Sunteți pe pagina 1din 4

Programa cursului opţional Textul jurnalistic

Denumirea cursului : Textul jurnalistic


Tipul: optional ca disciplină nouă
Durata : un an şcolar
Grupul-ţintă: clasa a XII-a, profil umanist, specializarea filologie
Număr de ore pe săptămînă: o oră
Propunător: prof. Broască Alina, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Suceava

Argument
Presa cotidiana este o realitate evidentă pentru omul modern, iar influenţa ei a
devenit acaparatoare. Acest optional îşi propune să răspundă la întrebări de
genul: care sînt modalităţile de producere a unui text jurnalistic?, cum se
transformă informaţiile în ştiri?, ce relaţie este între limbă, limbaj şi
expresivitate, în ce măsură se pote vorbi de obiectivitate, manipulare şi
persuasiune în mass media? Răspunsurile la aceste intrebări, fundamentate
ştiinţific, au în vedere dezvoltarea interesului elevilor pentru textul de presă şi
transformarea lor în cititori competenţi.

Competenţe generale

1. Cultivarea abilităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în


diferite situaţii de comunicare;
2. Identificarea şi analiza componentelor de ordin structural şi de limbaj
specifice textelor jurnalistice;
3. Dezvoltarea gîndirii critice şi reflexive prin lectura textelor jurnalistice;
4. Formarea consumatorului competent în massmedia.

Competenţe specifice

1. Însuşirea terminologiei specifice analizei textului jurnalistic;


2. Producerea de texte jurnalistice personale, prin aplicarea tehnicilor de
redactare studiate;
3. Dezvoltarea spiritului critic, a gustului pentru interpretarea corectă a
textului jurnalistic;
4. Cultivarea creativităţii, originalităţii, în viziune şi exprimare.

Valori şi atitudini
1. Formarea unui comportament civic, raţional, echilibraz

1
2. Cultivarea spiritului reflexiv-critic
3. Stimularea creativităţii, originalităţii, în viziune şi exprimare.

Listă de conţinuturi
Partea I :Noţiuni generale despre textul jurnalistic – 19 ore
Textul jurnalistic- introducere
Limbajul jurnalistic (stil funcţional, particularităţi, elemente ale textualităţii
Compoziţia: tehnici de redactare, raportarea discursurilor în text
Limba şi stilul: lexicul, sens şi referinţă
Partea a II-a: Elemente de redactare a textului jurnalistic -16 ore
Etapele redactării: structura informaţiei, editarea stilistică
Titlul jurnalistic: titlul şi limba de lemn, clasificare, discursul repetat
Reportajul: redcatarea, paragraful iniţial, final, şapoul, stilul

Activităţi de învăţare

- conversaţii, dezbateri, problematizări, studiul de caz, analiza de conţinut


- exerciţii de utilizarea a lexicului specializat
-exerciţii de comparare între texte aparţinînd stilului jurnalistic cu alte stiluri
- exerciţii de redactare a diferitelor tipuri de texte
-exerciţii de interpretare a textelor jurnalistice
- redactarea de portofolii şi proiecte

Sugestii metodologice
Opţionalul urmăreşte dezvoltarea a două competenţe fundamentale:
1. familiarizarea cu elemente specifice textul jurnalistic
2. dobîndirea capacităţii de producere atextului prin valorificarea
informaţiilor anterioare
Activităţile didactice interactive vor permite următoarele operaţii mentale:
receptarea, algoritmizarea, transferul

Modalităţi de evaluare

Se au în vedere mijloacele alternative (proiect, portofoliu, studiu de caz) şi


observarea sistematică a elevului prin fişe de evaluare, autoevaluare, teste etc.

Bibliografie
Coman, Mihai, Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 1999;
Roşca, Luminiţa, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, 2004;

2
Randall, David, Jurnalistul universal.Ghid practic pentru presa scrisă, Iaşi,
Polirom, 1998;
Guţu-Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, Humanitas, 2005;
Şerbănescu Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Polirom, 2001

Planificarea activităţii didactice la disciplina opţională Textul jurnalistic

Nr.C Unitatea de Conţinuturi C. N S


rt învăţare S. r. ăpt
or
e
1. Textul jurnalistic Textul jurnalistic- Introducere 1 I
Limbajul jurnalistic 3 II
- limbaj, limbă, stil funcţioanl, 1 III
- trăsăturile limbajului jurnalistic 2 IV
-perspectiva pragmatică a 3
textului: intenţionalitatea,
informativitatea, intertextualitatea
Teme şi aplicaţii 1 V
Compoziţia textelor jurnalistice 6 VI
- structura: piramida inversată, VII
clepsidra, elemente ale VIII
narativităţii, ştirea IX
- discursul raportat: vorbirea X
directă, indirectă (liberă ) XI
Teme şi aplicaţii 1 XII
Limbă şi stil 6 XIII
XIV
- lexicul
XV/XVI
- sens şi semnificaţie: semnatica XVIII/
refrinţa, discursul jurnalistic
Teme şi aplicaţii 1 XIX
2. Elemente de Consideraţii preliminare: textul 2 1 XX
redactare a jurnalistic, între obiectivitate, 3
textului jurnalistic persuasiune şi manipulare 1
Etapele redactării textului 5 XXI
jurnalistic XXII
-caracteristicile stilului jurnalistic XXIII
- structurarea informaţiei XXIV
-eliminarea elementelor de prisos
-editarea stilistică a textului
Teme şi aplicaţii 1 XXV
Titlul jurnalistic 2 XXVI
-titlul şi limba de lemn, XXVII

3
clasificare, discursul repetat XXVII
Reportajul I
-unghiul de abordare a 6 XXIX
informaţiilor XXX
-corpul reportajului XXXI
-redactarea paragrafului iniţial, XXXII
final, XXXII
-şapoul, I
-stilul şi construcţia reportajului XXXI
Teme şi aplicaţii: Evaluare finală 1 V
XXXV