Sunteți pe pagina 1din 5

sc UNID DOMUS srl

Alexandria,RC:J34\ 1152\ 1994


str.Libertatii, bloc 1501-B,etaj III
apartament 33, tel.0721146476
e-mail :uniddomus@yahoo.com

Proiect nr. 199


Intrare în legalitate, schimbare de destinaţie din
“Spaţii comerciale – restaurant, magazin mixt la parter şi locuinţă la mansardă”
în “Restaurant P+1, comuna Peretu, judeţul Teleorman”
Faza : doc. CU

MEMORIU TEHNIC GENERAL

A. OBIECTUL PROIECTULUI
Beneficiarii, Ghimiş Ştefan şi Ghimiş Stelica, solicită întocmirea Documentaţiei Tehnice si
obţinerea Autorizaţiei pentru Construire privind intrarea în legalitate şi schimbarea destinaţiei
unei clădiri, pe care au construit-o având destinaţia “Spaţii comerciale – restaurant, magazin mixt
la parter şi locuinţă la mansardă” şi regimul de înălţime P+M, care va avea ca principală funcţiune
“Restaurant” cu regimul de înălţime P+1. Obiectivul este deja branşat la principalele reţele de
utilităţi existente în zonă : alimentare cu apă şi alimentare cu energie electrică, iar apele menajere
sunt colectate într-o fosă septică existentă pe un teren adiacent amplasamentului studiat .
B. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul obiectivului se află poziţionat în nord – vestul comunei Peretu, judeţul
Teleorman, cvartalul 3/6, parcelele 37, 38, fiind cuprins între 2 drumuri de exploatare, DE, în
imediata apropiere a drumului naţional, DN6/ E70, lotul fiind situat la cica 23ml faţă de axul
acestuia, conform Planului de situaţie, A0 şi Planului de Încadrare în zonă, Az, anexate .
C. VECINATATI :
- Nord…….…............................................Drum Sătesc, DS şi Drum Naţional, DN6 ;
- Sud…………...............................................................................Drum Sătesc, DS ;
- Vest..............………............................................ teren proprietate Stanciu Stancu ;
- Est..............…………............................................ teren proprietate Ghimiş Ştefan ;
D. SITUATIA EXISTENTA.
1 . Regimul juridic al terenului : proprietate privată persoane fizice în intravilan ;
Terenul pe care se afla amplasat obiectivul aparţine beneficiarului, conform Extrasului de
Carte Funciară nr. 20622, din 06.04.2016, anexată .
2. Regimul tehnic al terenului
- Suprafaţă totală teren amplasament, St=7823,00 mp din acte şi masurători .
- Zona studiată se desfăşoara sub forma unei platforme, relativ plane, cu o
declivitate generală a amplasamentului având unghiuri sub 0.5%, între curbele de
relief cu cotele absolute +82.00 şi +81.00 ;
- Construcţii existente, identificate pe amplasament : clădire C1 ; În conformitate cu
Extrasul de Carte Funciară actualizat, construcţia C1 conţine : * parter compus din hol, bucătărie,
2 băi, debara, sală restaurant, magazin mixt la parter, şi * mansardă compusă din 4 camere, hol
şi terasă în suprafaţă de 160mp . În mod eronat construcţia C1 a fost intabulată cu Aria
construită, S=368,00mp .
În conformitate cu releveu efectuat, rezultă :
- Arie construită= 418,51mp ;
- Arie desfăşurată= 736,87mp
- Regimul de înălţime : parter + etaj (parţial)
- Procentul de ocupare a terenului, POT= 5,34% ;
- Coeficientul de utilizare a terenului, CUT= 0,094 ;
1
- Front amplasament, deschidere la drum sătesc = 33,28ml ;
- Aliniament lot faţă de ax drum exploatare N, variabil = 5,73ml –10,44ml ;
- Alinierea construcţiilor faţă de ax drum exploatare N = 49,17ml ;
- Alinierea construcţiilor faţă de ax drum naţional, DN6 = 61,65ml ;
3 . Regimul economic al terenului
-- Folosinţa actuală conform PUZ : zonă pentru locuinţe cu regim redus de înălţime şi
funcţiuni complementare / restaurant, magazin mixt şi locuinţe ;
-- Conform Carte Funciară :
- Curţi – construcţii = 2264,00mp ;
- Arabil = 5559,00mp ;
4. Încadrarea in teritoriu
Conform prevederilor Normativului P100-1 /2013, au rezultat urmatorii parametrii :
- Tipul climatic = I-moderat uscat ; Regim hidrologic = 2b, după indicele de umezeală
Thornthwaite
- Zona de macroseismicitate, I= 71, pe scara MSK, unde 1 corespunde unei perioade
de revenire de 50 ani, conform SR 11100/ 1-93
- Perioada de colt, Tc = 1,0sec, conform P100-1/ 2013
- Acceleratia de varf, ag = 0,25g, conform P100-1/ 2013
- Adancimea de îngheţ = 0,70-0,80m, conform STAS 6054-85
- Încarcare din zapada, So,k = 2,5kN/mp, conform Normativului CR 1-1-3-2012
- Presiunea dinamică dată de vânt, qv = 0,5kPa, conform Normativului CR 1-1-4-2012
- Risc geotehnic = moderat
- Categoria geotehnică = 2
- Nivel hidrostatic prezintă oscilaţii +/ --1ml, în perioadele cu bogate precipitaţii ; în sondaje
executate acesta nu a fost interceptat
- Teren de fundare dificil, cu îndesare medie, semicoezov, caracter nisipos, compresi-
bilitate medie-mare, cu sensibilitate la umezire
- Presiunea convenţională de bază, Pconv. = 140 kPa
5. Reţele :
Imobilul este branşat la reţeaua comunală de alimentare cu energie electrică .
Imobilul este branşat la reţeaua comunală de alimentare cu apă prin intermediul unui
racord din PP, cu diametrul, D= (1+1/4)”. Pe terenul adiacent imobilului studiat s-au identificat, la
circa 22ml de limita de proprietate, un cămin de apă cu contor şi o reţea de distribuţie liniară,
neramificată, L=80ml, de la Drumul de exploatare, care alimentează obiectivul studiat, în stare de
funcţionare .
Apele menajere aferente obiectivului studiat sunt deversate într-un bazin vidanjabil,
dublucameral, cu capacitatea de 27mc, poziţionat la circa 20ml, sud, faţă de limita de proprietate,
pe un teren aparţinând, deasemenea, beneficiarului -- Ghimiş Ştefan .
Imobilul nu este branşat la reţelele de gaze, curenţi slabi, telefonie sau cablu TV/ NET .

E. SITUAŢIA PROPUSĂ
1. Descrierea obiectivului
Clădirea C1 a fost recepţionată în anul 2012, nu a funcţionat niciodată, asupra sa nu s-a
intervenit niciodată, neaducându-i-se niciun fel de modificări, structurale sau nestructurale, din
momentul recepţiei până în prezent .
Partiul relevat al celor 2 nivele ale construcţiei C1, corespunde funcţiunii singulare de
“restaurant” nefiind, efectiv, nevoie de intervenţii – compartimentări, reabilitări, modernizări, etc,
în afară de executarea trotuarului de protecţie din jurul clădirii .
Amenajarea restaurantului se va proiecta în conformitate cu tema lansată de catre
beneficiar, a datelor culese din teren, precum şi a studiilor de specialitate, geologic şi topografic,
auditului energetic, precum şi expertizei asupra structurii de rezistentă, având în vedere
respectarea cerinţelor esenţiale prevăzute de Legea calităţii în construcţii, L10/ 1995, echilibru şi
stabilitate, siguranţă în exploatare, securitate la incendiu, igiena şi sănătatea oamenilor, protecţia
şi refacerea mediului, izolarea termică, hidrofugă, economia de energie şi protecţia la zgomot .

2
Construcţia se desfăşoară pe două niveluri, parter şi etaj 1, dar ponderea o va deţine
parterul, care reprezintă 56,7% din aria desfăşurată a clădirii. Programul de arhitectură
corespunde noţiunii de “alimentaţie publică -- restaurant”, care poate funcţiona la toată
capacitatea, cu cele 2 niveluri concomitent, separat sau cu programe diferite pe cele 2 paliere,
permanent sau ocazional, în aer liber pe terasa acoperită sau indoor, în situaţii diverse,
determinate de tipurile de evenimente cu aglomerări de persoane, solitate de terţi, de tipul : bar,
disco, nuntă, botez, onomastică, etc .
Distribuţia încăperilor este una clasică, perimetrală, fiind comandată prin intermediul
holurilor .
Toate încăperile se vor ventila şi ilumina natural, cu excepţia debaralei/ depozit, care se va
ventila artificial.
Circulaţia pe verticală, pentru accesul în clădire, va fi asigurată de 3 pachete de câte 2
trepte, cu pasul 30 x12 cm, care preced cele 3 căi de acces şi evacuare din clădire, care
însumează 4 fire de circulaţie pietonală. Accesul la etaj şi la terasa acoperită comună este
reprezentat de casa scărilor, care este liberă, neînchisă, prevăzută cu două vanguri, dispuse în
“L” şi palier de odihnă, cu lăţimea, L=1,5/ 1,6ml, asigurând 2 fire de circulaţie pietonală, şi
însumând 22 trepte, cu pasul 27,2/ 29x 16/ 16,2cm .
Pentru accesul în pod s-a prevăzut o uşă, cu dimensiunile, 90x210cm, şi prag de 10cm,
poziţionată pe axul clădirii .
Ventilaţia podului va fi asigurată natural, prin golurile prevăzute în parament, poziţionate
pe toate cele 3 laturi libere .
Clădirea formează din punct de vedere structural un corp unitar, nefiind traversată de
rosturi .
Din considerente de spaţialitate, confort vizual, deschidere şi comunicare funcţională,
etajul a fost modelat ca supantă, prin decuparea planşeului peste parter în zona centrală a Sălii
mari a restaurantului .
Toate accesele în clădire sunt acoperite şi marcate de copertine, hidroizolate cu materiale
bituminoase, în cazul uşilor într-un canat, sau hidroizolate cu tablă ambutisată, tip Lindab, în
cazul accesului principal , unde s-a prevăzut un glasvand cu uşa în 2 canate .
Având în vedere scăderea coeficientului de transfer termic, clădirea este anvelopată cu un
strat termoizolant din polistiren expandat, L=10cm, pe toată suprafaţa pereţilor exteriori, şi cu un
strat de vată minerală, H=15cm, la nivelul planşeului din lemn, peste parter, golurile exterioare,
uşi şi ferestre fiind executate din profile PVC, pentacameral, armat cu elemente din oţel, cu
geamuri termopan .
Golurile în planşeu sunt bordate de parapeţi din zidărie BCA, cu grosimea de 20cm sau
parapeţi metalici din profile de oţel, cu înălţime variabilă, funcţie de amplasare, H= 90,115,125cm.
Pentru a se eviata pătrunderea apelor meteorice în zona fundaţiilor, construcţia va fi
protejată, perimetral, de un trotuar din beton, H=10cm, L=100cm, cu pantă către exterior, 1,5%.
Aspectul arhitectural al clădirii este unul tradiţional, având pereţi masivi, acoperiş în ape
egale, terase, vopsitorii cu culori naturale, materiale cu textură apropiată arhitecturii româneşti,
care nu interacţionază într-un mod negativ cu cadrul construit riveran .
Număr maxim de utilizatori/ consumatori = 195, din care 150 -- la parter şi 45 -- la etaj .
Prezentăm mai jos principalele caracteristici ale obiectivului studiat :
2. Pricipalele functiuni determinate, Arie utilă
Parter : Terasă acoperită ……………...7,50mp
Sală restaurant……………...309,00mp
Hol………………………...........7,92mp
Bucătărie……………..............40,62mp
Grup sanitar personal...............2,82mp
Debara………………................3,08mp
Grup sanitar femei....................6,33mp
Grup sanitar bărbaţi..................6,22mp
Total parter 385,05mp
Etaj : Sală restaurant……………...113,19mp
Administraţie, contabilitate…..20,12mp
3
Terasă acoperită…...............132,34mp
Total etaj 265,90mp
Total restaurant 650,95mp
3. Regimul tehnic al terenului
-- Arie construita, Ac = 434,26mp ;
-- Arie desfăşurată, Ad = 752,62mp ;
-- Procentul de ocupare a terenului, POT = 5,55% ;
-- Coeficientul de utilizare a terenului, CUT = 0,096 ;
-- Construcţii propuse pe amplasament : Bazin vidanjabil – « BV », Ac= Ad= 15,75mp ;
4. Date tehnice construcţie C1
-- Arie utilă, Au = 650,95mp ;
-- Aria construită, Ac = 418,51mp ;
-- Aria desfaşurată, Ad = 736,87mp ;
-- Regim de inălţime : Parter + 1 Etaj ;
-- Înăltime nivel parter: 3,55ml ; Înăltime nivel etaj : 2,75ml
-- Înăltime liberă parter : 3,35ml ; Înăltime liberă etaj : 2,55ml
-- Înăltimea la cornişă : 6,40ml de la CTS ;
-- Înăltimea maximă a clădirii : 9,50ml de la CTS ;
-- Volum construit : 2360mc ;
5. Structura de rezistenţă construcţie C1
-- sistem constructiv : “cadre” din beton armat ;
-- infrastructura : - fundaţii continue din BA ;
-- suprastructura : cadre din beton armat ;
-- elemente rigidizare . plăci din beton slab armat, H=10cm; planşee din beton armat,
H=15cm; centuri din beton armat, 30x50cm; grinzi din beton armat, 25x40cm, 25x25xLcm ;
-- travee : 4,10ml ; 4,25ml ;
-- deschideri : 1,00ml; 3,60ml; 5,05ml ;
6. Caracteristici constructive construcţie C1
-- închideri : zidărie din corpuri BCA, L = 25cm+termoizolaţie polistiren expandat, L=10cm;
-- compartimentari : - zidărie din corpuri BCA, L = 25cm şi L=12,5cm :
-- acoperiş : tip “sarpantă” din lemn, în 4 ape ;
-- învelitoare : tablă ambutisată multistrat, tip Lindab ; pantă : 25% ;
-- tâmplărie interioară : PVC, pe tocuri , cu tabli din placă Weiss, şi geam termopan ;
-- tâmplărie exterioară : din profile PVC armate cu profile oţel şi geam termopan ;
7. Finisaje locuinţă :
-- interioare :- pardoseli : - gresie ;
- pereţi : - zugraveli cu vopsele lavabile pe tencuieli var-ciment sau pe pla-
caje din gips-carton ;
- faianţă, H= 210cm : grupuri sanitare, bucătărie ;
- tavane :- zugraveli cu vopsele lavabile pe tencuieli var-ciment sau pe pla-
caje din gips-carton ;
-- exterioare - Zugrăveli lavabile, culoarea maron, pe suport tencuieli var-ciment : soclu ;
- profile executate din polistiren extrudat, H=5/ 15cm : brâu planşeu etaj 1 ;
- Zugrăveli lavabile, culoarea crem, pe suport tencuieli var-ciment, M10T şi
pe tencuieli subţiri tip Baumit, fixate cu plasă din fibre de sticlă pe polistiren :
fond faţadă ;
- Vopsitorii în culori de ulei, pigment maron : elemente din lemn, streaşină,
parapet logie ;
- Vopsitorii alchidice, culoarea negru, aplicate în 2 straturi : grilă metalică
parapet logie ;
- Gresie : trepte şi podeste
- PVC, flader stejar, culoarea maron : tâmplărie exterioară ;
- Vopsitorii alchidice aplicate în câmp lectrostatic, culoarea maron :
Învelitoare tablă profilată ;
8. Categoria de importanta a obiectivului : C (normală) ;
4
Clasa de importanţă : III ;
9. Instalaţii Construcţia C1
-- Electrice ; S-au proiectat si realizat de către firme si persoane autorizate . Alimentarea
cu energie electrică se va face din tabloul general TGFL, legat la firida de bransament FB, prin
conductori de cupru, tip FY 2x10 +6mm, protejati in tuburi IPE--PVC ; în fiecare încapere se vor
instala corpuri de iluminat (0,3kw/h) si prize (2,0kw/h). În încaperile umede nu se vor instala
întrerupatoare şi prize . Circuitele electrice pentru iluminat şi prize vor fi din cupru, tip FY si se vor
proteja in tuburi YPE--PVC, montate ingropat, distribuţia se va face prin plafoane, iar prizele vor
avea contact de protecţie . Pentru protecţia contra tensiunilor periculoase, toate elementele
metalice ale instalatiei electrice se vor lega la priza de pamant exterioara formata din electrozi
OL--Zn 2,5”, legati intre ei prin banda OL--Zn 40x4mm.
Aproximam, Pi max.= 18,0 kw, Pa= 9,0 kw ;
-- Sanitare ; Obiectivul este dotat cu 3 grupuri sanitare, 1 pentru femei, 1 pentru bărbaţi şi
1 pentru personalul propriu, care cuprind :
* vase closet din portelan sanitar ;
* pisoare din porţelan sanitar ;
* lavoare din portelan sanitar ;
* cadă duş,.din tablă ambutisată emailată/ pentru personalul propriu ;
* conducte de distribuţie a apei din polipropilena PP – R , Dn 20 mm, armături şi accesorii
Conductele de legatură la obiectele sanitare s-au monta îngropat în zidărie până la punctul
de legatură cu racordurile elastice ale obiectelor sanitare .
Pe conductele de legatură la obiectele sanitare s-au prevazut robinete de trecere din fontă
zincată . În dreptul robinetilor de trecere şi pe conducte s-au montat bride pentru susţinerea
acestora. Robinetele pentru lavoar sunt din alamă cromată şi rozete din plastic .
La trecerea prin elevaţie a conductelor s-au montat tuburi de protecţie, cu un diametru
superior din PVC sau metal .
-- Termice ; Confortul termic va fi asigurat cu panouri electrice radiante, poziţionate pe
parapetul golurilor exterioare şi calibrate de către specialişti .
Debitul caloric necesar, estimat pentru un volum de circa 2400mc = 30.000Kcal/ h ;
10. Reţele/ Asigurarea cu utilităţi :
-- Imobilul este deja branşat la reţeaua stradală de alimentare cu energie electrică şi de
alimentare cu apă .
-- Canalizarea apelor menajere rezultate se va face prin intermediul unei reţele formate
din ţevi din PVC, D=16cm, şi cămine de vizitare, către un bazin vidanjabil –BV, construit din beton
armat, în sistem constructiv, tip diafragme, L=25cm, de formă paralelipipedică, cu dimensiunile
interioare, 3x4ml şi înălţimea, H=3ml, din care H util=2ml, având capacitatea efectivă, V util=
24mc . P traseul de descărcare al apelor menajere provenite de la bucătărie s-a prevăzut un
separator de grăsimi .
-- Canalizarea pluvială ; Apele meteorice, provenite de pe suprafaţa acoperişului vor fi
conduse la trotuar prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor, îndepărtate de clădire prin pantele
spre exterior ale trotuarelor, şi prin pantele proiectate pentru sistematizarea terenului adiacent
construcţiei .
11. Sistematizare verticală, alei, platforme, spaţii verzi
Pe amplasament se va prevedea o platformă betonată – PG, 2x2ml, dotată cu europubele
pentru colectarea deşeurilor menajere rezultate .
Accesele la obiectiv, pietonal şi carosabil, s-au prevăzut dinspre drumul de exploatare din
nordul amplasamentului, prin porţile şi alea betonată, existente, conform Planului de situaţie, A0 .
Se prevăd, deasemenea, un număr de 20 parcaje pentru clienţi, care se vor amenaja şi
marca direct pe zona verde ce mărgineşte aleea de acces carosabil .
Se va evita distrugerea vegetaţiei înalte aflate pe amplasament, iar suprafeţele de teren
sistematizate se vor înierba pentru stabilizarea solului .

întocmit,
arh. Dinu Cezar
5

S-ar putea să vă placă și