Sunteți pe pagina 1din 41

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CORP A – str. Şelarilor nr. 1, Sibiu

OBIECTIV: Extindere Consiliu Judeţean Sibiu: sală conferinţe (P+E) şi


corp birouri (S+P+2E)
Str. Gen. Magheru, nr.14, Sibiu

OBIECT: Expertize tehnice - clădiri adiacente sală conferinţe şi corp birouri


Consiliu Judeţean Sibiu- CORP A, str. Şelarilor nr.1, Sibiu

BENEFICIAR : Consiliul Judeţean Sibiu


Str. Gen. Magheru, nr.14, Sibiu

PROIECTANT: SC P-DELTA SRL


Cluj-Napoca, Str. Şesului nr.2/39, jud. Cluj

Cluj – Napoca
Octombrie 2008
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

FIŞA PROIECTULUI

OBIECTIV: Extindere Consiliu Judeţean Sibiu: sală conferinţe (P+E) şi


corp birouri (S+P+2E)
Str. Gen. Magheru, nr.14, Sibiu

OBIECT: Expertize tehnice- clădiri adiacente sală conferinţe şi corp birouri


Consiliu Judeţean Sibiu- Corp A, str. Şelarilor nr.1, Sibiu

BENEFICIAR : Consiliul Judeţean Sibiu


Str. Gen. Magheru, nr.14, Sibiu

PROIECTANT: SC P-DELTA SRL


Cluj-Napoca, Str. Şesului nr.2/39, jud. Cluj

COLECTIV DE ELABORARE
Şef proiect: dr. ing. Nicolae CHIRA ……………………………………….
Expert Tehnic MLPTL: prof.dr.ing. Ioan G. POP………………………….
Ing. Claudiu MAIER ……………………………..…………………………
Ing. Istvan VASARHELYI ……………………………..…………………..
Ing. Oana MIRON ……………………………..……………………………
Ing. Alexandru CHIRA……………………………..……………………….

Octombrie 2008

2
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

BORDEROU
A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Pagină de titlu şi semnături
3. Sinteza expertizei tehnice
4. Memoriu tehnic
4.1. Motivul efectuarii expertizei
4.2. Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii
4.3. Prezentarea metodologiei aplicate
4.4. Baza documentară a elaborării expertizei
4.5. Documentaţia de urbanism
4.6. Descrierea construcţiei existente şi relaţia cu curtea Consiliului Judeţean
4.7. Metoda de evaluare calitativă E1.
4.7.1. Nivelul de confort şi uzură a construcţiei
4.7.2. Condiţii de amplasare
4.7.3. Constatări
4.7.4. Cauze
4.7.5. Istoric şi lucrări de intervenţie executate în trecut
4.7.6. Comportarea în timp la acţiuni seismice
4.8. Descrierea structurii adiacente corpului de clădire existent
4.9. Incadrarea construcţiei în clase de risc seismic
4.10. Măsuri de intervenţie propuse la clădirea existentă
4.11. Relaţia cu clădirea nouă

B. RELEVEE FOTO

C. PIESE DESENATE

01 Plan de încadrare sc. 1:1000


02 Plan de situaţie propus sc. 1:200
03 Secţiune transversală A-A – releveu sc. 1:50
04 Detaliu sondaj fundaţii şi detaliu gard sc. 1:20
05 Detaliu consolidare zidărie în zonele cu fisuri sc. 1:25
P-01 Plan subsol – propunere sc. 1:100
P-02 Plan parter - propunere sc. 1:100
P-03 Plan etaj 1 - propunere sc. 1:100
P-04 Plan etaj 2 - propunere sc. 1:100
P-05 Secţiune transversală B-B- propunere sc. 1:100

3
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

3. SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE

S.C. P-DELTA S.R.L.

EXPERT AUTORIZAT:
Prof. dr. ing. Ioan G. POP
OBIECT:
Clădire adiacentă Consiliu Judeţean Sibiu-
CORP A

ANUL CONSTRUIRII:
sec. al XVIII-lea
CONTRACT EXPERTIZARE:

Date generale Date generale rezultate din expertiză

Nr. nivele: 3 nivele Amplasament Metode de investigare: E1


Valoarea minimă a gradului de
Înălţimea utilă subsol: Acceleraţie oriz.: ag=0,16g
asigurare impus de normativ:
3.25m Perioada de colţ: Tc=0,7 Rmin=0,50
Înălţimea utilă parter şi etaj: Gradul seismic: VII
Gradul actual de asigurare seismică pe
2,70m Grupa de construcţie: A1 cele două direcţii principale ale
clădirii:
Înălţimea utilă mansardă: Categoria de construcţie: a
RL,RT= 1,0
2.20m Avarii tipice constatate:
Categoria de urgenţă privind
Tipul structurii: Pereţi structurali • la elemente structurale : există fisuri
prioritatea lucrărilor de intervenţie: -
din zidărie de cărămidă; pronunţate în zidăria de
Planşeu: peste subsol şi parter calcan dinspre proprietatea
Limita maximă de timp pentru
există bolţi din zidărie de Consiliului Judeţean; realizarea măsurilor de intervenţie: -
cărămidă, iar peste etaj • la elemente nestructurale: Soluţii de intervenţie
planşeu pe grinzi de lemn; - tâmplăriile şi tencuielile, atât 1. Reabilitare
• Tratarea fisurilor din zidăria
Acoperiş: Şarpantă dulgherească cele exterioare cât şi cele
peretelui longitudinal dinspre
cu învelitoare din ţiglă; interioare sunt degradate ca curtea Consiliului Judeţean
Sibiu;
Instalaţii: -electrice DA urmare a vechimii acestora;
• Colectarea apelor pluviale de
-încălzire DA - igrasie în pereţii clădirii; pe acoperiş pe corpul nou ce
-gaze DA urmează a se construi şi
dirijarea acestora înspre
-sanitare DA sistemul de canalizare;

2. Relaţia cu clădirea nouă

-varianta 1: realizarea de subzidiri


-varianta 2: realizarea piloţilor
foraţi

4
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

4. MEMORIU TEHNIC

4.1. Motivul efectuarii expertizei

Expertiza tehnică a construcţiei denumită Corp A din vecinătatea incintei unde


urmează a se realiza obiectivul de extindere a Consiliului Judeţean Sibiu se efectuează la
cererea beneficiarului – CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU – în vederea stabilirii stării
tehnice a acesteia, precum şi a posibilităţilor de realizare a construcţiei noi alăturate de
clădirea expertizată.

4.2. Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii

Conform Codului P100-1/2006 – Cod de proiectare seismică – Partea I: Prevederi de


proiectare pentru clădiri, clădirea expertizată se încadrează în clasa a III-a de importanţă cu
γ =1,0.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor,
clădirea expertizată se încadrează în categoria C de importanţă (importanţă normală).

4.3. Prezentarea metodologiei aplicate

Conform Normativului P100-92 pentru Proiectarea antiseismică a construcţiilor s-a


aplicat metodologia de investigare obligatorie E1 – Evaluarea calitativă.

4.4. Baza documentară a elaborării expertizei

La baza metodelor de evaluare calitativă şi prin calcul au stat:

- investigarea vizuală a construcţiei în întregime, a elementelor sale structurale,


nestructurale, de finisaj şi a instalaţiilor;
- releveele întocmite de colectivul de expertizare;
- sondaje deschise pentru elemente structurale;
- sondaje deschise pentru fundaţii;
- studii geotehnice efectuate lângă clădirea expertizată ;
- legislaţia specifică şi normele româneşti în vigoare.

5
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

4.5. Documentaţia de urbanism

Clădirea expertizată este situată în localitatea Sibiu şi aparţine proprietarilor ce se


învecinează cu Consiliul Judeţean Sibiu. Nu există documentaţie de urbanism

4.6. Descrierea construcţiei existente şi relaţia cu curtea Consiliului Judeţean

Clădirea denumită „corp A” conform planului de situaţie se învecinează cu Consiliul


Judeţean Sibiu în partea de S-E a acestuia. Accesul în clădire se face de pe strada Şelarilor,
nr. 1. Construcţia are regimul de înălţime Sp+P+E+M şi are forma literei „U” în plan, la
interior existând o curte interioară ce face legătura cu exteriorul prin intermediul unui gang
realizat din bolţi de cărămidă.
Construcţia are funcţiunea de casă de locuit.
Pereţii laterali ai clădirii (înspre corpurile B şi D) sunt realizaţi din zidărie sub formă
de calcane. Faţada clădirii ce se învecinează cu interiorul curţii Consiliului Judeţean este
realizată tot din zidărie de cărămidă fără goluri. Pe limita de proprietate dintre cele două
suprafeţe există un gard din zidărie de cărămidă cu grosimea de 35cm şi înălţimea de circa
2,50m. Acesta a fost adăugat ulterior construirii acestei construcţii.
Structura de rezistenţă a imobilului este alcătuită din zidărie de cărămidă. Subsolul
construcţiei este doar parţial. Curtea interioară a corpului A este cu cca 1,20m mai jos decât
cea a gazonului din curtea Consiliului Judeţean. Aceasta ar fi şi cota parterului clădirii.
Trebuie făcută precizarea că nivelul curţii clădirii învecinate este sub cel al Consiliului
Judeţean Sibiu.
Planşeul peste subsol constă în bolţi din zidărie de cărămidă cu rezemare pe pereţii
transversali. Planşeul peste parter este realizat de asemenea din bolţi din zidărie de cărămidă
pe două direcţii, ce reazemă pe pereţii transversali. Planşeul peste etaj are structura de
rezistenţă din grinzi de lemn peste care au fost montate corzile de la şarpantă dispuse
transversal pereţilor longitudinali. Acoperişul este de tip şarpantă dulgherească cu
învelitoare din ţiglă.
Pentru a se stabili cotele de fundare a construcţiei corpului A s-au realizat două
sondaje prin săpături lângă clădire. Astfel, una din săpături s-a făcut în zona cu subsol a
construcţiei, iar cealaltă în partea fără subsol. În urma constatării vizuale asupra săpăturilor
realizate s-au desprins următoarele:

6
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

a) La sondajul realizat în porţiunea fără subsol, fundaţia gardului realizat din zidărie de
cărămidă, alăturat corpului A se află la cota -1,55m faţă de nivelul terenului
sistematizat din curtea Consiliului Judeţean. O secţiune transversală prin gard este
prezentată în planşa nr. 04, din care rezultă că sub structura de zidărie a gardului s-a
realizat un soclu înalt de 55cm, sub care s-a realizat fundaţia propriuzisă a gardului.
Dimensiunile fundaţiei sunt: 50cm lăţime şi 100cm înălţime. Atât fundaţia căt şi
soclul gardului sunt realizate din zidărie de cărămidă. Sondajul a scos în evidenţă
faptul că fundaţia corpului A continuă cu 1,80m sub fundaţia gardului şi este
realizată din zidărie de cărămidă. (planşa nr. 04);
b) Săpătura realizată în zona cu subsol a corpului A a relevat aceleaşi dimensiuni ale
gardului lipit de clădire. În spatele fundaţiei gardului, este peretele de subsol al
corpului A care continuă cu 1,20m sub talpa fundaţiei gardului. Sub peretele de
subsol s-a observat fundaţia construcţiei care este evazată faţă de perete cu 20cm, iar
înălţimea acesteia este de 1,20m. Atât peretele de subsol cât şi fundaţia propriuzisă a
construcţiei expertizate sunt realizate din zidărie de cărămidă (planşa nr. 04).
Din măsurătorile efectuate rezultă că pardoseala subsolului este coborâtă sub cota tălpii
fundaţiilor de la pereţii exteriori cu cca. 60cm.

4.7. Metoda de evaluare calitativă E1.

Prin metoda de evaluare calitativă s-au urmărit în cadrul expertizei tehnice


următoarele aspecte :
• Măsura în care proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare
din domeniu ;
• Măsura în care există deficienţe de execuţie şi exploatare care afectează starea
tehnică a construcţiei ;
• Modul de comportare a construcţiei la diferite tipuri de acţiuni care au survenit pe
durata ei de exploatare ;
• Existenţa unor lucrări anterioare de intervenţie.

La baza acestei evaluări au stat următoarele acţiuni şi norme :


• Releveele construcţiei, elementelor şi detaliilor considerate importante ;
• Date referitoare la comportarea în timp a construcţiei ;
• Date referitoare la intervenţiile efectuate în timp ;

7
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

• Observaţii efectuate la faţa locului privind comportarea, starea tehnică, confortul


şi uzura clădirii;
• Consideraţii asupra normelor care au stat la baza expertizei tehnice.
Normele care au stat la baza evaluărilor sunt ;
- Normativ P100/92 – « Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de
locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale » şi Cod P100-1/2006
- STAS – SR 11100/1 – 1993 – Zonarea seismică a teritoriului.
- Acţiuni în construcţii, CR1-1-3/2005; COD NP 082-04

4.7.1. Nivel de confort şi uzură a construcţiei

Nivelul de confort al unei construcţii este stabilit de exigenţele de confort care


cuprind:
- funcţionalitatea ;
- ambianţa climatică ;
- ambianţa acustică ;
- ambianţa luminoasă ;
- ambianţa igienică ;
- ambianţa estetică ;
- etanşeitatea etc.
Exigenţele de confort sunt strâns legate de exigenţele de siguranţă (rezistenţă
structurală, stabilitate, siguranţă la foc, securitate în exploatare) pe care le poate influenţa
substanţial. Exigenţele de confort şi siguranţă sunt strâns legate de exigenţele economice
(consum de energie în exploatare, cost de întreţinere etc.).
Nivelul exigenţelor este puternic influenţat de reglementările tehnice care stabilesc
exigenţele utilizatorilor, reglementări care suferă modificări importante în timp. Este
suficient să amintim în acest sens cerinţele legate de izolarea termică a clădirilor şi implicit
consumul energetic. De exemplu, cerinţa de izolare termică (exigenţa de protecţie termică)
exprimată prin rezistenţa minimă la transfer termic necesară a fost substanţial mărită în
timp. Astfel, faţă de 1998 când Rmin era 1,20 pentru pereţi şi 2,0 m2k/w pentru planşee peste
ultimul nivel, azi este de 1,40 pentru pereţi şi 3,0 m2k/w pentru planşee peste ultimul nivel.
În aceste condiţii, chiar dacă nu ţinem seama de unele aspecte de degradare în timp,
exigenţele de confort, se poate afirma că nu sunt îndeplinite la cerinţelor normelor actuale.

8
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

4.7.2. Condiţii de amplasare

• Zonarea seismică
Construcţia expertizată este amplasată în localitatea Sibiu. Zona seismică de
amplasament are intensitatea seismică exprimată în grade după scara MSK cu valoare VII,
cu o zonă de hazard seismic pentru proiectare, indicată în P100-1/2006 ca valoarea de vârf a
acceleraţiei orizontale a terenului ag = 0,16g corespunzătoare unui interval mediu de
recurenţă de100 de ani şi cu o perioadă de colţ Tc = 0,7s.

• Acţiunea zăpezii
Conform COD CR 1-1-3/2005, harta de zonare a încărcării din zăpadă încadrează
localitatea Sibiu cu greutatea de referinţă gtn = 1,5 KN/m2 - pentru o perioadă de revenire de
50 ani.

• Acţiunea vântului
Conform COD 082-04, harta de zonare a încărcării din vânt încadrează localitatea
Sibiu în zona A, având presiunea dinamică de bază stabilizată la înălţimea de 10 m deasupra
terenului 0,50 KN/m2 la o viteză mediată pe zece minute de 28,9 m/s.

• Zona climatică
Conform hărţii climatice, STAS 6472/2-83, temperatura convenţională de calcul pe
timp de iarnă Te,iarnă este de –18 oC, localitatea Sibiu fiind încadrată în zona III.

4.7.3. Constatări

În urma inspectării vizuale s-au constatat următoarele:

• În peretele de zidărie dinspre Consiliul Judeţean s-au produs fisuri transversale


pronunţate. Acestea străbat toată înălţimea calcanului. Vechimea clădirii şi existenţa
unor tasări diferenţiate a fundaţiilor a dus la apariţia acestor fisuri (Foto nr. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10);
• Tencuielile exterioare sunt degradate pe suparfeţe mari de perete, acest lucru
datorându-se întreţinerii necorespunzătoare, dar şi vechimii mari a imobilului. (Foto
nr. 7, 8, 13, 14, 15);

9
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

• În zidăria de calcan dinspre corpul B s-a observat existenţa unui tirant longitudinal
ce rigidizează peretele clădiri (Foto nr. 15);
• Tâmplăriile exterioare sunt vechi, degradate şi neetanşe (Foto nr. 17, 18);
• Pe faţada clădirii dinspre Consiliul Judeţean s-a obsevat existenţa unui burlan
dezafectat situat în spatele gardului. În urma scoaterii din uz a acestuia, prin noul
sistem de colectare a apelor pluviale, acestea sunt dirijate pe proprietatea Consiliului
Judeţean Sibiu pe care urmează a se construi. Această soluţie are un efect negativ si
asupra corpului A deoarece apele colectate ajung la fundaţii întrucât nu există un
trotuar care să le îndepărteze de clădire (Foto nr. 11, 12);
• Lipsa hidroizolaţiilor verticale şi cota mai ridicată cu 1,20m a terenului din curtea
Consiliului Judeţean faţă de cota sistematizată a curţii interioare a corpului A a dus
la apariţia fenomenului de igrasie şi umezeală în peretele dinspre Consiliul Judeţean.
(Foto nr. 19);
• Pe faţada clădirii dinspre Consiliul Judeţean există gura de evacuare a gazelor de la
centrala termică existentă la parterul clădirii (Corp A) (Foto nr. 12).

4.7.4. Cauze

O parte a degradărilor sunt consecinţe ale soluţiilor existente la data execuţiei


construcţiei, iar o altă parte se datorează îmbătrânirii materialelor componente şi a
întreţinerii necorespunzătoare a acestora.

4.7.5. Istoric şi lucrări de intervenţie executate în trecut

În timp, aceasta nu a suferit modificări structurale. Intervenţiile efectuate asupra


acesteia se referă doar la lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă.

4.7.6. Comportarea în timp la acţiuni seismice

Seismicitatea medie a aplasamentului construcţiei expertizate, forma simpla în plan


a acesteia, precum şi existenţa bolţilor din cărămidă la subsol şi parter au favorizat o
comportare seismica relativ buna. Proporţionalitatea dintre grosimea zidurilor si înălţimea
acestora, suprafaţa redusă a golurilor faţă de suprafaţa totală a zidurilor, preluarea prin
efectul de boltă a unei parti insemnate din încărcările gravitaţionale, uniformitatea rigidităţii

10
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

pe verticală a constructiei, lipsa intrândurilor şi a ieşindurilor precum şi uniformitatea


repartizării maselor constituie elemente ale conceptelor moderne de alcătuire, conformare
şi proiectare antiseismică a construcţiilor. Toţi aceşti factori constituie aspectele pozitive ale
evaluării construcţiei existente din punct de vedere a acestor concepte.

4.8. Descrierea structurii adiacente corpului de clădire existent

Construcţia ce urmează a se realiza alăturat corpului expertizat va fi amplasată în


curtea interioară a sediului Consiliului Judeţean Sibiu, pe un teren aflat în proprietatea
Consiliului Judeţean Sibiu. Construcţia propusă este o sală de conferinţe care are regimul de
înăltime P+E şi un corp de birouri S+P+2E. (planşele nr. P01-P05).
Sala de conferinţe cu regim P+E are o capacitate de 115 locuri dispuse la parter sub
formă de amfiteatru, cotele de nivel coborând de la cota ±0.00 la cota -2.00, în zona
pupitrului. La etaj locurile din sala de conferinţe sunt dispuse la balcon, pe o consolă
inelară, definită de intersecţia a trei cercuri cu raza de 8,60m şi centru deplasat cu 3,425m.
Acoperişul sălii de conferinţe este de tip acoperiş terasă necirculabilă pe zona perimetrală,
iar în zona centrală acoperişul va fi realizat dintr-o piramidă pe structură metalică cu
inchideri transparente de sticlă şi opace din tablă. În plan, conturul exterior al construcţiei
va fi aproximativ pătrat cu latura de cca. 14,00m, iar conturul interior va avea formă
aproximativ circulară, fiind un cerc cu rază 6,75m înscris în conturul exterior. Structura
exterioară a sălii de conferinţe va fi realizată din diafragme de zidărie cu stâlpisori din beton
armat. Structura interioară va fi realizată din diafragme de beton armat, pe care va fi
rezemat balconul de la etaj.
Corpul de birouri ce urmează a se realiza are forma literei „L” în plan si are
următoarea structură pe verticală: între axele 5-6/D-E’ construcţia are regimul de înălţime
P+2E, iar între axele 1-5/A-E structurarea este S+P+2E. Structura de rezistenţă constă în
cadre din beton armat, iar pentru casa scării se vor realiza diafragme din beton armat cu
formă aproximativ rectangulară în plan cu golul de lift dipus pe centru sub forma unui tub.
Închiderile se vor face cu zidărie de cărămidă eficientă de 38cm grosime. La nivelul
parterului, corpul de birouri nu este delimitat de curtea interioară prin zidărie, existând doar
spaţii de acces spre sala de conferinţă. Acoperişul este de tip şarpantă dulgherească cu
învelitoare din tablă ondulată.

11
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

4.9. Încadrarea construcţiei în clase de risc seismic

Având în vedere categoria a a construcţiei expertizate, conformarea generală (de


ansamblu) antiseismică destul de corectă a acesteia, dar care are de suferit prin conformarea
elementelor structurale şi având în vedere degradările existente din alte cauze şi vechimea
mare a construcţiei, colectivul de expertizare stabileste pentru construcţia existentă clasa
RsII de risc seismic corespunzând construcţiilor la care probabilitatea de prăbuşire este
redusă, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore la incidenţa cutremurului de
proiectare.

4.10. Măsuri de intervenţie propuse la clădirea existentă

Având în vedere degradările semnalate şi exigenţele actuale se propun următoarele


măsuri de intervenţie:

¾ Refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale de pe faţada vecină clădirii ce


urmează a se construi. Conform planurilor propuse, se va modifica şarpanta
corpului A astfel încât apele meterorice provenite de pe acesta să fie colectate pe
acoperişul sălii de conferinţă a Consiliului Judeţean Sibiu;
¾ Tratarea fisurilor existente prin injectare cu mortar de ciment şi plase sudate
respectând următoarea tehnologie:
Se îndepărtează mai întâi tencuiala de pe faţa exterioară a peretelui, pe toată
lungimea fisurii, pe o lăţime de circa 60cm, de o parte şi de alta a fisurii. Apoi, pe
toată această suprafaţă, se curăţă de mortar rosturile dintre cărămizi, pe o adâncime
de 2-2,5cm.
În continuare se forează găurile pe o adâncime de circa 20cm, pentru ancorarea
scoabelor de ф 25-30mm. Aceste găuri se vor executa ţinând seama de o
poziţionare a scoabelor perpendiculară pe fisură şi vor fi plasate în mod obligatoriu
în zonele în care zidăria nu este degradată.
Se curăţă suprafaţa zidăriei de resturile de mortar cu o perie de sârmă, apoi se
spală zidăria şi găurile forate cu un jet de apă.
Pe o porţiune de 60cm pe ambele părţi ale fisurii se dispune plasă sudată
Φ4/100/100 fixată de scoabe.

12
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Funcţie de poziţia şi distanţele dintre găuri, se trece la fasonarea scoabelor.


Acestea se montează înclinat la poziţie şi se fixează prin introducerea în găurile
forate a mortarului de ciment bine matat.
Până la întărirea mortarului de ciment în găurile în care au fost introduse
capetele scoabelor, acestea se vor fixa provizoriu, pentru a sta la poziţie, prin unul
sau două cuie cu cioc bătute în rosturile zidăriei.
În continuare se curăţă cărămida cu o perie de sârmă, pentru îndepărtarea
resturilor de mortar.
Se execută apoi, cu maşina electrică de găurit, găurile pentru introducerea
ştuţurilor de ф 10 mm, prin care se va executa înjectarea laptelui de ciment sau a
mortarului de ciment. Pentru aceste găuri, a căror adâncime nu trebuie să fie mai
mare de 5cm, se vor utiliza burghie de ф 14 mm.
Întreaga zonă de lucru inclusiv fisurile şi găurile practicate, va fi curăţată cu un
jet de aer sub presiune după care se spală cu un jet de apă.
Se montează apoi ştuţurile de injectare, ce se fixează cu mortar de ciment, în
acelaşi timp cu executarea unei noi tencuieli de mortar cu ciment-var de 2,5-3cm
grosime. Ştuţurile de injectare nu se introduc în zidărie (în găurile practicate) decât
pe o adâncime de maximum 5cm.
Se va injecta lapte de ciment, dacă fisurile au o deschidere mai mică de 3mm,
iar pentru deschideri mai mari, mortar de ciment. Injectarea se va face cu o presiune
de maximum 3 atmosfere. Injectarea începe cu ştuţul plasat la partea de jos a zonei.
Când mortarul de ciment a început să curgă pe ştuţul imediat superior, injectarea pe
primul tub se opreşte, se închide ştuţul cu un dop bine fixat şi injectarea se continuă
pe ştuţul superior. Se continuă în acest fel până la ultimul tub plasat la partea cea
mai de sus a zonei tratate. După circa 4-5 ore de la terminarea injectării, ştuţurile de
injectare se scot, golurile respective matându-se cu mortar de ciment.
Suprafaţa nou tencuită va fi protejată de vânt şi de razele de soare, asigurându-
i-se astfel un proces normal de priză şi întărire.

¾ Se vor reface tencuiala şi finisajele de pe faţada ce va fi lipită corpului nou de


clădire al Consiliului Judeţean Sibiu;
¾ La realizarea elevaţiilor corpului nou de clădire aparţinând Consiliului Judeţean şi
adiacent cu corpul A se va executa pe langă termo-hidroizolaţia elevaţiilor, şi o
protecţie cu membrană de tip Tefond ce ar asigura aerisirea zidăriei corpului A şi ar
limita de asemenea apariţia fenomenului de igrasie.

13
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

4.11. Relaţia cu clădirea nouă

Pentru a nu afecta clădirea existentă prin executarea unei clădiri adiacente se vor
respecta următoarele măsuri, preconizate în cele două variante:
Varianta 1
• Săpătura generală în zona clădirii existente se va realiza la cota -2,20 faţă de
cota terenului amenajat (cota ±0,00) ;
• În zona fără subsol cât şi în zona cu subsol, cota fundaţiilor clădirii noi se
vor coborî până la cota fundaţiilor clădirii existente (vezi planşa nr.04 )
rezultând o fundaţie în trepte ;
• Săpătura pentru fundaţii se va realiza în etape pentru a nu dezveli toată
fundaţia clădirii existente, respectând tehnica de la subzidiri.
Varianta 2
Se va realiza săpătura generală până la cota -2,20m după care se vor prevedea
piloţi foraţi, care să constituie fundaţia clădirii noi în zona de contact cu
clădirea existentă.

Notă: 1. În ambele variante se va demola gardul existent, inclusiv fundaţia acestuia.


2. Se va rezolva problema evacuării gazelor de la centrala termică.

CONCLUZII FINALE

Neajunsurile semnalate în prezenta expertiză tehnică la punctul 4.7.3. nu au fost de


natură să afecteze substanţial rezistenţa şi stabilitatea construcţiei până în momentul de faţă,
dar care în timp se pot accentua şi pot conduce la degradări majore.

Măsurile de intervenţie prevăzute la punctul 4.10. din prezenta expertiză tehnică


sunt de natură de a împiedica avansarea degradărilor semnalate la peretele adiacent clădirii
noi.

Pentru a realiza clădirea nouă în condiţii de asigurare a rezistenţei şi stabilităţii


clădirii existente pe lângă măsurile de intervenţie prevăzute la punctul 4.10. se vor respecta
şi măsurile prevăzute la punctul 4.11., măsuri care vor fi cuprinse în proiectul tehnic şi vor
fi respectate cu stricteţe şi în faza de execuţie.

14
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Realizarea construcţiei propuse ar elimina fenomenul de igrasie din peretele


clădirii existente.

Toate lucrările se vor efectua în baza unui proiect tehnic avizat de către expert.

Ca şi soluţie ce trebuie adoptată pentru a asigura stabilitatea clădirii existente,


expertul tehnic recomandă varianta cu piloţi foraţi având în vedere vechimea construcţiei.

În timpul execuţiei orice neconcordanţă cu prezenta expertiză tehnică va fi adusă la


cunoştinţa expertului tehnic pentru a stabili măsurile necesare.

Cluj-Napoca, octombrie, 2008 Expert Tehnic MLPTL


Prof.dr.ing. Ioan G. POP

15
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

B. RELEVEE FOTO
Corp A
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.1

Foto nr.2
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.3

Foto nr.4
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.5

Foto nr.6
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.7

Foto nr.8
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.9

Foto nr.10
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.11

Foto nr.12
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.13

Foto nr.14
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.15

Foto nr.16
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.17

Foto nr.18
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.19

Foto nr.20
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.21

Foto nr.22
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.23

Foto nr.24
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.25

Foto nr.26
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.27

Foto nr.28
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.29

Foto nr.30
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.31

Foto nr.32
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.33

Foto nr.34
Proiect nr. 116A/2008 – Expertiză tehnică clădiri adiacente corp birouri şi sală conferinţe Consiliul Judeţean Sibiu- Corp A

Foto nr.35

Foto nr.36