Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială nr. 11.

Profesor :

Data : 04.11.2019

Clasa : a V-a C

Unitatea de învățare : Orientul Antic

Lecția : Călătorie în civilizația Orientului Antic

Tipul lecției: evaluare de competențe, aprofundare, sistematizare

Timp: 50 de minute

Obiectivul general: evaluarea, aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor și competențelor dobândite referitoare la trăsăturile, specificul și
locul civilizației Orientului Antic în istoria antică universală, contribuția culturii și civilizației Orientului la patrimoniul universal

Competențe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă ainstrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice :

1.1 Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice


1.2 Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice
1.3 Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice
2.1 Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment-proces istoric

2.2 Relatarea unui eveniment /proces istoric, utilizând informații din surse istorice

2.3 Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice

3.2 Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice

4.1 Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru

4.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării

Obiective operaționale ale evaluării:

Cognitive – Oe1: să opereze cu noțiunile și conceptele istorice specifice civilizației Orientului Antic

Formative - Oe2 : să utilizeze tehnici de lucru cu suportul grafic și cartografic

Atitudinale – Oe4 : să manifeste o atitudine de înțelegere a rolului istoriei ca predicție a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activității comportamentului elevilor, fișe de lucru, formularea
răspunsurilor, analiza izvoarelor istorice, studiilor de caz.

Valori și atitudini vizate : - Gândirea critică și flexibilă

- Relaționarea pozitivă cu ceilalți

Strategia didactică: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă

Metode : expozitiv-euristice:
M1 –expunerea

M2 – explicația

M3 – conversația euristică

Interactive :

M4- invățarea prin descoperire

M5 – comparația

M6- lucru cu harta și textul istoric

M7 – problematizarea

Mijloace de învățământ : harta istorică Orientul Antic, fișe de lucru

Bibliografie:

1. Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu , Culegere de surse istorice. Antichitatea. Lumea medievală, Ed. Nomina, Pitești,
2011.
2. Minodora Petrovici, Istoria universală în texte, Ed. Corint, București, 2003
3. Liviu Lazăr, Alina Bratu, Mirela Grădină, Surse istorice,sarcini de lucru și activități de învățare pentru ciclul gimnazial, Ed, Nomina,
Piești, 2011.
4. Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante, teorie și practică, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2008.
5. Maria Mariana Gheorghe, Vasile Ionescu, Irina Ema Săvuță, Aurel Constantin Soare, Manual de istorie pentru clasa a V-a, Ed. Corint
, 2017
6. Atlase școlare de geografie și istorie universală.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL – FORMATIV

Succesiunea Conținutul Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică


etapelor lecției/ științific al lecției
timp acordat Metode/mijloace/evaluare

- organizează materialele -răspund cerințelor


și clasa
Moment -aplică exercițiul de Harta istorică a Orientului
organizatoric. -crează un climat spargere a gheții Antic
Prezentarea temei/ 5 cooperant
min. -pregătesc Activitate frontală și
-abodează o metodă de materialele solicitate individuală
spargere a gheții
Expunerea
-face precizări legate de
activitatea de învățare,
enumeră competențele
care vor fi atinse.

-tema pentru evaluare a


fost anunțată la ultima oră,
după ce s-a efectuat
recapitularea prezentei
unități de învățare
Desfășurarea lecției/ Orientul Antic
35 minute
1 Distribuie testul elevilor Sunt atenți la Fișa de lucru
explicații

2 Transmite elevilor
sarcinile de lucru:
Activitate frontală

3
-rezolvă grila alegând un
singur răspuns corect
4

-stabilesc dacă enunțurile Activitate individuală

5 sunt adevărate sau false

Oe1 -realizează conexiunea


între termenii istorici
Oe2 Evaluare: formularea
răspunsurilor, analiza
-alcătuiesc propoziții/fraze izvoarelor istorice,
Elevii rezolvă studiilor de caz, orientarea
utilizând corect termenii sarcinile de lucru
istorici pe hartă.
propuse de fișele
primite
-adună testele Sunt atenți la
explicații
-verifică răspunsurile

Distribuie fișele de lucru -Elevii rezolvă


Popoare și civilizații sarcinile de lucru Fișe de lucru
pe harta Orientului elevilor
propuse de fișele Activitate individuală
Antic primite.
20 min.
-expunerea, explicația

-conversația euristică,
învățarea prin descoperire,
comparația

Elevii au extras numele China -lucrul cu harta și cu textul


unei regiuni reprezentative istoric
pe care au vizitat-o -civilizație originală
5 -problematizarea
imaginar pe parcursul
6 lecțiilor din capitolul -denumirea de la
Orientul Antic. dinastia Quin
7
China -strabătută de
8 Fluviul Galben,
9 Albastru
Prezentarea pe care o vor -mari invenții :
10 face elevii va fi apreciată Evaluare: observarea
hărtia, mătasea, sistematică a activității
Oe3 după o grilă de evaluare de tiparul, busola,
către profesor. comportamentului elevilor,
praful de pușcă formularea răspunsurilor,
Oe4
Construcții celebre : analiza izvoarelor istorice,
Marele Zid studiilor de caz.
Chinezesc, Marele
Canal, armata de
teracotă

Formularea răspusurilor,
analiza izvoarelor istorice ,
studiilor de caz .
1-10

Oe1-Oe4
Aprecieri, temă de Apreciază, ierarhizează,
casă notează
-se raportează la Observarea sistematică a
5 min. aprecieri elevilor