Sunteți pe pagina 1din 14

ATELIER ERASMUS+

23.11.2018

“A pregăti viitorul nu înseamnă decât a crea prezentul. “(Antoine de Saint Exupery)


“The most wonderful thing in this world is that nobody can sincerely help himself on his own without
helping the others.” (Ralph Emerson)
Întrebarea e smerenia gândului.
- Prezentarea fiecăruia
- Jocul Getting Acquainted – centruldevoluntariat.ro
- Atitudini personale (funcționarea boomerangului – washback)

Obiective
 Familiarizarea cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de mobilitate;
 Corelarea oportunităților programului cu nevoile organizației / instituției;
 Formularea de obiective, activități și rezultate ale proiectului;
 Înțelegerea modului în care trebuie completat formularul de candidatură.
Temeri, Așteptări, Contribuția personală
Firul roșu= Analiză, Diagnoză, Acțiune punctuală, Testare de către client (Rezultate și impact)

Planul de lucru – Sesiuni


 Introducere
 Erasmus KA1
 Nevoia
 Contextul proiectului
 Activități de proiect
 Pregătire și management de proiect
 Introducere în formular
 Rezultate și impact
 Diseminare și sustenabilitate
 Buget
 Evaluare și încheiere

Ce este Erasmus+?
Program finanțat de Comisia Europeană, în scopul atingerii unor obiective = EDUCAȚIE (nu se ocupă de
tot ceea ce înseamnă dotări)
(2020- Strategia),
Reducerea părăsirii timpurii a școlii (18%),
Educație terțiară ,
Educația adulților (de la 1% la 10%),
Acțiunea Tineret,
Acțiunea Sport,
Acțiunea Dezvoltare Durabilă.

Domenii
Formare și educație profesională
Educație școlară
Educația adulților
Tineret
Sport
Acțiuni cheie
KA1 – mobilitatea persoanelor în scop educațional – pentru dobândirea de competențe
KA2 – cooperare pentru inovare (trecerea de la o stare de fapt la o stare de fapt mai bună) și (schimb de)
bune practici
KA3 – sprijin pentru reformarea politicilor = se depune candidatura la Comisia Europeană (YouthPass) =
Parteneriate cu diverse organizații care se ocupă cu eleborarea de politici și modele de instrumente

Regulă la firul roșu= formulare literară, nu academică

Jocul KWL (Știu- Nu știu – Vreau să învăț)

TERMENI
Țara participantă = țări participante la program – cui i se acordă Granturi = țările UE + Fyrom +Islanda,
Turcia, Liechtenstein, Norvegia = participă financiar
Țară parteneră = Nu sunt membre UE, dar au tangentă cu una dintre țările participante + insulele care
nu țin de țările participante
Caracteristici ale programelor
Diseminarea și exploatarea rezultatelor
Dimensiunea internațională
Accesul deschis la materiale = > generarea de materiale în urma proiectului
Echitate și incluziune (ansamblu de valori, principii, tradiții pe care fiecare individ, grup de
indivizi, comunitate, instituție de stat și pe care instituțiile UE și naționale au obligația de a
derula acțiuni și seturi de măsuri care să asigure bunăstarea, determinând astfel incluziunea)
Protecția și siguranța participanților
Multilingvism
Recunoașterea și validarea aptitudinilor și calificărilor (prin Europass, YouthPass, Sistemul
European de Credite Transferabile, Cardul European al Calificărilor)
PIC = codul unei școli – dacă a fost creat o singură dată, se păstrează același (!Notare parolă)
Apelul național la candidatură (buget, tip de acțiuni, priorități naționale - !!!atenție – se ține cont de
interesul/obiectivul școlii)
Participanți – cadrele care beneficiază de formare + personalul școlar (!Silvia NU – are contract cu
CJRAE) + elevii
Partener – instituții care ajută la atingerea obiectivelor proiectului (!!!Internaționali – Furnizori de
Formare) – se includ și partenerii locali (pentru diseminare etc.) – formare realizată de o școală parteneră
ANPCDEFP – acronimul agenției
Contract – se încheie în cazul în care proiectul este aprobat
[Furnizor de formare – organizare specializată în formarea pe domeniul pe care sunt descrise obiectivele
– opțional]

!!!Riscul de părăsire timpurie – în cazul familiilor monoparentale, cu ambii părinți în străinătate, venit sub
mediu / minim garantat

Joc 1-2 (pam-pam-acțiune fizică) – 3 și înlocuit 1 cu 3 și 3 cu 1


Justificăm și abordăm logic că ceea ce ne propunem în proiect este fezabil. Rezultatele trebuie să devină
instrumente de lucru în scopul atingerii obiectivului propus.

???Unde (țara) ne sugerați să depunem, proiectul (ținând cont că partenerii pot fi școli diverse).
Plan de lucru

Durata proiectului
1 -2 ani

Durata activității
2 zile (fără ziua de transport) – 2 luni

Tipuri de activități
 Misiuni de predare (la o școală parteneră, predau + prezentare țară)
 Cursuri structurate (cursuri ce propun deja niște obiective și rezultate ale învățării)
 Evenimente de formare în străinătate (workshop, conferință, peer learning)
 Observare la locul de muncă (asistență la lecții, sau ca manaher – asist alt director, job
shadowing)

Participanți
Personalul din domeniul învățământului școlar (didactic și nedidactic, inclusiv directori de școli,
administratori etc.), aflat într-un raport de muncă cu școala (școlile) de trimitere, precum și alte categorii
de personal educațional (inspectori școlari, consilieri școlari, consilieri pedagogici, psihologi etc.)
implicați în dezvoltarea strategică a școlii (școlilor) de trimitere.

Organizații eligibile
Misiuni De Predare:
Organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să fie școli (și anume, instituții care oferă educație
generală, profesională sau tehnică la orice nivel de la învățământul preșcolar la învățământul secundar
superior)
Formarea Personalului:
Organizația de trimitere trebuie să fie o școală.
Organizația gazdă poate fi:
 o școală; sau
 orice organizație publică sau privată, activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării
și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
- o școală/un institut/un centru educațional în domeniul educației și formării profesionale sau al
învățământului pentru adulți;
- o instituție de învățământ superior;
- o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
- un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț,
asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
- un organism public la nivel local, regional sau național;
- o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
- un institut de cercetare;
- o fundație;
- un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;
- o organizație care oferă cursuri sau formare.

Pentru cererile prezentate de un consorțiu național de mobilitate:


Organizația coordonatoare poate fi:
 o autoritate școlară locală sau regională; sau
 un organism de coordonare școlară
Celelalte organizații implicate în consorțiul național trebuie să fie școli. Fiecare organizație participantă
trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program.
Număr de organizații eligibile
O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (cel puțin o
organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din diferite țări. Nu este necesar ca organizațiile
gazdă să fie identificate la momentul solicitării unui grant.
În cazul proiectelor prezentate de un consorțiu național de mobilitate, toți membrii consorțiului trebuie să
fie din aceeași țară participantă la program și trebuie să fie identificați la momentul solicitării unui grant.
Un consorțiu trebuie să includă cel puțin 3 organizații (organizația coordonatoare și cel puțin două școli).
Școlile din cadrul consorțiului trebuie să aibă o legătură organizatorică cu organizația care acționează în
calitate de coordonator al consorțiului.

Loc de desășurare a activităților


Activitățile de mobilitate trebuie efectuate în străinătate, în altă țară participantă la program.

Exercițiul Catch and Escape!

Nevoi
LIPSA DE... – ABUNDENȚA DE...(ceva negativ)
Insuficiente abilități / competențe pentru Incluziune și integrare a elevilor cu CES, grupuri
defavorizate (proveniți din centrele de plasament)
Globalizarea la nivelul instituțiilor educaționale – nevoia trebuie să aibă conotație negativă, să fie
singulară, specifică, urgentă, situație reală (justificarea documentelor – PDI, Rapoarte, Studii
naționale, Raport CEAC, ale inspecțiilor, Chestionare - !!!din documentele școlare) – Euridice,
Eurostat, Raport – România se află pe ultimele 3 poziții ...
Promovarea culturii naționale și a spiritului de mândrie națională
Cetățenie europeană
Tradiții și valori naționale
Luptă anti discriminare
!!!DISCRIMINAREA COPIILOR CU cerințe educaționale speciale
!!!LIPSA de respect asupra tradițiilor și valorilor naționale/spiritului de mândrie națională/de cetățean
european
!!!Abundența de acțiuni violente (la nivelul claselor / școlii) profesor-elev , elev-elev
Insuficienta asumare și înțelegere a valorilor europene (la elevi) și profesori

!!!Comunicarea deficitară cadre didactice – părinți – elevi


Imposibilitatea copiilor și tutorilor de a ține pas cu cerințele școlii – pentru cei cu părinții aflați în
străinătate
Insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru corelarea conținuturilor la lumea digitală

OBIECTIVE (Instrumente)
Cursuri de limba engleză pentru profesori, TIC, Școala părinților/tutorilor
Modificarea viziunii școlii (pentru formarea adulților) în scopul rezolvării problemelor identificate
Dobândirea de tehnici de relaționare cu persoanele care au în responsabilitate copii cu părinții plecați
în străinătate
Adaptarea profesorilor la nativii digitali
24.11.2018

Nevoia: Insuficientele abilități/ competențe ale secolului XXI (lingvistice, TIC) ale
profesorilor pentru actul didactic în lumea digitală / în contextul cetățeniei democratice și
dezvoltării durabile

!!!ATENȚIE LA CAUZĂ și la dimensiunea psihologică

NEVOIA
Insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru !!! Corelarea conținuturilor la lumea digitală /
NU GENERAL - actul didactic în secolul XXI --- REFORMULARE

CAUZE DIRECTE (&Indirecte)


Lumea/ Educabilii se schimbă continuu – INDIRECT – evoluție tehnologică & pregătirea pentru
utilizarea instrumentelor este cronofagă
Formarea inițială / continuă deficitară – INDIRECT – curriculum universitar învechit & eșecul de
a aplica rezultatul (programa nu utilizează abordarea digitală și actualizată – managementul
clasei)/ competențele nou dobândite în cadrul formării
Reticența la schimbare – INDIRECT – Lipsa de motivație & Lipsa înțelegerii beneficiilor formării
continue & Lipsa aplicării noilor metode / mijloace învățate

EFECTE DIRECTE
Interesul scăzut al elevilor pentru educație – INDIRECT – Rezultate slabe la învățătură &
performanță școlară scăzută
Lecții/ metode învechite & neatractive – INDIRECT – Absenteism (abandon școlar)
Accentuarea distanței dintre actorii actului educațional – INDIRECT – Integrarea deficitară a
absolvenților (neadaptare școlară / violență, delicvență)
La efecte dăm argumente!!!!

!!!!Nevoia se regăsește pe scurt la descrierea instituției.

Scopul proiectului/ Obiectivul general reprezintă pozitivarea NEVOII


Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice pentru...corelarea conținuturilor la lumea digitală

Cauzele problemei vor deveni OBIECTIVE (specifice).


Cauzele indirecte devin ACTIVITĂȚI.

Efectele directe ale problemei vor deveni REZULTATE.


Efectele indirecte vor deveni IMPACTUL PROIECTULUI.

3-2-4-5-1

Obiectiv general – Dezvoltarea capacității instituției X pentru stârgerea de fonduri europene


(3. SENSUL SCHIMBĂRII)
Obiectiv specific – Dezvoltarea abilităților de scriere a proiectelor de finanțare (2. ZONA DE
INTERVENȚIE) pentru cei 14 angajați (cu 10%) (1.GRUPUL ȚINTĂ – 4.
(opțional)GRADUL SCHIMBĂRII) din Departamentul de afaceri europene al Organizației
X până în febrarie 2019 (5.TIMP)
OBIECTIVE SMART

Specificitatea – obiectivul este detaliat, concret, țintit și bine definit


Măsurabilitatea – îndeplinirea obiectivului poate fi măsurată gradual
Abordabilitatea – obiectivul este realizabil de către acea organizație, în acel context
Realismul – obiectivul este realizabil vu resursele disponibile / acceptate de finanțator
Timpul în care se încadrează – obiectivul are fixată o limită temporală de realizare

SOLUȚIE (SCOP)
Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice pentru corelarea actului educativ la lumea digitală a
secolului XXI

OBIECTIV
Formarea (Dezvoltarea – Creșterea nivelului de formare) a X cadre didactice din școala Y în
domeniul metodicii asistate TIC (pentru reducerea discrepanței dintre metodica tradițională și
instrumentele moderne) pe parcursul desfășurării proiectului (2 ani).

ACTIVITATE
Organizarea mobilității pentru participarea la cursurile de formare pe tema... (vezi soluție)
Ulterioară formării – Activități de utilizare a metodelor / mijloacelor nou învățate de către X
profesori

REZULTAT
Reducerea discrepanței dintre metodica tradițională și instrumentele moderne
X cadre didactice formate
O mai bună colaborare între participanții la actul didactic

IMPACT
Îmbunătățirea profilului absolventului pentru societatea secolului XXI
Creșterea gradului de participare conștientă a elevilor și profesorilor la activități educative
Creșterea gradului de interes al elevilor pentru formarea pe parcursul întregii vieți
Reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii, (menținerea la nivelul 0 sau prevenirea – pentru
școlile cu grad 0) / a absenteismului și abandonului școlar

Input – resurse
X cadre didactice

Proces
2 workshopuri
3 expoziții
2 atelire
4 vizite
2 urmăriri la locul de muncă

Output – Rezultate și Outcome – Impact


4 profesori cu idei , atitudini noi - > și la elevi vedem atitudini noi
Transferul informațiilor către ceilalți colegi profesori

!!! Activitățile trebuie să fie conectate cu obiectivul, la fel rezultatul și impactul să fie corelate
activităților.
Joc de vânătoare Deget armă – Degete partener

PARTENERI
Furnizori de formare
Școală parteneră (Finlanda) – cu PIC- pe School Education Gateway, pe eTwinning – SEG- >
Erasmus Opportunities, pe grupuri Facebook (Erasmus+ Partners, Projects)

ErasmusPlus.ro – Cum beneficiez? & Candidatură


!!!Codul PIC la Violeta Măzăroae
Data de începere după 1 octombrie....

In formular, Key staff


Manager de proiect
Echipa de implementare - Coordonator de proiect
Contabil / Responsabil financiar
Responsabil de monitorizare și evaluare proiect
Responsabil raportare (către agenție)
Responsabil cu diseminarea și vizibilitatea proiectului

Selecția se face înainte de depunerea formularului!

Etapele desfășurării proiectului


Idee de proiect
Identificare parteneri
Completare candidatură
Depunere candidatură
Aprobare proiect
Contractare
Debut proiect
Activități de pregătire
Mobilitate
Promovare
Monitorizare
Activități de diseminare
Finalizare proiect
Completare raport final
Aprobare proiect

Activități din cadrul etapelor proiectului


Pregătire
Formarea echipei de proiect
Întâlniri planificate
Selecție participanți
Activități de prevenire a riscurilor
Pregătire PAX (PDI) înainte de plecare

Implementare
Activități de monitorizare
Promovare
Diseminarea rezultatelor
Follow –up
Alte activități locale
Evaluarea – obiectivelor și rezultatelor

CONT EU LOGIN - pe webgate

Simona.anasia@yahoo.com sau simona.anasia@gmail.com


Parola : Raducupui22

Diseminare != Exploatare (aplicarea rezultatelor – produsul mobilităților)

Monitorizare vs. Evaluare


Ambele sunt procese ce culeg date sau informații.
Monitorizarea constată (hrănind evaluarea), dar evaliuarea emite judecăți de valoare (face o
diagnoză)

Ambele au metode sau instrumente


Fișa de observare (criterii)
Analiza (de exemplu a Europass)
Analiză comparativă
Studiu de caz
Analiza datelor
Jurnal al mobilității
Discuții structurate / sermistructurate
Interviu
Focus grup (doar un nr de personae din grupul de participanți)
Grila de analiză
.
25.11.2018
Etape

1. Identificarea cursului
2. Găsirea unui curs cu learning outcomes
3. Analiza nevoii – raportată la variantele de cursuri
…….
La întoarcere se pot solicita participanților planuri de lecție, ghiduri de metode pentru
incluziune.

!!!Programul se trece la Fișa de

Exemple de cursuri

Integrare

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
cbmid=2328134

Premergător – chestionar
Atenție la contract – cu obligații

BEFORE:Every participant will have to fill a questionnaire which helps the trainers to customize
the course to better fit their needs. Attendants will get instructions and material which will help
them to be prepared for the courses needs.
AFTER: The participants will get material which includes information about all the areas covered
at the course,lesson plans , all the produced outcomes of the course, useful links and more. – de
trecut în contract și în obligațiile after course, precum și în descrierea activităților

Descrierea profilului participanților


Se urmărește descrierea rolului ; ce face acum ; ce face acum negative (incomplete) și trebuie
îmbunătățit și ce va face după mobilitate din perspectiva rezultatelor (la clasă – metode și mijloace
noi) și ce diseminări va face (vezi secțiunea D – PDE – D3 – dpdv organizațional –strategic)
2 (3) profesori de diverse specialități / șefi de arii curriculare / membri în CA
Se urmărește evoluția lor.

!!! Se face câte o selecție pentru fiecare flux. Se descrie tema, scopul, nevoia – pentru fiecare flux
!!! 2 la un curs (flux de formare) – argumentarea rolurilor finale / inițiale diferite

- 2-3 profesori din arii curriculare diferite, aşa încât să se realizeze o creştere a învăţământului
formativ pentru toate disciplinele, câte unul din fiecare arie curriculară.
- șeful comisiei diriginților sau un membru al comisiei diriginţi, care sunt primii care se
confruntă cu problemele elevilor defavorizaţi şi care şi-au exprimat în repetate rânduri nevoia de
a fi ajutaţi în rezolvarea lor – pentru o mai bună strategie de incluziune – implementare și
diseminare – vor disemina și aplica mai bine strategii de incluziune
- consilier educativ – care poate asigura o mai bună implementare și diseminare -
- director, director adjunct un membru / un cadru didactic personal de conducere – elaborarea
unei strategii + redactarea unor proceduri de lucru la nivelul școlii – se vor introduce în planul de
dezvoltare a școlii – cunosc foarte bine și gestionează…
- șeful de catedră – va îmbunătăți strategia catedrei – pentru a schimba dinamica …
- colaboratori CEAC – capabil în redactarea rapoartelor / documetelor/ strategiilor/ procedurilor
- responsabil CEAC – abilități în realizarea de chestionare – face X lucruri mai bine
- șefii de arii curriculare sau un membru al acestora
- profesori care şi-au manifestat dorinţa de perfecţionare prin participarea la cursuri de formare
organizate la nivel local sau naţional (care să vizeze competenţe de management, utilizare T.I.C.,
predarea-învăţarea limbilor străine).
- cadre didactice care au coordonat/ participat la proiecte educaţionale locale, naţionale sau
internaţionale.
- cadre didactice care s-au implicat în implementarea unor bune practici pentru creşterea calităţii
procesului didactic în unitatea şcolară şi a prestigiului acesteia pe plan local, naţional şi
european.
- cadre didactice care au competenţe de bază în utilizarea T.I.C., dovedite prin adeverinţe de
participare la cursuri de formare, dar îl folosesc mai mult ca resursă, și nu ca resursă didactică.??
- cadre didactice care să dovedească competenţe de comunicare şi relaţionare, care să permită o
bună valorificare a participării la formare şi o bună diseminare şi aplicare a noilor competenţe
dobândite în funcție de curs la nivelul şcolii.
- cadre didactice care îşi exprimă dorinţa de a împărtăşi experienţa la întoarcerea din mobilitate.
- membri din conducerea instituției – vor dobândi po misiune mai clară pe acest domeniu,
dobândind competențe pentru o formulare mai eficientă a procedurilor
- îndeplinirea criteriilor solicitate de curs / furnizorul de formare
- manifestă disponibilitate pentru diseminare și follow-up
- cadre didactice care utilizează în mod preponderant metode tradiționale, dar care au
deschiderea de a aplica / utilize metode active-participative

Exemplu
Competența – Cunoștințe de conducere / mecanice/ referitoare la timpul de frânare + Abilități (de
frânare) + Atitudini (conducere preventivă cu păstrarea distanței)
Partea F1 din formular – foarte important
De downloadat modelul de Europass Mobility
https://www.emaze.com/@AQWTQCQC/diseminare
Descrierea activităților – Numerotarea din H1 să coincidă cu descrierea activităților și
formularul să fie KA101

Banda de distanță
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Activități pentru fluzul 1 și altele pentru fluzul 2

Se va asigura 100% din buget, din care inițial 80% și se defalcă astfel:
- Travel (funcție de banda de distanță)
- Sprijin organizatoric (bani pentru buna implementare a proiectului) – ghid pag.73 – 350
euro / participant – se face diseminarea, pregătirea lingvistică, plata responsabilului
financiar
- Taxa de curs (70 Euro * Nr de zile <700 Euro)
- Sprijin individual

La 2 cursuri (fluxuri), 2 obiective


Resurse (umane și informaționale - pregătire documente, bani)
Activități (cum)
Rezultate (produse tangibile și intangibile)
Efecte (pe termen scurt și mediu) și impact (pe termen lung – din rezultate și efecte)

Fără diacritice, liniuțe, aliniate de la capăt

Atenție la punctul I !!!! (30 puncte)

Conferință de valorizare
INDICATORI

De input
Resurse
Umane : din interiorul organizației (echipa de proiect / profi/ participanți), elevi, / din exterior
:stakeholders, finanțare (sumă bani, culturale (informații pe net, documentare)

De proces
3 participanți
Rezultate

3 participanți cu Europass

Impact – Outcome

3 profi care aplică

Indicatori Calitativi Cantitativi Instrumente


De resurse Grad de satisfacție Nr participanți Liste de prezență la
Eficiența folosirii Nr întâlniri curs ( a
resurselor (financiar) Buget alocat participanților)
Nr de metode Contracte (cuagenția)
Chestionar de
satisfacție
Rapoarte ale vizitei

De rezultat Calitatea resurselor Nr participanți Formular de selecție


create (evaluat de Nr resurse rezulate Chetsi0onar înainte /
responsabilul Nr resurse după formare
monitorizare – Nr metode Documente financiare
evaluare)
Percepția / Gradul de
satisfacție participanți
De învățare Cunoștințe în 3 Nr competențe Chestionar de
(obligatorii) domenii privind ... Certificate autoevaluare
inclziune socială Focus grup
(elaborare documente Test/ obserare/
strategice – din cercetare
certificat – din
rezultatele învățătii)

Abilități
Atitudini (creșterea
gradului de...)
De impact Schimbare de X elevi – rezultate Cercetare
comportament școlare Focs grup
viață mai X elevi – își vor crește Testimoniale
sănătoară capacitatea sa
O includere X profesori – adaptați
sociala la nevoi
Creșterea gradului
de satisfacție
profesională

La indicatorii calitativi - Gradul de satisfacție al elevilor de la clasele la care predau profesorii


participanți, măsurate prin chestionare elaborate de CJRAE / specialiști în domeniu sau elaborate
de profesorul de socio-umane / de psihologul școlar

G2 legat de I3

La activități
4. Evaluarea activităților pregătitoare pentru activitate

LA ERVALUARE (I3)
Plan monitorizare evaluare a INDICATORULUI

Scop – Verificarea realizării activității pregătitoare aî. Mobilitatea să se desfășoare cf cerințelor


Indicatori – 3 participanți la mobilități – instruir4ea lingvistică realizată
Informații necesare – procedura/ chestionarul de selecție; liste de prezență
Surse de informație – dosarul ... de la conducere unde se află)
Cum se face? – prin analiză
Cine? – responsabil monitorizare/ evaluare
Când? – luna a V-a (înainte de

Verificarea desfășurării mobilității și a obiectivului acestuia


Indicatori : 3 profi cu Europass
Documente cu care au venit de la curs
Furnizor de formare / responsabil monitorizare (dintre cei participanți la curs)
Analiza doc
După mobilitate

Scop: Evaluarea atingerii obiectivului de învățare și a scopului proiectului


3 profi / 20 elevi
Chestionare

Evaluarea diseminării rezultatelor proiectului

5 evenimente de diseminare cu X participanți


Liste de prezență, Grad de satisfacție, formulare

Evaluarea impactului asupra elevilor / comunității/ organizației

Impactul pe termen scurt va fi măsurat prin indicatori, dar o parte din indicatori se vor rapoarta
prin impactul pe termen lung, a căror evaluare se va realize după finalizarea proiectului.