Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume .............................

Clasa...........................
Evaluare
-Biosfera-

I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1.Biosfera este definită ca fiind învelişul de:
a. apă b. sol c. vieţuitoare d. piatră
2.În hidrosferă întâlnim vieţuitoare până la adâncimi de aproximativ:
a. 11 000 m b. 9 000 m c. 5 000 m d. 2 000 m
3. Bananierul se află în cadrul zonei biogeografice numite:
a. tundră b. păduri ecuatoriale c. deşert d. stepă
4.Pădurile de conifere din Asia şi Europa mai poartă denumirea de :
a. taiga b. stepă c. pampas d. tundră
5.Vegetaţia de stepă din America de Nord mai poartă şi denumirea de:
a. savană b. prerie c. tundră d. taiga
6. Ursul brun este un animal care se întâlneşte în:
a. păduri ecuatoriale b. păduri mediteraneene c. stepă d. păduri de conifere
7. Leul este un animal care trăieşte în cadrul zonei biogeografice numite:
a. stepă b. tundră c. taiga d. savană
7 X 4=28 puncte
II. În coloana A sunt numerotate denumiri de animale, iar în coloana B sunt enumerate zonele biogeografice
în care se găsesc acestea. Scrieţi, pe foaia de test, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. papagalul a) deşert
2. lupul b) păduri ecuatoriale
3. şoarecele c) păduri de foioase
4. ursul polar d) stepa
5. cămila e)vegetaţie mediteraneană
f) tundră 5 X 4 = 20 puncte
III. Scrieţi pe foaia de test exemple de zone biogeografice pentru fiecare zonă de climă de mai jos:
 Zona climei calde - 3 exemple de zone biogeografice
 Zona climei temperate - 3 exemple de zone biogeografice
 Zona climei reci - 2 exemple de zone biogeografice 8 X 2 =16 puncte
IV. Caracterizaţi la alegere 3 zone biogeografice specifice zonei climatice temperate. În caracterizare veţi
avea în vedere următoarele: tipul de climă caracteristic , răspândire, plantele ( arborii) şi animalele specifice.
36 puncte
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

SUCCES
!