Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzica-le- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, durată, ritm, dinami-că,
de limbaj muzical agogică

1.2 reprezentarea în auzul interi-or -memorizare vizuală


a unor fragmente muzicale

2.Formarea și 2.1 să aplice la nivelul clasei o -exerciții tehnice


dezvoltarea capa-cității tehnică instrumentală corectă -game conform programei
tehnice și interpretative
muzicale 2.2 să utilizeze diferite moduri de -exerciții tehnice
atac, în funcție de stilul ope-relor -studii(se specifică)
studiate

2.3 să utilizeze conștient pedala -exerciții


-repertoriu

3.Cultivarea 3.1 să interpreteze în public un -repertoriu


sensibilității, ima – repertoriu variat stilistic, cu sen-
ginației și creativității sibilitate și angajare
muzicale
3.2 să manifeste idei personale în -repertoriu
comentarea și interpretarea re- -discuții
pertoriului propus
1.Cunoașterea și 1.1.recunoașterea și redarea in- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor strumentală a elementelor de limbaj -memorizare vizuală
de limbaj muzical muzical
1.2 recunoașterea caracteristici- lor -partituri
stilistice din operele studiate

2.Formarea și 2.1 să aplice o tehnică corectă, la -game


dezvoltarea capa-cității nivelul clasei -exerciții pentru dezvoltarea virtuozității
tehnice și -studii de virtuozitate
interpretative
2.2 să utilizeze diferite moduri de -repertoriu
atac, în funcție de stilul ope-relor
studiate

2.3 să utilizeze corect pedalele -exerciții


-repertoriu

2.4 să interpreteze în public, la nivel -repertoriu


ridicat, cursiv, repertoriul
propus
3.Cultivarea 3.1 să redea cu personalitate și -repertoriu
sensibilității, ima- înțelegere muzicală și expresivă
ginației și creativității repertoriul propus
muzicale