Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ
Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 51
Tel: 0249.451.993, tel/fax:0249.451.993
E-mail: scoalamihaildrumesbals@yahoo.com
Nr._____________/_________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profesor: Nicola Monica Daniela Avizat,


Clasa a VII – a A
Limba latină
Nr. de ore/săptămână: 1

Planificare calendaristică
Clasa a VII – a

Structura anului şcolar: 2019 – 2020 – 35 de săptămâni


Cursuri: 34 de săptămâni;
Semestrul I: 15 săptămâni, 4 ore/săptămână  60 de ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni, 4 ore / săptămână  72 de ore
Săptămâna 30. 03 – 03. 04. 2019: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Zile libere: 30 Noiembrie, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Mai, 1 Iunie, 8 Iunie.
Structura anului şcolar 2019 - 2020

Semestrul I Semestrul al II-lea

Săptămâna Data Săptămâna Data


I 9 - 13. 09. 2019 I 13 – 17. 01. 2020
II 16 - 20. 09. 2019 II 20 – 24. 01. 2020
III 23 - 27. 09. 2019 III 27 – 31. 01. 2020
IV 30 - 04. 10. 2019 IV 03 - 07. 02. 2020
V 07 - 11. 10. 2019 V 10 - 14. 02. 2020
VI 14 - 18. 10. 2019 VI 17 - 21. 02. 2020
VII 21 – 25. 10. 2019 VII 24 – 28. 02. 2020
VIII 28 - 01. 11. 2019 VIII 02 – 06. 03. 2020
IX 04 - 08. 11. 2019 IX 09 – 13. 03. 2020
X 11 - 15. 11. 2019 X 16 – 20. 03. 2020
XI 18 – 22. 11. 2019 XI 23 – 27. 03. 2020
XII 25 – 29. 12. 2019 XII ŞCOALA ALTFEL
XIII 02 – 06. 12. 2019 VACANŢA DE 06. 04. 2020
XIV 09 – 13. 12. 2019 PRIMĂVARĂ 22. 04. 2020
XV 16 – 20. 12. 2019 XIII 22 – 24. 04. 2020
XIV 27 – 30. 04. 2020
XV 04 – 08. 05. 2020
XVI 11 – 15. 05. 2020
VACANŢA DE 23. 12. 2019 XVII 18 – 22. 05. 2020
IARNĂ 13. 01. 2020 XVIII 25 – 29. 05. 2020
XIX 02 – 05. 06. 2020
XX 09 – 12. 06. 2020
ŞCOALA ALTFEL 30 – 03.04. 2020

VACANŢA DE 13. 06. 2020


VARĂ 15. 09. 2020
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE
1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice/moderne
1.1 Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română/alte limbi romanice/moderne
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socioculturale
2.1 Identificarea unor locuri, fapte, personaje, procese și concepte definitorii pentru civilizația romană
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate

ACRONIME UTILIZATE ÎN PLANIFICARE (cu referire la programa școlară)


ELL – domeniul de conținut Elemente de limbă latină
ECGR – domeniul de conținut Elemente de civilizație greco-romană și de cultură romanică
VGR – domeniul de conținut Valori greco-romane perene

Semestrul I

Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


învăţare specifice ore
Prezentarea disciplinei de învățământ, a programei școlare și a manualului 1 I
I. Roma – 1.1 Lecția 1 – Ulpia Traiana Sarmizegetusa 2 II – III
caput mundi 1.2 ELL
2.1  straturile lingvistice ale limbii române; stratul latin
2.2  alfabetul latin; scrierea și pronunțarea
2.3  text de inițiere (Latine dicta)
ECGR
 originile poporului român și ale limbii române; procesul de romanizare
Lecția 2 – Roma 3 IV – VI
ELL
 sistemul cazual în limba latină și română
3
 cazurile nominativ și acuzativ, singular
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 verbul esse – indicativ prezent
 familii de limbi – limbile indo-europene; etimologia
ECGR
 poporul roman (sinteză)
 statul roman – epocile (sinteză)
 mituri fondatoare și eroi fondatori: copilăria lui Romulus și Remus;
întemeierea Romei
 colinele Romei
 simboluri romane: acvila (vulturul), lupoaica
VGR
 cultura legii
Lecția 3 – Forum Romanum 2 VII – VIII
ELL
 terminațiile verbale pentru persoana a III-a, singular și plural
 structura cuvântului; evoluția în limbile moderne
 text aplicativ (Latine dicta)
 limba latină și limbile romanice
ECGR
 forme de organizare comunitară: forul
 republica romană: societatea; statul republican
 Senatus populusque Romanus
 text aplicativ (Mysterium)
VGR
 dialogul/dezbaterea
 responsabilitatea
 respectul pentru celălalt; coeziunea socială, civică
Lecția 4 – Colosseum 3 IX – XI
ELL
 conjugările verbului în limba latină și în limba română
 partea fixă a verbului (tema)
 terminațiile verbale pentru toate persoanele și ambele numere
 indicativul prezent (conjugările I – IV)
 rolul cuvântului în enunț și context

4
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
ECGR
 sfârșitul republicii – spre Roma imperială
 personalități romane: Caius Iulius Caesar
VGR
 binele personal/public; gloria
 modele estetice în artă – arhitectura: Colosseum
EVALUARE SUMATIVĂ 1 XII
PROIECT (INVESTIGAȚIE): Cezarii 2 XIII – XIV
Oră la dispoziția profesorului 1 XV

TOTAL DE ORE PE SEMESTRUL I 15

Semestrul al II-lea

Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


învăţare specifice ore
II. Roma, o 1.1 Lecția 5 – Imperatores 2 XVI – XVII
cetate a culturii 1.2 ELL
2.1  cazurile genitiv și dativ în limba latină și în limba română (sinteză)
2.2  structura substantivului: partea fixă (tema) + terminațiile cazuale
2.3  genitivul singular
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 lexic: istoria cuvintelor – diferența dintre moștenire și împrumut
ECGR
 Imperiul Roman; puterea imperială (sinteză)
 arta monumentală: arcul de triumf, alte arcuri în arhitectură
VGR
 gloria
 moderația/prudența
 curajul
 pragmatismul

5
Lecția 6 – Columna Traiani 3 XVIII – XX
ELL
 dativul singular
 rolul cuvântului în enunț și context: topica; elemente de sintaxă
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 fondul latin al limbii române
 câmpuri lexicale (arii semantice) în limba română
ECGR
 personalități romane: Marcus Ulpius Traianus
 arta greco-romană și moștenirea ei europeană: coloana și columna – columna
lui Traian
VGR
 binele personal/public; gloria
 modele estetice în artă: arhitectura – Forul lui Traian; sculptura –
basorelieful, statuile
Lecția 7 – Otium 2 XXI – XXII
ELL
 ablativul singular
 funcțiile sintactice ale substantivului (sinteză)
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 lexic latin în alte limbi romanice
ECGR
 viață publică – viață privată: grădini și parcuri; băi – terme; masa la romani;
otium – timpul liber
VGR
 binele personal/public; gloria
 valoarea timpului
 amenajări urbanistice pentru confortul cetățenilor
Lecția 8 – Civitas Romana 2 XXIII – XXIV
ELL
 indicativul imperfect: esse și verbele de conjugările I – IV
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 cuvinte de origine latină în limbi neromanice (cu insistență pe limba
engleză)
ECGR
 forme de organizare comunitară: bazilica
6
 relația public – privat, cetățean – stat: dreptul roman
VGR
 adevărul
 responsabilitatea
 dreptatea/justiția
 modele estetice – Circus Maximus; teatrele
EVALUARE SUMATIVĂ sau PROIECT: Arcurile de triumf ale lumii 1 XXV
moderne
Programul național Școala altfel XXVII
III. Europa – o 1.1 Lecția 9 – Dei et homines 2
călătorie spre 1.2 ELL XXVIII – XXIX
origini 2.1  adjectivul: diferențierea de gen; comparativul și superlativul în limba
2.2 vorbită – moștenirea în limba română
2.3  moștenirea/împrumutul adjectivului; pleonasme recurente
ECGR
 panteonul greco-roman – imagine a universului și a societății umane
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
 arta greco-romană și moștenirea ei europeană: templul
VGR
 valorile întruchipate de zeii greco-romani
 modele estetice în artă: imaginea divinității
Lecția 10 – Itinera: Pompei 2 XXX – XXXI
ELL
 terminațiile cazuale pentru plural (N., Ac., G., D., Abl. – fără memorare)
 cifre romane – cifre arabe
 texte aplicative (Latine dicta; Mysterium)
ECGR
 puterea romană: armata
 drumuri, poduri, apeducte
 relația public – privat, urban – rural: casa romană; domeniul privat (villa);
orașul Pompei
VGR
 binele personal/public; responsabilitatea; sacrificiul
 modele estetice în artă: pictura romană (fresca); mozaicul
Lecția 11 – Itinera: Graecia 2 XXXII –
7
ELL XXXIII
 text aplicativ (Latine dicta)
 o istorie a evoluției literelor/alfabetelor
 semne lingvistice folosite ca simboluri în domeniul științelor
 vocabular internațional de origine greco-romană în diverse domenii ale
cunoașterii
 limba – un organism viu
 text aplicativ (Mysterium)
ECGR
 relația cetățean – stat
VGR
 gloria competițională și spiritul sportiv; jocurile olimpice
 dialogul și cultura legii
 binele public
 adevărul
 gândirea critică
 raționalitatea în viața umană: filosofia, științele exacte
Lecția 12 – Europa 1 XXXIV
ELL
 indicativul viitor: esse și verbele de conjugările I – IV
 text aplicativ (Latine dicta)
 lectura integrală a inscripției (Mysterium)
VGR
 valori greco-romane – valori europene
 modele estetice în artă: Renașterea; modernitatea
EVALUARE SUMATIVĂ sau PROIECT: Zeii greco-romani – o imagine a 1 XXXV
lumii și a oamenilor

TOTAL DE ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 19

TOTAL DE ORE PE AN ȘCOLAR 34

N. B. În fiecare semestru este prevăzută câte o evaluare sumativă în format tradițional (test scris) și un proiect (investigație).
Se poate opta și pentru varianta ca evaluarea sumativă să constea într-un proiect.