Sunteți pe pagina 1din 6

Ww@&Ww&&

r pLANIFTcAREA TNTEGRATA n ruruRoR RcrvrAnloR oe iwAr


pENTRU cnAolulTELE cu pRocRAM NoRMAL st pRELUNGIT
r SUGESTII METODICE $I PAGII{I DIN INTERIORUL SETULUI

k%
&

CU PROGRAMA
APROBATA
M.E,N.

w€
w €-€ryd€d
N .ruw€
Lcurenfie Culee

q
Ir

@ Editura Diana'
Pdffi*ra Fl*t
sffi sS&
s h
ry? Gupnins

cuvArur irunrrure .........".....s TEMAANUALA DE STUDIU: C6Nd, CUM.Si dC CC SC


gridinili! (evaluare initiald)
Hai la lntdmpE?
............6 ln pidure (temd sdptdmdnald independentd)............40
ffUAnruUnm DE STUDIU: Cine sunt/suntem? TEMAANUALA DE STUDIU: Cdnd, cum sl de ce se
Eu, tu, el/ea (evaluare initiala) .............8
lntdmpla?
feuAnruURm DE STUDIU: Cine sunt/suntem? ln ogradi la bunici (temd sdptimdnald indepen-
Familia mea (temi siptdmAnalS independentd) .......10 dentd)............ ..................42
feUAnruUruR DE STUDIU: Cdnd, cum ,side re seintilmptd? TEMA ANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi de ce se int6m-
PROIECT TEMATIC: Sd gustem, sd mdncdm pld?
Mir gustos 9i sinitos (SUBTEMA 1) ......................12 larni, si te duci cu binel (temd sdptdminald inde-
pendentd)...... ................,.44
TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi de ce se int6m-
pld? TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce 9l cum exprimdm ceea
PROIECT TEMATIC: Sii gustiim, sd mdncdm ce simfim?
Morcovelul vesel (SUBTEMA 2) .........................,..... 1 4 Mamd, te iubesc! (temd sdptdmAnald indepen-
dentd)............ ..................46
TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi de ce se int6m-
pla? TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf ./ va fi aici,
PROIECT TEMATIC: Sii gusfiirn, sd mdncdm pe Pdmdnt?
Ce ne pune toamna-n cog? (SUBTEMA3)..................16 Dinozauri sau balauri? (temd siptdmAnalS indepen-
dentd)............ ..................48
TEMAANUALA DE STUDTU: C6nd, cum.gt de ce se
intdmpld? TEMAANUALA DE STUDIU: Cdnd, cum gt de ce seint6m-
VAntul bate, ploaia cade... (temd sdptdmAnala pld?
independentd) .. ,.. ...................18 Copdcelul (temd sdptrimdnali independentd)...........50
TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum expimdm ceea TEMA ANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf 9i va fi aici,
ce sim,tim? pe Pdmdnt?
PROIECT TEMATIG: Poveste, spune cum este...? lepuragul va veni, oui rosii vom ciocni! (temd sdptd-
,,Cdsu!a din oali" (SUBTEMA 1 ) ................... ...........20 mAnald independentd) .............................."52

TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm ceea TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gl de ce se int6m-
ce simlim? pld?
PROIECT TEMATIG: Poveste, spune cum este...? Chemarea primdverii (temi siptdmAnals indepen-
,,Turtita"(SUBTEMA2) ..^..............."............22 dentd) .......... ..................54
TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gi cum exprimdm ceea TEMAANUALA DE STUDIU: Ce si cum vreau sd fiu?
ce simlim? PROIECT TEMATIC: Vreau s'd fiu sdndtos!
PRO|ECT TEMATIC: Poyesfe, spune cum este...? Mi-ngrijesc, sindtos si cresc (SUBTEMA 1).........56
,,Seufita Rosie" (SUBTEMA3) ............24 TEMAANUALA DE STUDIU: Ce si cum vreau sd fiu?
TEMAANUALA Of SfUplU'. Cine sunt/suntem? PRO| ECT TEMATIC: Vreau sd fiu sdndtosl
RomAnasii (temii sdptdmdnald independentd)..........26 Ge mdncim? (SUBTEMA2) ........".......59
TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf ,pi vafiaici, TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gl de ce se int6m-
pe Pdmdnt? pld?
Mos Nicolae, copiii te asteaptd! (temd sdptdmdnald Fluturii vin la flori (tema sdptdmdnald independentd)..60
independentd) .. ...................28 TEMAANUATA DE STUDIU: C6nd, cum gl de ce se int6m-
TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf gi va fi aici, pld?
pe Pdm1nt? Albinule himicule (temd sdptdm6nald independenta).. 62
Bridule!, drigu! brddu! (temd sdptdmdnald indepen- TEMAANUALA DE STUDIU: Cine qi cum ptanificd/organi-
dentd)............ ..................S0 zeazd o activitate?

s TEMAANUALA DE STUDIU: Cum este, a fosf gl va fi aici,


pe Pamdnt?
Mog Criciun, darnie 9i bun (temd siiptamanale
independenti) ,. ...................32
Biiatul 9i fata pregitesc salata (tema sdptdmdnald
independentd) .......,.........64
TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi de ce se int6m-
pld?
Cu ce cilitoresc oamenii? (temd sdptdm6nald inde-
TEMAANUALA DE STUDTU: C6nd, cum gi de ce se int6m-
pla? pendentd)...... ..................66
Omul de zdpadd (temd sdptamOnald indepen- TEMAANUALA DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
Copil ca tine sunt 9i eu (temd sdptam6nald indepen-
VIAANUALA DE STUDIU: Cu ce;i cum exprimdm ceea dentd)............ ..................68
ce simtim? Reusim, fiindcd-am invitat 9i gtim!
Pisicule si cilei, ei sunt prietenii mei (temd sdpta- (evaluare sumativd ll) ....., ."......... .......".7O
m6nalS independentii) ............................."............36
Ne-am jucat, am invilat!
Ne-am jucat gi-am invitat! (evaluare sumativd l) ..........38 (evaluare final6) ............ ........................72
Anexi (Poezii de Laurentia Culea) ........... .......................7 4

@ Editura Diana'

s ffisWw S&
c(\
\$J

e:. f rtrf
ffi9r
SFlrE c? Fojl
l
fdd
Wj,....r.

W*WWffi@Rffi.s&uN.u

Evaluarea n iliald se va realiza in cad ru I activitdf ilor


i ) Ce fac copiii la grddinifi?
obignuite, desfdgurate pe parcursul intregii zile, prin I 9tiicum se numeste grddinita ta?
f"\t-
observarea sistematicd a comportamentelor copiilor. ) in ce grupd egti?
),r^ Vor fi observafi discret, fdrd sd simte, unu sau doi ) Cine va avea griji de tine la graclrta;
copii, iar rezultatele vor fi notate imediat pe lista de
fllsftllfifl!7ffi sugerate in completarea pla-
1"\\(/a'\ comportamente aflatd tot timpul la indemAnd. nificirii sdptiminale: ,,La g:-Ac -€' ae LCulea
>H( inainte de prima sosire la gradinifd a copiilor, (memorizare) -vezi Anexa: -h'l::--'€" ee C, Buzea
pregdtili sala de grupd astfel incAt ceea ce se afle
(exercilii de pronun!ie); . La g'-:-:i' x -r Oancea
in ea sd-i atragd pe copii gi sd le stimuleze interesul. (memorizare); ,,Grupa mic€' ee I =:-- nemori-
zare); ,,Masa la cdmin- * - 3':el eglra edu-
Folosili o mascotd care sd ii intdmpine, cAt mai
atrdgdtoare 9i nu de mari dirnensiuni. Aceasti mas-
catoarei); ,,Asta-i grdc'-= -e:' :a--=3 -Jucdriile
cotd va propune mai t6rziu sd le arate ,,cdt de fru- ,'3:--.a= -3-al-=' (lecturd
din sala de grupi-
moasd este grddini{a!"
dupi imagini): -h!a.;e- € :r l-nff: :; cdruciorul"
Utilizali un fundal sonor muzical constiiuit din cdnte-
cele vesele g! ritmate pentru copii, care sd ruleze, fdrd fioc imitativ).
a deranja, pe durata mai multor activitdli de rutind.
intrebdri 9i sarcini suplimentare: Atentiel U^e e =:E 3 rrryrl .t': fi Selectate Si
3 Ce i{i place mai rnult la grddini!d? prelucraie a '+ = fi :€'-:-- = -- *a contine ele-
) Cu ce vrei sd te joci aici? mente atac-:'- {:E

3 Editura Diana'
c

d-r

LUNI
@pt - io: ,,eaie1el 9i tu, fetild,/Bun venit in grddiniJd!"; R: ,,gi cei mari, dar 9i cei mici, au un nume;A/oi
ilgti[i?" (deprinderea de a utiliza numele); T: ,,Unde este locul meu?" (exercilii de grupare
9i regrupare). JALA
1 - C: ,,Construiesc o jucdrie!"; A: ,,Jucdria mea preferatd" (colorare). JALA 2:
,,Dtsendm tu cieta pe asfalt in
curtea grddinifei". ADE - DLC: ,,Gridinifa mea iubiti',, de L. Culea (memorizare)
- veziAnexa.
R: ,,$i cei mari, dargi cei mici, au un nume;A/oiil gti!i?" (deprinderea de a utiliza numete); T
@nOe-
vine?" distractiv)
,,Cine
fioc IALA 1 - $: ,,Cauti 9i potrivegte!"; NA: ,Drumul spre gridini!4". JALA 2: ,,Scdunelut,'
(oc distractiv). ADE - DLG: ,,O ziin gridinifi" (lecturd dupd imagini).

MARTI
cu pdpuga..."; R: ,,$tii cd orice jucdrie ifiaduce bucurie?" (deprinderea de a pdstra
@pt--io:",o.evorod
jucariile); T,,Ascultd ce_spun!" (oc de atenfie). JALA 1 - B:,,Ce frumoase sunt cdrlile din grddinila meal,,
(,,citire" de imagini); $: ,,Sd ne cunoagtem sala de grupd!" (familiarizarea cu mediulambiental).
Jnm j: ,,Uite-1,
!!9" 0o" distractiv). ADE - D$ 1: ,,Gridinifa mea" (observare).
[!l nOe - R: ,,$tii cd orice jucirie ili aduce bucurie?" (deprinderea de a pdstra jucariile); T ,,Mergi ta jucd-
rie!" (exercifii de mers). JALA 1 - JM: ,,Alege gi potrivegte!" (puzzle); A: ,,Rochila papugii" (pictura prin tehnica
gtampildrii). JALA 2: ,,Mergem ca la grddinila" fioc de migcare). ADE Og t:
- ,,SanA'a lJ gridiniti',, de M.
Tamag - text adaptat (lectura educatoarei).

MIERCURI
@ AOp - iO: ,,imi place sd md joc cu... !"; R: port cAt mai frumos!" (deprinderea de a nu fi agresiv);
"Md
T:,,Ursuleti 9i pipugele merg in rdnd la scdunele!" (exerciliide mers in coloana cdte unul)..lAU i-.ttlt:
,,Puzzle cu povegti indrdgite de copii"; A: ,,Ne jucdm cu creionul pe hdrtie" (desen). JALA 2: ,,Camionul cu
jucdrii" (oc distractiv). ADE * D$ 2: ,,Jucirii pentru copii" (joc didactic);
OFm: ,,Mergi la jucirie!" (mers
intr-o direclie indicatd).
[!!!nOe - R: ,,Ma port cdt mai frumost" (deprinderea de a nu fi agresiv); T ,,Cu pdpusa la plimbare,, (exercilii
de mers). JALA 1 - $: ,,Sorteazd jetoanele dupd culoarel"; NA: ,,nnanu1e vesele'; (desln pe nisipul
ud). JALA
2: ,,Ne jucdm la aparatele din curtea grddinifei". ADE Dg 2: ,,Spune, ce jucirie a ascuns ursuleful?"
-
didactic); DPM: ,,Juciria plimbireati,, (mers intr-o direcfie indicatd).
fioc

JOI
EE[-lOe - iD: ,,Cum pdshdm jucdriile?"; R: ,,Jucdrii pentru copii multe sunt din fiecare,/Unde sd le punem,
-
oare?" (deprinderea de a pdstra ordine); T ,,Sus, josl" (oc de migcare). JALA 1 B:
morizare); G: ,,cdsu[a pdpugii". JALA 2: ,,La primbare prin graoinila". noe Dos
- ,,Ursuleful Martinel', (me-
juciriile de la un copil?", de Nina stdnculescu (lectura educatoarei) - i:
n,cum au fugit odati

@! nOn - R: ,,Jucdrii pentru copii - multe sunt din fiecare,lUnde sd le punem, oare?,,(deprinderea de (
a pdstra ordine); T: ,,Mergi gi tu ca mine!". JALA 1 JR: ,,La rnagazinul de juc6rii"; A:
(rupere 9i mototolire). JALA 2: ,,Caruselul"
- colorate,,
,,Mingiule
(convorbire pe bazd de imagini).
fioc distractiv). ADE -bOS {: ,,6um imi inf rijesc juciriile?,, GV
ou.

VINERI
ffifl nOe - iD: ,,Prietenii mei din gradini{d"; R: ,,imi place sd md joc cu tine!" (deprinderea de a manifesta
!rr); t ,,Huta, hu[a, dd m6nu!at,'. JALA 1 - A: ,,Ne jucdm cu plastilina', (modelaj);
empatie fala de cei din
NA: ,,Forme pe nisip". JALA 2: ,,Prinde, nu prinde!" fioc distractiv). ADE OeC 2:
(audi[ie); DEC {: ,,Copilul" (desen).
- ,,Gintece pentru copii,'

AOe - R: place si md joc cu tine!" (deprinderea de a manifesta empatie fafd de cei din ju4; T
!E! "imi
cAte doi!". JALA f - C: ,,Micii constructori"; J'llll: ,,Sd imbrdcim pdpugal".
,,Copiii merg in rAnd vioi, cAte unu,
JALA 2: ,,ocolegte jucdria!" (joc de migcare). ADE - DEG t: ,,Desenul meu" (desen); DEG z:
,,ciniece
pentru copii" (audilie).

@ Editura Diana'

sffi sS&
s%,
.Lr :iii#s'
.';:;tttl ,

Copiii vor fi invitafi sd asculte la intrarea in clasd Spune ce poliface cu fiecare dintre acestea.
cAntecul,,Are mama o fetifd" 9i li se va cere si spund ) Cum ne spdlim, ne pieptdndm, neimbrdcdm?
ce are mama fieciruia, bdiat sau fati. N1CIfiEE! sugerate Tn comptetarea ptani-
,Fk,
'rr Mascotele sdptdmAnii vor fi doud pdpugi (una
fatd, cealaltd bdiat), care vor cere ajutorul copiilor
ficirii siptiminale: ,,Cine sunt eu, cine egti tu?",
de L. Culea (lectura educatoarei) -veziAnexa; ,,Are
9V? din grupa micd pentru a afla mai multe despre eisia mama o feti!d", de L D. Pietrari (lectura educatoarei);
(-)v rezolva impreund anumite sarcini.
,,La trei ani gijumdtate", de L. Muntean (memoriza-
Toate sarcinile vor fi prezentate prin intermediul re); ,,Cine sunt eu?", de L. Muntean (lectura educa-
acestor mascote, care vor acorda gi recompense co- toarei); ,,Maricica", de L. Vlddescu (lectura educatoa-
piilor (de ex., baloane cu chip de fatd sau de bdiat). rei); ,,Un pantofior, fdrd frd[ior'', de S. Dima (lectura
intrebiri 9i sarcini suplimentare: educatoarei); ,,Joacd, joacd, joacd feti!5!' (joc cu text
) Ce egti?
9i cAnt); ,,Un pitic", de D. Voiculescu (cAntec); ,Sa
J Cum te numeEti? imbricdm copilul!" fioc didactic); ,,Sd facem ordine!"
) Spune cum esti tu/cum este colegullcolega (obiecte de uz personal - grupare); ,,imi cunosc cor-
tiu/ta. pul?" (convorbire cu suport intuitiv).
) Descrie cum egtiimbracat.
) Aratd-miochii, nasul, gura, mAinile, picioarele.

O Editura Diana'

s&w

S-ar putea să vă placă și