Sunteți pe pagina 1din 9

Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.

2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Procedură de lucru pentru operația de frezare

Controlat x

Difuzat în regim:

Informativ

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Cuprins

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI
4.1. Definiții
4.2. Prescurtări
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
6. RESPONSABILITĂȚI
7. ÎNREGISTRĂRI
8. ANEXE

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Note explicative

 Toate paginile procedurii aparţin ediţiei menţionate pe pagina de prezentare;

 Procedura este supusă reviziilor parţiale ori de câte ori este necesar;

 Se redactează câte o nouă ediţie a procedurii după efectuarea unui număr mare
de revizii succesive, care ar îngreuna lecturarea acesteia;

 O ediţie poate conţine pagini cu revizii diferite;

 Revizia aplicabilă este cea menţionată pe fiecare pagină în parte şi în lista de


revizii;

 Difuzarea în regim controlat a Procedurii şi a fiecărei revizii se face pe baza Listei


de difuzare;

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Lista de difuzare

Nr. Departament Numele şi Data Semnătura


exemplarului prenumele
1
2
3
4
5
6

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Indicatorul reviziilor

Revizia nr. Data Numele şi Semnătura


prenumele

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

1. SCOP
Procedura are drept scop stabilirea proceselor de execuție, de control și
indicarea mijloacelor de prelucrare a pieselor.

2. DOMENIU
Procedura se aplică la obținerea pieselor prin frezare.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al Calității Principii
fundamentale și vocabular.
Manualul calităţii, cod: MC – 01.
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.
SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calității. Principii
fundamentale şi vocabular.

4. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI
4.1. Definitii
Frezarea este procedeul de prelucrare prin aşchiere a suprafeţelor
exterioare sau interioare, profilate sau neprofilate, efectuat cu ajutorul unor scule
aşchietoare, prevăzute cu mai multe tăişuri, numite freze. Freza face parte din
categoria sculelor aşchietoare cu mai mulţi dinţi, aflați pe un corp de revoluţie
cilindric sau conic.

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

Scula folosită la frezare poartă numele de freză. Oricare sculă este formată
din partea aşchietoare, care poartă dinţii aşchietori, corpul frezei şi alezajul sau
coada, pentru fixarea frezei pe maşina-unealtă.
Principalele tipuri de freze folosite la prelucrarea prin frezare se clasifică
după mai multe criterii:
- după natura construcţiei: freze monobloc şi freze cu dinţi demontabili;
- după construcţia dinţilor: freze cu dinţi frezaţi şi freze cu dinţi detalonaţi;
- după modul de fixare: freze cu alezaj, freze cu coadă cilindrică sau conică;
- după forma geometrică: freze cilindrice, cilindro-frontale, freze disc, freze
unghiulare, freze profilate, freze profilate pentru filete, freze disc-modul, freze
deget-modul, freze melc-modul;
- după direcţia dinţilor: freze cu dinţi drepţi şi freze cu dinţi elicoidali.

4.2. Prescurtari
PC– procedură conexă

IL – instrucţiune de lucru

MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii

RMC – Reprezentantul Managementului Calităţi

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
 Se verifică starea M.U.;
 Se verifică documentele existente;
 Se consultă desenul de execuție;

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

 Se alege freza potrivită în funcție de configurația geometrică a suprafeţei


de prelucrat, precizia dimesională şi rugozitatea suprafeţei, precum şi
productivitatea prelucrării;
 Se stabilesc parametrii care influențează operația de frezare: adâncimea de
aşchiere axială; adâncimea de aşchiere radială; viteza de avans; turaţia sculei
aşchietoare; viteza mişcării principale de aşchiere
 Se configurează mașina cu parametrii stabiliți;
 Se fixează și se orientează piesa pe masa M.U.;
 Se pornește M.U.;
 Are loc operația propriu-zisă;
 Se oprește mașina;
 Se realizează un prim control cu privire la dimensinule suprafeței
strunjite.

6. RESPONSABILITĂȚI
 Proiectantul va realiza desenele de execuție ale piesei;
 Operatorul verifică funcționabilitatea M.U., reglează M.U. în funcție de
cerințe (parametrii de strunjire) și realizează operația propriu-zisă;
 Tehnologul întocmește documentația tehnică a piesei;
 Șeful secției supraveghează desfășurarea operației, urmărește respectarea
procedurii de lucru, aprobă corectitudinea rezultatelor și este direct
răspunzător de respectarea termenelor limită;
 RCQ verifică conformitatea piesei cu cerințele, întocmește rapoartele de
examinare;
 Conducatorul punctului de lucru:

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
Procedura de lucru pentru operatia de Ediţia 1/17.12.2018
frezare Revizia
0/17.12.2018
PL-ST-01 Pagina ….. din 10

- raspunde direct si nemijlocit de cantitatea și calitatea lucrărilor realizate sub


conducerea sa și de respectarea termenelor impuse;
- raspunde de instruirea tehnica a șefilor de echipă și a personalului muncitor
de respectarea în execuția lucrărilor a prevederilor documentației de execuție,
prezentei proceduri, instrucțiunilor de lucru, reglementărilor tehnice în vigoare;
- nu începe execuția lucrărilor decât dacă este în posesia comenzii de
execuție;
- raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea și pregătirea tehnică
necesară realizării lucrărilor;
- se îngrijește de asigurarea mijloacelor de producție necesare desfășurării
normale a activității de producție precum și de utilizarea lor judicioasă;
- raspunde de folosirea în realizarea lucrărilor numai a materialelor care
corespund cerințelor de calitate conform documentației de execuție și numai
după ce acestea au fost recepționate;
- controlează direct calitatea execuției și semnează documentele de certificare
a calității lucrărilor realizate.

7. ÎNREGISTRĂRI
 Desen de execuție
 Examinări distructive ale materialului

8. ANEXE
 Fișa de urmărire
 Fișa firmei
 Raport de examinare

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura