Sunteți pe pagina 1din 23

DICȚIONAR

DE
T EO LO GI E ORTOD OXĂ
2019 – Anul omagial
al satului românesc

Co o rdonator i
Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu (București) Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan (Arad)

DICȚIONAR
DE
T E O LO G I E ORTOD OXĂ

Volum publicat cu binecuvântarea


Preafericitului Părinte
DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

2019
Editor:
Preot Mihai Hau

Redactor coordonator:
Preot Cristian Antonescu

Redactori:
Mihai Grigoraş
Alexandru Rotariu
Andrei Hlandan
Alin Lupu
Pr. Alexandru Costea

Layout și coperta:
Daniela Gabriela Pascu

Tehnoredactare:
Constantina Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Dicţionar de teologie ortodoxă / coord.: pr. prof. dr. Ştefan Buchiu
(Bucureşti), pr. prof. dr. Ioan Tulcan (Arad) ; vol. publicat cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. - Bucureşti : Basilica, 2019
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-29-0296-4

I. Buchiu, Ştefan (coord.)


II. Tulcan, Ioan (coord.)

© Editura BASILICA – 2019


ISBN 978-606-29-0296-4

editurilepatriarhiei.ro
editura@patriarhia.ro
C u vâ n t î n a i n t e

I nițiativa noastră de elaborare și publicare a unui Dicționar de Teologie


Ortodoxă se înscrie într-un proiect mai amplu, care va cuprinde, alături
de Enciclopedia Ortodoxiei Românești și de Teologia Ortodoxă în secolul al
XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, și alte dicționare ale unor discipline
teologice, care sunt în curs de apariție sau de pregătire. Aceste instrumente
de studiu, necesare studenților teologi, preoților, reporterilor media și cerce-
tătorilor, împlinesc un rol didactic și unul misionar, venind în întâmpinarea
tuturor celor ce doresc să cunoască esențialul credinței, cultului și spirituali-
tății creștine ortodoxe.
Contribuțiile profesorilor de teologie, care s-au străduit să evidențieze în
mod științific și sistematic sensurile termenilor teologici și să indice o minimă
bibliografie de specialitate, constituie rodul colaborării dintre facultățile de
teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române. În contextul reînnoirii și
dinamizării vieții bisericești din ultima perioadă, s-a intensificat și activitatea
de cercetare teologică universitară, fapt reflectat prin apariția unor noi volume
de studii, prin organizarea a numeroase manifestări științifice, prin stabilirea
de parteneriate externe interuniversitare.
Anul comemorativ „Preot profesor Dumitru Stăniloae”, sărbătorit printr-o
serie de manifestări cultural-științifice la facultățile de teologie, dintre care cea
mai importantă a reprezentat-o Congresul internațional din luna octombrie
2013, organizat de Patriarhia Română prin Sectorul Teologic-Educațional, a
constituit un prilej de afirmare a specificului teologiei ortodoxe românești și un
punct de plecare pentru alte cercetări în acest domeniu, care vor determina creș-
terea calității învățământului teologic universitar. De aceea, considerăm că acest
Dicționar de Teologie Ortodoxă va stimula activitatea de cercetare academică și va
contribui la sporirea interesului pentru domeniul teologiei ortodoxe în mediul
universitar românesc. Pe de altă parte, prin utilizarea eficientă a contribuțiilor

C u vâ nt î nainte 5
datorate eminenților profesori de teologie din secolul al XX-lea, se pune în
evidență propria noastră tradiție teologică, în scopul unei mai bune cunoașteri
a ei de către studenți, dar și în mediile universitare şi nu numai.
Cunoscând și apreciind importanța acestui Dicționar de Teologie Orto-
doxă, binecuvântăm cu bucurie apariția lui la Editura BASILICA a Patri-
arhiei Române și ne exprimăm speranța că el va deveni un bun instrument
de lucru în mâinile studenților și ale tuturor celor ce doresc să cunoască
teologia ortodoxă.

†DANIEL
PAT RIARH UL BISERIC I I O RTO D OX E RO M Â N E

6 C u vâ nt î nainte
N O T Ă INT R O D U C TIV Ă

P roiectul teologic al unui Dicționar de Teologie Ortodoxă în Patriarhia


Română nu este nou; el a fost onorat în condițiile dificile ale peri-
oadei comuniste de către un singur autor: părintele profesor Ion Bria (1929-
2002), la dimensiunile și posibilitățile editoriale din acea vreme. Dicționarul
de Teologie Ortodoxă editat acum la Editura BASILICA poartă amprenta
viziunii dinamice și misionare a Bisericii noastre din secolul al XXI-lea,
impulsionată în chip providențial de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
În forma sa incipientă, proiectul a vizat elaborarea unui Dicționar de Teologie
Dogmatică, propus spre realizare de către profesorii de Teologie Dogmatică
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Din inițiativa și
prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, acest proiect a
căpătat o altă dimensiune și alte implicații, reușind să pună în mișcare majo-
ritatea facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română.
Reunind contribuțiile mai multor autori din cadrul tuturor disciplinelor
teologice predate astăzi în învățământul teologic academic ortodox, lucrarea
de față reprezintă un amplu demers teologic al Bisericii Ortodoxe Române
asupra vieții și teologiei ortodoxe în general. Fiecare disciplină teologică a
fost reprezentată de o echipă formată din profesori și discipoli ai acestora,
realizându-se astfel o unitate între generații, precum și imaginea unui masiv
potențial uman în ceea ce privește cercetarea teologică în România. De
asemenea, fiecare echipă și-a delimitat terminologia specifică, iar acolo unde
un termen a fost revendicat de aria mai multor discipline, am încercat să-l
prezentăm în perspectivă interdisciplinară. Totuși, din acest punct de vedere,
considerăm că lucrarea este perfectibilă, urmând a fi constant așezată în cele
mai bune forme de organizare, dată fiind abundența informației și interrela-
ționarea disciplinelor în cadrul teologiei ortodoxe.

N OTĂ I N T RO D U C T I VĂ 7
Anvergura unui asemenea proiect editorial, absolut necesar în contextul
teologiei ortodoxe actuale din Patriarhia Română, poartă amprenta univer-
sului în care teologia noastră se dezvoltă astăzi, fiind integrată în universitățile
de stat din România şi astfel provocată pentru a se deschide unitar și misio-
nar-educațional spre o abordare interdisciplinară a realităților s­ ocio-umane și
științifice actuale.
Autorii Dicționarului încearcă să surprindă în construcția acestuia termenii
esențiali ai fiecărei discipline teologice, fără a lăsa în urmă terminologia teologică
mai puțin folosită în expunerea curentă a studiilor de teologie ortodoxă sau
în uzul vieții Bisericii noastre. Extinderea termenilor tratați diferă în funcție
de importanța și implicațiile teologic-eclesiale și cultural-sociale ale acestora.
Metoda folosită în elaborarea Dicționarului este în cea mai mare parte
istoric-expozitivă, cu implicații privind etimologia termenului, evoluțiile isto-
rice legate de acesta, precum și aspectele doctrinare, eclesiale, interconfesio-
nale, interreligioase și social-culturale pe care le pune în evidență un termen
sau altul. De asemenea, în ceea ce privește termenii legați direct de credința
Bisericii, am prezentat fundamentul revelațional al acestora prezent în Sfânta
Scriptură și Sfânta Tradiție, urmând apoi să prezentăm evoluția și implicațiile
teologice ale fiecărui termen. Bibliografia cuprinde autori români și străini,
ortodocși și de alte confesiuni creștine, autori patristici și autori contempo-
rani, variind în funcție de importanța termenului, de implicațiile acestuia sau,
uneori, de aria de investigație a autorului.
Scopul lucrării de față este acela de a oferi credincioșilor Bisericii și celor
interesați o orientare cât mai sintetică și mai coerentă, patristică, doctrinară,
istorică, eclesial-liturgică și culturală asupra valorilor și comorilor Ortodoxiei.
Considerăm că menționarea acelor cadre didactice care au coordonat pe
discipline elaborarea și redactarea termenilor cuprinși în Dicționar reprezintă
un act necesar în ceea ce privește responsabilitatea asumată și, totodată, o
formă de gratitudine pentru contribuția adusă la apariția acestui instrument
științific de lucru pentru studenții teologi, pentru clericii Bisericii Ortodoxe
Române și pentru publicul larg de cititori. Acești responsabili pe discipline
teologice sunt următorii: Prof. dr. Cristinel Ioja (Teologia Dogmatică
Ortodoxă); Pr. conf. dr. Vasile Vlad (Teologia Morală); Conf. dr. Adrian
Lemeni (Apologetică); Pr. conf. dr. David Pestroiu (Misiologie); Pr. lect. dr.
Caius Cuțaru (Istoria și Filosofia Religiilor); Pr. lect. dr. Adrian Murg (Studiul
Noului Testament); Diac. lect. dr. Alexandru Mihăilă (Studiul Vechiului

8 N OTĂ I N T RO D U C T I VĂ
Testament); Pr. conf. dr. Daniel Benga (Istoria Bisericească Universală);
Pr. prof. dr. Emanoil Băbuș (Istoria și Spiritualitatea Bizanțului); Pr. prof. dr.
Constantin Rus (Dreptul bisericesc); Pr. prof. dr. Vasile Gordon (Omiletică
și Catehetică); Pr. lect. dr. Lucian Farcașiu (Liturgică); Pr. lect. dr. Stelian
Ionașcu (Muzica bisericească).
Un cuvânt special de mulțumire îl adresăm membrilor comitetului de
redactare: Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, Pr. conf. dr. Sorin Șelaru și Pr. lect. dr.
Mihai Burlacu, care s-au ocupat cu ordonarea termenilor, compatibilizarea
textelor și a bibliografiei, diortosirea întregului material științific.
Mulțumiri se cuvin adresate tuturor cadrelor didactice universitare din
întreaga Patriarhie Română care au răspuns favorabil solicitărilor comitetului
de coordonare, elaborând termenii de teologie, care compun Dicționarul.
Aceleași mulțumiri le adresăm Editurii BASILICA, care a asigurat apariția
în cele mai bune condiții a Dicționarului, pe linia celorlalte apariții de excepție
de până acum.
Lucrare de pionierat în teologia ortodoxă română din secolul al XXI-lea,
în ceea ce privește forma, cuprinderea, finalitatea și implicarea atâtor profesori
de teologie, Dicționarul de Teologie Ortodoxă se înscrie într-o etapă benefică
de asumare și exprimare a fundamentelor credinței noastre și de elaborare a
unor instrumente indispensabile nu numai cercetării teologice, ci și cunoaș-
terii și recunoașterii Ortodoxiei, ca viață în iubirea Preasfintei Treimi, de către
publicul larg.
Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, București
Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Arad

N OTĂ I N T RO D U C T I VĂ 9
cupRIns

A
ABÁTERE ���������������������������������������������� 15 AJUNÁRE �������������������������������������������� 38
ABSOLUȚIÚNE ����������������������������������� 16 ALEGORÍE ����������������������������������������� 38
ABSTINÉNȚĂ �������������������������������������� 17 ALEXÁNDRIA ����������������������������������� 40
ABÚZ ����������������������������������������������������� 17 ALILÚIA ���������������������������������������������� 43
ACÁTIST ����������������������������������������������� 18 ALILUIÁRION ����������������������������������� 43
ACATISTIÉR ���������������������������������������� 18 ALITÚRGIC ���������������������������������������� 43
ACHIMÍȚI �������������������������������������������� 19 ALTÁR ������������������������������������������������� 44
ACOLÚT ��������������������������������������������� 20 AMÍN ��������������������������������������������������� 44
ACONFESIONÁL ������������������������������ 20 AMNISTÍE ������������������������������������������ 45
ACOPERĂMÍNTE ����������������������������� 21 AMVÓN ����������������������������������������������� 45
ACOPERĂMÂNTUL MÁICII DÓM­ AN BISERICÉSC �������������������������������� 45
NULUI ������������������������������������������������� 21 ANAFORÁ ������������������������������������������ 47
ACUZÁRE ������������������������������������������� 21 ANÁFURĂ ������������������������������������������ 49
ADÁM �������������������������������������������������� 22 ANAGNÓST �������������������������������������� 50
ADOPȚIANÍSM ��������������������������������� 24 ANAGOGÍE ���������������������������������������� 50
ADORÁRE ������������������������������������������ 25 ANALÓG ��������������������������������������������� 51
ADORMÍREA ANALOGÍE ��������������������������������������� 52
MÁICII DÓMNULUI ������������������������ 26 ANAMNÉZĂ �������������������������������������� 54
ADÚLTER ������������������������������������������� 26 ANASTASIMATÁR ��������������������������� 55
ADVENTÍSM �������������������������������������� 27 ANÁTEMA ������������������������������������������ 55
ÁER ������������������������������������������������������ 29 ANIMÍSM ������������������������������������������� 55
AFIEROSÍRE �������������������������������������� 30 ANTERÍU �������������������������������������������� 57
AFINITÁTE ����������������������������������������� 30 ANTICALENDARÍȘTI ���������������������� 57
AFURISÍRE ����������������������������������������� 31 ANTIFÓN ������������������������������������������� 58
AGÁPĂ ������������������������������������������������� 32 ANTIMÍS ��������������������������������������������� 58
AGGIORNAMÉNTO ������������������������ 33 ANTINOMÍE �������������������������������������� 59
AGHIASMATÁR �������������������������������� 34 ANTIÓHIA ����������������������������������������� 60
AGHIÁSMĂ ���������������������������������������� 34 ANTITRINITARÍSM ������������������������� 61
AGNÉȚ ������������������������������������������������ 35 ANTOLÓGHION ����������������������������� 62
AGNOSTICÍSM ��������������������������������� 35 ANTROPOLOGÍE CREȘTINĂ ������� 62
ÁGRAFA ���������������������������������������������� 36 APATHEÍA ����������������������������������������� 65
AJÚN ���������������������������������������������������� 38 APOCALÍPSĂ ������������������������������������� 67

C U P RI N S 977
APOCATASTÁZĂ ������������������������������
APOCRISIÁRH ���������������������������������
67
68
B
APOFATÍSM ��������������������������������������� 68
BALDACHÍN ������������������������������������ 107
APOFTÉGMĂ ����������������������������������� 71
BAPTÍSM ������������������������������������������ 107
APOFTÉGMELE
PĂRÍNȚILOR ������������������������������������� 71 BAPTISTÉRIU ���������������������������������� 108
APOLINARÍSM ���������������������������������� 72 BASILÍCĂ ������������������������������������������ 108
APÓLIS ������������������������������������������������ 73 BĂTRÂN �������������������������������������������� 109
APOLOGÉTICĂ �������������������������������� 73 BEDÉRNIȚĂ ������������������������������������� 109
APOLOGÍE ���������������������������������������� 75 BEELZÉBUL ������������������������������������� 109
APOSTAZÍE ���������������������������������������� 75 BETANÍȘTI ��������������������������������������� 111
APOSTÍH �������������������������������������������� 75 BÍBLIA ����������������������������������������������� 111
APÓSTOL ������������������������������������������� 76 BIGAMÍE ������������������������������������������ 111
APOSTOLÁT SOCIÁL ��������������������� 79 BIGOTÍSM ���������������������������������������� 111
APOSTOLICITÁTE ������������������������� 79 BINECUVÂNTÁRE �������������������������� 111
APROPRIÉRE ������������������������������������� 80 BINECUVÂNTĂRI ��������������������������� 112
ARĂTÁREA DÓMNULUI ��������������� 81 BIOÉTICĂ ����������������������������������������� 113
ARGUMÉNTE BISÉCT ���������������������������������������������� 114
RAȚIONÁLE ������������������������������������� 81 BISÉRICA ORTODÓXĂ
ARHETÍP ������������������������������������������� 83 A ALBÁNIEI ������������������������������������� 114
ARHIDIÁCON ����������������������������������� 84 BISÉRICA ORTODÓXĂ
ARHIEPÍSCOP ����������������������������������� 84 A CÉHIEI ȘI SLOVÁCIEI ��������������� 116
ARHIEPISCOPÍE ������������������������������� 86 BISÉRICA ORTODÓXĂ
ARHIERATICÓN ������������������������������� 89 A CÍPRULUI ������������������������������������� 117
ARHIERÉU ����������������������������������������� 89 BISÉRICA ORTODÓXĂ
ARHIMANDRÍT �������������������������������� 89
A FINLÁNDEI ���������������������������������� 119
ARHONDÁR ������������������������������������� 90
BISÉRICA ORTODÓXĂ
ARIANÍSM ������������������������������������������ 90
A GRÉCIEI ��������������������������������������� 120
ÁRTĂ LITÚRGICĂ ��������������������������� 92
BISÉRICA ORTODÓXĂ
ÁRTOS ������������������������������������������������� 93
A POLÓNIEI ������������������������������������ 121
ASCÉZĂ ���������������������������������������������� 93
BISÉRICĂ ������������������������������������������ 122
ASCULTÁRE CANÓNICĂ ��������������� 94
ASEITÁTE ������������������������������������������� 95 BISÉRICĂ APOSTÓLICĂ �������������� 125
ASEMĂNÁRE ������������������������������������� 96 BISÉRICI VÉCHI
ASTROLOGÍE ���������������������������������� 97 ORIENTÁLE ������������������������������������� 126
ATEÍSM ����������������������������������������������� 97 BLAGOVEȘTÉNIE �������������������������� 131
ÁTHOS ������������������������������������������������ 97 BOBOTÉAZĂ ����������������������������������� 131
AUTOCEFALÍE ��������������������������������� 99 BOGORÓDIȚA �������������������������������� 131
AUTÓMELE ������������������������������������ 102 BOTÉZ ��������������������������������������������� 132
AUTONOMÍE ���������������������������������� 102 BOTÉZUL DÓMNULUI ����������������� 136
AUTORITÁTE ��������������������������������� 104 BRÂU ������������������������������������������������ 137
AXIÓN ���������������������������������������������� 106 BUNA VESTÍRE ������������������������������� 137
ÁzImă ��������������������������������������������� 106 BURÉte �������������������������������������������� 138

978 C U P RI N S
C CEÁSURI LITÚRGICE ������������������
CÉLE TRÉI CAPÍTOLE ����������������
169
169
CELIBÁT ������������������������������������������� 170
CAFÁS ������������������������������������������������ 139
CER ���������������������������������������������������� 170
CALENDÁR �������������������������������������� 139
CHENÓZĂ �������������������������������������� 171
CAMILAFCà ������������������������������������ 141
CHIRIÁRH ���������������������������������������� 173
CÁNDELĂ ���������������������������������������� 141
CHINONÍC ��������������������������������������� 174
CANÓN ��������������������������������������������� 141
CHIP �������������������������������������������������� 174
CANONIZÁRE ��������������������������������� 142
CHÍVOT �������������������������������������������� 176
CÁNTOR ������������������������������������������ 143
CIMITÍR �������������������������������������������� 177
CAPADOCIÉNI �������������������������������� 143
CÍNA DÓMNULUI �������������������������� 177
CAPÉLĂ ������������������������������������������� 144
CINCIZECÍME �������������������������������� 177
CAPERNAÚM ��������������������������������� 145
CLER ������������������������������������������������� 179
CÁRTE CANÓNICĂ ����������������������� 147
CLÓPOT ������������������������������������������� 179
CÁRTEA PSÁLMILOR ������������������� 147
CLOPÓTNIȚĂ ��������������������������������� 180
CATAFATÍSM ���������������������������������� 154 COD CANÓNIC ������������������������������� 180
CATAPETÉASMĂ ��������������������������� 155 COGNOSCÍBIL ������������������������������� 181
CATAVÁSIE ��������������������������������������� 155 COLÉCȚIE CANÓNICĂ ���������������� 182
CATAVASIÉR ������������������������������������ 155 COLEGIALITÁTE EPISCOPÁLĂ  184
CATEDRÁLĂ ���������������������������������� 156 COLIMVÍTRĂ ���������������������������������� 184
CATEHÉT ����������������������������������������� 156 COLÍVĂ �������������������������������������������� 184
CATEHÚMEN ���������������������������������� 158 COMUNITÁTE ��������������������������������� 184
CATEHUMENÁT ���������������������������� 159 COMUNIÚNE ���������������������������������� 185
CATÍSMĂ ������������������������������������������ 160 COMUNIÚNE EUHARÍSTICĂ ���� 187
CATOLICÍSM ���������������������������������� 161 CONCÉPT ���������������������������������������� 188
CATOLICITÁTE ����������������������������� 161 CONCUBINÁJ ���������������������������������� 189
CAUZALITÁTE �������������������������������� 162 CONDÁC ������������������������������������������� 189
CAZÁNIE ������������������������������������������ 163 CONFERÍNȚĂ PANORTODÓXĂ ����� 190
CĂDÉLNIȚĂ ������������������������������������� 163 CONFESIÚNE ���������������������������������� 193
CĂLDĂRÚȘĂ ����������������������������������� 164 CONSACRÁRE �������������������������������� 194
CĂLDÚRĂ ���������������������������������������� 164 CONSANGVINITÁTE �������������������� 195
CĂLÚGĂR ��������������������������������������� 165 CONSÍLIU ����������������������������������������� 195
CĂLUGĂRÍE ����������������������������������� 165 CONSISTÓRIU �������������������������������� 195
CĂȚÚIE ��������������������������������������������� 165 CONSTANTINÓPOL ���������������������� 197
CÂNTÁRE ����������������������������������������� 165 CONSTITÚȚII APOSTÓLICE ������ 200
CÂNTÁRE ANTIFÓNICĂ �������������� 165 CONSTITÚȚII BISERICÉȘTI ������� 201
CÂNTĂRÉȚ BISERICÉSC ������������� 166 CONTINGÉNT �������������������������������� 202
CÂRJĂ ARHIERÉASCĂ ������������������ 166 CÓPIE ����������������������������������������������� 202
CEÁRTA CELOR TREI COSMOGONÍE ������������������������������� 202
CAPÍTOLE ���������������������������������������� 166 COSMOLOGÍE ������������������������������� 203
CEASLÓV ����������������������������������������� 169 CÓSMOS ������������������������������������������� 204

C U P RI N S 979
CRĂCÍUN ������������������������������������������ 204 DEZLEGÁREA PÓSTULUI ����������� 268
CREÁȚIE ������������������������������������������� 204 DEZLEGĂRI ������������������������������������ 269
CREAȚIONÍSM ������������������������������� 210 DEZNĂDÉJDE ��������������������������������� 269
CREDÍNȚĂ ��������������������������������������� 211 DIÁCON �������������������������������������������� 269
CREȘTINÍSM ���������������������������������� 217 DIACONICÓN ��������������������������������� 273
CREZ ������������������������������������������������ 220 DIACONÍE ���������������������������������������� 273
CRISTÉLNIȚĂ ��������������������������������� 220 DIACONÍȚĂ ������������������������������������� 274
CRÚCE ��������������������������������������������� 220 DIALÓG ECUMÉNIC
CRUCIÁDE ��������������������������������������� 223 ȘI INTERRELIGIÓS ������������������������ 277
CRUCIFICÁRE ������������������������������� 227 DIÁSPORA ORTODÓXĂ ��������������� 279
CTÍTOR �������������������������������������������� 229 DIATÁXĂ ������������������������������������������� 282
CULT ������������������������������������������������� 232 DIÁVOL �������������������������������������������� 282
CULTIVÁRE �������������������������������������� 232 DICHÉR ������������������������������������������� 282
CULTÚRĂ ����������������������������������������� 234 DIÓDE ���������������������������������������������� 283
CUMINECÁRE �������������������������������� 235
DIOPROSOPÍSM ����������������������������� 283
CUNOÁȘTERE �������������������������������� 235
DIORTOSÍRE ����������������������������������� 283
CUNUNÍE ���������������������������������������� 238
DÍPTICE ������������������������������������������� 283
CUSCRÍE ������������������������������������������� 243
DISC ��������������������������������������������������� 285
DISCIPLÍNĂ ������������������������������������� 285

D DISCIPLÍNĂ ARCÁNĂ ������������������


DISCURSIVITÁTE ���������������������������
286
287
DISPARITÁTE DE CULT ��������������� 288
DANIÉL ��������������������������������������������� 245
DISPÉNSĂ ���������������������������������������� 291
DAR ���������������������������������������������������� 247
DIVINÁȚIE ��������������������������������������� 293
DÁRURI �������������������������������������������� 247
DIVÓRȚ �������������������������������������������� 294
DAVÍD ����������������������������������������������� 248
DECALÓG ���������������������������������������� 249 DOCHETÍSM ����������������������������������� 298
DEFĂIMÁRE ������������������������������������ 254 DOCTRÍNĂ �������������������������������������� 298
DEGRADÁRE ���������������������������������� 256 DOGMÁTICĂ ���������������������������������� 300
DEÍSM ���������������������������������������������� 257 DOGMATÍSM ���������������������������������� 302
DEMÍSIE ������������������������������������������� 257 DÓGMĂ �������������������������������������������� 303
DÉMON �������������������������������������������� 259 DOJÁNĂ �������������������������������������������� 310
DEMONIZÁT ����������������������������������� 259 DOXOLOGÍE ����������������������������������� 311
DÉNIE ����������������������������������������������� 260 DRAC ������������������������������������������������� 312
DEPÚNERE �������������������������������������� 260 DRAHMĂ ������������������������������������������ 312
DESCÂNTEC ����������������������������������� 262 DREPT CANÓNIC �������������������������� 312
DESFÁCEREA CĂSĂTORÍEI �������� 263 DUALÍSM ������������������������������������������ 315
DESFRÂNÁRE ��������������������������������� 263 DUHÓVNIC �������������������������������������� 315
DEVOLUȚIÚNE ������������������������������ 264 DÚHUL SFÂNT ������������������������������ 317
DEZBINÁRE ������������������������������������ 265 DULÁMĂ ������������������������������������������ 320
DEZLEGÁREA DE AFURISÍRE ��� 266 DULÍE ������������������������������������������������ 320

980 C U P RI N S
DUMÍNICA ORTODOXÍEI ����������� 320 ETERODÓX ������������������������������������� 353
DUMÍNICĂ ��������������������������������������� 321 EUHARISTÍE ����������������������������������� 353
DUMNEZEÍRE ������������������������������� 321 EUNOMIÉNI ������������������������������������ 357
DUMNEZÉU ������������������������������������ 321 EUTANASÍE ������������������������������������� 358
DVÉRĂ ��������������������������������������������� 321 EVANGHÉLIE ���������������������������������� 359
EVANGHELISTÁR �������������������������� 361
EVHOLOGHÍE �������������������������������� 361
E EVHOLÓGHIU ������������������������������� 361
EVOLÚȚIE ��������������������������������������� 361
ECFÓNIS ������������������������������������������ 323 EVOLUȚIONÍSM ���������������������������� 363
ECLESIÁRH ������������������������������������� 323 EVRÉU ����������������������������������������������� 363
ECLESIOLOGÍE ������������������������������ 323 EXAPOSTILÁRIE ���������������������������� 364
ECLESIOLOGÍE EUHARÍSTICĂ  325 EXONÁRTEX ����������������������������������� 365
ECONÓM ��������������������������������������� 327 EXORCÍSM ��������������������������������������� 365
EXORCÍST ��������������������������������������� 365
ECTÉNIE ������������������������������������������ 328
EXÓRDIUM �������������������������������������� 366
EDÉN ������������������������������������������������� 328
EXPERIÉRE �������������������������������������� 366
EGÚMEN ������������������������������������������ 329
EH ������������������������������������������������������� 330
EKTHÉSIS ����������������������������������������
ELOCÚTIO ���������������������������������������
330
331
F
ENDÓTION �������������������������������������� 331
FAMÍLIE ������������������������������������������ 369
ENERGÍI NECREÁTE �������������������� 332
FANATÍSM ���������������������������������������� 370
ENERGÚMENI ������������������������������� 335
FARISÉU �������������������������������������������� 370
ENGOLPIÓN ������������������������������������ 335
FECIOÁRA MARÍA ������������������������ 371
ENIPOSTAZIÉRE ���������������������������� 335 FECIORÍE ����������������������������������������� 371
EPARHÍE ������������������������������������������ 337 FELÓN ����������������������������������������������� 372
EPECTÁZĂ ��������������������������������������� 338 FEMINÍSM ��������������������������������������� 373
EPICLÉZĂ ���������������������������������������� 340 FERTILIZÁRE IN VÍTRO ������������� 373
EPIFANÍE ������������������������������������������ 342 FESTIVÍSM ��������������������������������������� 374
EPIGONÁT ��������������������������������������� 342 FIÍNȚĂ ���������������������������������������������� 374
EPÍSCOP ������������������������������������������� 342 FILIÁȚIE DÚPĂ HAR ��������������������� 374
EPISCOPÁT �������������������������������������� 344 FILIÓQUE ����������������������������������������� 375
EPISCOPÍE ��������������������������������������� 345 FILOCALÍA �������������������������������������� 377
EPISTEMOLOGÍE �������������������������� 345 FÍRE �������������������������������������������������� 378
EPITÁF ���������������������������������������������� 346 FÍSIS �������������������������������������������������� 380
EPITRAHÍL �������������������������������������� 347 FÍUL LUI DUMNEZÉU ������������������ 380
ESENIÉNI ����������������������������������������� 347 FLORÍILE ����������������������������������������� 381
ESÉNȚĂ ��������������������������������������������� 348 FORMALÍSM ����������������������������������� 381
ESHATOLOGÍE ������������������������������� 348 FRÁȚII DÓMNULUI ����������������������� 381
ESOTÉRIC ���������������������������������������� 351 FUndamentalÍsm �������������������� 382

C U P RI N S 981
G ICONOSTÁS �������������������������������������
ÍCOS ��������������������������������������������������
424
425
GLAS BISERICÉSC ������������������������� 383 IDIOMÉLĂ ��������������������������������������� 425
GNOSEOLOGÍE ������������������������������ 384 IERURGÍI ����������������������������������������� 426
GNOSTICÍSM ���������������������������������� 385 IERUSALÍM �������������������������������������� 426
GROPÁRI ����������������������������������������� 390 IISÚS HRISTÓS ������������������������������ 428
GRÓPNIȚĂ ��������������������������������������� 390 ILÍE ���������������������������������������������������� 433
GÚRU ������������������������������������������������ 390 ILITIÓN �������������������������������������������� 435
IMANÉNT ����������������������������������������� 435
IMN ���������������������������������������������������� 436
H IMNOGRÁF ������������������������������������� 436
IMNOGRAFÍE ��������������������������������� 436
HÁINE DE PIÉLE �������������������������� 391 IMNOLOGÍE ������������������������������������ 436
HAR �������������������������������������������������� 392 IMPASIBILITÁTE ���������������������������� 436
HARISMÁTIC ���������������������������������� 392
IMPÉRIUL BIZANTÍN ������������������� 438
HARÍSMĂ ���������������������������������������� 393
IMPÉRIUL LATÍN
HÁRȚI ���������������������������������������������� 396
DE CONSTANTINÓPOL ��������������� 441
HEDONÍSM ������������������������������������� 397
IMPIETÁTE �������������������������������������� 442
HENOTEÍSM ����������������������������������� 397
INCOGNOSCÍBIL ��������������������������� 442
HENOTIKÓN ����������������������������������� 398
INCULTURÁȚIE ����������������������������� 443
HERMENEÚTICĂ �������������������������� 399
INFAILIBILITÁTE PAPÁLĂ ���������� 444
HERUVÍC ������������������������������������������ 400
INFINÍT ��������������������������������������������� 444
HIEROFANÍE ���������������������������������� 401
INFORENERGÉTICĂ �������������������� 445
HILIÁSM ������������������������������������������� 403
ÍNIMĂ ������������������������������������������������ 446
HIROTONÍE ������������������������������������ 404
INTELÉCT ���������������������������������������� 447
HIROTESÍE �������������������������������������� 407
INTELIGIBILITÁTE ����������������������� 447
HOLÍSM ������������������������������������������� 407
INTERCOMUNIÚNE ������������������� 450
HÓMO RELIGIÓSUS �������������������� 407
INTERDISCIPLINARITÁTE �������� 452
HVALÍTE ����������������������������������������� 410
INTERPRETÁRE BÍBLICĂ ������������ 452
INTERSUBIECTIVITÁTE ������������� 457
I INTOLERÁNȚĂ ������������������������������� 458
INTRÁREA DÓMNULUI
IAD ����������������������������������������������������� 411 ÎN IERUSALÍM �������������������������������� 458
IÁHVE ���������������������������������������������� 413 INTRÁREA ÎN BISÉRICĂ
ICOÁNĂ ������������������������������������������� 417 A MÁICII DÓMNULUI ������������������ 458
ICONOCLÁSM �������������������������������� 420 IOÁN BOTEZĂTÓRUL ����������������� 459
ICONODÚL �������������������������������������� 423 IPACOÍ ����������������������������������������������� 463
ICONOGRAFÍE ������������������������������ 423 IPERDULÍE ������������������������������������� 464
ICONOMÍE ��������������������������������������� 424 IPOSTÁS �������������������������������������������� 465

982 C U P RI N S
IPOSTÁS COMPÚS ������������������������
IPOSTAZIÉRE ����������������������������������
468
468
J
IRÉNIC ���������������������������������������������� 468
JÉRTFĂ ��������������������������������������������� 511
IRMOLOGHIÓN ����������������������������� 468
JERTFÉLNIC ������������������������������������ 511
ÍRMOS ����������������������������������������������� 468
JILȚ ARHIERÉSC ��������������������������� 512
ISIHÁSM ������������������������������������������� 468
JUDECĂTÓRI ���������������������������������� 512
ISLÁM ������������������������������������������������ 470 JURĂMÂNT �������������������������������������� 514
ISÓN ��������������������������������������������������� 472 JURISDÍCȚIE ����������������������������������� 515
ISPÁS ������������������������������������������������� 473 JUSTÍȚIE BISERICÉASCĂ ������������ 516
ISRAÉL ���������������������������������������������� 473
IUBÍRE ���������������������������������������������� 474
IÚDA �������������������������������������������������� 477 K
IUDAÍSM ������������������������������������������� 477
IUDÉEA ��������������������������������������������� 478 KÝRIE ELÉISON ����������������������������� 519
IUDÉU ���������������������������������������������� 480
IZVÓRUL TĂMĂDUÍRII ���������������� 482
L
Î LÁIC ��������������������������������������������������� 521
LAICIZÁRE �������������������������������������� 521
ÎMBISERICÍRE �������������������������������� 483 LAMPADÁR ������������������������������������ 521
ÎMPĂCÁRE ��������������������������������������� 483 LATRÍE ��������������������������������������������� 521
ÎMPĂRĂȚÍA CÉRURILOR ������������ 484 LÁUDE BISERICÉȘTI �������������������� 521
ÎMPĂRĂȚÍA LUI DUMNEZÉU ����� 485 LEGĂMÂNT ������������������������������������ 522
ÎMPĂRTĂȘÍRE �������������������������������� 486 LÉGE ������������������������������������������������ 526
ÎNĂLȚÁREA DÓMNULUI ������������ 487 LIBERTÁTE RELIGIÓASĂ ����������� 529
ÎNĂLȚÁREA SFÍNTEI CRUCI ������ 489 LIMBÁJ ��������������������������������������������� 530
ÎNCHINÁRE ������������������������������������� 490 LINGURÍȚĂ �������������������������������������� 532
ÎNCHINĂCIÚNE ����������������������������� 492 LITÁNIE �������������������������������������������� 533
ÎNDREPTÁRE ��������������������������������� 492 LITIÉR ����������������������������������������������� 534
ÎNDUMNEZEÍRE ��������������������������� 492 LITURGHÍE ������������������������������������� 534
ÎNGENUNCHÉRE �������������������������� 501 LITURGHIÉR ���������������������������������� 535
ÎNGER ���������������������������������������������� 501 LITURGHIÉR – MOLITFÉLNIC �� 536
ÎNMORMÂNTÁRE ������������������������� 504 LITÚRGICĂ �������������������������������������� 536
ÎNSUȘÍRILE BISÉRICII ����������������� 505 LÓGOS ���������������������������������������������� 537
ÎNTÂMPINÁREA LUCIFERÍSM ����������������������������������� 538
DÓMNULUI ������������������������������������� 506 LUMÂNÁRE ������������������������������������� 538
ÎNTRUPÁRE ������������������������������������� 506 LUMINÁRE ������������������������������������� 539
ÎNVĂȚĂTÓRI BISERICÉȘTI ���������� 508 LUMÍNĂ NECREÁTĂ �������������������� 539
ÎNVIÉRE �������������������������������������������� 509 LUMINÂNDĂ ���������������������������������� 540

C U P RI N S 983
M MISTÉR ��������������������������������������������
MÍSTIC ���������������������������������������������
582
582
MIȘCÁRE ECUMÉNICĂ ��������������� 583
MACEDONIÉNI ������������������������������ 543
MIT ��������������������������������������������������� 589
MÁICA DÓMNULUI ��������������������� 543
MÍTRĂ ����������������������������������������������� 591
MÁNTIE �������������������������������������������� 543
MITROPOLÍE ���������������������������������� 591
MÁRTOR ����������������������������������������� 543
MOÁRTE ������������������������������������������ 592
MÁRTORII LUI IEHÓVA �������������� 544
MOÁȘTE ������������������������������������������� 594
MÁSLU ���������������������������������������������� 545
MODALÍSM ������������������������������������ 595
MATÉRIE ����������������������������������������� 547
MODERNITÁTE ����������������������������� 597
MĂNĂSTÍRE ������������������������������������ 549
MOLÍTFĂ ����������������������������������������� 601
MĂRIMURI �������������������������������������� 550
MOLITFÉLNIC ������������������������������� 601
MĂRTURÍSIRI DE CREDÍNȚĂ ���� 550
MONÁH ������������������������������������������� 602
MÂNECÚȚE ������������������������������������ 554
MONAHÍSM ������������������������������������� 602
MÂNTUÍRE ������������������������������������� 555
MONARHÍA TÁTĂLUI ������������������� 604
MÂNTUITÓR ����������������������������������� 556 MONOGENÍSM ������������������������������� 605
MELCHÍȚI ��������������������������������������� 556 MONOTEÍSM ��������������������������������� 606
MELÍSMĂ ����������������������������������������� 557 MÓȘI ������������������������������������������������� 608
MELÓD �������������������������������������������� 557 MONODÍE ���������������������������������������� 609
MELOGRÁF ������������������������������������� 559 MONOENERGÍSM ������������������������ 609
MELÚRG ������������������������������������������� 559 MONOFIZÍSM ��������������������������������� 611
MENOLÓG �������������������������������������� 559 MONOTELÍSM �������������������������������� 613
MESALIANÍSM ������������������������������� 559 MONTANÍSM ���������������������������������� 615
MESÍA ���������������������������������������������� 560 MUZICĂ PSÁLTICĂ ����������������������� 616
METÁNIE ����������������������������������������� 565
METANÓIA �������������������������������������� 566
METÓC ��������������������������������������������� 567 N
MIEZONÓPTICĂ ��������������������������� 568
MIJLOCEÁSURI ����������������������������� 569 NÁOS ������������������������������������������������� 617
MIJLOCITÓR ���������������������������������� 569 NÁRTEX �������������������������������������������� 617
MILENARÍSM ���������������������������������� 570 NÁRTICĂ ������������������������������������������ 617
MINOLOGHIÓN ���������������������������� 570 NAȘ ���������������������������������������������������� 617
MÍNTE ���������������������������������������������� 571 NÁȘTEREA DÓMNULUI �������������� 618
MINÚNE ������������������������������������������ 573 NÁȘTEREA MÁICII DÓMNULUI  620
MÍR ���������������������������������������������������� 575 NATÚRĂ ������������������������������������������� 620
MIRÁCOL ���������������������������������������� 576 NAZARINÉNI ���������������������������������� 621
MIREÁN �������������������������������������������� 576 NĂDÉJDE ���������������������������������������� 622
MIRÍDE �������������������������������������������� 577 NĂSĂLÍE ������������������������������������������� 622
MIRÚNGERE ����������������������������������� 577 NĂSCĂTOÁREA
MISIÚNE ������������������������������������������� 579 DE DUMNEZÉU ���������������������������� 622
MISTAGOGÍE ���������������������������������� 580 NECROLÓG ������������������������������������� 622

984 C U P RI N S
NEGLIJÉNȚĂ ����������������������������������� 625 OSMOGLÁSNIC ����������������������������� 653
NEOFÍT ��������������������������������������������� 626 OSTIÁR �������������������������������������������� 653
NEOPATRÍSTICĂ ���������������������������� 626 OTPÚST ������������������������������������������� 654
NEOPĂGÂNÍSM ������������������������������ 627
NEPĂTIMÍRE ���������������������������������� 628
NEPOTÍSM ��������������������������������������� 628 P
NESTORIANÍSM ���������������������������� 629
NESUPÚNERE ��������������������������������� 631 PAISIANÍSM ������������������������������������� 655
NOI MIȘCĂRI RELIGIOÁSE ������� 631 PALIMÁR ����������������������������������������� 655
NOMOFILÁX ���������������������������������� 632 PANAGHIÁR ������������������������������������ 655
NOTÁȚIE MUZICÁLĂ PANEGÍRIC �������������������������������������� 656
BIZANTÍNĂ ������������������������������������� 632 PANENTEÍSM ���������������������������������� 658
NÓUA EVANGHELIZÁRE ������������ 633 PANIHÍDĂ ���������������������������������������� 658
NOÚS ������������������������������������������������� 634 PANTEÍSM ��������������������������������������� 658
NOVICIÁT ���������������������������������������� 634 PANTOCRÁTOR ����������������������������� 659
NÚME DIVÍNE �������������������������������� 634 PÁOS ������������������������������������������������� 659
NUMÍRI DUMNEZEIÉȘTI ����������� 634 PARÁBOLĂ �������������������������������������� 659
PARACLÍS ����������������������������������������� 661
PARACLISIÉR ���������������������������������� 662
O PARADÍS ������������������������������������������� 662
PARASTÁS ���������������������������������������� 663
OBÉDNIȚĂ ��������������������������������������� 637 PARENÉZĂ ��������������������������������������� 663
OBICÉI BISERICÉSC ���������������������� 637 PARÓH ���������������������������������������������� 665
OCTOÍH ������������������������������������������ 637 PAROHÍE ������������������������������������������ 666
ÓDĂ �������������������������������������������������� 638 PARUSÍE ������������������������������������������ 667
ODĂJDII �������������������������������������������� 639 PASTOFÓRIU ����������������������������������� 669
ODOÁRE ������������������������������������������� 639 PASTORÁȚIE ����������������������������������� 669
ODOVÁNIE �������������������������������������� 639 PÁȘTI ������������������������������������������������ 669
OFÍCIU BISERICÉSC ��������������������� 639 PATERÍC ������������������������������������������� 672
OFRÁNDE ��������������������������������������� 640 PATERÍȚĂ ���������������������������������������� 673
OM ����������������������������������������������������� 640 PÁTIMĂ ��������������������������������������������� 673
OMILÉTICĂ ������������������������������������� 643 PATRAFÍR ����������������������������������������� 675
OMILÍE ��������������������������������������������� 645 PATRIÁRH ���������������������������������������� 675
OMOFÓR ����������������������������������������� 647 PATRIARHÍA ALEXÁNDRIEI ������ 677
ONTOLOGÍE ���������������������������������� 647 PATRIARHÍA ANTIÓHIEI ������������ 678
ORÁR ������������������������������������������������� 649 PATRIARHÍA
ORGANIZÁRE ��������������������������������� 649 DE CONSTANTI­NÓ­POL ��������������� 679
ORNÁTE ������������������������������������������ 651 PATRIARHÍA IERUSALÍMULUI ����� 681
ORTODÓX ���������������������������������������� 651 PATRIARHÍE ������������������������������������ 682
ORTODOXÍE ���������������������������������� 651 PATRIMÓNIU BISERICÉSC ���������� 684
ORTOPRAXÍE ��������������������������������� 653 PATRÍSTICĂ ������������������������������������� 687

C U P RI N S 985
PATROLOGÍE ���������������������������������� 691 PRÁZNIC ����������������������������������������� 726
PATRUZECÍME ������������������������������� 692 PRAZNICÁR ������������������������������������� 726
PAVECÉRNIȚĂ �������������������������������� 693 PREACINSTÍRE ������������������������������ 726
PĂCÁT ����������������������������������������������� 694 PREDESTINÁȚIE ��������������������������� 726
PĂRESIMI ���������������������������������������� 698 PREDICATÓR ��������������������������������� 728
PĂRINȚII APOSTOLICI ���������������� 698 PRÉDICĂ ����������������������������������������� 730
PEÁSNĂ �������������������������������������������� 700 PREFÁCERE ������������������������������������� 733
PECETÁR ����������������������������������������� 700 PRÉOT ����������������������������������������������� 733
PEDÉPSE BISERICÉȘTI ���������������� 701 PREOȚÍE ������������������������������������������ 737
PEDOBAPTÍSM ������������������������������� 702 PREOȚÍE UNIVERSÁLĂ ��������������� 738
PENITÉNȚĂ ������������������������������������� 702 PRESBÍTER �������������������������������������� 738
PENTARHÍE ������������������������������������� 705 PRESCRÍPȚIE ���������������������������������� 738
PENTICOSTÁL �������������������������������� 706 PRESCÚRĂ �������������������������������������� 739
PENTICOSTÁR �������������������������������� 706 PRESTÓLNIC ����������������������������������� 739
PERICÓPĂ ��������������������������������������� 706 PRICEÁSNĂ ������������������������������������� 739
PERIHORÉZĂ ��������������������������������� 707 PRICESTNIÁR �������������������������������� 739
PERSOÁNĂ ��������������������������������������� 707 PRIDVÓR ������������������������������������������ 739
PIETÍSM �������������������������������������������� 710 PRIMÁT ��������������������������������������������� 739
PÍLDĂ ����������������������������������������������� 711 PRIMÁT PAPÁL ������������������������������� 740
PISÁNIE �������������������������������������������� 711 PRINCÍPII CANÓNICE ������������������ 740
PIXÍDĂ ��������������������������������������������� 711 PRINÓS ��������������������������������������������� 744
PNEVMATOMÁHI ������������������������� 711 PRIPÉALĂ ��������������������������������������� 744
POCĂÍNȚĂ �������������������������������������� 713 PRIVEGHÉRE ��������������������������������� 744
PODOBÍE ����������������������������������������� 713 PROBOJÉNIE ���������������������������������� 744
POEZÍE IMNOGRÁFICĂ �������������� 713 PROCESIÚNE ���������������������������������� 744
POGRIBÁNIE ���������������������������������� 714 PROCHÍMEN ����������������������������������� 745
POLICÁNDRU ��������������������������������� 714 PROFANÁRE ������������������������������������ 745
POLIELÉU ���������������������������������������� 714 PROFÉT �������������������������������������������� 745
POLIGENÍSM ��������������������������������� 714 PROFETÍSM ������������������������������������ 745
POLIHRONIU ���������������������������������� 714 PROHÓD ������������������������������������������ 747
POLUNÓȘNIȚĂ ������������������������������� 714 PRONÁOS ���������������������������������������� 747
POMÁNĂ ������������������������������������������ 714 PRÓNIE �������������������������������������������� 748
POMAZÁNIE ���������������������������������� 715 PRORÓC ������������������������������������������ 748
POMÉLNIC ������������������������������������� 715 PROPEDEÚTICĂ ���������������������������� 748
POST �������������������������������������������������� 715 PROPÉDIE ���������������������������������������� 750
POSTMODERNITÁTE ������������������� 721 PROPRIETÁTE BISERICEÁSCĂ ����� 750
POTCÁP �������������������������������������������� 724 PROSCOMIDIÁR ��������������������������� 753
POTÍR ������������������������������������������������ 724 PROSCOMÍDIE ������������������������������� 753
POTNÓJĂ ����������������������������������������� 725 PROSOMÍE ��������������������������������������� 756
PRÁPORI ������������������������������������������� 725 PROTÉSIS ���������������������������������������� 757
PRÁVILĂ ������������������������������������������� 726 PROTESTANTÍSM �������������������������� 757

986 C U P RI N S
PROTOPSÁLT ���������������������������������� 757 RÓBUL LUI DUMNEZÉU ������������� 784
PRÓTOS ������������������������������������������� 757 ROMÁNO-CATOLICÍSM ������������� 784
PROVIDÉNȚĂ ���������������������������������� 758 RUDÉNIE ������������������������������������������ 787
PROVÍNCIE BISERICEÁSCĂ ������� 759 RUGĂCIÚNE ������������������������������������ 791
PSÁLM ���������������������������������������������� 760 RUGĂCIÚNEA DOMNEÁSCĂ ����� 795
PSÁLMI ALELUIÁTICI ������������������ 761 RUSÁLII �������������������������������������������� 799
PSÁLMI ANTIFÓNICI ������������������� 762
PSALMODÍE ������������������������������������ 762
PSALT ������������������������������������������������ 762 S
PSALTÍRE ����������������������������������������� 763
SABÁT ������������������������������������������������ 801
PURGATÓRIU ���������������������������������� 763
SABELIANÍSM ��������������������������������� 803
PÚRUREA FECIORÍA
SACERDÓT ������������������������������������� 804
MÁICII DÓMNULUI ���������������������� 763
SACHELÁR �������������������������������������� 804
PUTÉRE BISERICEÁSCĂ �������������� 764
SACRILÉGIU ������������������������������������ 804
SÁCOS ���������������������������������������������� 804

R SATÁNA �������������������������������������������
SATANÍSM ����������������������������������������
805
806
SĂPTĂMÂNA LITÚRGICĂ ���������� 807
RACLà ���������������������������������������������� 767
SĂRBĂTOÁRE ���������������������������������� 807
RÁI ���������������������������������������������������� 767 SĂRINDÁR ��������������������������������������� 808
RANG BISERICÉSC ������������������������ 768 SÂNUL LUI AVRAÁM �������������������� 809
RAȚIONALITÁTE �������������������������� 769 SÂNZIÉNE ���������������������������������������� 809
RAȚIÚNE ����������������������������������������� 771 SCHIMBÁREA LA FÁȚĂ ���������������� 809
RÂNDUIÉLI BISERICÉȘTI ����������� 771 SCHISMÁTICI ��������������������������������� 810
REÁL �������������������������������������������������� 771 SCHÍSMĂ ������������������������������������������ 810
REALITÁTE �������������������������������������� 773 SCHIT ������������������������������������������������ 811
RECITATÍV LITÚRGIC ������������������ 773 SCIENTÍSM ������������������������������������� 811
RECUZÁRE �������������������������������������� 773 SCIENTOLOGÍE ����������������������������� 813
REFÓRMA SCOLÁSTICĂ ����������������������������������� 814
PATRIÁRHULUI NÍCON ��������������� 774 SCRÍERI SÁCRE ����������������������������� 815
REFÓRMĂ ��������������������������������������� 774 SCRIITÓRI BISERICÉȘTI ������������� 816
REFÚZ ����������������������������������������������� 776 SECERĂTÓRI ����������������������������������� 816
RELICVÁRIU ����������������������������������� 776 SÉCTĂ ���������������������������������������������� 817
RELÍCVĂ ������������������������������������������� 776 SECULARIZÁRE ���������������������������� 817
RELÍGIE �������������������������������������������� 776 SEDEÁLNĂ �������������������������������������� 820
RELÍGII DE MISTÉRE ������������������� 779 SFÂNT ���������������������������������������������� 821
REVELÁȚIE �������������������������������������� 780 SFÂNTA MASĂ �������������������������������� 825
REVERÉNDĂ ���������������������������������� 783 SFÂNTA SCRIPTÚRĂ ��������������������� 825
RIPÍDĂ ���������������������������������������������� 784 SFÂNTA TRADÍȚIE ����������������������� 826
RIT ����������������������������������������������������� 784 SFÂNTA TREÍME ��������������������������� 830
RITUÁL ��������������������������������������������� 784 SFÂNTUL MUNTE ������������������������ 831

C U P RI N S 987
SFÉȘNIC �������������������������������������������� 831 SLÚJBĂ BISERICEÁSCĂ ��������������� 877
SFEȘTÁNIE �������������������������������������� 832 SLÚJBĂ CUVÂNTĂTOÁRE ������������ 877
SFEȘTÓC ������������������������������������������ 832 SMÍRNA ������������������������������������������ 881
SFETÓC ������������������������������������������� 832 SMÍRNĂ �������������������������������������������� 881
SFÍNȚII PĂRÍNȚI ��������������������������� 832 SOBÓR ���������������������������������������������� 882
SFÍTĂ ������������������������������������������������ 833 SOBORNICITÁTE �������������������������� 882
SIMBÓL �������������������������������������������� 833 SOLÉE ���������������������������������������������� 883
SIMBÓL DE CREDÍNȚĂ �������������� 836 SORÓC ��������������������������������������������� 883
SIMBÓLICĂ ������������������������������������ 837 SOTERIOLOGÍE ����������������������������� 884
SIMBÓLUL APOSTÓLIC ��������������� 837 SPERJUR �������������������������������������������� 884
SIMBÓLUL ATANASIÁN ��������������� 838 SPIRITÍSM ���������������������������������������� 884
SIMBÓLUL NICEEÁN ������������������ 839 SPIRITUALITÁTE �������������������������� 885
SIMBÓLUL NICÉO- SPOVEDÁNIE ���������������������������������� 886
CONSTANTINOPOLITÁN ����������� 840 STATÚT �������������������������������������������� 887
SIMONÍE ������������������������������������������ 842 STAVROPIGHÍE ����������������������������� 888
SINÁI ������������������������������������������������� 843 STÂLPI ����������������������������������������������� 888
SINAXÁR ������������������������������������������ 844 STÂLPNIC ����������������������������������������� 889
SINCRETÍSM ����������������������������������� 844 STÉA �������������������������������������������������� 889
SINERGÍE ���������������������������������������� 846 STIH �������������������������������������������������� 890
SINGHELÍE �������������������������������������� 849 STIHÁR �������������������������������������������� 891
SINOÁDE ECUMÉNICE ��������������� 849 STIHÍRĂ ������������������������������������������ 891
STIHOÁVNĂ ������������������������������������ 891
SINÓD ���������������������������������������������� 853
STIL ��������������������������������������������������� 891
SINODALITÁTE ������������������������������ 853
STILÍȘTI ������������������������������������������� 891
SINÓDUL I ECUMÉNIC ��������������� 854
STILÍT ���������������������������������������������� 891
SINÓDUL
STRÁNĂ �������������������������������������������� 891
AL II-LEA ECUMÉNIC ������������������ 858
SUBIÉCT ������������������������������������������� 892
SINÓDUL
SUBIECTÍV �������������������������������������� 892
AL III-LEA ECUMÉNIC ���������������� 861
SUBORDINAȚIONÍSM ������������������ 893
SINÓDUL
SUCCESIÚNE APOSTÓLICĂ ������� 894
AL IV-LEA ECUMÉNIC ����������������� 863
SÚFLET �������������������������������������������� 897
SINÓDUL
SUPERSTÍȚIE ���������������������������������� 899
AL V-LEA ECUMÉNIC ������������������ 867
SUPRAVENERÁRE �������������������������� 899
SINÓDUL
SUPÚNERE CANÓNICĂ ��������������� 899
AL VI-LEA ECUMÉNIC ���������������� 869
SVETÍLNĂ ���������������������������������������� 900
SINÓDUL
AL VII-LEA ECUMÉNIC ��������������� 872
SINÓDUL APOSTÓLIC ����������������� 875 Ş
SINÓDUL STOGLÁV ��������������������� 875
SINÓPSIS ������������������������������������������ 876 ȘEÓL ������������������������������������������������� 901
SINUCÍDERE ����������������������������������� 876 ȘEZÂNDĂ ���������������������������������������� 902
SLAVOSLOVÍE �������������������������������� 877 ȘTIÍNȚĂ �������������������������������������������� 902

988 C U P RI N S
T TRÉPTE BISERICÉȘTI ������������������
TRIADICÁLE ����������������������������������
937
939
TRIADOLOGÍE ������������������������������ 939
TABERNÁCOL ��������������������������������� 905
TRICHÉR ����������������������������������������� 939
TÁCT �������������������������������������������������� 905
TRIHOTOMÍSM ����������������������������� 939
TÁINĂ ������������������������������������������������ 905
TRIÓD ���������������������������������������������� 939
TĂIÉRE ÎMPREJÚR ������������������������� 905
TRIÓDE ������������������������������������������� 939
TĂMÂIE ������������������������������������������� 906
TRISAGHIÓN ���������������������������������� 939
TÂMPLĂ ������������������������������������������ 907
TÂRNOSEÁLĂ ��������������������������������� 907 TROÉȘNIC �������������������������������������� 942
TÂRNOSÍRE ������������������������������������ 907 TROÍȚĂ �������������������������������������������� 942
TEANDRÍE �������������������������������������� 907 TROPÁR �������������������������������������������� 942
TEÍSM ������������������������������������������������ 910 TROPOLOGHIÓN ������������������������� 943
TELEOLOGÍE �������������������������������� 910 TRUP ������������������������������������������������� 943
TÉMPLU ������������������������������������������� 912 TÚNDERE ��������������������������������������� 948
TÉMPO ���������������������������������������������� 917
TEOFANÍE �������������������������������������� 917
TEOLOGÍE ������������������������������������� 917 Ţ
TEOLOGÚMENĂ ��������������������������� 919
TEORÍE �������������������������������������������� 919 ȚÂRCÓVNIC ����������������������������������� 949
TEOTOKÁR ����������������������������������� 922
TEOTOKOLOGÍE �������������������������� 922
TEOTÓKOS ������������������������������������� 923 U
TESTAMÉNT I ��������������������������������� 926
TETRACÓRD ����������������������������������� 927 UMANITÁTE ������������������������������������ 951
TETRAEVANGHÉL ����������������������� 927 ÚNGERE ������������������������������������������ 951
TETRAPÓD ������������������������������������� 927 UNIATÍSM ���������������������������������������� 951
THEÓSIS ������������������������������������������� 927 UNICITÁTE ������������������������������������� 956
TIMP �������������������������������������������������� 927 UNITÁTE ����������������������������������������� 957
TIMP LITÚRGIC ���������������������������� 927 UNIVERSALÍSM ����������������������������� 958
TIPÍC ������������������������������������������������ 929 UNTDELÉMN ���������������������������������� 959
TIPICÓN ������������������������������������������ 930 ÚȘI ÎMPĂRĂTÉȘTI ������������������������ 960
TÍPLOTĂ ������������������������������������������ 930 UTRÉNIE ����������������������������������������� 960
TOLERÁNȚĂ REIGIÓASĂ ����������� 930 UTRENIÉR �������������������������������������� 960
TÓMOS ��������������������������������������������� 931
TRADÍȚIE ��������������������������������������� 931
TRADUCIANÍSM ��������������������������� 931 V
TRANSFÉR ��������������������������������������� 932
TRANSFIGURÁRE �������������������������� 933 VÁSE LITÚRGICE ��������������������������� 961
TRAPÉZĂ ���������������������������������������� 937 VÂRSTĂ CANÓNICĂ ���������������������� 961

C U P RI N S 989
VECÉRNIE ��������������������������������������� 963 VICÁR ����������������������������������������������� 967
VEDÉNIE ����������������������������������������� 963 VIRTÚTE ����������������������������������������� 968
VEDÉRE VÍZITE CANÓNICE ����������������������� 970
DUMNEZEIÁSCĂ �������������������������� 963 VOHÓD ��������������������������������������������� 971
VELICÁNII �������������������������������������� 965 VOSCREÁSNĂ �������������������������������� 972
VENERÁRE ������������������������������������� 965 VOT ���������������������������������������������������� 972
VESPÉRINĂ ������������������������������������� 965 VÓTURI MONAHÁLE ������������������� 973
VEȘMÍNTE LITÚRGICE �������������� 965 VOVIDÉNIE ������������������������������������ 973
VIÁȚĂ DUHOVNICEÁSCĂ ����������� 965 VRĂJITORIE ������������������������������������ 973
VIÁȚĂ VEŞNICĂ ������������������������������ 967 VÚLTUR ������������������������������������������� 974

990 C U P RI N S

S-ar putea să vă placă și