Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele proiectării testului progresiv la clasa a V-a

1. Stabilirea obiectivelor testului


Sunt vizate următoarele competențe din Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura
română, clasele a V-a – a VIII-a:

COMPETENŢE GENERALE:

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;


3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale;

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea
unor imagini, desene, scheme;

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea şi exprimarea corectă a intențiilor comunicative;

4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi


sintactico-morfologice în interacțiunea verbală.

COMPETENŢE DERIVATE
a) cognitive
La finalul orei, elevii vor fi capabili să realizeze următoarele:
C1: definirea corectă a noțiunilor învățate (bandă desenată, substantiv, desinență, articol, articol
hotărât, articol nehotărât);
C2: identificarea genurilor substantivelor date;
C3: recunoașterea desinențelor/articolelor;
1
C4: clasificarea substantivelor (comune și proprii);
C5: trecerea la numărul plural a unor substantive date;
C6: articularea substantivelor cu articole hotărâte/nehotărâte;
C7: aplicarea cunoştinţelor dobândite în diferite demersuri iniţiate de profesor.

b) afective
La finalul orei, elevii vor fi capabili să realizeze următoarele:
 manifestarea interesului pentru rezolvarea corectă a exercițiilor date;
 adaptarea la situația de evaluare.

2. Alegerea nivelului taxonomic ce urmează a fi testat


Sunt avute în vedere: cunoașterea, înțelegerea, aplicarea și analiza.

3. Stabilirea conținutului testului


C1: Banda desenată.
C2: Substantivul comun şi substantivul propriu. Genul şi numărul substantivelor.
C3: Articolul hotărât.
C4: Articolul nehotărât.
C5: Scrierea imaginativă.

4. Scrierea matricei

2
Matricea de specificație pentru testul cu 10 itemi

Conținut Competență Abilitatea Numărul itemului


C1
C2
C3 C1 Cunoaștere 1.
C4
C2 C2 Aplicare 2.
C2 C7 Aplicare 3.
C2 C3 Aplicare 4.
Analizare
C3 C3 Analizare 5.
C3 C6 Aplicare 6.
C4
C2 C4 Cunoaștere 7.
C3 C6
C4
C2 C2 Cunoaștere 8.
C3 C3 Analiză
C4
C2 C2 9.
C3 C3 Aplicare
C4 C4 Înțelegere
C7
C2 C4 Aplicare 10.
C5 C7 Înțelegere