Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina: Geografie
Clasa a XII- a
Numele şi prenumele elevului...................................................................
Data susţinerii testului.................................
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 40 min.

PARTEA I (9 puncte)
A. În coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice, iar in coloana B sunt enumerate peisaje geografice
caracteristice acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B. Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
5 puncte
A B
1. Podişul Guyanei. a) deşert tropical
2. Bazinul fluviului Zair b) păduri de conifere (taiga)
3. Atacama c) peisaj mediteranean
4. Africa de Sud d) stepă
5. Podişul Preriilor e) tundră
f) pădure ecuatorială
g) savana

B. Incercuiti litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Procesul de contaminare a aerului, apei şi solului cu substanţe dăunătoare vieţii se numeşte:


a. poluare b. hazard natural c. epurare d. alunecări de teren
1 puncte
2. Printre hazardele naturale provocate de agenţi externi se numără:
a. erupţiile vulcanice b. cutremurele c. mişcările tectonice d. alunecările de teren
1 puncte
3. Deşertificarea este un fenomen ce reprezintă:
a. uscăciunea climatului b. degradarea terenurilor c. relieful de dune d. temperaturi ridicate
1 puncte
4. Tendinţa de a vedea statele aparţinând aceleiaşi regiuni geografice apropiate din punct de vedere economic şi
politic reprezintă:
a. globalizarea b. regionalizarea c. mondializarea d. uniformizare
1 puncte

PARTEA a II-a (35 puncte)


1. Analizaţi peisajul pădurilor de conifere, precizând: 15 puncte
- o regiune a Globului terestru în care poate fi localizat;
- o caracteristică a climatului;
- trei specii forestiere.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ .
2. Caracterizaţi, pe scurt, la alegere o ţară dintre SUA, Germania, Franţa şi Rusia care a avut o influenţă deosebită
în sistemul economic mondial actual. În caracterizare precizaţi:
a. Poziţia geografică
b. Resursele
c. 3 oraşe mari 10 puncte
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Realizaţi schema unui vulcan , precizând 3 elemente componente. 10 puncte