Sunteți pe pagina 1din 13

INSTRUMENTE

FINANCIARE
PRIMARE
Majorările de capital
Emisiune Încorporare
de noi din
acţiuni rezerve

Drept Drept
Drept
de de de
subscriere atribuire
alocare

Efecte
de
diluţie
MAJORĂRI DE CAPITAL

•Prin emisiune de noi acțiuni în schimbul numerarului


- majorare Ksoc prin emisiunea a 357.633 noi acțiuni
- raport de subscripție: 2 acțiuni noi pentru 5 acțiuni deținute
- VN = 500 u.m.
- prima de emisiune = 30 u.m.
- curs bursier înainte de majorare = 580 u.m.
? valoarea teoretică a dreptului preferențial ? ….. 14 u.m.

•Prin încorporare din rezerve


- Ksoc inițial = 10.000 acțiuni
- VN = 30 u.m.
- rezerve inițiale = 80.000 u.m.
- majorare Ksoc prin încorporarea din rezerve corespunzător la 1.000 acțiuni
gratuite
? valoarea teoretică a dreptului de atribuire ? ….. 3,46 u.m.
MAJORĂRI DE CAPITAL

•Prin emisiune de noi acțiuni în schimbul numerarului


- Ksoc inițial = 120.000 acțiuni (VN = 10 u.m.)
- Rezerve inițiale = 300.000 u.m.
- majorare Ksoc: 1 acțiune nouă pentru 3 acțiuni vechi
- prima de emisiune = 2 u.m./titlu
? valoarea teoretică a dreptului preferențial ? ….. 0,125 u.m.

•Prin încorporare din rezerve


- Ksoc inițial = 6 mil. u.m.
- VN = 15 u.m.
- majorare Ksoc prin încorporarea din rezerve corespunzător la 20.000
acțiuni gratuite
- ultimul curs cotat înainte de majorare = 24 u.m.
? valoarea teoretică a dreptului de atribuire ? ….. 1,14 u.m.
EFECTE DE DILUȚIE

Majorare capital social:


- acțiuni nou emise = 2.000
- capital social inițial = 8 mil. u.m. (corespunzător la 10.000 acțiuni)
- rezerve inițiale = 2 mil. u.m.
- prima de emisiune = 50 u.m.
- rata rentabilității financiare = 8% (înainte de majorare) ..... 6% (după majorare)

? Efectele de diluție ? pentru un acționar ce deține 50 acțiuni în capitalul social

Dil K = 25
Dil PPA = 21,5
DIL PD = 0,08%
PROSPECT DE OFERTA AFERENT MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL
SC NUCLEAR ELECTRICA SA
(INTERMEDIAR: SSIF SWISS CAPITAL)

I. Informatii despre S.N. Nuclearelectrica S.A.


Denumire Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului J 40/7403/1998
Cod unic de inregistrare RO 10874881
Sediul Social Str. Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax +4021203 82 00 / +4021 316 94 00
Capital social 2.817.827.560 lei
Adresa internet www.nuclearelectrica.ro
Email office@nuclearelectrica.ro
Domeniu de activitate productia, transportul si distributia energiei electrice
Activitatea principala productia de energie electrica

Prospectul contine informatii necesare in legatura cu oferta de actiuni aferenta operatiunii


de majorare a capitalului social prin aport in numerar hotarata in cadrul Adunarii Generate
Extraordinare a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din data 06.10.2014.
Aceasta operatiune presupune oferirea catre actionarii existenti la data de inregistrare, in
baza dreptului de preferinta, a posibilitatii de a subscrie actiunile emise in vederea majorarii
capitalului social. Emisiunea de drepturi de preferinta se adreseaza actionarilor Emitentului
inregistrati la Data de inregistrare, respectiv 22.10.2014.

Emitentul intentioneaza sa-si majoreze capitalul social prin aport in numerar:


- suma totala maxima de 239.172.630 lei (de la valoarea actuala de 2.817.827.560 lei la valoarea
de 3.057.000.190 lei)
- emiterea unui numar maxim de 23.917.263 actiuni noi, nominative, dematerializate
- pret de emisiune de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune)
II. Termenii si conditiile Ofertei Publice
Caracteristicile ofertei Oferta publica primara presupune vanzarea unui numar de
actiuni, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata,
evidentiate prin inscriere in cont si liber negociabile.
Numarul de actiuni oferite Un numar de maxim de 23.917.263 actiuni nou emise, din care:
- 19.437.670 actiuni pentru Ministerul Economiei
- maxim 4.479.593 actiuni pentru ceilalti actionari, dupa
exercitarea drepturilor de preferinta;
Valoarea nominala a actiunilor 10 lei/actiune
oferite
Pretul de oferta 10 lei/actiune
Valoarea ofertei Maxim 239.172.630 lei
Perioada de derulare a ofertei 31 de zile calendaristice (05.01.2015 - 04.02.2015) pentru
actionarii existenti ce isi exercita dreptul de preferinta
Conditii pentru subscriere in Au dreptul de a subscrie toti actionarii inscrisi la SC Depozitarul
cadrul ofertei Central S.A. la data de inregistrare, respectiv, la data de
22.10.2014, proportional cu cota de participare la capitalul
Societatii pe care o detin la Data de Inregistrare.
Efectuarea subscrierilor - Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere,
care va fi disponibil pe site-urile www.swisscapital.ro si
www.nuclearelectrica.ro precum si la sediul Intermediarului.
- Pe perioada de derulare a Ofertei, subscrierile se pot face intre
9.00 - 16.00 in fiecare Zi Lucratoare, cu exceptia ultimei zile a
Perioadei de Subscriere, cand subscrierile vor putea fi efectuate
pana la ora 12.00.
Modalitatea de plata a actiunilor Actiunile sunt platite la data subscrierii
subscrise
Rata de subscriere Rata de subscriere va fi de 0,08487837. Astfel, fiecare actionar
existent inscris la Data de Inregistrare, respectiv data de
22.10.2014, poate subscrie la fiecare actiune detinuta
0,08487837 actiuni nou emise.
Garantarea subscrierii Nu exista niciun angajament din partea lntermediarului ofertei si
nici al vreunei alte entitati de a subscrie vreo portiune din oferta
in situatia in care aceasta ar ramane nesubscrisa
III. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o
luna de la data mentionata in prospect, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar
de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare.
Subscrierile se vor face la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune.
Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu
numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare.
Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile
nesubscrise vor fi anulate.

Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, emise in lei si confera


detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societator comerciale, ale
reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului constitutiv.
Fiecare actiune subscrisa si platita confera dreptul:
- de a participa la adunarile generale ale actionarilor
- dreptul la un vot, egal, in adunarea generala a actionarilor
- dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor
- dreptul de informare si verificarea administrarii si conducerea financiara a societatii
- dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate
- dreptul de a instraina actiunile
- dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.
Dreptul la dividende al actionarilor
AGA este principalul organism de guverare corporative al Societatii, care decide asupra
activitatii, politicile economice si de afaceri a Societatii. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi
Ordinare (AGOA ) si Extraordinare (AGEA). AGOA stabileste repartizarea profitului net si fixeaza
dividendul. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societete, in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii.

Dreptul de vot.
Orice titular de actiuni poate participa la adunarile generale ale actionarilor, fiecare actiune
subscrisa si varsata dand dreptul la un vot, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere
ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor si a cotei cuvenite in cazul lichidarii
societatii.

Dreptul de preferinta
Drepturile de preferinta sunt acordate tuturor actionarilor inscrisi la data de inregistrate in
Registrul emitentului
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor
existenti proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la data de inregistrare.
Actiunile nesubscrise de catre actionari, in limita termenului de subscriere, se anuleaza, iar
majorarea de capital va fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile.
Exercitarea dreptului de preferinta se va realiza in interiorul termenului hotarat de adunarea
generala. Termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu va fi mai mic de o luna
si va fi ulterior datei de inregistrare si datei publicarii.
Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul
emitentului la data de inregistrare.
Hotararea A.G.E.A. de majorare a capitalului social va cuprinde:
- mentiuni privind numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi
- pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea
loc subscrierea
- pretul la care se ofera publicului actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta,
daca este cazul.
PROSPECT DE OFERTA SNTGN TRANSGAZ SA
Privind Oferta Publica Primara Initiala de Vanzare de Actiuni avand atasate Drepturi de Alocare
(intermediar Raiffesen Capital&Investment)

Informatii despre emitent


Denumire Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale
Transgaz SA
Forma juridica Societate pe actiuni
Numar de inregistrare R.C. J32/301/2000
Cod Unic de Inregistrare 13068733/02.06.2000
Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733
Data infiintarii 7 iunie 2000
Durata de functionare Nedeterminata
Sediu social Pta C-tin Motas nr 1 Medias, Sibiu, Romania
E-mail cabinet@transgaz.ro
Pagina de Internet www.transgaz.ro
Conditiile specifice ofertei
Tipul ofertei Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni ale
Emitentului
Valorile mobiliare care fac obiectul Actiuni nominative emise in forma dematerializata,
Ofertei ordinare, indivizibile si liber negociabile, precum si
Drepturi de Alocare emise in forma dematerializata si liber
transferabile.
Investitori Toti investitorii interesati sa subscrie in cadrul Ofertei.
Numar actiuni oferite 1.177.384 actiuni (10% din capital social majorat al
Emitentului)
Numar drepturi de alocare atasate 1.177.384 Drepturi de Alocare (fiecare actiune oferita are
actiunilor atasat un Drept de Alocare)
Valoare nominala actiuni oferite 10,0 lei/actiune
Valoarea ofertei 225.963.537,28 lei
Pretul actiunilor oferite 191,92 lei/actiune
Perioada Oferta 10 zile lucratoare (26.11.2007 – 07.12.2007)
Drepturi preferentiale Nu este cazul
Transele Ofertei - Transa subscrierilor mari = 60% din numarul total de
actiuni oferite (valoarea unei subscrieri ≥ cu 500.000 lei)
- Transa subscrierilor mici = 40% din numarul total de
actiuni oferite (valoarea unei subscrieri sa fie cel putin
egala cu valoarea a 11 actiuni si < de 500.000 lei)
Modalitatea de alocare “Pro-rata” (pentru ambele transe)
Revocabilitate ordine de subscriere In decursul perioadei de Oferta, ordinele de subscriere
sunt irevocabile.
Inchiderea cu succes a Ofertei Subscriere minim 90% din actiunile oferite
Garantarea subscrierii Negarantata
Data tranzactiei 11 decembrie 2007
Informatii privind Drepturile de Alocare atasate Actiunilor Nou Emise

Informatii generale
- in cadrul Ofertei, Emitentul emite si un numar de 1.384.956 Drepturi de Alocare atasate Actiunilor
Nou Emise. Pentru fiecare Actiune Nou Emisa se emite un Drept de Alocare.
- Drepturile de Alocare sunt atribuite ulterior inchiderii perioadei de derulare a Ofertei, persoanelor
care au subscris si platit integral actiuni in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta,
precum si in cadrul Ofertei.
- Drepturile de Alocare sunt liber transferabile prin intermediul pietei reglementate, emise in forma
dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont.
- Drepturile de Alocare certifica dreptul detinatorilor acestora de a primi o actiune care ii va fi
atribuita la momentul inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social.
- Drepturile de Alocare nu beneficiaza de dreptul la dividende, dreptul de a participa la Adunarile
generale si de oricare alte drepturi aferente actiunilor.
- Drepturile de Alocare isi inceteaza existenta la momentul inregistrarii actiunilor nou emise.
Operatiunea de conversie al Drepturilor de Alocare in actiuni Nou Emise se realizeaza automat de
catre Depozitarul Central.
- la data incetarii existentei acestora, Drepturile de Alocare se convertesc in Actiuni Nou Emise.
Drepturile detinatorilor de Drepturi de Alocare
- dreptul de a primi Actiuni Nou Emise in schimbul acestora, in momentul inregistrarii majorarii de
capital de catre Depozitarul Central;
- dreptul de a beneficia de disponibilizarea de catre Emitent a rapoartelor curente intocmite;
- dreptul la rambursarea de catre Emitent a pretului actiunilor subscrise in cadrul Ofertei, in situatia
in care inregistrarea majorarii de capital este respinsa irevocabil de catre judecatorul delegat de la
Oficiul Registrului Comertului (suma de bani rambursata = numarul Drepturilor de Alocare detinut *
pretul de vanzare al unei Actiuni Nou Emise)

Obligatiile detinatorilor de Drepturi de Alocare


- respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a altor reglementari
incidente tranzactionarii si decontarii tranzactiilor cu Drepturi de Alocare.

Tranzactionarea Drepturilor de Alocare


- in conformitate cu reglementarile legale
- perioada de tranzactionare este cuprinsa intre data inceperii tranzactionarii si data retragerii de la
tranzactionare a Drepturilor de Alocare