Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VIII
Disciplina: Matematică - Algebră
Profesor: Lozinschi Vasile
Unitatea de învăţare: Ecuaţii şi inecuaţii cu coeficienţi in mulţimea numerelor reale
Titlul lectiei: Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută şi ecuaţii reductibile la acestea.
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Locul desfăşurării: sala de clasă
Durata lecţiei : 50 min

Competenţe specifice lecţiei:


C.S.1. sǎ efectueze calcule cu numere reale, utilizând reguli de calcul şi proprietăţile operaţiilor;
C.S.2. să recunoască veridicitatea unor rezultate obţinute prin calcul; să interpreteze date obţinute prin calcul;
C.S.3. sǎ prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, utilizând modalităţi variate de exprimare;

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil
 Să rezolve ecuaţii de forma ax+b = 0, cu a,b R;
 Să aducă la o formă mai simplă egalităţi, utilizând proprietăţile relaţiei de egalitate;
 Să rezolve ecuaţii reductibile la ecuaţia ax+b = 0, cu a,b R;
 Să aplice corect formulele învăţate;
 Să rezolve ecuații de gradul I, deduse dintr-un context geometric.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee
 metoda ciorchinelui;

1
 explicatia;
 exerciţiul ;
 învăţarea prin descoperire;
 activitatea independentă ;
 Mijloace de realizare
 Fişe de lucru
 Culegere de matematică”CLUBUL MATEMATICIENILOR” Editura ART
 Forme de organizare
 Frontală şi individuală
 Metode de evaluare:
 continuă , secvenţială .
Biliografie:
- Manual pentru clasa a VII-a Editura Radical
- Auxiliar Editura ART

2
SCENARIU DIDACTIC

Strategii didactice
Etapele Competenţe Desfasurarea activitatii
lecţiei Metode, procedee Evaluare

I Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei. Conversaţia


Organizatoric
II Verificarea Elevii sunt solicitaţi să prezinte titlul lecţiei anterioare ” Ecuaţii de
cunoştinţelor gradul I cu o necunoscută” Conversaţia Observare
anterioare şi a - elevii sunt întrebaţi: sistematică
temei pentru * ce se numeşte ecuaţie?
acasă * care este forma generală a ecuaţiei de gradul I cu o necunoscută?
* ce înseamnă a rezolva o ecuaţie de gradul I cu o necunoscută?
* ce numim ecuaţii echivalente?
Se vor reaminti formulele (𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏)
- profesorul verifică frontal tema scrisă facând eventul
observaţii, iar dacă există probleme nefinalizate le sugerează
elevilor metoda de rezolvare
III Anunţarea Ne propunem să consolidăm şi să fixăm prin exerciţii cunoştinţele pe
temei şi a care le-am dobândit în ora anterioară pentru a ne folosi de ele în orele Conversaţia
competenţelor viitoare ale acestui capitol.
urmărite -Profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă: ” Ecuaţii de gradul I cu o
necunoscută şi ecuaţii reductibile la acestea”.

3
Le propun elevilor spre rezolvare următoarea ecuaţie: ( ciorchine). Conversaţia
CS1 (𝑥 + 1)2 − 𝑥 2 = 7, 𝑥 ∈ 𝑅 (1) Analiza
IV (𝑥 + 1)2 − 𝑥 2 − 7 = 0 Explicatia răspunsurilor
Intensificarea CS2 𝑥 2 + 2𝑥 + 1 − 𝑥 2 − 7 = 0
retinerii şi 2x-6 = 0 | + 6
asigurarea 2x = 6 |:2
transferului CS3 x =3
S={3} Observare
Explicatia
Ecuaţia a putut fi rezolvată deoarece prin transformari echivalente am reuşit sistematică
să reducem gradul necunoscutei de la 2 la 1 şi să obţinem o ecuaţie de forma
Problematizare
ax + b =0, ecuaţie echivalentă cu ecuaţia dată. Analiza
Spunem că ecuaţia răspunsurilor
(𝒙 + 𝟏)𝟐 − 𝒙𝟐 = 𝟕, 𝒙 ∈ 𝑹
Este reductibilă la ecuaţia 2x-6=0 , 𝒙 ∈ 𝑹
Exerciţiul
Nu toate ecuaţiile pot fi reduse la forma ax+b = 0, 𝑥 ∈ 𝑅
Să căutam o metodă de rezolvare a ecuaţiei
𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 = 𝟎, 𝒙 ∈ 𝑹 (2)
Regula produsului nul: Un produs este nul dacă cel putin un factor este nul.
Să rezolvăm ecuatia (2)
 Descompunem in factori membrul stang : x(x-2) = 0
 Aplicand regula produsului nul avem x = 0 sau x - 2 = 0
 Rezolvăm fiecare ecuaţie in parte şi obţinem x=0 sau x=2
 Reunind cele două soluţii obţinem S={0,2}
Cum rezolvaţi următoarea ecuaţie?
(x+5)(2x-7)=4(2x-7) (3)
Obs. Nu putem impărti in ambii membri ai unei ecuaţii cu un factor care
conţine necunoscuta, deoarece se pot pierde soluţii.
Vom parcurge următorii paşi:
Trecem toţi termenii in membrul stang (x+5)(2x-7) - 4(2x -7) = 0
Descompunem in factori (2x-7)(x+5-4) = 0
Aplicam regula produsului 2x-7=0 si x+1=0
7
Rezolvăm ecuaţiile obţinute rezultă x= sau x = -1
2
7
Deci S = { ,–1}
2

4
𝒙 𝒙−𝟓 𝒙
Să rezolvăm ecuaţia : – = +5 (4)
𝟑 𝟐 𝟒
Amplificăm numărătorii si scriem ecuaţia fără numitori:
4x-6x+30 = 3x+60
Separăm necunoscutele de termenii liberi: 4x-6x-30 = 60-30
Efectuăm operaţiile de scădere şi adunare :-5x = 30 de unde x = -6 este soluţia
ecuaţiei.
Ecuatii cu modul:
 |x-3|=5
 |2x-1| = |x+1|
 |x+4|= –2
Ecuatii de gradul I deduse dintr-un context geometric:
 Intr-un triunghi dreptunghic, măsura unui unghi ascutit este
egală cu dublul măsurii celuilalt unghi ascutit. Aflati
măsurile celor două unghiuri.
V Asigurarea CS1 - Fiecare elev primeste o fisă cu două exerciţii, care vor fi rezolvate Aprecieri verbale
feedback-ului independent. După 5 minute, rezolvările se verifică la tablă. Munca Analiza
1. a) 2 x  1  7 independentă răspunsurilor

b). 6(x 1) 5(2 x) = 9(x 2)


CS2
2. Determinaţi lungimea catetei unui triunghi dreptunghic isoscel care
CS3 are ipotenuza egală cu 8.

VI Evaluarea Aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie ( +, – ; eventual Conversaţie Aprecieri verbale
finalizare cu notă în catalog). Explicatie
VII Tema Exerciţiile care nu s-au rezolvat în clasă, vor rămâne ca temă; conversaţie
pentru acasă profesorul oferă indicaţii pentru rezolvarea temei,

5
CLASA a VII-a C ALGEBRĂ
FIŞĂ DE LUCRU
1). Rezolvaţi in mulţimea numerelor reale ecuaţiile:
a). 4(x + 3) – 2x = 6 – 3(2 – x)
b). 3  x  2  2 3  x  1  6 3

x  1 x  3 3x x  1
c).   
5 4 10 4
2 x  3 3x  2 4 x  3 5
d).   
3 2 4 12
e). 3x  1  5( x  2)( x  2)  6  (2 x  3) 2
2

f). x  2  3x  x( x  1)
2

3  x  2  x  3x  4
g). 2     x   
2  3  4  2
2).Rezolvaţi ecuaţiile următoare, descompunand intr-un produs:
a) x2 – 4 = 0
b) 2𝑥 2 − 3𝑥 = 0
c) x(x -1) = 2(x - 1)
d) 3𝑦 3 + 𝑦 2 = 0
e) (𝑥 + 1)2 − 5 = 4
f) 𝑧 2 + 5𝑧 + 6 = 0
3).Ecuaţii cu modul:
a) 2 x  3  5
b). √(3𝑥 + 1)2 = 7
c) |3x - 2| -3 = 1
d) |3x-2| = |x+8|
e) |𝑥 2 − 25| + |x + 5| = 0
4) Ecuaţii de gradul I deduse dintr-un context geometric:

a).Aflaţi lungimile laturilor triunghiului ştiind că are perimetrul egal cu 70 cm.

x x+1

x+3
P:
1. a) 2 x  1  7
b). 6(x 1) 5(2 x) = 9(x 2)
2. Determinaţi lungimea catetei unui triunghi dreptunghic isoscel care are ipotenuza egală
cu 8.