Sunteți pe pagina 1din 2

Codul Venitul calculat și Impozitul pe

sursei de îndreptat spre venit reținut,


venit achitare, lei
Tipurile sursei de venit Код lei Удержанный подоход
Cod Код источника дохода Доход начисенный ный налог
Вид источника дохода
и направенный на (в леях)
выпату(в леях)
Forma / Форма IRV 09 Anexă nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 10
din 19 ianuarie 2010
Приложение № 2
к Постановлению Правителъства № 10
от 19 января 2010
DAREA DE SEAMĂ
privind suma venitului achitat și impozitului pe venit reținut din acesta
Отчет
о сумме выплаченного дохода, и о подоходном наоге, удержанном из этого дохода

Codul fiscal___________________________________ Denumirea contribuabilului___________________________


Фискаъныи код Наименование налогоплателъщика

Inspectoratul
InspectoratulFiscal
Fiscalde
deStat
Stat_______________________
_______________________ Perioada fiscală____________________________________
Государственная налоговая инспекция Налоговый период

Codul localității_________________________________ Data prezentării___________________________________


Код местности (КАТЕМ) Дата представления

Venitul calculat și
Impozitul pe
Codul îndreptat spre
venit reținut,
sursei de achitare,
Tipurile sursei de venit lei
Cod Код Вид источника дохода
venit lei
Удержанный подоход
Код Доход начисенный
ный налог
источника дохода и направенный на
(в леях)
выпату(в леях)

1 2 3 4 5
11 Plăți salarile, art. 88 din Codul fiscal Заработная плата, ст. 88 Налогового кодекса() SAL
Royalty (redevențe) și dobînzi, art.89 din Codul fiscal
Роялти (периодические издания) и процентные начисления, ст. 89 Налогового кодекса
22 -plată sub formă de royalty (redeverință)efectuată în folosul persoanelor fizice-rezidente în vîrstă de pînă la 60 de
ROY a)
ani
cu excepția întreprinzătorilor individuali și gospodărilor țărănești(de fermieri)
23 Plată sub formă de dobînzi, efectuată în folosul persoanelor-rezidente, cu excepția întreprinzătorilor individuali DOB a)
și gospodăriilor țărănești( de fermieri)

Veniturile din care se reține impozit, art. 90 din Codul fiscal

32 efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de
fermier)
și deținătorilor de patentă

Veniturile din care se efectuează reținerea finală a impozit, art. 90 din Codul fiscal

41 din veniturile obținute sub formă de cîștiguri de la companiile promoționale PUB


42 din veniturile obținute de către persoanele fizice, care nu desfășoară activitatea de înteprinzător, de la FOL
transmiterea în posesie și/sau folosință ( locațiune, arendă,uzufruct ) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu
excepția terenurilor agricole

43 din veniturile sub formă de dividente, cu excepția celor achitate agenților economici rezidenți DIV a)
44 din suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și /sau RCS
altor surse, constatate în capitalul propriu între acționari(asociați), în conformitate cu cota participației depusă în
capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010

45 din cîștigurile de la jocurile de noroc NOR


din veniturile îndreptate spre achitaea fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodărilor țărăneti (de FON
fermieri) cu excepția fondatorilor întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier ) care obțin
venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an și al căror mediu scriptic de personal nu
depășește 9 prsoane
46
Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul fiscal

51 din plată sub formă de royalty efectuată în folosul nerezidentului ROY b)


52 din plată sub formă de dividente efectuată în folosul nerezidentului DIV a)
53 din plată sub formă de dobînzi efectuată în folosul nerezidentului DOB a)
din plățile direcționate spre achitarea nerezidentului în formă monetară și nemonitară a căror sumă nu este NED b)
54 deductibilă în scopuri fiscale

55 Alte plăți efectuate în folosul nerezidentului prevăzute de art. 71 din Codul fiscal ALT b)
TOTAL
61

Suma de control/Контроъная сумма_________________________________________


(col.5 codul 61 - col. 5 (codul 41 + codul + 42 codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46))

Conducător / Руководителъ_________________________ Contabil-șef / Главный бухалтер_______________________


(semnătura/ подписъ) (semnătura/ подписъ)

L.Ș. / М.П.