Sunteți pe pagina 1din 8

Calitatea stilului de viaţă

Psiholog Drd Domnica PETROVAI


Universitatea “Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca
Calitatea stilul de viaţă
 Stresul ocupaţional: relevanţa dezvoltării
abilităţilor protectoare a copiilor şi adolescenţilor

Studii realizate în ţări europene indică faptul că cel puţin 1/3 dintre angajaţi
percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi viaţa
personală/viaţa de familie.

Stresul influenenţează modul de realizare a responsabilităţilor la locul de muncă


atât a femeilor cât şi a bărbaţilor.

Un studiu realizat cu părinţi care muncesc arată că îmbunătăţirea calităţii vieţii


de familie este a doua sursă de întărire sau recompensare după creşterea de
salariu.

(Human Resource Management Review, 2004)


40 % din mamele care muncesc şi 25 % din taţii care muncesc percep un nivel
ridicat de de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi familie.

50 % dintre părinţi consideră că au o problemă cu managementul timpului mai ales


balanţa între timpul petrecut la locul de muncă şi timpul petrecut cu familia.

2/3 dintre părinţi manifestă un stres moderat-ridicat zilnic datorat dificultăţilor şi


conflictelor de rol muncă-familie.

Femeile petrec mult mai mult timp cu sarcinile şi activităţile profesionale şi


responsabilităţile de familie ceea ce duce la un nivel de stres crescut;

Riscul de depresie este mult mai mare pentru femei şi datorită rolurilor şi
responsabilităţilor multiple la care trebuie să facă faţă.

Numărul familiilor în care ambii partenerii au o carieră a devenit atât în Europa cât şi
în alte state o normă şi nu mai este o excepţie.

National Study of the Changing Workforce şi Families and Work Institute (2003):
proporţia femeilor şi bărbaţilor care muncesc este aproape egală 49% femei – 51%
bărbaţi.
Clasele I -IV

Obiec tive cadr u : Exer s area abil itat ilor de man a gement al unui sti l
viata d e cal itat e .

Valo r i si a titudi n i: O rie n tare spre o v iata de ca litate ”n preze n t si ” n


viit o r.

M odul 5: Ca litatea stilulu i de v iata

Tem e Clasa Clasa Clasa Clas a


1 2 3 4
Comportam e nte d e risc , si g uranta,
ajutor
Surse le p o ten ia le de r is c a c as a, ”n sc o al a x
sau ”n c o m unit a te
Perso a ne le s i su rs e le d e a jut o r ac a sa, la x
sc o ala si ”n c o m uni tate
Co m porta m ente de sigu rant a . x x
Co m porta m ente sa n ato a se si
co m porta m e n te d e risc
Luarea d ec iziilor
Decizia. C on s ec in e le u n ei d e cizii x
Etape le lu ari i un e i d e c iz ii x
Luare de d ec iz ii i r e z o lv ar e a de pr o ble m e x
”n c o nt e x t s c o lar
Rezol v a rea pro b lem e lor . A lternati v e ale x
rezol v ar ii de proble m e
M anageme n tul c o nflic telor x
Clasele V-VIII
Obiective cadru: Exersarea abilitatilor de management al unui stil viata
de calitate.
Valori si atitudini: Orientare spre o viata de calitate in prezent si in viitor.

Modul 5: Calitatea stilului de viata


Teme Clasa Clasa Clasa Clasa
5 6 7 8
Presiunea grupului
Presiunea grupului. Consecintele presiunii x
grupului in alegerea unor activitati educationale
sau ”n explorarea si dezvoltarea unor aptitudini si
abilitati personale.
Modalitati de a face fata presiunii grupului. x
Luarea deciziilor
Alternative ale unor probleme. x
Consecinte pe termen scurt si lung ale unei
decizii.
Situatii de decizie. Consecinte pe termen scurt si x
pe termen lung ale deciziilor. Planul de actiune in
rezolvarea unor probleme
Stresul
Surse de stre s pe ntru tiner i s i adul ti. x
Metode d e re cun oas tere a re ac iilor la stre s. x
Metode d e adapta re la str es: un st il de v iata sa nat os, x
rela xarea , a sert ivitatea, d ezv oltarea per sona la.
Mecan isme de ada ptare ef icienta la st res (co ping) . x
Surse de supor t in si tuat ii de stres: su port social , x
ajuto r de sp ecialitate.
Situa ii de criza: moda lita ti de recu noa stere a crizei si x
de a fac e fat a cr izei
Manage ment ul stre sul ui - sta bilirea de sc opur i Š pe x
ter men scur t si pe termen lung ca met ode de
manage ment al str esul ui.
Pregati rea pentr u e xamene x
Stil de viata si aleg eri oc upationale
Facto rii s ociali, cul tura li, eco nom ici ”n pl anif ica rea x
carie rei si for marea unu i s til de via ta. Influenta st ilu lui
de via as upra opt iun ilor edu catio nale .
Stereo tipur ile de gen si plan ificarea carie rei. x
Trata ment ul egal si pro movarea eg alitatii de gen.
Implica rea ”n activita ti de pro movare a unui st il de x
via ta sanat os. Bene ficiile a supra dezv oltar ii si lar gi rii
opti uni lor de viata si a celor o cupat ion ale.
Con vinger i, atitu dini si co mpo rta mente ale st ilul ui de x
via ta. Impactu l a ces tora asup ra pl anif ica rii car ierei.
Clasele IX -XII

Obiecti ve cadru: Exersa rea abilitatilor de manag ement al unui stil de


viata de calitate.

Valo ri si atitudini: Orien tare spre o viata de calitat e in pre zent si in viitor.

Teme Clasa Clasa Clasa Clasa


9 10 11 12
Calitate a vie ii si stilu l de viata
Co mponent ele cali tatii vietii. Ca mpanii de x
pro movare a stilului de viata ”n sc oala si
co muni tate
Stilul de v iata de ca lita te ca resu rsa a x
perfor man tei in m unca. Facto rii care
infl uent eaza sanat atea oc upat ionala
Co mporta mente le stilului de viata si x
infl uenta lor as upra planif ica rii si dez voltar ii
carie rei. Pro movare a co mpo rtamentelor de
cal itat e in dez voltare a pr oprie i carie re
Co mponent ele ca lita tii vietii. Resur se
pers ona le de imbu nata tire a cal itat ii vieti i.
Impactu l ca rierei si al profesi ei asup ra
cal itat ii viet ii
Calita tea vietii ”n sit uatii de cri za: cu m x
infl uent eaza o si tuat ie de criza ca lita tea
vietii unei persoan e. Moda litat i de
inte rven tie ”n s itua tie de criza . Centrele d e
criza
Calitatea relatiilor sociale
Violenta domestica. Consecinte emotionale, cognitive x
si comportamentale. Strategii de pr eventie ”n scoal
si comunitate
Exploatarea prin munca, exploatarea sexuala. x
Consecintele negative ale muncii asupra copiilor.
Consecintele exploat rii sexuale asupra copiilor
Egalitatea de sanse ”n dezvoltarea carierei: grupuri x
dezavantajate socio-economic, minoritati etnice i
culturale, genul
Tutoriatul si educatia co-varstnicilor (peer education): x
optimizarea dezvoltarii personale si a optiunilor de
cariera
Calitatea mediului de munca
Profesii si stil de viata. Diferen ele dintre profesii in x
functie de stilul de viata asociat lor
Implicare comunitara si voluntariat: modalitati de x
dezvoltare a propriei cariere
Ac iuni comunitare in s ituatii criza, de e xemplu ”n x
urma unor catastrofe naturale (inundatii, cutremur),
accidente (aviatice, nucleare), rapiri, terorism etc.
Pregatirea pentru examene si m anagementul x
stresului
Aspecte legale ale muncii copiilor: tipul si numarul de x
ore legal permise de munca. Diferente de gen in
activitatile de m unca ale copiilor. Prevenirea
exploatarii copiilor prin munca