Sunteți pe pagina 1din 38

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM

SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 1/38

Aprobat Administrator

Medic medicina muncii

Reprezentant lucratori

Intocmit

Mircescu Gheorghe
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 2/38

Şantier, punct de lucru Proiectare si Executie AST, Lot 2

Adresa şantierului AST L4, Km 53+700 – Km 70+000

Beneficiar

Tipul lucrarilor
Transport produse petroliere(motorina)
Societate SC OANA ELECTRONIC SRL ,Campia Turzii,
str.Republicii,nr.91,0264 365 900
Administrator Cristian CAMARASANU 0745 891 307
Şef punct de lucru Cristian CAMARASANU 0745 891 307
Responsabil SSM in santier Cristian CAMARASANU 0745 891 307
Data inceperii lucrarilor 18.03.2016
Durata estimativa a lucrarilor 1 an
Număr de angajaţi estimat pe santier 1

Societatea isi desfasoara activitatea pe Autostrada Sebes-Turda Lot 4 avand ca activitate


transporturi de produse petroliere in diferite puncte de lucru a Antreprenorului general
Autoutilitara are montat un rezervor metalic de o capacitate de 2000 litri si alimenteaza cu
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 3/38

combustibil(motorina) utilajele si autovehicolele antreprenorului general prin transportul


motorinei la diferite puncte de lucru a santierului
Circulatia de face atat pe drumurile publice cat mai ales pe drumurile de santier.
Obligativitatea intretinerii drumurilor tehnologice a are Antreprenorul general
Echipamente de munca:
Toate echipamentele tehnice ce apartin subcontractorilor ce sunt obligati sa se asigure de
buna lor functionare si de conformitatea acestora. Nu este permisa repararea/depanarea utilajelor in
incinta santierului.
Lucratorul care deserveste autoutilitara este certificat de catre ADR ca lucrator(sofer)care
poate transporta si manipula marfuri periculoase cu CERTIFICATUL DE FORMARE AQ
CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE CARE TRANSPORTA MARFURI
PERICULOASE nr.0054459 valabil pana in data de 09.03.2017 .
Serviciile de mentenanta vor fi prestate doar de firme specializate si autorizate.
Organizarea muncii:
Lucrarile sunt planificate si se vor desfasura conform planului emis de Anteprenorul
General si trebuie sa fie existent in santier. Aceste lucrari sunt luate in considerare si analizate prin
Planul de securitate si sanatate in munca fiind elaborat, atat de anteprenor, cat si de fiecare
subanteprenor in parte. Metodologia de lucru, identificarea si analiza riscurilor, trebuie sa confere o
desfasurare in siguranta a tuturor activitatilor.

AGENT CHIMIC PERICULOS

Agentul chimic periculos este orice substanţă sau preparat care, datorită proprietăţilor fizico-chimice,
chimice sau toxicologice, şi modului de folosire sau prezenţei acestora la locul de muncă, prezintă risc
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
La locul de muncă angajaţii pot fi expuşi la acţiunea agenţilor chimici periculoşi, fie accidental (explozii,
incendii, deteriorări de conducte sau rezervoare etc.), fie în mod curent în timpul utilizării, manipulării
sau transportului.
Un agent chimic periculos poate provoca riscuri de îmbolnăvire profesională sau accidente de
muncă prin:
=inflamabilitate, explozivitate, instabilitate, reactivitate etc
PRINCIPALELE TIPURI DE Descrierea riscurilor
PERICOLE ŞI SIMBOLURILE LOR
Simbol grafic de avertizare
T+ Foarte toxice - substanţele şi Aceste substanţe pot provoca, în
Foarte toxic preparatele care prin inhalare, ingestie funcţie de cantitate, efecte
sau penetrare cutanată în cantităţi ireversibile după o singură expunere,
foarte mici pot cauza moartea sau efecte grave asupra sănătăţii după
afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; expunere repetată sau prelungită,
cât şi efecte mutagene cancerigene
sau teratogene prin inhalare,
înghiţire sau pătrundere prin piele.
Unul din cele trei simboluri se poate
utiliza şi pentru substanţele şi
preparatele sensibilizante, cancerigene,
T Toxice - substanţele şi preparatele care
mutagenice sau toxice pentru
Toxic prin inhalare, ingestie sau penetrare
reproducere.
cutanată în cantităţi reduse pot cauza
moartea sau afecţiuni cronice ori acute
ale sănătăţii;
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 4/38

Xn Nocive - substanţele şi preparatele care


Nociv prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanată pot cauza moartea sau
afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii;

C Corozive - substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o


Coroziv acţiune distructivă asupra acestora din urmă;

Xi Iritante - substanţele şi preparatele necorosive care prin contact imediat,


Iritant prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o inflamaţie; Pot
provoca inflamaţia a tegumentelor, mucoaselor, căilor respiratorii, alergii
(substanţe sensibilizante), eczeme

F+ Extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct de


Extrem inflamabil aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi
preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la
presiunea mediului ambiant; Se pot aprinde sub acţiunea unei surse de energie
(flacără, scânteie etc.) chiar la temperaturi sub 0oC

F Foarte inflamabile: substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să


Foarte inflamabil se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau
substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt
contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după
îndepărtarea sursei; sau substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere
foarte scăzut; sau substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul
umed emană gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase;

Inflamabil Inflamabile - substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;


Pot să se aprindă sub acţiunea unei surse de energie (flacără, scânteie etc.)
Exemple: white-spirit.
E Explozive: substanţele şi preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase,
Exploziv care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând
imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de probă determinate, detonează,
produc o deflagraţie rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parţial
închise; Pot exploda fie în prezenţa unei flăcări, fie prin lovire sau frecare.

O Oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special


Oxidant cu cele inflamabile, prezintă o reacţie puternic exotermă; Pot elibera oxigen,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 5/38

putând provoca sau întreţine arderea substanţelor corozive.

<<N Periculoase pentru mediul înconjurător - substanţele şi preparatele care,


Periculos pentru mediul înconjurător introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori
întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător.
Întrând în mediu, poate prezenta un pericol imediat sau în timp pentru
mediul acvatic, sol, atmosferă sau natură în general

Fişa cu date de securitate cuprinde:


1. identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii;
2. identificarea pericolelor;
3. compoziţie/informaţii privind componenţii (ingredientele);
4. măsuri de primul ajutor;
5. măsuri în stingere a incendiilor;
6. măsuri în cazul pierderilor accidentale;
7. manipulare şi depozitare;
8. controlul expunerii / protecţia personală;
9. proprietăţile fizice şi chimice;
10. stabilitate şi reactivitate;
11. informaţii toxicologice;
12. informaţii ecologice;
13. consideraţii privind eliminarea;
14. informaţii privind transportul;
15. informaţii privind reglementarea;
16. alte informaţii.
Pericolul de incendiu
În cazul în care substanţa utilizată este inflamabilă, este important să se evalueze riscul de
aprindere din cauza producerii de scântei, a unei surse de foc etc. Încărcarea electrostatică şi
prelucrarea mecanică, pot conduce la producerea de scântei.
MĂSURI DE PREVENIRE IN PROCESUL TEHNOLOGIC
Echipamentul individual de protecţie (EIP) va fi HG 1218/2006
întreţinut: curăţat, spălat, reparat. Art. 10(1)
După fiecare întrebuinţare, în funcţie de caracteristicile
procesului de muncă şi ale mediului de muncă,
echipamentele vor fi: desprăfuite, uscate, denocivizate,
dezinfectate, dezinsectizate, sterilizate etc. Se va evita
astfel răspândirea substanţelor chimice periculoase prin
intermediul acestora.
Prin urmare, echipamentul de protecţie folosit în timpul
utilizării agenţilor chimici periculoase trebuie scos în
timpul pauzelor sau înainte de efectuarea unei alte
activităţi.
EIP, în special cel pentru protecţia căilor respiratorii şi feţei pentru persoanele expuse la vapori sau
aerosoli, va fi adaptat la mărimea şi contururile capului şi feţei purtătorului, pentru a asigura o etanşeitate
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 6/38

corespunzătoare. Persoanele care poartă barbă trebuie să poarte un astfel de tip de EIP al cailor respiratorii
care să asigure etanşeitatea.
In procesul tehnologic, angajaţii expuşi la agenţi chimici periculoşi pot fi afectaţi prin:
-inhalare de pulberi, gaze sau vapori;
-ingestie de prafuri, lichide;
-contact cu pielea al unor solide, prafuri, lichide;
-arsuri sau loviri în urma incendiilor şi/sau exploziilor.

MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR DE INCENDIU ŞI/SAU EXPLOZIE


Explozia sau incendiul, nu poate avea loc decât dacă cele trei elemente ale triunghiului de foc sunt
reunite:
1. carburant (gaze şi vapori, pulberi, lichide);
2. comburant (oxigen, substanţe oxidante);
3. sursă de iniţiere (suprafaţă fierbinte, flacără, scântei de origine mecanică, scântei electrice -
curent electric sau electricitate statică etc.).
Eliminarea surselor de iniţiere
Dacă prin măsurile organizatorice şi tehnologice nu s-a putut evita acumularea unor substanţe
inflamabile în aer, se vor folosi utilaje care înlătură pericolul apariţiei unor surse de aprindere.
Se va prevedea aparatură electrică în construcţie antiexplozivă, cu protecţie adecvată mediului de
lucru, pentru prevenirea formării scânteilor ce pot să apară datorită deficienţelor la instalaţia
electrică.
Se interzice fumatul, lucrul cu foc deschis, existenta suprafeţelor încinse etc. în spatiile unde se
lucrează cu substanţe inflamabile.
Măsuri pentru prevenirea scânteilor de origine mecanică:
utilizarea de unelte antiscântei;
eliminarea particulelor metalice, utilizând captatoare magnetice;
apă pulverizată la activităţile unde pot apărea scântei;
interzicerea utilizării încălţămintei cu accesorii metalice;
utilizarea de podele antiscântei.
Pentru prevenirea formării scânteilor electrostatice este necesar:
să se pună la pământ instalaţiile şi piesele în mişcare;
să se capteze sarcinile electrice prin perii puse la pământ;
să se menţină atmosfera la un anumit nivel de umiditate;
să se evite îmbrăcămintea din fibre sintetice;
să nu se transporte substanţe inflamabile în vase deschise sau din materiale care se încarcă
electrostatic,
Măsuri de limitare a efectelor exploziilor şi incendiilor
Distanţarea instalaţiilor periculoase de alte locuri de muncă, cu condiţia păstrării libere a spaţiului
dintre ele fără de care efectul măsurii preconizate este anulat;
Reducerea la minimum a cantităţilor de material periculos utilizat:
Amplasarea în locuri potrivite a mijloacelor corespunzătoare de combatere a incendiilor;

MĂSURI DE PREVENIRE LA TRANSPORT


Atunci când o substanţă chimică periculoasă este transferată sau transportată este important să se ia
măsuri de prevenire a vărsării accidentale, stropirii sau degajării în atmosferă.
Materialele inflamabile se transportă numai cu mijloace în construcţie antiexplozivă.
Şoferul şi însoţitorul transportului trebuie să cunoască riscurile şi să fi primit instrucţiuni privind
modul în care trebuie să acţioneze în cazul în care apar probleme: deteriorarea ambalajelor sau
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 7/38

răspândirea agenţilor chimici. Printre alte cerinţe se pot menţiona: inscripţionarea vehiculului,
utilizarea trusei de prim ajutor şi folosirea EIP în conformitate cu reglementările existente privind
transportul substanţelor periculoase.

Pentru transporturile rutiere în afara unităţii se aplică legislaţia privind transportul mărfurilor
periculoase. Expeditorul are obligaţia să decidă dacă substanţele sau reziduurile chimice ce urmează
a fi transportate constituie mărfuri periculoase şi de a le clasifica în conformitate cu legislaţia în
domeniu.

INSTRUIREA angajaţilor se face în cadru organizat si cuprinde:


1. Informaţii privind riscurile şi măsurile de protecţie pe care le implică propria sarcină de lucru şi
care sunt etapele în efectuarea acesteia care pot presupune riscuri.
2. Ce alte riscuri mai există la locul de muncă şi cum pot fi evitate?
3. Ce trebuie să aibă în vedere angajatul înainte de demararea unei noi sarcini de lucru?
4. Proceduri privind modul în care vor fi comunicate instrucţiunile privind utilizarea şi măsurile de
protecţie.
5. Folosirea echipamentului individual de protecţie, unde se găseşte acesta, cum trebuie întreţinut
şi care sunt limitele lui.
6. Care este legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea substanţelor chimice periculoase, de
exemplu valorile limită de expunere profesională.
7. Întocmirea şi păstrarea fişelor cu date de securitate ale produselor, a listelor de substanţe
chimice periculoase sau a instrucţiunilor de lucru şi protecţie a muncii.
8. Fişe cu date de securitate a produselor sau instrucţiuni de lucru şi protecţie a muncii de
actualitate, marcaje şi semnalizarea de securitate.
9. Diversele simboluri de marcaj.
10. Planul de evacuare şi cum se va proceda la auzirea semnalului de alarmă.
11. Măsuri speciale ce trebuie adoptate pentru a se evita creşterea numărului de accidentări în caz
de incident periculos sau accident (de exemplu: închiderea robinetelor principale pentru gaz sau
alte substanţe).
12. Folosirea stingătoarelor de incendiu şi a echipamentului de prim ajutor, precum şi acordarea
măsurilor de prim ajutor.
13. Ce alte proceduri trebuie respectate în controlul intern al substanţelor chimice?

PROCEDURILE PENTRU CAZURI DE URGENŢĂ TREBUIE SĂ PRECIZEZE:


•când şi cum trebuie să se dea alarma;
• cine va fi responsabil până la sosirea serviciilor de urgenţă şi unde va fi localizata operatiunea;
•să fie asigurat accesul la telefon;
• cine şi ce face în fiecare etapă de revenire la normal;
• acţiunea imediată necesară pentru limitarea incidentului;
• legătura cu serviciile de urgenţă şi alte autorităţi care ar fi necesar să se implice;
• furnizarea de informaţii serviciilor de urgenţă îndată ce ajung la locul incidentului, de ex. informaţii
despre substanţele implicate in incident;
• împiedicarea accesului persoanelor a căror prezenţă nu este absolut necesară;
• stabilirea locurilor învecinate care ar putea fi afectate de incident;
• evacuarea sau protejarea angajaţilor neimplicaţi în funcţie de tipul de incident, de exemplu foc sau
nor de gaze toxice;
• numărarea angajaţilor, delegaţilor şi subcontractanţilor;
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 8/38

PRIMUL AJUTOR
În locurile de muncă, cu pericol deosebit de accidentare sau intoxicaţie profesională se organizează
echipe de salvatori special instruite pentru acordarea primului ajutor; numărul de salvatori depinde de
numărul de angajaţi, de factorii de risc prezenţi la locul de muncă şi trebuie să acopere toate
schimburile, concediile medicale şi de odihnă;
În funcţie de pericolele de accidentare şi de intoxicare existente la locurile de muncă respective,
acestea vor fi dotate cu truse de prim ajutor cu materiale şi medicamente;
Angajaţii trebuie să fie informaţi unde se află EIP, trusele de prim ajutor şi cine sunt salvatorii sau
persoanele desemnate cu acordarea primului ajutor.fiecare echipament de transport trebuie sa fie
dotat cu o trusa ADR

OBLIGATIILE SUBANTEPRENORILOR SI PRESTATORILOR DE SERVICII


Obligatiile subantreprenorilor si prestatorilor de servicii sunt prevazute in conventiile
SSM-SU-PM, anexe la contractele incheiate intre antreprenorul general si acestia, care vor fi
intocmite conform obiectului de activitate/ lucrari executate in santier.

-Să se desfăşoare activităţi cu caracter preventiv.


=Înainte ca ceva să meargă rău, angajatorul trebuie să verifice:
-Aplicarea măsurilor, stabilite în urma evaluării riscurilor, în toate activităţile, la toate nivelurile
ierarhice;
=Funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive
degajate în procesele tehnologice;
=Cunoaşterea şi respectarea, de către toţi lucrătorii, a masurilor tehnice, organizatorice şi igienico-
sanitare stabilite, precum şi a normelor de protecţie a muncii.
Sa obtina aprobări emise pentru autorizarea meseriilor
Şofer atestat care efectuează transporturi de produse clasificate periculoase,,Atestat ADR,,
Activitatile subanteprenorilor se vor desfasura exclusiv in spatiul in care se desfasoara santierul,
fara a aduce prejudicii terenului exterior acestei suprafete, sau in cazul in care activitatile
desfasurate necesita delimitare stricta in cadrul santierului, se vor lua masuri ca aceasta sa fie
realizata.
Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara
perimetrului santierului.
Pentru realizarea obligatiilor de mai sus, lucratorii vor fi instiintati asupra perimetrului
santierului, daca situatia impune, aceasta va fi delimitat prin urmatoarele mijloace: semnalizare
imprejmuire.
Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii, demolari
sau reziduri petroliere in afara santierului.
In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la
primul executant la urmatorul proces verbal, mentionandu-se in mod deosebi locurile periculoase
(goluri, gropi, substante periculoase, etc.) si masurile luate pentru eliminarea riscurilor. In situatia
cand cei doi subanteprenori nu pot sa se intalneasca direct, predarea si primirea amplasamentului
se face prin intermediul anteprenorului general.
Inainte de inceperea lucrului la un nou loc de munca si in fiecare dimineata conducatorului
locului de munca se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratorii
proprii sai pentru lucratorii altor societati si numai dupa aceea va incepe lucrul.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 9/38

Personalul delegat în şantier al societăţii execută lucrări de

Transport
Se OPERAT RESPON
aplica RISC
IE MASURI SABIL
D N T C R C
L S I T A E ST P Pb Ex
a u r I B O
Semnalizari, Administr
Marfuri
instruire, ator
periculo
X X X X X X X X X X X X X acordare EIP, Sef punct
ase
supervizare lucru
permanenta

Abrevieri utilizate
L Lovire T Taiere E Electrocutare ST Inhalare subst. Pb Prabusire
toxice maluri
S Strivire A Arsuri CI Cadere de la P Inhalare Ex Explozii
ianltime pulberi
I Intepare Tr Traznet RB Risc Biologic CO Cadere obiecte

Analiza riscurilor: Transport combustibil


Dacă Punctajul ≥ 4, se vor avea în vedere măsuri pentru eliminarea/reducerea riscurilor

Analiza operaţiunii / factorilor de risc Probabilitatea de Gravitatea Punc


SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 10/38

taj
producere
pericolului (i) (p x
pericolului (p)
i)
ER R F FF N G FG
Lovire de către (alte)mijloacele de
transport auto/ utilaje de manipulare
mecanizate, utilaje de excavatie, utilaje de
3 2 6
terasament in cadrul santierului, pe durata
efectuarii unor stationari
necorespunzatoare,deplasari in santier
Surparea malurilor,gropilor din zona de
stationare a echipamentelor in timpul 2 2 4
alimentarii,deplasarii pe drumurile de santier
Deplasari sub efectul gravitatiei
la incarcare/alimentare in/din 2 2 4
autoutilitara– alunecare,
Erori de manevrare a autoutilitarei datorate
vizibilitatii limitate, lovire de catre 1 2 2 4
utilaje,autobasculante in miscare
Suprafete de circulatie alunecoase (pamant
umed cu depuneri de zapada, ape pluviale,
3 1 3
suprafete cu scurgeri de ciment, beton, apa
tehnologica etc.)
Risc de vatamare, in cazul lovirii
diferitelor
obstacole, cu autovehiculul destinat
alimentarii cu produse petroliere avand 2 3 6
viteza mare de deplasare atat pe caile de
circulatie publice, cat si in incinta santierelor
de lucrari.
Calamitati nautrale – furtuni puternice,
surpari de teren, vant puternic, 1 2 2
grindina,trasnet etc.
Pericol de incendiu in timpul alimentarii
necorespunzatoare a
4
utilajelor,autobasculantelor (pierderi de
combustibil in timpul alimentarii).
Poziţii de lucru preponderent sezanda, fiind
astfel posibila suprasolicitarea membrelor
dar si a coloanei vertebrale in urma
2 2 4
ortostatismului prelungit.
Pericole de accidentare la
urcarea/coborarea/inspectarea vehicolului
Desfasurarea activitatii sub influenta
bauturilor alcoolice, a unor medicamente cu
2 3 6
efecte halucinogene sau a unui stadiu avansat
de oboseala.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 11/38

Lipsa verificarilor privind autovehiculul


destinat alimentarii cu produse petroliere: 2 3 6
revizii periodice, inspectii tehnice periodice.
Manevrarea autovehiculului destinat
alimentarii cu produse petroliere pe alte
1 2 2
suprafete decat cele plane; pericol de
rasturnare a acestuia.
Lucrari in camp deschis, vara, expunere la
1 2 2
temperaturi ridicate
Reducerea atentiei soferului datorita
1
monotoniei muncii (proces repetitiv de lunga 3 3
1
durata care induce stres neuropsihic)
Contact direct al epidermei cu suprafete
2 1 2
metalice reci
Inhalarea emanatiilor de la combustibili stand
in amonte de locul alimentarii in directia 1 2 2
vantului

Nivel ridicat de praf si zgomot 1 2 2


Lucrul in zona liniilor de inalta tensiune 3 3 9

Fumatul, sursele de foc, in momentul


2 3 6
alimentarii cu combustibil
Suprasolicitare fizica 1 2 2
Parasirea autovehiculului destinat alimentarii
cu produse petroliere, stationarile 2 2 4
necorespunzatoare si blocarea cailor de acces
Explozie generata de utilizarea produselor
petroliere in conditii necorespunzatoare
2 3 6
Gaze, vapori, aerosoli toxici,
Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi
Metode de munca necorespunzatoare –
succesiune gresita a operatiilor la
descarcarea/incarcarea produselor petroliere
din cisterne in rezervoarele de stocaj si in
2 2 4
rezervoarele echipamentelor
Pornirea defectuoasă a pompei de
alimentare,imprastierea de combustibil pe
caile de acces etc
Neutilizarea echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie 2 3 6
din dotare din trusa ADR
Cădere la acelaşi nivel prin alunecare,
2 2 4
împiedicare, dezechilibrare
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 12/38

ER Extrem de rar N Redus


R Rar G Grav F Frecvent FG
Foarte grav FF Foarte frecvent

1. MASURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA / DIMINUAREA RISCURILOR


IDENTIFICATE
RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE
Lovire de către -inainte de intrare in zona de lucru a echipamentului care il
(alte)mijloacele de alimenteaza va avertiza prin clacsonare operatorul ptr.oprirea
transport auto/ utilaje activitatii
-personalul autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere,
de manipulare
nu se va apropia in raza de actiune a echipamentului de alimentat
mecanizate, utilaje de decat in momentul intreruperii activitatii.
excavatie, utilaje de -personalul implicat va utiliza echipament de lucru reflectorizant si
terasament in cadrul extrem de vizibil
santierului, pe durata -se vor respecta regulile de circulatie in santier
efectuarii unor -se va respecta distanta de mers fata de celalte autovehicole sau
stationari 4 utilaje in miscare sau stationare
-asigurarea dirijarii utilajelor sau vehiculelor în timpul efectuarii unor
necorespunzatoare,
manevre sau a deplasarii cu spatele in incinta
deplasari in santier - Se va stropi pentru evitarea formării prafului.
Se va ţine cont de faptul că o stropire excesivă poate provoca
alunecări.
Delimitarea şi balizarea drumurilor lucrării.
Marcarea zonelor periculoase cu indicatoare de securitate in
conformitate cu HG 971/2006
- Semnalizarea marginilor excavării.
-in santier se va circula cu luminile de intalnire
Surparea 6 - Nu va stationa autovehiculul destinat alimentarii cu produse
malurilor,gropilor din petroliere la incarcare la mai puţin de 2 m de marginea şanţului
zona de stationare a sub nicio formă, pentru a se evita supraîncărcările şi, în
consecinţă, posibile alunecări de teren.
echipamentelor in
- Rampele de acces ale autovehiculul destinat alimentarii cu produse
timpul petroliere vor fi dimensionate în funcţie de perioada anului şi de
alimentarii,deplasarii vehiculele care se vor alimenta.
pe drumurile de santier - În cazul în care e s t e a b s o l u t a s t a t i o n a r e a l a m a i p u t i n
d e 2 m , se va proceda la luarea măsurilor necesare pentru a
întreprinde lucrările în absolută siguranţă.
- Fronturile de lucru se vor asana, eliminând blocurile slăbite
sau terenurile instabile.
- Marginile şanţurilor vor fi semnalizate, acelea care vor prezenta
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 13/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


risc de cădere.
- Vor fi semnalizate toate marginile şanţurilor.
- Manevrările utilajelor vor fi conduse de persoane
experimentate .
Deplasari sub - Autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere nu se va
efectul gravitatiei incarca cu materiale sau alte mase ce depasesc sarcina maxima
la admisa.
incarcare/alimentare - Rampele de acces ale vehiculelor vor fi dimensionate în funcţie
de perioada anului şi de vehiculele care se vor utiliza.
in/din autovehiculul
- Toate echipamentele vor fi în perfecte condiţii de funcţionare şi
destinat alimentarii cu cu documentaţia oficială la zi.
produse petroliere – 6 - Circulaţia pe terenurile denivelate se va efectua cu viteză redusă.
alunecare, - Echipamentele vor fi dotate cu faruri faţă şi spate, oglinzi
retrovizoare în ambele părţi, bară de siguranţă împotriva şocurilor
şi a impactelor, avertizare sonoră de marşarier şi câte un extinctor.
- Echipamentele vor fi inspectate zilnic în vederea controlării
bunei funcţionări a motorului, sistemelor hidraulice, frânelor,
direcţiei, luminilor, cutei de viteze, transmisiei, lanţurilor şi
pneurilor.
Erori de manevrare a -In cadrul instruirilor se va dezbate aspectul imperativ al unei bune
autovehiculul destinat perceptii a mediului din jurul echipamentului in timpul executiei
alimentarii cu produse lucrarilor, in vederea constientizarii conducatorilor auto de
autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere
petroliere datorate
-In cazul in care vizibilitatea nu este satisfacatoare sau se fac manevre
vizibilitatii limitate, cu ciclu mare de repetitivitate (ex. du-te-vino) sau zgomotul ambiant /
lovire de catre relieful / iluminatul / conditiile meteo etc. nu permit o perceptie
utilaje,autobasculante adecvata a mediului de lucru (personal, alte utilaje, obstacole, gropi,
in miscare 4 etc) se recomanda ca lucrarile sa fie coordonate si asistate permanent
din exterior de un lucrator desemnat in acest sens, iar comunicarea
dintre acesta si operatorul autovehiculul destinat alimentarii cu
produse petroliere sa se faca prin mijloace radio.
-Se va circula cu luminile de intalnire aprinse
- Nu este permisă situarea personalului în spatiile de alimentare cu
combustibil.
-Semnalizarea marginilor excavării.
- Circulaţia pe terenurile denivelate se va efectua cu viteză redusă.
Suprafete de circulatie 2 -Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii in munca cu
alunecoase (pamant privire la desfasurarea activitatii in medii in care au acces
umed cu depuneri de vehicule de manipulare si transport, respectiv transport intern
specific santierelor.
zapada, ape pluviale,
-Instruirea lucratorilor cu privire la circulatia vehiculelor de
suprafete cu scurgeri de transport pe caile rutiere publice si santiere.
ciment, beton, apa -Verificarea aptitudinilor medicale conform HG 355/2007
tehnologica etc.) pentru personalul care deserveste vehicule de transport in
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 14/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


conformitate cu cerintele medicului de medicina muncii si
termenele stabilite prin lege. (testare psihologica pentru
conducerea vehiculelor cu masa peste 3,5 tone).
-Circulatia vehiculelor in santier se va efectua numai cu viteza
redusa pentru a nu ridica praf in urma lor, si pentru a avea timp de
oprire in caz de aparitie a unui eveniment nedorit.
– -Oscilaţiile şi frânele bruşte vor fi evitate deoarece pot
provoca dezechilibrarea autovehiculului destinat alimentarii cu
produse petroliere.
- Este obligatorie respectarea normelor de utilizare, întreţinere şi
securitate marcate de către constructorul autovehiculului destinat
alimentarii cu produse petroliere.
- Se va păstra întotdeauna distanţa de siguranţă faţă de şanturi
şi orice modificare a terenului care ar putea cauza răsturnarea
autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere mai ales in
perioadele reci sau cand drumurile tehnologice sunt umede.
- Drumurile pentru circulaţia internă în perimetrul zonei lucrărilor
vor fi protejate pentru a evita aglomerarea sau deteriorarea excesivă
care ar periclita siguranţa circulaţiei.
-Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii
autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere sunt obligaţi
ca, la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, să reducă viteza
până la limita evitării oricărui pericol.
Risc de vatamare, in -Sunt admise numai vehicolele - cisterna omologate, cu inspectia
cazul lovirii diferitelor tehnica in termen de valabilitate si care au in dotare, si in stare de
obstacole, cu functionare, toate mijloacele de prevenire si de stingere a si
incendiilor, precum si de limitare a efectelor accidentelor.
autovehiculul destinat
-Circulatia vehiculelor in santier se va efectua numai cu viteza
alimentarii cu produse redusa pentru a nu ridica praf in urma lor, si pentru a avea timp de
petroliere avand oprire in caz de aparitie a unui eveniment nedorit.
viteza mare de -Circulatia sau accesul autovehiculelor, respectiv persoanelor in
deplasare atat pe caile interiorul zonei de siguranta va fi interzisa.
de circulatie publice, -Soferii si operatorii nu trebuie sa lase niciodata utilajele
cat si in incinta nesupravegheate cu motorul pornit sau cheia in contact, daca
4 parasesc utilajul in santier.
santierelor.
- Se va păstra întotdeauna distanţa de siguranţă faţă de şanturi
şi orice modificare a terenului care ar putea cauza răsturnarea
autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere mai ales in
perioadele reci sau cand drumurile tehnologice sunt umede.
- Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la
limita evitării oricărui pericol. De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers
şi în staţionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în
timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale
sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor
autovehicule ce se apropie.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 15/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


- Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii
autovehiculelor sunt obligaţi ca, la întâlnirea cu autovehicule ce vin
din sens opus, să reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol.
Calamitati nautrale – -Organizarea unui plan de interventii in caz de calamitati-
furtuni puternice, Instruirea personalului privind masurile care se iau in cazul
calamitatilor
surpari de teren, vant
-Instruirea personalului de conducere a proceselor de munca pentru
puternic, 3
constientizarea si intelegerea masurilor de siguranta in cazul
grindina,trasnet etc. calamitatilor
-In timpul furtunilor puternice,trasnetului activitatea de alimentare
cu combustibil va fi intrerupta
Pericol de incendiu in -Dotarea autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere
timpul alimentarii cu mijloace de interventie in caz de incendiu – stingatoare cu
necorespunzatoare a spuma mecanica.
utilajelor,autobasculant -Se va interzice fumatul sau lucrul cu focul deschis in
apropierea autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere.
elor (pierderi de
-Instruirea lucratorilor cu privire la interventia si acordarea de
combustibil in timpul prim ajutor la locul accidentului in situatii de arsuri si
alimentarii). intoxicatii/inhalari de fum in urma unor incendii.
-Instruirea lucratorilor cu privire la masurile de prevenire si stingere
a incendiilor specifice; proceduri de utilizare a stingatoarelor de
6 incendiu si altor mijloace de interventie.
- Nu se fumeaza când se alimenteaza cu combustibil.
-Alimentarea se va realiza în zone s t a b i l i t e .
-Sunt admise in circulatie numai vehicolele - cisterna omologate, cu
inspectia tehnica in termen de valabilitate si care au in dotare, si in
stare de functionare, toate mijloacele de prevenire si de stingere a
si incendiilor, precum si de limitare a efectelor accidentelor.
-Verificarea exsistentei si starii de functionare a tuturor
mijloacelor de stingere a incendiilor antreneaza raspunderea exclusiva
a transportatorulusi si a personalului de operare.

Poziţii de lucru 2 -Creaţi alternative pentru schimbarea poziţiei corpului;


preponderent sezanda, -Alternaţi condusul cu alte activităţi;
-Măsuri suplimentare;
fiind astfel posibila -Limitarea timpului de lucru;
suprasolicitarea -Pauze regulate;
membrelor dar si a -Compensaţi cu exerciţii fizice;
-Odihna braţelor
coloanei vertebrale in -Supravegherea medicala a lucratorilor
urma ortostatismului -Instruirea lucratorilor si personalului de conducere cu privire la
prelungit necesitatea alternarii sarcinilor de lucru astfel incat sa se diminueze
stresul muscular si articular indus de mentinerea fortata a unei
Pericole de accidentare posturi pe perioade lungi de timp, precum si necesitatea efectuarii de
la pauze de destindere si refacere
urcarea/coborarea/inspe - Pentru urcarea şi coborârea din cabină şi de pe platforme să
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 16/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


ctarea vehicolului se utilizeze scările şi treptele existente pentru acest scop; să nu
urce pe roţi, anvelope, lanţuri sau aripi, în vederea evitării
accidentărilor cauzate în cădere. Urcarea se va face frontal (cu faţa
îndreptată înspre echipament) iar prinderea se va face cu ambele
mâini. Nu săriţi decât în caz de pericol.
- Curăţaţi încăltămintea de noroi sau pietriş înainte de a urca în
cabină.
- Nu păstraţi materiale gresate sau combustibil pe echipament, se pot
aprinde.
Desfasurarea activitatii -Se va interzice consumul de alcoolul la locul de munca,
sub influenta desfasurarea sarcinii de lucru sub influenta alcoolului sau a unor
bauturilor alcoolice, a medicamente cu efect halucinogen.
-Se va aduce la cunostinta lucratorilor, regulamentul intern si
unor medicamente cu
planul propriu de prevenire si protectie.
efecte halucinogene sau -Se vor efectua aleator controale privind nivelul de alcolemie din
a unui stadiu avansat de aerul respirat, cu ajutorul unor alcoolteste.
oboseala. -Supravegherea medicala a lucratorilor
-Personalul va fi constientizat prin instruire asupra riscurilor generate
de nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la
serviciu obosit sau in stare de ebrietate, cosum de alcool in timpul
programului
-Inspectarea personalului inainte de inceperea lucrului si in timpul
lucrului pentru a observa potentiale probleme, inclusiv testare la
alcool daca este cazul
-Interzicerea admiterii la lucru a persoanelor cu stare fizica sau
4
psihica necorespunzatoare, în stare de ebrietate precum şi
introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în timpul
programului;
-Preveniţi oboseala datorata concentraţiei prelungite a atenţiei
-Reduceţi sau eliminate condusul intr-un stil agresiv, care poate duce
la accidente, reduceţi încărcătura psihica şi emoţionala (nefolosirea
telefonului mobil, timp suficient pentru călătorie, metode de relaxare
şi de gestionare a stresului)
-Reduceţi riscul cauzat de activităţi colaterale sau personale, creşteţi
atenţia la evenimentele din trafic
-Evitaţi conflictele ce pot apărea din discuţii.
-Reduceţi pericolul potenţial cauzat de vreme, misiune, oboseala (de
ex., sa aveţi suficient timp pentru călătorie, sa utilizaţi cauciucuri
adecvate condiţiilor de vreme, sa aveţi sistem de aer condiţionat in
vehicul, frâne etc.)
-Instruire
Lipsa verificarilor 2 -Toate echipamentele vor fi în perfecte condiţii de funcţionare şi cu
privind autovehiculul documentaţia oficială la zi.
destinat alimentarii cu -Echipamentele vor fi dotate cu faruri faţă şi spate, oglinzi
retrovizoare în ambele părţi, bară de siguranţă împotriva şocurilor şi a
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 17/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


produse petroliere: impactelor, avertizare sonoră de marşarier şi câte un extinctor.
revizii periodice, -Echipamentele vor fi inspectate zilnic în vederea controlării bunei
inspectii tehnice funcţionări a motorului, sistemelor hidraulice, frânelor, direcţiei,
luminilor, cutei de viteze, transmisiei, lanţurilor şi pneurilor.
periodice.
-Sunt admise numai vehicolele - cisterna omologate, cu inspectia
tehnica in termen de valabilitate si care au in dotare, si in stare de
functionare, toate mijloacele de prevenire si de stingere a si
incendiilor, precum si de limitare a efectelor accidentelor.
-Verificarea exsistentei si starii de functionare a tuturor
mijloacelor de stingere a incendiilor antreneaza raspunderea exclusiva
a transportatorulusi si a personalului de operare.
- Lucrările de întreţinere sau reparaţie a echipamentelor se vor
efectua cu motorul oprit, excepţie făcând acele cazuri în care este
necesar ca motorul să fie pornit pentru scopul însuşi al lucrării.
- Nu se vor depăşi, sub nicio formă, sarcinile maxime stabilite
de către fabricantul echipamentului.
-Se vor face verificări periodice la toate punctele de refulare ale
motorului, cu scopul ca aceste gaze provenite din procesul de
combustie să nu intre în cabina conducătorului echipamentului.

Manevrarea
autovehiculului destinat - Drumurile pentru circulaţia internă în perimetrul zonei lucrărilor
alimentarii cu produse vor fi protejate pentru a evita aglomerarea sau deteriorarea excesivă
petroliere pe alte care ar periclita siguranţa circulaţiei utilajelor.
- Analizaţi spaţiul de manevră în care se va desfăşura lucrarea,
suprafete decat cele cereţi mărirea spaţiului marcat corespunzător necesar razei de
plane; pericol de acţiune a echipamentului, dacă observaţi că acesta este prea redus.
rasturnare a acestuia. - Fiţi atent la indicaţiile responsabilului cu semnalizarea.
- Poziţionaţi oglinzile retrovizoare într-un mod corespunzător.
3
- Când circulaţi pe drumurile publice, îndepliniţi normativele
din Codul rutier în vigoare.
- Nu încercaţi să efectuaţi „ajustări” cu utilajul în funcţiune
sau cu motorul pornit, deoarece vă puteţi răni.
- Nu permiteţi ca persoane neautorizate să manevreze
echipamentului, pot provoca accidente sau se pot răni.
- Nu executaţi lucrări cu echipamentului avariat, chiar dacă avaria
este doar parţială. Reparaţi mai întâi avaria şi abia apoi reporniţi
lucrul. Menţineţi o distanţă sigură faţă de gropi, pante şi creste;
Lucrari in camp -Control medical periodic
deschis, vara, expunere -Respectarea masurilor din Ordonanta 99/2000
la temperaturi ridicate -Instruirea lucratorilor privind necesitatea unei bune hidratari
6 -Instruirea lucratorilor privind riscul prezentat de consumul ridicat de
cofeina
-Asigurarea de spatii de odihna si refacere climatizate
-Asigurarea de apa minerala / plata la santier
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 18/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


-Alternarea efortului dinamic cu cel static
-Alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus,
-Acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de
recuperare.
Reducerea atentiei -Alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei
soferului datorita conducere/odihnă, funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto
monotoniei muncii -Folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări
-Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii in munca cu
(proces repetitiv de privire la desfasurarea activitatii in medii in care au acces
lunga durata care vehicule de manipulare si transport, respectiv transport intern
induce stres specific santierelor.
neuropsihic) -Verificarea aptitudinilor medicale conform HG 355/2007
pentru personalul care deserveste utilaje de ridicat/ vehicule de
transport in conformitate cu cerintele medicului de medicina muncii
si termenele stabilite prin lege. (testare psihologica pentru
2 conducerea vehiculelor cu masa peste 3,5 tone).
-Soferii si operatorii nu trebuie sa lase niciodata utilajele
nesupravegheate cu motorul pornit sau cheia in contact, daca
parasesc utilajul in santier.
-Creaţi alternative pentru schimbarea poziţiei corpului;
-Alternaţi condusul cu alte activităţi;
-Măsuri suplimentare;
-Limitarea timpului de lucru;
-Pauze regulate;
-Compensaţi cu exerciţii fizice;
-Odihna braţelor
Contact direct al -Se va utiliza EIP corespunzator perioadelor reci
epidermei cu suprafete -Selecţia atenta a echipamentului personal de protecţie, in concordanta cu
2 tipul muncii şi cerinţele normative.
metalice reci -Folosiţi mijloace auxiliare pentru încărcarea şi transportarea produselor reci;

Inhalarea emanatiilor Conducatorii auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


de la combustibili stand - sa aiba vechimea prevazuta de reglementarile in vigoare;
in amonte de locul - sa aiba aviz medical si psihologic corespunzator;
- sa fie reinstruiti si testati periodic asupra obligatiilor ce le revin;
alimentarii in directia
2 - sa posede adeverinta autovehiculului emisa de organele in drept din
vantului care sa rezulte ca autovehiculul corespunde pentru transportul de
produse periculoase;
- sa poarte echipament corespunzator caracteristicilor produsului de
transportat.
Nivel ridicat de praf si Instruirea lucratorilor privind importanta utilizarii EIP pentru
zgomot diminuarea la max a riscurilor de accidentare si imbolnavire prof.
2
-Achizitionarea, intretinerea EIP de catre angajator a EIP certificate,
produse de societati abilitate de ministerul muncii
Lucrul in zona liniilor 6 -Distanţa minimă între punctul cel mai înalt al utilajelor şi instalaţiilor
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 19/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


de inalta tensiune electrice de înaltă tensiune, pentru a se evita pericolul de electrocutare
este:
a) 3,0 m pentru instalaţii de până la 35 KV inclusiv
b) 4,0 m pentru instalaţii de până la 110 KV inclusiv
c) 5,0 m pentru instalaţii de până la 220 KV inclusiv
d) 6,0 m pentru instalaţii de până ia 400 KV inclusiv
Este interzisa plecarea autobasculantelor cu bena ridicata.
Se va semanliza zona de lucru
-La lucrul in zona liniilor electrice de medie,inalta tensiune se va avea
in vedere agatarea liniei electrice de catre utilajele,autobasculantele si
macaralele folosite in aceasta zona.
Fumatul, sursele de foc, Conducatorul autovehiculului destinat alimentarii cu produse
in momentul petroliere este obligat:
alimentarii cu - sa nu fumeze sa nu detinae, chibriturile sau orice alta sursa de foc;
- sa respecte cu strictete viteza de circulatie in incinta si indicatoarele
combustibil
de pe drumurile interioare;
- sa nu paraseasca autovehiculului destinat alimentarii cu produse
petroliere, sa evite stationarile si blocarea cailor de acces;
- sa nu efectueze reparatii la autovehiculului destinat alimentarii cu
produse petroliere;
6 - sa nu intervina la instalatiile sau utilajele din dotarea depozitului.
-In zonele, mediile, incintele sau locurile de munca cu pericole de
incendiu si exoplozie se interzice :
- intrarea cu foc deschis ;
- lucrul cu scule producatoare de scantei ;
- fumatul ;
- utilizarea de incaltaminte cu accesorii metalice ;
- folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice ;
- circulatia mijloacelor de transport neadaptate la astfel de medii ;
Se vor monta indicatoare de securitate si semnalizare pe autovehicol.
Parasirea -Soferii autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere nu
autovehiculului destinat trebuie sa le lase niciodata nesupravegheate cu motorul pornit sau
alimentarii cu produse cheia in contact, daca parasesc autovehicolul in santier.
petroliere, stationarile -Lucratorii care transporta substante periculoase trebuie sa fie
informati privind:
necorespunzatoare si • Natura riscurilor privind securitatea;
blocarea cailor de acces • Recunoaşterea riscurilor privind securitatea;
4 • Cum să minimalizezi riscurile privind securitatea;
• Cum trebuie procedat în cazul unei violări a securităţii.
-Conducătorii auto trebuie să fie sfătuiţi:
• După caz, să scoată cheia de contact, să încuie uşile cabinei şi spaţiul
de încărcare al vehiculului
Să nu transporte niciodată persoane neautorizate;
• Să nu lase niciodată vehiculul nesupravegheat într-o zonă izolată sau
neiluminată în timpul nopţii.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 20/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


-Să încerce să ţină vehiculul la vedere şi să aibă posibilitatea să ajungă
repede la acesta dacă trebuie să îl lase nesupravegheat;
-Managementul trebuie:
• Să revizuiască în mod constant procedurile funcţionale;
• Să gândească posibilele riscuri şi întotdeauna să aibă în vedere
măsuri de securitate;
Explozie generata de Măsuri care trebuie luate în caz de accident sau situaţie de urgenţă
utilizarea produselor În cazul în care se produce un accident sau apare o situaţie de urgenţă
petroliere in conditii în timpul transportului, trebuie să desfăşoare următoarele acţiuni, dacă
este posibil şi sigur să se acţioneze, astfel:
necorespunzatoare
- Să acţioneze sistemul de frânare, să oprească motorul şi să
Gaze, vapori, aerosoli deconecteze bacteria acţionând întrerupătorul principal, dacă acesta
există;
toxici,
- Să evite sursele de foc, în special, să nu fumeze, să nu utilizeze țigara
Gaze sau vapori electronică sau un dispozitiv similar şi nici să nu pornească vreun
echipament electric;
inflamabili sau
- Să informeze serviciile de urgenţă corespunzătoare, oferind cât mai
explozivi multe informaţii despre incident sau accident şi despre substanţele
implicate;
- Să îmbrace vesta fluorescentă şi să amplaseze corespunzător
dispozitivele de avertizare;
- Să nu calce sau să atingă substanţele împrăştiate şi să evite inhalarea
emanaţiilor,fumului, pulberilor şi vaporilor stând în amonte de locul
accidentului pe direcţia vântului;
6 - În situaţiile în care este potrivit şi sigur, să utilizeze extinctoarele
pentru a stinge un incendiu în fază incipientă sau mic de la anvelope,
frâne sau compartimentul motorului;
- Se va îndepărta din apropierea locului accidentului sau situaţiei de
urgenţă, va sfătui alte persoane să se îndepărteze şi va urma indicaţiile
serviciilor de urgenţă;
- Să îndepărteze orice obiect de îmbrăcăminte şi orice echipament de
protecţie utilizat şi contaminat pe care îl va înlătura în siguranţă.
 Coordonarea activităţii în zonele periculoase expuse exploziei sau
incendiilor
 Furnizaţi extinctoare cu gaz şi verificaţi validitatea acestora;
 Evitaţi murdărirea motorului cu substanţe uleioase
 Asiguraţi transportul în condiţii de siguranţă;
 Asiguraţi o ventilare corespunzătoare sau folosiţi semne de
avertizare;
 Nu ţineţi lavetele de ulei aproape de motor;
 Verificarea şi interzicerea folosirii dispozitivelor electrice într-un
mediu exploziv;
Metode de munca Conducătorii auto trebuie să fie sfătuiţi:
necorespunzatoare – • După caz, să scoată cheia de contact, să încuie uşile cabinei şi spaţiul
de încărcare al vehiculului
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 21/38

RISC IDENTIFICAT SCOR MASURI PREVAZUTE PENTRU DIMINUARE


succesiune gresita a
operatiilor la Să nu transporte niciodată persoane neautorizate;
descarcarea/incarcarea • Să nu lase niciodată vehiculul nesupravegheat într-o zonă izolată sau
neiluminată în timpul nopţii.
produselor petroliere
-Să încerce să ţină vehiculul la vedere şi să aibă posibilitatea să ajungă
din cisterne in repede la acesta dacă trebuie să îl lase nesupravegheat;
rezervoarele de stocaj Managementul trebuie:
si in rezervoarele e • Să revizuiască în mod constant procedurile funcţionale;
Pornirea defectuoasă a  • Să gândească posibilele riscuri şi întotdeauna să aibă în vedere
pompei de măsuri de securitate; Verificaţi frecvent starea de sănătate;
alimentare,imprastierea  Informarea şoferilor despre regulile de bază;
de combustibil pe caile  Instruirea
de acces etc  Curs de a conducere în condiţii de siguranţă.
 Discuţii frecvente care să încurajeze munca dintre colegi.
chipamentelor
 Conversaţii faţă în faţă care să evite conflictele
Planificarea, metode de îmbunătăţirea a muncii

Neutilizarea Instruirea lucratorilor privind importanta utilizarii EIP pentru


echipamentului diminuarea la max a riscurilor de accidentare si imbolnavire prof.
individual de protecţie -Achizitionarea, intretinerea EIP de catre angajator a EIP certificate,
şi a celorlalte mijloace produse de societati abilitate de ministerul muncii
de protecţie din dotare -verificarea trusei ADR
 Selecţia atenta a echipamentului personal de protecţie, in
din trusa ADR
concordanta cu tipul muncii şi cerinţele normative.
Cădere la acelaşi nivel Dotarea cu încălţăminte cu talpă antiderapantă
prin alunecare, Mentinerea locurilor de munca curate
împiedicare, Astuparea gropilor,santurilor
dezechilibrare Materialele, deseurile, echipamentele tehnice, utilajele, sculele, nu vor
fi lasate pe caile de acces

MASURI GENERALE DE PREVENIRE A RISCURILOR IN ACTIVITATEA DE


TRANSPORT PRODUSE PETROLIRE
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 22/38

Echipamente de protecţie individuală


- Cască de protecţie.
- Îmbrăcăminte de lucru conform condiţiilor climatice.
- Vestă de înaltă vizibilitate.
- Încălţăminte de protecţie cu bombeu şi talpă întărite.
- Mănuşi de protecţie împotriva agresiunilor mecanice.
- Mănuşi de protecţie împotriva substantelor periculoase
- Trusa ADR
In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii, lucratorii vor primi toate
informatiile referitoare la:
- riscurile la care sunt expusi;
- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul
activitatii;
- dispozitivele de protectie exsistente;
- masurile si mijloacele de protectie si autoprotectie;
- modul de interventie in caz de avarii sau accidente ;
- sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare ;
-Personalul angajat este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat.
-Se interzice purtarea echipamentului individual de protectie contaminat cu produse petroliere.
-Toate caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie,
libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil.
-Caile de acces si circulatie for fi nivelate, marcate pe margini si amenajate in vederea scurgerii
apei, iar pe durata anotimpului friguros vor fi curatate de zapada sau gheata si vor fi presarate cu
materiale antiderapante.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor


In zonele, mediile, incintele sau locurile de munca cu pericole de incendiu si exoplozie se
interzice :
- intrarea cu foc deschis ;
- lucrul cu scule producatoare de scantei ;
- fumatul ;
- utilizarea de incaltaminte cu accesorii metalice ;
- folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice ;
- circulatia mijloacelor de transport neadaptate la astfel de medii ;
- Se vor monta in loc vizibil indicatoare de securitate si avertizare.
– Este interzis fumatul in spatiile tehnice de exploatare,alimentare etc.
– In spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie efectuarea unor operatii care necesita
utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea PERMISULUI DE LUCRU CU
FOC.

PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN ACTIVITATEA DE DESFACERE A


PRODUSELOR PETROLIERE
– In cazul deversarilor si imbibarilor accidentale cu produse petroliere, se vor lua masuri de
denocivizare a portiunilor de teren afectate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare .
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 23/38

– Deseurile petroliere sau de alta natura vor fi depozitate pe categorii de material, in locuri
special amenajate.
-Se interzice alimentarea si repararea autovehiculelor in incinta depozitelor ; autovehiculul defect
va fi scos imediat din incinta prin remorcare sau impingere, fiind interzisa pornirea motorului.
– Circuitul autovehiculelor intrare in depozit petnru aprovizionare sau desfacere se va organiza
in sens unic, respenctandu-se indicatoarele de circulatie plantate in acest scop.
-Operatiile de descarcare, transport si manipulare petroliere se executa sub supravegherea unei
persoane cu atributii in acest sens.
– Constructiile metalice ale pompelor vor fi legate la pamant prin legaturi fixe pentru scurgerea
electricitatii statice, iar conductele de legatura vor fi prevazute cu punti echiponentiale la flanse.
-Autoutilitara va fi asigurata contra deplasarii necomandate cu ajutorul sabotilor de oprire.
-Descarcarea/incarcarea/alimentarea de produse petroliere pe timp de furtuna este interzisa.
-Operatiile de incarcare a autocisternelor se vor desfasura numai cu avizul si sub supravegherea
personalului cu atributii in acest sens.
– Se interzice accesul in incinta depozitului a vehiculelor care nu sunt amenajate pentru
transportul produselor petroliere, conform prevederilor legale in vigoare.
– Este interzis sa se efectueze operatii de incarcare/alimentare cu produse petroliere a
autocisternelor cu motoarele in functiune.
– Autocisternele stationate in vederea incarcarii cu produse petroliere, vor fi asigurate impotriva
deplasarii (in cazul pantelor) cu pene de lemn la roti.
– Se interzice incarcarea cu produse petroliere a autocisternelor, inainte ca acestea sa aibe
efectuate legaturile electrice la priza de impamantare, precum si inainte de efectuarea legaturiid e
egalizare a potentialelor pe conducta de incarcare.
– Prelungitoarele incarcatoarelor folosite la operatiile de incarcare vor fi confectionate din
material neferos si de lungime corespunzatoare.
– Pe platforma de alimentare auto vor stationa numai echipamentele care sunt in curs de
alimentare. Celelalte echipamente, vor stationa cu motoarele oprite, in afara rampei, in locuri
special amenajate.
– Este interzisa verificarea functionarii motoarelor echipamentelor sau repararea lor pe
platormele rampelor de incarcare.
– Este interzisa alimentarea echipamentelor prin curgerea directa a produselor, fara intermediul
prelungitoarelor.
– In cazul deversarii peste echipamente a produsului petrolier, scoaterea echipamentelor de la
rampa se face prin impingere sau tractare, intezicandu-se pornirea motorului echipamentului.
– Se interzice mersul inapoi al echipamentelui, fara pilotare din partea laterala.
- Pe perioada operatiunilor legate de masuratori la rezervoare,alimentare operatorii vor sta cu
spatele la vant pentru a evita inhalarea vaporilor nocivi.
- Pompele pentru livrarea produselor petroliere vor fi echipate numai cu instalatii electrice
executate in constructie antiexploziva,interzicandu-se improvizatiile.
– Se interzice folosirea pompelor de livrare a produselor petroliere neomologate conform
reglementarilor in vigoare.
– Gurile de masurare ale rezervoarelor vor fi protejate cu ghidaje si capace din material
antiscanteie.
– Masurarea nivelului produsului petrolier din rezervoare se va face cu ajutorul sistemelor de
masura automata a nivelului, in constructie antiexploziva corespunzatoare sau cu ajutorul tijei
din material neferos.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 24/38

– In cazul defectarii unei pompe de livrare, se va intrerupe alimentarea cu energie electrica a


utilajului respectiv si va fi anuntata imediat echipa de interventie
– In statiile de distribuire a produselor petroliere se interzice.
- desfundarea carburatoarelor sau conductelor prin suflarea cu gura.
- extragerea din rezervoare sau alte recipiente aspirandu-se produsul cu gura
prin furtun.
– La statiile cu copertine care acopera partea carosabila se vor monta indicatoare de inaltime
maxima permisa
-Parcarea autovehiculelor destinate alimentarii cu produse petroliere se face in locuri destinate
acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces si de circulatie din santier, precum si sub
limitele electrice aeriene.
– Locurile destinate parcarii autovehiculelor destinate alimentarii cu produse petroliere trebuie
alese astfel incat sa permita evacuarea rapida a acestora in caz de incendiu.
– Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor destinate alimentarii cu produse
petroliere care prezinta scurgeri de combustibil.
-Se interziec utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor autovehiculelor destinate
alimentarii cu produse petroliere sau in vederea mentinerii in stare calda a motoarelor aflate pe
platforma de parcare.
-Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile se parcheaza la marginea
platformei astfel incat un eventual incendiu produs la acestea sa nu se propage la celelalte
autovehicule sau la depozitele vecine.
-Este interzisa parcarea autocisternelor in apropierea statiilor de alimentare.
– Dupa terminarea programului conducatorului autovehiculului este obligat:
- sa parcheze autovehicolul la locul stabilit;
- sa asigure autovehiculul;
- sa sesizeze eventualele defectiuni ivite;
– Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor pastra, in afara programului de lucru, la poarta
pentru a se putea interveni in caz de necesitate.
– Este interzisa folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea motorului sau
la executarea unor lucrari de sudura, lipire, etc. in interiorul garajelor.
– Este interzisa flosirea benzinei si petrolului pentru curatirea pardoselilor, mainilor,
imbracamintei.
– Este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu in incinta parcului de rezervare .
–Se vor monta prize de legare la pamant pentru descarcare a electricitatii statice a rezervorului si
conductoarelor de la rezervoare.
– Teritoriul depozitului de produse petroliere va fi amenajat astfel incat sa fie ferit de inundatii si
sa asigure scurgerea corespunzatoare a apelor pluviale, sa aibe asigurata alimentarea cu apa
necesara(potabila, industriala si rezerva PSI) si sa fie dotat cu sisteme cirespunzatoare de
neutralizare si scurgere a apelor reziduale.
-Perimetrul depozitului va fi delimitat printr-un gard de cel putin 2 m prevazut cu un
dispozitiv(sistem) pentru a impiedica patrunderea necontrolata in incinta.
– Rezervoarele pentru produse petroliere vor fi amplasate in parcuri, pe platforme, avand cote de
nivel mai mici decat platformele instalatiilor tehnologice si vor fi imprejmuite
- Terenul din jurul rezervoarelor indiguite va fi nivelat si va avea o panta usoara spre gurile de
canal, pentru capacele apelor pluviale, a condensului de la serpentinele de incalzire si a
produselor deversate sau revarsate in caz de avarie.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 25/38

– Terenul din jurul rezervoarelor de receptie din aceeasi indiguire va fi pavat si va avea panta de
scurgere spre gurile de canalizare.
-Pentru prevenirea unor situatii periculoase in cadrul unitatilor de desfacere a produselor
petroliere se vor asigura sisteme operative de informare.
- Nu va stationa autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere la mai puţin de 2 m de
marginea şanţului sub nicio formă, pentru a se evita supraîncărcările şi, în consecinţă,
posibile alunecări de teren.
- În cazul în care e s t e a b s o l u t a s t a t i o n a r e a l a m a i p u t i n d e 2 m , se va proceda la
luarea măsurilor necesare pentru a întreprinde lucrările în absolută siguranţă.
- Când va fi nevoie ca un vehicul de încărcare sau vreun utilaj să se apropie de vreo margine
cu taluz se vor aşeza marcaje sau, în lipsa acestora, opritoare de siguranţă verificându-se în
prealabil rezistenţa solului la greutatea acestuia.
- În cadrul alimentarilor nocturne sau în special acelea care vor afecta zonele rutiere sau
de trecere, se vor aşeza lumini şi semnalizări care să avertizeze în mod vizibil existenţa
operatiunii de executat.
- Rampele de acces ale vehiculelor vor fi dimensionate în funcţie de perioada anului şi de
vehiculele care se vor utiliza.
- Nu este permis autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere sa stea în raza de
acţiune a echipamentelor cand acestea sunt in functiune.
Lucratorul autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere se va apropia de
echipamentul pe care il alimenteaza numai in momentul opririi activitatii acestuia
- Manevrările utilajelor vor fi conduse de persoane experimentate diferite de
manipulant.
- Se vor stropi drumurile din santier pentru evitarea formării prafului.
-Se va ţine cont de faptul că o stropire excesivă poate provoca alunecări.
Semnalizare
- Delimitarea şi balizarea drumurilor lucrării.
- Semnalizarea marginilor.
- Semnal acustic automat pentru mersul înapoi pentru toate utilajele şi
camioanele.
- Semnalizarea in conformitate cu normele ADR

. RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR


Riscuri
- Prinderea la/sau între echipamente şi autovehiculul destinat alimentarii cu
produse petroliere.
- Accidente.
- Lovituri şi şocuri cu/sau în vehicule.
- Agenţi chimici (vapori,praf ambiental).
- Agenţi fizici (vibraţii şi zgomot).
- Explozii.
- Incendii.

Măsuri de prevenire şi protecţie


- Autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere va fi în perfecte condiţii de
funcţionare şi cu documentaţia oficială la zi.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 26/38

- Autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere va fi dotate cu faruri faţă şi spate,


oglinzi retrovizoare în ambele părţi, bară de siguranţă împotriva şocurilor şi a impactelor,
avertizare sonoră de marşarier şi cu extinctoare.
- Autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere va fi inspectat zilnic în vederea
controlării bunei funcţionări a motorului, sistemelor hidraulice, frânelor, direcţiei,
luminilor, cutei de viteze, transmisiei, lanţurilor şi pneurilor.
- Se va interzice oricărei persoane să lucreze sau să rămână în aria de acţiune a
autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere va fi, pentru a evita riscurile de
accident.
- Sub nicio formă nu se va abandona autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere
va fi cu motorul pornit sau fiind oprit cu cheia în contact.
- Se interzice cu vehemenţă transportul persoanelor pe/ in bena pentru a evita riscul de
cădere sau accidentare.
- Se va respecta în permanenţă semnalizarea aferentă lucrărilor.
- Lucrările de întreţinere sau reparaţie la autovehiculul destinat alimentarii cu produse
petroliere se va efectua cu motorul oprit, excepţie făcând acele cazuri în care este necesar
ca motorul să fie pornit pentru scopul însuşi al lucrării.
- Se vor semnaliza drumurile de circulaţie internă în cadrul zonei de alimentare,
semnalizări standard ale traficului.
- Atunci când este necesară traversarea drumului public, se vor îndeplini cu rigurozitate
dispoziţiile legale în vigoare
- Circulaţia pe terenurile denivelate se va efectua cu viteză redusă.
- Nu se permite sub nicio formă urcarea sau coborârea din autovehiculul destinat
alimentarii cu produse petroliere în timpul mersului acestuia.
- Niciodată nu se va porni motorul fără a verifica în prealabil că nu este nimeni în zona de
operare a autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere.
- Se interzice vehement odihna lucrătorilor la umbra proiectată de echipamentele oprite.
- Oscilaţiile şi frânele bruşte vor fi evitate deoarece pot provoca dezechilibrarea
bazinului de combustibil.
- Este obligatorie respectarea normelor de utilizare, întreţinere şi securitate marcate de către
constructorul echipamentului cu respectarea normelor ADR.
- Nu se vor depăşi, sub nicio formă, sarcinile maxime stabilite de către fabricantul
echipamentului.
- Se va păstra întotdeauna distanţa de siguranţă faţă de şanturi şi orice modificare a
terenului care ar putea cauza răsturnarea autovehiculului destinat alimentarii cu produse
petroliere.

Norme de conduită pentru operatorul echipamentului


În timpul operării:
- Să emită avertizarea sonoră exact înainte de momentul intrarii in zona de actiune a
echipamentelor ptr.atentionarea operatorului sa opreasca activitatea .
- Pentru urcarea şi coborârea din cabină şi de pe platforme să se utilizeze scările şi
treptele existente pentru acest scop; să nu urce pe roţi, anvelope, lanţuri sau aripi, în
vederea evitării accidentărilor cauzate în cădere. Urcarea se va face frontal (cu faţa îndreptată
înspre echipament) iar prinderea se va face cu ambele mâini. Nu săriţi decât în caz de pericol.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 27/38

- Curăţaţi încăltămintea de noroi sau pietriş înainte de a urca în cabină.


- Adaptaţi deplasarea autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere la traficul din
zona lucrării.
- Verificaţi mereu stabilitatea autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere.
- Păstraţi distanţa de siguranţă faţă de şanţuri, taluzuri sau alte modificări ale terenului care
pot provoca răsturnarea autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere.
- Analizaţi spaţiul de manevră în care se va desfăşura alimentarea, cereţi mărirea spaţiului
marcat corespunzător necesar a autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere, dacă
observaţi că acesta este prea redus.
- Fiţi atent la indicaţiile responsabilului cu semnalizarea.
- Poziţionaţi oglinzile retrovizoare într-un mod corespunzător.
- Când circulaţi pe drumurile publice, îndepliniţi normativele din Codul rutier în
vigoare.
- Nu încercaţi să efectuaţi „ajustări” la autovehiculul destinat alimentarii cu produse
petroliere în funcţiune sau cu motorul pornit, deoarece vă puteţi răni.
- Nu permiteţi ca persoane neautorizate să manevreze autovehiculul destinat alimentarii cu
produse petroliere, pot provoca accidente sau se pot răni sau deversa combustibilul in afara
echipamentului de alimentat .

În timpul operaţiilor de întreţinere:


- În cazul încălzirii motorului, nu uitaţi ca nu trebuie să ridicaţi direct capacul
radiatorului. Vaporii, dacă sunt eliberaţi, va pot provoca arsuri grave.
- Evitaţi atingerea lichidului anticoroziv, iar dacă este strict necesar manevrarea
acestuia, faceţi-o protejându-vă cu mănuşi şi ochelari antiproiecţii.
- Amintiţi-vă că uleiul de la motor este fierbinte atunci când motorul este cald.
-Schimbaţi-l doar când este rece.
- Nu fumaţi când umblaţi la baterie, nici când alimentaţi cu combustibil.
- Nu atingeţi electrolitul bateriei direct cu degetele. Dacă este necesară operaţiunea,
efectuaţi-o protejându-vă cu mănuşi impermeabile.
- Dacă trebuie să interveniţi la sistemul electric, deconectaţi mototrul şi scoateţi cheia din
contact.
- Amintiţi-vă că lichidele din baterie eliberează gaze inflamabile. Bateria poate exploda prin
aprinderea de scântei.
- Verificaţi presiunea din anvelope, lucraţi cu nivelul de presiune recomandat de către
fabricantul echipamentului
- În timpul ajustării presiunii la roţi, poziţionaţi-vă în spatele cauciucului benzii de
rulare, la depărtare de punctul de conexiune. Amintiţi-vă că o spargere a conductei de
cauciuc sau a duzei poate transforma setul într-un bici.
- La punctele de alimentare, autovehiculul destinat alimentarii cu produse petroliere se va opri
cu frâna de mână în poziţie de frânare; dacă acest lucru se realizează pe terenuri înclinate
va fi obligatorie utilizarea de opritoare de imobilizare a roţilor.
- bazinul de combustibil se va poziţiona în mod uniform cu greutăţile compensate, astfel
încât împărţirea să fie în mod cât mai uniform.
- Se vor respecta distanţele de siguranţă în ceea ce priveşte instalările electrice care
traversează
zonele de lucru.
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 28/38

- Va fi interzisă prezenţa de persoane în lada autovehiculului destinat alimentarii cu produse


petroliere.
- Înainte de a începe pornirea, se va verifica ca zona să fie fără obstacole şi luminile şi
claxonul de marşarier intră în funcţiune.
- Adaptaţi deplasările autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere la traficul din
lucrare.
- Supravegheaţi în orice moment stabilitatea vehiculului

LUCRUL IN ZONA LINIILOR DE INALTA TENSIUNE


ORDIN   Nr. 4 din 9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta
aferente capacitatilor energetice - revizia I emis ANRE
In condiţiile prevăzute distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de echipament
pentru a se evita pericolul de electrocutare, trebuie să fie de cel puţin:
a) 3,0 m pentru instalaţii de până la 35 KV inclusiv
b) 4,0 m pentru instalaţii de până la 110 KV inclusiv
c) 5,0 m pentru instalaţii de până la 220 KV inclusiv
d) 6,0 m pentru instalaţii de până ia 400 KV inclusiv
Este interzisa plecarea autobasculantelor cu bena ridicata.
Se va semanliza zona de lucru

ACCIDENTE CU VEHICULE
1. Printre regulile de bază pentru evitarea accidentelor provocate de diferitele vehicole care
circulă pe şantier se numără următoarele:
-Respectarea tuturor sistemelor de semnalizare, în special a celor din zonele şi căile de acces
pentru vehicole, cât şi cele rezervate pietonilor.
-Accesul la şantier trebuie efectuat întotdeauna prin intrarea pentru vehicule şi nu cea destinată
personalului.
-Folosirea vehicolelor doar în cazul în care există o autorizaţie în acest sens, şi urmând
instrucţiunile primite pentru manevrarea lor corespunzătoare.
-Folosirea vestei reflectorizante care să asigure o vizibilitate corectă.
-Revizuirea şi respectarea semnalelor acustice de marşarier ale vehicolelor.
-În timpul manipulării lor, folosiţi echipamentele de protecţie individuală adecvate operaţiei pe
care o efectuaţi, mănuşi şi ochelari de protecţie, şi/sau mască.
-Nu trebuie folosit nici un produs chimic fără a-i cunoaşte caracteristicile şi riscurile, adică fără
a-i cunoaşte eticheta, deci trebuie întrebat tot ceea ce nu se înţelege.
-De asemenea, pentru a evita confuzii care pot provoca intoxicări prin ingestie, nu trebuie
schimbat recipientul original al niciunui produs chimic, iar în cazul în care este necesară
transferarea, nu trebuie niciodată folosit un recipient care a conţinut în prealabil alimente sau
băuturi.

MĂSURI CARE TREBUIE LUATE ÎN CAZ DE ACCIDENT SAU SITUAŢIE DE


URGENŢĂ CU SUBSTANTE PERICULOASE
-În cazul în care se produce un accident sau apare o situaţie de urgenţă în timpul transportului,
soferul autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere trebuie să desfăşoare
următoarele acţiuni, dacă este posibil şi sigur să se acţioneze, astfel:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 29/38

- Să acţioneze sistemul de frânare, să oprească motorul şi să deconecteze bacteria acţionând


întrerupătorul principal, dacă acesta există;
- Să evite sursele de foc, în special, să nu fumeze, să nu utilizeze țigara electronică sauun
dispozitiv similar şi nici să nu pornească vreun echipament electric;
- Să informeze serviciile de urgenţă corespunzătoare, oferind cât mai multe informaţii despre
incident sau accident şi despre substanţele implicate;
- Să îmbrace vesta fluorescentă şi să amplaseze corespunzător dispozitivele de avertizare;
- Să ţină la îndemână documentele de transport pentru a le pune la dispoziţie personalului
responsabil cu intervenţia de urgenţă;
- Să nu calce sau să atingă substanţele împrăştiate şi să evite inhalarea emanaţiilor,fumului,
pulberilor şi vaporilor stând în amonte de locul accidentului pe direcţia vântului;
- În situaţiile în care este potrivit şi sigur, să utilizeze extinctoarele pentru a stinge un incendiu în
fază incipientă sau mic de la anvelope, frâne sau compartimentul motorului;
- Să nu intervină pentru stingerea incendiului din interiorul compartimentelor de încărcare a
mărfurilor;
- În situaţiile în care este posibil şi sigur, să folosească echipamentul aflat la bord pentru a se
preveni scurgerile în mediul acvatic sau în sistemul de canalizare şi pentru a ţine sub control
împrăștierea acestora;
- Se va îndepărta din apropierea locului accidentului sau situaţiei de urgenţă, va sfătui alte
persoane să se îndepărteze şi va urma indicaţiile serviciilor de urgenţă;
- Să îndepărteze orice obiect de îmbrăcăminte şi orice echipament de protecţie utilizat şi
contaminat pe care îl va înlătura în siguranţă.

Echipament pentru protecţia generală și personal în vederea luării măsurilor generale de


urgenţă sau măsurilor specifice diferitelor pericole şi care trebuie să se afle la bordul
vehiculului conform ADR
Toate unităţile de transport, trebuie să aibă la bord următorul echipament:
- pentru fiecare vehicul, o cală de dimensiuni adecvate masei maxime a vehiculului şi
diametrului roţilor;
- două dispozitive de avertizare independente;
- lichid pentru spălarea ochilor; şi
pentru fiecare soferul autovehiculului destinat alimentarii cu produse petroliere:
- o vestă fluorescentă;
- o lanternă portabilă;
- o pereche de mănuşi de protecţie; şi
- un mijloc de protecţie pentru ochi.

RISCURI GENERATE DE ELECTRICITATEA STATICĂ


Curentul electric generat de curgerea lichidelor inflamabile
Acumulările electrostatice la curgerea lichidelor inflamabile apar în special datorită
caracteristicilor diferite ale limitei de separare a fazei lichidă de cea solidă.
Nivelul de încărcare electrostatică a lichidului în mişcare depinde de viteza de deplasare,
rugozitatea suprafeţei interioare a conductei, tipul de mişcare, permitivitatea, conductivitatea
electrică ale acestuia etc.
Dacă lichidul încărcat electric este transvazat într-un rezervor izolat faţă de pământ, este posibilă
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 30/38

încărcarea electrică a rezervorului la valori periculoase.


Nivelul de încărcare electrostatică a rezervorului este determinat atât de curentul electric de
convecţie datorat sarcinilor electrice antrenate de lichid, dar şi de rezistenţa de izolaţie nenulă a
recipientului faţă de pământ.

Generarea sarcinilor electrice la încărcarea şi/sau descărcarea cisternelor auto


Transvazarea lichidelor inflamabile, mai ales a celor cu caracteristici superioare, este
însoţită de apariţia unei cantităţi importante de sarcină electrică la încărcarea sau descărcarea
cisternelor auto.
În anumite condiţii, sarcina electrică acumulată poate conduce la o încărcare, până la
valori periculoase, a conductei, rezervorului, precum şi a altor obiecte metalice izolate faţă de
pământ.
Dacă rezervorul în care are loc curgerea lichidului este izolat electric faţă de pământ, datorită
sarcinilor electrice generate ca urmare a curgerii prin conductă, acesta se poate încărca la un
potenţial faţă de pământ până la o valoare ce depinde de dimensiunile recipientului (capacitatea
electrică a acestuia faţă de pământ) şi de prezenţa unor neregularităţi pe suprafaţa sa exterioară.

Măsuri de prevenire pentru limitarea şi controlul riscurilor de incendiu/explozie la


spatii de distribuţie a carburanţilor
Datorită condiţiilor specifice din staţiile de distribuţie carburanţi, riscul apariţiei unor
incidente este relativ mare, dacă nu sunt adoptate măsuri stricte de limitare şi control a unor
astfel de situaţii.
Principalele măsuri punctuale, care trebuie adoptate în aceste zone sunt următoarele:
– este interzisă utilizarea vaselor sau ambalajelor din materiale plastice pentru transportul
benzinei şi a altor produse inflamabile, având în vedere posibilitatea încărcării electrostatice a
acestora;
– personalul spatiilor trebuie să urmărească în permanenţă menţinerea în bune condiţii a
capacelor şi a ramelor chesoanelor rezervoarelor, pentru a evita realizarea de straturi izolante
electric;
– măsurarea nivelului de produs în rezervoare se va executa cu dispozitive omologate,
realizate din materiale metalice neferoase, pentru a evita apariţia scânteilor la lovirea accidentală
de pereţii rezervoarelor; sistemele moderne de măsurare, utilizând traductoare specifice, permit
eliminarea riscurilor care pot să apară la utilizarea sistemelor mecanice;
– sunt obligatorii respectarea măsurilor pentru protecţia împotriva incendiilor şi a
exploziilor, care se referă la depozitarea şi vehicularea produselor lichide inflamabile.;
– alimentarea mijloacelor auto cu carburant se face numai pe timpul cât motorul acestora
este oprit;
– alimentarea rezervoarelor se face utilizându-se numai furtunuri flexibile prevăzute cu armături
realizate din materiale metalice neferoase, pentru a evita apariţia de scântei la lovirea accidentală
a acestora;

Prevenirea incendiilor la autovehicule


– se interzice depozitarea şi livrarea produselor petroliere în vase improvizate,
deteriorate sau deschise (cu suprafaţă liberă);
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 31/38

– furtunurile pompelor pentru alimentare vor fi menţinute permanent în stare de utilizare


şi vor fi folosite cu dispozitive de închidere realizate din materiale metalice neferoase;
– se interzice executarea oricărui gen de reparaţii la autovehicule, autoturisme etc., pe
platformele de alimentare ale acestor spatii de alimentare;
– încărcătoarele instalaţiilor de distribuţie vor avea dispozitive în construcţie, realizate
din materiale metalice neferoase;
– în zonele cu probabilitate mare de apariţie a concentraţiilor de vapori inflamabili,
personalul spatiilor de alimentare va utiliza echipament special de protecţie; este interzisă
folosirea îmbrăcămintei, lenjeriei şi a altor obiecte având conţinut din fire sintetice sau mase
sintetice şi/sau plastice, precum şi a încălţămintei care poate produce prin lovire sau frecare
scântei, capabile să aprindă vapori inflamabili;
– fiecare sortiment de carburant se depozitează în rezervoarele sau compartimentele
stabilite, fiind interzisă schimbarea destinaţiei acestora de la un sortiment de produs la altul, fără
asigurarea tuturor măsurilor de pregătire necesare (golire, curăţare a pereţilor interiori etc.);
– pe durata descărcării carburanţilor, autocisternele, conductele de golire şi părţile
metalice ale platformei de descărcare (atunci când există), trebuie conectate electric între ele şi
întregul sistem trebuie legat la pământ;
– carburanţii nu vor fi distribuiţi din rezervoare prin cădere liberă;
– descărcarea carburanţilor din autocisterne, precum şi operaţiile conexe acestei activităţi
se realizează numai cu motorul oprit;
– furtunurile flexibile ale pompelor de distribuţie a carburanţilor, vor fi de tip omologat,
antistatizate, iar lungimea maximă nu va depăşi valoarea specificată de normativele în vigoare;
– la gurile de descărcare a carburanţilor în rezervoare, vor fi prevăzute borne de legare la pământ
pentru conectarea autocisternelor, în vederea evitării apariţiei descărcărilor electrice datorate
acumulărilor de sarcină;
– se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, verificare sau control la
instalaţiile electrice, de încălzire − ventilare etc., pe timpul vehiculării carburanţilor la
rezervoare, staţii de pompare, guri de descărcare în zonele cu risc de incendiu sau de explozie;
– toate părţile metalice ale elementelor de construcţie, echipamentelor electrice şi
conductelor metalice care, în mod normal nu se află sub tensiune, dar care pot ajunge în această
situaţie, în mod accidental, se vor lega la nulul instalaţiei şi, suplimentar, la centura de punere la
pământ, în conformitate cu reglementările în vigoare;
– în zonele cu risc de incendiu sau de explozie se vor utiliza numai instalaţii electrice şi
echipamente (conductoare, dispozitive, aparate, utilaje etc.), corespunzătoare mediului respectiv
(în construcţie „antiex”);
– se interzice folosirea sculelor şi/sau dispozitivelor care ar putea produce scântei prin
lovire sau utilizare, la rezervoare şi instalaţii pentru carburanţi;
– executarea lucrărilor privind mentenanţa agregatelor de pompare se realizează numai de
către personal autorizat în acest sens;
– în cazurile când spaţiile de lucru sunt dotate cu instalaţii electrice, utilaje etc., acestea
vor fi de tipul „antiex ”;
– periodic se vor efectua măsurători pentru verificarea rezistenţelor de dispersie ale
prizelor de pământ şi a continuităţii la instalaţiile electrice, numai de către personal autorizat în
acest sens;
– la utilizarea furtunurilor cu armătură metalică, se va verifica continuitatea electrică a
acestora, precum şi existenţa legăturii la priza de pământ; furtunurile din cauciuc cu capăt
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 32/38

metalic, utilizate pentru umplerea cisternelor auto, butoaielor etc., care nu au asigurată prin
construcţie o legătură electrică între cele două capete, trebuie să fie legate la pământ cu sârmă
din cupru (înfăşurată pe furtun la partea exterioară sau introdusă în interior), având un capăt lipit
de piesele metalice ale conductei cu produs, iar celălalt capăt lipit la capătul furtunului;
– dacă construcţiile şi utilajele din zonele de lucru impun protecţia contra descărcărilor sub
formă de trăsnet, sistemul de protecţie va fi realizat conform normativului I – 20.

Măsuri de prevenire pentru limitarea şi controlul riscurilor de incendiu / explozie la


rampele de încărcare / descărcare în / din autocisterne la presiune atmosferică
Măsurile care trebuie adoptate la rampele de încărcare/ descărcare a produselor
inflamabile, au în vedere, în mod prioritar faptul, că orice incendiu sau explozie în aceste zone,
poate genera pagube extrem de ridicate, determinând riscuri inclusiv pentru vecinătăţi. În acest
sens, este necesar a urmări îndeplinirea următoarelor măsuri:
– înainte de începerea operaţiei de încărcare/descărcare a produselor petroliere, cisternele
metalice vor fi conectate, prin cleme tip „crocodil”, special destinate acestui scop, la centura de
legare la pământ a rampelor; această legătură trebuie să asigure neutralizarea sigură a sarcinilor
electrice care pot să apară pe durata transvazării lichidelor combustibile;
– în incinta depozitului, este interzisă efectuarea de reparaţii sau diverse intervenţii la
mijloacele de transport, în timpul încărcării sau staţionării acestora;
– se interzice încărcarea produselor în autocisterne, înainte de oprirea motoarelor, acestea
putând fi pornite numai după terminarea operaţiei de încărcare în condiţii normale; de asemenea,
vor fi oprite motoarele autovehiculelor care aşteaptă rândul la încărcare pe platforma rampei;
– este interzisă pornirea motoarelor autovehiculelor înainte de închiderea capacelor de la
cisternele auto;
– încărcarea produselor combustibile lichide în autocisterne sau în alte recipiente, dacă
este necesar, se face numai utilizând pâlnii de încărcare sau prelungitoare confecţionate din
material metalic neferos, care să nu producă scântei prin lovirea sau frecarea de gurile
autocisternelor sau a recipientelor;
– se interzice încărcarea/descărcarea, precum şi circulaţia personalului pe corpul autocisternelor
şi a altor recipiente care conţin lichide combustibile, pe timp de furtună cu descărcări sub formă
de trăsnet; – este interzisă încărcarea autocisternelor sau a altor recipiente prin curgere
gravitaţională (liberă) a lichidelor, direct din rezervoare, fără folosirea pâlniilor de încărcare sau
a prelungitoarelor, care trebuie să ajungă până cel mult 30 cm deasupra părţii inferioare a
recipientului;
– se interzice ca verificarea nivelului lichidelor inflamabile din autocisterne şi alte
recipiente, la încărcări/descărcări, pe timp de noapte, să se facă cu lămpi sau alte surse de
iluminat utilizând flacăra deschisă; dacă este necesar, în acest scop, pot fi utilizate numai lămpi
portative în construcţie „antiex”;
– probele din autocisterne se vor executa utilizând numai echipamente confecţionate din
materiale metalice neferoase, care nu produc scântei prin lovire sau frecare de gurile de încărcare
ale autocisternelor;
– măsurarea nivelului lichidului combustibil din autocisterne se va efectua numai
utilizând dispozitive omologate şi realizate din materiale metalice neferoase;
– dacă spaţiile de lucru sunt dotate cu instalaţii electrice, utilaje etc., acestea vor fi
executate în construcţie „antiex ”;
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 33/38

– periodic se vor efectua măsurători privind rezistenţele de dispersie ale prizelor de


pământ şi a continuităţii la instalaţiile electrice, numai de către personal autorizat în acest sens;
– în cazurile când construcţiile şi/sau utilajele din zonele de lucru impun protecţia contra
descărcărilor sub formă de trăsnet, sistemele corespunzătoare de protecţie se vor realiza conform
normativului I − 20.

Interdicţii ale conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri cu pericol de


incendiu/explozie
Principalele interdicţii ale conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri cu
pericol de incendiu/explozie sunt:
– să plece în cursă fără a fi însoţiţi de cel puţin o persoană care să cunoască bine
caracteristicile mărfurilor care se transportă şi care să–i însoţească pe tot parcursul;
– să genereze şocuri autovehiculului;
– să fumeze în timpul transportului sau să aprindă focul la opriri/staţionări, la o distanţă
mai mică de 50 m de vehicul;
– să lase autovehiculul sau încărcătura fără supraveghere;
– să parcheze autovehiculul încărcat în garaj;
– să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaj de mase plastice, care prin
agitarea combustibilului în timpul mersului produc sarcini electrostatice;
– să remorcheze autovehiculele rămase în pană;
– să efectueze transportul încărcăturilor cu pericol de incendiu şi/sau explozie în timpul
nopţii sau să circule cu viteză peste limitele admise, pe timp de ceaţă sau ploaie;
– dacă din cauza deteriorării ambalajelor în timpul transportului sau din alte cauze,
substanţele uşor inflamabile sau alte substanţe periculoase se împrăştie pe drum, conducătorul
vehiculului este obligat să oprească imediat ce observă aceasta şi, împreună cu persoana care îl
însoţeşte, să avertizeze pe cei din jur de pericol şi ia măsuri necesare pentru izolare, anunţând de
cele întâmplate cel mai apropiat organ de poliţie;
– să repare în parcurs autovehiculul încărcat cu mărfuri ce prezintă pericol de incendii şi
explozie; în cazul când remedierea este absolut necesară se va descărca mai întâi încărcătura care
va fi păzită de însoţitori şi apoi se va îndepărta autovehiculul la o distanţă de cel puţin 100 m
unde va fi reparat;
– să staţioneze pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe timp de noapte;
– este interzis ca în autovehiculele care transportă încărcături periculoase să se afle
pasageri sau încărcături neprevăzute în foaia de parcurs;
– autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile
tehnice şi de agreare, stabilite prin Acordul European referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a
aderat prin Legea nr. 31/1994;
– conducătorii de autovehicule care transportă încărcături periculoase trebuie să fie
autorizaţi pentru acest fel de transport, conform prevederilor legale.
Obligaţii ale conducătorilor de echipamente la spaţiile de alimentare cu carburanţi
Principalele obligaţii ale conducătorilor de echipamente la spaţiile de alimentare cu
carburanţi sunt:
– să oprească funcţionarea motorului când sunt în aşteptare în faţa dispozitivului de alimentare;
– să nu plece de lângă autovehicul;
– să nu fumeze pe locul unde este amplasată staţia;
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 34/38

– să nu regleze şi nici să nu repare motorul la o distanţă mai mică de 50 m de staţie;


– să oprească imediat motorul şi să îndepărteze autovehiculul la o distanţă de cel puţin 50 m de
staţie dacă se constată defecţiuni; conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în staţie
sunt obligaţi să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului;
– pe timp de ceaţă sau în alte condiţii atmosferice care împiedică vizibilitatea peste 20 m,
autovehiculele de orice tip, în mers şi în staţionare, vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar
conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă în acelaşi mod la
semnalele date de conducătorii autovehiculelor care se aproprie; în asemenea condiţii, semnalele
sonore pot fi utilizate şi în localităţi, în locurile sau în timpul în care claxonatul este interzis.

Mijloace pentru stingerea incendiilor

Dispozitiile minimale pentru stingatoarele portabile corespunzatoare claselor de


incendiu A, B si C,aplicabile unitatilor de transport, care transporta marfuri
periculoase, cu exceptia celor prevazute la 8.1.4.2 sunt disponibile în tabelul de
mai jos:

(1) (2) (3) (4) (5)


Masa Numarul Capacitatea Stingator pentru un Prescriptii
maxima minim de minima incendiu în referitoare la
admisibila stingatoar totala, pe compartimentul stingatorul
pe unitatea e unitatea de motor sau în cabina - (stingatoarele)
de transport cel putin un stingator suplimentar(e) - cel
transport având o capacitate putin un stingator
minima de: cu o capacitate
minima de:

≤3,5 tone 2 4 kg 2 kg 2 kg

>3,5 tone  2 8 kg 2 kg 6 kg
≤7,5 tone

>7,5 tone 2 12 kg 2 kg 6 kg

Capacitatea se refera la un stingator care contine pulbere (în cazul unui alt agent de
stingere acceptabil, capacitatea trebuie sa fie echivalenta.

Pregatire profesionala pentru transportul rutier al marfurilor periculoase


Competentele pe care le pot dobândi conducatorii auto în urma absolvirii cursurilor si promovarii
examenelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de marfuri periculoase sunt:
 Curs de baza – valabil pentru efectuarea transportului marfurilor periculoase altele decât
în cisterne
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 35/38

 Curs de specializare pentru efectuarea transportului marfurilor periculoase în cisterne


 Curs de specializare pentru efectuarea transportului  marfurilor periculoase din clasa 1
 Curs de specializare pentru efectuarea transportului  marfurilor periculoase din clasa 7
Autoritatea Rutiera Româna – ARR organizeaza examinarile pentru consilierii de siguranta și
conducatorii auto, în colaborare cu Directia Rutiera din Ministerul Transporturilor si cu centrele
de pregatire profesionala.
Certificatele consilierilor de siguranta și ale conducatorilor auto sunt eliberate de ARR, sunt
recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene si în statele parti contractante ADR si
au o valabilitate de 5 ani.
Mai multe detalii referitoare la cursurile de pregatire profesionala pentru consilierii de siguranta
si conducatorii auto ADR puteti obtine din partea unui centru de pregatire și perfecționare.

Inspecţia suprastructurilor montate pe vehicule şi a ambalajelor


În conformitate cu prevederile HG nr. 1175/2007 și a Ordinului Ministrului Economiei nr. 2113 /
25 octombrie 2013, inspecţia suprastructurilor specializate, montate pe vehiculele rutiere
destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului
rutier al mărfurilor periculoase, se realizează de către organisme competente desemnate de
Ministerul Economiei în baza acreditării acordate de RENAR pe standardul ISO 17020:2012.
Lista organismelor acreditate (ADR) în vederea desemnării conform OMEC nr. 2737/2012, de
către Organismului național de acreditare – RENAR, să realizeze emiterea certificatelor de
agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului ADR, precum şi
inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate
montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a
ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a domeniilor de competență
acordate.

ANEXA 1 LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC TRANSPORTURI


Anexa 2-INSTRUCŢIUNI SCRISE CONFORM ADR
Anexa 3-FISA CU DATE DE SECURITATE(motorina)

ANEXA 1 LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC TRANSPORTURI


B. SARCINA DE MUNCĂ
1. CONTINUT 1.1 Operatii, reguli, procedee gresite x
NECORESPUNZATOR AL 1.2 Absenta unor operatii x
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 36/38

X
1.3 Metode de munca necorespunzatoare (succesiune
SARCINILOR DE MUNCA IN gresita a operatiilor)
RAPORT CU CERINTELE DE
2.1 Efort static x
Solicitar Pozitii de lucru fortate sau vicioase x
2. SARCINA e fizica Efort dinamic
SUB/SUPRADIMENSIONATA
Ritm de munca mare X
IN RAPORT CU
2.2 Decizii dificile in timp scurt x
CAPACITATEA
Solicitar Operatii repetitive de ciclu scurt sau x
EXECUTANTULUI
e psihica extrem de complex etc.
Monotonia muncii X
C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Organe de masini in miscare
Miscari functionale
Curgeri de fluide x
ale echipamentelor
Deplasari ale mijloacelor de X
tehnice
transport etc.
Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale x
miscarilor functionale ale echipamentelor tehnice sau
ale fluidelor
Alunecare x
Rostogolire
Rulare pe roti x
Deplasari sub efectul Rasturnare x
1.1 Miscari
gravitatiei Cadere libera X
periculoase
Scurgere libera X
Surpare, prabusire x
1. FACTORI
Scufundare
DE RISC
Proiectare de corpuri sau
MECANIC
particule
Deviere de la traiectoria
Deplasari sub efectul normala
propulsiei Balans
Recul
Socuri excesive
Jet, eruptie
Intepatoare x
1.2 Suprafete Taioase x
sau contururi Alunecoase x
periculoase Abrazive
Adezive
1.3 Recipiente sub presiune
1.4 Vibratii excesive ale echipamentelor tehnice x
2. FACTORI 2.1 Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor x
DE RISC 2.2 Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor x
TERMIC 2.3 Flacari, flame x
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 37/38

3. FACTORI Atingere directa x


3.1 Curentul
DE RISC Tensiune de pas x
electric
ELECTRIC Atingere indirecta x
4.1 Substante toxice x
4. FACTORI 4.2 Substante caustice
DE RISC 4.3 Substante inflamabile x
CHIMIC 4.4 Substante explozive x
4.5 Substante cancerigene
5. FACTORI 5.1 Culturi sau preparate cu microorganisme
DE RISC 5.2.Plante periculoase (ex. Ciuperci otravitoare)
BIOLOGIC 5.3 Animale periculoase
D. MEDIU DE MUNCĂ
1.1 Temperatura Ridicata X
aerului Scazuta X
1.2 Umiditatea Ridicata
aerului Scazuta
1.3 Curenti de aer
Ridicata
1.4 Presiunea aerului
Scazuta
1.5 Aeroionizarea aerului
1.6 Suprapresiune in adancimea apelor
1.7 Zgomot x
1.8 Ultrasunete
1.9 Vibratii
Nivel de iluminare scazut x
1. FACTORI 1.10 Iluminat Stralucire
DE RISC Palpaire
FIZIC Infrarosii
Ultraviolete
Microunde
1.11.1
De frecventa inalta
Electromagnetice
De frecventa medie
1.11 Radiatii
De frecventa joasa
Laser
Alfa
1.11.2 Ionizante Beta
Gama
1.12 Potential electrostatic x
1.13 Calamitati naturale (trasnet, inundatie, vant, grindina, viscol, X
alunecari, surpari, prabusiri de teren sau copaci, avalanse, seisme, etc.)
1.14 Pulberi pneumoconigene x
2. FACTORI 2.1 Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici x
DE RISC 2.2 Pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau x
CHIMIC explozivi
3. FACTORI 3.1 Microorganisme in suspensie in aer (bacterii, virusuri, etc)
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PPSSM
SC
rev.0
SRL Plan propriu de securitate si sanatate Pagina 38/38

DE RISC
3.2 Animale, insecte (caini, viespi, etc)
BIOLOGIC
4. 4.1 Subteran
CARACTER 4.2 Acvatic
UL SPECIAL 4.3 Subacvatic
AL 4.4 Mlastinos
MEDIULUI 4.5 Inaltime mare

Se marchează cu “x” dacă există factorul de risc