Sunteți pe pagina 1din 3

Veniturile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de

gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor
care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de
contribuţiile proprietarilor.

Pentru contabilizarea veniturilor obținute de întreprindere din diferite activități și evenimente în


Planul general de conturi contabile este prevăzută clasa 6 „Venituri”.

Conturile din această clasă sunt conturi de pasiv.

În credit – se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul


anului sumele veniturilor constatate conform prevederilor S.N.C.

În debit – decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate


financiare.

Veniturile se evaluează şi se recunosc conform prevederilor S. N. C. „Venituri”.

Prin evaluarea venitului se subînţelege determinarea sumei acestuia care urmează a fi reflectată
în conturile contabile şi situațiile financiare. Astfel, veniturile se evaluează la valoarea justă a
contraprestaţiei (mijlocului de plată) primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror
reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate de către vânzător.

Prin recunoaşterea venitului se subînţelege reflectarea lui în conturile contabile şi situația de


profit şi pierdere. Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru fiecare tranzacţie în baza
contabilităţii de angajamente. Aceasta înseamnă că veniturile se recunosc în perioada când au
fost obţinute, indiferent de momentul primirii numerarului de la cumpărător.

Venituri din alte


activitati

Venituri din
operaţiuni cu Venituri Venituri
active financiare excepționale
imobilizate
Veniturile din operaţiuni cu active imobilizate reprezintă veniturile obţinute de entitate din
ieşirea şi reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate.
Veniturile din activitatea financiară cuprind sumele rezultate din transmiterea în folosinţă altor
persoane fizice şi juridice, pe un termen mai mare de un an a activelor materiale şi nemateriale
(reprezentate de redevenţe) pe termen lung (terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor naturale),
valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formă de diferenţe favorabile de curs
valutar, subvenţiile de stat, prime, premii şi sume sponsorizate etc.

Dividendele reprezintă sumele calculate în urma repartizării venitului net după impozitare, între
acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de participaţie în capitalul statutar.

Dobânzile reprezintă veniturile obţinute din acordarea în folosinţă a mijloacelor băneşti altor
persoane prin procurarea titlurilor de valoare.

Redevenţele reprezintă venitul în contrapartida utilizării de către alte persoane a activelor


nemateriale (imobilizări necorporale), de exemplu, a brevetelor, mărcilor de fabrică, drepturilor
de autor, programelor informatice, drepturilor de exploatare a resurselor naturale.

Veniturile excepţionale cuprind sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurări,


întreprinderile şi persoanele fizice, sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi naturale,
perturbări politice, accidente, modificări ale legislaţiei şi alte evenimente ce nu8 sunt legate de
activitatea ordinară a întreprinderii.

Contul 621 „Venituri din operatiuni cu active imobilizate ‘’ este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile obţinute din activitatea cu active imobilizate . Conform Planului de
conturi la contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii" sunt prevăzute următoarele
subconturi:

6211 „Venituri din ieşirea activelor necorporale" ;

6212 „Venituri din ieşirea imobilizarilor corporale" ;

6213 „Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung" ;

6214,,Venituri din iesirea investitiilor imobiliare

6215,,Venituri din iesirea altor active imobilizate’’

6216,,Venitur din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate”

6217,,Alte venituri din operatiuni cu active imobilizate ‘’

Contul 622 „Venituri financiare” este destinat generalizării informației privind veniturile
obținute din operațiunile financiare ale entități. Conform Planului de conturi la contul
622’’Venituri financiare’’ sunt prevăzute următoarele subconturi:
6221’’Venituri din diferenta de curs valutar ‘’
6222’’Venituri din diferente de suma ‘’
6223’’Venituri din edevente ‘’
6224”Venitur din active imobilizate si circulante intrate cu titlu gratuit’’
6225”Venituri din devidente si participantii in alte entitati’’
6226”Venituri din dobinzi aferente altor activitati’’
6227”Alte venituri financiare “
Pentru generalizarea informaţiei privind veniturile excepţionale este destinat contul 623
„Venituri excepţionale" .In planul de conturi pentru contul 623 „Venituri excepţionale" sunt
prevăzute următoarele subconturi:
6231’’Venituri din compensarea pierderilor din calamitati’’
6232’’Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimentte exceptionale’’
6233’’Alte venituri exceptionale’’

S-ar putea să vă placă și