Sunteți pe pagina 1din 5

GIMNAZIUL HORODIŞTE

OBIECTUL : FIZICA
ANUL ŞCOLAR : 2019-2020
PROFESOR: LOZINSCHI VASILE
CLASA : a IX-a
Proiectarea didactică de lungă durată
Repartizarea orelor, 2 ore pe săptămână

Din ele
Nr. Total 31 14 3 22
temei Tema 68 Predare- Rezolvarea Lucrări de Recapitulare
ore învăţare problemelor laborator şi evaluare
I Optica geometrică 24 10 9 2 3

II Interacţiuni prin cîmpuri 30 15 5 1 9

III Interacţiuni nucleare 10 6 - - 4

La dispoziţia profesorului
4 - - - 4
( pentru sinteză şi evaluare sem. I + anuală )

Directorul Gimnaziului: _________________ Chicu Constantin

Directorul adjunct pentru instruire:_____________ Chicu Maria

1
UNITATEA DE
Indicatorii competenţelor

ÎNVĂŢARE
Nr. Nr. Data Resurse
TEMA

specifice (CS) şi crit. Conţinuturi ore pedagogice


subcompetenţelor (SC)

CS SC
* Descrierea fenomenelor de 1.1 Reflexia luminii. Legile reflexiei. 1 Experimente:
reflexie, refracţie şi dispersie a Oglinda plană.
Reflexia luminii

3 1.2 - observarea reflexiei,


luminii. 1 refracţiei, reflexiei totale şi
1.3 Oglinzi sferice. dispersiei luminii;
* Explicarea principiilor de 1 - stabilirea focarului oglinzii
3 funcţionare a unor instrumente 1.4 Evaluare iniţială. 1 concave şi lentilei
optice în care are loc reflexia şi convergente;
refracţia luminii. 1.5 Aplicaţii. Rezolvări probleme. 1 - determinarea distanţei
2 * Verificarea experimentală a focale a unei oglinzi
I. OPTICA GEOMETRICĂ

legilor reflexiei şi refracţiei Refracţia luminii. Legile refracţiei. concave.


luminii. 1.6 1
Refracţia luminii

4 1.7 Lucrare de laborator nr.1 1


,,Determinarea indicelui de refracţie
* Construirea imaginilor în al unei substanţe transparente,,
oglinzi sferice şi lentile subţiri. Rezolvarea problemelor:
- formula lentilei subţiri;
4 1.8 Reflexia totală. Aplicaţii. 1 - construirea imaginilor: în
* Identificarea defectelor de oglinda plană, oglinda
1.9 Rezolvări probleme 1 concavă şi lentila
vedere şi stabilirea modalităţilor
Dispersia de corectare a acestora. 1.10 Disperia luminii 1 convergentă.
luminii 1.11 Rezolvare de probleme 1
4 1.12 Lentile subţiri. 1 Lucrare de laborator
1.13 Construire imaginilor în lentile 1
Subţiri.
Lentile

1.14 Lucrare de laborator ,,Determinarea 1 Comunicări:


distanţei focale a unei lentile - aplicaţii ale oglinzilor
convergente,, concave;
1.15 Formula lentilei subţiri 1

2
1.16 Rezolvare de probleme 1 - defectele vederii.
* Utilizarea legilor reflexiei,
refracţiei şi a formulei lentilei
subţiri la rezolvarea problemelor.
Instrument 1.17 Instrumente optice: lupa, aparatul 2
e optice
fotogra-fic, aparatul de proiec-ţie,
microscopul.
1.18 Rezolvare de probleme 1 Evaluare sumativă
1.19
sistem optic

Ochiul – sistem optic natural. 1


Ochiul:

1.20 Defectele vederii. Ochelarii.


1

1.21 Sistematizarea, generalizarea 1


achiziţiilor. Analiza
testului de autoevaluare.
1.22 Evaluarea sumativă 1
1.23 Analiza evaluării sumative 1
2.1 Legea atracţiei universale. 2 Experimente:
2.2 Sistemul Solar. Planete şi sateliţi. 1 -schema experienţei lui
* Extrapolarea cunoştinţelor Comete. Meteoriţi. Cavendish;
II.INTERACŢIUNI PRIN

despre forţa de greutate, Cîmpul gravitaţional. Intensitatea Rezolvarea problemelor:


1. Interacţiuni

2.3
gravitaţionale

1 interacţiunile electrice, cîmpului gravitaţional. 2 -aplicarea legii atracţiei


inducţia magnetică şi Lucrare de laborator „Determinarea universale, intensităţii
CÎMPURI

forţa electromagnetică în studiul 2.4 intensităţii cîmpului gravitaţional cu cîmpului gravitaţional.


cîmpurilor respective.
ajutorul pendulului gravitaţional”. 1
Lucrare de laborator
* Utilizarea legii atracţiei
universale şi a legii lui Coulomb
4
la rezolvarea problemelor în
diferite contexte.
2.5 Interacţiunea electrostatică. Legea lui 2 Experimente:
ţiu
ter

tat
In

ac

os
ec
ni
2.

ic
el

tr

1 * Extrapolarea cunoştinţelor Coulomb. -schema experienţei lui

3
despre forţa de greutate. 2.6 Cîmpul electric. 2 Coulomb.
Intensitatea cîmpului electric.
* Utilizarea legii atracţiei 2.7 Modelul planetar al atomului. 2 Rezolvarea problemelor:
4 universale şi a legii lui - aplicarea legii lui Coulomb,
Coulomb la rezolvarea intensităţii cîmpului electric;
problemelor în diferite
contexte.

* Extrapolarea cunoştinţelor 2.8 Cîmpul magnetic. 2


despre forţa de greutate, 2.9 Interacţiunea Experimente:
1 interacţiunile electrice, dintre conductoare paralele parcurse 2 -interacţiuniea curenţilor
electromagnetice
3. Interacţiuni

inducţia magnetică şi de curenţi electrici. electrici paraleli.


forţa electromagnetică în studiul 2.10 Acţiunea cîmpului electric şi a celui -generarea cîmpului electric
cîmpurilor respective. magnetic asupra sarcinilor electrice 2 de către cîmpul magnetic
2 * Descrierea rolului cîmpului aflate în mişcare. variabil.
magnetic al Pămîntului în Rezolvarea problemelor:
2.11 Cîmpul magnetic al Pămîntului. 2
protejarea de radiaţii cosmice. -mişcarea sarcinilor electrice
Aurore polare.
1 * Trasarea analogiilor între pe traiectorii circulare în
câmpurile gravitaţional, electric cîmp magnetic omogen.
şi magnetic.
2.12 Cîmpul electromagnetic. 2
3 * Explicarea procesului de Undele electromagnetice. Comunicări:
generare reciprocă a câmpurilor 2.13 Viteza de propagare a undelor 1 - recepţia radioundelor;
electric şi magnetic. electromagnetice. - proprietăţile radioundelor
2.14 Unde luminoase. 1 (reflexia, refracţia, absorbţia,
3 * Justificarea existenţei undelor Determinarea vitezei luminii. etc);
electromagnetice prin detectarea Clasificarea undelor - determinarea vitezei luminii
(metode astronomice şi de
4. Unde

undelor radio.
electromagnetice

2.15 electromagnetice. Proprietăţi ale 2


laborator).
undelor electromagnetice.
1 * Stabilirea naturii comune a
undelor radio şi undelor 2.16 Unde radio. 1
luminoase 2.17 Sistematizarea, generalizarea 1
achiziţiilor.
2.18 Evaluarea sumativă 1 Evaluare sumativă
2.19 Analiza evaluării sumative 1

4
Nucleul atomic. Constituienţii Demonstrări:

nucleului atomic
1 * Extrapolarea cunoştinţelor 3.1 nucleului atomic. 1 - modele ale atomului şi

1. S tructura
despre interacţiunile prin cîmpuri Forţe nucleare. nucleului atomic,
asupra proceselor nucleare. - schema fisiunii nucleelor de
uraniu
* Descrierea construcţiei şi 3.2 Fisiunea nucleelor de uraniu. 1 - construcţia şi funcţionarea
3 3.3 Energetica atomică (nucleară). 1
principiului de funcţionare a reactorului nuclear,
III. INTERACŢIUNI NUCLEARE

reactorului nuclear. - elementele de bază ale


centralei atomo-electrice.
3.4 Radioactivitatea. 1 Comunicări:
Radiaţii nucleare. - perspectivele energeticii
2 * Estimarea posibilelor efecte ale 3.5 Reacţii termonucleare. 1 termonucleare.
utilizării energiei nucleare şi Energetica termonucleară.
termonucleare. Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra - efecte ale radiaţiilor
2. Radiaţii nucleare

3.6 organismelor vii. Regulile de 1 nucleare;


5 * Explicarea acţiunii radiaţiilor protecţie contra radiaţiei.
ionizante şi măsurilor de - structura Soarelui şi
Rolul fizicii în dezvoltarea celorlalte
protecţie a organismelor vii. procesele ce au loc în
3.7 ştiinţe ale naturii şi în dezvoltarea 1
interiorul lui.
societăţii
* Estimarea pericolului
5 Sistematizarea, generalizarea
depozitării deşeurilor
radioactive. 3.8 achiziţiilor. 1
Analiza testului de autoevaluare.
3 * Aprecierea importanţei 3.9 Evaluarea sumativă 1 Evaluare sumativă
progresului ştiinţifico-tehnic în
dezvoltarea civilizaţiei.

3.10 Sistematizarea, 1
generalizarea achiziţiilor.
3.11 Evaluare finală 1 Evaluare finală
3.12 La dispoziţia profesorului
(pentru sinteză şi evaluare sem.II) 2