Sunteți pe pagina 1din 6

r FLAHtFt#AffiHfr

WWMM*'.ffi!"rW"
tHTffitrffierA * vurilffiffffi fr#TtvtrApuwm mm fruv&T*ffi
FEr{TKu mru&n*mlTffirffi ffi[J Fns#ffiAfr{ H#ffihr&k ryn pffiffiruffi#tr
r susH#?;t ffiffiTffiffiffffi ff peffitftff ffitH tHTtrffit#ffiut ffiffiTrJtuut

cu PnocRAlrl$
APROBATA
M.E.N,
ilcExnemfia Gulea

$!-
?F
*rv

s
ffi

@ Editura Diana'
Pdi+ura F tana
sffi s3S&m
d{'(
\)'

w Cupnins
cuvAruriruarrure ............5 TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce sj cum expimdm ceea
ce simtim?
Din nou la gridini!i! (evaluare initiald) .......................6
Cartea, un prieten adevirat (temd sdptdmOnald
Ce mai gtim? (evaluare initiald) . ... ...... . ... ..... . .... ..... . ... . .. 8 independenti)................r... ................42
TEMAANUALA DE STUDIU: Cine sunt/suntem? TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm
PROIECT TEMATIC: Eu si ceilalti ceea ce simfim?
Eu sunt unic (SUBTEMA 1)............... .... . ........ " 10 Diruim mdrligoare celor dragi (temd siptdmdnald
independentd) . ""......... ................44
TEMAANUALA DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
PROIECT TEMATIC: Eu si ceilalti TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gt cum expimEm
Acasi e cel mai bine (SUBTEMA2)......."............. 12 ceea ce simlim?
Mama mea, comoara mea (temd s6ptdm6nald
TEMAANUALA DE STUDIU: C\NE SUNt/SUNIEM? independentd) ................46
PROIECT TEMATIC: Eu gi ceilalli
Vecini, colegi, prieteni (SUBTEMA 3) 14 TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum expimdm
ceea ce simlim?
TEMAANUALA DE STUDIU: Cdnd, cum sj de re re'intdmpld? O poveste pentru fiecare (temd sdptim6nalS
PROIECT TEMATIC: Cdldtori pin anatimpuri independenti) ................48
Toamnd harnici si darnici (SUBTEMA 1) ................ 16
TEMAANUALA DE STUDIU: Crne 9i cum planificd/orga-
TEMAANUALA DE STUDIU: CAnd, cum sj de ce seintdmptd? nizeazd o activitate?
PROIECT TEMATiC: Cdldtori prin anotimpui Cum ingrijim natura? (temd sdptdmAnald indepen-
Pe cdrdrile toamnei (SUBTEMA 2) ........................ 1 8 denta)............ ...............50
TEMA ANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf 9l va fi aici, TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm ceea
pe Pam6nt? ce simlim?.....
PROIECT TEMATIC: Astdzi, despre ieri gi m1ine Vin sirbitorile Pascale! (temi sdptdmdnald
Timpul, prietenul meu (SUBTEMA 1)............ ........ 20 independentd) ................52
TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf .pi vafiaici, TEMAANUALA DE STUDTU; C6nd, cum gt de ce se in-
pe Pdmdnt? tdmpld?
PROIECT TEM Af,IC'. Astdzi, despre iei gi mdine P RO I ECT TRANSS EM ESTRIAL: C dl dtori p ri n anotim -
Demult, tare demult (SUBTEMA 2) ........................ 22 puri
TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf va fi aici, Verde crud de primivari (SUBTEMA4) . ..... "..54
.sl
pe PamAnt? TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi de ce se in-
Gilitorie prin galaxie (SUBTEMA 3) .................. ".. 24
!6mple?
TEMAANUALA DE STUDIU: CiNE SUN\/SUNIEM? ln lumea celor care nu cuvAntii (temd sdptdmOnald
Sunt romdn, suntem europeni (tema sdptdmdnald independentd) ................56
independentd) . .......... ................26 TEMAANUALA DE STUDIU: CAnd, cum sI de ce se in-
TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm tdmpla?
ceea ce simlim? Fenomenele naturii (temd siptim6nalS independen-
PROIECT TEM AIIC'. Bucuie ddruim, bucuie noi pimim ta)... . .... ... ...............58
Surprizele lui Mo9 Nicolae (SUBTEMA 1),............28 TEMAANUALA DE STUDIU: Cine 9i cum ptanificd/orga-
TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gl cum exprimilm nizeazd o activitate?
ceea ce simlim?
Gum se face? (temi sdptdmAnald indepen-
PROIECT TEMATIC: Bucuie ddruim, bucuie noi pimim
dentd)............ ...............60
Colindim, sinitate vi urim! (SUBTEMA 2) ... ... 30 TEMAANUALA DE STUDIU: Ce gi cum vreau sd fiu?
TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm PROIECTTEMATIC: 49 vrea sd fiu...

w ceea ce simlim?
PROIECT TEMATIC: Bucuie ddruim, bucurie noi pimim
...altora de folos (SUBTEMA 1)............... ... .......,...62
TEMAANUALA DE STUDIU: Ce gicum vreau sdfiu?
Diruim din suflet (SUBTEMA3) ....,............. . . . . 32
ffi
PROIECT TEMATIC; Ag vrea sd fiu...
...ca ei (SUBTEMA2) ........................64
TEMAANUALA DE STUDIU: C6Nd, CUM SI dE CE SE iN-
tdmpld? TEMAANUALA DE STUDIU: Ce gi cum vreau sd fiu?
PROIECT TEMATIC: Cdldtoi prin anotimpui PROIECT TEMATIC: Ag vrea sd fiu...
Bucuriile iernii (SUBTEMA 3) ................................ 34 ...in curdnd, gcolar (SUBTEMA 3) .............. .......... 66
TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum 9i de ce se in- TEMAANUALA DE STUDIU: Ce gi cum vreau sd fiu?
tdnpla? PROIECT TEMATIC: Ag vrea sd fiu...
Vietuitoarele PdmAntului (temi sripidminali ...un copilsinitos gifericit(SUBTEMA4) ....68
independentd) .. . ....36
TEMAANUALA DE STUDIU: CAnd, cum gi de ce se intdm-
Ge-am invilat pini acurn? (evaluare sumatirrd l) ......38 pld?
IFMAANUALADESTiJDiU. Cumeste, afosfglvafi aici, Albumul anotimpurilor(evaluaresumativdll) ............70
pe Pdrnent?
Au fost si n:.i mai sunt (temd sdptdm6nald indepen-
La revedere, grddinili! (evaluare finald) ............ . 72
dentd............. ..........."...4O Anexi (Poezii de Laurentia Culea) ......... ....................7 4

o Editura Diana'

ses s flffisWaff e
al
d\'\
f)-
w
FiH ii
::
ii.].: i4:i'l!ll+
:::::::::::::::::

rliiiiiiii ri iii
iiiiil
$W
lltNi;;..i,.'1..,.,,,..,,,.
iii :: :
t!r\.:1ii:sii:::

.N\
*uY-

r,{\

ry (
\'\k;,
U(I

Evaluarea iniliali se va realiza in cadrul activitd- ) Cu ce vrei sd te joci aici?


tilor obignuite, desfdgurate pe parcursul intregii zile, ) Ce fac copiii la grddinif6?
prin observarea sistematicd a comportamentelor co- ) -$tii cum se numegte
grddinita ta?
/*'
piilor. ) in ce grupd egti acum?
Vor fi observali discret, fdrd sd simtd, unu sau doi ) Cum o cheamd pe doamna educatoare?
copii, iar rezultatele vor fi notate imediat pe lista de EIfMEn sugerate in completarea plan ifi-
d?
(/\ J
comportamente aflatd tot timpul la indemAni.
lnainte de prima sosire in grddini[d a copiilor, se
cirii sdptdmAnale: ,,Nu numai la grddinild",
lagi (povestea educatoarei); ,,Grddinila mea iubita",
de O.P.

va pregiti sala de grupd astfelincAt ceea ce se afli de L. Culea (memorizare) - veziAnexa; ,,Mofturild",
ea sd-iatragd pe copiigi sd le stimuleze interesul. de C. Buzea (exercitii de pronuntie); ,,La grddinild",
Copiii vor fi invitali si asculte la intrarea in clasd de T. Oancea (memorizare); ,,Masa la cdmin", de D.
l,,Buni dimineata, dragd grddinitd!". Botez (memorizare);,,Casa pipugilor", de G. Stanciu
Se va alege o mascotd a grupei, care poate fi una (memorizare); ,,Ce a uitat Fdnuci sd spund?" (po-
ntre cele mai indrigite jucirii din clasd sau o jucd- vestea educatoarei); ,,Sanda la grddini[i", cie M. Ta-
care sd corespundd numelui ales pentru grupd mag (lectura educatoarei); ,,Pipuga", de M. Negrea
de ex.: un animdlu!, dacd grupa este astfeldenumi- (memorizare); ,,La fabrica de jucdrii", de E. Cdlddra-
- buburuzd, iepurag, veveri[d etc.). ru (lectura educatoarei); ,,Prima zi de gridiniti", de
Aceasta mascotd va propune mai tArziu sd le ara- T. Popa (c6ntec)..
te ,,cAt de frumoasd este grddinita!" Atentie! Unele texte gi imagini vor fi selectate gi
inti"eberi gi sareini suplimentare: prelucrate, la nevoie, pentru a nu mai conline ele-
) l1i place la grddini{a? De ce? mente anacronice.

O Editura Diana'

(ii
{i

S&
q"
c\i

LUNI
@ nOp - iD: ,,Bine te-am gdsit, grddinild!"; R: ,Md port cdt mai frumosl" (deprinderea de a fi politicos);
T ,,Hai cu scaune cu tot sd ne agezdm la locl" (exercitii de grupare gi regrupare).
JALA 1 - B: ,,Ce veziin aceste
imagini?" (formulare de propozilii); C: ,,Construiesc o jucirie, una care-mi place miel", g: ,,Cum ne jucdm?" (sta-
bilirea unor reguli de grup). JALA 2: ,,Ne jucdm la aparatele din curtea gradinilei". ADE Dg 1 9i DpM (activitate
-
integratd): ,,GAte unu, cAte doi, prin gridinifi mergem noi!" (observare gi mers in coloand cAte doi).
EElAOe - R: ,,Md port cAt mai frumos!" (deprinderea de a fi politicos); T ,,Uite, vine!" (numdrdtoare). JALA
1- A: ,,Temd la alegere" (modelaj); JR: ,,Prima zi la grddinite". JALA 2: ,,Ocolegte jucdrial" fioc de migcare).
ADE - D$ 1: ,,O ziin gridiniti" (lecturd dupd imagini); DPM: ,,Cdte doi, c-aga gtim si mergem noi!',
(mers in coloand cdte doi).

G
MARTI
, L
ffinOe -ip: ,,imi place sd md joc cu...!"; R: ,,Juciriiamestecate, multe sunt din fiecare,/Unde sd le pu-
nem, oare?" (deprinderea de a pdstra ordine); T,,Mutd jucdriilel" (joc de migcare). JALA 1 -A:,,Scrisoare
din vacanta mare" (desen); B: ,,Ghicegte litera!"; JM: ,,Alege ecusonul cu semnul tdu!" (cu jetoane). JALA 2:
,,La plimbare". ADE D$ 2: ,,Din dulap, jucirii am luat, apoi le-am sortat" (exercifii cu material individual
-
- mdrime, lungime, grosime, ldtime); DOS 2: ,,Grddinita" (lipire).
ffi -
eOe R: ,,Jucdrii amestecate, multe sunt din fiecare,/Unde sd le punem, oare?" (deprinderea de a
pdstra ordine); T: ,,Unul dupd altul!" (mers in coloand cAte unul). JALA 'l C: ,,Balansoarul"; NA: ,,Cu jucdriile [6
-
la plaja". JALA 2: ,,Prinde jucdria!" fioc de migcare). ADE D$ 2 9i DOS 2 (activitate integrati): ,,Sortdm CJ
-
jucirii dupd..." (exercifii cu material individual- mdrime, lungime, grosime, ldlime gi colaj). t
MIERCUR.I
ffieOe -iO: ,,Micul povestitor"; R: ,,Fiecare jucdrie la locul ei!" (deprinderea de a pdstra ordine); T ,,Ce fac
eu, sd faca toti!" (j-oc imitativ). JALA 1 - $: ,,Cum completdm calendarul naturii?"; JM: ,,Alege 9i potrivegtel"
(cu jetoane); JR: ,,intdmpldri din vacanta". JALA 2: ,,Mergem toliin pas vioi!"
fioc cu text gi cAnt)-ADE - pLC:
,,.,!ocul cuvintelor" fioc didactic); DEC 1: ,,Cu creionul pe hArtie, desenez o jucirle" (desen).
EEl eOe - R: ,,Fiecare jucirie la locul eil" (deprinderea de a pdstra ordine); T ,,Tunelul jucdriilo/'.
JALA 1 - A: ,,Modeldm jucdrii"; c: ,,Leaginul". JALA 2: ,,cursa jucdriilor". ADE - DLC: ,,Ne jucdm de-a cu-
vintele" (joc didactic); DEC 1: ,,Juciria preferatd" (desen).

.rol
ffi nOe - iD: ,,Salutarel Bine v-am gdsit!" (formule de salut); R: ,,Jucdrie ingrijitd, jucdrie fericitd!" (deprin-
derea de a pdstra jucariile); T: ,,Lan!ul" (joc distractiv). JALA 1 - B: ,,Trei cuvinte fermecate" de V. Oseeva
(lectura educatoarei); JR: ,,La magazinul de jucirii"; A: ,,Jucdrii mari, mijlocii gi mici" (modelaj). JALA 2:
,,Joa-
cd, joacil" (joc distractiv). ADE - D$ 2: ,,Unde se afli?" fioc didactic pozi[ii spaliale); DLG: ,,La grddinifd
-
invd{dm 9i ne jucdm" (lecturd dupd imagini).
ffinOe - R: ,,Jucdrie fericitd, jucdrie ingrijitS!" (deprinderea de a pdstra jucdriile); T ,,Umfld-te, balonulel"
fioc distractiv). JALA I - $: ,,Activitdti din gradinild" (figa de lucru); JR: ,,De-a gradinila". JALA 2: ,,Comanda
la mine!" (exercilii de gimnastica). ADE -D$ 2: ,,Unde sti?" (oc didactic pozilii spaliale); DLC: ,,Ge facem
gridinili?" (convorbire). -
la

VINERI
[i[l noe - ip: ,,Graoinila e prietena mea"; R: ,,imi place sd md joc cu tine!" (deprinderea de a manifesta
empatie fa[a de cei din jur); T: ,,Trenul copiilor politicogi". JALA I - JM: ,,llustratd din vacanld" (puzzle); B:
,,Franjuri la prosopul papugii" (exercitiu grafic); C: ,,Caruselul". JALA 2: Jocuri la aparatele din curte. ADE
- DEC 2: ,,Buni dimineata, dragd grddiniti!", de D. D. Stancu (invilare cAntec); DOS 1: ,,De-a grddinifa"
fioc de rol).
ffinOn - R: ,,imi place sd md joc cu tine!" (deprinderea de a manifesta empatie fald de cei din jur); T ,,intAi
tu, apoi eu". JALA 1 - A: ,,Grddinila mea iubitS" (desen); NA: ,,Construiesc frumos gi nu ud pe josl" (intrece-
re). JALA 2: ,,Prinde loc!" (oc distractiv). ADE - DEc 2 9i DOS 1 (activitate integratd): ,,Buni dimineafa,
dragi gridinifi!", de D. D. Stancu (repetare cAntec ai convorbire).
@ Editura [!lana'

sffi sS&ffi
.PYt,
L(.r

jff,ff*, levalyateiffiar -'


#.W e --
Y,
-::::-'til*
fmazi de grupe obi€cte de
lTi T
@hti fel. Del{Wftc-bl
*:. i|rl:A:&ldFqd blltrFd qlirddl.4i,sn{ild{ia dbld.#: I ,.r= ,, ,:,,,:,:':::;:,::::::::= '

ut= c6t obicac @ f."e r.+i- +


@Sf.":iFi:i!4':d;${i:,ior',ci..1,l
:.*'
j' 'r--\ \
' /L/ 4q1 /__Z 4 V
/,! \ ,;----. \ Ef""* l--! L)) l-J
ry'/!
*, N--d/
\l\./{*,)^ a=
lljll) /-4
:

a*,
"rt-: --S=/
..a J
ffit
"@l
F#,
l' lrr'r.r*.r;alqil:!l-dihr*i Ddli,tuir ftrrru el itirti.riiic::nii ,,li:.ii*-trz;j:::i tqrto -

@*tr .t " tini.. spw tr e ordh€ srftt q"zai *ut"lii. D; pqpimrck lor?
u"*, h' q
fj wre Fq ffi w*Mffi:
d ..d

"swi &'.
Wir &*. M M

=*wffi@@ffi i:::r l
iisldci

Mascota din sdptdm6na trecutd le va propune co- ) $tii ce veiface dupd ce veitermina grupa mare?
piilor sd continue impreund ,,descoperirea" grddinilei, I Ce ai vrea sd faci impreund cu colegii anul
folosind ceea ce stiu ei deja, ceea ce au invdlat in anii acesta?
treculi, cAnd au fost la grupele micd 9i mijlocie. J Sd: numdrdm/despd(im in silabe/recunoastem
La Centrul tematic, copiii vor gdsi diverse jocuri sunetul inilial/ddrn exemple de cuvinte care
educative din domeniul $ftanfe, puzzle cu scene din incep cu sunetul...iformuldm o propozilie des-
povestile anilor treculi, atlase 9i enciclopedii, jucdriile pre...
care au fost in topul preferinlelor pAnd acum. J 36: gdsim cuvinte opuse/cuvinte la fel, dar fi-
Educatoarea le va promite copiilor cd anul acesta, ecare cu alt infeles/cuvinte deosebite, dar cu
au crescut mai mari, vor afla lucruri noi gi in- acelagi inleles/cuvinte care rimeazd.
despre ceea ce doresc gi despre tot ceea ce
inconjoar6. ,,Lurnea ascunde multe taine, comori de
Alltllffitr sugerate in completarea planifi-
ciriisdptdmdnale: ,,Nuieluga de alun", de Cdlin Gru-
iune gi bundiate, iar noi vom porni anul acesta ia (lectura educatoarei); ,,Hansel si Gretel", de Fralii
cdutarea lor. Ne vor insoli tot felul de persoane si Grimm (lectura educatoarei); ,,Cazuri 9i necazuri", de
je care ne vor ajuta, poate ne vor indruma si cu L. M. Culea (memorizare) - veziAnexa; ,,Un bdielel la
sigur ne vom imprieteni. La drum, asadar!" grddinild", de G. Stanciu (memorizare); ,,Vai, ce micd
intrebdri si sarcini suplimentare: mai eraml", de G. Stanciu (lectura educatoarei); ,,Cine
) Ai mai fost la grddini{d? in ce Erupd? 9tie... ?" fioc didactic); ,,Hai sd povestiml" (oc-exerciliu);
) Ce poeziilpovegti/cAntece aiinvdtat la grddinild? ,,De-a fabrica de jucdrii" (oc de rol).

O Editura Diana'

ffisWff@.

S-ar putea să vă placă și