Sunteți pe pagina 1din 13

FINANȚE PUBLICE

- SEMINAR 4+5 -
Lect. univ. dr. Mihaela IACOB
FABBV, ASE București
mihaela.iacob@fin.ase.ro

Resursele financiare publice.


Nivelul, structura și dinamica veniturilor publice
La nivelul Bugetului General Consolidat (BGC) al statului se calculează veniturile publice totale
consolidate.

 Consolidarea: Operațiunea de eliminare a transferurilor dintre bugetele componente


ale Bugetului General Consolidat, în vederea evitării dublei evidențieri a acestora.

c
 Veniturile publice totale consolidate : V pt =V BGC =V pt −T −Op. fin.

Unde:
c
V pt = veniturile publice totale consolidate;
V BGC = veniturile Bugetului General Consolidat
V pt= veniturile publice totale neconsolidate;
T = transferuri între bugetele din sistem;
Op.fin.= operațiuni financiare (încasări din rambursarea împrumuturilor).

Obs!!!
1. Transferurile se elimină pentru a evita dubla evidențiere a acestora;
2. Este necesară eliminarea veniturilor reprezentând operațiuni financiare pentru a evita o
dublă înregistrarea a acestora. În momentul acordării împrumuturilor, sumele respective
erau cuprinse în buget, atât la partea de venituri (din care s-au acordat împrumuturile),
cât și la cheltuieli (sub formă de împrumuturi acordate). La rambursare, sumele
respective sunt prevăzute din nou sub forma încasări din rambursarea împrumuturilor
(rate de capital), în consecință trebuie eliminate. Atenție, numai ratele de capital, în
sens de principal, sunt eliminate, nu și dobânda aferentă, care nu a fost trecută la partea
de venituri în momentul acordării împrumuturilor, ea apărând distinct pe măsura
rambursării acestora, într-un cont separat.

1
Clasificația veniturilor publice (2020)

Total Venituri
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din capital
 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice
 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice
- impozit pe venituri din activități independente
- impozit pe venituri din salarii
- impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor
- impozit pe venituri din dividende
- impozit pe venituri din dobânzi
- impozit pe venituri din pensii
- impozit pe veniturile din premii
- impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici
- impozit pe veniturile din jocurile de noroc
- ...
 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 1
Impozite și taxe pe proprietate
 Impozit și taxă pe clădiri
 Impozit și taxă pe teren
 Impozit pe construcții
 ...
Impozite și taxe pe bunuri și servicii
 TVA
 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii
- impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale
- taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice,
produselor din tutun și a cafelei
- taxe hoteliere
- impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
- ...
 Accize
 Taxe pe servicii specifice
- impozit pe spectacole
- ...
 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
- taxe pentru jocurile de noroc
- impozit pe mijloacele de transport
- timbrul de mediu pentru autovehicule
- ...
Impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale
 Taxe vamale
 Contribuții în sectorul zahărului
Alte impozite și taxe fiscale
B. Contribuții de asigurări2
C. Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
 Venituri din proprietate

1
Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente.
2
Venituri parafiscale: spre deosebire de veniturile fiscale care, odată ajunse la buget, se depersonalizează,
contribuțiile de asigurări au o destinație prestabilită.

2
- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
- vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României
- venituri din concesiuni și închirieri (redevențe miniere/petroliere)
- venituri din dividende
- ...
 Venituri din dobânzi
Vânzări de bunuri și servicii
 Venituri din prestări de servicii și alte activități
- taxe de metrologie
- taxe consulare
- taxe și alte venituri din protecția mediului
- venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și
sportive
- venituri din cercetare
- ...
 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
- venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate
- ...
 Amenzi, penalități și confiscări
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale
- penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de
impozite și taxe
- încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume
constatate odată cu confiscarea potrivit legii
- majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
- penalități de nedeclarare
- ...
 Diverse venituri
 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
- donatii și sponsorizări
- donații pentru diminuarea efectelor crizei economice
- sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
- sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare
nerambursabilă
- ...
II. Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vânzarea unor bunuri ale MapN
...
III. Operațiuni financiare
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Alte operațiuni financiare
IV. Subvenții
Subvenții de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Donații din străinatate
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări
...
Pentru clasificația detaliată, a se consulta: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=clasificatiile-
bugetare&pagina=domenii&menu=Buget (anexa I).

3
În funcție de ritmicitatea încasării lor la buget, resursele financiare se împart în:

- Resurse ordinare sau curente: statul apelează în mod obișnuit și se încasează la buget cu
o anumită regularitate (Ex. Venituri fiscale, contribuții, venituri nefiscale)
- Resurse extraordinare, incidentale sau întâmplătoare: statul recurge în situații
excepționale, când resursele curente nu acoperă cheltuielile publice (Ex. împrumuturi de
stat, ajutoare și donații, valorificarea bunurilor statului, emisiune bănească)

― Impozitele:
 Formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice
la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prelevarea se face în
mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil), fără contraprestație directă din
partea statului.

Impozitele directe:
- Se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice sau juridice, în funcție de veniturile
sau averea acestora, pe baza cotelor de impozit prevăzute de lege
- Forma cea mai veche de impunere

Impozitele indirecte:
- Se percep cu prilejul vânzării unor bunuri și al prestării unor servicii (transport,
spectacole, activități hoteliere), al importului/exportului
- Vizează cheltuielile.

― Presiunea fiscală (rata fiscalității)


 se determină ca raport între totalul veniturilor fiscale și PIB și arată cât la sută din PIB
este concentrat la dispoziția statului cu ajutorul, impozitelor, taxelor și contribuțiilor.

I+T +C
= ×100
 grad de fiscalitate totală PIB

I +T
×100
 grad de fiscalitate parțială = PIB

4
 Definiții:

- Contribuție - prelevare obligatorie a unei părți din veniturile persoanelor fizice și


juridice, cu sau fără posibilitatea obținerii unei contraprestații;

- Impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabilă, efectuată de


către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general;

- Taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate
acesteia de către un agent economic, o instituție publică sau un serviciu public;

 Deoarece, de regulă, în totalul veniturilor fiscale sunt incluse și contribuțiile pentru


securitate socială care au o destinație precisă, spre deosebire de restul impozitelor și
taxelor, care odată încasate la buget se depersonalizează, se calculează si o rată de
fiscalitate parțială, fără luarea în calcul a acestor contribuții.

 În unele țări (Australia și Noua Zeelandă) nu există astfel de contribuții, iar acțiunile de
securitate socială se finanțează pe seama încasărilor obținute din impozitele generale.

 Sau presiunea fiscală pentru fiecare impozit în parte:


Ii
Rfi =PF i = ×100
PIB

5
 Nivelul, structura și dinamica veniturilor publice

1. Nivelul veniturilor publice

a) Volumul veniturilor publice, în expresie nominală și reală (indicator exprimat în moneda


națională, nu are putere de comparație internațională)
- în expresie nominală: totalitatea ven. publice exprimate în prețurile curente ale anului de
n
calcul: V P
n
r VP
V P=
- în expresie reală: elimină influența inflației: Deflator ¿
PIB0 PIB1
IP = ; IP =
Deflator PIB:
0 /cst PIBcst 1 /cst PIB cst
IPC = indicele prețurilor de consum

b) Ponderea veniturilor publice în PIB (partea din PIB realizată într-un an care se alocă pentru
V nP
VP ¿ PIB= ×100
acoperirea nevoilor colective ale societății): PIB n

c) Volumul veniturilor publice ce revine în medie pe un locuitor (exprimate în USD sau euro,
pentru comparabilitate internațională; sumă alocată fiecărui locuitor în urma redistribuirii
USD V nP
V =
fondurilor publice în economie): P /loc N ×CS
N = număr locuitori
CS = curs de schimb

2. Structura veniturilor publice

a) stabilirea ponderii (greutății specifice) a fiecărei categorii de venituri publice în totalul


acestora, în funcție de proveniența fiecărei categorii de venit
V
gsi = Pi ×100
V Pt : exprimă modul de formare a veniturilor publice totale, în funcție de
proveniența fiecărei categorii de venit

6
3. Dinamica veniturilor publice

a. Creșterea nominală și cea reală a veniturilor publice

a.1. Modificarea absolută


ΔV nP 1 /0 =V nP1 −V nP0
- în expresie nominală:
ΔV rP 1 /0 =V rP1 −V rP0
- în expresie reală:

a.2. Modificarea relativă


 Indicele creșterii veniturilor publice
V nP
I V n = n 1 ¿ 100
P V P0
- expresie nominală:
1 /0

V rP1
I V r = r ¿ 100
P V P0
- expresie reală:
1 /0

 Creșterea relativă
- expresie nominală:
n ΔV nP V nP1 −V nP0 V nP1
%ΔV P = n ¿ 100= ¿ 100= n ¿ 100−100=I V n −100
1/ 0
V P0 V nP 0 V P0 P 1/ 0

r ΔV rP V rP1 −V rP0 V rP1


%ΔV P = ¿ 100= ¿ 100= ¿ 100−100=I V r −100
1/ 0 V rP0 V rP 0 V rP0 P1/ 0
- expresie reală:

b) Modificarea ponderii veniturilor publice în PIB (exprimă modificarea proporției de alocare a


VP VP
ΔV P /PIB = 1
¿ 100− 0
¿ 100
PIB destinată acoperirii nevoilor colective): 1/0
PIB 1 PIB 0

c) Modificarea nivelului mediu al veniturilor publice pe locuitor (exprimă modificarea gradului


ΔV P /loc =V P /loc1 −V P/ loc0
de alocare a ven. publice pe cap de locuitor): 1 /0

d) Modificarea structurii veniturilor publice (exprimă mutațiile care se produc la nivelul


Δ gsV Pi =gsV Pi1 −gsV Pi0
categoriilor de venituri care alcătuiesc veniturile publice totale): 1/0

e) Indicatorul privind corespondența dintre creșterea veniturilor publice și creșterea PIB


VP V P1
1
¿ 100 ¿ 100
IV P V P0 PIB1
K= 1/ 0
= =
I PIB PIB1 VP
1 /0
PIB0
¿100 0
¿ 100
PIB0 , dacă:

7
K > 1: creșterea veniturilor publice depășește dinamica PIB;
K < 1: creșterea veniturilor este mai mică decât dinamica PIB. Poate însemna un grad relativ
scăzut de colectare a veniturilor publice sau evaziune fiscală.
f) Elasticitatea veniturilor publice față de PIB:
= modificarea procentuală a veniturilor publice la modificarea cu 1% a PIB:
ΔV P
1/ 0

%ΔV p VP
eV = = 0
P %Δ PIB Δ PIB1 /0
PIB0 , dacă:
e > 1: la modificarea PIB cu 1%, veniturile publice cresc cu mai mult de 1%. Veniturile publice
sunt elastice în raport cu PIB;
e < 1: la modificarea PIB cu 1%, veniturile publice cresc cu mai puțin de 1%. Veniturile publice
sunt inelastice în raport cu PIB.

APLICAȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) decide să realizeze o analiză comparativă asupra stării
finanțelor publice din România la trei momente diferite:
(i) anul 2007 (debutul crizei financiare);
(ii) anul 2009 (vârful recesiunii în România);
(iii) anul 2018 (momentul curent pentru care datele sunt complete).

Pentru început, MFP solicită o examinare amănunțită a nivelului, dinamicii și structurii


veniturilor bugetare în cei trei ani.

În acest sens, MFP pune la dispoziția analiștilor financiari situația privind bugetul consolidat la
României în anii 2007, 2009 și 2018, conform documentelor atașate (2019-2020 - FP - Seminar
4+5 - Anexa date).

De asemenea, recomandă utilizarea datelor furnizate de Banca Națională a României pentru


cursul valutar în perioada analizată și de Ameco pentru indicele armonizat al prețurilor și
numărul de locuitori. Datele sunt prezentate mai jos.

- Curs valutar (RON/EUR): 2007=3,3373; 2009=4,2373; 2018=4,6535


- Indicele prețurilor de consum (%, 2015=100): 2007=72,6%; 2009=82,7%; 2018=104,3%.
- Total populație (mil.locuitori): 2007=20,883 mil.; 2009=20,367 mil.; 2018=19,432 mil..

Rezolvare:

1. Consolidarea bugetară – determinarea veniturilor Bugetului General Consolidat (V BGC)


Conform datelor din Anexă, cunoaștem
Indicatori (milioane lei) 2007 2009 2018

8
Venituri totale 136.058,0 194.320, 352.153,9
5
Transferuri între 8.949,8 37.695,7 54.672,4
bugete
Operațiuni financiare 0 0 2.363,3
PIB 390.800 505.503, 949.600,0
0
V BGC 2007
=136.058−8.949,8−0=127.108,2 milioane lei
V BGC 2009
=194.320,5−37.695,7−0=156.624,8 milioane lei
V BGC 2018
=352.153,9−54.672,4−2.363,3=295.118,2 milioane lei

2. Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului general consolidat

a) Volumul veniturilor bugetului general consolidat

- în expresie nominală (rezultatul de la punctul 1)


V nBGC =127.108,2 milioane lei
2007

V nBGC =156.624,8 milioane lei


2009

V nBGC =295.118,2 milioane lei


2018

- în expesie reală (aducem toate valorile la nivelul prețurilor anului 2015)


r
V nBGC 127.108,2 milioa ne lei
V BGC = 2007
= =¿
IPC 2007
2007
72,6 .................... milioane lei
2015 100
n
V BGC 156.624,8 milioane lei
V rBGC = 2009
= =¿
IPC 2009
2009
82,7 .................... milioane lei
2015 100
n
V BGC 295.118,2 milioane lei
V rBGC = 2018
= =¿
I PC 2018
2018
104,3 .................... milioane lei
2015 100

b) Ponderea veniturilor bugetului general consolidat în PIB (dacă nu se face nicio precizare,
atunci valorile sunt în expresie nominală)

V BGC 127.108,2milioane lei


=2007
×100=¿..........%
PIB 2007 390.800milioane lei

V BGC 156.624,8milioane lei


=2009
×100=¿ ..........%
PIB 2009 505.503,0milioane lei

9
V BGC 295.118,2 milioane lei
2018
= ×100=¿ ..........%
PIB 2018 949.600,0 milioane lei

c) Volumul veniturilor bugetului general consolidat pe locuitor (în euro)

V BGC V BGC 127.108,2 milioane lei


2007
= = 2007
=... … … euro/locuitor
loc 2007 N 2007 ×CS 2007 20,883mil ioanelocuitori × 3,3373lei /euro

V BGC V BGC 156.624,8 milioane lei


2009
= = 2009
=...… … euro/locuitor
loc 2009 N 2009 ×CS2009 20,367 mil ioanelocuitori × 4,2373 l ei/euro

V BGC V BGC 295.118,2 milioanelei


2007
= = 2018
=... … … euro/ locuitor
loc 2007 N 2018 ×CS 2018 19,432 mil ioane locuitori × 4,6535lei /euro

3. Indicatori de dinamică ai veniturilor bugetului general consolidat

a) Creșterea nominală și cea reală a veniturilor publice

a.1. Modificarea absolută

- în expresie nominală:
∆ V nBGC =V nBGC −V nBGC =¿.............................. milioane lei
2009 2009 2007
2007
n n n
∆V BGC 2018 =V BGC 2018 −V BGC 2009 =¿..............................milioane lei
2009

- în expresie reală:
∆ V rBGC =V rBGC −V rBGC =¿.............................. milioane lei
2009 2009 2007
2007
r r r
∆V BGC 2018 =V BGC 2018 −V BGC 2009 =¿.............................. milioane lei
2009

a.2. Modificarea relativă


 Indicele creșterii veniturilor publice
- expresie nominală:
V nBGC
IV = n n × 100=¿ ......% 2009

V BGC
BGC 2009
2007
2007

V nBGC
IV = n n ×100=¿......% 2018

V BGC
BGC 2018
2009

2009

- expresie reală:
V rBGC
IV = r
r × 100=¿ ......%
2009

V BGC
BGC 2009
2007
2007

10
V rBGC
IV r = 2018
× 100=¿ ......%
BGC 2018
2009 V rBGC 2009

 Creșterea relativă
- expresie nominală:
∆ V nBGC 2009 V nBGC −V nBGC
% ∆ V nBGC = n 2007
×100= 2009

n
2007
× 100=I V n −100=¿......%
V BGC 2009
2007
2007
V BGC 2007
BGC 2009
2007

∆ V nBGC 2018 V nBGC −V nBGC


% ∆ V nBGC = n 2009
×100= 2018

n
2009
× 100=I V n −100=...... %
V BGC 2018
2009
2009
V BGC 2009
BGC 2018
2009

- expresie reală:
∆ V rBGC 2009 V rBGC −V rBGC
r
% ∆ V BGC = r 2007
×100= 2009

r
2007
× 100=I V n −100=¿......%
V BGC 2009
2007
2007
V BGC 2007
BGC 2009
2007

∆ V rBGC 2018 V rBGC −V rBGC


% ∆ V rBGC = r 2009
×100= 2018

r
2009
× 100=I V r −100=¿......%
V BGC 2018
2009
2009
V BGC 2009
BGC 2018
2009

b) Modificarea ponderii veniturilor bugetului general consolidat în PIB


V BGC V BGC V BGC
∆ ( )
PIB 2009
2007
=
PIB2009
×100−
PIB2007
×100=¿......... puncte procentuale
2009 2007

V V BGC V BGC
( )
∆ BGC 2018 =
PIB 2009 PIB2018
×100−
PIB2009
×100=¿......... puncte procentuale
2018 2009

c) Modificarea nivelului mediu al veniturilor bugetului general consolidat pe locuitor


V BGC V BGC V BGC
∆ ( ) = −
loc 2007 loc 2009 loc 2007
2009
2009
=¿..........euro/locuitor 2007

V BGC V BGC V BGC


∆ ( )
loc 2018
2009
= − 2018

loc 2018 loc 2009


2009
=¿..........euro/locuitor

d) Modificarea structurii veniturilor bugetului general consolidat – vom face într-o aplicație
separată

e) Indicatorul privind corespondența dintre creșterea veniturilor bugetului general consolidat și


creșterea PIB

11
IV BGC 2009

K 2009 = 2007

= ............. (un număr, nu are unitate de măsură)


2007
I PIB 2009
2007

IV BGC 2018

K 2018 = 2009

= ............. (un număr, nu are unitate de măsură)


2009
I PIB 2018
2009

f) Elasticitatea veniturilor bugetului general consolidat față de PIB


% ∆ V BGC I V −1002009 BGC 2009

e 2009 = = 2007 2007

2008
% ∆ PIB I −100 = ............ (un număr, nu are unitate de măsură)
2009 PIB 2009
2007 2007

% ∆ V BGC 2018
IV −100
BGC 2018

e 2018 = 2009
= 2009

2009
% ∆ PIB 2018 I PIB −100 = ............ (un număr, nu are unitate de măsură)
2018
2009 2009

TEMĂ

Pentru Marea Britanie se cunosc următorii indicatori:

Indicatori Unități de măsură (um) N N+1


Venituri guvernamentale Mil. euro 806.300,1 843.379,0
Ponderea ven guvernamentale în % 41,6 41,2
PIB
Indicele prețurilor de consum (IPC) % (N-1 = 100) 104 106,2
Populația Nr. locuitori 60.393.100 60.852.828
Curs de schimb (CS) Euro/USD 0,9 0,8342
Sursa: www.eurostat.org.

Să se calculeze indicatorii de nivel si dinamică.

VN 41,6 806.300,1 41,6 806.300,1× 100


= ⇔ = ⇒ PIBN = ⇒ PIB N =......................mil. euro
PIB N 100 PIB N 100 41,6

V N +1 41 ,2 843 .379 , 0 41 , 2 843 . 379,0 ×100


= ⇔ = ⇒ PIB N+ 1= ⇒ PIB N +1=......................mil.
PIB N +1 100 PIB N 100 41 ,2
euro

Bibliografie:

12
Moșteanu, Tatiana (coordonator). 2005. Finanțe Publice – Note de curs și aplicații pentru
seminar”. București: Editura Universitară
Văcărel, Iulian (coordonator). 2004. Finanțe Publice, ediția a IV-a. București: Editura Didactică și
Pedagogică
Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice
www.bnro.ro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
www.mfinante.ro
www.oecd.org

13