Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof.

Panțiru Tatiana

CURENTUL ALTERNATIV
Recapitulare

Curentul electric alternativ ia nastere într-un circuit la bornele căruia se


aplică o tensiune care, periodic îşi schimbă sensul.
Tensiunea electrică sinusoidală este descrisă printr-o dependenţă de timp de
forma: u  U m sin t
Tensiunea elctromotoare alternativă sinusoidală poate fi generată utilizând
fenomenul de inducţie electromagnetică. Această tensiune electromotoare indusă în
cadru prin rotirea sa în câmp magnetic, se datorează variaţiilor fluxului magnetic
prin suprafaţa cadrului.

e  Em sin t
 ~
S

 R
B


Intensitatea curentului prin rezistorul R este la fiecare moment
U
i  I m sin t , unde I m  m reprezintă amplitudinea oscilaţiilor intensităţii
R
curentului electric.
Valorile efective ale intensităţii şi tensiunii:
Valoarea efectivă a intensităţii curentului alternativ sinusoidal este egală cu
intensitatea unui curent constant care, trecând printr-un rezistor într-un interval de
timp, degajă aceeași cantitate de căldură prin efect Joule ca şi curentul alternativ în
acelaşi interval de timp. Acestei intensităţi efective îi corespunde o tensiune
Im U
efectivă I  ,U  m .
2 2
N 2 S
Pentru bobină , inductanţa este L 
l
, LSI  H
q
Pentru condensator, capacitatea se defineşte prin relaţia : C  ,
U
C SI  F , unde q este sarcina electrică acumulată pe armăturile condensatorului
1
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

sub o diferenţă de potenţial U. Capacitatea condensatorului plan depinde de aria


armăturilor S, distanţa dintre armături d şi de permitivitatea mediului dielectric
S
dintre armături: C 
d

Mărimi caracteristice curentului alternativ

Perioada T reprezintă intervalul de timp după care intensitatea şi tensiunea


curentului alternativ trec prin aceleaşi valori, în acelaşi sens, adică efectuează o
 
oscilaţie sinusoidală completă; T SI  s
Frecvenţa  reprezintă numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de
timp.
1
    Hz
T ; SI
Amplitudinea este valoarea maximă pe care o au în timpul unei perioade,
tensiunea sau intensitatea curentului aternativ.
Valoarea instantanee este valoarea pe care o au tensiunea sau intensitatea
curentului alternative la un moment oarecare de timp.
Pulsaţia 
2

T
 2 ;  SI  rad / s
Faza φ a intensităţii şi tensiunii alternative este reprezentată de argumentul
funcției sinus din expresia intensităţii, respectiv tensiunii.

Rezistor în curent alternativ

R
u,i
Um
~ u Im
t

2
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

Într-un circuit cu rezistor în curent alternative valorile instantanee u şi i sunt


în concordanţă de fază.
Rezistorul în curent alternativ nu introduce un defazaj între intensitate şi
tensiune.
Diagrama fazorială a intensităţii şi tensiunii în curent alternativ:

I U=RI
Considerând rezistorul ideal, legea lui Ohm pentru un circuit în curent
u
alternativ este: i
R
Um U
Între valorile maxime (şi efective) există relaţia: I m  ,I 
R R

Bobină ideală în curent alternativ

O bobină ideală reprezintă o bobină fără rezistență ohmică.

u,i
L I u
m

~ Um
u Im
t

Diagrama fazorială:

U=IXL

O bobină ideală aflată într-un circuit de curent alternativ introduce o


rezistenţă aparentă numită reactanţă inductivă (XL)
U
XL  sau X L  L  2L
I
3
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

Unitatea de măsură a reactanţei inductive : X L SI   


O bobină ideală aflată într-un circuit în curent alternativ defazează
intensitatea curentului în urma tensiunii cu  / 2 .
Legea lui Ohm pentru un circuit cu bobina ideală în curent alternativ pentru
U
valori efective: I 
XL .

Condensator în curent alternativ

C u,i

u
i
u
~ Um Im

Diagrama fazorială:

U=IXC

Un condensator aflat într-un circuit de curent alternativ introduce o rezistenţă


aparentă numită reactanţă capacitivă (XC).
U 1 1
XC  sau X C  
I C 2C
Unitatea de măsură a reactanţei capacitive: X C SI   
Un condensator aflat într-un circuit în curent alternativ defazează
intensitatea curentului înaintea tensiunii cu  / 2 .
Legea lui Ohm pentru un circuit cu condensator ideal în curent alternativ
U
pentru valori efective: I  .
XC

4
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

Circuitul RLC serie

R L C
UL UC

U
~ φ
u
UR I

U 2  U R  (U L  U C ) 2
2

U  I R2  ( X L  X C )2
U
Mărimea definită de relaţia Z  se numeşte impedanţa circuitului serie
I
RLC
Z  R2  ( X L  X C )2
Unitatea de masură a impedanţei circuitului serie RLC în curent alternativ
este: Z SI  
Legea lui Ohm pentru valori efective ale curentului alternativ serie RLC este:
U
I
Z
Defazajul  între tensiunea la bornele circuitului serie RLC şi intensitatea
curentului alternativ se poate calcula din triunghiul tensiunilor:
U UC X L  X C
tg  L 
UR R

Rezonanţa tensiunilor în circuitul serie RLC

UC
UL
I

UR

5
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

Condiţia de rezonanţă (rezonanţa tensiunilor): U L  UC .


1
Deci: X L  X C sau  0 L 
0C
Rezultă formula lui Thomson:
1 1
  ; 0  ; unde  0 este pulsaţia la rezonanţă,  0 este
0
LC 2 LC
frecvenţa de rezonanţă.
Perioada de oscilaţie este: T0  2 LC
Factorul de calitate a circuitului QS se defineşte la rezonanţă:
U  U  1 L Z0
Q L  C   
 U   0  U   0 R C R ; unde Z0 se numeşte
impedanţa caracteristică a circuitului.

Circuitul RLC paralel

R
L
IC IL

C
I
~ φ U
u
IR

Valorile efective ale intensităţilor:


U
- prin rezistor I R 
R
U
- prin bobină I L 
XL
U
- prin condensator: I C 
XC
Din triunghiul intensitaţilor:
I 2  I R  I C  I L 
2 2

Legea lui Ohm pentru valori efective :

6
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

2
1  1 1  U
I U     I 
R 2  X C X L 
sau
Z
1
Z
2
1  1 1 
   
R 2  X C X L 
Din triunghiul intensităţilor se poate calcula defazajul dintre curentul I şi
tensiunea U la borne:
IC  I L  1 1 
tg   R  
IR  C
X X L 

Rezonanţa circuitului paralel RLC

IL IC

IR U

Condiţia de rezonanţă a intensităţilor I L  IC


1
Deci: X L  X C sau  0C
0 L
1
Valoarea pulsaţiei de rezonanţă este:  0  ;
LC
1
Frecvenţa de rezonanţă  0 
2 LC

Puterea în curent alternativ

S
Pr
φ

Pa

Puterea activă:
Pa  I  U R  U  I cos   S cos 
Puterea activă este egală cu puterea disipată prin efect Joule pe rezistor.
7
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești Prof. Panțiru Tatiana

Pa SI  W (watt)


cos  se numeşte factor de putere
Puterea aparentă:
S U I
Puterea aparentă exprimă energia transferată unui circuit, în unitatea de timp,
de către generatorul de curent alternativ.
S SI  VA (voltamper)
Puterea reactivă este puterea din bobină şi din condensator datorată
câmpului magnetic, respectiv câmpului electric al acestora.
Pr  S sin   UI sin  sau Pr  Pa tg
Pr SI VAR (voltamper reactiv)
Din triunghiul puterilor se obţine relaţia între puteri:
S 2  Pa  Pr
2 2