Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic de lungă durată FIZICA – IX

(2 ore / săptămînă, în total 68 ore)

Module Total – 68 ore


Competenţele specifice ale disciplinei
I. Optica geometrică_ _ _ _ _ _ _ _ _ _24
II. Interacțiuni prin cîmpuri _ _ _ _ _ _ 30
Fizica
III. Interacțiuni nucleare_ _ _ _ _ _ _ _ 10 1. Competenţa de achiziţii intelectuale.
Rezervă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 2. Competenţa de investigaţie ştiinţifică
3. Competenţa de comunicare ştiinţifică
Lucrări de laborator _ _ _ _ _ _ _ 3 4. Competenţa de achiziţii pragmatice
Teste de evaluare _ _ _ _ _ _ _ _ _8
5. Competenţa de protecţie a mediului
ambiant.
Competențe Nr. Unități de învățare. Nr. Data Tipul lecției Activități de predare- Observ
specifice.Subcompetențe lecț Unități de conținut. de învățare-evaluare ații
iei ore
1 1. Recapitularea materiei din 2 Septem Lecție de recapitulare a
03-07 cunoștințelor..
2
clasa VIII Evaluare inițială
2.Test de evaluare Nr 1

I.Optica geometrică 25
Legile reflexiei și refracției.
Lentile.
Aciziții teoretice 6 1.1 Lecție de comunicare a *Experimente:
3 1.1 Legile reflexiei luminii. 1 10-14 noilor cunoștințe. - “Observarea reflexiei”
4 Oglinda plană. 1.2 Lecșie mixtă. - “Observarea refracției”
5 1.2 Legile refracției luminii. 1.3 Lecție de comunicare a “Stabilirea focarului
6 1.3 Reflexia totală. Fibre optice. 1 noilor cunoștințe. lentilei convergente”
7 1.4 Lentile. 1.4 Lecție mixtă.
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5; 8 1 17-21 1.5 Lecție de recapitulare a
 Descrierea fenomenului de Formula lentilei subțiri.
1 cunoștințelor.
reflexie a luminii. 1.5Rezumat
1 24-28 1.6 Probă de evaluare
 Descrierea si explicarea Evaluarea cunoștințelor fundamentale.
oglinzii plane. 1.6Legile reflexiei și refracției. 1
 Descrierea fenomenului de Lentile.
refracție a luminii. importanţa utilizării de către pietoni
 Explicarea funcționării fibrelor (inclusiv, copii), a
optice. îmbrăcămintei cu elemente
 Stabilirea focarului lentilei fluorescent-reflectorizante în cazul
sibțiri. deplasării pe carosabil sau pe
acostament, pe timp de noapte sau în
condiţii de vizibilitate redusă;
argumentarea ştiinţifică prin
explicarea situațiilor
corespunzătoare prin intermediul
fenomenelor optice respective.
 Utilizarea legilor reflexiei la Aciziții practice 9 Octomb 1.7(Analiza performanțelor- *Rezolvarea problemelor:
rezolvarea problemelor. 9 1.7 Legile reflexiei luminii. 1 01-05 10min.)Lecție de rezolvare a -.reflexia luminii
 Utilizarea legilor refracției în Oglinda plană. problemelor. -refracția luminii
cazuri concrete 1.8 Legile refracției luminii. 1 1.8 Lecție de rezolvare a -lentile
 Utilizarea legilor refracției la 10 1.9 Reflexia totală. Fibre optice. problemelor. *Lucrare de laborator:
rezolvarea problemelor. 1.10 Lucrare de laborator Nr 1 1 08-12 1.9 Lecție de formare a - Determinarea indicelui
 Verificarea experimentală a “Determinarea indicelui de refracție 1 deprinderilor practice prin de refracție al unei
legilor reflexiei luminii. 11 al unei substanțe transparente.” experiment. substanțe transparente
 Construirea imaginilor în 1.10 Lecție de laborator. - Determinarea distanței
1.11 Lentile.
lentile subțiri. 12 1.11. Lecție de rezolvare a
1.12 Formula lentilei subțiri. 1 15-19 problemelor.
focale a unei lentile
 Construirea imaginilor în 1.13 Lucrare de laborator Nr 2 convergente
1 22-26 1.12 Lecție de rezolvare a
lentile subțiri. “Determinarea distanței focale a unei *Comunicări:
13 1 problemelor.
 Utilizarea formulei lentilei la 14 lentile convergente.” -“Aplicații – fibre optice,
1.13 Lecție de laborator
periscop, binoclu ... ”
rezolvarea problemelor. 15 1.14 Legile reflexiei și refracției. 1.14 Lecție de sistematizare a
 Verificarea experimentală a 16 Lentile. 1 noimbr cunoștințelor.
legilor refracției luminii

17 1.15 Legile reflexiei și refracției. 1 05-09 1.15 Evaluare sumativă


Lentile.
I.Optica geometrică 6
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5; 18
 Investigarea instrumentelor 19
Oglinzi sferice. Instrumente
optice. optice.
 Investigarea instrumentelor Aciziții teoretice - Experimente:
optice (lupa, aparatul 20 1.16 Oglinzi sferice. 1 -“Determinarea distanței
fotografic, aparatul de 1.17 Instrumente optice. 1 12-16 1.16 Lecție de comunicare a focale a unei oglinzi
proiecţie, microscopul) Aplicații ale instrumentelor optice. noilor cunoștințe. concave”
 Descrierea sistemului optic al 1.18 Ochiul – sistem optic natural. 1 1.7 Lecție mixtă. -“Observarea dispersiei
ochiului și formarea imaginii 1.8 Lecție de comunicare a luminii prin prisma optică”
Defectele vederii. Corectarea
pe retină. 21 noilor cunoștințe.
defectelor.
 Identificarea defectelor la 1 19-23 1.9 Lecție mixtă.
1.19 Disperia luminii. 1.20Lecție de recapitulare a
vedere și stabilirea 22
modalităților de corectare a 1 cunoștințelor.
23 1.20 Oglinzi sferice. Instrumente 1.21Probă de evaluare
acestora.
optice.Rezumat
 Descrierea fenomenului de 1 26-01
1.21 Oglinzi sferice. Instrumente optice
dispersie a luminii.
Evaluarea cunoștinșelor fundamentale.
1.22 Lecție de rezolvare a Comunicare:
Aciziții practice 4 problemelor. -“Aplicații ale oglinzilor
1.23 Lecție de rezolvare a concave ”
-Construirea imaginilor în oglinzi 24 1.22 Determinarea distanței focale 1 problemelor. -“Principiul de funcționare a
sferice. a unei oglinzi concave Decem 1.24 Lecție de rezolvare a instrumentelor optice ”
-Construirea imaginilor în oglinzi 1.23 Instrumente optice 1 03-07 problemelor - Prezentarea modelului
sferice. 25 1.24 Ochiul – sistem optic natural. 1.25 Evaluare sumativă ochiului.
-Utilizarea conceptului de dispersie 26 Defectele vederii 1 - Defectele vederii. Corectarea
a luminii la rezolvarea problemelor. defectelor”
1.25 Oglinzi sferice. Instrumente
-Utilizarea conceptului de dispersie 1 Rezolvări de probleme
optice.
a luminii la rezolvarea problemelor. 27 10-14 -derminarea distanței focale a
unei oglinzi concave
-instrumente optice
-defectele vederii

II.Interacțiuni prin 15
cîmpuri.Altracția
universală.Interacțiuni
electrostatice
Aciziții teoretice 7 2.1 Lecție de comunicare Experiment:
 Utilizarea legii atracţiei 28 2.1 Legea atracției universale. 1 a noilor cunoștințe. - “Schema experienței lui
universale în diferite contexte. 29 2.2 Cîmpul gravitațional. Intensitatea 2.2 Lecție mixtă. Cavendish”
cîmpului gravitațional. 2.3 Lecție de comunicare - “Schema experienței lui
 Extrapolarea cunoştinţelor
30 2.3 Sistemul solar. Planete și sateliți. 1 17-21 a noilor cunoștințe. Coulomb”
despre forţa de greutate în
Comete. Meteoriți 2.4 Lecție mixtă. Comunicare:
studiul cîmpului gravitațional.
31 2.4Interacțiunea electrostatică. Legea lui 2.5 Lecție mixtă. “ Planeta Pământ și satelitul ei -
 -Descrierea sistemului solar. Coulomb. 1 Ianuarie 2.6 Lecție de recapitulare Luna”
 Extrapolarea cunoştinţelor 32 2.5 Cîmpul electrostatic a cunoștințelor.
despre legea lui Coulomb în 33 2.6 Altracția universală.Interacțiuni 1 09-11 2.7 Probă de evaluare
studiul interacțiunilor electrostatice.Rezumat
electrostatice. 34 2.7 Evaluarea cunoștințelor
-Descrierea conceptului de cîmp fundamentale. Altracția 14-18
electrostatic. universală.Interacțiuni elctrostatice.1
1
 Utilizarea legii atracţiei Aciziții practice 8 3.10( Analiza
universale la rezolvarea 35 2.8 Legea atracției universale 1 21-25 performanțelor-10min)
36 2.9Cîmpul gravitațional. Intensitatea 1 2.8 Lecție de rezolvare a
problemelor.
 Să aplice conceptul de cîmpului gravitațional. problemelor.
intensitate a cîmpului 37 2.10 Lucrare de laborator Nr 3 2.9Lecție de rezolvare a Rezolvări de probleme:
gravitațional la rezolvarea “Determinarea intensității cîmpului 1 28-01 problemelor. -derminarea forței de atracție
problemelor. gravitațional cu ajutorul pendulului 2.10 Lecție de laborator. gravitațională.
38 gravitațional”. Februar 2.11 Lecție de rezolvare a -derminarea intensității
 Utilizarea legii lui 39 2.11 Interacțiunea electrostatică. Legea 2 04-08 problemelor. cîmpului gravitațional și
Coulomb la rezolvarea lui Coulomb. 2.12 Lecție de rezolvare accelerației gravitaționale
problemelor în diferite a problemelor. -utilizarea legii lui Coulomb
contexte. 40 2.12 Cîmpul electrostatic 1 2.13 Lecție de *Lucrări de laborator:
sistematizare a “Determinarea intensității
41 2.13 Altracția universală.Interacțiuni 1 11-15 cunoștințelor. cîmpului gravitațional cu
electrostatice ajutorul pendulului
gravitațional”.

42 2.14 Altracția universală.Interacțiuni 1 2.14 Evaluare sumativă


electrostatice
II.Interacțiuni prin cîmpuri. 15
Unde electro-magnetic. Cîmpul
magnetic.
 Descrierea modelului Aciziții teoretice 11 2.16 Lecție de
planetar al atomului. 43 2.16 Modelul planetar al atomului. 1 18-22 comunicarea a noilor Comunicare:
Cîmpul magnetic. cunoștințe. -“ Modelul atomului după
 Stabilirea analogiei dintre modelul 441. 2.17 Interacțiunea dintre conductoare 1 2.17 Lecție de diverși savanți”
planetar al atomului și sistemul parcurse de curent electric. comunicarea a noilor -“Rolul cîmpului magnetic al
solar. 452. 2.18 Acțiunea cîmpului electric și a celui 1 25-01 cunoștințe. Pământului”
 Descrierea rolului cîmpului magnetic asupra sarcinilor electrice aflate 2.18 Lecție de -“Evoluția metodelor de
magnetic al Pămîntului în în mișcare. comunicarea a noilor determinare a vitezei luminii”
protejarea de radiaţii cosmice. 46 2.19Cîmpul magnetic al pămîntului. 1 Martie cunoștințe.
 Descrierea cîmpului Aurore polare 2.19 Lecție de -“Clasificarea undelor
magnetic al pămîntului. 47 2.20 Cîmpul electromagnetic. Unde 1 comunicarea a noilor electromagnetice”
electromagnetice. 04-06 cunoștințe. -“Proprietățile undelor
 Explicarea condițiilor de 48 2.21 Viteza de propagare a undelor 2.20 Lecție de electromagnetice”
apariție Explicarea electromagnetice. Unde luminoase. 1 comunicarea a noilor -“Inventarea radioului de către
procesului de generare 49 2.22 Determinarea vitezei luminii. 1 cunoștințe. A.Popov și G.Marconi”
reciprocă a cîmpurilor electric 50 2.23 Clasificarea undelor 1 11-15 2.21 Lecție de -Determinarea vitezei
şi magnetic. electromagnetice. comunicarea a noilor luminii(metode astronomice si
 Determinarea vitezei de 51 2.24 Proprietăți ale undelor 1 18-22 cunoștințe. de laborator)
propagare a undelor electromagnetice. 2.22 Lecție de
electromagnetice. 52 2.25 Unde radio. 1 comunicarea a noilor - Experiment “Generarea
 Utilizarea conceptului de viteză 53 2.26 Rezumat .Unde electro-magnetic. 1 25-29 cunoștințe. cîmpului magnetic de curentul
de propagare a undelor Cîmpul magnetic. 2.23 Lecție de electric”
electromagnetice la rezolvarea conştientizarea acţiunii biologice a comunicarea a noilor “Determinarea tipului de unde
cunoștințe. electromagnetice”
problemelor. undelor electromagnetice şi
2.24 Lecție de
 Determinarea vitezei luminii a necesităţii luării măsurilor de comunicarea a noilor
prin diferite metode. protecţie). cunoștințe.
 Extrapolarea cunoștințelor 2.25 Lecție de
despre clasificarea undelor comunicarea a noilor
electromagnetice. cunoștințe.
 Determinarea proprietăților 2.26 Lecție de
undelor electromagnetice. recapitulare a
cunoștințelor.Evaluarea
 Justificarea existenţei
cunoștințelor
undelor electromagnetice prin
fundamentale.
detectarea undelor radio.
 Extrapolarea cunostintelor
despre determinarea vitezei
lumnii.
 Extrapolarea cunoștințelor
despre determinarea vitezei
luminii.

 -Determinarea forței de Aciziții practice 4 2.27 (Analiza Proiect de cercetare “Studiul


interacțiune dintre conductoarele 54 2.27 Interacțiunea dintre conductoare 1 performanțelor- interacținii conductoarelor
parcurse de curent electric. parcurse de curent electric 10min.)Lecție de paralele parcurse de curent
55 2.28Acțiunea cîmpului electric și a celui 1 Aprilie rezolvare a problemelor. electric”
 -Extrapolarea cunoștințelor magnetic asupra sarcinilor electrice aflate 01-05 2.28 Lecție de rezolvare Rezolvări de probleme:
despre acțiunea cîmpului magnetic în mișcare. a problemelor. -derminarea inducției
asupra sarcinilor electrice aflate în 57 2.29Viteza de propagare a undelor 1 2.29 Lecție de magnetice unui
miscare. electromagnetice. Unde luminoase sistematizare a solenoid,conductorului liniar
 -Utilizarea conceptului de forță cunoștințelor. -derminarea forței
electromagnetică la rezolvarea electromagnetice a două
priblemelor. conductoare rectilinii și
-Trasarea analogiilor între paralele
cîmpurile gravitaţional, electric şi -derminarea forței Lorentz
magnetic -derminarea lungimii de undă a
Aplicarea conceptului de viteză undelor electromagnetice.
a luminii la rezolvarea a aurorei
polare

58 Unde electro-magnetic. Cîmpul 1 08-12 2.30 Evaluare sumativă


magnetic.
III.Interacțiuni nucleare 10
 Extrapolarea cunoştinţelor Aciziții teoretice 6 3.1 Lecție de comunicarea - Demonstrare: “Modelul
despre interacţiunile prin 59 3.1Nucleul atomic. Constituenții 1 a noilor cunoștințe. atomului și nucleului atomic”
cîmpuri asupra proceselor nucleului atomic. 3.2 Lecție de comunicarea - Rezolvări de probleme
nucleare 60 3.2Radioactivitatea. Radiații nucleare. 1 15-19 a noilor cunoștințe. - Rezolvări de probleme
 Definirea conceptului de 61 3.3Fisiunea nucleelor de uraniu. 1 3.3Lecție mixtă - Demonstrare: “Schema
radioactivitate 62 3.4Energetica atomică nucleară 1 22-26 3.4 Lecție de comunicarea fisiunii nucleelor de uraniu”
63 3.5Radiații termonucleare. Energetica 1 mai a noilor cunoștințe. - Comunicare:
 Extrapolarea cunoștințelor 64 termonucleară 1 07-10 3.5 Lecție de comunicarea “Perspectivele energeticii
despre fisiunea nucleelor de 3.6Rezumat.Interacțiuni nucleare a noilor cunoștințe. termonucleare”
uraniu. formarea atitudinii față de pericolul 3.6 Lecție de recapitulare - Comunicări:
 Descrierea construcţiei şi pe care îl prezintă radiațiile a cunoștințelor.Evaluarea 1. “Efecte ale radiațiilor
principiului de funcţionare a ionizante și depozitarea deșeurilor cunoștințelor nucleare”
reactorului nuclear radioactive, luarea măsurilor de fundamentale(15min) 2. “Structura soarelui și
 Estimarea posibilelor efecte ale protecție, de sensibilizare a procesele ce au loc în interiorul
utilizării energiei nucleare şi organelor competente în cazul unor lui”
termonucleare. situații excepționale.
 Extrapolarea cunoștințelor
despre energetica
termonucleară
 Aplicarea conceptului de Aciziții practice 4 3.7 Lecție de rezolvare a
radiații nucleare în situații 65 3.7Nucleul atomic. Constituenții 1 13-17 problemelor.
concrete. nucleului atomic. 3.8 Lecție de rezolvare a
66 3.8Radioactivitatea. Radiații nucleare 1 problemelor.
 Aplicarea conceptelor de 67 3.9Interacțiuni nucleare. 1 20-24 3.9Lecție de sistematizare
radioactivitate la rezolvarea 68 3.10Interacțiuni nucleare 1 și generalizare
problemelor 69- Recapitulare finală 2 27-31 3.10Evaluare sumativă
70