Sunteți pe pagina 1din 1

Agricultura României – caracteristici generale

a)  definiții
-  ramură de bază a economiei naţionale
-  asigură hrana oamenilor, animalelor și oferă materii prime pentru industrie
-  principalul mijloc de producţie → pământul
-  cuprinde:
1.  cultura plantelor – 60%
2.  creşterea animalelor – 40%

b)  premisele naturale ale dezvoltării agriculturii


1.  fondul funciar:
-  reprezintă totalitatea terenurilor incluse între graniţele ţării
-  este de aproximativ 23 milioane ha, repartizat astfel:
→  teren agricol - 62%, din care: terenuri arabile - 40%, păşuni şi fâneţe - 20%, vii şi livezi -
2%
→  păduri - 28%
→  suprafeţe acvatice - 4%
→  alte suprafeţe - 6%.

2.  relieful:
-  este reprezentat de ⅔ de câmpii, dealuri şi podişuri cu terenuri favorabile lucrărilor agricole
-  terenuri accidentate – favorabile pentru cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă, orz, ovăz, secară,
viţă de vie, pomi fructiferi
-  la peste 700 m – păşuni şi fâneţe, culturi rare, creşterea animalelor
-  grânarele României sunt: Cp Română, Cp de Vest, Pod. Dobrogei, Pod. Getic, Pod.
Moldovei, DCT

3.  clima:
-  prielnică 6-7 luni pe an la altitudinea de 200-300 m
-  manifestări climatice negative: secete, excese de umiditate, geruri târzii de primăvară
-  măsuri: irigaţii, desecări, amendamente etc.

4.  solurile:
-  în cea mai mare parte sunt fertile (câmpie, deal-podiş);
-  procese negative (de degradare a solului): secetă, exces de umiditate, alunecări de teren etc.

c)  îmbunătăţiri funciare


-  sunt măsurile luate de om pentru păstrarea şi îmbunătăţirea fertilităţii solului, oprirea
degradărilor, permanentizarea şi mărirea producţiilor agricole
-  măsuri: irigaţii, drenări, afânări, aplicarea de îngrăşăminte naturale şi chimice etc.