste
faŃă de animale
Apreciază muncă la fermă
Bunăstarea Animală

 O vacă crescută în condiŃii


de bunăstare asigură
profitabilitate maximă....
 Tratamentul aplicat vaci..
 În fermă asigură sau NU
profitabilitate şi mai mulŃi
bani cu finalitate -profit ?
 Este necesar ca
fermeirul să ştie ce
înseamnă CONFORTUL VACII !