Sunteți pe pagina 1din 20

-VARIANTA 1 –

1. În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care


deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au
următoarele obligaţii:
a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă
ajutor;
b) să acorde necondiţionat, ajutor material, medical şi financiar persoanelor fizice şi juridice
care au suferit pagube ca urmare a situaţiei de urgenţă produse;
c) să stingă incendiile împreună cu pompeii militari;

2. Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva


incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor
economici au/are următoarele obligaţii principale:
a) răspund de organizarea activității de instruire
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) întocmeşte regulamentul de ordine interioară al societăţii;

3. Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă


voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea
atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
a) amenajarea spațților verzi
b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
c) transportul persoanelor cu afecţiuni medicale sau care nu se pot deplasa singure;

4. În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de


specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se
constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:
a) servanți pompieri;
b) comisii tehnice de prevenire şi stingerea incendiilor;
c) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

5. Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi


în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează cel puţin în categoria întreprinderilor
mici, administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigură
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:
a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de
muncă;
b) planul de analiză și acoperire a riscului;
c) decizia/dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

6. "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:


a) echiparea angajaților cu echipament individual de protecție ;
b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;
c) legarea la pământ a echipamentelor de lucru, instalaţiilor utilitare, electrice , de alimentare
cu gaze, a rampelor de încărcare/descărcare a produselor combustibile;

7. Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea


următoarelor criterii:
a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare antiefracţie adecvate, pentru a permite
ca prezenţa intrusului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;
b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de
colectare a informaţiilor/ echipament de control şi semnalizare;
c) să fie capabile să reziste condiţiilor de mediu umed,corosiv sau inflamabil în care sunt
montate, astfel încât să poată îndeplini funcţiile de neutralizare a arderii pe parcursul duratei de
viaţă normate.

8. Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi


amenajărilor privesc:
a) întocmirea planurilor de evacuare;
b) întocmirea instrucțiunilor de prevenire și stingere a incendiilor;
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru
securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

9. Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei


sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:
a) marcarea cu indicatoare de securitate a locurilor în careeste permis fumatul;
b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea
focului deschis;
c) marcarea cu indicatoare de securitate a locurilor în care se execută lucrări cu foc deschis;

10. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării, cu condiţia asigurării
condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri,
costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi combustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin ignifugare sau protecţie la foc etc.;

11. În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice:


a) depozitarea materialelor combustibile;
b) dotarea cu echipamente electrice;
c) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;

12. După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, în care s-au executat lucrări cu
foc deschis, trebuie să asigure următoarele măsuri:
a) analiza, cu personalul de pe locul de muncă a modului în care a fost executată lucrarea,
pericolele existente şi măsurile care se impun;
b) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a
celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare
de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
c) anunțarea personalului că s-a terminat lucrarea;

13. Satisfacerea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viaţă a


construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice
specifice, prin măsuri interdependente, privind:
a) asigurarea echipării personalului cu echipament de lucru;
b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite
normate, şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul
construcţiilor/compartimentelor de incendiu;
c) informarea personalului privind legislația nou apărută;

14. La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate
de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în
vedere şi următoarele cerinţe:
a) să nu se îngreuneze activitatea în locul de muncă respectiv;
b) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de
focarele cele mai probabile;
c) să fie amplasate la cel puțin 1,5m distanță față de podea;

15. Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de mijloace tehnice de apărare


împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:
a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a
certificatului EC şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate al
produsului, a agrementului tehnic;
b) tabelul cu personalul firmei;
c) schema sinoptică a sistemului/instalaţiei, actele de proprietate , dreptul de licenţă şi
certificatul de înregistrare la Registru Comerţului;

16. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:


a) alarmarea;
b) instruirea personalului;
c) acordarea primului ajutor;

17. Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare


împotriva incendiilor se efectuează de:
a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul
operatorului economic/instituţiei/localităţii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar,
zilnic;
b) persoana desemnată cu securitatea şi sănătatea în muncă;
c) conducătorul locului de muncă;

18. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate


se prevăd următoarele mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor:
a) instalaţii de protecţie împotriva incendiilor;
b) autospeciale de stins incendii;
c) motopompe;

19. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi


se realizează prin următoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific prin formarea profesională continuă;
c) instructajul pentru deplasarea în instalaţii cu risc de incendiu;

20. La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure


participanţilor cunoştinţe referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la
locul de muncă;
b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a
activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
c) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi
activitatea de apărare împotriva incendiilor;
21. Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se
actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au
stat la baza emiterii acestora;
b) s-au schimbat regulile de acces în societate;
c) s-au produs mişcări sindicale de lungă durată.

22. Utilizarea focului deschis nu se permite la distante mai mici:


a) de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie;
b) de 30 m faţă de locurile cu pericol de explozie;
c) de 20 m faţă materiale/substanţe combustibile;

23. Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului,


reprezintă:
a) documente specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b) act de autoritate emis de administratorul operatorului
c) evidenţe specifice privind apărarea împotriva incendiilor

24. Principalele materiale şi substanţe utilizate frecvent şi pe scara largă, susceptibile să


formeze şi să acumuleze sarcini electrostatice, sunt:
a) în stare de plasmă;
b) plăci fibrolemnoase, plăci aglomerate din lemn;
c) lichide: sulfura de carbon, eterul, benzină, hidrocarburile, esterii, hidrocarburile
clorurate, cetonele inferioare şi alcoolii;

25. Legăturile la pământ trebuie verificate astfel:


a) de electricianul stabilit prin decizie;
b) săptămânal, continuitatea legăturilor;
c) periodic, prin personal specializat se măsoară valoarea rezistenţei de dispersie a prizei
de pământ, precum şi asigurarea continuităţii la instalaţiile electrice.

.
VARIANTA 2

1. Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor pe locul de muncă,cuprinde:


a) precizări privind rezerva de substanţe de stingere;
b) măsurile de prim ajutor;
c) organizarea efectivă a intervenției;

2. Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt:


a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de protectie împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
c) planul de cooperare

3. Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, următoarele


categorii de personal:
a) orice lucrător din cadrul unității
b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor;
c) şefii echipelor prestatoare de servicii;

4. Prima măsura care se ia în cazul apariţiei unui incendiu, presupune:


a) alarmarea imediată a personalului;
b) intervenția asupra focarului;
c) salvarea rapidă a bunurilor materiale.

5. Pe planurile de evacuare se indica locul următoarelor mijloace tehnice de apărare


împotriva incendiilor:
a) stingătoare;
b) locul de păstrare a echipamentului de protecţie.
c) bazine cu apa;.

6. Distanța la care se amplasează locurile de fumat în exteriorul clădirilor, față de


locurile în care există pericol de explozie este de :
a) mai mare de 10 m.;
b) mai mare de 30 m.;
c) mai mare de 40 m.

7. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:


a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
b) obligaţiile salariaţilor din Fisa postului
c) procedurile stabilite pentru executarea lucrărilor cu foc deschis;

8. În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se precizează:


a) Echipa de primă intervenție;
b) Locurile amenajate pentru fumat;
c) Dotarea locurilor amenajate pentru fumat;

9. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este:


a) permisă cu supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor;
b) interzisă;
c) permisă după emiterea ”Permisului de lucru cu foc”
10. Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor incendiului în
interiorul şi în afara incintei focarului poate fi obţinută, în principal, prin una din următoarele
măsuri:
a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanţelor de reacţie la inflamare şi de
rezistenţă la cutremur prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru
construcţii;
b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereţi, planşee etc.), adaptate la
utilizarea construcţiei, adică la acţiunea termică estimată în construcţie;
c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a compartimentelor de
incendiu;

11. 11. Stabilirea prin dispoziţii scrise a responsabilităţilor privind organizarea apărării
împotriva incendiilor şi, implicit, a modului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă revine:
a) Şefilor de secţii şi ateliere;
b) Conducătorului instituţiei/operatorului economic;
c) Salariaţilor.

12. Compartimentul de apărare împotriva incendiilor este compus din specialişti şi/sau
cadre tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor şi reprezintă:
a) O structură cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) O formaţiune de intervenţie, salvare şi prim ajutor;
c) Un echipaj de intervenţie.

13. Respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă


sub orice formă, de administrator sau de conductorul instituţiei, este o obligaţie a:
a) Salariaţilor
b) Conducătorului instituţiei/operatorului economic;
c) Autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale.

14. Planul de intervenţie se întocmeşte pentru asigurarea desfăşurării în condiţii


operative şi eficienţă a acţiunilor de intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă şi face parte
din categoria:
a) Actelor de autoritate emise de conducătorul instituţiei/operatorului economic;
b) Planurilor de protecţie împotriva incendiilor;
c) Planurilor de apărare împotriva dezastrelor.

15. Echiparea clădirilor cu instalaţii de semnalizare a incendiilor se realizează în vederea:


a) Asigurării intervenţiei în caz de incendiu;
b) Asigurării prevenirii incendiilor;
c) Asigurării exigenţelor de siguranţă la foc a utilizatorilor construcţiei pentru
prevenirea incendiilor şi intervenţia la timp în cazul apariţiei acestora.

16. Pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure se asigură:


a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat persoanelor cu dizabilităţi;
b) un telefon cu legătură directă la serviciul public pentru protecţia mediuluicel mai apropiat;
c) marcarea uşilor camerelor cu culori;
.
17. Instalaţiile electrice vor fi realizate în aşa fel încât să asigure:
a) Protecţia instalaţiei împotriva intemperiilor;
b) Protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice ca urmare a atingerii directe
sau indirecte;
c) Protecţia cablurilor şi legăturilor împotriva atacurilor rozătoarelor.
18. Realizarea instalaţiilor electrice în canalele de ventilaţie este:
a) Interzisă;
b) Permisă numai pentru canale de aerisire;
c) Permisă pentru orice tip de canale, cu acordul proiectantului.

19. Situaţia de urgenţă este:


a) Eveniment grav, ce poate produce victime omeneşti şi pagube materiale;
b) Eveniment precedat de alarmarea populaţiei şi luarea măsurilor de protecţie civilă;
c) Eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate
ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi
acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi
mijloacelor implicate.

20. Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:


a) când salariatul nu şi-a însuşit cunoştinţele minime necesare pentru începerea lucrului;
b) când s-a schimbat conducătorul locului de muncă respectiv;
c) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

21. Starea de alertă se referă :


a) La producerea unei situaţii de urgenţă;
b) La punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şt măsuri de prevenire,
avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;
c) La limitarea efectelor unei situaţii de urgenţă.

22. Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:


a) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;
b) privind modul de intervenţie în cazul producerii unui început de incendiu, de către şeful
serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;
c) de catre administrator

23. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:


a) instalație de sprinklere
b) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
c) bănci/scaune pentru cei care fumează

24. In funcţie de caracteristicile proceselor tehnologice şi de capacitatea de reacţie a


operatorilor se pot adopta soluţii care să conducă la dispersia electricităţii statice. Soluţiile cele mai
eficiente sunt:
a) verificarea rezistenţei ohmice a legăturilor;
b) neutralizarea sarcinilor;
c) reducerea mişcărilor fluidelor în medii cu risc de incendiu;

25. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:


a) respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
b) evacuarea;
c) respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
VARIANTA 3

1. Exerciţiile de intervenţie se efectuează:


a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi
salariaţii cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;
b) la cererea salariaților
c) săptămânal

2. Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de


specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de
angajator în termen de:
a) 24 ore de la angajare
b) 48 de ore de la angajare
c) 7 zile de la angajare

3. La izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu,


administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţia să informeze,
prin orice mijloc, inspectoratul, iar în termen de:
a) 7 zile lucrătoare
b) 48 ore
c) 3 zile lucrătoare

4. Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se


actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au
stat la baza emiterii acestora;
b) s-au schimbat regulile de acces în societate;
c) s-au produs mişcări sindicale de lungă durată;

5. Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine:


a) salariatului
b) cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
c) conducătorului locului de muncă.

6. Dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării


construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu
trebuie transmisă la Inspectoratul județean pentru Situații de urgență în termen de:
a) 24 ore;
b) 7 zile;
c) 48 ore

7. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în


funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în
aceasta şi se întocmesc astfel:
a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe secţie/ compartiment de muncă dacă se află simultan peste 100 de persoane;
c) pentru toate societatile
8. Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare şi altele asemenea,
aferente construcţiilor şi amenajărilor, precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate
astfel încât:
a) să nu iniţieze degajarea de gaze toxice şi produse de ardera;
b) să nu contribuie activ la propagarea fumului în compartimentul de incendiu;
c) să asigure limitarea propagării incendiului;

9. Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului, reprezintă:


a) documente specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b) act de autoritate emis de administratorul operatorului
c) evidenţe specifice privind apărarea împotriva incendiilor

10. Operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de


salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici, administratorul,
conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigură organizarea activităţii de
apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:
a) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori
contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
c) organizarea instruirii personalului;
e) intocmirea planului de analiza și acoperire a riscului.

11. În conformitate cu Legea 307/2006, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru


tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor:
a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti - un cadru
tehnic la 150.000 de locuitori;
b) operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de
salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
c) operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de
salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru microîntreprinderi

12. În conformitate cu Legea 307/2006 salariații la locul de muncă sunt obligați să:
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
domeniul de activitate al autorităţii respective;
b) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva
incendiilor, în cadrul instituţiei

13. In conformitate cu Legea 307/2006 cadrele tehnice/personalul de specialitate cu


atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor au următoarele obligații:
a) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure
corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru
apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să
le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

14. Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării


împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi
operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:
a) elaborează şactele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul
specific;
c) întocmeşte regulamentul de ordine interioară al societăţii.

15. Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel
puţin la:
a) data executării exerciţiului;
b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce
revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;
c) îndeplinirea anumitor criterii minime de performanţă privind intervenţia;

16. Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară


activităţi în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează cel puţin în categoria
întreprinderilor mici, administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere,
după caz, asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea
următoarelor documente:
a) întocmirea planurilor de intervenție;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
c) decizia/dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

17. Raportul de analiză conţine următoarele:


a) implementarea concepţiei naţionale de protecţia mediului;
b) stadiul îndeplinirii măsurilor de protecţia muncii stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

18. Instruirea specific locului de muncă se execută suplimentar


a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;
b) cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore
c) înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de
incendiu

19. Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult:

a) 30 persoane;

b) 20 persoane;

c) 10 persoane.

20. Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea


operatorului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din
unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
a) cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative,
care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de
urgenţă;
b) 3-6 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii
tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi
personalul din laboratoare;
c) 6-12 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic,
cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care
lucrează în instituţii publice;

21. Stabilirea prin dispoziții scrise a responsabilităților privind organizarea apărării împotriva
incendiilor și, implicit, a modului de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență revine:
a) salariaților:

b) conducătorului instituției/operatorului economic;

c) șefilor de secții și ateliere.

22. Dispoziția privind instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență este:

a) un document de instruire a personalului;

b) un act de autoritate;

c) un document specific de apărare împotriva incendiilor.

23. Asigurarea instruirii in domeniul situatiilor de urgenta este obligatia


a) conducatorului locului de munca;
b) cadrului ethnic;
c) Conducătorii instituţiilor publice.

24. Durata instructajului introductive general este de cel putin:


a) 2 ore;
b) 6 ore;
c) 8 ore

25. În vederea recepţiei şi dării în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ executantul


trebuie să întocmească şi să predea beneficiarului:
a) măsurile de securitate la incendiu;
b) documentaţia tehnică de execuţie;
c) măsuri pentru protecţia utilizatorilor;
VARIANTA 4

1.În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care
deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au
următoarele obligaţii:
a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă
ajutor;
b) să suporte , solidar cu operatorul economic pe raza căruia s-a produs incendiul, o parte din
costurile intervenţiei pentru stingerea incendiilor;
c) să ia măsuri pentru protecţia mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, pe timpul
intervenţiilor;

2. Personalul de executie se va instrui din punct de vedere al situatiilor de urgenta:


a) trimestrial;
b) lunar;
c) la doua luni.

3. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă voluntare sau


private are, conform L.307/2006, următoarele drepturi:
a) să beneficieze de îndemnizaţii şi sporuri salariale în conformitate cu categoria de risc şi
condiţiile speciale de muncă;
b) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare
îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
c) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt
deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, fără respectarea regulamentului de circulaţie pe
drumurile publice;

4. Instructajul pe schimb se efectuează:


a) în locuri de muncă cu pericol major de producere a unor situaţii de urgenţă;
b) este obligatoriu pentru toti operatorii economici;
c) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.

5. Instalaţiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalaţii cu ceaţă de
apă şi altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:
a) să fie proiectate, astfel încât să asigure protejarea vecinătăţilor în limita distanţelor de
siguranţă impuse de Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P118/99;
b) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o
schemă şi o cantitate prestabilită, cu debitele, intensităţile de stropire şi stingere normate, pe
durata proiectată de funcţionare, peste o suprafaţă dată, în scopul controlului sau stingerii
incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;
c) să asigure protecţia forţelor de intervenţie.

6. Instructajul pe schimb are o durată de:


a) cel putin 2 ore;
b) 10-15 minute;
c) 60-80 minute

7. Instructajul pe schimb se efectuează de:


a) conducatorul locului de munca;
b) cadrul ethnic;
c) administrator

8. Pentru securitatea echipelor de salvare/forţelor de intervenţie sunt necesare:


a) căi de acces, evacuare şi intervenţie interioare şi exterioare, prevăzute cu iluminat de
siguranţă pentru evacuare şi continuarea lucrului, cu cel puţin două surse de alimentare cu energie
electrică;
b) mijloace de protecţie individuală a membrilor forţelor de intervenţie venite în sprijin;
c) măsuri pentru ca echipele de intervenţie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un
nivel adecvat de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente;

9.Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:


a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici,
instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte,
corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defecţiunilor
constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;
b) asigurarea de hrană caldă echipelor de intervenţie pe locul de muncă şi celorlalte forţe
venite în sprijin;
c) asigurarea echipamentului de lucru şi intervenţie adecvat sezonului rece, pentru membrii
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

10.Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:


a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b) bănci, scaune, măsuţe amenajate pentru fumători;
c) pichete de incendiu tip 1, cu dotările aferente;

11. Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor şi prevederilor legale,


execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:
a) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor din structura autorităţilor administraţiei publice locale;
d) şefii serviciilor private/voluntare pentru situaţii de urgenţă;
e) membrii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

12. Permisul de lucru cu focul este valabil:


a) 12 ore de la emitere;
b) 48 ore de la emitere;
c) 24 ore de la emitere.

13. În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de


specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se
constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:
a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe
cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
b) centru operaţional pentru situaţii de urgenţă;
c) comisie tehnică de apărare împotriva incendiilor;

14. Detectoarele de incendiu au rolul de:


a) stingere a incendiului;
b) a depista şi semnaliza cât mai repede incendiul;
c) a depista, semnaliza si a stinge incendiul

15. Incendiile de clasa A sunt incendii de:


a ) material solide(lemn, hartie, piele etc)
b) lichide;
c) metale

16. Incendiile de clasa B sunt incendii de:


a) gaze
b) lichide;
c) metale

17. Un stingator de incendiu se amplaseaza:


a) in imediata apropiere a unui posibil focar de incendiu;
b) la distanta de un posibil focar de incendiu;
c) la distanta optima(nici aproape, nici departe) de un posibil focar de incendiu

18. În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:


a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise,
conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau
brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale
combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor;
c) obligaţiile fumătorilor;

19. Exerciţiile de intervenţie se efectuează:


a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii
cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;
b) inopinat, pe baza planificării anuale aprobată de administratorul operatorului economic
sau conducătorul instituţiei;
c) trimestrial sau ori de câte ori consideră necesar cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi stingerii incendiului;

20. Inainte de a interveni cu un stingator te asiguri ca:


a) incendiul poate fi stins cu stingatorul;
b) au fost anuntati pompierii, persoanele din cladire se pot evacua;
c) poti sa te salvezi in cazul in care nu poti stinge incendiul.
21. Pentru stingerea unui incendiu actionezi cu stingatorul:
a) la baza flacarilor;
b) la partea superioara a flacarilor;
c) la baza flacarilor, alternand cu miscari stanga-dreapta

22. Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este


cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:
a) statistica incendiilor produse la operatorii economici/instituţiile cu acelaşi profil de
activitate;
b) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor
stabilite;
c) evoluţia evenimentelor legate de securitatea Europeană.

23. Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:


a) pe timpul instructajului introductiv general, de către cadrul tehnic p.s.i.;
b) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;
c) privind protecţia vecinătăţilor de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

24. Principalele materiale şi substanţe utilizate frecvent şi pe scară largă, susceptibile să


formeze şi să acumuleze sarcini electrostatice, sunt:
a) plăci fibrolemnoase care au în structură răşini sintetice sau naturale;
b) gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul, acetilena si
hidrogenul;
c) benzina, motorina, cherosenul şi alţi derivaţi ai ţiţeiului.

25. Dupa utilizarea unui stingator:


a) il repunem exact la locul unde era amplasat;
b) il retragem si anuntam firma de service pentru reincarcare si verificare;
c) verificam manometrul si , daca mai are presiune, il repunem exact la locul in care era amplasat.
VARIANTA 5

1. Incendiile de clasa D sunt incendii de:


a) lichide;
b) metale
c) material solide(lemn, hartie etc)

2. Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi


amenajărilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a lucrărilor cu foc
deschis şi fumatului;
b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea creşterii capacităţii de apărare
împotriva incendiilor;
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru
securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

3. În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice:


a) depozitarea materialelor combustibile;
b) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;
c) folosirea aparatelor audio/video defecte sau improvizate;

4. Incendiile de clasa C sunt incendii de:


a) gaze
b) lichide;
c) material solide(lemn, hartie etc)

5. La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de


personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în
vedere şi următoarele cerinţe:
a) să nu se îngreuneze activitatea în locul de muncă respectiv;
b) să nu fie blocate cu maşini, utilaje, instalaţii, mobilier, materii prime sau materiale;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

6. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:


a) alarmarea;
b) instruirea personalului;
c) funcţionarea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingerea incendiilor;

7. Stingătoarele de incendiu se verifică:


a) anual;
b) semestrial;
c) la perioadele stabilite de producător.

8. Echiparea clădirilor cu instalaţii de semnalizare a incendiilor se realizează în vederea:


a) asigurării intervenţiei în caz de incendiu;
b) asigurării prevenirii incendiilor;
c) asigurării exigenţelor de siguranţă la foc a utilizatorilor construcţiei pentru prevenirea incendiilor
şi intervenţia la timp în cazul apariţiei acestora.

9. Incendiul este caracterizat în evoluţie de:


a) 2 faze de ardere;
b) 3 faze de ardere;
c) 4 faze de ardere.

10. Legăturile la pământ trebuie verificate astfel:


a) zilnic, vizual;
b) săptămânal, continuitatea legăturilor;
c) trimestrial, echipamentele de lucru;

11. Faza de ardere generalizată este caracterizată de :


a) Cuprinderea întregii încăperi şi a tuturor suprafeţelor combustibile de flăcări;
b) Dezvoltarea incendiului prin depăşirea fazei de ardere mocnită;
c) Manifestarea violentă a incendiului.

12. Substantele care au tendinta de autoaprindere, trec initial printr-un proces de:
a) autoincalzire, care se produce datorita unor procese chimice/biologice care au loc in masa
substantelor respective;
b) conservarea energiei;
c) absorbtie de caldura din exterior

13. Marcarea substanțelor periculoase se face:

a) pe etichete, ambalaje și mijloace de transport;


b) doar pe etichete;
c) doar pe mijloacele de transport.

14. De regula, cauza unui incendiu poarta numele:


a) mijlocului care a produs-o;
b) sursei care a initiat incendiul;
c) imprejurarii in care s-a produs.

15. Efectul de stingere maxim al apei pulverizate este asigurat:


a) in spatii inchise;
b) in spatii deschise;
c) indiferent in conditii atmosfeice normale

16. Raportul de analiză conţine următoarele:


a) implementarea concepţiei naţionale de protecţia mediului;
b) stadiul îndeplinirii măsurilor de protecţia muncii stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

17. În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care
deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au
următoarele obligaţii:
a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă
ajutor;
b) să acorde necondiţionat, ajutor material, medical şi financiar persoanelor fizice şi juridice
care au suferit pagube ca urmare a situaţiei de urgenţă produse;
c) să participe cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă;

18. Construcțiile de importanță excepțională reprezintă:

a) construcții cu funcțiuni deosebit de importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore


pentru societate și natură, pe zone foarte extinse;
b) construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și
natura pe zone limitate;
c) construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu

19. Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă
voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea
atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii,
manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
b) transportul persoanelor cu afecţiuni medicale sau care nu se pot deplasa singure;
c) întreţinerea spaţiilor verzi;

20. După natura substanţei de stingere, instalaţii de stins incendii sunt:


a. instalaţii cu apă;
b. instalaţii cu nisip;
c. instalaţii cu detectoare de incendiu.

21. Revizia sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor se face:


a. periodic;
b. nu se face;
c. aleatoriu.

22. Avizul de securitate la incendiu se solicită pentru:


a) toate categoriile de construcții;
b) pentru construcțiile care au specificat în certificatul de urbanism obținerea avizului;
c) pentru clădiri de importanta redusa – D

23. Avizul de securitate la incendiu se solicită:

a) înainte de începerea lucrărilor noi de construcții, precum și la intervențiile la


construcțiile/amenajările existente;
b) pe timpul lucrărilor de construcții;
c) la terminarea lucrărilor de construcții.
24. Clădirea înaltă, reprezintă construcția civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului
nivel folosibil este situată la peste:

a) 20 m faţă de terenul (carosabilul adiacent);


b) 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent);
c) 45 m faţă de terenul (carosabilul adiacent)

25. . Autorizarea privind securitatea la incendiu se emite

a) înainte de începerea lucrărilor noi de construcții, precum și la intervențiile la


construcțiile/amenajările existente;
b) pe timpul lucrărilor de construcții;
c) dup ăefectuarea recepției lucrărilor de construcții.
Numele şi prenumele
……………………………….
……………………………….
Data……………….

Nr. a) b) c) d) Nr.
Într. pcte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bifaţi cu x răspunsurile corecte


Fiecare răspuns corect la întrebare se notează cu 0,40 pucte
Nu se admit corecturi, ştersături, adăugiri